ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā

   [228]  21 Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi
siyā  nu  kho  āvuso  bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho yathā
neva   paṭhaviyaṃ   paṭhavīsaññī  assa  na  āpasmiṃ  āposaññī
assa  na  tejasmiṃ  tejosaññī  assa  na  vāyasmiṃ  vāyosaññī
assa    na    ākāsānañcāyatane    ākāsānañcāyatanasaññī
assa     na    viññāṇañcāyatane    viññāṇañcāyatanasaññī
assa     na    ākiñcaññāyatane    ākiñcaññāyatanasaññī
assa   na   nevasaññānāsaññāyatane   nevasaññānāsaññāyatanasaññī
assa  na  idhaloke  idhalokasaññī  assa  na paraloke paralokasaññī
assa  yamidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ
anuvicaritaṃ  manasā  tatrāpi  na  saññī  assa  saññī  ca  pana
assāti  .  dūratopi  kho  mayaṃ āvuso āgaccheyyāma āyasmato
sārīputtassa   santike   etassa   bhāsitassa   atthamaññātuṃ
sādhu  vatāyasmantaṃyeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa
attho  āyasmato  sārīputtassa  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti .
Tenahāvuso  taṃ  1-  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ .
Āyasmā  sārīputto  etadavoca  siyā  āvuso bhikkhuno tathārūpo
samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī  assa .pe. yamidaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā
tatrāpi  na  saññī  assa  saññī  ca  pana  assāti . yathākathaṃ
panāvuso  sārīputta  siyā  bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Yathā  neva  paṭhaviyaṃ  paṭhavīsaññī  assa .pe. yamidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tatrāpi  na  saññī
assa saññī ca pana assāti.
   {228.1}  Idha  āvuso  bhikkhu  evaṃsaññī hoti etaṃ santaṃ
etaṃ   paṇītaṃ   yadidaṃ   sabbasaṅkhārasamatho   sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti evampi 1- kho āvuso
siyā  bhikkhuno  tathārūpo  samādhipaṭilābho  yathā  neva  paṭhaviyaṃ
paṭhavīsaññī   assa   na   āpasmiṃ   āposaññī   assa  na
tejasmiṃ  tejosaññī  assa  na  vāyasmiṃ  vāyosaññī  assa
na ākāsānañcāyatane ākāsānañcāyatanasaññī
assa     na    viññāṇañcāyatane    viññāṇañcāyatanasaññī
assa   na   ākiñcaññāyatane   ākiñcaññāyatanasaññī   assa
na     nevasaññānāsaññāyatane     nevasaññānāsaññāyatanasaññī
assa  na  idhaloke  idhalokasaññī  assa  na paraloke paralokasaññī
assa  yamidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ
manasā tatrāpi na saññī assa saññī ca pana assāti.
          Dutiyavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
   dve mahānāmā ca nandiyena   subhūtinā ca mettā
   dasamo gopālako          cattāro ca samādhinoti 2-
@Footnote: 1 Ma. evaṃ kho. 2 Ma. dve vuttā mahānāmena  nandiyena subhūtinā
@ mettā aṭṭhako gopālo cattāro ca samādhināti
@ Yu. dve mahānāmā nandiyena subhūtinā ca mettā
@ dasamo ceva gopālo   cattāro ca samādhinoti.
         Paṇṇāsakāsaṅgahitā suttantā
   [229] 22 Ekādasahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gopālako
abhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ phātikātuṃ katamehi ekādasahi idha bhikkhave
gopālako  na  rūpaññū  hoti  na  lakkhaṇakusalo hoti na āsāṭikaṃ
sāṭetā  hoti  na  vaṇaṃ paṭicchādetā hoti na dhūmaṃ kattā hoti
na  titthaṃ jānāti na pītaṃ jānāti na vithiṃ jānāti na gocarakusalo
hoti  anavasesadohī  hoti  ye te usabhā gopitaro goparināyakā
te  na atirekapūjāya pūjetā hoti imehi kho bhikkhave ekādasahi
aṅgehi  samannāgato  gopālako  abhabbo gogaṇaṃ pariharituṃ phātikātuṃ
evameva  kho  bhikkhave  ekādasahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu
abhabbo  cakkhusmiṃ  aniccānupassī  viharituṃ  .pe.  abhabbo  cakkhusmiṃ
dukkhānupassī  viharituṃ  abhabbo  cakkhusmiṃ  anattānupassī  viharituṃ
abhabbo  cakkhusmiṃ  khayānupassī  viharituṃ  abhabbo  cakkhusmiṃ vayānupassī
viharituṃ  abhabbo  cakkhusmiṃ  virāgānupassī  viharituṃ  abhabbo  cakkhusmiṃ
nirodhānupassī   viharituṃ   abhabbo   cakkhusmiṃ   paṭinissaggānupassī
viharituṃ  abhabbo  sotasmiṃ  ghānasmiṃ  jivhāya kāyasmiṃ manasmiṃ rūpesu
saddesu  gandhesu  rasesu  phoṭṭhabbesu  dhammesu  cakkhuviññāṇe
sotaviññāṇe   ghānaviññāṇe   jivhāviññāṇe   kāyaviññāṇe
manoviññāṇe    cakkhusamphasse   sotasamphasse   ghānasamphasse
Jivhāsamphasse   kāyasamphasse   manosamphasse   cakkhusamphassajāya
vedanāya  sotasamphassajāya  vedanāya  ghānasamphassajāya  vedanāya
jivhāsamphassajāya    vedanāya    kāyasamphassajāya   vedanāya
manosamphassajāya    vedanāya    rūpasaññāya    saddasaññāya
gandhasaññāya    rasasaññāya    phoṭṭhabbasaññāya    dhammasaññāya
rūpasañcetanāya   saddasañcetanāya  gandhasañcetanāya  rasasañcetanāya
phoṭṭhabbasañcetanāya   dhammasañcetanāya   rūpataṇhāya   saddataṇhāya
gandhataṇhāya    rasataṇhāya    phoṭṭhabbataṇhāya    dhammataṇhāya
rūpavitakke  saddavitakke  gandhavitakke  rasavitakke  phoṭṭhabbavitakke
dhammavitakke   rūpavicāre  saddavicāre  gandhavicāre  rasavicāre
phoṭṭhabbavicāre  dhammavicāre  aniccānupassī  viharituṃ  dukkhānupassī
viharituṃ  anattānupassī  viharituṃ  khayānupassī  viharituṃ  vayānupassī
viharituṃ  virāgānupassī  viharituṃ  nirodhānupassī viharituṃ paṭinissaggānupassī
viharitunti.
   [230] 23 Ekādasahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gopālako
bhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ katamehi ekādasahi idha bhikkhave
gopālako rūpaññū hoti .pe. evameva kho bhikkhave ekādasahi dhammehi
samannāgato  bhikkhu  bhabbova  cakkhusmiṃ  aniccānupassī  viharituṃ .pe.
Paṭinissaggānupassī  viharitunti  . rāgassa bhikkhave abhiññāya ekādasa
dhammā  bhāvetabbā  katame  ekādasa  paṭhamajjhānaṃ  dutiyajjhānaṃ
Tatiyajjhānaṃ   catutthajjhānaṃ   mettācetovimutti   karuṇācetovimutti
muditācetovimutti    upekkhācetovimutti    ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ  rāgassa  bhikkhave  abhiññāya
ime ekādasa dhammā bhāvetabbāti 1-.
   [231]  24  Rāgassa  bhikkhave  abhiññāya  2-  pariññāya
parikkhayāya  pahānāya  khayāya  vayāya  virāgāya  nirodhāya cāgāya
paṭinissaggāya  ime  ekādasa  dhammā  bhāvetabbā  dosassa
mohassa   kodhassa   upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa  issāya
macchariyassa  māyāya  sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa  mānassa
madassa  pamādassa  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya
khayāya  vayāya  virāgāya  nirodhāya  cāgāya  paṭinissaggāya  ime
ekādasa  dhammā  bhāvetabbāti  idamavoca  bhagavā  .  attamanā
te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
     Navasuttasahassāni       bhiyyo pañcasatāni ca
     sattapaññāsasuttantā   aṅguttarasamāyutāti.
         Ekādasakanipāto niṭṭhito.
               -----------
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 389-393. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=24&A=8196&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=8196              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=228&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=217              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_24

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com