ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [104]  Sāvatthiyaṃ  viharati ... atha kho kaḷārakhattiyo bhikkhu
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaḷārakhattiyo bhikkhu
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  moliyaphagguno  āvuso  sārīputta
bhikkhu  sikkhaṃ  paccakkhāya hīnāyāvattoti naha 1- nūna so āyasmā
imasmiṃ   dhammavinaye  assāsamalatthāti  tenahāyasmā  sārīputto
imasmiṃ dhammavinaye assāsampattoti . na khvāhaṃ āvuso kaṅkhāmīti.
Āyatiṃ panāvusoti. Na khvāhaṃ āvuso vicikicchāmīti.
   [105]  Atha  kho  kaḷārakhattiyo  bhikkhu  uṭṭhāyāsanā yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nahi.
Nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaḷārakhattiyo  bhikkhu  bhagavantaṃ
etadavoca  āyasmatā  bhante  sārīputtena  aññā  byākatā
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  .  atha  kho  bhagavā  aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  sārīputtaṃ āmantehi satthā taṃ āvuso
sārīputta  āmantetīti  .  evaṃ  bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  satthā  taṃ  āvuso  sārīputta
āmantetīti  .  evamāvusoti  kho  āyasmā  sārīputto  tassa
bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [106]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā
etadavoca  saccaṃ  kira  tayā  sārīputta  aññā  byākatā  khīṇā
jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti
pajānāmīti  .  na  kho bhante etehi padehi etehi byañjanehi
attho ca 1- vuttoti . yenakenacipi sārīputta pariyāyena kulaputto
aññaṃ  byākaroti  atha  kho  byākataṃ  byākatato  daṭṭhabbanti .
Nanu  ahampi  bhante  evaṃ  vadāmi na kho bhante etehi padehi
etehi byañjanehi attho ca 2- vuttoti . sace taṃ sārīputta evaṃ
puccheyyuṃ  kathaṃ  jānatā  pana tayā āvuso sārīputta kathaṃ passatā
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. casaddo natthi.
Aññā  byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmīti  evaṃ  puṭṭho  tvaṃ  sārīputta
kinti  byākareyyāsīti  .  sace  maṃ  bhante evaṃ puccheyyuṃ kathaṃ
jānatā  pana tayā āvuso sārīputta kathaṃ passatā aññā byākatā
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  evaṃ  puṭṭhohaṃ  bhante  evaṃ byākareyyaṃ yaṃnidānāvuso
jāti  tassa  nidānassa  saṅkhayā 1- khīṇasmiṃ [2]- khīṇamiti viditvā
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [107] Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ jāti panāvuso
sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  evaṃ  puṭṭho
tvaṃ  sārīputta  kinti  byākareyyāsīti  .  sace maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ   jāti  panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  evaṃ  puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ jāti
kho  āvuso  bhavanidānā  bhavasamudayā  bhavajātikā  bhavappabhavāti
evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [108] Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ bhavo panāvuso
sārīputta  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavoti  evaṃ  puṭṭho
tvaṃ  sārīputta  kinti  byākareyyāsīti  .  sace maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ  bhavo  panāvuso  sārīputta  kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. khayā .  2 Ma. khīṇāmhīti viditaṃ. Yu. khīṇamīti viditaṃ.
Kiṃpabhavoti  evaṃ  puṭṭhohaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  bhavo  kho
āvuso   upādānanidāno   upādānasamudayo   upādānajātiko
upādānappabhavoti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [109]  Sace  pana  taṃ  sārīputta evaṃ puccheyyuṃ upādānaṃ
panāvuso  sārīputta  kiṃnidānaṃ  .pe.  kiṃpabhavanti  evaṃ puṭṭho tvaṃ
sārīputta  kinti byākareyyāsīti . sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ
upādānaṃ  panāvuso  sārīputta  kiṃnidānaṃ  .pe.  kiṃpabhavanti  evaṃ
puṭṭhohaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  upādānaṃ  kho  āvuso
taṇhānidānaṃ   .pe.   taṇhāpabhavanti  evaṃ  puṭṭhohaṃ  bhante
evaṃ byākareyyanti.
   [110]  Sace  pana  taṃ  sārīputta  evaṃ  puccheyyuṃ taṇhā
panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavāti
evaṃ puṭṭho tvaṃ sārīputta kinti byākareyyāsīti . sace maṃ bhante
evaṃ  puccheyyuṃ  taṇhā  panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavāti  evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ taṇhā
kho   āvuso   vedanānidānā  vedanāsamudayā  vedanājātikā
vedanāpabhavāti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [111] Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ vedanā panāvuso
sārīputta  kiṃnidānā  .pe.  kiṃpabhavāti  evaṃ puṭṭho tvaṃ sārīputta
kinti  byākareyyāsīti  . sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ vedanā
Panāvuso  sārīputta  kiṃnidānā  .pe.  kiṃpabhavāti  evaṃ  puṭṭhohaṃ
bhante  evaṃ  byākareyyaṃ vedanā kho āvuso phassanidānā .pe.
Phassappabhavāti evaṃ puṭṭhohaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [112]  Sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ kathaṃ jānato
pana  te  āvuso sārīputta kathaṃ passato yā vedanāsu nandi sā
na  upaṭṭhāsīti evaṃ puṭṭho tvaṃ sārīputta kinti byākareyyāsīti .
Sace  maṃ  bhante  evaṃ  puccheyyuṃ kathaṃ jānato pana te āvuso
sārīputta  kathaṃ  passato  yā  vedanāsu  nandi sā na upaṭṭhāsīti
evaṃ  puṭṭho  ahaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  tisso kho imā
āvuso  vedanā  katamā  tisso  sukhā  vedanā  dukkhā vedanā
adukkhamasukhā  vedanā  imā  kho  āvuso tisso vedanā aniccā
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti viditaṃ yā vedanāsu nandi sā na upaṭṭhāsīti
evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [113]  Sādhu sādhu sārīputta ayampi kho sārīputta pariyāyo
etasseva  atthassa  saṅkhittena  veyyākaraṇāya  yaṅkiñci  vedayitaṃ
taṃ dukkhasminti sace pana taṃ sārīputta evaṃ puccheyyuṃ kathaṃ vimokkhā
pana  tayā  āvuso  sārīputta  aññā byākatā khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmīti  evaṃ
puṭṭho  tvaṃ  sārīputta  kinti  byākareyyāsīti . sace maṃ bhante
evaṃ  puccheyyuṃ  kathaṃ vimokkhā pana tayā āvuso sārīputta aññā
Byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāmīti evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyaṃ
ajjhattavimokkhā  khvāhaṃ  āvuso sabbupādānakkhayā tathāsato viharāmi
yathāsataṃ  viharantaṃ  āsavā  nānussavanti  attānañca  nāvajānāmīti
evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [114] Sādhu sādhu sārīputta ayampi 1- kho sārīputta pariyāyo
etasseva  atthassa  saṅkhittena veyyākaraṇāya ye āsavā samaṇena
vuttā  tesvāhaṃ  na kaṅkhāmi te me pahīnāti na vicikicchāmīti .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [115] Tatra kho āyasmā sārīputto acirapakkantassa bhagavato
bhikkhū  āmantesi  pubbe  appaṭisaṃviditaṃ  maṃ  āvuso  bhagavā paṭhamaṃ
pañhaṃ  apucchi  tassa  me  ahosi  dandhāyitattaṃ  yato  ca  kho
me  āvuso  bhagavā  paṭhamaṃ  pañhaṃ  anumodi  tassa mayhaṃ āvuso
etadahosi  divasañcepi  maṃ  bhagavā  etamatthaṃ puccheyya aññamaññehi
padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  divasaṃpahaṃ  bhagavato  etamatthaṃ
byākareyyaṃ   aññamaññehi   padehi   aññamaññehi   pariyāyehi
rattiṃ  cepi  maṃ  bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya  aññamaññehi padehi
aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃpahaṃ 2- bhagavato etamatthaṃ byākareyyaṃ
aññamaññehi   padehi   aññamaññehi  pariyāyehi  rattindivañcepi
maṃ  bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthī .  2 Ma. rattimpāhaṃ. evamuparipi.
Pariyāyehi   rattindivaṃpahaṃ   bhagavato   etamatthaṃ   byākareyyaṃ
aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  dve  rattindivāni
cepi  maṃ  bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya .pe. dve rattindivānipahaṃ
bhagavato  etamatthaṃ  byākareyyaṃ  .pe.  tīṇi rattindivāni cepi maṃ
bhagavā  etamatthaṃ  puccheyya  ...  tīṇi  rattindivānipahaṃ  bhagavato
etamatthaṃ byākareyyaṃ ... cattāri rattindivāni cepi bhagavā etamatthaṃ
puccheyya ... cattāri rattindivānipahaṃ bhagavato etamatthaṃ byākareyyaṃ
... pañca rattindivāni cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ puccheyya ... Pañca
rattindivānipahaṃ  bhagavato  etamatthaṃ byākareyyaṃ ... cha rattindivāni
cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ puccheyya ... cha rattindivānipahaṃ bhagavato
etamatthaṃ byākareyyaṃ ... satta rattindivāni cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ
puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  satta
rattindivānipahaṃ   bhagavato   etamatthaṃ  byākareyyaṃ  aññamaññehi
padehi aññamaññehi pariyāyehīti.
   [116] Atha kho kaḷārakhattiyo bhikkhu uṭṭhāyāsanā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  kaḷārakhattiyo  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
āyasmatā   bhante   sārīputtena  sīhanādo  nadito  pubbe
appaṭisaṃviditaṃ  maṃ  āvuso  bhagavā  paṭhamaṃ  pañhaṃ  apucchi tassa me
ahosi  dandhāyitattaṃ  yato ca kho me āvuso bhagavā paṭhamaṃ pañhaṃ
Anumodi  tassa  mayhaṃ  āvuso  etadahosi  divasañcepi  maṃ bhagavā
etamatthaṃ  puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi
divasaṃpahaṃ  bhagavato  etamatthaṃ  byākareyyaṃ  aññamaññehi  padehi
aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃ  cepi  .pe.  rattindivaṃ  cepi maṃ
bhagavā ... dve rattindivāni cepi maṃ bhagavā ... Tīṇi ... Cattāri ...
Pañca  ...  cha ... satta rattindivāni cepi maṃ bhagavā etamatthaṃ
puccheyya  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  satta
rattindivānipahaṃ   bhagavato   etamatthaṃ  byākareyyaṃ  aññamaññehi
padehi aññamaññehi pariyāyehīti.
   [117] Sā hi bhikkhu sārīputtassa dhammadhātu supaṭividdhā yassā
dhammadhātuyā  supaṭividdhattā  divasañcepahaṃ  1-  sārīputtaṃ  etamatthaṃ
puccheyyaṃ  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi  pariyāyehi  divasampi
me  sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  aññamaññehi  padehi
aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃ  cepahaṃ sārīputtaṃ etamatthaṃ puccheyyaṃ
aññamaññehi   padehi   aññamaññehi  pariyāyehi  rattiṃpi  me
sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  .pe. rattindivañcepahaṃ sārīputtaṃ
etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ...  rattindivampi  me  sārīputto etamatthaṃ
byākareyya ... Dve rattindivāni cepahaṃ sārīputtaṃ etamatthaṃ puccheyyaṃ ...
Dve  rattindivānipi me sārīputto etamatthaṃ byākareyya ... tīṇi
rattindivāni  cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ...  tīṇi
@Footnote: 1 Ma. divasaṃ cepāhaṃ. evamuparipi.
Rattindivānipi  me  sārīputto  etamatthaṃ byākareyya ... cattāri
rattindivāni  cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ... cattāri
rattindivānipi  me  sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  ... pañca
rattindivāni  cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ...  pañca
rattindivānipi me sārīputto etamatthaṃ byākareyya ... Cha rattindivāni
cepahaṃ  sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  ... cha rattindivānipi me
sārīputto  etamatthaṃ  byākareyya  ...  satta rattindivāni cepahaṃ
sārīputtaṃ  etamatthaṃ  puccheyyaṃ  aññamaññehi  padehi  aññamaññehi
pariyāyehi  satta rattindivānipi me sārīputto etamatthaṃ byākareyya
aññamaññehi padehi aññamaññehi pariyāyehīti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 59-67. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=104&items=14              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=104&items=14&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=104&items=14              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=104&items=14              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1561              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1561              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :