ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [263]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhito  1-  bārāṇasiyaṃ  viharanti isipatane migadāye . atha
kho  āyasmā  mahākoṭṭhito  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [264]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahākoṭṭhito
@Footnote: 1 Ma. mahākoṭṭhiko.
Āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca kiṃ nu kho āvuso sārīputtaṃ sayaṃkataṃ
jarāmaraṇaṃ   parakataṃ  jarāmaraṇaṃ  sayaṃkatañca  parakatañca  jarāmaraṇaṃ
udāhu  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  jarāmaraṇanti . na
kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ  jarāmaraṇaṃ  na  parakataṃ  jarāmaraṇaṃ
na  sayaṃkatañca  parakatañca  jarāmaraṇaṃ  nāpi  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ
adhicca samuppannaṃ jarāmaraṇaṃ apica jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {264.1} Kiṃ nu kho āvuso sārīputta sayaṃkatā jāti parakatā
jāti  sayaṃkatā ca parakatā ca jāti udāhu asayaṃkāraṃ aparakāraṃ 1-
adhicca  samuppannā  jātīti  .  na  kho āvuso koṭṭhita sayaṃkatā
jāti  na  parakatā  jāti  na sayaṃkatā ca parakatā ca jāti nāpi
asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannā  jāti  apica  bhavapaccayā
jātīti.
   {264.2} Kiṃ nu kho āvuso sārīputta sayaṃkato bhavo .pe.
Sayaṃkataṃ upādānaṃ ... sayaṃkatā taṇhā ... Sayaṃkatā vedanā ... Sayaṃkato
phasso  ... sayaṃkataṃ saḷāyatanaṃ ... sayaṃkataṃ nāmarūpaṃ parakataṃ nāmarūpaṃ
sayaṃkatañca  parakatañca  nāmarūpaṃ  udāhu  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca
samuppannaṃ  nāmarūpanti  .  na kho āvuso koṭṭhita sayaṃkataṃ nāmarūpaṃ
na  parakataṃ  nāmarūpaṃ na sayaṃkatañca parakatañca nāmarūpaṃ nāpi asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ   adhicca  samuppannaṃ  nāmarūpaṃ  apica  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti.
   {264.3}  Kiṃ  nu  kho  āvuso  sārīputta sayaṃkataṃ viññāṇaṃ
parakataṃ    viññāṇaṃ    sayaṃkatañca    parakatañca    viññāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. asayaṃkārā aparaṃkārā.
Udāhu  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  viññāṇanti  . na
kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ  viññāṇaṃ  na  parakataṃ  viññāṇaṃ na
sayaṃkatañca  parakatañca  viññāṇaṃ  nāpi  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca
samuppannaṃ viññāṇaṃ apica nāmarūpapaccayā viññāṇanti.
   [265]  Idāneva  kho  mayaṃ  āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ
evaṃ  ājānāma  na  kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ nāmarūpaṃ na
parakataṃ  nāmarūpaṃ  na  sayaṃkatañca  parakatañca  nāmarūpaṃ nāpi asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ   adhicca  samuppannaṃ  nāmarūpaṃ  apica  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti.
   {265.1}  Idāneva  pana mayaṃ āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ
evaṃ  ājānāma  na  kho  āvuso  koṭṭhita  sayaṃkataṃ  viññāṇaṃ
na  1-  parakataṃ  viññāṇaṃ  na  sayaṃkatañca  parakatañca  viññāṇaṃ
nāpi  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  viññāṇaṃ  apica
nāmarūpapaccayā  viññāṇanti  .  yathākathaṃ  panāvuso  sārīputta
imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   [266]  Tenahāvuso  upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce
viññū  purisā  bhāsitassa  atthaṃ  ājānanti  . seyyathāpi āvuso
dve  naḷakalāpiyo  aññamaññaṃ  nissāya  tiṭṭheyyuṃ  evameva  kho
āvuso   nāmarūpapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā   phasso   .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  . tāsañce
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi.
Āvuso   naḷakalāpīnaṃ   ekaṃ  apakaḍḍheyya  ekā  papateyya
aparañce  apakaḍḍheyya  aparā  papateyya . evameva kho āvuso
nāmarūpanirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho
nāmarūpanirodhā   saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho
.pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti.
   [267]  Acchariyaṃ  āvuso sārīputta abbhūtaṃ āvuso sārīputta
yāva  subhāsitañcidaṃ  āyasmatā  sārīputtena  idañca  pana  mayaṃ
āyasmato  sārīputtassa  subhāsitaṃ imehi chattiṃsāya vatthūhi anumodāma
jarāmaraṇassa  ce  āvuso  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  . jarāmaraṇassa
ce  āvuso  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti
dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  .  jarāmaraṇassa  ce
āvuso  bhikkhu  nibbidā  virāgā  nirodhā anupādā vimutto hoti
diṭṭhadhammanibbānappatto  bhikkhūti  alaṃ vacanāya . jātiyā ce .pe.
Bhavassa ce ... upādānassa ce ... taṇhāya ce ... Vedanāya
ce ... phassassa ce ... saḷāyatanassa ce ... Nāmarūpassa ce ...
Viññāṇassa ce ... saṅkhārānañce ... avijjāya ce āvuso bhikkhu
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti
alaṃ  vacanāya  .  avijjāya ce āvuso bhikkhu nibbidāya virāgāya
nirodhāya  paṭipanno  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ
Vacanāya  .  avijjāya ce āvuso bhikkhu nibbidā virāgā nirodhā
anupādā  vimutto  hoti  diṭṭhadhammanibbānappatto  bhikkhūti  alaṃ
vacanāyāti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 136-140. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=263&items=5              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=263&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=263&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=263&items=5              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=263              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3093              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3093              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :