ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [248]  Athakho  bhagavā  saṅghamajjhe ṭhitako va imā gāthāyo
bhāsitvā  yena  bālakaloṇakārakagāmo  1-  tenupasaṅkami  . tena
kho  pana  samayena  āyasmā  bhagu bālakaloṇakārakagāme viharati .
Addasā  kho  āyasmā bhagu bhagavantaṃ dūrato va āgacchantaṃ disvāna
āsanaṃ  paññāpesi  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipi
paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahesi  .  nisīdi  bhagavā  paññatte
āsane  nisajja  pāde pakkhālesi . āyasmāpi kho bhagu bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {248.1}  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  bhaguṃ  bhagavā
etadavoca  kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci yāpanīyaṃ kacci piṇḍakena na
kilamasīti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā na cāhaṃ bhante piṇḍakena
kilamāmīti  .  athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  bhaguṃ  dhammiyā  kathāya
sandassetvā   samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā yena pācīnavaṃsadāyo tenupasaṅkami.
   {248.2} Tena kho pana samayena āyasmā ca anuruddho āyasmā
ca  nandiyo  āyasmā  ca kimbilo 2- pācīnavaṃsadāye viharanti .
Addasā kho dāyapālo bhagavantaṃ dūrato va āgacchantaṃ disvāna bhagavantaṃ
etadavoca  mā  samaṇa etaṃ dāyaṃ pāvisi santettha tayo kulaputtā
@Footnote: 1 Yu. bālakaloṇakāragāmo. Ma. bālakaloṇakagāmo. 2 Ma. kimilo.
Attakāmarūpā  viharanti  mā  tesaṃ  aphāsumakāsīti  . assosi kho
āyasmā  anuruddho  dāyapālassa  bhagavatā  saddhiṃ  mantayamānassa
sutvāna  dāyapālaṃ  etadavoca  mā  āvuso  dāyapāla  bhagavantaṃ
vāresi satthā no bhagavā anuppattoti . athakho āyasmā anuruddho
yenāyasmā  ca  nandiyo  āyasmā  ca  kimbilo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   āyasmantañca   nandiyaṃ   āyasmantañca   kimbilaṃ
etadavoca   abhikkamathāyasmanto   abhikkamathāyasmanto   satthā
no bhagavā anuppattoti.
   {248.3} Athakho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo
āyasmā ca kimbilo bhagavantaṃ paccuggantvā eko bhagavato pattacīvaraṃ
paṭiggahesi  eko  āsanaṃ  paññāpesi  eko  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ upanikkhipi . nisīdi bhagavā paññatte āsane nisajja [1]-
pāde pakkhālesi . tepi kho āyasmanto 2- bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ anuruddhaṃ bhagavā
etadavoca kacci vo anuruddhā khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci piṇḍakena
na kilamathāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā na ca mayaṃ bhante piṇḍakena
kilamāmāti.
   {248.4} Kacci pana vo anuruddhā samaggā sammodamānā avivadamānā
khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharathāti  . taggha
te  3- mayaṃ bhante samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā
@Footnote: 1 Po. Ma. kho bhagavā. 2 Sī. Po. Yu. āyasmantā. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharāmāti  .  yathākathaṃ  pana
tumhe  anuruddhā  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharathāti  .  idha mayhaṃ bhante
evaṃ hoti lābhā vata me suladdhaṃ vata me yohaṃ evarūpehi sabrahmacārīhi
saddhiṃ  viharāmīti  tassa  mayhaṃ  bhante  imesu āyasmantesu mettaṃ
kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  āvi  ceva raho ca mettaṃ vacīkammaṃ mettaṃ
manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ āvi ceva raho ca tassa mayhaṃ bhante evaṃ
hoti  yannūnāhaṃ  sakaṃ  cittaṃ  nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ
cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho  ahaṃ  bhante  sakaṃ cittaṃ
nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vattāmi
nānā hi kho no bhante kāyā ekañca pana maññe cittanti.
   {248.5}  Āyasmāpi  kho  nandiyo āyasmāpi kho kimbilo
bhagavantaṃ  etadavoca  mayhaṃpi  kho  bhante  evaṃ hoti lābhā vata
me  suladdhaṃ vata me yohaṃ evarūpehi sabrahmacārīhi saddhiṃ viharāmīti
tassa  mayhaṃ  bhante  imesu  āyasmantesu  mettaṃ  kāyakammaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  āvi  ceva  raho ca mettaṃ vacīkammaṃ mettaṃ manokammaṃ
paccupaṭṭhitaṃ  āvi  ceva  raho  ca tassa mayhaṃ bhante evaṃ hoti
yannūnāhaṃ   sakaṃ  cittaṃ  nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ
cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho  ahaṃ  bhante  sakaṃ cittaṃ
nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vattāmi
Nānā  hi  kho  no  bhante kāyā ekañca pana maññe cittanti
evaṃ kho mayaṃ bhante samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharāmāti.
   {248.6}  Kacci  pana  vo  anuruddhā appamattā ātāpino
pahitattā  viharathāti  .  taggha  mayaṃ  bhante appamattā ātāpino
pahitattā  viharāmāti  .  yathākathaṃ pana tumhe anuruddhā appamattā
ātāpino pahitattā viharathāti.
   {248.7}  Idha  bhante  amhākaṃ yo paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya
paṭikkamati  so  āsanaṃ  paññāpeti  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
upanikkhipati  avakkārapātiṃ  dhovitvā  upaṭṭhāpeti  pānīyaṃ paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeti  yo  pacchā  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati sace hoti
bhuttāvaseso  sace  ākaṅkhati  bhuñjati no ce ākaṅkhati apaharite
vā chaḍḍeti appāṇake vā udake opilāpeti so āsanaṃ uddharati
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   paṭisāmeti   avakkārapātiṃ
dhovitvā  paṭisāmeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  paṭisāmeti  bhattaggaṃ
sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ  vā  paribhojanīyaghaṭaṃ vā vaccaghaṭaṃ
vā  rittaṃ  tucchaṃ  so  upaṭṭhāpeti  sacassa  hoti  avisayhaṃ
hatthavikārena  dutiyaṃpi  1-  āmantetvā hatthavilaṅghakena upaṭṭhāpema
na  tveva  mayaṃ  bhante  tappaccayā  vācaṃ bhindāma pañcāhikaṃ kho
pana  mayaṃ  bhante  sabbarattiyā  dhammiyā  kathāya  sannisīdāma evaṃ
kho  mayaṃ  bhante  appamattā  ātāpino  pahitattā viharāmāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi.
Athakho  bhagavā  āyasmantañca  anuruddhaṃ  āyasmantañca  nandiyaṃ
āyasmantañca  kimbilaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā  samādapetvā
samuttejetvā  sampahaṃsetvā  uṭṭhāyāsanā  yena pārileyyakaṃ tena
cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno  yena  pārileyyakaṃ
tadavasari  .  tatra  sudaṃ bhagavā pārileyyake viharati rakkhitavanasaṇḍe
bhaddasālamūle.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 337-341. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=248&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=248&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=248&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=248&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :