ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
          Sancetaniyavaggo tatiyo
   [171]  Kaye va bhikkhave sati kayasancetanahetu uppajjati
ajjhattam  sukhadukkham  vacaya  va  bhikkhave  sati  vacisancetanahetu
uppajjati ajjhattam sukhadukkham mane va bhikkhave sati manosancetanahetu
uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  avijjapaccaya  va  samam  va  tam
bhikkhave  kayasankharam  abhisankharoti yampaccayassa tam uppajjati ajjhattam
sukhadukkham pare vassa tam bhikkhave kayasankharam abhisankharonti yampaccayassa
tam uppajjati ajjhattam sukhadukkham sampajano va tam bhikkhave kayasankharam
abhisankharoti   yampaccayassa   tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham
asampajano  va  tam  bhikkhave kayasankharam abhisankharoti yampaccayassa
tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  samam va tam bhikkhave vacisankharam
abhisankharoti  yampaccayassa  tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  pare
vassa tam bhikkhave vacisankharam abhisankharonti yampaccayassa tam uppajjati
ajjhattam  sukhadukkham sampajano va tam bhikkhave vacisankharam abhisankharoti
yampaccayassa  tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  asampajano va tam
@Footnote: 1 Ma.          tassuddanam
@    sankhittam vittarasubham      dve khama ubhayena ca
@    moggallano sariputto   sasankharam yuganaddhena cati.
Bhikkhave  vacisankharam  abhisankharoti  yampaccayassa tam uppajjati ajjhattam
sukhadukkham  samam va tam bhikkhave manosankharam abhisankharoti yampaccayassa
tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  pare vassa bhikkhave manosankharam
abhisankharonti  yampaccayassa  tam uppajjati ajjhattam sukhadukkham sampajano
va  tam  bhikkhave manosankharam abhisankharoti yampaccayassa tam uppajjati
ajjhattam sukhadukkham asampajano va tam bhikkhave manosankharam abhisankharoti
yampaccayassa  tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  imesu  bhikkhave
dhammesu avijja anupatita.
   {171.1} Avijjayatveva asesaviraganirodha so kayo na hoti
yampaccayassa  tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham sa vaca na hoti
yampaccayassa  tam  uppajjati  ajjhattam  sukhadukkham  so mano na hoti
yampaccayassa  tam uppajjati ajjhattam sukhadukkham khettantam na hoti ...
Vatthuntam na hoti ... ayatanantam na hoti ... adhikaranantam na hoti
yampaccayassa tam uppajjati ajjhattam sukhadukkhanti.
   {171.2} Cattarome bhikkhave attabhavapatilabha katame cattaro
atthi   bhikkhave   attabhavapatilabho   yasmim   attabhavapatilabhe
attasancetana kamati no parasancetana atthi bhikkhave attabhavapatilabho
yasmim  attabhavapatilabhe  parasancetana  kamati  no  attasancetana
atthi bhikkhave attabhavapatilabho yasmim attabhavapatilabhe attasancetana
ca  kamati  parasancetana  ca  atthi bhikkhave attabhavapatilabho yasmim
attabhavapatilabhe  neva  attasancetana  kamati  no  parasancetana
ime kho bhikkhave cattaro attabhavapatilabhati. Evam vutte ayasma
Sariputto  bhagavantam  etadavoca  imassa  khvaham  bhante  bhagavata
sankhittena  bhasitassa evam vittharena attham ajanami tatra bhante
yvayam  attabhavapatilabho  yasmim  attabhavapatilabhe  attasancetana
kamati  no  parasancetana  attasancetanahetu  tesam sattanam tamha
kaya  cuti  hoti  tatra  bhante  yvayam  attabhavapatilabho yasmim
attabhavapatilabhe   parasancetana   kamati   no  attasancetana
parasancetanahetu tesam sattanam tamha kaya cuti hoti tatra bhante
yvayam  attabhavapatilabho  yasmim  attabhavapatilabhe  attasancetana
ca  kamati  parasancetana  ca  attasancetanacaparasancetanacahetu tesam
sattanam tamha kaya cuti hoti tatra bhante yvayam attabhavapatilabho
yasmim  attabhavapatilabhe neva attasancetana kamati no parasancetana
katame  tena  deva  datthabbati  .  nevasannanasannayatanupaga
sariputta deva tena datthabbati.
   {171.3} Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekacce satta
tamha kaya cuta agamino honti agantaro itthattam ko pana
bhante hetu ko paccayo yena midhekacce satta tamha kaya cuta
anagamino honti anagantaro itthattanti . Idha sariputta ekaccassa
puggalassa  orambhagiyani  sannojanani  appahinani  honti  so
dittheva  dhamme  nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  so
tadassadeti  tam  nikameti  tena  ca  vittim apajjati tattha thito
Tadadhimutto  tabbahulavihari  aparihino  kalam  kurumano  nevasanna-
nasannayatanupaganam  devanam  sahabyatam  upapajjati  so  tato cuto
agami  hoti  aganta  itthattam  idha  pana sariputta ekaccassa
puggalassa  orambhagiyani  sannojanani  pahinani honti so dittheva
dhamme   nevasannanasannayatanam   upasampajja   viharati   so
tadassadeti  tam  nikameti  tena  ca  vittim apajjati tattha thito
tadadhimutto  tabbahulavihari  aparihino  kalam  kurumano  nevasanna-
nasannayatanupaganam  devanam  sahabyatam  upapajjati  so  tato cuto
anagami hoti anaganta itthattam ayam kho sariputta hetu ayam paccayo
yena midhekacce satta tamha kaya cuta agamino honti agantaro
itthattam ayam pana sariputta hetu ayam paccayo yena midhekacce satta
tamha kaya cuta anagamino honti anagantaro itthattanti.
   [172] Tatra kho ayasma sariputto bhikkhu amantesi avuso
bhikkhavoti  .  avusoti  kho  te  bhikkhu  ayasmato sariputtassa
paccassosum  .  ayasma  sariputto etadavoca addhamasupasampannena
me  avuso  atthapatisambhida  sacchikata  odhiso  byanjanaso tamaham
anekapariyayena acikkhami desemi (1)- pannapemi patthapemi vivarami
vibhajami  uttanikaromi  yassa  kho  panassa  kankha va vimati va
@Footnote: 1 Yu. pakasemi.
So  mam  panhena  aham  veyyakaranena  sammukhibhuto  no  sattha
yo  no  dhammanam  sukusalo  addhamasupasampannena  me  avuso
dhammapatisambhida  sacchikata  odhiso  byanjanaso tamaham anekapariyayena
acikkhami  desemi  (1)-  pannapemi  patthapemi vivarami vibhajami
uttanikaromi  yassa  kho  panassa  kankha  va vimati va so mam
panhena  aham  veyyakaranena  sammukhibhuto  no  sattha  yo  no
dhammanam  sukusalo  addhamasupasampannena  me avuso niruttipatisambhida
sacchikata  odhiso  byanjanaso  tamaham  anekapariyayena  acikkhami
desemi  (1)-  pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi
yassa  kho  panassa  kankha  va  vimati va so mam panhena aham
veyyakaranena  sammukhibhuto  no  sattha  yo no dhammanam sukusalo
addhamasupasampannena  me  avuso  patibhanapatisambhida  sacchikata
odhiso  byanjanaso tamaham anekapariyayena acikkhami desemi (1)-
pannapemi  patthapemi  vivarami  vibhajami  uttanikaromi  yassa  kho
panassa  kankha  va vimati va so mam panhena aham veyyakaranena
sammukhibhuto no sattha yo no dhammanam sukusaloti.
   [173]  Athakho ayasma mahakotthito yenayasma sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pakasemi.
Nisinno  kho ayasma mahakotthito ayasmantam sariputtam etadavoca
channam  avuso  phassayatananam  asesaviraganirodha atthannam kinciti .
Ma hevam avuso . channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha
natthannam kinciti . ma hevam avuso . channam avuso phassayatananam
asesaviraganirodha atthi ca natthi cannam kinciti . Ma hevam avuso.
Channam  avuso  phassayatananam  asesaviraganirodha  nevatthi  no
natthannam 1- kinciti. Ma hevam avuso.
   {173.1} Channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha atthannam
kinciti iti puttho samano ma hevam avusoti vadesi channam avuso
phassayatananam  asesaviraganirodha natthannam kinciti iti puttho samano
ma hevam avusoti vadesi channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha
atthi ca natthi cannam kinciti iti puttho samano ma hevam avusoti
vadesi  channam  avuso phassayatananam asesaviraganirodha nevatthi no
natthannam  kinciti iti puttho samano ma hevam avusoti vadesi .
Yathakatham panavuso imassa bhasitassa attho datthabboti.
   {173.2} Channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha atthannam
kinciti  iti vadam apapancam 2- papanceti channam avuso phassayatananam
asesaviraganirodha  natthannam  kinciti iti vadam apapancam 3- papanceti
channam  avuso phassayatananam asesaviraganirodha atthi ca natthi cannam
kinciti  iti  vadam  apapancam  papanceti  channam avuso phassayatananam
@Footnote: 1 Yu. atthannam. 2-3 Ma. Yu. appapancam. ito param idisameva.
Asesaviraganirodha  nevatthi  no  natthannam kinciti iti vadam apapancam
papanceti  yavata  avuso  channam  phassayatananam  gati  tavata
papancassa  gati  yavata  papancassa gati tavata channam phassayatananam
gati  channam  avuso  phassayatananam  asesaviraganirodha papancanirodho
papancavupasamoti.
   [174]  Athakho  ayasma anando yenayasma mahakotthito
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  mahakotthitena saddhim sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam
nisinno  kho  ayasma anando ayasmantam mahakotthitam etadavoca
channam  avuso  phassayatananam  asesaviraganirodha atthannam kinciti .
Ma hevam avuso . channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha
natthannam kinciti . ma hevam avuso . channam avuso phassayatananam
asesaviraganirodha atthi ca natthi cannam kinciti . Ma hevam avuso.
Channam  avuso  phassayatananam  asesaviraganirodha  nevatthi  no
natthannam kinciti. Ma hevam avuso.
   {174.1} Channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha atthannam
kinciti iti puttho samano ma hevam avusoti vadesi channam avuso
phassayatananam  asesaviraganirodha natthannam kinciti iti puttho samano
ma hevam avusoti vadesi channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha
atthi ca natthi cannam kinciti iti puttho samano ma hevam avusoti
Vadesi  channam  avuso phassayatananam asesaviraganirodha nevatthi no
natthannam  kinciti iti puttho samano ma hevam avusoti vadesi .
Yathakatham panavuso imassa bhasitassa attho datthabboti.
   {174.2} Channam avuso phassayatananam asesaviraganirodha atthannam
kinciti  iti  vadam  apapancam  papanceti  channam avuso phassayatananam
asesaviraganirodha  natthannam  kinciti  iti  vadam  apapancam  papanceti
channam  avuso phassayatananam asesaviraganirodha atthi ca natthi cannam
kinciti  iti  vadam  apapancam  papanceti  channam avuso phassayatananam
asesaviraganirodha  nevatthi  no  natthannam kinciti iti vadam apapancam
papanceti  yavata  avuso  channam  phassayatananam  gati  tavata
papancassa  gati  yavata  papancassa gati tavata channam phassayatananam
gati  channam  avuso  phassayatananam  asesaviraganirodha papancanirodho
papancavupasamoti.
   [175]  Athakho  ayasma  upavano  yenayasma sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam
nisinno kho ayasma upavano ayasmantam sariputtam etadavoca kinnu
kho avuso (1)- vijjayantakaro hotiti . no hidam avuso. Kim
panavuso (2)- caranenantakaro hotiti . no hidam avuso . Kinnu
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sariputta.
Kho avuso (1)- vijjacaranenantakaro hotiti . no hidam avuso.
Kim panavuso (1)- annatra vijjacaranenantakaro hotiti . no hidam
avuso . kinnu kho avuso (1)- vijjayantakaro hotiti iti puttho
samano no hidam avusoti vadesi kim panavuso (1)- caranenantakaro
hotiti  iti  puttho  samano no hidam avusoti vadesi kinnu kho
avuso  (1)- vijjacaranenantakaro hotiti iti puttho samano no
hidam avusoti vadesi kim panavuso (1)- annatra vijjacaranenantakaro
hotiti  iti  puttho samano no hidam avusoti vadesi . yathakatham
panavuso antakaro hotiti.
   {175.1} Vijjaya ce avuso antakaro abhavissa saupadanova 2-
samano  antakaro  abhavissa caranena ce avuso antakaro abhavissa
saupadanova  samano  antakaro abhavissa vijjacaranena ce avuso
antakaro  abhavissa  saupadanova samano antakaro abhavissa annatra
vijjacaranena ce avuso antakaro abhavissa puthujjano antakaro abhavissa
puthujjano hi avuso annatra vijjacaranena caranavipanno kho avuso
yathabhutam na janati na passati caranasampanno yathabhutam janati passati
yathabhutam janam passam antakaro hotiti.
   [176] Saddho bhikkhave bhikkhu evam samma ayacamano ayaceyya
tadiso   homi   yadisa   sariputtamoggallanati   esa
@Footnote: 1 Ma. Yu. sariputta. 2 Yu. savupadano.
Bhikkhave  tula  etam pamanam mama savakanam bhikkhunam yadidam sariputta-
moggallana 1- . saddha bhikkhave bhikkhuni evam samma ayacamana
ayaceyya  tadisa  homi  yadisa khema ca bhikkhuni uppalavanna
cati  esa  bhikkhave  tula  etam pamanam mama savikanam bhikkhuninam
yadidam khema ca bhikkhuni uppalavanna ca 2-. Saddho bhikkhave upasako
evam  samma  ayacamano  ayaceyya  tadiso  homi  yadiso
citto ca gahapati hatthako ca alavakoti esa bhikkhave tula etam
pamanam  mama  savakanam  upasakanam yadidam citto ca gahapati hatthako
ca alavako 3- . saddha bhikkhave upasika evam samma ayacamana
ayaceyya  tadisa  homi  yadisa  khujjuttara  ca  upasika
velukantakiya ca nandamatati esa bhikkhave tula etam pamanam mama
savikanam  upasikanam  yadidam  khujjuttara  ca upasika velukantakiya
ca nandamatati.
   [177]  Athakho  ayasma  rahulo yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinnam  kho  ayasmantam  rahulam  bhagava etadavoca ya ca rahula
ajjhattika pathavidhatu ya ca bahira pathavidhatu pathavidhatudevesa 4-
tam  netam  mama  nesohamasmi  na meso attati evametam yathabhutam
sammappannaya   datthabbam   evametam   yathabhutam   sammappannaya
disva pathavidhatuya nibbindati pathavidhatuya cittam virajeti . ya ca
@Footnote: 1 Yu. sariputtamoggallanati. 2 Yu. ... cati. 3 Ma. Yu. alavakoti.
@4 Ma. Yu. pathavidhaturevesa.
Rahula ajjhattika apodhatu ya ca bahira apodhatu apodhatu-
devesa 1- tam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam
yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  evametam  yathabhutam  sammappannaya
disva apodhatuya nibbindati apodhatuya cittam virajeti.
   {177.1} Ya ca rahula ajjhattika tejodhatu ya ca bahira
tejodhatu tejodhatudevesa tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  evametam  yathabhutam
sammappannaya   disva   tejodhatuya  nibbindati  tejodhatuya
cittam virajeti . ya ca rahula ajjhattika vayodhatu ya ca bahira
vayodhatu vayodhatudevesa tam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  datthabbam  evametam  yathabhutam
sammappannaya  disva  vayodhatuya  nibbindati  vayodhatuya  cittam
virajeti . yato kho rahula bhikkhu imasu catusu dhatusu nevattanam
nattaniyam samanupassati ayam vuccati rahula bhikkhu acchejji tanham vivattayi
sannojanam sammamanabhisamaya antamakasi dukkhassati.
   [178] Cattarome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  cattaro  idha  bhikkhave  bhikkhu  annataram santam cetovimuttim
upasampajja  viharati  so sakkayanirodham manasikaroti tassa sakkayanirodham
manasikaroto  sakkayanirodhe  cittam  na  pakkhandati  na  pasidati  na
santitthati  na  adhimuccati  tassa kho etam 2- bhikkhave bhikkhuno na
@Footnote: 1 Ma. Yu. apodhaturevesa. ito param idisameva. 2 Ma. evam. ito param
@idisameva.
Sakkayanirodho patikankho seyyathapi bhikkhave puriso lapagatena 1- hatthena
sakham  ganheyya  tassa so hattho sajjeyyapi ganheyyapi bajjheyyapi
evameva  kho  bhikkhave bhikkhu annataram santam cetovimuttim upasampajja
viharati  so sakkayanirodham manasikaroti tassa sakkayanirodham manasikaroto
sakkayanirodhe cittam na pakkhandati na pasidati na santitthati nadhimuccati
tassa kho etam bhikkhave bhikkhuno na sakkayanirodho patikankho.
   {178.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram santam cetovimuttim
upasampajja  viharati  so sakkayanirodham manasikaroti tassa sakkayanirodham
manasikaroto  sakkayanirodhe  cittam  pakkhandati  pasidati  santitthati
adhimuccati tassa kho etam bhikkhave bhikkhuno sakkayanirodho patikankho
seyyathapi  bhikkhave  puriso  suddhena hatthena sakham ganheyya tassa
so hattho neva sajjeyya na ganheyya na bajjheyya evameva kho
bhikkhave  bhikkhu  annataram  santam  cetovimuttim upasampajja viharati so
sakkayanirodham   manasikaroti   tassa   sakkayanirodham  manasikaroto
sakkayanirodhe  cittam  pakkhandati  pasidati  santitthati  adhimuccati tassa
kho etam bhikkhave bhikkhuno sakkayanirodho patikankho.
   {178.2}  Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram santam cetovimuttim
upasampajja   viharati   so  avijjappabhedam  manasikaroti  tassa
avijjappabhedam  manasikaroto  avijjappabhede  cittam  na  pakkhandati
na  pasidati  na  santitthati  nadhimuccati  tassa  kho  etam bhikkhave
bhikkhuno  na  avijjappabhedo  patikankho  seyyathapi  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. lepagatena. Yu. lasagatena.
Jambali  anekavassaganika  tassa  puriso  yani  ceva  ayamukhani
tani  pidaheyya  yani  ca  apayamukhani tani vivareyya devo ca
na samma dharam anuppaveccheyya evam hi tassa bhikkhave jambaliya
na  alippabhedo  patikankho  evameva kho bhikkhave bhikkhu annataram
santam  cetovimuttim  upasampajja viharati so avijjappabhedam manasikaroti
tassa  avijjappabhedam  manasikaroto  avijjappabhede  cittam  na
pakkhandati  na  pasidati  na  santitthati  nadhimuccati  tassa kho etam
bhikkhave bhikkhuno na avijjappabhedo patikankho.
   {178.3}  Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram santam cetovimuttim
upasampajja viharati so avijjappabhedam manasikaroti tassa avijjappabhedam
manasikaroto  avijjappabhede  cittam  pakkhandati  pasidati  santitthati
adhimuccati tassa kho etam bhikkhave bhikkhuno avijjappabhedo patikankho
seyyathapi bhikkhave jambali anekavassaganika tassa puriso yani ceva
ayamukhani tani vivareyya yani ca apayamukhani tani pidaheyya devo
ca samma dharam anuppaveccheyya evam hi tassa bhikkhave jambaliya
alippabhedo  patikankho evameva kho bhikkhave bhikkhu annataram santam
cetovimuttim  upasampajja  viharati so avijjappabhedam manasikaroti tassa
avijjappabhedam  manasikaroto  avijjappabhede  cittam pakkhandati pasidati
santitthati adhimuccati tassa kho etam bhikkhave bhikkhuno avijjappabhedo
Patikankho . ime kho bhikkhave cattaro puggala santo samvijjamana
lokasminti.
   [179]  Athakho  ayasma  anando  yenayasma sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam
nisinno kho ayasma anando ayasmantam sariputtam etadavoca ko
nu kho avuso sariputta hetu ko paccayo yena midhekacce satta
dittheva dhamme na parinibbayantiti.
   {179.1} Idhavuso ananda satta ima hanabhagiya sannati
yathabhutam  nappajananti  ima thitibhagiya sannati yathabhutam nappajananti
ima visesabhagiya sannati yathabhutam nappajananti ima nibbedhabhagiya
sannati yathabhutam nappajananti ayam kho avuso ananda hetu ayam paccayo
yena midhekacce satta dittheva dhamme na parinibbayantiti.
   {179.2} Ko panavuso sariputta hetu ko paccayo yena midhekacce
satta dittheva dhamme parinibbayantiti . idhavuso ananda satta ima
hanabhagiya  sannati  yathabhutam  pajananti  ima thitibhagiya sannati
yathabhutam  pajananti  ima  visesabhagiya  sannati yathabhutam pajananti
ima  nibbedhabhagiya  sannati  yathabhutam pajananti ayam kho avuso
ananda  hetu ayam paccayo yena midhekacce satta dittheva dhamme
parinibbayantiti.
   [180] Ekam samayam bhagava bhoganagare viharati anandacetiye.
Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu
bhagavato  paccassosum  .  bhagava etadavoca . cattarome bhikkhave
mahapadese desessami tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti .
Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca
   {180.1} katame ca bhikkhave cattaro mahapadesa idha bhikkhave
bhikkhu evam vadeyya sammukha metam avuso bhagavato sutam sammukha patiggahitam
ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasananti tassa bhikkhave bhikkhuno bhasitam
neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam  anabhinanditva  appatikkositva
tani  padabyanjanani  sadhukam  uggahetva  sutte  otaretabbani
vinaye  sandassetabbani  tani  ce  sutte  otariyamanani
vinaye  sandassiyamanani  na  ceva  sutte  otaranti  na  vinaye
sandissanti  nitthamettha  gantabbam addha idam na ceva tassa bhagavato
vacanam  arahato  sammasambuddhassa  imassa  ca  bhikkhuno  duggahitanti
iti hidam bhikkhave chaddeyyatha
   {180.2} idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya sammukha metam
avuso bhagavato sutam sammukha patiggahitam ayam dhammo ayam vinayo idam
satthusasananti  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhasitam  neva  abhinanditabbam
nappatikkositabbam    anabhinanditva    appatikkositva    tani
padabyanjanani   sadhukam   uggahetva   sutte  otaretabbani
vinaye  sandassetabbani  tani  ce  sutte  otariyamanani
Vinaye  sandassiyamanani sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti
nitthamettha  gantabbam  addha  idam  tassa  bhagavato  vacanam  arahato
sammasambuddhassa  imassa  ca  bhikkhuno  suggahitanti  idam  bhikkhave
pathamam mahapadesam dhareyyatha.
   {180.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya amukasmim nama
avase sangho viharati sathero sapamokkho tassa me sanghassa sammukha
sutam  sammukha  patiggahitam  ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasananti
tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhasitam  neva abhinanditabbam nappatikkositabbam
anabhinanditva   appatikkositva   tani   padabyanjanani  sadhukam
uggahetva   sutte  otaretabbani  vinaye  sandassetabbani
tani  ce  sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani na ceva
sutte  otaranti  na  vinaye sandissanti nitthamettha gantabbam addha
idam  na  ceva  tassa bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa tassa
ca  sanghassa  duggahitanti  iti  hidam  bhikkhave chaddeyyatha idha pana
bhikkhave  bhikkhu evam vadeyya amukasmim nama avase sangho viharati
sathero  sapamokkho  tassa  me  sanghassa  sammukha  sutam sammukha
patiggahitam  ayam  dhammo ayam vinayo idam satthusasananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhasitam  neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam  anabhinanditva
appatikkositva   tani   padabyanjanani   sadhukam   uggahetva
sutte  otaretabbani  vinaye  sandassetabbani  tani ce sutte
otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte ceva otaranti vinaye
Ca  sandissanti  nitthamettha  gantabbam  addha  idam  tassa  bhagavato
vacanam  arahato  sammasambuddhassa  tassa  ca  samghassa  suggahitanti
idam bhikkhave dutiyam mahapadesam dhareyyatha.
   {180.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya amukasmim nama
avase  sambahula  thera  bhikkhu  viharanti  bahussuta agatagama
dhammadhara vinayadhara matikadhara tesam me theranam sammukha sutam sammukha
patiggahitam  ayam  dhammo ayam vinayo idam satthusasananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhasitam  neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam  anabhinanditva
appatikkositva  tani  padabyanjanani  sadhukam  uggahetva  sutte
otaretabbani vinaye sandassetabbani tani ce sutte otariyamanani
vinaye sandassiyamanani na ceva sutte otaranti na vinaye sandissanti
nitthamettha gantabbam addha idam na ceva tassa bhagavato vacanam arahato
sammasambuddhassa  tesanca  theranam  duggahitanti  iti  hidam  bhikkhave
chaddeyyatha
   {180.5} idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya amukasmim nama
avase  sambahula  thera  bhikkhu  viharanti  bahussuta agatagama
dhammadhara vinayadhara matikadhara tesam me theranam sammukha sutam sammukha
patiggahitam  ayam  dhammo ayam vinayo idam satthusasananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhasitam  neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam  anabhinanditva
appatikkositva  tani  padabyanjanani  sadhukam  uggahetva  sutte
otaretabbani vinaye sandassetabbani tani ce sutte otariyamanani
Vinaye  sandassiyamanani sutte ceva otaranti vinaye ca sandissanti
nitthamettha  gantabbam  addha  idam  tassa  bhagavato  vacanam  arahato
sammasambuddhassa  tesanca  theranam  suggahitanti  idam  bhikkhave tatiyam
mahapadesam dhareyyatha.
   {180.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya amukasmim nama
avase eko thero bhikkhu viharati bahussuto agatagamo dhammadharo
vinayadharo  matikadharo  tassa  me  therassa  sammukha sutam sammukha
patiggahitam  ayam  dhammo ayam vinayo idam satthusasananti tassa bhikkhave
bhikkhuno  bhasitam  neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam  anabhinanditva
appatikkositva   tani   padabyanjanani   sadhukam   uggahetva
sutte  otaretabbani  vinaye  sandassetabbani  tani ce sutte
otariyamanani vinaye sandassiyamanani na ceva sutte otaranti na
vinaye  sandissanti  nitthamettha  gantabbam  addha  idam  na  ceva
tassa  bhagavato  vacanam  arahato  sammasambuddhassa  tassa ca therassa
duggahitanti iti hidam bhikkhave chaddeyyatha
   {180.7} idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya amukasmim nama
avase eko thero bhikkhu viharati bahussuto agatagamo dhammadharo
vinayadharo  matikadharo  tassa  me  therassa sammukha  sutam sammukha
patiggahitam  ayam  dhammo  ayam  vinayo  idam  satthusasananti  tassa
bhikkhave  bhikkhuno  bhasitam  neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam
anabhinanditva   appatikkositva   tani   padabyanjanani  sadhukam
uggahetva sutte otaretabbani vinaye sandassetabbani tani ce
sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte ceva otaranti
Vinaye  ca  sandissanti  nitthamettha  gantabbam  addha  idam  tassa
bhagavato  vacanam  arahato  sammasambuddhassa  tassa  ca  therassa
suggahitanti  idam  bhikkhave  catuttham  mahapadesam dhareyyatha . ime
kho bhikkhave cattaro mahapadesati.
         Sancetaniyavaggo tatiyo.
             [1]-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 213-231. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=171&items=10&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=21&item=171&items=10&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=171&items=10&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=171&items=10&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=171              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=9001              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=9001              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :