ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [50]  Ekam  samayam  ayasma  narado  pataliputte viharati
kukkutarame . tena kho pana samayena mundassa 1- ranno bhadda devi
kalakata  hoti  piya  manapa  so  bhaddaya deviya kalakataya
piyaya  manapaya  neva  nhayati  na vilimpati na bhattam bhunjati na
kammantam  payojeti  rattindivam  bhaddaya deviya sarire ajjhomucchito
athakho  mundo raja piyakam sokarakkham 2- amantesi tenahi samma
piyaka bhaddaya deviya sariram ayasaya 3- teladoniya pakkhipitva annissa
ayasaya  doniya patikujjatha yatha mayam bhaddaya deviya sariram cirataram
passeyyamati  evam  devati  kho  piyako  sokarakkho  mundassa
ranno  patissutva  4- bhaddaya deviya sariram ayasaya teladoniya
pakkhipitva  annissa  ayasaya  doniya  patikujji  athakho  piyakassa
sokarakkhassa  etadahosi  imassa  kho mundassa ranno bhadda devi
kalakata  piya  manapa  so  bhaddaya deviya kalakataya piyaya
manapaya  neva  nhayati  na vilimpati na bhattam bhunjati na kammantam
@Footnote: 1 Po. mundakassa . 2 Ma. Yu. kosarakkham . 3 Po. Ma. Yu. ayasaya.
@4 patisunitvatipi dissati.
Payojeti rattindivam bhaddaya deviya sarire ajjhomuncito kam 1- nu
kho  mundo  raja  samanam  va brahmanam va payirupaseyya yassa
dhammam sutva sokasallam pajaheyyati.
   {50.1} Athakho piyakassa sokarakkhassa etadahosi ayam kho ayasma
narado pataliputte viharati kukkutarame tam kho panayasmantam naradam
evam  kalyano kittisaddo abbhuggato pandito byatto 2- medhavi
bahussuto  cittakathi  kalyanapatibhano  vuddho ceva araha ca yannuna
mundo  raja ayasmantam naradam payirupaseyya appeva nama mundo
raja ayasmato naradassa dhammam sutva sokasallam pajaheyyati
   {50.2} athakho piyako sokarakkho yena mundo raja tenupasankami
upasankamitva mundam rajanam etadavoca ayam kho deva ayasma narado
pataliputte  viharati  kukkutarame tam kho panayasmantam naradam evam
kalyano  kittisaddo  abbhuggato pandito byatto medhavi bahussuto
cittakathi  kalyanapatibhano  vuddho  ceva araha ca yadi pana devo
ayasmantam  naradam  payirupaseyya  appeva  nama devo ayasmato
naradassa dhammam sutva sokasallam pajaheyyati.
   {50.3}  Tenahi  samma  piyaka  ayasmantam naradam pativedehi
kathanhi  nama  madiso  samanam  va  brahmanam  va  vijite
vasantam    pubbe    appatisamviditam    3-    upasankamitabbam
@Footnote: 1 Yu. kim . 2 Po. Ma. viyatto. Yu. vyatto . 3 Ma. Yu. appatisamvidito.
Manneyyati  evam  devati kho piyako sokarakkho mundassa ranno
patissutva   yenayasma   narado  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam  naradam  abhivadetva  ekamantam nisidi ekamantam nisinno
kho  piyako sokarakkho ayasmantam naradam etadavoca imassa bhante
mundassa  ranno  bhadda devi kalakata piya manapa so bhaddaya
deviya  kalakataya  piyaya manapaya neva nhayati na vilimpati na
bhattam bhunjati na kammantam payojeti rattindivam bhaddaya deviya sarire
ajjhomuncito  sadhu  bhante  ayasma  narado  mundassa  ranno
tatha  dhammam  desetu  yatha  mundo  raja  ayasmato naradassa
dhammam sutva sokasallam pajaheyyati
   {50.4} yassadani piyaka mundo raja kalam mannatiti athakho piyako
sokarakkho  utthayasana  ayasmantam  naradam abhivadetva padakkhinam
katva  yena mundo raja tenupasankami upasankamitva mundam rajanam
etadavoca katavakaso kho deva ayasmata naradena yassadani devo
kalam mannatiti tenahi samma piyaka bhadrani 1- bhadrani 1- yanani
yojapehiti  evam  devati kho piyako sokarakkho mundassa ranno
patissutva  bhadrani  bhadrani  yanani  yojapetva mundam rajanam
etadavoca yuttani kho te deva bhadrani bhadrani yanani.
@Footnote: 1 Yu. bhaddani. ito param idisameva.
   {50.5}  Yassadani  devo  kalam mannatiti athakho mundo raja
bhadrani 1- bhadrani yanani 2- abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi
yena  kukkutaramo  tena  payasi  mahaccarajanubhavena ayasmantam
naradam  dassanaya  yavatika  yanassa  bhumi yanena gantva yana
paccorohitva  pattikova  aramam  pavisi . athakho mundo raja
yena  ayasma  narado  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
naradam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam nisinnam kho mundam
rajanam ayasma narado etadavoca
   {50.6} pancimani maharaja alabbhaniyani thanani samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim
katamani  panca  jaradhammam  ma  jiriti alabbhaniyam thanam samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim
byadhidhammam ma byadhiyiti ... maranadhammam ma miyyiti ... Khayadhammam ma
khiyiti  ...  nassanadhammam  ma  nassiti alabbhaniyam thanam samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim
   {50.7}  assutavato maharaja puthujjanassa jaradhammam jirati so
jaradhamme jinne na iti patisancikkhati na kho mayhevekassa jaradhammam
jirati athakho yavata sattanam agati gati cuti upapatti sabbesam sattanam
jaradhammam jirati ahanceva kho pana jaradhamme jinne soceyyam kilameyyam
parideveyyam  urattali  kandeyyam  sammoham  apajjeyyam  bhattampi
@Footnote: 1 Ma. bhadram bhadram. Yu. bhaddam bhaddam . 2 Ma. Yu. yanam.
Me  nacchadeyya  kayepi  dubbanniyam  okkameyya  kammantapi
nappavatteyyum  amittapi  attamana  assu  mittapi  dummana assuti
so  jaradhamme  jinne  socati  kilamati paridevati urattali kandati
sammoham  apajjati  ayam vuccati maharaja assutava puthujjano viddho
savisena sokasallena attananneva paritapeti.
   {50.8} Puna caparam maharaja assutavato puthujjanassa byadhidhammam
byadhiyati ... maranadhammam miyyati ... Khayadhammam khiyati ... Nassanadhammam nassati
so  nassanadhamme  natthe na iti patisancikkhati na kho mayhevekassa
nassanadhammam  nassati athakho yavata sattanam agati gati cuti upapatti
sabbesam  sattanam  nassanadhammam nassati ahanceva kho pana nassanadhamme
natthe  soceyyam  kilameyyam parideveyyam urattali kandeyyam sammoham
apajjeyyam  bhattampi me nacchadeyya kayepi dubbanniyam okkameyya
kammantapi  nappavatteyyum  amittapi attamana assu mittapi dummana
assuti  so  nassanadhamme  natthe socati kilamati paridevati urattali
kandati  sammoham  apajjati ayam vuccati maharaja assutava puthujjano
viddho savisena sokasallena attananneva paritapeti.
   {50.9} Sutavato ca kho maharaja ariyasavakassa jaradhammam jirati so
jaradhamme  jinne  iti patisancikkhati na kho mayhevekassa jaradhammam
jirati athakho yavata sattanam agati gati cuti upapatti sabbesam sattanam
jaradhammam  jirati  ahanceva  kho  pana  jaradhamme jinne soceyyam
Kilameyyam parideveyyam urattali kandeyyam sammoham apajjeyyam bhattampi
me  nacchadeyya  kayepi  dubbanniyam  okkameyya  kammantapi
nappavatteyyum  amittapi  attamana  assu  mittapi  dummana assuti
so  jaradhamme  jinne  na  socati  na  kilamati na paridevati na
urattali  kandati na sammoham apajjati ayam vuccati maharaja sutava
ariyasavako  abbuhi savisam sokasallam yena viddho assutava puthujjano
attananneva  paritapeti  asoko visallo ariyasavako attananneva
parinibbapeti 1-.
   {50.10} Puna caparam maharaja sutavato ariyasavakassa byadhidhammam
byadhiyati ... maranadhammam miyyati ... Khayadhammam khiyati ... Nassanadhammam nassati
so nassanadhamme natthe iti patisancikkhati na kho mayhevekassa nassanadhammam
nassati athakho yavata sattanam agati gati cuti upapatti sabbesam sattanam
nassanadhammam  nassati  ahanceva kho pana nassanadhamme natthe soceyyam
kilameyyam  parideveyyam  urattali  kandeyyam  sammoham  apajjeyyam
bhattampi  me  nacchadeyya kayepi dubbanniyam okkameyya kammantapi
nappavatteyyum  amittapi  attamana  assu  mittapi  dummana assuti
so nassanadhamme natthe na socati na kilamati na paridevati na urattali
kandati na sammoham apajjati ayam vuccati maharaja sutava ariyasavako
abbuhi savisam sokasallam yena viddho assutava puthujjano attananneva
paritapeti asoko visallo ariyasavako attananneva parinibbapeti.
@Footnote: 1 Po. parinibbayati.
Imani  kho  maharaja  panca  alabbhaniyani  thanani  samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasminti.
        Na socanaya na paridevanaya
        attho idha labbhati api appakopi
        socantamenam dukkhitam viditva
        paccatthika attamana bhavanti
        yato ca kho pandito apadasu
        na vedhati atthavinicchayannu
        paccatthikassa dukkhita bhavanti
        disva mukham avikaram puranam
        jappena mantena subhasitena
        anuppadanena paveniya va
        yatha yatha yattha labhetha attham
        tatha tatha tattha parakkameyya
        sace pajaneyya alabbhaneyyo
        maya va annena va esa attho
        asocamano adhivasayeyya
        kammam dalham kinti karomidaniti.
Evam vutte mundo raja ayasmantam naradam etadavoca konamo 1-
ayam bhante dhammapariyayoti . sokasallaharano 2- nama ayam maharaja
dhammapariyayoti . taggha bhante sokasallaharano 2- taggha 3- bhante 3-
sokasallaharano 3- imam hi me bhante dhammapariyayam sutva sokasallam
pahinanti . athakho mundo raja piyakam sokarakkham amantesi tenahi
samma  piyaka  bhaddaya  deviya sariram jhapetha thupancassa karotha .
Ajjataggedani  mayam  nhayissama ceva vilimpissama bhattam bhunjissama
kammante ca payojessamati 4-.
          Mundarajavaggo pancamo.
            Tassuddanam
    adiyo sappuriso ca 5-   ittha manapadayibhisandam 6-
    sampada ca dhanam thanam     kosalo naradena cati.
        Pathamo pannasako nitthito 7-.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. ko nu kho . 2 Po. sokasallamarano . 3 Ma. idam padattayam na dissati.
@4 Po. payojissamati . 5 Ma. casaddo natthi . 6 Ma. Yu. manapadayibhisandam.
@7 Ma. samatto.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 64-71. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=50&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=50&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=50&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=50&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=612              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=612              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :