ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
           Ladukikopamasuttam 1-
   [175]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava anguttarapesu
viharati  apanam  nama  anguttarapanam  nigamo  . atha kho bhagava
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   apanam  pindaya
pavisi  .  apane  pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto
yenannataro  vanasando  tenupasankami  divaviharaya  tam  vanasandam
ajjhogahetva  2-  annatarasmim  rukkhamule  divaviharam  nisidi .
Ayasmapi  kho  udayi  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya
apanam  pindaya  pavisi  .  apane  pindaya caritva pacchabhattam
pindapatapatikkanto   yena   so   vanasando   tenupasankami
divaviharaya   tam  vanasandam  ajjhogahetva  3-  annatarasmim
rukkhamule divaviharam nisidi . atha kho ayasmato udayissa rahogatassa
patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko  udapadi  bahunnam vata no
bhagava dukkhadhammanam apahatta 4- bahunnam vata no bhagava sukhadhammanam
upahatta  bahunnam  vata  no  bhagava  akusalanam  dhammanam apahatta
bahunnam  vata  no  bhagava kusalanam dhammanam upahattati . atha kho
ayasma  udayi  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena bhagava
tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   [176]  Ekamantam  nisinno  kho  ayasma  udayi bhagavantam
@Footnote: 1 Ma. latukikopamasuttam .  2-3 Po. Ma. ajjhogahetva. Yu. ajjhogahitva.
@4 Po. upahanta.
Etadavoca  idha  mayham  bhante  rahogatassa  patisallinassa  evam
cetaso  parivitakko  udapadi  bahunnam  vata no bhagava dukkhadhammanam
apahatta  bahunnam  vata  no  bhagava  sukhadhammanam  upahatta bahunnam
vata  no  bhagava  akusalanam  dhammanam  apahatta  bahunnam vata no
bhagava  kusalanam  dhammanam  upahattati  .  mayanhi  bhante  pubbe
sayanceva bhunjama pato ca diva ca vikale . ahu kho so 1-
bhante  samayo  yam  bhagava  bhikkhu amantesi ingha tumhe bhikkhave
etam  diva  vikalabhojanam  pajahathati . tassa mayham bhante ahudeva
annathattam  ahudeva  2-  domanassam  yampi  no  saddha  gahapatika
diva  vikale  panitam  khadaniyam  bhojaniyam denti tassapi no bhagava
pahanamaha  tassapi  no  sugato  patinissaggamahati te mayam bhante
bhagavati  pemanca  garavanca  hirinca  ottappanca  sampassamana
evantam  diva  vikalabhojanam  pajahimha  te mayam bhante sayanceva
bhunjama  pato  ca  ahu kho so bhante samayo yam bhagava bhikkhu
amantesi  ingha  tumhe bhikkhave etam rattim vikalabhojanam pajahathati
tassa  mayham  bhante  ahudeva  annathattam  ahudeva  domanassam yampi
no  imesam  dvinnam  bhattanam  panitasankhatataram  3-  tassapi  no
bhagava pahanamaha tassapi no sugato patinissaggamahati.
   {176.1} Bhutapubbam bhante annataro puriso diva supeyyam 4-
labhitva pajapatim 5- evamaha handa 6- imam nikkhipatha sayam sabbeva
@Footnote: 1 Po. ahu so kho. aparampi idisameva .  2 Yu. ahu .  3 Ma. panitasankhatam.
@Yu. panitasankhatataram . 4 Ma. sukhapeyyam .  5 Ma. Yu. ayam patho natthi.
@6 Ma. Yu. handa ca imam.
Samagga  bhunjissamati  yakaci  bhante  sankhatiyo  sabba  ta
rattim  appa  diva  te  mayam  bhante  bhagavati pemanca garavanca
hirinca  ottappanca  sampassamana  evantam  rattim  vikalabhojanam
pajahimha  .  bhutapubbam  bhante  bhikkhu  rattandhakaratimisayam  pindaya
caranta  candanikampi  pavisanti oligallepi papatanti kantakarajimpi 1-
arohanti  suttampi  gavim  arohanti  manavehipi  samagacchanti
katakammehipi   akatakammehipi   matugamopi   te   asaddhammena
nimanteti  .  bhutapubbaham  bhante  rattandhakaratimisayam  pindaya
carami  addasa  kho  mam  bhante  annatara  itthi  vijjantarikaya
bhajanam  dhovanti disva mam bhita vissaramakasi abbhumme 2- pisaco
vata manti.
   {176.2} Evam vutte aham bhante tam itthim etadavocam na 3-
bhagini  pisaco  bhikkhu  pindaya thitoti . bhikkhussa atu mari 4-
bhikkhussa matu mari varante bhikkhu tinhena govikantanena 5- kucchi 6-
parikanto 7- na tveva 8- yam rattandhakaratimisayam kucchihetu pindaya
carasiti  9-  . tassa mayham bhante tadanussarato evam hoti bahunnam
vata  no  bhagava  dukkhadhammanam  apahatta  bahunnam vata no bhagava
sukhadhammanam  upahatta  bahunnam  vata  no  bhagava akusalanam dhammanam
apahatta bahunnam vata no bhagava kusalanam dhammanam upahattati.
   [177] Evameva panudayi idhekacce moghapurisa idam pajahathati
@Footnote: 1 Si. Yu. kantakavattampi. Ma. kantakavatampi .  2 Ma. abbhu me.
@3 Ma. naham .  4 Ma. mari .  5 Yu. govikattanena .  6 Ma. kotthake kucchim.
@7 Yu. parikatto . 8 Ma. natveva varam. Yu. na tvevaya . 9 Yu. carasa.
Maya  vuccamana  te  evamahamsu  kim  panimassa  appamattakassa
oramattakassa  adhisallikhatevayam  1- samanoti te tanceva nappajahanti
mayi  ca  appaccayam  upatthapenti  2-  ye  ca bhikkhu sikkhakama
tesantam  udayi  hoti  balavam  bandhanam  dalham  bandhanam  thiram bandhanam
aputikam  bandhanam  thulo  kalingaro  .  seyyathapi  udayi  ladukika
sakunika  putilataya  bandhanena  bandha  3- tattheva vadham va bandham
va  maranam  va agameti yo nu kho udayi evam vadeyya yena
sa  ladukika  sakunika  putilataya  bandhanena  bandha  tattheva vadham
va  bandham  va  maranam  va  agameti tanhi tassa abalam bandhanam
dubbalam  bandhanam  putikam  bandhanam  asarakam  bandhananti  samma 4- nu
kho so udayi vadamano vadeyyati.
   {177.1} No hetam bhante yena sa bhante ladukika sakunika
putilataya  bandhanena  bandha tattheva vadham va bandham va maranam va
agameti  tanhi  tassa  balavam  bandhanam  dalham  bandhanam thiram bandhanam
aputikam  bandhanam  thulo  kalingaroti  evameva kho udayi idhekacce
moghapurisa  idam  pajahathati  maya  vuccamana  te  evamahamsu
kim  panimassa  appamattakassa  oramattakassa  adhisallikhatevayam  5-
samanoti  te  tanceva  nappajahanti  mayi  ca appaccayam upatthapenti
ye  ca  bhikkhu  sikkhakama  tesantam  udayi  hoti balavam bandhanam
dalham bandhanam thiram bandhanam aputikam bandhanam thulo kalingaro.
@Footnote: 1-5 Ma. adhisallekhatevayam . 2 Ma. Yu. upatthapenti .  3 Si. Yu. baddha.
@4 Yu. sammannu.
   [178]  Idha  panudayi  ekacce  kulaputta  idam  pajahathati
maya  vuccamana  te  evamahamsu  kim  panimassa  appamattakassa
oramattakassa  pahatabbassa  yassa  no  bhagava  pahanamaha  yassa
no  sugato  patinissaggamahati  te  tanceva  pajahanti mayi ca na
appaccayam  upatthapenti  ye  ca  bhikkhu sikkhakama te tam pahaya
appossukka  pannaloma  paradavutta 1- migabhutena cetasa viharanti
tesantam  udayi  hoti  abalam  bandhanam  dubbalam bandhanam putikam bandhanam
asarakam  bandhanam  .  seyyathapi  udayi  ranno nago isadanto
urulhavabhijato  2- sangamavacaro dalhehi varattehi 3- bandhanehi
bandho  isakamyeva  kayam  sannametva  tani bandhanani sanchinditva
sampadaletva  yenakamam pakkamati yo nu kho udayi evam vadeyya
yehi  so  ranno nago isadanto urulhavabhijato sangamavacaro
dalhehi varattehi bandhanehi bandho isakamyeva tayam 4- sannametva
tani  bandhanani  sanchinditva  sampadaletva  yenakamam  pakkamati
tanhi  tassa  balavam  bandhanam  dalham  bandhanam  thiram  bandhanam  aputikam
bandhanam  thulo  kalingaroti  samma  nu  kho  so udayi vadamano
vadeyyati.
   {178.1}  No hetam bhante yehi bhante so ranno nago
isadanto  urulhavabhijato  sangamavacaro  dalhehi  varattehi
bandhanehi  bandho  isakamyeva  kayam  sannametva  tani  bandhanani
@Footnote: 1 Ma. paradattavutta .  2 Yu. ubbulhavabhijato. aparampi idisameva.
@3 Yu. varattehi . 4 Yu. kayam.
Sanchinditva  sampadaletva  yenakamam  pakkamati  tanhi  tassa
abalam bandhanam .pe. Asarakam bandhananti.
   {178.2}  Evameva  kho  udayi  idhekacce kulaputta idam
pajahathati  maya vuccamana te evamahamsu kim panimassa appamattakassa
oramattakassa  pahatabbassa  yassa  no  bhagava  pahanamaha  yassa
no  sugato  patinissaggamahati  te  tanceva  pajahanti mayi ca na
appaccayam  upatthapenti  ye  ca  bhikkhu sikkhakama te tam pahaya
appossukka  pannaloma  paradavutta  migabhutena  cetasa  viharanti
tesantam udayi hoti abalam bandhanam putikam bandhanam asarakam bandhanam.
   [179] Seyyathapi udayi puriso daliddo assako analiyo 1-
tassassa  ekam  agarakam  oluggaviluggam kakatidayim 2- na paramarupam
eka  kalopika 3- oluggavilugga na paramarupa ekissa kumbhiya
dhannasamavapakam  na  paramarupam  eka  jayika  na  paramarupa  so
aramagatam  bhikkhum  passeyya  sudhotahatthapadam  manunnam bhojanam bhuttavim
sitaya  chayaya  nisinnam  adhicitte  yuttam  . tassa evamassa sukham
vata  bho  samannam  arogyam  vata  bho samannam so vatassam 4-
yoham  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani  acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  .  so  na sakkuneyya ekam
agarakam  oluggaviluggam  kakatidayim  na  paramarupam  pahaya  ekam
@Footnote: 1 Si. Yu. analhiyo .  2 Po. kakatisayam . ito param idisameva.
@3 Yu. khatopika .  4 Ma. vatassa.
Kalopikam  oluggaviluggam  na  paramarupam  pahaya  ekissa  kumbhiya
dhannasamavapakam  na  paramarupam  pahaya  ekam  jayikam  na  paramarupam
pahaya  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani  acchadetva
agarasma  anagariyam pabbajitum . yo nu kho udayi evam vadeyya
yehi  so  puriso  bandhanehi  bandho  na  sakkoti ekam agarakam
oluggaviluggam  kakatidayim  na  paramarupam  pahaya  ekam  kalopikam
oluggaviluggam  na  paramarupam  pahaya  ekissa kumbhiya dhannasamavapakam
na  paramarupam  pahaya  ekam  jayikam  na  paramarupam pahaya kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajitum  tanhi  tassa  abalam  bandhanam  dubbalam  bandhanam putikam bandhanam
asarakam bandhananti samma nu kho so udayi vadamano vadeyyati.
   {179.1} No hetam bhante yehi 1- bhante so puriso bandhanehi bandho
na  sakkoti  ekam  agarakam  oluggaviluggam kakatidayim na paramarupam
pahaya  ekam  kalopikam  oluggaviluggam  na paramarupam pahaya ekissa
kumbhiya  dhannasamavapakam  na paramarupam pahaya ekam jayikam na paramarupam
pahaya  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani  acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajitum  tanhi  tassa  balavam  bandhanam
dalham bandhanam thiram bandhanam aputikam bandhanam thulo kalingaroti.
   {179.2} Evameva kho udayi idhekacce moghapurisa idam pajahathati
maya vuccamana te evamahamsu kim panimassa appamattakassa oramattakassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. yehi so bhante.
Adhisallikhatevayam  samanoti  te tanceva nappajahanti mayi ca appaccayam
upatthapenti  ye  ca bhikkhu sikkhakama tesantam udayi hoti balavam
bandhanam dalham bandhanam thiram bandhanam aputikam bandhanam thulo kalingaroti.
   [180] Seyyathapi udayi gahapati va gahapatiputto va addho
mahaddhano  mahabhogo  nekanam  nikkhagananam cayo nekanam dhannagananam
cayo  nekanam  khettagananam cayo nekanam vatthugananam cayo nekanam
bhariyagananam  cayo  nekanam  dasagananam  cayo  nekanam  dasigananam
cayo  so  aramagatam  bhikkhum  passeyya  sudhotahatthapadam  manunnam
bhojanam  bhuttavim  sitaya  chayaya  nisinnam  adhicitte 1- yuttam .
Tassa  evamassa  sukham vata bho samannam arogyam vata bho samannam
so  vatassam  yoham  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam pabbajeyyanti . so sakkuneyya
nekani  nikkhaganani  pahaya  nekani  dhannaganani  pahaya  nekani
khettaganani   pahaya   nekani  vatthuganani  pahaya  nekani
bhariyaganani  pahaya  nekani  dasaganani  pahaya nekani dasiganani
pahaya  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani  acchadetva
agarasma  anagariyam pabbajitum . yo nu kho udayi evam vadeyya
yehi  so  gahapati  va gahapatiputto va bandhanehi bandho sakkoti
nekani  nikkhaganani  pahaya  nekani  dhannaganani  pahaya  nekani
@Footnote: 1 Po. vivitate.
Khettaganani  pahaya  nekani  vatthuganani pahaya nekani bhariyaganani
pahaya  nekani  dasaganani  pahaya  nekani  dasiganani  pahaya
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajitum  tanhi  tassa  balavam  bandhanam  dalham bandhanam thiram
bandhanam  aputikam  bandhanam thulo kalingaroti samma nu kho so udayi
vadamano vadeyyati.
   {180.1} No hetam bhante yehi bhante so gahapati va gahapatiputto
va  bandhanehi  bandho  sakkoti nekani nikkhaganani pahaya nekani
dhannaganani  pahaya  nekani  khettaganani pahaya nekani vatthuganani
pahaya nekani bhariyaganani pahaya nekani dasaganani pahaya nekani
dasiganani  pahaya  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitum  tanhi  tassa  abalam
bandhanam dubbalam bandhanam putikam bandhanam asarakam bandhananti.
   {180.2} Evameva kho udayi idhekacce kulaputta idam pajahathati
maya  vuccamana  te  evamahamsu  kim  panimassa  appamattakassa
oramattakassa  pahatabbassa  yassa  no bhagava pahanamaha yassa no
sugato  patinissaggamahati te tanceva pajahanti mayi ca na appaccayam
upatthapenti  ye ca bhikkhu sikkhakama te tam pahaya appossukka
pannaloma  paradavutta  migabhutena  cetasa  viharanti tesantam udayi
hoti abalam bandhanam dubbalam bandhanam putikam bandhanam asarakam bandhanam.
   [181] Cattarome udayi puggala santo samvijjamana lokasmim
Katame  cattaro  idhudayi ekacco puggalo upadhipahanaya patipanno
hoti  upadhipatinissaggaya  tamenam  upadhipahanaya  patipannam  upadhi-
patinissaggaya   upadhipatisamyutta  sarasankappa  samudacaranti  so
te adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti 1- na anabhavangameti
imam kho aham udayi puggalam samyuttoti vadami no visamyutto tam kissa
hetu indriyavemattata hi me udayi imasmim puggale vidita.
   {181.1} Idha panudayi ekacco puggalo upadhipahanaya patipanno
hoti   upadhipatinissaggaya   tamenam   upadhipahanaya   patipannam
upadhipatinissaggaya   upadhipatisamyutta   sarasankappa   samudacaranti
so  te  nadhivaseti  pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti
imampi  kho  aham udayi puggalam samyuttoti vadami no visamyutto tam
kissa hetu indriyavemattata hi me udayi imasmim puggale vidita.
   {181.2} Idha panudayi ekacco puggalo upadhipahanaya patipanno
hoti  upadhipatinissaggaya  tamenam  upadhipahanaya  patipannam  upadhi-
patinissaggaya   kadaci   karahaci   satisammosa  upadhipatisamyutta
sarasankappa  samudacaranti  dandho  udayi  satuppado  atha kho nam
khippameva  pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti . seyyathapi
udayi  puriso  divasasantatte  2- ayokatahe dve va tini va
udakaphusitani  nipateyya  dandho  udayi  udakaphusitanam  nipato atha
kho nam khippameva parikkhayam pariyadanam gaccheyya evameva kho udayi
@Footnote: 1 Ma. byantim karoti. Yu. bayantikaroti . 2 Ma. divasam.
Idhekacco  puggalo  upadhipahanaya  patipanno hoti upadhipatinissaggaya
tamenam  upadhipahanaya  patipannam  upadhipatinissaggaya  kadaci  karahaci
satisammosa   upadhipatisamyutta  sarasankappa  samudacaranti  dandho
udayi satuppado atha kho nam khippameva pajahati vinodeti byantikaroti
anabhavangameti  imampi kho aham udayi puggalam samyuttoti vadami no
visamyutto  tam  kissa  hetu indriyavemattata hi me udayi imasmim
puggale vidita.
   {181.3} Idha panudayi ekacco puggalo upadhi dukkhassa mulanti
iti viditva nirupadhi 1- hoti upadhisankhaye vimutto imam kho aham udayi
puggalam visamyuttoti vadami no samyutto tam kissa hetu indriyavemattata
hi me udayi imasmim puggale vidita . Ime 2- kho udayi cattaro
puggala santo samvijjamana lokasmim.
   [182]  Panca  kho  ime  udayi  kamaguna  katame panca
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  sotavinneyya  sadda  ...  ghanavinneyya gandha ...
Jivhavinneyya  rasa ... kayavinneyya photthabba ittha kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  .  ime  kho  udayi
panca  kamaguna  .  yam  kho udayi ime panca kamagune paticca
uppajjati  sukham  somanassam  idam  vuccati kamasukham milhasukham puthujjanasukham
anariyasukham  na  asevitabbam  3-  na  bhavetabbam  na  bahulikatabbam
@Footnote: 1 Yu. nirupadhi .  2 Ma. Yu. ime kho ... lokasminti ime patha na dissanti.
@3 Ma. sevitabbam.
Bhayitabbam etassa sukhassati vadami.
   [183]  Idhudayi  bhikkhu vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam
upasampajja  viharati pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja
viharati  sukhassa  ca  pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati
idam  vuccati  nekkhammasukham  vivekasukham  upasamasukham  sambodhisukham  1-
asevitabbam  bhavetabbam  bahulikatabbam  na  bhayitabbam  etassa
sukhassati vadami.
   [184]  Idhudayi bhikkhu  vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  .  idam  kho  aham  udayi  injitasmim vadami
kinca  tattha  injitasmim  yedeva  2- tattha vitakkavicara aniruddha
honti  idam  tattha  injitasmim  .  idhudayi  bhikkhu  vitakkavicaranam
vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  . idampi kho
aham  udayi  injitasmim  vadami  kinca  tattha  injitasmim  yadeva
tattha  pitisukham  aniruddham  hoti  idam  tattha  injitasmim  . idhudayi
bhikkhu  pitiya  ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati .
Idampi  kho  aham  udayi  injitasmim  vadami kinca tattha injitasmim
yadeva  tattha  upekkhasukham  aniruddham  hoti idam tattha injitasmim .
Idhudayi  bhikkhu  sukhassa  ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati. Idam kho aham udayi anenjitasmim 3- vadami.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambodhasukham .  2 Ma. yadeva .  3 Ma. Yu. aninjitasmim.
   [185]  Idhudayi  bhikkhu vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  .  idam  kho  aham  udayi  analanti  vadami
pajahathati  vadami  samatikkamathati vadami . ko ca tassa samatikkamo
idhudayi  bhikkhu  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam
upasampajja  viharati  ayam  tassa  samatikkamo  .  idampi  kho aham
udayi  analanti  vadami  pajahathati  vadami samatikkamathati vadami .
Ko  ca  tassa samatikkamo idhudayi bhikkhu pitiya ca viraga .pe.
Tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  ayam  tassa samatikkamo . idampi
kho  aham  udayi  analanti  vadami  pajahathati vadami samatikkamathati
vadami . ko ca tassa samatikkamo idhudayi bhikkhu sukhassa ca pahana
.pe.  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati ayam tassa samatikkamo .
Idampi kho aham udayi analanti vadami pajahathati vadami samatikkamathati
vadami.
   {185.1}  Ko  ca  tassa samatikkamo idhudayi bhikkhu sabbaso
rupasannanam  samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam
amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja
viharati ayam tassa samatikkamo . idampi kho aham udayi analanti vadami
pajahathati  vadami  samatikkamathati vadami . ko ca tassa samatikkamo
idhudayi  bhikkhu  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti   vinnanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam  tassa
Samatikkamo.
   {185.2}  Idampi  kho aham udayi analanti vadami pajahathati
vadami  samatikkamathati  vadami  . ko ca tassa samatikkamo idhudayi
bhikkhu   sabbaso   vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
akincannayatanam  upasampajja  viharati  ayam  tassa  samatikkamo .
Idampi  kho  aham  udayi  analanti  vadami  pajahathati  vadami
samatikkamathati  vadami  .  ko  ca tassa samatikkamo idhudayi bhikkhu
sabbaso    akincannayatanam    samatikkamma    nevasanna-
nasannayatanam  upasampajja  viharati  ayam  tassa  samatikkamo .
Idampi  kho  aham  udayi  analanti  vadami  pajahathati  vadami
samatikkamathati  vadami  .  ko ca tassa samatikkamo idhudayi [1]-
sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma  sannavedayitanirodham
upasampajja  viharati  ayam  tassa samatikkamo . iti kho aham udayi
nevasannanasannayatanassapi   pahanam  vadami  .  passasi  no
tvam  udayi  tam  sannojanam anum va thulam va yassaham no pahanam
vadamiti. No hetam bhanteti.
   {185.3} Idamavoca bhagava attamano ayasma udayi bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Ladukikopamasuttam 2- nitthitam chattham.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhikkhuti patho dissati .  2 Si. Ma. Yu. latukikopamasuttam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 179-192. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=175&items=11&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=175&items=11&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=175&items=11&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=175&items=11&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=175              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=3060              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=3060              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :