ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
          Maharahulovadasuttam
   [133]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame . atha kho bhagava pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim pindaya pavisi . ayasmapi
kho  rahulo  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  bhagavantam
pitthito  pitthito  anubandhi  .  atha kho bhagava apaloketva 1-
ayasmantam rahulam amantesi yankinci rahula rupam atitanagatapaccuppannam
ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va
yam dure 2- santike va sabbam rupam netam mama nesohamasmi na meso
attati  evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbanti  . rupameva
nu kho bhagava rupameva nu kho sugatati. Rupampi rahula vedanapi rahula
sannapi rahula sankharapi rahula vinnanampi rahulati.
   [134]  Atha  kho  ayasma  rahulo  ko  nujja bhagavata
sammukha  ovadena  ovadito  gamam  pindaya  pavisissatiti  tato
patinivattitva  annatarasmim  rukkhamule  nisidi  pallankam  abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  . addasa kho
ayasma  sariputto  ayasmantam  rahulam  annatarasmim  rukkhamule
nisinnam  pallankam  abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim
@Footnote: 1 Po. avaloketva .  2 Ma. yam dure va.
Upatthapetva  disvana  ayasmantam  rahulam  amantesi anapanasatim
rahula  bhavanam  bhavehi  anapanasati  rahula  bhavana  bhavita
bahulikata  mahapphala  hoti  mahanisamsati  .  atha  kho  ayasma
rahulo  sayanhasamayam  patisallana vutthito yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  rahulo  bhagavantam etadavoca katham bhavita
nu kho bhante anapanasati katham bahulikata mahapphala hoti mahanisamsati.
   [135]  Yankinci  rahula rupam [1]- ajjhattam paccattam kakkhalam
kharigatam  upadinnam  seyyathidam  kesa loma nakha danta taco mamsam
nharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam
antam  antagunam  udariyam  karisam  yam  va  panannampi  kinci ajjhattam
paccattam  kakkhalam  kharigatam  upadinnam  ayam  vuccati rahula ajjhattika
pathavidhatu  .  ya  ceva  kho  pana ajjhattika pathavidhatu ya ca
bahira  pathavidhatu  pathavidhaturevesa  . tam netam mama nesohamasmi
na  meso  attati  evametam  yathabhutam  sammappannaya datthabbam .
Evametam  yathabhutam  sammappannaya  disva  pathavidhatuya  nibbindati
pathavidhatuya cittam virajeti.
   [136]  Katama  ca  rahula  apodhatu  apodhatu  siya
ajjhattika  siya  bahira  .  katama  ca  rahula  ajjhattika
@Footnote: 1 Po. etthantare "atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam
@va .pe. evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam. pancima rahula dhatuyo
@katama panca pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu akasadhatu. katama ca
@rahula pathavidhatu pathavidhatu siya ajjhattika siya bahira. katama ca rahula ajjhattika
@pathavidhatu yanti dissanti.
Apodhatu  yam  ajjhattam  paccattam  apo  apogatam  upadinnam
seyyathidam  pittam  semham  pubbo  lohitam sedo medo assu vasa
khelo  singhanika  lasika  muttam  yam  va  panannampi  kinci
ajjhattam  paccattam  apo  apogatam  upadinnam  ayam  vuccati
rahula  ajjhattika  apodhatu  .  ya ceva kho pana ajjhattika
apodhatu  ya  ca  bahira  apodhatu apodhaturevesa . tam
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam  sammappannaya
disva apodhatuya nibbindati apodhatuya cittam virajeti.
   [137]  Katama  ca  rahula  tejodhatu  tejodhatu  siya
ajjhattika siya bahira . katama ca rahula ajjhattika tejodhatu
yam  ajjhattam  paccattam  tejo  tejogatam  upadinnam seyyathidam yena
ca  santapati yena ca jirati 1- yena ca paridayhati yena ca asitam
pitam  khayitam  sayitam  samma  parinamam  gacchati  yam  va panannampi
kinci  ajjhattam  paccattam  tejo  tejogatam  upadinnam  ayam vuccati
rahula  ajjhattika  tejodhatu  .  ya ceva kho pana ajjhattika
tejodhatu ya ca bahira  tejodhatu tejodhaturevesa . Tam netam
mama  nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya
datthabbam   .   evametam   yathabhutam   sammappannaya   disva
tejodhatuya nibbindati tejodhatuya cittam virajeti.
@Footnote: 1 Ma. jiriyati.
   [138]  Katama  ca  rahula  vayodhatu  vayodhatu  siya
ajjhattika  siya  bahira  .  katama  ca  rahula  ajjhattika
vayodhatu  yam  ajjhattam  paccattam  vayo  vayogatam  upadinnam
seyyathidam  uddhangama  vata  adhogama  vata  kucchisaya  vata
kotthasaya 1- vata angamanganusarino vata assaso passaso 2-
yam  va  panannampi  kinci  ajjhattam  paccattam  vayo  vayogatam
upadinnam  ayam  vuccati  rahula  ajjhattika  vayodhatu  .  ya
ceva  kho  pana  ajjhattika vayodhatu ya ca bahira vayodhatu
vayodhaturevesa  . tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam
sammappannaya   disva   vayodhatuya  nibbindati  vayodhatuya
cittam virajeti.
   [139]  Katama  ca  rahula  akasadhatu  akasadhatu siya
ajjhattika  siya  bahira  .  katama  ca  rahula  ajjhattika
akasadhatu  yam  ajjhattam  paccattam  akasam  akasagatam  upadinnam
seyyathidam  kannacchiddam  nasacchiddam  mukhadvaram  yena  ca  asitam
pitam  khayitam  sayitam  ajjhoharati  yattha  ca  asitam  pitam  khayitam
sayitam  samtitthati  yena ca asitam pitam khayitam sayitam adhobhaga 3-
nikkhamati  yam  va  panannampi  kinci  ajjhattam  paccattam  akasam
akasagatam  agham  aghagatam  vivaram  vivaragatam  asamphuttham  mamsalohitehi
@Footnote: 1 Ma. kotthasaya . 2 Ma. passasoti . 3 Ma. adhobhagam.
Ajjhattam 1- upadinnam ayam vuccati rahula ajjhattika akasadhatu .
Ya ceva kho pana ajjhattika akasadhatu ya ca bahira akasadhatu
akasadhaturevesa . tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  .  evametam  yathabhutam
sammappannaya  disva  akasadhatuya  nibbindati  akasadhatuya
cittam virajeti.
   [140]  Pathavisamam  rahula  bhavanam  bhavehi  pathavisamanhi  te
rahula  bhavanam  bhavayato  uppanna manapamanapa phassa cittam na
pariyadaya  thassanti  . seyyathapi rahula pathaviya sucimpi nikkhipanti
asucimpi  nikkhipanti  guthagatampi  nikkhipanti  muttagatampi  nikkhipanti
khelagatampi  nikkhipanti  pubbagatampi  nikkhipanti  lohitagatampi  nikkhipanti
na ca tena pathavi attiyati 2- va harayati va jigucchati va evameva
kho  tvam  rahula  pathavisamam  bhavanam bhavehi pathavisamanhi te rahula
bhavanam  bhavayato  uppanna  manapamanapa  phassa  cittam  na
pariyadaya thassanti.
   [141]  Aposamam  rahula  bhavanam  bhavehi aposamanhi te
rahula  bhavanam  bhavayato  uppanna  manapamanapa  phassa  cittam
na  pariyadaya  thassanti  .  seyyathapi  rahula  apasmim  sucimpi
dhovanti  asucimpi  dhovanti  guthagatampi  dhovanti  muttagatampi dhovanti
khelagatampi  dhovanti  pubbagatampi  dhovanti  lohitagatampi  dhovanti na
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi .  2 Ma. addiyati.
Ca  tena  apo attiyati va harayati va jigucchati va evameva
kho  tvam  rahula  aposamam  bhavanam  bhavehi  aposamanhi  te
rahula  bhavanam  bhavayato  uppanna  manapamanapa  phassa  cittam
na pariyadaya thassanti.
   [142]  Tejosamam  rahula  bhavanam  bhavehi tejosamanhi te
rahula  bhavanam  bhavayato  uppanna manapamanapa phassa cittam na
pariyadaya  thassanti  .  seyyathapi  rahula  tejo  sucimpi dahati
asucimpi  dahati  guthagatampi  dahati  muttagatampi  dahati  khelagatampi
dahati  pubbagatampi  dahati  lohitagatampi  dahati  na  ca tena tejo
attiyati  va  harayati va jigucchati va evameva kho tvam rahula
tejosamam  bhavanam  bhavehi tejosamanhi te rahula bhavanam bhavayato
uppanna manapamanapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.
   [143]  Vayosamam  rahula  bhavanam  bhavehi vayosamanhi te
rahula  bhavanam  bhavayato  uppanna manapamanapa phassa cittam na
pariyadaya  thassanti  .  seyyathapi rahula vayo sucimpi upavayati
asucimpi  upavayati  guthagatampi  upavayati  muttagatampi  upavayati
khelagatampi  upavayati  pubbagatampi  upavayati  lohitagatampi  upavayati
na ca tena vayo attiyati va harayati va jigucchati va evameva
kho  tvam  rahula vayosamam bhavanam bhavehi vayosamanhi te rahula
bhavanam  bhavayato  uppanna  manapamanapa  phassa  cittam  na
Pariyadaya thassanti.
   [144]  Akasasamam  rahula bhavanam bhavehi akasasamanhi te
rahula  bhavanam  bhavayato  uppanna  manapamanapa  phassa  cittam
na  pariyadaya  thassanti  . seyyathapi rahula akaso na katthaci
patitthito  evameva  kho  tvam  rahula  akasasamam bhavanam bhavehi
akasasamanhi  te  rahula bhavanam bhavayato uppanna manapamanapa
phassa cittam na pariyadaya thassanti.
   [145]  Mettam  rahula bhavanam bhavehi mettanhi te rahula
bhavanam  bhavayato  yo  byapado  so pahiyissati . karunam rahula
bhavanam  bhavehi  karunanhi te rahula bhavanam bhavayato ya vihesa
sa  pahiyissati  .  muditam  rahula  bhavanam  bhavehi  muditanhi te
rahula  bhavanam  bhavayato  ya  arati  sa  pahiyissati . upekkham
rahula  bhavanam  bhavehi  upekkhanhi  te  rahula bhavanam bhavayato
yo  patigho  so  pahiyissati  .  asubham  rahula  bhavanam  bhavehi
asubhanhi  te rahula bhavanam bhavayato yo rago so pahiyissati .
Aniccasannam  rahula  bhavanam  bhavehi  aniccasannanhi  te  rahula
bhavanam bhavayato yo asmimano so pahiyissati.
   [146] Anapanasatim 1- rahula bhavanam bhavehi anapanasati 2-
rahula  bhavita  bahulikata  mahapphala  hoti  mahanisamsa  .  katham
bhavita  ca  rahula  anapanasati  katham  bahulikata mahapphala hoti
@Footnote: 1 Po. anapanassatim .  2 Po. anapanassati hi. Ma. anapanasati hi te.
Mahanisamsa  .  idha  rahula bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va
sunnagaragato  va  nisidati  pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya
parimukham satim upatthapetva so satova assasati sato 1- passasati.
   {146.1} Digham va assasanto digham assasamiti pajanati digham va
passasanto  digham passasamiti pajanati . rassam va assasanto rassam
assasamiti  pajanati  rassam  va  passasanto  rassam  passasamiti
pajanati  .  sabbakayapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  sabbakaya-
patisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam
assasissamiti   sikkhati   passambhayam   kayasankharam  passasissamiti
sikkhati.
   {146.2}  Pitipatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  pitipatisamvedi
passasissamiti sikkhati . sukhapatisamvedi assasissamiti sikkhati sukhapatisamvedi
passasissamiti   sikkhati   .  cittasankharapatisamvedi  assasissamiti
sikkhati  .  cittasankharapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati . passambhayam
cittasankharam   assasissamiti   sikkhati   passambhayam   cittasankharam
passasissamiti  sikkhati  .  cittapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati
cittapatisamvedi   passasissamiti  sikkhati  .  abhippamodayam  cittam
assasissamiti  sikkhati  abhippamodayam  cittam  passasissamiti  sikkhati .
Samadaham  cittam  assasissamiti  sikkhati  samadaham  cittam passasissamiti
sikkhati  .  vimocayam  cittam  assasissamiti  sikkhati  vimocayam  cittam
passasissamiti   sikkhati   .   aniccanupassi   assasissamiti
@Footnote: 1 Ma. satova.
Sikkhati  aniccanupassi  passasissamiti  sikkhati  .  viraganupassi
assasissamiti    sikkhati    viraganupassi    passasissamiti
sikkhati  .  nirodhanupassi  assasissamiti  sikkhati  nirodhanupassi
passasissamiti   sikkhati   .   patinissagganupassi   assasissamiti
sikkhati patinissagganupassi passasissamiti sikkhati.
   {146.3} Evam bhavita kho rahula anapanasati evam bahulikata
mahapphala hoti mahanisamsa evam bhavitaya kho rahula anapanasatiya
evam bahulikataya yepi te carimaka assasapassasa 1- tepi viditava
nirujjhanti no aviditati.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  rahulo  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Maharahulovadasuttam nitthitam dutiyam.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. assasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 134-142. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=13&item=133&items=14&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=13&item=133&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=133&items=14&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=133&items=14&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=133              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2439              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2439              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :