ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 231อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 235อ่านอรรถกถา 17 / 236อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มัชฌิมปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔
ราหุลสูตรที่ ๑ ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ไม่ให้มีอหังการมมังการและมานานุสัย

               อรรถกถาสูตรที่ ๙-๑๐               
               ราหุลสูตรที่ ๑ และราหุลสูตรที่ ๒ มีเนื้อความดังกล่าวแล้วในราหุลสังยุต.
               ก็สูตรทั้ง ๒ นี้ล้วนมาในที่นี้ ก็เพราะเหตุผลที่ว่า วรรคนี้เป็นเถรวรรคนั่นแล.

               จบอรรถกถาเถรวรรคที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อานันทสูตร
                         ๒. ติสสสูตร
                         ๓. ยมกสูตร
                         ๔. อนุราธสูตร
                         ๕. วักกลิสูตร
                         ๖. อัสสชิสูตร
                         ๗. เขมกสูตร
                         ๘. ฉันนสูตร
                         ๙. ราหุลสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มัชฌิมปัณณาสก์ เถรวรรคที่ ๔ ราหุลสูตรที่ ๑ ว่าด้วยการรู้การเห็นที่ไม่ให้มีอหังการมมังการและมานานุสัย จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 231อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 235อ่านอรรถกถา 17 / 236อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=3029&Z=3044
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7679
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7679
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :