ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [75] Pañcime bhikkhave yodhājīvā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  pañca  idha  bhikkhave  ekacco  yodhājīvo  rajaggaññeva
disvā  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ
evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  yodhājīvo  hoti  ayaṃ  bhikkhave
paṭhamo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {75.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  idhekacco  yodhājīvo
sahati    rajaggaṃ   apica   kho   dhajaggaññeva   disvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhikkhūti atthi.
Saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati  na  sakkoti  saṅgāmaṃ  otarituṃ
evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  yodhājīvo  hoti  ayaṃ  bhikkhave
dutiyo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {75.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco yodhājīvo sahati rajaggaṃ
sahati  dhajaggaṃ  apica  kho ussāraṇaññeva 1- sutvā saṃsīdati visīdati
na  santhambhati  na  sakkoti  saṅgāmaṃ  otarituṃ  evarūpopi bhikkhave
idhekacco  yodhājīvo  hoti ayaṃ bhikkhave tatiyo yodhājīvo santo
saṃvijjamāno sokasmiṃ.
   {75.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco yodhājīvo sahati rajaggaṃ
sahati  dhajaggaṃ  sahati  ussāraṇaṃ  apica  kho  sampahāre  haññati
byāpajjati  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  yodhājīvo  hoti
ayaṃ bhikkhave catuttho yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {75.4} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco yodhājīvo sahati rajaggaṃ sahati
dhajaggaṃ  sahati ussāraṇaṃ sahati sampahāraṃ so taṃ saṅgāmaṃ abhivijinitvā
vijitasaṅgāmo tameva saṅgāmasīsaṃ ajjhāvasati evarūpopi bhikkhave idhekacco
yodhājīvo hoti ayaṃ bhikkhave pañcamo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
Ime kho bhikkhave pañca yodhājīvā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ evameva
kho bhikkhave pañcime yodhājīvūpamā puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsu
katame  pañca  idha bhikkhave bhikkhu rajaggaññeva disvā saṃsīdati visīdati
na  santhambhati  na  sakkoti brahmacariyaṃ santānetuṃ 2- sikkhādubbalyaṃ
āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati  kimassa rajaggasmiṃ  idha
@Footnote: 1 Po. ussādanaññeva. Yu. usādanaṃ yeva . 2 Ma. sandhāretuṃ. aparaṃpi īdisameva.
Bhikkhave  bhikkhu  suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī
vā kumārī vā abhirūpā dassanīyā pāsādikā paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgatāti so taṃ sutvā saṃsīdati visīdati na santhambhati na sakkoti
brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya
hīnāyāvattati  idamassa  rajaggasmiṃ seyyathāpi so bhikkhave yodhājīvo
rajaggaññeva  disvā saṃsīdati visīdati na santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ
otarituṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave
idhekacco  puggalo hoti ayaṃ bhikkhave paṭhamo yodhājīvūpamo puggalo
santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {75.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaṃ apica kho dhajaggaññeva
disvā saṃsīdati visīdati na santhambhati na sakkoti brahmacariyaṃ santānetuṃ
sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati  kimassa
dhajaggasmiṃ idha bhikkhave bhikkhu naheva kho suṇāti amukasmiṃ nāma gāme
vā nigame vā itthī vā kumārī vā abhirūpā dassanīyā pāsādikā
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgatāti  apica  kho  sāmaṃ  passati
itthiṃ vā kumāriṃ vā abhirūpaṃ dassanīyaṃ pādādikaṃ paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgataṃ  so  taṃ disvā saṃsīdati visīdati na santhambhati na sakkoti
brahmacariyaṃ   santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvattati  idamassa  dhajaggasmiṃ  seyyathāpi  so
bhikkhave  yodhājīvo  sahati  rajaggaṃ  apica  kho dhajaggaññeva disvā
Saṃsīdati  visīdati  na santhambhati na sakkoti saṅgāmaṃ otarituṃ tathūpamāhaṃ
bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave idhekacco puggalo
hoti  ayaṃ bhikkhave dutiyo yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno
bhikkhūsu.
   {75.6}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaṃ sahati dhajaggaṃ
apica  kho  ussāraṇaññeva  sutvā  saṃsīdati  visīdati  na  santhambhati
na  sakkoti  brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā
sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati  kimassa  ussāraṇāya  idha bhikkhave
bhikkhuṃ  araññagataṃ  vā  rukkhamūlagataṃ vā suññāgāragataṃ vā mātugāmo
upasaṅkamitvā  ohasati  1-  ullapati ujjagghati 2- upphaṇḍeti 3-
so  mātugāmena  ohasiyamāno  1-  ullapiyamāno  ujjagghiyamāno
upphaṇḍiyamāno  saṃsīdati  visīdati  na santhambhati na sakkoti brahmacariyaṃ
santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
idamassa ussāraṇāya seyyathāpi so bhikkhave yodhājīvo sahati rajaggaṃ
sahati  dhajaggaṃ  apica  kho  ussāraṇaññeva sutvā saṃsīdati visīdati na
santhambhati  na  sakkoti  saṅgāmaṃ  otarituṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ
puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco puggalo hoti ayaṃ
bhikkhave tatiyo yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {75.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sahati rajaggaṃ sahati dhajaggaṃ sahati ussāraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... uha... . 2 Yu. ujjhaggeti . 3 Ma. Yu. uppaṇḍeti.
Apica  kho  sampahāre  haññati  byāpajjati  kimassa  sampahārasmiṃ
idha  bhikkhave  bhikkhuṃ  araññagataṃ  vā  rukkhamūlagataṃ vā suññāgāragataṃ
vā  mātugāmo  upasaṅkamitvā  abhinisīdati  abhinipajjati  ajjhottharati
so  mātugāmena  abhinisīdiyamāno  abhinipajjiyamāno  ajjhotthariyamāno
sikkhaṃ  appaccakkhāya  dubbalyaṃ  anāvikatvā  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevati
idamassa  sampahārasmiṃ  seyyathāpi  so  bhikkhave  yodhājīvo  sahati
rajaggaṃ  sahati  dhajaggaṃ  sahati ussāraṇaṃ apica kho sampahāre haññati
byāpajjati  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi
bhikkhave  idhekacco  puggalo  hoti  ayaṃ  bhikkhave  catuttho
yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {75.8}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sahati  rajaggaṃ  sahati
dhajaggaṃ  sahati  ussāraṇaṃ  sahati  sampahāraṃ  so  taṃ  saṅgāmaṃ
abhivijinitvā   vijitasaṅgāmo   tameva   saṅgāmasīsaṃ   ajjhāvasati
kimassa  saṅgāmavijayasmiṃ  idha  bhikkhave  bhikkhuṃ  araññagataṃ  vā
rukkhamūlagataṃ  vā  suññāgāragataṃ  vā  mātugāmo  upasaṅkamitvā
abhinisīdati   abhinipajjati   ajjhottharati   so   mātugāmena
abhinisīdiyamāno      abhinipajjiyamāno      ajjhotthariyamāno
viniveṭhetvā   vinimocetvā   yenakāmaṃ   pakkamati   so
vivittaṃ   senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ
giriguhaṃ   susānaṃ   vanapatthaṃ   abbhokāsaṃ   palālapuñjaṃ   so
araññagato   vā   rukkhamūlagato   vā   suññāgāragato  vā
nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ
Upaṭṭhapetvā  so  abhijjhaṃ  loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā
viharati   abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ   parisodheti   thīnamiddhaṃ   pahāya  vigatathīnamiddho  viharati
ālokasaññī   sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti
uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho
viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu  vicikicchāya  cittaṃ  parisodheti
so  ime  pañca  nīvaraṇe  pahāya  cetaso  upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati
   {75.9}  so  evaṃ  samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti ñāṇaṃ hoti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
Itthattāyāti  pajānāti  idamassa  saṅgāmavijayasmiṃ  seyyathāpi  so
bhikkhave  yodhājīvo  sahati  rajaggaṃ  sahati  dhajaggaṃ  sahati ussāraṇaṃ
sahati  sampahāraṃ  so  taṃ saṅgāmaṃ abhivijinitvā vijitasaṅgāmo tameva
saṅgāmasīsaṃ  ajjhāvasati  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi
evarūpopi  bhikkhave  idhekacco puggalo hoti ayaṃ bhikkhave pañcamo
yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu . ime kho bhikkhave
pañca yodhājīvūpamā puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 100-106. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=75&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=75&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=75&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=75&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=75              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=832              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=832              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :