สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศิลปิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธ ภะคะวาติ

อา ปา มะ จุ ปะ ที มะ สัง อัง ขุ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว


พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๒

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๓
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๖

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘

พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม
ทีฆนิกาย เล่ม ๑-๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓
มัชฌิมนิกาย เล่ม ๔-๖
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
สังยุตตนิกาย เล่ม ๗-๑๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑
อังคุตตรนิกาย เล่ม ๑๒-๑๖

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖
ขุททกนิกาย เล่ม ๑๗- ๒๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕

พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม
พระอภิธรรม เล่มที่ ๑
พระอภิธรรม เล่มที่ ๒
พระอภิธรรม เล่มที่ ๓
พระอภิธรรม เล่มที่ ๔

พระอภิธรรม เล่มที่ ๕
พระอภิธรรม เล่มที่ ๖

พระอภิธรรม เล่มที่ ๗

พระอภิธรรม เล่มที่ ๘

พระอภิธรรม เล่มที่ ๙

พระอภิธรรม เล่มที่ ๑๐

พระอภิธรรม เล่มที่ ๑๑
พระอภิธรรม เล่มที่ ๑๒

ความหมายพระไตรปิฎก
ความหมายพระวินัยปิฎก
ความหมายพระสุตตันตปิฎก
ความหมายพระอภิธรรมปิฎก

ค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม. [1] [2] [3]
   1.  เล่ม / หน้า :	อ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม โดยเลือกเล่ม และหน้า
พระไตรปิฎก
   2.  เล่ม/ ข้อ/ หน้า/ บรรทัด
: อ่านพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม [ ระบบ เล่ม/ข้อ/หน้า/บรรทัด ]
พระไตรปิฎก
 
   3.  ข้อความ :	ค้น พระไตรปิฎกจากข้อความ
ข้อความ
ตั้งแต่ ถึง
   4.  ชื่อพระสูตร :	ค้นหาพระสูตรจากชื่อพระสูตร
ชื่อพระสูตร
ตั้งแต่ ถึง
   5.  เลขที่หัวข้อ :	ค้นหาพระสูตรจากเลขที่หัวข้อ 
หัวข้อที่
ตั้งแต่ ถึง
   6.  เลขที่หัวข้อ :	อ่านพระไตรปิฎกจากเลขที่หัวข้อ
พระไตรปิฎก
หัวข้อที่ จำนวนข้อ 
  จำนวนบรรทัดก่อนถึงหัวข้อ
อรรถกถาเพื่ออธิบายเนื้อความในพระไตรปิฎก [1] [2] [3]
   1.  เล่มที่... /ข้อที่... /หน้าต่างที่...
อธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกเลขที่เล่ม เลขที่ข้อ และหน้าต่าง
เล่มที่     ข้อที่     หน้าต่างที่    หมายเหตุ
  
แนะนำอรรถกถา
   2.  อรรถกถาคาถาธรรมบท มีทั้งหมด ๓๐๒ เรื่อง
2.1  สารบัญคาถาธรรมบท เรียงตามลำดับเรื่อง
2.2  สารบัญคาถาธรรมบท เรียงตามชื่อเรื่อง
2.3  เล่ม 25   ข้อ 11 ถึง 37
              เล่ม   ข้อ   หน้าต่างที่   
   3.  อรรถกถาชาดก มีทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
3.1  อ่านอรรถกถาชาดก จากเลขที่เล่ม เลขที่ข้อ และหน้าต่าง
              เล่ม   ข้อ   หน้าต่างที่   
3.2  อ่าน อรรถกถาชาดก เรียงตามลำดับชาดก
              ลำดับที่    
ค้นอรรถกถา
   4.  ค้นอรรถกถาจากข้อความ
ข้อความ :
โดยเลขที่ของเล่ม  	เริ่มเล่มที่  	จำนวน 
โดยเนื้อหาอรรถกถา	ค้นใน 
หมวดพจนานุกรม [1] [2] [3]
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์
   1.  คำ / ข้อความ : ค้นพจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ จากคำ / ข้อความ
ข้อความ
 ค้นในส่วนความหมายด้วย
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
   2.  คำ / ข้อความ : ค้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม จากคำ / ข้อความ
ข้อความ
 ค้นในส่วนความหมายด้วย
   3.  อ่าน : อ่านพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ตามลำดับข้อ.
 
 
: พระไตรปิฎก 45 เล่ม : ค้นพระไตรปิฎก : ชาดก : พระพุทธประวัติ : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ประวัติเอตทัคคะ : พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :
: พระอนาคตวงศ์
: หลวงปู่มั่น ภูริทตโต : อานิสงส์การทำบุญแบบต่างๆ : บทสวดมนต์ที่สำคัญ :

         
 ชาดก
   - มหานิบาตชาดก พระเจ้าสิบชาติ
   - แนะนำ 108 ชาดก
พจนานุกรมพุทธศาสน์
   - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
   - พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
หน้าอานิสงส์ มี 40 อานิสงส์
เอตทัคคะ (ผู้ที่เป็นเอกด้านต่างๆ)
   - หมวดภิกษุ 41 ท่าน
   - หมวดภิกษุณี 13 ท่าน
   - หมวดอุบาสก 10 ท่าน
   - หมวดอุบาสิกา 10 ท่าน
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ มี 605 หน้า
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มี 10 หน้า
พระอนาคตวงศ์ 10 หน้า
บทสวดมนต์ มี 16 หน้า

 
 • อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  ...นางมาคิดว่าเมื่อชาติก่อนเราไม่ทำบุญให้ทานมาชาตินี้จึงได้ตกระกำ ลำบากถึงเวลาทำบุญกับเขาบ้างก็ไม่มีทรัพย์อะไรทั้งตัวก็มีผ้านุ่งผืนเดียว จึงตั้งจิตว่าคราวนี้จะเป็นจะตายก็จะต้องขอทำบุญคราวนี้ให้ได้ นางอมัยทาสีจึงทนความอับอายขายหน้านำใบไม้มาห่มแล้ว... อ่านต่อ

 • อานิสงส์ปิดทองพระพุทธรูป
  เมื่อทองไม่พอจึงรำพึงในใจว่า"ใครหนอจักทำเนื้อมนุษย์ให้เป็นทองได้" | ในครั้งนั้นท้าวสักกเทวราชได้เสด็จลงมายืนอยู่ตรงหน้าแสดงตนเป็น ช่างทองต่อพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เมื่อทราบว่าช่างทองนั้นสามารถทำเนื้อให้เป็นทองได้แล้ว... อ่านต่อ

 • พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
  เบื่อโลกจึงออกบวช/ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา/ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง/ เปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา / พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน ...อ่านทั้งหมด

 • พระภิกษุณี กีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา / พระศาสดาบอกยาให้ ...อ่านทั้งหมด

 • อุบาสกอนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
  ได้ชื่อใหม่เพราะให้ทาน / สำเร็จพระโสดาบัน / สร้างวัดถวาย / ทำบุญจนหมดตัว / ขับไล่เทวดา / ต้นแบบการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย / มอบภารกิจของตนให้ลูกหลาน / ลูกสาวป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย / พระโสดาบันร้องไห้ไปกราบทูลพระศาสดา ...อ่านทั้งหมด

 • อุบาสิกานางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
  เศรษฐีตกยาก / ได้นามว่าสามาวดี / นางสามาวดีบรรลุโสดาบัน / นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา / จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์ / นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่ / ถูกใส่ความเรื่องงู / อานุภาพแห่งเมตตาธรรม/นางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย / ชดใช้กรรมเก่า / กรรมใหม่ให้ผลทันตา ... อ่านทั้งหมด
 
         
         
  
         
         

 

" สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ สัพพรสัง ธัมมรโส ชินาติ สัพพรติง ธัมมรตี ชินาติ ตัณหักขโย สัพพทุกขัง ชินาติ "