ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 235อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 236อ่านอรรถกถา 17 / 237อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มัชฌิมปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔
ราหุลสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ทำให้ปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย

               อรรถกถาสูตรที่ ๙-๑๐               
               ราหุลสูตรที่ ๑ และราหุลสูตรที่ ๒ มีเนื้อความดังกล่าวแล้วในราหุลสังยุต.
               ก็สูตรทั้ง ๒ นี้ล้วนมาในที่นี้ ก็เพราะเหตุผลที่ว่า วรรคนี้เป็นเถรวรรคนั่นแล.

               จบอรรถกถาเถรวรรคที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อานันทสูตร
                         ๒. ติสสสูตร
                         ๓. ยมกสูตร
                         ๔. อนุราธสูตร
                         ๕. วักกลิสูตร
                         ๖. อัสสชิสูตร
                         ๗. เขมกสูตร
                         ๘. ฉันนสูตร
                         ๙. ราหุลสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มัชฌิมปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔ ราหุลสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ทำให้ปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 235อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 236อ่านอรรถกถา 17 / 237อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=3045&Z=3072
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :