ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
         Lomasakangiyabhaddekarattasuttam
   [565]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma lomasakangiyo sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodharame .
Atha   kho   candano   devaputto   abhikkantaya   rattiya
abhikkantavanno  kevalakappam  nigrodharamam  obhasetva  yenayasma
lomasakangiyo tenupasankami upasankamitva ekamantam atthasi.
   [566]  Ekamantam  thito  kho candano devaputto ayasmantam
lomasakangiyam  etadavoca  dharesi  tvam  bhikkhu  bhaddekarattassa
uddesanca vibhangancati . na kho aham avuso dharemi bhaddekarattassa
uddesanca  vibhanganca  tvam  panavuso  dharesi  bhaddekarattassa
uddesanca vibhangancati . ahampi kho bhikkhu na dharemi bhaddekarattassa
uddesanca  vibhanganca  dharesi  [1]-  tvam  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gathati  .  na  kho  aham avuso dharemi bhaddekarattiyo gatha
tvam  panavuso dharesi bhaddekarattiyo gathati . dharemi kho aham
bhikkhu  bhaddekarattiyo gathati . yathakatham pana tvam avuso dharesi
bhaddekarattiyo gathati.
   [567] Ekamidam bhikkhu samayam bhagava devesu tavatimsesu viharati
paricchattakamule  pandukambalasilayam  . tatra kho 2- bhagava devanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare panasaddo atthi . 2 Ma. Yu. khosaddo natthi.
Tavatimsanam bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasi
   atitam nanvagameyya      nappatikankhe anagatam
   yadatitampahinantam        appattanca anagatam
   paccuppannanca yo dhammam   tattha tattha vipassati
   asamhiram asankuppam         tam viddha manubruhaye
   ajjeva kiccamatappam      ko janna maranam suve
   na hi no sangarantena      mahasenena maccuna
   evamviharimatapim        ahorattamatanditam
   tam ve bhaddekarattoti      santo acikkhate muniti.
   [568]  Evam  kho aham bhikkhu dharemi bhaddekarattiyo gatha
ugganhahi  tvam  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
pariyapunahi  tvam  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
dharehi   tvam   bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
atthasanhito  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddeso  ca  vibhango  ca
adibrahmacariyakoti  .  idamavoca  candano  devaputto  idam vatva
tatthevantaradhayi.
   [569] Atha kho ayasma lomasakangiyo tassa rattiya accayena
senasanam  samsametva pattacivaram adaya yena savatthi tena carikam
pakkami  .  anupubbena  carikancaramano  yena  savatthi  jetavanam
anathapindikassaramo  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
Bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho
ayasma  lomasakangiyo  bhagavantam  etadavoca  ekamidaham  bhante
samayam  sakkesu  viharami  kapilavatthusmim  nigrodharame  atha  kho
bhante  annataro  devaputto  abhikkantaya  rattiya  abhikkantavanno
kevalakappam   nigrodharamam  obhasetva  yenaham  tenupasankami
upasankamitva  ekamantam  atthasi  ekamantam  thito kho bhante so
devaputto  mam  etadavoca  dharesi  tvam  bhikkhu  bhaddekarattassa
uddesanca  vibhangancati  evam  vutte  aham  bhante  tam devaputtam
etadavocam  na  kho aham avuso dharemi bhaddekarattassa uddesanca
vibhanganca  tvam  panavuso  dharesi  bhaddekarattassa  uddesanca
vibhangancati  ahampi  kho  bhikkhu  na  dharemi  bhaddekarattassa
uddesanca  vibhanganca  dharesi  pana  tvam  bhikkhu  bhaddekarattiyo
gathati  na  kho  aham avuso dharemi bhaddekarattiyo gatha tvam
panavuso  dharesi  bhaddekarattiyo  gathati dharemi kho aham bhikkhu
bhaddekarattiyo gathati yathakatham pana tvam avuso dharesi bhaddekarattiyo
gathati  ekamidam  bhikkhu  samayam  bhagava  devesu  tavatimsesu
viharati  paricchattakamule  pandukambalasilayam  tatra  kho  bhagava
devanam tavatimsanam bhaddekarattassa uddesanca vibhanganca abhasi
   atitam nanvagameyya   .pe.
   Tam  ve  bhaddekarattoti    santo  acikkhate  muniti
Evam  kho  aham  bhikkhu  dharemi  bhaddekarattiyo gatha ugganhahi
tvam  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  pariyapunahi
tvam  bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  dharehi  tvam
bhikkhu  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca  atthasanhito  bhikkhu
bhaddekarattassa  uddeso  ca  vibhango  ca  adibrahmacariyakoti .
Idamavoca  bhante  so  devaputto  idam  vatva  tatthevantaradhayi
sadhu  me  bhante  bhagava  bhaddekarattassa  uddesanca  vibhanganca
desetuti.
   [570]  Janasi  pana tvam bhikkhu tam devaputtanti . na kho
aham  bhante  janami  tam  devaputtanti . candano nameso bhikkhu
devaputto  candano  bhikkhu  devaputto  atthikatva  manasikatva
sabbam  cetaso  samannaharitva  ohitasoto  dhammam  sunati  tenahi
bhikkhu  sunahi  sadhukam  manasikarohi bhasissamiti . evambhanteti kho
so bhikkhu 1- bhagavato paccassosi.
   [571] Bhagava etadavoca
    atitam nanvagameyya      nappatikankhe anagatam
    yadatitampahinantam        appattanca anagatam
    paccuppannanca yo dhammam  tattha tattha vipassati
    asamhiram asankuppam        tam viddha manubruhaye
    ajjeva kiccamatappam     ko janna maranam suve
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evambhanteti kho ayasma lomasakangiyo.
    Na hi no sangarantena  mahasenena maccuna
    evamviharimatapim    ahorattamatanditam
    tam ve bhaddekarattoti  santo acikkhate muniti.
   [572]  Kathanca  bhikkhu atitam anvagameti . evamrupo ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamvedano  ahosim
.pe.  evamsanno  ahosim  .pe.  evamsankharo  ahosim  .pe.
Evamvinnano  ahosim  atitamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti .
Evam kho bhikkhu atitam anvagameti.
   [573]  Kathanca bhikkhu atitam nanvagameti . evamrupo ahosim
atitamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvedano  ahosim
.pe.  evamsanno  ahosim  .pe.  evamsankharo  ahosim  .pe.
Evamvinnano  ahosim  atitamaddhananti tattha nandim na samanvaneti .
Evam kho bhikkhu atitam nanvagameti.
   [574]  Kathanca  bhikkhu  anagatam  patikankhati . evamrupo siyam
anagatamaddhananti  tattha  nandim  samanvaneti  evamvedano  siyam
.pe. evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evamvinnano
siyam  anagatamaddhananti  tattha nandim samanvaneti . evam kho bhikkhu
anagatam patikankhati.
   [575]  Kathanca  bhikkhu anagatam nappatikankhati . evamrupo siyam
anagatamaddhananti  tattha  nandim  na  samanvaneti  evamvedano  siyam
.pe. Evamsanno siyam .pe. evamsankharo siyam .pe. evamvinnano
siyam  anagatamaddhananti  tattha  nandim  na samanvaneti . evam kho
bhikkhu anagatam nappatikankhati.
   [576]  Kathanca  bhikkhu  paccuppannesu dhammesu samhirati . idha
bhikkhu  assutava  puthujjano  ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va
attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam  vedanam .pe.
Sannam  .pe.  sankhare  .pe.  vinnanam  attato  samanupassati
vinnanavantam  va  attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim
va attanam. Evam kho bhikkhu paccuppannesu dhammesu samhirati.
   [577] Kathanca bhikkhu paccuppannesu dhammesu na samhirati . idha
bhikkhu  sutava  ariyasavako  ariyanam  dassavi  ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinito  na  rupam  attato  samanupassati  na rupavantam
va  attanam  na  attani  va  rupam  na rupasmim va attanam na
vedanam  .pe.  na  sannam  .pe. na sankhare .pe. na vinnanam
attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va  attanam  na  attani
va  vinnanam  na  vinnanasmim  va  attanam  . evam kho bhikkhu
paccuppannesu dhammesu na samhirati.
   [578] Atitam nanvagameyya  .pe.
      Tam ve bhaddekarattoti  santo acikkhate muniti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  lomasakangiyo bhagavato
bhasitam abhinanditi.
      Lomasakangiyabhaddekarattasuttam nitthitam catuttham.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 369-375. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=565&items=14&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=565&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=565&items=14&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=565&items=14&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=565              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4525              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4525              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :