ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

           Mahanidanasuttam
   [57]  Evamme  sutam  .  ekam samayam bhagava kurusu viharati
kammasadammam  1-  nama kurunam nigamo . athakho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yavagambhiro
cayam   bhante   paticcasamuppado   gambhiravabhaso   ca  atha
ca  pana  me uttanakuttanako viya khayatiti . ma hevam ananda
avaca  ma  hevam ananda avaca gambhiro cayam 2- paticcasamuppado
gambhiravabhaso  ca  .  etassa  ananda  dhammassa  ananubodha
appativedha  evamayam  paja  tantakulakajata  gunaganthikajata  3-
munjapabbajabhuta 4- apayam duggatim vinipatam samsaram nativattati.
   {57.1}  Atthi  idappaccaya  jaramarananti iti putthena sata
ananda atthitissa vacaniyam . kimpaccaya jaramarananti iti ce vadeyya
jatipaccaya jaramarananti iccassa vacaniyam.
   {57.2} Atthi idappaccaya jatiti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya jatiti iti ce vadeyya bhavapaccaya jatiti
iccassa vacaniyam.
   {57.3} Atthi idappaccaya bhavoti iti putthena sata ananda atthitissa
@Footnote: 1 kammasadhammantipi patho. 2 Ma. Yu. ananda. 3 Ma. Yu. kulaganthikajata.
@4 Si. munjababbajabhuta.
Vacaniyam  .  kimpaccaya  bhavoti  iti  ce  vadeyya upadanapaccaya
bhavoti iccassa vacaniyam.
   {57.4} Atthi idappaccaya upadananti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya upadananti iti ce vadeyya tanhapaccaya
upadananti iccassa vacaniyam.
   {57.5} Atthi idappaccaya tanhati iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya tanhati iti ce vadeyya vedanapaccaya
tanhati iccassa vacaniyam.
   {57.6} Atthi idappaccaya vedanati iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya vedanati iti ce vadeyya phassapaccaya
vedanati iccassa vacaniyam.
   {57.7} Atthi idappaccaya phassoti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya phassoti iti ce vadeyya namarupapaccaya
phassoti iccassa vacaniyam.
   {57.8} Atthi idappaccaya namarupanti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya namarupanti iti ce vadeyya vinnanapaccaya
namarupanti iccassa vacaniyam.
   {57.9} Atthi idappaccaya vinnananti iti putthena sata ananda
atthitissa vacaniyam . kimpaccaya vinnananti iti ce vadeyya namarupapaccaya
vinnananti iccassa vacaniyam.
   {57.10} Iti kho ananda namarupapaccaya vinnanam vinnanapaccaya
namarupam  namarupapaccaya  phasso  phassapaccaya vedana vedanapaccaya
tanha  tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya
Jati   jatipaccaya   jaramaranam   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [58]  Jatipaccaya  jaramarananti  iti  kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  jatipaccaya
jaramaranam  .  jati  ca  1- hi ananda nabhavissa sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  seyyathidam  devanam va devattaya
gandhabbanam  va  gandhabbattaya  yakkhanam va yakkhattaya bhutanam va
bhutattaya   manussanam   va   manussattaya   catuppadanam  va
catuppadattaya  pakkhinam  va pakkhittaya sirimsapanam va sirimsapattaya .
Tesam tesanca 2- hi ananda sattanam tathattaya jati nabhavissa .
Sabbaso  jatiya  asati  jatinirodha  api  nu  kho  jaramaranam
pannayethati . no hetam bhante . Tasmatihananda eseva hetu etam
nidanam  esa  samudayo  esa  paccayo  jaramaranassa  yadidam
jati.
   {58.1} Bhavapaccaya jatiti iti kho panetam vuttam . Tadananda
iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  bhavapaccaya  jati .
Bhavo  ca  3-  hi  ananda  nabhavissa  sabbena  sabbam  sabbatha
sabbam  kassaci kimhici seyyathidam kamabhavo va rupabhavo va arupabhavo
va  .  sabbaso  bhave  asati  bhavanirodha  api  nu kho jati
pannayethati  .  no  hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva
@Footnote:1-2-3 Yu. va. ito param idisameva.
Hetu  etam  nidanam  esa  samudayo  esa paccayo jatiya yadidam
bhavo.
   {58.2}  Upadanapaccaya  bhavoti  iti kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  upadanapaccaya
bhavo  .  upadananca hi ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha
sabbam  kassaci  kimhici  seyyathidam  kamupadanam va ditthupadanam va
silabbatupadanam  va  attavadupadanam  va  .  sabbaso upadane
asati  upadananirodha  api  nu  kho  bhavo pannayethati . no
hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa
samudayo esa paccayo bhavassa yadidam upadanam.
   {58.3}  Tanhapaccaya upadananti iti kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  tanhapaccaya
upadanam . tanha ca hi ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha
sabbam  kassaci  kimhici  seyyathidam  rupatanha  saddatanha  gandhatanha
rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  .  sabbaso  tanhaya  asati
tanhanirodha api nu kho upadanam pannayethati. No hetam bhante.
Tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo
upadanassa yadidam tanha.
   {58.4} Vedanapaccaya tanhati iti kho panetam vuttam. Tadananda
iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  vedanapaccaya  tanha .
Vedana  ca  hi  ananda  nabhavissa  sabbena sabbam sabbatha sabbam
Kassaci  kimhici  seyyathidam  cakkhusamphassaja  vedana  sotasamphassaja
vedana   ghanasamphassaja   vedana   jivhasamphassaja  vedana
kayasamphassaja  vedana manosamphassaja vedana . sabbaso vedanaya
asati  vedananirodha  api  nu  kho  tanha pannayethati . no
hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa
samudayo esa paccayo tanhaya yadidam vedana.
   [59]  Iti  kho panetam ananda vedanam paticca tanha tanham
paticca  pariyesana  pariyesanam  paticca labho labham paticca vinicchayo
vinicchayam  paticca  chandarago  chandaragam paticca ajjhosanam ajjhosanam
paticca  pariggaho  pariggaham paticca macchariyam macchariyam paticca arakkho
arakkham   1-   paticca   arakkhadhikaranam  dandadanasatthadana-
kalahaviggahavivadatuvamtuvampesunnamusavada  aneke  papaka  akusala
dhamma sambhavantiti iti 2- kho panetam vuttam . tadananda iminapetam
pariyayena  veditabbam  yatha  arakkhadhikaranam  dandadanasatthadana-
kalahaviggahavivadatuvamtuvampesunnamusavada  aneke  papaka  akusala
dhamma sambhavanti 3-.
   {59.1} Arakkho ca hi ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha
sabbam kassaci kimhici . sabbaso arakkhe asati arakkhanirodha api nu kho
dandadanasatthadanakalahaviggahavivadatuvamtuvampesunnamusavada
aneke  papaka  akusala  dhamma  sambhaveyyunti  .  no hetam
bhante  .   tasmatihananda  eseva  hetu  etam  nidanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. arakkham paticcati pathadvayam natthi. 2 Ma. Yu. iti kho panetam
@vuttam .pe. veditabbam yathati ime patha natthi. 3 Ma. Yu. sambhavantiti
@ito kho panetam veditabbam yatha.
Esa   samudayo  esa  paccayo  dandadanasatthadanakalahaviggaha-
vivadatuvamtuvampesunnamusavadanam   anekesam   papakanam   akusalanam
dhammanam sambhavaya yadidam arakkho.
   {59.2} Macchariyam paticca arakkhoti iti kho panetam vuttam. Tadananda 1-
iminapetam  pariyayena  veditabbam yatha macchariyam paticca arakkho .
Macchariyanca hi ananda nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam kassaci
kimhici .  sabbaso macchariye asati macchariyanirodha api nu kho arakkho
pannayethati . no hetam bhante . Tasmatihananda eseva hetu etam
nidanam esa samudayo esa paccayo arakkhassa yadidam macchariyam.
   {59.3} Pariggaham paticca macchariyanti iti kho panetam vuttam. Tadananda
iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha pariggaham paticca macchariyam .
Pariggaho  ca  hi  ananda  nabhavissa sabbena sabbam sabbatha sabbam
kassaci  kimhici  .  sabbaso  pariggahe  asati  pariggahanirodha api
nu kho macchariyam pannayethati . no hetam bhante . Tasmatihananda
eseva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo macchariyassa yadidam
pariggaho.
   {59.4} Ajjhosanam paticca pariggahoti iti kho panetam vuttam.
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  ajjhosanam
paticca  pariggaho  .  ajjhosananca  hi ananda nabhavissa sabbena
sabbam  sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  .  sabbaso  ajjhosane
asati   ajjhosananirodha   api   nu   kho   pariggaho
@Footnote: 1 Po. tasmatihananda.
Pannayethati  .  no  hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva
hetu  etam  nidanam  esa  samudayo  esa  paccayo  pariggahassa
yadidam ajjhosanam.
   {59.5}  Chandaragam  paticca  ajjhosananti  iti  kho panetam
vuttam  .  tadananda iminapetam pariyayena veditabbam yatha chandaragam
paticca  ajjhosanam  . chandarago ca hi ananda nabhavissa sabbena
sabbam  sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici . sabbaso chandarage asati
chandaraganirodha  api  nu  kho  ajjhosanam  pannayethati  . no
hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa
samudayo esa paccayo ajjhosanassa yadidam chandarago.
   {59.6} Vinicchayam paticca chandaragoti iti kho panetam vuttam.
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  vinicchayam paticca
chandarago  .  vinicchayo  ca hi ananda nabhavissa sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  .  sabbaso  vinicchaye  asati
vinicchayanirodha  api  nu kho chandarago pannayethati . no hetam
bhante  . tasmatihananda eseva hetu etam didanam esa samudayo
esa paccayo chandaragassa yadidam vinicchayo.
   {59.7}  Labham  paticca vinicchayoti iti kho panetam vuttam .
Tadananda   iminapetam   pariyayena   veditabbam  yatha  labham
paticca  vinicchayo  .  labho  ca  hi  ananda nabhavissa sabbena
sabbam  sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  .  sabbaso  labhe asati
labhanirodha  api  nu  kho  vinicchayo  pannayethati  .  no
Hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa
samudayo esa paccayo vinicchayassa yadidam labho.
   {59.8}  Pariyesanam paticca labhoti iti kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  pariyesanam
paticca  labho  .  pariyesana  ca  hi ananda nabhavissa sabbena
sabbam  sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  .  sabbaso  pariyesanaya
asati  pariyesananirodha  api  nu kho labho pannayethati . no
hetam  bhante  .  tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa
samudayo esa paccayo labhassa yadidam pariyesana.
   {59.9}  Tanham paticca pariyesanati iti kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  tanham  paticca
pariyesana  .  tanha  ca  hi  ananda  nabhavissa sabbena sabbam
sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  seyyathidam  kamatanha  bhavatanha
vibhavatanha  .  sabbaso  tanhaya  asati tanhanirodha api nu kho
pariyesana  pannayethati  .  no  hetam bhante . tasmatihananda
eseva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo pariyesanaya
yadidam tanha.
   [60] Iti kho ananda ime dve dhamma dvayena vedanaya
ekasamosarana bhavanti.
   {60.1}  Phassapaccaya  vedanati  iti  kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  phassapaccaya
vedana  1-  .  phasso  ca  hi  ananda  nabhavissa  sabbena
@Footnote: 1 Ma. vedanati.
Sabbam  sabbatha  sabbam  kassaci  kimhici  seyyathidam  cakkhusamphasso
sotasamphasso   ghanasamphasso   jivhasamphasso   kayasamphasso
manosamphasso  .  sabbaso  phasse  asati phassanirodha api nu kho
vedana  pannayethati  .  no  hetam  bhante  . tasmatihananda
eseva  hetu  etam nidanam esa samudayo esa paccayo vedanaya
yadidam phasso.
   {60.2} Namarupapaccaya phassoti iti kho panetam vuttam. Tadananda
iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  namarupapaccaya  phasso .
Yehi ananda akarehi yehi lingehi yehi nimittehi yehi uddesehi
namakayassa  pannatti  hoti  tesu  akaresu tesu lingesu tesu
nimittesu tesu uddesesu asati api nu kho rupakaye adhivacanasamphasso
pannayethati . no hetam bhante . yehi ananda akarehi yehi
lingehi  yehi  nimittehi yehi uddesehi rupakayassa pannatti hoti
tesu akaresu tesu lingesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati
api  nu  kho  namakaye patighasamphasso pannayethati . no hetam
bhante  .  yehi ananda akarehi yehi lingehi yehi nimittehi
yehi  uddesehi  namakayassa  ca  rupakayassa  ca  pannatti hoti
tesu akaresu tesu lingesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati
api nu kho adhivacanasamphasso va patighasamphasso va pannayethati .
No  hetam bhante . yehi ananda akarehi yehi lingehi yehi
nimittehi  yehi  uddesehi  namarupassa  pannatti  hoti  tesu
Akaresu  tesu  lingesu  tesu  nimittesu tesu uddesesu asati
api  nu  kho  phasso  pannayethati  .  no  hetam  bhante .
Tasmatihananda  eseva  hetu  etam  nidanam  esa  samudayo
esa paccayo phassassa yadidam namarupam.
   {60.3}  Vinnanapaccaya namarupanti iti kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  vinnanapaccaya
namarupam  .  vinnananca  hi ananda matu kucchismim na okkamissatha
api nu kho namarupam matu kucchismim samucchijjissathati. No hetam bhante.
Vinnananca  hi  ananda  matu  kucchismim  okkamitva  vokkamissatha
api  nu  kho  namarupam  itthattaya abhinibbattissathati . no hetam
bhante  .  vinnananca  hi  ananda daharasseva sato vocchijjissatha
kumarakassa  va  kumarikaya va api nu kho namarupam vuddhim virulhim
vepullam  apajjissathati  .  no  hetam  bhante . tasmatihananda
eseva  hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo namarupassa
yadidam vinnanam.
   {60.4}  Namarupapaccaya vinnananti iti kho panetam vuttam .
Tadananda  iminapetam  pariyayena  veditabbam  yatha  namarupapaccaya
vinnanam  .  vinnananca  hi  ananda namarupe patittham na labhimssatha
api  nu  kho  ayatim jatijaramaranadukkhasamudayasambhavo pannayethati .
No hetam bhante . tasmatihananda eseva hetu etam nidanam esa
samudayo esa paccayo vinnanassa yadidam namarupam . ettavata kho
@Footnote: 1 Yu. matukucchim. ito param idisameva.
Ananda jayetha va jiyetha va miyetha va cavetha va upapajjetha va.
Ettavata  kho  adhivacanapatho  ettavata  niruttipatho ettavata
pannattipatho  ettavata  pannavacaram  ettavata  vattam vattati .
Itthattam pannapanaya yadidam namarupam saha vinnanena. [1]-
   [61] Kittavata ca ananda attanam pannapento pannapeti 2-.
Rupim  va  hi  ananda  parittam attanam pannapento pannapeti rupi
me  paritto  attati  .  rupim  va hi ananda anantam attanam
pannapento  pannapeti  rupi  me  ananto  attati  .  arupim
va  hi  ananda  parittam  attanam  pannapento  pannapeti  arupi
me  paritto  attati  .  arupim va hi ananda anantam attanam
pannapento pannapeti arupi me ananto attati.
   {61.1} Tatrananda yo so rupim parittam attanam pannapento
pannapeti etarahi va so rupim parittam attanam pannapento pannapeti
tathabhavim 3- va so rupim parittam attanam pannapento pannapeti atatham
va pana santam tathattaya upakappessamiti iti va panassa hoti. Evam
santam kho ananda rupim parittattanuditthi anusetiti iccalam vacanaya.
   {61.2} Tatrananda yo so rupim anantam attanam pannapento
pannapeti etarahi va so rupim anantam attanam pannapento pannapeti
tathabhavim  4-  va so rupim anantam attanam pannapento pannapeti
@Footnote: 1 Si. Ma. annamannapaccayata pavattati. 2 pannapento pannapetitipi patho.
@3-4 Ma. Yu. tattha bhavim. ito param idisameva.
Atatham  va  pana  santam  tathattaya upakappessamiti iti va panassa
hoti  .  evam  santam kho ananda rupim anantattanuditthi anusetiti
iccalam vacanaya.
   {61.3} Tatrananda yo so arupim parittam attanam pannapento
pannapeti  etarahi  va  so  arupim  parittam  attanam pannapento
pannapeti  tathabhavim  va  so  arupim  parittam attanam pannapento
pannapeti  atatham  va pana santam tathattaya upakappessamiti iti va
panassa  hoti  .  evam  santam kho ananda arupim parittattanuditthi
anusetiti iccalam vacanaya.
   {61.4} Tatrananda yo so arupim anantam attanam pannapento
pannapeti etarahi va so arupim anantam attanam pannapento pannapeti
tathabhavim va so arupim anantam attanam pannapento pannapeti atatham
va pana santam tathattaya upakappessamiti iti va panassa hoti. Evam
santam kho ananda arupim anantattanuditthi anusetiti iccalam vacanaya.
Ettavata kho ananda attanam pannapento pannapetiti.
   [62]  Kittavata  ca  ananda  attanam na pannapento na
pannapeti  .  rupim va hi ananda parittam attanam na pannapento
na  pannapeti  rupi  me paritto attati . rupim va hi ananda
anantam  attanam  na  pannapento  na  pannapeti rupi me ananto
attati  .  arupim va hi ananda parittam attanam na pannapento
na  pannapeti arupi me paritto attati . arupim va hi ananda
@Footnote: 1 Ma. Yu. pannapeti.
Anantam  attanam  na  pannapento  na pannapeti arupi me ananto
attati.
   {62.1} Tatrananda yo so rupim parittam attanam na pannapento
na  pannapeti etarahi va so rupim parittam attanam na pannapento
na pannapeti tathabhavim va so rupim parittam attanam na pannapento
na  pannapeti  atatham  va pana santam tathattaya upakappessamiti iti
va panassa na hoti . evam santam kho ananda rupim parittattanuditthi
nanusetiti iccalam vacanaya.
   {62.2} Tatrananda yo so rupim anantam attanam na pannapento
na pannapeti etarahi va so rupim anantam attanam na pannapento na
pannapeti tathabhavim va so rupim anantam attanam na pannapento na
pannapeti  atatham  va pana santam tathattaya upakappessamiti iti va
panassa  na  hoti . evam santam kho ananda rupim anantattanuditthi
nanusetiti iccalam vacanaya.
   {62.3} Tatrananda yo so arupim parittam attanam na pannapento
na pannapeti etarahi va so arupim parittam attanam na pannapento na
pannapeti tathabhavim va so arupim parittam attanam na pannapento na
pannapeti  atatham  va pana santam tathattaya upakappessamiti iti va
panassa  na hoti . evam santam kho ananda arupim parittattanuditthi
nanusetiti iccalam vacanaya.
   {62.4} Tatrananda yo so arupim anantam attanam na pannapento
na pannapeti etarahi va so arupim anantam attanam na pannapento
Na pannapeti tathabhavim va so arupim anantam attanam na pannapento
na pannapeti atatham va pana santam tathattaya upakappessamiti iti va
panassa  na hoti . evam santam kho ananda arupim anantattanuditthi
nanusetiti  iccalam  vacanaya  . ettavata kho ananda attanam
na pannapento na pannapetiti.
   [63]  Kittavata  ca  ananda  attanam  samanupassamano
samanupassati  .  vedanam  va  hi  ananda  attanam samanupassamano
samanupassati  vedana me attati na heva kho me vedana atta
appatisamvedano me attati [1]- . na heva kho me vedana atta
nopi  appatisamvedano  me atta atta me vedayati vedanadhammo
hi  me  attati  iti  va  hi  ananda attanam samanupassamano
samanupassati.
   {63.1}  Tatrananda yo so evamaha vedana me attati
so  evamassa  vacaniyo  tisso  kho ima avuso vedana sukha
vedana  dukkha  vedana  adukkhamasukha  vedana  imasam  kho tvam
tissannam  vedananam  katamam  attato  samanupassasiti  . yasmim ananda
samaye sukham vedanam vedeti neva tasmim samaye dukkham vedanam vedeti
na adukkhamasukham vedanam vedeti sukhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti.
Yasmim  ananda  samaye  dukkham  vedanam  vedeti neva tasmim samaye
sukham  vedanam  vedeti  na  adukkhamasukham  vedanam  vedeti  dukkhamyeva
tasmim  samaye  vedanam  vedeti . yasmim ananda samaye adukkhamasukham
@Footnote: 1 Ma. Yu. iti va hi ananda samanupassamano samanupassati.
Vedanam  vedeti  neva  tasmim samaye sukham vedanam vedeti na dukkham
vedanam vedeti adukkhamasukhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti.
   {63.2}  Sukhapi  kho  ananda  vedana  anicca  sankhata
paticcasamuppanna  khayadhamma  vayadhamma  viragadhamma  nirodhadhamma .
Dukkhapi  kho  ananda  vedana  anicca  sankhata paticcasamuppanna
khayadhamma  vayadhamma  viragadhamma  nirodhadhamma . adukkhamasukhapi kho
ananda  vedana  anicca  sankhata  paticcasamuppanna  khayadhamma
vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma . tassa sukham vedanam vedayamanassa
eso me attati hoti tassayeva sukhaya vedanaya nirodha byaga
me attati hoti . dukkham vedanam vedayamanassa eso me attati
hoti  . tassayeva dukkhaya vedanaya nirodha byaga me attati
hoti  . adukkhamasukham vedanam vedayamanassa eso me attati hoti
tassayeva adukkhamasukhaya vedanaya nirodha byaga me attati hoti.
Iti  so  ditthe  va  dhamme aniccam sukhadukkhavokinnam uppadavayadhammam
attanam  samanupassamano  samanupassati yo so evamaha vedana me
attati . tasmatihananda etenapetam nakkhamati vedana me attati
samanupassitum
   {63.3} tatrananda yo so evamaha na heva kho me vedana atta
appatisamvedano  me  attati so evamassa vacaniyo yattha panavuso
sabbaso  vedayitam  atthi  1-  api  nu  kho  tattha  asmiti 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. natthi. 2 Ma. ayamahamasmiti. ito param idisameva.
Siyati . no hetam bhante . tasmatihananda etenapetam nakkhamati na
heva kho me vedana atta appatisamvedano me attati samanupassitum.
   {63.4} Tatrananda yo so evamaha na heva kho me vedana atta
nopi appatisamvedano [1]- atta atta me vedayati vedanadhammo
hi me attati . so evamassa vacaniyo vedana ca hi avuso sabbena
sabbam  sabbatha  sabbam aparisesa nirujjheyyum sabbaso vedanaya asati
vedananirodha api nu kho tattha ahamasmiti 2- siyati. No hetam bhante.
Tasmatihananda etenapetam nakkhamati na heva kho me vedana atta
nopi appatisamvedano [3]- atta atta me vedayati vedanadhammo
hi me attati samanupassitum.
   [64] Yato kho ananda bhikkhu neva vedanam attanam samanupassati
nopi  appatisamvedanam attanam samanupassati nopi atta [4]- vedayati
vedanadhammo hi me attati samanupassati . So evam samanupassanto 5-
na  6-  kinci loke upadiyati anupadiyanca na paritassati aparitassam
paccattanneva  parinibbayati  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam
karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  . evam vimuttam 7- kho
ananda  bhikkhum yo evam vadeyya hoti tathagato parammarana itisa
ditthiti  8-  tadakallam  .  na  hoti  tathagato  parammarana
@Footnote:1-3-4 Ma. Yu. me. 2 Yu. ayamahamasmiti. 5 Ma. nasamanupassanto.
@Yu. asamanupassanto. 6 Ma. na ca. 7 Ma. Yu. vimuttacittam.
@8 itissa ditthititipi patho.
Itisa  ditthiti  tadakallam  .  hoti  ca  na  ca  hoti tathagato
parammarana  itisa  ditthiti  tadakallam  .  neva hoti na na hoti
tathagato  parammarana  itisa ditthiti tadakallam . tam kissa hetu .
Yavatananda  adhivacanam  yavata  adhivacanapatho yavata niruttipatho 1-
yavata   pannatti  yavata  pannattipatho  yavata  pannapanam
yavata  pannavacaram  yavata  vattam  vattati  tavata  vattam
vattati  tadabhinna  vimutto  bhikkhu  tadabhinna  vimuttam  bhikkhum
na janati na passati itisa ditthiti tadakallam.
   [65]  Satta  kho  ima  2- ananda vinnanatthitiyo dve
ayatanani  .  katama  satta  .  santananda satta nanattakaya
nanattasannino  seyyathapi  manussa  ekacce  ca deva ekacce
ca  vinipatika  ayam  pathama  vinnanatthiti  .  santananda  satta
nanattakaya  ekattasannino  seyyathapi  deva  brahmakayika
pathamabhinibbatta catuapayika 3- satta ca ayam dutiya vinnanatthiti.
Santananda   satta   ekattakaya  nanattasannino  seyyathapi
deva  abhassara  ayam  tatiya  vinnanatthiti . santananda satta
ekattakaya  ekattasannino  seyyathapi  deva  subhakinha  ayam
catuttha  vinnanatthiti  .  santananda  satta  sabbaso  rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto   akasoti   akasanancayatanupaga   ayam   pancama
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirutti. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. Yu.
@catuapayika sattati ime dve patha natthi.
Vinnanatthiti  .  santananda  satta  sabbaso  akasanancayatanam
samatikkamma  anantam  vinnananti  vinnanancayatanupaga  ayam  chattha
vinnanatthiti  .  santananda  satta  sabbaso  vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanupaga  ayam  sattama
vinnanatthiti  .  asannisattayatanam  1-  nevasannanasannayatanameva
dutiyam.
   {65.1}  Tatrananda  yayam  pathama vinnanatthiti nanattakaya
nanattasannino  seyyathapi  manussa  ekacce  ca deva ekacce
ca vinipatika yo nu kho ananda tanca pajanati tassa ca samudayam
pajanati tassa ca atthangamam  pajanati tassa ca assadam pajanati
tassa ca adinavam pajanati tassa ca nissaranam pajanati kallam nu tena
tadabhinanditunti  . no hetam bhante .pe. tatrananda yayam sattama
vinnanatthiti   sabbaso   vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi
kinciti  akincannayatanupaga  yo  nu  kho ananda tanca pajanati
tassa ca samudayam pajanati tassa ca atthangamam pajanati tassa ca
assadam  pajanati  tassa ca adinavam pajanati tassa ca nissaranam
pajanati  kallam  nu  tena  tadabhinanditunti . no hetam bhante .
Tatrananda  yamidam  asannisattayatanam  yo  nu  kho  ananda  tanca
pajanati  tassa  ca  samudayam  pajanati  tassa  ca  atthangamam
@Footnote: 1 asannasattayatananti va patho.
Pajanati  tassa  ca  assadam  pajanati  tassa  ca  adinavam
pajanati tassa ca nissaranam pajanati kallam nu tena tadabhinanditunti.
No  hetam  bhante  .  tatrananda  yamidam  nevasannanasannayatanam
yo  nu  kho  ananda tanca pajanati tassa ca samudayam pajanati
tassa  ca  atthangamam pajanati tassa ca assadam pajanati tassa
ca  adinavam  pajanati tassa ca nissaranam pajanati kallam nu tena
tadabhinanditunti  .  no  hetam  bhante . yato kho ananda bhikkhu
imasanca  sattannam  vinnanatthitinam  imesanca  dvinnam  ayatananam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam  viditva  anupada  vimutto  hoti ayam vuccatananda bhikkhu
pannavimutto.
   [66] Attha kho ime ananda vimokkha . katame attha .
Rupi  rupani  passati  ayam  pathamo  vimokkho  .  ajjhattamarupasanni
bahiddharupani  passati  ayam  dutiyo  vimokkho  .  subhanteva
adhimutto  hoti  ayam  tatiyo  vimokkho  .  sabbaso  rupasannanam
samatikkamma  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam
catuttho  vimokkho  .  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma
anantam  vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam
pancamo  vimokkho  .  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma
Natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati  ayam  chattho
vimokkho    .   sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma
nevasannanasannayatanam   upasampajja   viharati   ayam   sattamo
vimokkho   .   sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma
sannavedayitam  nirodham  upasampajja  viharati ayam atthamo vimokkho .
Ime kho ananda attha vimokkha.
   {66.1} Yato kho ananda bhikkhu ime attha vimokkhe anulomampi
samapajjati   patilomampi  samapajjati  anulomapatilomampi  samapajjati
yatthicchakam  yadicchakam  yavaticchakam  samapajjatipi  vutthatipi  asavananca
khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna
sacchikatva upasampajja viharati ayam vuccatananda bhikkhu ubhatobhagavimutto.
Imaya  ca  ananda  ubhatobhagavimuttiya  anna  ubhatobhagavimutti
uttaritara va panitatara va natthiti . idamavoca bhagava. Attamano
ayasma anando bhagavato bhasitam abhinanditi.
         Mahanidanasuttam nitthitam dutiyam.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 65-84. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=1340&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=1340&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=57&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=2001              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=2001              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com