ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [100]  Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme .
Tena  kho  pana  samayena  kakudho  nāma  koḷiyaputto  āyasmato
mahāmoggallānassa   upaṭṭhāko   adhunā   kālakato   aññataraṃ
manomayaṃ  kāyaṃ  upapanno  tassa  evarūpo  attabhāvapaṭilābho hoti
seyyathāpi  nāma dve vā tīṇi vā māgadhakāni 1- gāmakkhettāni
so  tena  attabhāvapaṭilābhena  neva attānaṃ byābādheti no paraṃ
byābādheti.
   {100.1} Athakho kakudho devaputto yenāyasmā mahāmoggallāno
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi ekamantaṃ ṭhito kho kakudho devaputto āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  devadattassa  bhante  evarūpaṃ icchāgataṃ
uppajji  ahaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  pariharissāmīti  sahacittuppādā  ca  bhante
devadatto tassā iddhiyā parihīnoti idamavoca kakudho devaputto idaṃ
vatvā  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
tatthevantaradhāyi  .  athakho āyasmā mahāmoggallāno yena bhagavā
@Footnote: 1 Yu. māgadhikāni.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ nisinno kho āyasmā mahāmoggallāno bhagavantaṃ etadavoca
kakudho  nāma  bhante  koḷiyaputto mamaṃ upaṭṭhāko adhunā kālakato
aññataraṃ manomayaṃ kāyaṃ upapanno [1]- tassa evarūpo attabhāvapaṭilābho
seyyathāpi  nāma  dve  vā  tīṇi  vā māgadhakāni gāmakkhettāni
so  tena  attabhāvapaṭilābhena  neva attānaṃ byābādheti no paraṃ
byābādheti.
   {100.2} Athakho bhante kakudho devaputto yenāhaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi ekamantaṃ ṭhito
kho bhante kakudho devaputto maṃ etadavoca devadattassa bhante evarūpaṃ
icchāgataṃ  uppajji  ahaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  pariharissāmīti  sahacittuppādā
ca bhante devadatto tassā iddhiyā parihīnoti idamavoca bhante kakudho
devaputto idaṃ vatvā maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyīti.
   {100.3} Kiṃ pana te moggallāna kakudho devaputto cetasā ceto
paricca vidito yaṅkiñci kakudho devaputto bhāsati  sabbantaṃ tatheva hoti
no aññathāti cetasā ceto paricca vidito me bhante kakudho devaputto
yaṅkiñci kakudho devaputto bhāsati sabbantaṃ tatheva hoti no aññathāti.
Rakkhassetaṃ moggallāna vācaṃ idāni so moghapuriso attanāva attānaṃ
pātukarissati.
@Footnote: 1 Ma. hoti.
   {100.4}  Pañcime  moggallāna satthāro santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ katame pañca idha moggallāna ekacco satthā aparisuddhasīlo
samāno  parisuddhasīlomhīti  paṭijānāti  parisuddhaṃ  me sīlaṃ pariyodātaṃ
asaṅkiliṭṭhanti  tamenaṃ  sāvakā  evaṃ jānanti ayaṃ kho bhavaṃ satthā
aparisuddhasīlo  samāno  parisuddhasīlomhīti  paṭijānāti  parisuddhaṃ  me
sīlaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti mayañceva kho pana gihīnaṃ ārocessāma 1-
nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho panassa amanāpaṃ kathaṃ nu 2- mayaṃ tena
samudācareyyāma  sammannati  kho  pana  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārena yaṃ tumo karissati tumova tena paññāyissatīti
evarūpaṃ kho moggallāna satthāraṃ sāvakā sīlato rakkhanti evarūpo ca
pana satthā sāvakehi sīlato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   {100.5} Puna caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhājīvo
samāno  parisuddhājīvomhīti  paṭijānāti  parisuddho  me  ājīvo
pariyodāto asaṅkiliṭṭhoti tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti ayaṃ kho bhavaṃ
satthā   aparisuddhājīvo  samāno  parisuddhājīvomhīti  paṭijānāti
parisuddho  me ājīvo pariyodāto asaṅkiliṭṭhoti mayañceva kho pana
gihīnaṃ āroceyyāma nāssassa manāpaṃ yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ nu 2-
mayaṃ  tena samudācareyyāma sammannati kho pana cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena  yaṃ  tumo  karissati  tumova  tena
@Footnote: 1 Ma. Yu. āroceyyāma . 2 Ma. naṃ.
Paññāyissatīti  evarūpaṃ  kho  moggallāna satthāraṃ sāvakā ājīvato
rakkhanti evarūpo ca pana satthā sāvakehi ājīvato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   {100.6} Puna caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhadhammadesano
samāno  parisuddhadhammadesanomhīti paṭijānāti parisuddhā me dhammadesanā
pariyodātā asaṅkiliṭṭhāti tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti ayaṃ kho bhavaṃ
satthā   aparisuddhadhammadesano   samāno   parisuddhadhammadesanomhīti
paṭijānāti  parisuddhā  me  dhammadesanā  pariyodātā  asaṅkiliṭṭhāti
mayañceva  kho  pana  gihīnaṃ āroceyyāma nāssassa manāpaṃ yaṃ kho
panassa  amanāpaṃ  kathaṃ  nu 1- mayaṃ tena samudācareyyāma sammannati
kho    pana    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
yaṃ  tumo  karissati  tumova  tena  paññāyissatīti  evarūpaṃ  kho
moggallāna  satthāraṃ  sāvakā  dhammadesanato  rakkhanti  evarūpo
ca pana satthā sāvakehi dhammadesanato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   {100.7} Puna caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddhaveyyākaraṇo
samāno  parisuddhaveyyākaraṇomhīti paṭijānāti parisuddhaṃ me veyyākaraṇaṃ
pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti tamenaṃ sāvakā evaṃ jānanti ayaṃ kho bhavaṃ
satthā   aparisuddhaveyyākaraṇo   samāno  parisuddhaveyyākaraṇomhīti
paṭijānāti  parisuddhaṃ  me  veyyākaraṇaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti
mayañceva  kho  pana  gihīnaṃ āroceyyāma nāssassa manāpaṃ yaṃ kho
panassa  amanāpaṃ  kathaṃ  nu 1- mayaṃ tena samudācareyyāma sammannati
kho    pana    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
@Footnote: 1 Ma. naṃ.
Yaṃ tumo karissati tumova tena paññāyissatīti evarūpaṃ kho moggallāna
satthāraṃ  sāvakā  veyyākaraṇato  rakkhanti evarūpo ca pana satthā
sāvakehi veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   {100.8} Puna caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddha-
ñāṇadassano   samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti   paṭikhānāti
parisuddhaṃ  me  ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti tamenaṃ sāvakā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  bhavaṃ satthā aparisuddhañāṇadassano samāno
parisuddhañāṇadassanomhīti   paṭijānāti   parisuddhaṃ  me  ñāṇadassanaṃ
pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  mayañceva  kho  pana gihīnaṃ āroceyyāma
nāssassa manāpaṃ yaṃ kho panassa amanāpaṃ kathaṃ nu 1- mayaṃ tena samudācareyyāma
sammannati  kho  pana  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
yaṃ tumo karissati tumova tena paññāyissatīti evarūpaṃ kho moggallāna
satthāraṃ  sāvakā  ñāṇadassanato  rakkhanti  evarūpo ca pana satthā
sāvakehi ñāṇadassanato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   {100.9} Ime kho [2]- moggallāna pañca satthāro santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  . ahaṃ kho moggallāna parisuddhasīlo samāno
parisuddhasīlomhīti   paṭijānāmi  parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ
asaṅkiliṭṭhanti  na ca maṃ sāvakā sīlato rakkhanti na cāhaṃ sāvakehi
sīlato  rakkhaṃ paccāsiṃsāmi . parisuddhājīvo samāno parisuddhājīvomhīti
paṭijānāmi  parisuddho  me  ājīvo  pariyodāto  asaṅkiliṭṭhoti
na  ca  maṃ  sāvakā  ājīvato  rakkhanti  na  cāhaṃ  sāvakehi
@Footnote: 1 Ma. naṃ . 2 Ma. Yu. pana.
Ājīvato  rakkhaṃ  paccāsiṃsāmi  .  parisuddhadhammadesano  samāno
parisuddhadhammadesanomhīti  paṭijānāmi  parisuddhā  me  dhammadesanā
pariyodātā asaṅkiliṭṭhāti na ca maṃ sāvakā dhammadesanato rakkhanti na cāhaṃ
sāvakehi  dhammadesanato  rakkhaṃ  paccāsiṃsāmi  . parisuddhaveyyākaraṇo
samāno  parisuddhaveyyākaraṇomhīti paṭijānāmi parisuddhaṃ me veyyākaraṇaṃ
pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  na  ca  maṃ  sāvakā  veyyākaraṇato
rakkhanti  na  cāhaṃ  sāvakehi  veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsāmi .
Parisuddhañāṇadassano   samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti  paṭijānāmi
parisuddhaṃ  me ñāṇadassanaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti na ca maṃ sāvakā
ñāṇadassanato  rakkhanti  na  cāhaṃ  sāvakehi  ñāṇadassanato  rakkhaṃ
paccāsiṃsāmīti.
          Kakudhavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
    dve sampadā byākaraṇaṃ   phāsukuppena pañcamaṃ 1-
    sutaṃ kathañca araññaṃ      sīhakakudhena te dasāti 2-.
         Dutiyo paṇṇāsako samatto.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. phāsuakuppapañcamaṃ . 2 Ma. ... kathā āraññako sīho ca kakdho dasāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 138-143. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2901              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2901              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=100&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=100              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=100              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1013              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1013              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com