ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
         Suttantapitake majjhimanikayassa
            tatiyo bhago
            ------
            uparipannasakam
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Devadahavaggo
            ------
            devadahasuttam
   [1]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  sakkesu viharati
devadaham nama sakyanam nigamo . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [2]  Bhagava  etadavoca santi bhikkhave eke samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham
va  dukkham  va  adukkhamasukham  va  sabbantam  pubbe  katahetu iti
purananam  kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam  akarana
ayatim  anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo  kammakkhaya
dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham
nijjinnam bhavissatiti evamvadino bhikkhave nigantha.
   [3]  Evamvadaham bhikkhave niganthe upasankamitva evam vadami
saccam  kira  tumhe  avuso  nigantha  evamvadino  evamditthino
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti .
Te  ce  me  bhikkhave  nigantha evam puttha amati patijananti
tyaham  evam  vadami  kim  pana  tumhe  avuso nigantha janatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati . no hidam avuso .
Kim  pana  tumhe  avuso  nigantha janatha akaramheva mayam pubbe
papakammam  na  nakaramhati . no hidam avuso . kim pana tumhe
avuso  nigantha  janatha  evarupam  va  evarupam  va papakammam
akaramhati  .  no  hidam  avuso  .  kim  pana tumhe avuso
nigantha  janatha  ettakam  va  dukkham nijjinnam ettakam va dukkham
nijjiretabbam  ettakamhi  va  dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham
nijjinnam  bhavissatiti  .  no  hidam  avuso  .  kim  pana tumhe
avuso  nigantha  janatha  dittheva  dhamme  akusalanam  dhammanam
pahanam kusalanam dhammanam upasampadanti. No hidam avuso.
   [4] Iti kira tumhe avuso nigantha na janatha ahuvamheva
Mayam  pubbe  na  nahuvamhati  na  janatha akaramheva mayam pubbe
papakammam  na  nakaramhati  na  janatha  evarupam  va  evarupam
va  papakammam  akaramhati  na  janatha  ettakam  va  dukkham
nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va dukkhe
nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  na  janatha  dittheva
dhamme  akusalanam  dhammanam  pahanam  kusalanam  dhammanam  upasampadam
evam  sante  ayasmantanam  niganthanam  na kallamassa veyyakaranaya
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {4.1} Sace pana tumhe avuso nigantha janeyyatha ahuvamheva
mayam  pubbe  na  nahuvamhati  janeyyatha  akaramheva mayam pubbe
papakammam  na  nakaramhati  janeyyatha  evarupam  va  evarupam
va  papakammam  akaramhati  janeyyatha  ettakam  va  dukkham
nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va dukkhe
nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  janeyyatha  dittheva
dhamme  akusalanam  dhammanam  pahanam  kusalanam  dhammanam  upasampadam
evam  sante  ayasmantanam  niganthanam  kallamassa  veyyakaranaya
Yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   [5] Seyyathapi avuso nigantha puriso sallena viddho assa
savisena galhupalepanena . So sallassapi vedhanahetu 1- dukkha tippa 2-
katuka  vedana  vediyeyya tassa mittamacca natisalohita bhisakkam
sallakattam upatthapeyyum 3- . tassa so bhisakko sallakatto satthena
vanamukham  parikanteyya  .  so  satthenapi  vanamukhassa  parikantanahetu
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyeyya  tassa  so  bhisakko
sallakatto  esaniya  sallam  eseyya  . so esaniyapi sallassa
esanahetu  4- dukkha tippa katuka vedana vediyeyya tassa so
bhisakko  sallakatto  sallam  abbhunheyya  5-  .  so  sallassapi
abbhunhanahetu  6-  dukkha  tippa katuka vedana vediyeyya tassa
so  bhisakko  sallakatto  agadangaram  vanamukhe  odaheyya . so
agadangarassapi  vanamukhe  odahanahetu  dukkha tippa katuka vedana
vediyeyya.
   {5.1}  So  aparena samayena rulhena 7- vanena sanchavina
arogo  assa  sukhi seri sayamvasi yenakamangamo . tassa evamassa
aham  kho  pubbe  sallena  viddho ahosim savisena galhupalepanena
@Footnote: 1 Yu. vedanahetu. 2 Ma. tibba. 3 Ma. upatthapeyyum. 4 Ma. Yu. esanahetu.
@5 Yu. abyaheyya. 6 Ma. abbhuhanahetu Yu. abyahanahetu. 7 Ma. rulhena.
Soham  sallassapi  vedhanahetu  dukkha  tippa katuka vedana vediyim
tassa  me  mittamacca  natisalohita bhisakkam sallakattam upatthapesum
tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  satthena  vanamukham  parikantati
soham  satthenapi  1-  vanamukhassa parikantanahetu dukkha tippa katuka
vedana  vediyim  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  esaniya
sallam  esi  soham  esaniyapi  sallassa  esanahetu dukkha tippa
katuka  vedana  vediyim  tassa  me so bhisakko sallakatto sallam
abbhunhi  soham  sallassapi  abbhunhanahetu  dukkha  tippa  katuka
vedana  vediyim  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto agadangaram
vanamukhe  odahi  soham  agadangarassapi  vanamukhe  odahanahetu
dukkha  tippa  katuka  vedana vediyim soham 2- etarahi rulhena
vanena sanchavina arogo sukhi seri sayamvasi yenakamangamoti.
   {5.2} Evameva kho avuso nigantha sace tumhe janeyyatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati  janeyyatha  akaramheva
mayam  pubbe  papakammam  na  nakaramhati  janeyyatha evarupam va
evarupam  va  papakammam  akaramhati  janeyyatha  ettakam  va
dukkham  nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va
dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  janeyyatha
dittheva  dhamme akusalanam dhammanam pahanam kusalanam dhammanam upasampadam
evam  sante  ayasmantanam  niganthanam  kallamassa  veyyakaranaya
@Footnote: 1 Yu. sallenapi. 2 Ma. Yu. somhi.
Yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {5.3}  Yasma  ca kho tumhe avuso nigantha na janatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati  na  janatha akaramheva
mayam  pubbe  papakammam  na  nakaramhati  na janatha evarupam va
evarupam  va  papakammam  akaramhati  na  janatha  ettakam  va
dukkham  nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjiretabbam  ettakamhi va
dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  na  janatha
dittheva  dhamme akusalanam dhammanam pahanam kusalanam dhammanam upasampadam
tasma  ayasmantanam  niganthanam  na  kallamassa  veyyakaranaya
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam [1]- dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   [6] Evam vutte bhikkhave te nigantha mam etadavocum nigantho
avuso  nataputto  sabbannu  sabbadassavi aparisesam 2- nanadassanam
@Footnote: 1 Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. aparisesanca.
Patijanati  carato  ca  me  titthato ca suttassa ca jagarassa ca
satatam  samitam  nanadassanam  paccupatthitanti  .  so  evamaha  atthi
vo  avuso  nigantha  pubbe  papakammam  katam tam imaya katukaya
dukkarakarikaya  nijjiretha  yam  panettha  etarahi  kayena  samvuta
vacaya  samvuta  manasa  samvuta  tam  ayatim  papakammassa  akaranam
iti  purananam  [1]-  tapasa byantibhava navanam kammanam akarana
ayatim  anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo  kammakkhaya
dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham
nijjinnam  bhavissatiti  tanca  panamhakam  ruccati  ceva  khamati  ca
tena camha attamanati.
   [7] Evam vutte aham bhikkhave te niganthe etadavocam panca
kho  ime  avuso  nigantha  dhamma dittheva dhamme dvidhavipaka
katame   panca   saddha   ruci   anussavo  akaraparivitakko
ditthinijjhanakkhanti  ime  kho  avuso  nigantha  panca  dhamma
dittheva   dhamme   dvidhavipaka   tatrayasmantanam   niganthanam
ka atitamse satthari saddha ka ruci ko anussavo ko akaraparivitakko
ka  ditthinijjhanakkhantiti . evamvadi kho aham bhikkhave niganthesu na
kanci sahadhammikam vadappatiharam 2- samanupassami.
   [8]  Puna  caparaham  bhikkhave  te niganthe evam vadami tam
kim  mannatha avuso nigantha yasmim vo samaye tibbo 3- upakkamo
@Footnote: 1 etthantare kammananti dissati . 2 Yu. vadapariharam . 3 Yu. tippo.
Hoti  tibbam  padhanam  tibba  tasmim  samaye  opakkamika  dukkha
tippa 1- katuka vedana vediyatha yasmim pana vo samaye na tibbo
upakkamo  hoti  na  tibbam  padhanam  na  tibba  tasmim  samaye
opakkamika  dukkha tippa katuka vedana vediyathati . yasmim 2-
no  avuso  gotama  samaye  tibbo upakkamo hoti tibbam padhanam
tibba  tasmim  samaye  opakkamika  dukkha  tippa katuka vedana
vediyama  yasmim  pana  no  samaye  na  tibbo  upakkamo  hoti
na  tibbam  padhanam  na  tibba  tasmim  samaye  opakkamika dukkha
tippa katuka vedana vediyamati.
   [9]  Iti  kiravuso  nigantha  yasmim  vo  samaye  tibbo
upakkamo  hoti  tibbam  padhanam  tibba  tasmim  samaye opakkamika
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyatha  yasmim  pana vo samaye
na  tibbo  upakkamo  hoti  na  tibbam  padhanam  na tibba tasmim
samaye  opakkamika  dukkha  tippa  katuka vedana vediyatha evam
sante  ayasmantanam  niganthanam  na  kallamassa  veyyakaranaya
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam  pubbe  katahetu  iti  purananam  kammanam  tapasa
byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim  anavassavo  ayatim
anavassava   kammakkhayo   kammakkhaya   dukkhakkhayo   dukkhakkhaya
@Footnote: 1 Ma. tibba . 2 Ma. yasmim pana noti dissati.
Vedanakkhayo vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {9.1} Sace avuso nigantha yasmim vo samaye tibbo upakkamo hoti
tibbam padhanam [1]- tittheyyeva tasmim samaye opakkamika dukkha tippa
katuka vedana [2]- yasmim pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti
na tibbam padhanam [3]- tittheyyeva tasmim samaye opakkamika dukkha
tippa  katuka  vedana [4]- evam sante ayasmantanam niganthanam
kallamassa  veyyakaranaya  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti
sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va  sabbantam  pubbe katahetu
iti  purananam  kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam
akarana   ayatim  anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo
kammakkhaya  dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya
sabbam dukkham nijjinnam bhavissatiti.
   {9.2} Yasma ca kho avuso nigantha yasmim vo samaye tibbo
upakkamo  hoti  tibbam  padhanam  tibba  tasmim  samaye opakkamika
dukkha tippa katuka vedana vediyatha yasmim pana vo samaye na tibbo
upakkamo hoti na tibbam padhanam na tibba tasmim samaye opakkamika
dukkha tippa katuka vedana vediyatha te tumhe samamyeva opakkamika
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyamana  avijja  annana
sammoha  vipaccetha  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va
dukkham  va  adukkhamasukham  va sabbantam pubbe katahetu iti purananam
@Footnote: 1 Ma. na tibba . 2-4 vediyetha . 3 Ma. tibba.
Kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam  akarana  ayatim
anavassavo  ayatim  anavassava  kammakkhayo  kammakkhaya  dukkhakkhayo
dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham  nijjinnam
bhavissatiti  .  evamvadipi  kho  aham  bhikkhave  niganthesu na kanci
sahadhammikam vadappatiharam samanupassami.
   [10]  Puna  caparaham  bhikkhave te niganthe evam vadami tam
kim  mannathavuso  nigantha  yamidam  kammam  ditthadhammavedaniyam  tam
upakkamena va padhanena va samparayavedaniyam hotuti labbhametanti .
No  hidam  avuso . yampanidam kammam samparayavedaniyam tam upakkamena
va  padhanena  va  ditthadhammavedaniyam  hotuti  labbhametanti . no
hidam  avuso  .  tam  kim  mannathavuso  nigantha  yamidam  kammam
sukhavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va dukkhavedaniyam hotuti
labbhametanti  .  no  hidam  avuso . yampanidam kammam dukkhavedaniyam
tam  upakkamena va padhanena va sukhavedaniyam hotuti labbhametanti .
No  hidam  avuso  .  tam  kim  mannathavuso nigantha yamidam kammam
paripakkavedaniyam  tam  upakkamena  va padhanena va apparipakkavedaniyam
hotuti  labbhametanti  .  no  hidam  avuso  .  yampanidam  kammam
apparipakkavedaniyam  tam  upakkamena  va padhanena va paripakkavedaniyam
hotuti  labbhametanti  .  no  hidam avuso . tam kim mannathavuso
nigantha  yamidam  kammam  bahuvedaniyam tam upakkamena va padhanena va
Appavedaniyam  hotuti  labbhametanti  . no hidam avuso . yampanidam
kammam  appavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va bahuvedaniyam
hotuti  labbhametanti  .  no  hidam avuso . tam kim mannathavuso
nigantha  yamidam  kammam  vedaniyam  tam  upakkamena va padhanena va
avedaniyam  hotuti  labbhametanti  .  no  hidam avuso . yampanidam
kammam  avedaniyam  tam  upakkamena va padhanena va vedaniyam hotuti
labbhametanti. No hidam avuso.
   [11]  Iti kiravuso nigantha yamidam kammam ditthadhammavedaniyam tam
upakkamena  va padhanena va samparayavedaniyam hotuti alabbhametam .
Yamidam  kammam  samparayavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va
ditthadhammavedaniyam  hotuti  alabbhametam  .  yamidam  kammam  sukhavedaniyam
tam  upakkamena va padhanena va dukkhavedaniyam hotuti alabbhametam .
Yamidam kammam dukkhavedaniyam tam upakkamena va padhanena va sukhavedaniyam
hotuti  alabbhametam . yamidam kammam paripakkavedaniyam tam upakkamena va
padhanena va apparipakkavedaniyam hotuti alabbhametam.
   {11.1} Yamidam [1]- apparipakkavedaniyam tam upakkamena va padhanena
va  paripakkavedaniyam hotuti alabbhametam . yamidam kammam bahuvedaniyam tam
upakkamena va padhanena va appavedaniyam hotuti alabbhametam . Yamidam
kammam  appavedaniyam  tam  upakkamena  va  padhanena va bahuvedaniyam
hotuti alabbhametam . yamidam kammam vedaniyam tam upakkamena va padhanena
@Footnote: 1 Si. Po. Ma. kammam.
Va  avedaniyam  hotuti  alabbhametam  .  yamidam  kammam avedaniyam tam
upakkamena  va  padhanena va vedaniyam hotuti alabbhametam . evam
sante  ayasmantanam  niganthanam  aphalo  upakkamo  hoti  aphalam
padhanam  .  evamvadi bhikkhave nigantha evamvadinam bhikkhave niganthanam
dasa sahadhammika vadanuvada garayhatthanam agacchanti.
   {11.2} Sace bhikkhave satta pubbe katahetu sukhadukkham patisamvedenti
addha bhikkhave nigantha pubbe dukkatakammakarino yam etarahi evarupa
dukkha  tippa  katuka  vedana vediyanti . sace bhikkhave satta
issaranimmanahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave  nigantha
papakena  issarena  nimmita  yam  etarahi evarupa dukkha tippa
katuka  vedana  vediyanti  . sace bhikkhave satta sangatibhavahetu
sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave  nigantha  papasangatika
yam  etarahi  evarupa  dukkha tippa katuka vedana vediyanti .
Sace  bhikkhave  satta  abhijatihetu  sukhadukkham  patisamvedenti addha
bhikkhave  nigantha  papabhijatika  yam  etarahi  evarupa  dukkha
tippa katuka vedana vediyanti. Sace bhikkhave satta ditthadhammupakkamahetu
sukhadukkham    patisamvedenti    addha    bhikkhave   nigantha
papaditthadhammupakkama  yam  etarahi  evarupa  dukkha  tippa katuka
vedana vediyanti.
   {11.3}  Sace  bhikkhave  satta  pubbe  katahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  garayha  nigantha  no  ce satta pubbe katahetu
Sukhadukkham  patisamvedenti  garayha  nigantha . sace bhikkhave satta
issaranimmanahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  garayha  nigantha  no
ce  satta  issaranimmanahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  garayha
nigantha . sace bhikkhave satta sangatibhavahetu sukhadukkham patisamvedenti
garayha  nigantha  no  ce  satta  sangatibhavahetu  sukhadukkham
patisamvedenti garayha nigantha . sace bhikkhave satta abhijatihetu
sukhadukkham  patisamvedenti  garayha  nigantha  no  ce  satta
abhijatihetu sukhadukkham patisamvedenti garayha nigantha . sace bhikkhave
satta   ditthadhammupakkamahetu   sukhadukkham  patisamvedenti  garayha
nigantha   no   ce   satta   ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  garayha  nigantha  .  evamvadi  bhikkhave  nigantha
evamvadinam  bhikkhave  niganthanam  ime  dasa sahadhammika vadanuvada
garayhatthanam  agacchanti  .  evam  kho bhikkhave aphalo upakkamo
hoti aphalam padhanam.
   [12] Kathanca bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam .
Idha  bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhutam attanam dukkhena addhabhaveti
dhammikanca  sukham  na  pariccajati tasmim ca sukhe anadhimucchito hoti .
So  evam pajanati imassa kho me dukkhanidanassa sankharam padahato
sankharappadhana  virago  hoti  imassa  pana  me  dukkhanidanassa
ajjhupekkhato  upekkham  bhavayato  virago hotiti . so yassa hi
Khvassa  dukkhanidanassa sankharam padahato sankharappadhana virago hoti
sankharam  tattha  padahati  yassa  panassa  dukkhanidanassa  ajjhupekkhato
upekkham  bhavayato  virago  hoti  upekkham  tattha  bhaveti tassa
tassa  dukkhanidanassa  sankharam padahato sankharappadhana virago hoti
evampissa  tam  dukkham  nijjinnam  hoti  tassa  tassa  dukkhanidanassa
ajjhupekkhato  upekkham  bhavayato  virago  hoti  evampissa  tam
dukkham nijjinnam hoti.
   [13] Seyyathapi bhikkhave puriso itthiya saratto patibaddhacitto
tibbacchando  tibbapekkho  .  so  tam  itthim  passeyya annena
purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim  samhasantim  . tam
kim  mannatha  bhikkhave  api  nu  tassa  purisassa  amum itthim disva
annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim samhasantim
uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  evam  bhante .
Tam kissa hetu . amu hi bhante puriso amussa itthiya saratto
patibaddhacitto  tibbacchando  tibbapekkho  tasma  tam  itthim disva
annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim samhasantim
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  atha  kho bhikkhave
tassa  purisassa  evamassa  aham  kho  amussa  itthiya  saratto
patibaddhacitto  tibbacchando  tibbapekkho  tassa  me  amum  itthim
disva  annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim
Samhasantim   uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupayasa  yannunaham
yo  me  amussa itthiya chandarago tam pajaheyyanti . so yo
amussa itthiya chandarago tam pajaheyya . so tam itthim passeyya
aparena  samayena  annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim
sanjagghantim  samhasantim  .  tam  kim  mannatha  bhikkhave  api nu tassa
purisassa  amum  itthim  disva  annena  purisena  saddhim  santitthantim
sallapantim   sanjagghantim  samhasantim  uppajjeyyum  sokaparidevadukkha-
domanassupayasati . no hetam bhante . tam kissa hetu . amu
hi  bhante  puriso  amussa  itthiya  vitarago  tasma tam itthim
disva  annena  purisena  saddhim  santitthantim  sallapantim  sanjagghantim
samhasantim na uppajjeyyum sokaparidevadukkhadomanassupayasati.
   [14] Evameva kho bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhutam attanam
dukkhena  addhabhaveti  dhammikanca  sukham  na pariccajati tasmim ca sukhe
anadhimucchito  hoti  .  so  evam  pajanati  imassa  kho  me
dukkhanidanassa  sankharam  padahato  sankharappadhana  virago  hoti
imassa  pana  me  dukkhanidanassa  ajjhupekkhato  upekkham  bhavayato
virago  hotiti  .  so  yassa  hi khvassa dukkhanidanassa sankharam
padahato  sankharappadhana  virago  hoti  sankharam  tattha  padahati
yassa  panassa  dukkhanidanassa ajjhupekkhato upekkham bhavayato virago
hoti  upekkham  tattha  bhaveti  tassa  tassa dukkhanidanassa sankharam
Padahato  sankharappadhana  virago  hoti  evampissa  tam  dukkham
nijjinnam  hoti  tassa  tassa  dukkhanidanassa  ajjhupekkhato  upekkham
bhavayato  virago  hoti  evampissa  tam  dukkham nijjinnam hoti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [15]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu iti patisancikkhati yathasukham
kho  me  viharato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma
parihayanti  dukkhaya  pana  me  attanam  padahato  akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  yannunaham  dukkhaya attanam
padaheyyanti  .  so  dukkhaya  attanam  padahati  tassa  dukkhaya
attanam  padahato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma
abhivaddhanti  .  so  na  aparena samayena dukkhaya attanam padahati
tam  kissa  hetu  yassa  hi  so  bhikkhave bhikkhu atthaya dukkhaya
attanam  padaheyya  svassa  attho  abhinipphanno  hoti  tasma
na aparena samayena dukkhaya attanam padahati.
   {15.1}  Seyyathapi bhikkhave usukaro tejanam dvisu alatesu
atapeti  paritapeti  ujum  karoti kammaniyam . yato kho bhikkhave
usukarassa  tejanam  dvisu alatesu atapitam hoti paritapitam ujukatam
kammaniyam na so tam aparena samayena usukaro tejanam dvisu alatesu
atapeti paritapeti ujum karoti kammaniyam tam kissa hetu yassa hi so
bhikkhave atthaya usukaro tejanam dvisu alatesu atapeyya paritapeyya
Ujum  kareyya  kammaniyam  svassa  attho  abhinipphanno hoti tasma
na  aparena  samayena  usukaro  tejanam dvisu alatesu atapeti
paritapeti  ujum  karoti  kammaniyam  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
iti  patisancikkhati  yathasukham  kho  me  viharato  akusala  dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  dukkhaya  pana me attanam
padahato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti
yannunaham  dukkhaya  attanam  padaheyyanti  . so dukkhaya attanam
padahati  tassa  dukkhaya  attanam padahato akusala dhamma parihayanti
kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  so  na aparena samayena dukkhaya
attanam  padahati  tam  kissa  hetu  yassa  hi  so bhikkhave bhikkhu
atthaya  dukkhaya  attanam  padaheyya  svassa  attho abhinipphanno
hoti  tasma  na  aparena  samayena  dukkhaya attanam padahatiti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [16] Puna caparam bhikkhave idha tathagato loke uppajjati araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho bhagava so imam lokam
sadevakam  samarakam  sabrahmakam  sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti so dhammam deseti adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  .  tam  dhammam  sunati gahapati va
Gahapatiputto  va  annatarasmim  va  kule  paccha  jato so tam
dhammam  sutva  tathagate  saddham  patilabhati so tena saddhapatilabhena
samannagato  iti  patisancikkhati  sambadho  gharavaso  rajapatho
abbhokaso  pabbajja nayidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam
ekantaparisuddham   sankhalikhitam   brahmacariyam   caritum   yannunaham
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam pabbajeyyanti . so aparena samayena appam va bhogakkhandham
pahaya  mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya
mahantam  va  natiparivattam  pahaya kesamassum oharetva kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.
   {16.1} So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho   lajji   dayapanno   sabbapanabhutahitanukampi  viharati
adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti  dinnadayi
dinnapatikankhi  athenena  sucibhutena  attana  viharati  abrahmacariyam
pahaya  brahmacari  hoti  aracari  virato  methuna  gamadhamma
musavadam  pahaya  musavada  pativirato  hoti saccavadi saccasandho
theto  paccayiko  avisamvadako  lokassa pisunam vacam pahaya pisunaya
vacaya  pativirato  hoti  ito sutva na amutra akkhata imesam
bhedaya  amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti
Bhinnanam  va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata  samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita  hoti  pharusam
vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa vaca nela
kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa
tatharupim  vacam  bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya  samphappalapa
pativirato  hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi vinayavadi
nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam.
   {16.2} So bijagamabhutagamasamarambha pativirato hoti ekabhattiko
hoti  rattuparato  pativirato  vikalabhojana  naccagitavaditavisukadassana
pativirato     hoti    malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana
pativirato  hoti  uccasayanamahasayana  pativirato hoti  jataruparajata-
patiggahana   pativirato   hoti  amakadhannapatiggahana  pativirato
hoti  amakamamsapatiggahana  pativirato  hoti  itthikumarikapatiggahana
pativirato  hoti  dasidasapatiggahana pativirato hoti ajelakapatiggahana
pativirato  hoti kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti hatthigavassavalava-
patiggahana  pativirato  hoti  khettavatthupatiggahana  pativirato  hoti
duteyyapahinagamananuyoga  pativirato  hoti  kayavikkaya pativirato hoti
tulakutakamsakutamanakuta  pativirato  hoti  ukkotanavancananikatisaviyoga
pativirato    hoti    chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara
pativirato hoti.
   {16.3} So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena
pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati . Seyyathapi
nama pakkhi sakuno yena yeneva deti sapattabharova deti evameva
bhikkhu  santuttho  hoti  kayapariharikena  civarena  kucchipariharikena
pindapatena yena yeneva pakkamati samadayeva pakkamati.
   [17]  So  imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam
anavajjasukham  patisamvedeti . so cakkhuna rupam disva na nimittaggahi
hoti   nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam
viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum
tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram
apajjati . sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ...
Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam
vinnaya  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati manindriyam
manindriye samvaram apajjati.
   [18] So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam
abyasekasukham patisamvedeti . so abhikkante patikkante sampajanakari
hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti  samminjite
pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane  sampajanakari
Hoti  asite  pite  khayite  sayite  sampajanakari  hoti
uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti  gate  thite  nisinne
sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.
   [19]  So  imina  ca  ariyena  silakkhandhena  samannagato
imina  ca  ariyena  indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena
satisampajannena  samannagato  so  vivittam  senasanam  bhajati  arannam
rukkhamulam  pabbatam  giriguham  susanam  vanapattham abbhokasam palalapunjam .
So  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  so abhijjham
loke  pahaya  vigatabhijjhena  cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam
parisodheti   byapadapadosam   pahaya   abyapannacitto  viharati
sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa  cittam  parisodheti  thinamiddham
pahaya  vigatathinamiddho  viharati  alokasanni  sato  sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato
viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti
vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathamkathi  kusalesu  dhammesu
vicikicchaya cittam parisodheti.
   [20]  So  ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [21] Puna caparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam upasampajja viharati . evampi bhikkhave saphalo upakkamo
hoti saphalam padhanam.
   [22] Puna caparam bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca
viharati  sato  ca  sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  .  evampi  bhikkhave  saphalo  upakkamo hoti
saphalam padhanam.
   [23] Puna caparam bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [24]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnameti  .  so  anekavihitam
pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi
jatiyo  catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo dasapi jatiyo visampi
jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi jatiyo
Jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe
anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo
evamgotto   evamvanno  evamaharo  evam  sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapadim  tatrapasim
evamnamo   evamgotto   evamvanno   evamaharo   evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti .
Iti  sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [25] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhininnameti  .  so  dibbena  cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati cavamane upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage
satte  pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena
samannagata  vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata
ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna
ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika  sammaditthikammasamadana te kayassa bheda parammarana
Sugatim  saggam  lokam  upapannati  . iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [26]  So  evam  samahite  citte  parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asavanam  khayananaya  cittam  abhininnameti  .  so  idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  pajanati  ime  asavati  yathabhutam  pajanati  ayam
asavasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam
pajanati  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati .
Tassa  evam  janato  evam  passato  kamasavapi  cittam vimuccati
bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam  vimuccati vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam
karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  .  evam  kho  bhikkhave
saphalo upakkamo hoti saphalam padhanam.
   [27] Evamvadi 1- bhikkhave tathagato evamvadim bhikkhave tathagatam
dasa  sahadhammika  pasamsatthanam  agacchanti  . sace bhikkhave satta
pubbe  katahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave tathagato
@Footnote: 1 Ma. evamvadi bhikkhave tathagata evamvadinam bhikkhave tathagatanam.
Pubbe  sukatakammakari  yam etarahi evarupa anasava sukha vedana
vedeti  .  sace  bhikkhave  satta  issaranimmanahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  addha  bhikkhave tathagato bhaddakena issarena nimmito
yam etarahi evarupa anasava sukha vedana vedeti.
   {27.1} Sace bhikkhave satta sangatibhavahetu sukhadukkham patisamvedenti
addha  bhikkhave  tathagato  kalyanasangatiko  yam  etarahi evarupa
anasava sukha vedana vedeti . sace bhikkhave satta abhijatihetu
sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave  tathagato kalyanabhijatiko
yam etarahi evarupa anasava sukha vedana vedeti. Sace bhikkhave
satta  ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham  patisamvedenti  addha  bhikkhave
tathagato  kalyanaditthadhammupakkamo  yam  etarahi  evarupa  anasava
sukha vedana vedeti.
   {27.2} Sace bhikkhave satta pubbe katahetu sukhadukkham patisamvedenti
pasamso tathagato no ce satta pubbe katahetu sukhadukkham patisamvedenti
pasamso tathagato . sace bhikkhave satta issaranimmanahetu sukhadukkham
patisamvedenti pasamso tathagato no ce satta issaranimmanahetu sukhadukkham
patisamvedenti pasamso tathagato . sace bhikkhave satta sangatibhavahetu
sukhadukkham patisamvedenti pasamso tathagato no ce satta sangatibhavahetu
sukhadukkham  patisamvedenti  pasamso  tathagato . sace bhikkhave satta
abhijatihetu  sukhadukkham  patisamvedenti  pasamso  tathagato  no  ce
Satta  abhijatihetu  sukhadukkham  patisamvedenti  pasamso  tathagato .
Sace  bhikkhave  satta  ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham  patisamvedenti
pasamso  tathagato  no  ce  satta  ditthadhammupakkamahetu  sukhadukkham
patisamvedenti  pasamso  tathagato  .  evamvadi  bhikkhave tathagato
evamvadim  bhikkhave  tathagatam  ime  dasa  sahadhammika  pasamsatthanam
agacchantiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Devadahasuttam nitthitam pathamam.
           ----------
            Pancattayasuttam
   [28]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [29]  Bhagava etadavoca santi bhikkhave eke samanabrahmana
aparantakappika  aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani  abhivadanti  . sanni atta hoti arogo parammaranati
ittheke  abhivadanti  .  asanni  atta hoti arogo parammaranati
ittheke  abhivadanti  .  nevasanni  nasanni  atta hoti arogo
parammaranati  ittheke  abhivadanti  .  sato  va  pana  sattassa
ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  .  ditthadhammanibbanam  va
paneke  abhivadanti  .  iti santam va attanam pannapenti arogam
parammarana  .  sato  va  pana  sattassa  ucchedam  vinasam vibhavam
pannapenti  .  ditthadhammanibbanam  va  paneke  abhivadanti . iti
imani  panca  hutva  tini  honti  tini  hutva panca honti .
Ayamuddeso pancattayassa.
   [30]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam
pannapenti   arogam  parammarana  rupim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
Arupim   va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  rupinca  arupinca va te bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nevarupim  narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  ekattasannim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nanattasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  parittasannim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
appamanasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  etam  va  panetesam upativattatam
vinnanakasinameke abhivadanti appamanam anenjam 1-.
   {30.1} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ye kho te bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
rupim  va  te  bhonto  samanabrahmana sannim attanam pannapenti
arogam parammarana arupim va te bhonto samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  rupinca  arupinca va te bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nevarupim  narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  ekattasannim  va  te  bhonto
@Footnote: 1 Ma. Yu. anenjam. annattha idisameva.
Samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
nanattasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  parittasannim  va  te  bhonto
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
appamanasannim  va  te  bhonto  samanabrahmana  sannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  ya  va  panetasam  sannanam
parisuddha  parama  agga  anuttariya akkhayati yadi rupasannanam yadi
arupasannanam  yadi  ekattasannanam  yadi  nanattasannanam  natthi
kinciti  akincannayatanameke  abhivadanti  appamanam  anenjam  tayidam
sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti
iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [31]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana asannim attanam
pannapenti  arogam parammarana rupim va te bhonto samanabrahmana
asannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana  arupim  va te
bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam
parammarana  rupinca  arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana
asannim   attanam   pannapenti  arogam  parammarana  nevarupim
narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  .  tatra  bhikkhave  ye  te
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
Tesamete  patikkosanti  tam  kissa  hetu  sanna  rogo  sanna
gando sanna sallam etam santam etam panitam yadidam asannanti.
   {31.1} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ye kho te bhonto
samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
rupim  va  te  bhonto samanabrahmana asannim attanam pannapenti
arogam  parammarana  arupim  va  te  bhonto  samanabrahmana
asannim   attanam   pannapenti   arogam  parammarana  rupinca
arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  nevarupim  narupim va te bhonto
samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
yo  hi  koci  bhikkhave samano va brahmano va evam vadeyya
ahamannatra  rupa  annatra  vedanaya  annatra  sannaya  annatra
sankharehi  annatra  vinnana  1- agatim va gatim va cutim va
upapattim  va  vuddhim  va virulhim va vepullam va pannapessamiti
netam  thanam  vijjati  tayidam  sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana
sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva tassa nissaranadassavi
tathagato tadupativatto.
   [32]  Tatra  bhikkhave  ye  te  samanabrahmana  nevasannim
nasannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana  rupim  va te
bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinnanassa. Po. vinnanena.
Arogam  parammarana  arupim  va  te  bhonto  samanabrahmana
nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
rupinca  arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim
nasannim  attanam  pannapenti  1-  arogam  parammarana  nevarupim
narupim  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim
attanam pannapenti arogam parammarana.
   {32.1} Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sannim attanam
pannapenti  arogam  parammarana  tesamete  patikkosanti yepi te
bhonto  samanabrahmana  asannim  attanam  pannapenti  arogam
parammarana  tesamete  patikkosanti  tam  kissa hetu sanna rogo
sanna  gando  sanna  sallam  asanna  sammoho  etam  santam
etam panitam yadidam nevasannanasannati.
   {32.2} Tayidam bhikkhave tathagato abhijanati 2- ye kho te
bhonto   samanabrahmana   nevasannim   nasannim   attanam
pannapenti   arogam  parammarana  rupim  va  te  bhonto
samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti  arogam
parammarana  arupim  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim
nasannim   attanam   pannapenti  arogam  parammarana  rupinca
arupinca  va  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim
attanam  pannapenti  arogam  parammarana  nevarupim narupim va te
bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam  pannapenti
@Footnote: 1 Po. Ma. pannapenti. sabbattha idisameva . 2 katthaci pajanatiti dissati.
Arogam parammarana ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va
ditthasutamutavinnatabbasankharamattena   etassa  ayatanassa  upasampadam
pannapenti  byasanam  hetam  bhikkhave  akkhayati  etassa ayatanassa
upasampadaya   na   hetam  bhikkhave  ayatanam  sankharasamapatti
pattabbamakkhayati    sankharavasesasamapattipattabbametam    bhikkhave
ayatanamakkhayati  .  tayidam  sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana
sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva tassa nissaranadassavi
tathagato tadupativatto.
   [33]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana sato sattassa
ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  tatra  bhikkhave  ye  te
samanabrahmana  sannim  attanam  pannapenti  arogam  parammarana
tesamete  patikkosanti  yepi  te  bhonto samanabrahmana asannim
attanam  pannapenti  arogam  parammarana  tesamete  patikkosanti
yepi  te  bhonto  samanabrahmana  nevasannim  nasannim  attanam
pannapenti  arogam  parammarana  tesamete  patikkosanti  tam
kissa  hetu sabbepime bhonto samanabrahmana uddham paramasanti 1-
asattimyeva  abhivadanti  iti  pecca  bhavissama  iti  pecca
bhavissamati  .  seyyathapi  nama  vanijassa  vanijjaya  gacchato
evam  hoti ito me idam bhavissati imina idam lacchamiti evameva
khome  bhonto  samanabrahmana  vanijupamam  manne  patibhanti  iti
@Footnote: 1 Ma. uddham saram  asattimyeva . Yu. uddham sara asattimyeva.
Pecca bhavissama iti pecca bhavissamati.
   {33.1} Tayidam bhikkhave tathagato abhijanati ye kho te bhonto
samanabrahmana  sato  sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam pannapenti
te  sakkayabhaya  sakkayaparijeguccha  sakkayanneva  anuparidhavanti
anuparivattanti . seyyathapi nama sa 1- gaddalabandho dalhe thambhe
va khile va upanibandho tameva thambham va khilam va anuparidhavati anuparivattati
evamevime  bhonto  samanabrahmana  sakkayabhaya sakkayaparijeguccha
sakkayanneva  anuparidhavanti  anuparivattanti . tayidam sankhatam olarikam
atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa
nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [34]  Ye  hi  keci  bhikkhave samana va brahmana va
aparantakappika  aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani  abhivadanti  sabbe  te  imaneva  pancayatanani
abhivadanti etesam va annataram . santi bhikkhave eke samanabrahmana
pubbantakappika  pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani abhivadanti.
   {34.1} Sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
ittheke abhivadanti . assassato atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti ittheke abhivadanti . sassato ca assassato ca atta
ca  loko  ca  idameva  saccam moghamannanti ittheke abhivadanti .
@Footnote: 1 Ma. gaddulabaddho. Yu. gaddulabaddho.
Nevasassato  nassassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti  ittheke  abhivadanti  . antava atta ca loko ca
idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  anantava
atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  ittheke
abhivadanti  .  antava  ca  anantava  ca  atta  ca loko ca
idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  nevantava
nanantava  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti
ittheke  abhivadanti  .  ekattasanni atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  . nanattasanni atta ca
loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti .
Parittasanni  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti
ittheke  abhivadanti  . appamanasanni atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  ekantasukhi atta ca
loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti .
Ekantadukkhi  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti
ittheke  abhivadanti  .  sukhadukkhi  atta  ca  loko ca idameva
saccam  moghamannanti  ittheke  abhivadanti  .  adukkhamasukhi atta ca
loko ca idameva saccam moghamannanti ittheke abhivadanti.
   [35]  Tatra  bhikkhave  ye  te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  sassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
Moghamannanti  tesam  vata  annatreva  saddhaya  annatra  ruciya
annatra   anussava   annatra   akaraparivitakka   annatra
ditthinijjhanakkhantiya   paccattanneva   nanam   bhavissati  parisuddham
pariyodatanti  netam  thanam  vijjati  .  paccattam kho pana bhikkhave
nane asati parisuddhe pariyodate yadapi te bhonto samanabrahmana
tattha   nanabhagamattameva   pariyodapenti  tadapi  tesam  bhavatam
samanabrahmananam  upadanamakkhayati  .  tayidam  sankhatam  olarikam
atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti iti viditva tassa
nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [36]  Tatra  bhikkhave  ye  te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  assassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti  .pe.  sassato  ca  assassato  ca  atta  ca
loko ca ... nevasassato ca nassassato ca atta ca loko ca ...
Antava atta ca loko ca ... anantava atta ca loko ca ...
Antava ca anantava ca atta ca loko ca ... Nevantava nanantava
atta  ca loko ca ... ekattasanni atta ca loko ca ...
Nanattasanni  atta  ca  loko  ca  ...  parittasanni atta ca
loko ca ... appamanasanni atta ca loko ca ... ekantasukhi
atta  ca loko ca ... ekantadukkhi atta ca loko ca ...
Sukhadukkhi atta ca loko ca ... adukkhamasukhi atta ca loko ca
Idameva  saccam  moghamannanti  tesam  vata  annatreva  saddhaya
annatra  ruciya  annatara  anussava  annatra  akaraparivitakka
annatra   ditthinijjhanakkhantiya   paccattanneva   nanam  bhavissati
parisuddham  pariyodatanti  netam  thanam  vijjati  . paccattam kho pana
bhikkhave  nane  asati  parisuddhe  pariyodate  yadapi te bhonto
samanabrahmana   tattha   nanabhagamattameva  pariyodapenti  tadapi
tesam  bhavatam  samanabrahmananam  upadanamakkhayati  .  tayidam  sankhatam
olarikam  atthi  kho  pana  sankharanam  nirodho  atthetanti  iti
viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [37]  Idha  bhikkhave  ekacco  samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca   patinissagga  aparantanuditthinanca  patinissagga
sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekam  pitim  upasampajja
viharati  etam  santam  etam  panitam  yadidam  pavivekam pitim upasampajja
viharamiti  .  tassa  sa paviveka piti nirujjhati pavivekaya pitiya
nirodha  uppajjati  domanassam  domanassassa  nirodha  uppajjati
paviveka  piti  . seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo
pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave pavivekaya
pitiya   nirodha  uppajjati  domanassam  domanassassa  nirodha
uppajjati  paviveka  piti  .  tayidam  bhikkhave  tathagato pajanati
ayam  kho  bhavam  samano  va  brahmano  va  pubbantanuditthinanca
Patinissagga    aparantanuditthinanca    patinissagga    sabbaso
kamasannojananam  anadhitthana  pavivekam  pitim upasampajja viharati etam
santam  etam panitam yadidam pavivekam pitim upasampajja viharamiti . tassa
sa  paviveka  piti  nirujjhati  pavivekaya pitiya nirodha uppajjati
domanassam  domanassassa  nirodha  uppajjati  paviveka piti . tayidam
sankhatam  olarikam  atthi  kho  pana  sankharanam nirodho atthetanti
iti viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [38] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca      patinissagga     aparantanuditthinanca
patinissagga  sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekaya
pitiya  samatikkama niramisam sukham upasampajja viharati etam santam etam
panitam yadidam niramisam sukham upasampajja viharamiti . tassa tam niramisam sukham
nirujjhati niramisassa sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya
pitiya nirodha uppajjati niramisam sukham . seyyathapi bhikkhave yam chaya
jahati tam atapo pharati yam atapo jahati tam chaya pharati evameva kho bhikkhave
niramisassa  sukhassa nirodha uppajjati paviveka piti pavivekaya pitiya
nirodha  uppajjati niramisam sukham . tayidam bhikkhave tathagato pajanati
ayam kho  bhavam samano va brahmano va pubbantanuditthinanca patinissagga
aparantanuditthinanca   patinissagga   sabbaso   kamasannojananam
Anadhitthana  pavivekaya  pitiya  samatikkama niramisam sukham upasampajja
viharati  etam  santam  etam  panitam  yadidam  niramisam sukham upasampajja
viharamiti  .  tassa  tam  niramisam  sukham nirujjhati niramisassa sukhassa
nirodha  uppajjati  paviveka  piti  pavivekaya  pitiya  nirodha
uppajjati  niramisam  sukham  . tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana
sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva tassa nissaranadassavi
tathagato tadupativatto.
   [39] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca      patinissagga     aparantanuditthinanca
patinissagga  sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekaya
pitiya  samatikkama  niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukham
vedanam  upasampajja  viharati etam santam etam panitam yadidam adukkhamasukham
vedanam  upasampajja  viharamiti  .  tassa  sa adukkhamasukha vedana
nirujjhati  adukkhamasukhaya  vedanaya  nirodha  uppajjati  niramisam sukham
niramisassa  sukhassa  nirodha  uppajjati  adukkhamasukha  vedana .
Seyyathapi bhikkhave yam chaya jahati tam atapo pharati yam atapo jahati
tam chaya pharati evameva kho bhikkhave adukkhamasukhaya vedanaya nirodha
uppajjati  niramisam  sukham  niramisassa  sukhassa  nirodha  uppajjati
adukkhamasukha  vedana  .  tayidam  bhikkhave  tathagato  pajanati
ayam  kho  bhavam  samano  va  brahmano  va  pubbantanuditthinanca
Patinissagga    aparantanuditthinanca    patinissagga    sabbaso
kamasannojananam   anadhitthana   pavivekaya  pitiya  samatikkama
niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukham vedanam upasampajja viharati
etam santam etam panitam yadidam adukkhamasukham vedanam upasampajja viharamiti.
Tassa  sa  adukkhamasukha  vedana  nirujjhati  adukkhamasukhaya vedanaya
nirodha  uppajjati  niramisam  sukham  niramisassa  sukhassa  nirodha
uppajjati  adukkhamasukha  vedana  .  tayidam  sankhatam olarikam atthi
kho  pana  sankharanam  nirodho  atthetanti  iti  viditva  tassa
nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [40] Idha pana bhikkhave ekacco samano va brahmano va
pubbantanuditthinanca   patinissagga  aparantanuditthinanca  patinissagga
sabbaso  kamasannojananam  anadhitthana  pavivekaya pitiya samatikkama
niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukhaya  vedanaya  samatikkama
santohamasmi   nibbutohamasmi  anupadanohamasmiti  samanupassati  .
Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ayam kho bhavam samano va brahmano
va    pubbantanuditthinanca   patinissagga   aparantanuditthinanca
patinissagga  sabbaso  kamasannojananam anadhitthana pavivekaya pitiya
samatikkama  niramisassa  sukhassa  samatikkama  adukkhamasukhaya  vedanaya
samatikkama   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupadanohamasmiti
samanupassati   .   addha   ayamayasma   nibbanasappayameva
Patipadam  abhivadati atha [1]- panayam bhavam samano va brahmano va
pubbantanuditthim  va  upadiyamano  upadiyati  aparantanuditthim  va
upadiyamano  upadiyati  kamasannojanam  va  upadiyamano upadiyati
pavivekam va pitim upadiyamano upadiyati niramisam va sukham upadiyamano
upadiyati adukkhamasukham va vedanam upadiyamano upadiyati . yanca kho
ayamayasma   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupadanohamasmiti
samanupassati  tadapi imassa bhoto samanabrahmanassa upadanamakkhayati .
Tayidam sankhatam olarikam atthi kho pana sankharanam nirodho atthetanti iti
viditva tassa nissaranadassavi tathagato tadupativatto.
   [41] Idam kho pana bhikkhave tathagatena anuttaram santam 2- varam padam
abhisambuddham  yadidam  channam  phassayatananam  samudayanca  atthangamanca
assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam viditva anupadavimokkho 3-
tayidam bhikkhave tathagatena anuttaram santam varam padam abhisambuddham yadidam channam
phassayatananam   samudayanca   atthangamanca  assadanca  adinavanca
nissarananca yathabhutam viditva anupadavimokkhoti.
   Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
         Pancattayasuttam nitthitam dutiyam.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo atthi . 2 Ma. Yu. santivarapadam .  3 Ma. vimokkhoti. tayidam
@bhikkhave ... vimokkhoti ime patha natthi.
            Kintisuttam
   [42]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava kusinarayam viharati
baliharane  vanasande  .  tatra  kho  bhagava  bhikkhu  amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca  kinti  vo  bhikkhave  mayi  hoti civarahetu va samano
gotamo  dhammam  deseti  pindapatahetu  va  samano gotamo dhammam
deseti  senasanahetu  va  samano  gotamo  dhammam  deseti iti
bhavabhavahetu  va  samano  gotamo  dhammam  desetiti  .  na kho
no  bhante  bhagavati  evam  hoti  civarahetu  va samano gotamo
dhammam  deseti  pindapatahetu  va  samano  gotamo dhammam deseti
senasanahetu  va  samano  gotamo dhammam deseti iti bhavabhavahetu
va samano gotamo dhammam desetiti.
   [43] Na ca kira vo bhikkhave mayi evam hoti civarahetu va
samano  gotamo  dhammam  deseti  pindapatahetu va samano gotamo
dhammam  deseti  senasanahetu  va  samano  gotamo dhammam deseti
iti  bhavabhavahetu  va  samano  gotamo  dhammam  desetiti  atha
kinticarahi 1- vo bhikkhave mayi hotiti . evam kho no bhante bhagavati
hoti anukampako bhagava hitesi anukampam upadaya dhammam desetiti.
@Footnote: 1 Yu. carahiti na dissati. Ma. kincarahiti dissati.
   [44] Evanca kira vo bhikkhave mayi hoti anukampako bhagava
hitesi anukampam upadaya dhammam desetiti tasmatiha bhikkhave ye vo
maya  dhamma  abhinna  desita  seyyathidam  cattaro  satipatthana
cattaro  *- sammappadhana cattaro iddhipada pancindriyani panca
balani  satta  bojjhanga ariyo atthangiko maggo tattha sabbeheva
samaggehi  sammodamanehi  avivadamanehi  sikkhitabbam  . tesanca vo
bhikkhave samagganam sammodamananam avivadamananam sikkhatam siyum 1- dve
bhikkhu abhidhamme nanavada.
   [45]  Tatra ce tumhakam evamassa imesam kho ayasmantanam
atthato  ceva nanam byanjanato ca nananti tattha yam bhikkhu suvacataram
manneyyatha  so  upasankamitva  evamassa  vacaniyo  ayasmantanam
kho  atthato  ceva  nanam  byanjanato  ca  nanam  tadiminapetam
ayasmanto  janatha  yatha  atthato  ca  2-  nanam  byanjanato
ca  nanam  ma  ayasmanto  vivadam  apajjitthati  . athaparesam
ekatopakkhikanam  bhikkhunam  yam  bhikkhum  suvacataram  manneyyatha  so
upasankamitva  evamassa  vacaniyo  ayasmantanam  kho atthato ceva
nanam  byanjanato  ca  nanam tadiminapetam ayasmanto janatha yatha
atthato  ca 3- nanam byanjanato ca nanam ma ayasmanto vivadam
apajjitthati  . iti duggahitam duggahitato dharetabbam [4]- duggahitam
duggahitato dharetva [4]- yo dhammo yo vinayo so bhasitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. siyamsu . 2-3 Ma. Yu. ceva . 4 etthantare Po. sugahitam ... dharetabbam
@sugahitam ... dharetva . Ma. sugahitam ... dharetabbam duggahitam ... sugahitam ...
@dharetva.
@* mikar—kr khagoe cattaro peDna cattaro
   [46]  Tatra ce tumhakam evamassa imesam kho ayasmantanam
atthato  hi  kho nanam byanjanato sametiti tattha yam bhikkhum suvacataram
manneyyatha  so  upasankamitva  evamassa  vaciyo  ayasmantanam
kho  atthato  hi  kho  nanam  byanjanato  sameti  tadiminapetam
ayasmanto  janatha yatha atthato hi kho nanam byanjanato sameti
ma  ayasmanto vivadam apajjitthati . athaparesam ekatopakkhikanam
bhikkhunam  yam  bhikkhum  suvacataram manneyyatha so upasankamitva evamassa
vacaniyo  ayasmantanam kho atthato hi kho nanam byanjanato sameti
tadiminapetam  ayasmanto  janatha  yatha  atthato  hi  kho nanam
byanjanato  sameti  ma  ayasmanto  vivadam  apajjitthati .
Iti  duggahitam  duggahitato  dharetabbam  sugahitam  sugahitato dharetabbam
duggahitam  duggahitato  dharetva  sugahitam  sugahitato  dharetva yo
dhammo yo vinayo so bhasitabbo.
   [47]  Tatra ce tumhakam evamassa imesam kho ayasmantanam
atthato hi kho sameti byanjanato nananti . tattha yam bhikkhum suvacataram
manneyyatha  so  upasankamitva  evamassa  vacaniyo  ayasmantanam
kho  atthato  hi  kho  sameti  byanjanato  nanam  tadiminapetam
ayasmanto  janatha  yatha  atthato  hi  kho  sameti byanjanato
nanam  appamattakam  kho  panetam  yadidam  byanjanam  ma  ayasmanto
appamattake  1- vivadam apajjitthati . athaparesam ekatopakkhikanam
@Footnote: 1 Yu. appamattakehi.
Bhikkhunam  yam  bhikkhum  suvacataram manneyyatha so upasankamitva evamassa
vacaniyo  ayasmantanam  kho  atthato  hi  kho  sameti byanjanato
nanam  tadiminapetam  ayasmanto  janatha  atthato  hi kho sameti
byanjanato  nanam  appamattakam  kho  panetam  yadidam  byanjanam  ma
ayasmanto  appamattake  vivadam  apajjitthati  .  iti  sugahitam
sugahitato  dharetabbam  duggahitam  duggahitato  dharetabbam  sugahitam
sugahitato  dharetva  duggahitam  duggahitato  dharetva  yo dhammo
yo vinayo so bhasitabbo.
   [48]  Tatra ce tumhakam evamassa imesam kho ayasmantanam
atthato ceva sameti byanjanato ca sametiti . tattha yam bhikkhum suvacataram
manneyyatha  so  upasankamitva  evamassa  vacaniyo  ayasmantanam
kho  atthato  ceva  sameti  byanjanato  ca  sameti  tadiminapetam
ayasmanto  janatha  yatha  atthato  ceva  sameti byanjanato ca
sameti  ma  ayasmanto  vivadam  apajjitthati  .  athaparesam
ekatopakkhikanam  bhikkhunam  yam  bhikkhum  suvacataram  manneyyatha  so
upasankamitva  evamassa  vacaniyo  ayasmantanam  kho atthato ceva
sameti  byanjanato  ca  sameti  tadiminapetam  ayasmanto  janatha
yatha  atthato  ceva sameti byanjanato ca sameti ma ayasmanto
vivadam  apajjitthati  .  iti  sugahitam sugahitato dharetabbam sugahitam
sugahitato dharetva yo dhammo yo vinayo so bhasitabbo.
   [49] Tesanca vo bhikkhave samagganam sammodamananam avivadamananam
sikkhatam  siya  annatarassa  bhikkhuno  apatti  siya  vitikkamo .
Tatra  bhikkhave  na  codanaya coditabbam 1- puggalo upaparikkhitabbo
iti  mayhanca  avihesa  bhavissati  parassa  ca puggalassa anupaghato
paro  hi  puggalo akkodhano anupanahi adalhaditthi 2- supatinissaggi
sakkomi caham etam puggalam akusala vutthapetva kusale patitthapetunti.
Sace  bhikkhave  evamassa  kallam  vacanaya  .  sace  pana
bhikkhave  evamassa mayham kho avihesa bhavissati parassa ca puggalassa
upaghato  paro  hi puggalo kodhano upanahi dalhaditthi supatinissaggi
sakkomi  caham  etam  puggalam  akusala  vutthapetva  kusale
patitthapetum  appamattakam  kho  panetam  yadidam  parassa  puggalassa
upaghato  atha  kho  etadeva  bahutaram  svaham  sakkomi  etam
puggalam akusala vutthapetva kusale patitthapetunti . sace bhikkhave
evamassa kallam vacanaya.
   {49.1} Sace pana bhikkhave evamassa mayham kho vihesa bhavissati parassa
puggalassa anupaghato paro hi puggalo akkodhano anupanahi dalhaditthi
supatinissaggi sakkomi caham etam puggalam akusala vutthapetva kusale
patitthapetum appamattakam kho panetam yadidam mayham vihesa atha kho etadeva
bahutaram  svaham  sakkomi  etam puggalam akusala vutthapetva kusale
@Footnote: 1 Si. taritabubam. 2 Si. adandaditthi. Yu. adandhaditthiti dissati.
Patitthapetunti. Sace bhikkhave evamassa kallam vacanaya.
   {49.2} Sace pana bhikkhave evamassa mayhanca kho vihesa bhavissati
parassa  ca  puggalassa  upaghato paro hi puggalo kodhano upanahi
dalhaditthi  duppatinissaggi  sakkomi  caham  etam  puggalam  akusala
vutthapetva  kusale  patitthapetum  appamattakam  kho  panetam  yadidam
mayhanca vihesa [1]- parassa ca puggalassa upaghato atha kho etadeva
bahutaram  svaham  sakkomi  etam  puggalam  akusala  vutthapetva
kusale  patitthapetunti . sace bhikkhave evamassa kallam vacanaya .
Sace  pana  bhikkhave evamassa mayhanca kho vihesa bhavissati parassa
ca  puggalassa  upaghato  paro  hi  puggalo  kodhano  upanahi
dalhaditthi  duppatinissaggi  na  caham  sakkomi  etam puggalam akusala
vutthapetva  kusale  patitthapetunti  .  evarupe [2]- puggale
upekkha natimannitabba.
   [50] Tesanca vo bhikkhave samagganam sammodamananam avivadamananam
sikkhatam  annamannassa  vacisankharo  3-  uppajjeyya  ditthipalaso
cetaso  aghato  appaccayo  anabhiraddhi  . tattha ekatopakkhikanam
bhikkhunam  yam  bhikkhum  suvacataram manneyyatha so upasankamitva evamassa
vacaniyo  yanno  avuso  amhakam  samagganam  sammodamananam
avivadamananam  sikkhatam  annamannassa  3-  vacisankharo  uppanno
ditthipalaso  cetaso  aghato  appaccayo anabhiraddhi tam janamano
samano  garaheyyati  .  samma  byakaramano bhikkhave bhikkhu evam
@Footnote: 1 Ma. etthantare bhavissatiti dissati .  2 Ma. Yu. etthantare bhikkhaveti
@alapanam dissati .  3 Ma. sabbattha vacisankharo.
Byakareyya  yanno  avuso  amhakam  samagganam  sammodamananam
avivadamananam  sikkhatam  annamannassa vacisankharo uppanno ditthipalaso
cetaso   aghato   appaccayo   anabhiraddhi  tam  janamano
samano  garaheyyati  .  etampanavuso  dhammam  appahaya  nibbanam
sacchikareyyati . samma byakaramano bhikkhave bhikkhu evam byakareyya
etam kho avuso dhammam appahaya na nibbanam sacchikareyyati.
   {50.1}  Athaparesam ekatopakkhikanam bhikkhunam yam bhikkhum suvacataram
manneyyatha  so  upasankamitva  evamassa  vacaniyo yanno avuso
amhakam  samagganam  sammodamananam  avivadamananam sikkhatam annamannassa
vacisankharo  uppanno  ditthipalaso  cetaso  aghato  appaccayo
anabhiraddhi  tam janamano samano garaheyyati . samma byakaramano
bhikkhave  bhikkhu  evam byakareyya yanno avuso amhakam samagganam
sammodamananam    avivadamananam    sikkhatam    annamannassa
vacisankharo  uppanno  ditthipalaso  cetaso  aghato  appaccayo
anabhiraddhi tam janamano samano garaheyyati.
   {50.2} Etampanavuso dhammam appahaya [1]- nibbanam sacchikareyyati
samma byakaramano bhikkhave bhikkhu evam byakareyya etam kho avuso
dhammam  appahaya na nibbanam sacchikareyyati . tance bhikkhave bhikkhum
pare evam puccheyyum ayasmata no ete bhikkhu akusala vutthapetva
kusale  patitthapitati  .  samma byakaramano bhikkhave bhikkhu evam
@Footnote: 1 Po. Yu. itoparam nasaddo dissati.
Byakareyya  idhaham  avuso  yena  bhagava tenupasankamim tassa me
bhagava dhammam deseti 1- tassaham 2- dhammam sutva tesam bhikkhunam abhasim
tam  te  bhikkhu dhammam sutva akusala vutthahimsu kusale patitthahimsuti .
Evam  byakaramano kho bhikkhave bhikkhu na cevattanukkamseti na param
vambheti  dhammassa  canudhammam  byakaroti  na  ca  koci sahadhammiko
vadanuvado garayhatthanam agacchatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
          Kintisuttam nitthitam tatiyam.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. desesi . 2 Ma. Yu. taham.
            Samagamasuttam
   [51]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava sakkesu viharati
samagame  .  tena kho pana samayena nigantho nataputto pavayam
adhuna  kalakato  hoti  .  tassa  kalakiriyaya  bhinna  nigantha
dvelhakajata  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna  annamannam
mukhasattihi  vitudanta  viharanti  na  tvam  imam  dhammavinayam ajanasi
aham  imam  dhammavinayam  ajanami kim tvam imam dhammavinayam ajanissasi
micchapatipanno   tvamasi   ahamasmi   sammapatipanno   sahitamme
asahitante  pure  vacaniyam  paccha  avaca paccha vacaniyam pure avaca
adhicinnam  te  viparavattam  aropito  te  vado niggahitopi cara
vadappamokkhaya nibbedhehi va sace pahositi . te 1- annamannam
kalaham karimsu . vadhoyeveko manne niganthesu nataputtiyesu vattati.
Yepi  niganthassa  nataputtassa  savaka  gihi odatavasana . tepi
niganthesu   nataputtiyesu  nibbindarupa  virattarupa  pativanarupa
yathatam durakkhate dhammavinaye duppavedite aniyyanike anupasamasamvattanike
asammasambuddhappavedite bhinnathupe appatisarane.
   [52]  Atha  kho  cundo  samanuddeso pavayam vassam vuttho
yena  samagamo  yenayasma  anando  tenupasankami upasankamitva
ayasmantam  anandam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam
@Footnote: 1 yebhuyyena potthakesu te ... karimsuti natthi.
Nisinno  kho  cundo  samanuddeso  ayasmantam  anandam etadavoca
nigantho  bhante  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa
kalakiriyaya  bhinna  nigantha  dvelhakajata  .pe.  bhinnathupe
appatisaraneti  .  evam vutte ayasma anando cundam samanuddesam
etadavoca  atthi  kho  idam  avuso  cunda  kathapabhatam  bhagavantam
dassanaya  ayamavuso  cunda  yena  bhagava  tenupasankamissama
upasankamitva  etamattham  bhagavato arocessamati . evam bhanteti
kho cundo samanuddeso ayasmato anandassa paccassosi.
   [53] Atha kho ayasma ca anando cundo ca samanuddeso
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinno  kho ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  ayam  bhante  cundo  samanuddeso  evamaha
nigantho  bhante  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa
kalakiriyaya  bhinna  nigantha  dvelhakajata bhandanajata kalahajata
vivadapanna  annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti  na  tvam
imam  dhammavinayam  ajanasi  aham  imam  dhammavinayam ajanami .pe.
Bhinnathupe  appatisaraneti  tassa  mayham  bhante  evam  hoti  ma
heva  bhagavato  accayena  sanghe vivado uppajji svassa vivado
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya
dukkhaya devamanussananti.
   [54]  Tam kim mannasi ananda ye vo maya dhamma abhinna
desita  seyyathidam  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani satta bojjhanga
ariyo  atthangiko  maggo passasi no tvam ananda imesu dhammesu
dvepi bhikkhu nanavadeti . ye no 1- bhante dhamma bhagavata abhinna
desita  seyyathidam  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani satta bojjhanga
ariyo atthangiko maggo naham passami imesu dhammesu dvepi bhikkhu
nanavade santi 2- ca kho bhante puggala bhagavantam patissayamanarupa
viharanti te bhagavato accayena sanghe vivadam janeyyum ajjhajive va
adhipatimokkhe  va  svassa  vivado  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussananti .
Appamattako yo 3- ananda vivado yadidam ajjhajive va adhipatimokkhe
va  magge  vapi  ananda  patipadaya  va  sanghe  vivado
uppajjamano uppajjeyya svassa vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussananti.
   [55]  Chayimani  ananda  vivadamulani  katamani cha idhananda
bhikkhu  kodhano  hoti  upanahi . yo so ananda bhikkhu kodhano
hoti  upanahi  so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi
agaravo  viharati  appatisso  sanghepi  agaravo viharati appatisso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. me . 2 Ma. Yu. ye ca kho . 3 Ma. Yu. so.
Sikkhayapi  na  paripurakari  hoti . yo so ananda bhikkhu satthari
agaravo  viharati  appatisso dhamme ... sanghepi agaravo viharati
appatisso  sikkhayapi  na  paripurakari so sanghe vivadam janeti .
Yo  hoti  vivado  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam  .  evarupance tumhe
ananda  vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  samanupasseyyatha
tatra  tumhe  ananda  tasseva  papakassa  vivadamulassa  pahanaya
vayameyyatha  evarupance  tumhe  ananda  vivadamulam  ajjhattam
va  bahiddha  va  na  samanupasseyyatha  tatra  tumhe  ananda
tasseva  papakassa  vivadamulassa  ayatim  anavassavaya patipajjeyyatha
evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti  evametassa
papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   [56] Puna caparam ananda bhikkhu makkhi hoti palasi ... Issuki
hoti macchari ... Satho hoti mayavi ... Papiccho hoti micchaditthi ...
Sanditthiparamasi  hoti  adhanagahi  duppatinissaggi  .  yo  so
ananda  bhikkhu  sanditthiparamasi  hoti  adhanagahi  duppatinissaggi
so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati
appatisso  sanghepi  agaravo  viharati  appatisso  sikkhayapi  na
paripurakari  hoti  .  yo  so  ananda  bhikkhu satthari agaravo
viharati appatisso dhamme ... sanghe ... Sikkhaya na paripurakari hoti
So sanghe vivadam janeti. Yo hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam .
Evarupance  tumhe  ananda  vivadamulam  ajjhattam va bahiddha va
samanupasseyyatha  tatra tumhe ananda tasseva papakassa vivadamulassa
pahanaya   vayameyyatha   .  evarupance  tumhe  ananda
vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  na  samanupasseyyatha tatra
tumhe  ananda  tasseva  papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya
patipajjeyyatha  evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti
evametassa  papakassa  vivadamulassa  ayatim  anavassavo  hoti .
Imani kho ananda cha vivadamulani.
   [57]  Cattarimani  ananda  adhikaranani  katamani  cattari
vivadadhikaranam   anuvadadhikaranam   apattadhikaranam   kiccadhikaranam
imani  kho  ananda  cattari  adhikaranani  .  satta kho panime
ananda   adhikaranasamatha   uppannuppannanam  adhikarananam  samathaya
vupasamaya  sammukhavinayo  databbo  sativinayo  databbo amulhavinayo
databbo   patinnatakaranam   1-   yebhuyyasika   tassapapiyasika
tinavattharako.
   [58]  Kathancananda  sammukhavinayo  hoti  . idhananda bhikkhu
vivadanti dhammoti va adhammoti va vinayoti va avinayoti va. Teheva
ananda  bhikkhuhi  sabbeheva samaggehi [2]- sannipatitva dhammanetti
@Footnote: 1 Ma. Yu. patinnaya karetabbam . 2 Ma. Yu. sannipatitabbam.
Samanumajjitabba  dhammanettim  samanumajjitva  yatha  tattha  sameti
tatha  tam  adhikaranam vupasametabbam . evam kho ananda sammukhavinayo
hoti  .  evanca  panidhekaccanam  adhikarananam  vupasamo hoti yadidam
sammukhavinayena.
   [59] Kathancananda yebhuyyasika hoti . te pana 1- ananda
bhikkhu  na  sakkonti tam adhikaranam tasmim avase vupasametum . tehi
ananda  bhikkhuhi  yasmim  avase  bahutara  bhikkhu  so  avaso
gantabbo  .  tattha  sabbeheva  samaggehi sannipatitabbam sannipatitva
dhammanetti  samanumajjitabba  dhammanettim  samanumajjitva  yatha  tattha
sameti  tatha  tam  adhikaranam  vupasametabbam  .  evam  kho ananda
yebhuyyasika  hoti  .  evanca  panidhekaccanam  adhikarananam vupasamo
hoti yadidam yebhuyyasikaya.
   [60]  Kathancananda  sativinayo hoti . idhananda bhikkhu bhikkhum
evarupaya garukaya apattiya codenti parajikena va parajikasamantena
va  saratayasma  evarupam  2-  garukam  apattim  apajjita
parajikam  va parajikasamantam vati . so evamaha na kho aham
avuso  sarami  evarupam  garukam  apattim apajjita parajikam va
parajikasamantam vati . tassa kho evam ananda bhikkhuno sativinayo
databbo . evam ananda sativinayo hoti . evanca panidhekaccanam
adhikarananam vupasamo hoti yadidam sativinayena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ce . 2 annesu potthakesu idisatthane evarupim iti dissati.
@sabbatthapi evam natabbam.
   [61] Kathancananda amulhavinayo hoti . idhananda bhikkhu bhikkhum
evarupaya garukaya apattiya codenti parajikena va parajikasamantena
va   saratayasma   evarupam   garukam   apattim   apajjita
parajikam  va parajikasamantam vati . so evamaha na kho aham
avuso  sarami  evarupam  garukam  apattim apajjita parajikam va
parajikasamantam  vati  .  tamenam  so  nibbedhentam  ativetheti
inghayasma  sadhukameva  janahi  yadi sarasi evarupam garukam apattim
apajjita  parajikam  va  parajikasamantam vati . so evamaha
aham  kho  avuso  ummadam  papunim  cetaso vipariyesam tena me
ummattakena  bahum  assamanakam  ajjhacinnam  bhasitaparikantam  naham
tam  sarami  mulhena me etam katanti . tassa kho evam ananda
bhikkhuno  amulhavinayo  databbo  . evam kho ananda amulhavinayo
hoti  .  evanca  panidhekaccanam  adhikarananam  vupasamo hoti yadidam
amulhavinayena.
   [62]  Kathancananda  patinnatakaranam  hoti  . idhananda bhikkhu
cudito va 1- acudito va apattim sarati vivarati uttanikaroti .
Tena  ananda  bhikkhuna  vuddhataro bhikkhu upasankamitva ekamsam civaram
katva  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  itthannamam  apattim  apanno
tam  patidesemiti  .  so  evamaha  passasiti  .  passamiti .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. codito va acodito.
Ayatim  samvaram  apajjeyyasiti  .  samvaram  apajjissamiti . evam
kho  ananda  patinnatakaranam  hoti  .  evanca  panidhekaccanam
adhikarananam vupasamo hoti yadidam patinnatakaranena.
   [63]  Kathancananda  tassapapiyasika hoti . idhananda bhikkhu
bhikkhum  evarupaya  garukaya  apattiya  codenti  parajikena va
parajikasamantena  va  saratayasma  evarupam  garukam  apattim
apajjita  parajikam  va  parajikasamantam vati . so evamaha
na  kho  aham  avuso  sarami  evarupam garukam apattim apajjita
parajikam  va  parajikasamantam  vati  . tamenam so nibbethentam
ativetheti  inghayasma  sadhukameva  janahi  yadi  sarasi  evarupam
garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam vati .
So  evamaha  na kho aham avuso sarami evarupam garukam apattim
apajjita  parajikam  va parajikasamantam va sarami ca kho aham
avuso  evarupam  appamattikam  apattim  apajjitati . tamenam so
nibbethentam  ativetheti  inghayasma  sadhukameva janahi yadi sarasi
evarupam  garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam
vati.
   {63.1}  So  evamaha imam hi namaham avuso appamattikam
apattim  apajjitva  aputtho  patijanissami  kimpanaham  evarupam
garukam  apattim  apajjitva  parajikam  va  parajikasamantam  va
puttho  na  patijanissamiti  .  so  evamaha  imanca nama tvam
Avuso  appamattikam  apattim  apajjitva  aputtho na patijanissasi
kim  pana  tvam  evarupam  garukam  apattim apajjitva parajikam va
parajikasamantam  va  aputtho  patijanissasi  inghayasma sadhukameva
janahi  yadi sarasi evarupam garukam apattim apajjita parajikam va
parajikasamantam  vati  .  so evamaha sarami kho aham avuso
evarupam garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam va
dava me etam vuttam rava me etam vuttam nahantam sarami evarupam
garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam vati .
Evam  kho  ananda  tassapapiyasika hoti . evanca panidhekaccanam
adhikarananam vupasamo hoti yadidam tassapapiyasikaya.
   [64]  Kathancananda  tinavattharako  hoti . idhananda bhikkhunam
bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  hoti  bhasitaparikantam  tehananda  bhikkhuhi  sabbeheva
samaggehi   sannipatitabbam   sannipatitva  ekatopakkhikanam  bhikkhunam
byattena bhikkhuna utthayasana ekamsam civaram katva anjalimpanametva
sangho  napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  idhamhakam  1-
bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  bhasita  parikantam  yadi  sanghassa  pattakallam  aham  ya
ceva  imesam  ayasmantanam  apatti  ya  ca  attano  apatti
imesanceva  ayasmantanam  atthaya  attano ca atthaya sanghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamhakam.
Tinavattharakena   deseyyam   thapetva   thullavajjam   thapetva
gihipatisamyuttanti  .  athaparesam  ekatopakkhikanam  bhikkhunam  byattena
bhikkhuna  utthayasana  ekamsam  civaram  katva  anjalimpanametva
sangho  napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  idhamhakam
bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  bhasita  parikantam  yadi  sanghassa  pattakallam  aham  ya
ceva  imesam  ayasmantanam  apatti  ya  ca  attano  apatti
imesanceva  ayasmantanam  atthaya  attano ca atthaya sanghamajjhe
tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti.
Evam   kho   ananda   tinavattharako  hoti  .  evanca
panidhekaccanam adhikarananam vupasamo hoti yadidam tinavattharakena.
   [65]  Chayime  ananda dhamma saraniya piyakarana garukarana
sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya  samvattanti katame cha
idhananda  bhikkhuno  mettam  kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu
avi   ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  saraniyo  piyakarano
garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {65.1} Puna caparam ananda bhikkhuno mettam vacikammam paccupatthitam
hoti .pe. ekibhavaya samvattati . puna caparam ananda bhikkhuno mettam
manokammam  paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu  avi  ceva  raho ca
ayampi  dhammo  saraniyo  piyakarano garukarano sangahaya avivadaya
Samaggiya  ekibhavaya  samvattati  . puna caparam ananda bhikkhu ye
te  labha  dhammika  dhammaladdha  antamaso  pattapariyapannamattampi
tatharupehi  labhehi  appativibhattabhogi  hoti silavantehi sabrahmacarihi
sadharanabhogi  ayampi  dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano
sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {65.2} Puna caparam ananda bhikkhu yani tani silani akkhandani
acchiddani   asabalani   akammasani  bhujjissani  vinnupasatthani
aparamatthani  samadhisamvattanikani  tatharupesu  silesu  silasamannagato
viharati  sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo
piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya
samvattati.
   {65.3} Puna caparam ananda bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika
niyyati   takkarassa   sammadukkhakkhayaya   tatharupaya   ditthiya
ditthisamannagato  viharati  sabrahmacarihi  avi ceva raho ca ayampi
dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya
samaggiya ekibhavaya samvattati . ime kho ananda cha saraniya
dhamma  piyakarana  garukarana  sangahaya  avivadaya  samaggiya
ekibhavaya samvattanti.
   [66] Ime ce tumhe ananda cha saraniye dhamme samadaya
samvatteyyatha  passatha  no  tumhe  ananda  tam vacanapatham anum va
thulam  va  yam  tumhe  nadhivaseyyathati . no hetam bhante .
Tasmatihananda ime cha saraniye dhamme samadaya samvatteyyatha 1-
tam vo bhavissati digharattam hitaya sukhayati.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Samagamasuttam nitthitam catuttham.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattatha.
            Sunakkhattasuttam
   [67]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava vesaliyam viharati
mahavane  kutagarasalayam  .  tena  kho pana samayena sambahulehi
bhikkhuhi  bhagavato  santike  anna  byakata  hoti  khina  jati
vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanamati.
   [68]  Assosi  kho  sunakkhatto licchaviputto sambahulehi kira
bhikkhuhi  bhagavato  santike  anna  byakata  khina  jati  vusitam
brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanamati . atha kho
sunakkhatto  licchaviputto  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho
sunakkhatto  licchaviputto  bhagavantam  etadavoca  sutam  metam  bhante
sambahulehi  kira  bhikkhuhi  bhagavato  santike  anna byakata khina
jati  vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanamati
ye te [1]- bhikkhu bhagavato santike annam byakamsu khina jati vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  pajanamati  kacci
te  bhante  bhikkhu  sammadeva annam byakamsu udahu santetthekacce
bhikkhu adhimanena annam byakamsuti.
   [69]  Ye  te sunakkhatta bhikkhu mama santike annam byakamsu
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhante iti dissati.
Pajanamati  santetthekacce  bhikkhu  sammadeva  annam  byakamsu
santi  panidhekacce  bhikkhu  adhimanenapi  annam  byakamsu  .  tatra
sunakkhatta  ye  te  bhikkhu  sammadeva  annam  byakamsu  tesantam
tatheva  hoti  .  ye  pana  te bhikkhu adhimanena annam byakamsu
tatra  sunakkhatta  tathagatassa evam hoti dhammam nesam desessanti .
Evancettha  sunakkhatta  tathagatassa hoti dhammam nesam desessanti .
Atha  ca  panidhekacce  moghapurisa  panham abhisankharitva abhisankharitva
tathagatam  upasankamitva  pucchanti  tatra  sunakkhatta  yampi tathagatassa
evam  hoti  dhammam  nesam desessanti tassapi hoti annathattanti .
Etassa bhagava kalo etassa sugata kalo yam bhagava dhammam deseyya
bhagavato  sutva  bhikkhu  dharessantiti  .  tenahi sunakkhatta sunahi
sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam bhanteti kho sunakkhatto
licchaviputto bhagavato paccassosi.
   [70]  Bhagava etadavoca panca kho ime sunakkhatta kamaguna
katame  panca  cakkhuvinneyya  rupa ittha kanta manapa piyarupa
kamupasanhita  rajaniya  sotavinneyya  sadda  ... ghanavinneyya
gandha ... jivhavinneyya rasa ... Kayavinneyya photthabba ittha
kanta  manapa  piyarupa kamupasanhita rajaniya ime kho sunakkhatta
panca kamaguna.
   [71]  Thanam  kho  panetam  sunakkhatta  vijjati yam idhekacco
Purisapuggalo  lokamisadhimutto  assa  .  lokamisadhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappatirupi  ceva katha santhati tadanudhammanca
anuvitakketi   anuvicareti   tanca  purisam  bhajati  tena  ca
cittim  1- apajjati anenjapatisamyuttaya ca pana kathaya kacchamanaya
na  sussusati  2- na ca sotam odahati na anna cittam upatthapeti
na  ca  tam purisam bhajati na ca tena cittim apajjati . seyyathapi
sunakkhatta  puriso  sakamha  gama  va  nigama va ciravippavuttho
assa  .  so  annataram purisam passeyya tamha gama va nigama
va  acirapakkantam . so tam purisam tassa gamassa va nigamassa va
khemattanca  subhikkhattanca  appabadhattanca  puccheyya  .  tassa so
puriso  tassa  gamassa  va  nigamassa  va khemattanca subhikkhattanca
appabadhattanca  samseyya  .  tam kim mannasi sunakkhatta api nu so
puriso  tassa  purisassa  sussuseyya  sotam  odaheyya anna cittam
upatthapeyya  tanca  purisam bhajeyya tena ca cittim apajjeyyati .
Evam bhante.
   {71.1} Evameva kho sunakkhatta thanametam vijjati yam idhekacco
purisapuggalo  lokamisadhimutto  assa  .  lokamisadhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappatirupi  ceva katha santhati tadanudhammanca
anuvitakketi   anuvicareti   tanca  purisam  bhajati  tena  ca
cittim  apajjati  anenjapatisamyuttaya  ca  pana  kathaya kacchamanaya
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. vittim. evam sabbattha natabbam. 2 Ma. Yu. sussusati.
Na  sussusati  na  sotam odahati na anna cittam upatthapeti na ca
tam  purisam  bhajati  na  ca  tena cittim apajjati . so evamassa
veditabbo [1]- lokamisadhimutto purisapuggaloti.
   [72]  Thanam  kho  panetam  sunakkhatta  vijjati yam idhekacco
purisapuggalo  anenjadhimutto  assa  .  anenjadhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappatirupi  ceva katha santhati tadanudhammanca
anuvitakketi   anuvicareti   tanca  purisam  bhajati  tena  ca
cittim  apajjati  lokamisapatisamyuttaya  ca  pana  kathaya kacchamanaya
na  sussusati  na  sotam odahati na anna cittam upatthapeti na ca
tam purisam bhajati na ca tena cittim apajjati . seyyathapi sunakkhatta
pandupalaso  bandhana  pavutto  abhabbo  haritattaya  evameva kho
sunakkhatta  anenjadhimuttassa  purisapuggalassa  ye  lokamisasannojane
se  pavutte  so  evamassa  veditabbo  lokamisasannojanena  hi
kho visamyutto anenjadhimutto purisapuggaloti.
   [73]  Thanam  kho  panetam  sunakkhatta  vijjati yam idhekacco
purisapuggalo akincannayatanadhimutto assa . akincannayatanadhimuttassa
kho   sunakkhatta   purisapuggalassa   tappatirupi   ceva   katha
santhati  tadanudhammanca  anuvitakketi  anuvicareti  tanca  purisam bhajati
tena  ca  cittim  apajjati  anenjapatisamyuttaya  ca  pana  kathaya
kacchamanaya  na  sussusati  na  sotam  odahati  na  anna  cittam
@Footnote: 1 Ma. etthantare anenjasamyojanena hi kho visamyutto iti dissanti.
Upatthapeti  na  ca tam purisam bhajati na ca tena cittim apajjati .
Seyyathapi  sunakkhatta  puthusila  dvedha  bhinna appatisandhika hoti
evameva  kho  sunakkhatta  akincannayatanadhimuttassa  purisapuggalassa
ye  anenjasannojane  se  bhinne  so  evamassa  veditabbo
anenjasannojanena  hi  kho  visamyutto  akincannayatanadhimutto
purisapuggaloti.
   [74] Thanam kho panetam sunakkhatta vijjati yam idhekacco purisapuggalo
nevasannanasannayatanadhimutto  assa  .  nevasannanasannayatanadhi-
muttassa kho sunakkhatta purisapuggalassa tappatirupi ceva katha santhati
tadanudhammanca anuvitakketi anuvicareti tanca purisam bhajati tena ca cittim
apajjati  akincannayatanapatisamyuttaya  ca pana kathaya kacchamanaya na
sussusati na sotam odahati na anna cittam upatthapeti na ca tam purisam bhajati
na ca tena cittim apajjati . seyyathapi sunakkhatta puriso manunnabhojanam
bhuttavi chaddeyya . tam kim mannasi sunakkhatta api nu tassa purisassa
tasmim bhatte [1]- sunakkhatta kamyata assati. No hetam bhante tam kissa
hetu adunhi bhante bhattam patikkulasammatanti . evameva kho sunakkhatta
nevasannanasannayatanadhimuttassa  purisapuggalassa  ye  akincannayatana-
sannojane  se  vante so evamassa veditabbo akincannayatana-
sannojanena  hi  kho  visamyutto  nevasannanasannayatanadhimutto
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare puna sotukamyata iti dissati.
Purisapuggaloti.
   [75] Thanam kho panetam sunakkhatta vijjati yam idhekacco purisapuggalo
sammanibbanadhimutto    assa   .   sammanibbanadhimuttassa
kho  sunakkhatta  purisapuggalassa  tappatirupi  ceva  katha  santhati
tadanudhammanca  anuvitakketi  anuvicareti  tanca  purisam bhajati tena ca
cittim  apajjati  nevasannanasannayatanasamyuttaya  ca  pana  kathaya
kacchamanaya  na  sussusati  na  sotam  odahati  na  anna  cittam
upatthapeti  na  ca tam purisam bhajati na ca tena cittim apajjati .
Seyyathapi  sunakkhatta  talo  matthakacchinno  abhabbo puna virulhiya
evameva  kho  sunakkhatta  sammanibbanadhimuttassa  purisapuggalassa
ye  nevasannanasannayatanasannojane  se  ucchinne  ucchinnamule
talavatthukate  anabhavangate  ayatim  anuppadadhamme  so evamassa
veditabbo  nevasannanasannayatanasannojanena  hi  kho  visamyutto
sammanibbanadhimutto purisapuggaloti.
   [76] Thanam kho panetam sunakkhatta vijjati yam idhekaccassa bhikkhuno
evamassa  tanha  kho  sallam  samanena  vuttam  avijjavisadoso
chandaraga  byapadehi 1- ruppati tam me tanhasallam pahinam apanito
avijjavisadoso  sammanibbanadhimuttohamasmiti  evamadi  assa  attham
samanam  .  so  yani  sammanibbanadhimuttassa  asappayani  tani
anuyunjeyya  .  asappayam  cakkhuna rupadassanam anuyunjeyya asappayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. chanda ... padena.
Sotena  saddam  anuyunjeyya  asappayam  ghanena  gandham anuyunjeyya
asappayam  jivhaya  rasam  anuyunjeyya  asappayam  kayena photthabbam
anuyunjeyya  asappayam  manasa  dhammam  anuyunjeyya  .  tassa
asappayam  cakkhuna  rupadassanam  anuyuttassa  asappayam  sotena saddam
anuyuttassa  asappayam  ghanena  gandham  anuyuttassa asappayam jivhaya
rasam  anuyuttassa  asappayam  kayena  photthabbam anuyuttassa asappayam
manasa  dhammam  anuyuttassa  rago  cittam  anuddhamseyya  .  so
raganuddhamsitena  cittena  maranam  va  nigaccheyya  maranamattam  va
dukkham.
   {76.1} Seyyathapi sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena
galhupalepanena   tassa   mittamacca   natisalohita  bhisakkam
sallakattam  upatthapeyyum  .  tassa  so bhisakko sallakatto satthena
vanamukham  parikanteyya  satthena  vanamukham  parikantetva esaniya sallam
eseyya  esaniya  sallam  esitva  sallam  abbaheyya apaneyya
visadosam saupadisesam anupadisesoti janamano 1-.
   {76.2} So evam vadeyya ambho purisa ubbhahatam kho te sallam apanito
visadoso anupadiseso alanca te anantarayaya sappayani ceva bhojanani
bhunjeyyasi  ma  te asappayani bhojanani bhunjato vano assavi
assa  kalena  kalanca  vanam  dhoveyyasi  kalena  kalam vanamukham
alimpeyyasi  ma  te kalena kalam vanam dhovato kalena kalam
@Footnote: 1 Si. mannamano.
Vanamukham  alimpato  pubbalohitam  vanamukham  pariyonaddhi  ma  ca
vatatape  carittam anuyunji ma te vatatape carittam anuyuttassa
rajosukam  vanamukham  anuddhamsesi  vananurakkhi  ca  ambho  purisa
vihareyyasi  vanasaropiti . tassa evamassa ubbhahatam kho me sallam
apanito  visadoso  anupadiseso  alanca  me  anantarayayati .
So  asappayani  ceva  bhojanani  bhunjeyya  tassa  asappayani
bhojanani  bhunjato  vano  assavi  assa  na  ca  kalena kalam
vanam  dhoveyya  na  ca  kalena  kalam  vanamukham alimpeyya tassa
na  kalena  kalam  vanam  dhovato  na  ca  kalena kalam vanamukham
alimpato  pubbalohitam  vanamukham  pariyonaddheyya  vatatape  ca
carittam  anuyunjeyya  tassa  vatatape carittam anuyuttassa rajosukam
vanamukham  anuddhamseyya  na  ca  vananurakkhi  vihareyya  na vanasaropi
tassa  imissava  asappayakiriyaya asucivisadoso apanito saupadiseso
tadubhayena vano puthuttam gaccheyya.
   {76.3} So puthuttam gatena vanena maranam va nigaccheyya maranamattam
va dukkham evameva kho sunakkhatta thanametam vijjati yam idhekaccassa bhikkhuno
evamassa tanha kho sallam samanena vuttam avijjavisadoso chandaraga-
byapadehi ruppati tam me tanhasallam pahinam apanito avijjavisadoso
sammanibbanadhimuttohamasmiti evamadi assa attham samanam . so yani
sammanibbanadhimuttassa  asappayani  tani  anuyunjeyya  asappayam
Cakkhuna   rupadassanam   anuyunjeyya  asappayam  sotena  saddam
anuyunjeyya  asappayam  ghanena  gandham  anuyunjeyya  asappayam
jivhaya  rasam  anuyunjeyya  asappayam kayena photthabbam anuyunjeyya
asappayam  manasa  dhammam  anuyunjeyya  .  tassa asappayam cakkhuna
rupadassanam  anuyuttassa  asappayam  sotena saddam anuyuttassa asappayam
ghanena  gandham  anuyuttassa  asappayam  jivhaya  rasam  anuyuttassa
asappayam  kayena  photthabbam  anuyuttassa  asappayam  manasa  dhammam
anuyuttassa  so  rago  cittam anuddhamseyya . so raganuddhamsitena
cittena  maranam  va  nigaccheyya maranamattam va dukkham . marananhetam
sunakkhatta  ariyassa  vinaye  yo  sikkham paccakkhaya hinayavattati .
Maranamattanhetam  sunakkhatta  dukkham  yo  annataram  sankilittham  apattim
apajjati.
   [77] Thanam kho panetam sunakkhatta vijjati yam idhekaccassa bhikkhuno
evamassa  tanha  kho  sallam  samanena  vuttam  avijjavisadoso
chandaragabyapadehi  ruppati  tam  me  tanhasallam  pahinam  apanito
avijjavisadoso   sammanibbanadhimuttohamasmiti   .   samma-
nibbanadhimuttasseva  sato  so  yani  sammanibbanadhimuttassa
asappayani  tani  nanuyunjeyya  asappayam  cakkhuna  rupadassanam
nanuyunjeyya asappayam sotena saddam nanuyunjeyya asappayam ghanena
gandham  nanuyunjeyya  asappayam  jivhaya rasam nanuyunjeyya asappayam
Kayena   photthabbam   nanuyunjeyya  asappayam  manasa  dhammam
nanuyunjeyya  .  tassa  asappayam  cakkhuna  rupadassanam ananuyuttassa
asappayam  sotena  saddam  ananuyuttassa  asappayam  ghanena  gandham
ananuyuttassa  asappayam  jivhaya  rasam ananuyuttassa asappayam kayena
photthabbam  ananuyuttassa  asappayam  manasa  dhammam ananuyuttassa rago
cittam  nanuddhamseyya . so na raganuddhamsitena cittena neva maranam
va nigaccheyya na maranamattam va dukkham.
   {77.1} Seyyathapi sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena
galhupalepanena . tassa mittamacca natisalohita bhisakkam sallakattam
upatthapeyyum . tassa so bhisakko sallakatto satthena vanamukham parikanteyya
satthena sallam 1- vanamukham parikantetva esaniya sallam eseyya esaniya
sallam  esitva  sallam  abbaheyya  apaneyya visadosam anupadisesam
anupadisesoti janamano.
   {77.2} So evam vadeyya ambho purisa ubbhatam kho te sallam apanito
visadoso  anupadiseso  alanca  te anantarayaya sappayani ceva
bhojanani  bhunjeyyasi ma te asappayani bhojanani bhunjato vano
assavi assa kalena kalanca vanam dhoveyyasi kalena kalam vanamukham
alimpeyyasi ma te [2]- kalena kalam vanam dhovato [3]- kalena
kalam vanamukham alimpato pubbalohitam vanamukham pariyonaddhi ma ca vatatape
carittam anuyunji ma te vatatape carittam anuyuttassa rajosukam vanamukham
@Footnote: 1 Ma. Yu. sallanti natthi . 2-3 Po. Ma. etthantare nasaddo dissati.
Anuddhamsesi vananurakkhi ca ambho purisa vihareyyasi vanasaropiti.
   {77.3} Tassa evamassa ubbhatam kho me sallam apanito visadoso
anupadiseso  alanca  me anantarayayati . so sappayani ceva
bhojanani  bhunjeyya  tassa  sappayani  bhojanani  bhunjato  vano
na  assavi  assa  kalena  kalanca vanam dhoveyya kalena kalam
vanamukham  alimpeyya  tassa  kalena  kalam  vanam  dhovato kalena
kalam  vanamukham  alimpato  pubbalohitam  vanamukham  na  pariyonaddheyya
na  ca  vatatape  carittam  anuyunjeyya tassa vatatape carittam
ananuyuttassa  rajo sukam vanamukham nanuddhamseyya vananurakkhi ca vihareyya
vanasaropi  tassa  imissava  sappayakiriyaya  asucivisadoso  apanito
anupadiseso tadubhayena vano viruheyya 1-.
   {77.4} So rulhena vanena sanchavina neva maranam va nigaccheyya
na maranamattam va dukkham evameva kho sunakkhatta thanametam vijjati yam
panidhekaccassa  bhikkhuno  evamassa  tanha  kho sallam samanena vuttam
avijjavisadoso  chandaragabyapadehi ruppati tam me tanhasallam pahinam
apanito   avijjavisadoso   sammanibbanadhimuttohamasmiti   .
Sammanibbanadhimuttasseva  sato  so  yani  sammanibbanadhimuttassa
asappayani  tani  nanuyunjeyya  asappayam  cakkhuna rupadassanam 2-
nanuyunjeyya  asappayam sotena saddam [3]- nanuyunjeyya asappayam
ghanena gandham nanuyunjeyya asappayam jivhaya rasam nanuyunjeyya asappayam
@Footnote: 1 virulheyyati yuttataram . 2 Yu. rupam disva nanuyunjeyya.
@3 Yu. etthantare sutva iti dissati.
Kayena   photthabbam   nanuyunjeyya  asappayam  manasa  dhammam
nanuyunjeyya  .  tassa  asappayam  cakkhuna  rupadassanam ananuyuttassa
asappayam  sotena  saddam  ananuyuttassa  asappayam  ghanena  gandham
ananuyuttassa  asappayam  jivhaya  rasam ananuyuttassa asappayam kayena
photthabbam  ananuyuttassa  asappayam  manasa  dhammam ananuyuttassa rago
cittam  nanuddhamseyya . so na raganuddhamsitena cittena neva maranam
va nigaccheyya na maranamattam va dukkham.
   {77.5} Upama kho me ayam sunakkhatta kata atthavinnapanaya 1-.
Ayamevettha attho . Vanoti kho sunakkhatta channetam ajjhattikanam ayatananam
adhivacanam . visadosoti kho sunakkhatta avijjayetam adhivacanam. Sallanti kho
sunakkhatta  tanhayetam  adhivacanam  .  esaniti kho sunakkhatta satiyetam
adhivacanam  .  satthanti kho sunakkhatta ariyayetam pannaya adhivacanam .
Bhisakko  sallakattoti  kho  sunakkhatta tathagatassetam adhivacanam arahato
sammasambuddhassa  .  so  vata  sunakkhatta  bhikkhu chasu phassayatanesu
samvutakari  upadhi  dukkhamulanti  iti  viditva  nirupadhi  upadhisankhaye
vimutto upadhismim va kayam upasamharissati cittam va anuppadassatiti 2-
netam thanam vijjati.
   {77.6}  Seyyathapi  sunakkhatta  apaniyakamso  vannasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena  samsattho .
Atha  puriso  agaccheyya  jivitukamo  amaritukamo  sukhakamo
dukkhapatikkulo  .  tam kim mannasi sunakkhatta api nu so puriso amum
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthassa vinnapanaya . 2 Po. Ma. Yu. uppadessati.
Apaniyakamsam  piveyya  yam  janna  imaham  pitva  maranam  va
nigacchami maranamattam va dukkhanti. No hetam bhante.
   [78] Evameva kho sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassayatanesu
samvutakari  upadhi  dukkhassa  mulanti  .pe.  netam  thanam vijjati .
Seyyathapi  sunakkhatta asiviso ghoraviso . atha puriso agaccheyya
jivitukamo  amaritukamo  sukhakamo  dukkhapatikkulo  . tam kim mannasi
sunakkhatta  api  nu  so  puriso  amussa  asivisassa  ghoravisassa
hatthe  1-  va  anguttham  va dajja yam janna iminaham dattho
maranam va nigacchami maranamattam va dukkhanti. No hetam bhante.
   [79] Evameva kho sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassayatanesu
samvutakari  upadhi  dukkhamulanti  iti  viditva  nirupadhi  upadhisankhaye
vimutto upadhismim va kayam upasamharissati cittam va anuppadassatiti 2-
netam thanam vijjatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  sunakkhatto  licchaviputto bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Sunakkhattasuttam nitthitam pancamam.
            --------
@Footnote: 1 Ma. hattham va anguttham va yunjeyya. Yu. hattham va anguttham va dajja.
@2 Po. Ma. Yu. uppadessati.
          Anenjasappayasuttam
   [80] Evamme sutam ekam samayam bhagava kurusu viharati kammasadhammam
nama  kurunam  nigamo  .  tatra  kho  bhagava  bhikkhu  amantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [81] Bhagava etadavoca anicca bhikkhave kama tuccha musa
mosadhamma 1- mayakatametam bhikkhave balalapanam ye ca ditthadhammika
kama  ye  ca samparayika kama ya ca ditthadhammika kamasanna
ya  ca  samparayika  kamasanna  ubhayametam  maradheyyam marassesa
visayo  marassesa  nivapo  marassesa gocaro etthete papaka
akusala manasa abhijjhapi byapadapi sarambhapi samvattanti teva 2-
ariyasavakassa idhamanusikkhato antarayaya sambhavanti.
   [82]  Tatra  bhikkhave  ariyasavako iti patisancikkhati ye ca
ditthadhammika  kama ye ca samparayika kama ya ca ditthadhammika
kamasanna  ya  ca  samparayika  kamasanna  ubhayametam maradheyyam
marassesa  visayo marassesa nivapo marassesa gocaro etthete
papaka  akusala manasa abhijjhapi byapadapi sarambhapi samvattanti
teva  ariyasavakassa  idhamanusikkhato  antarayaya  sambhavanti yannunaham
vipulena mahaggatena cetasa vihareyyam abhibhuyya lokam adhitthaya manasa
vipulena hi me mahaggatena cetasa viharato abhibhuyya lokam adhitthaya
@Footnote: 1 Yu. moghadhamma . 2 Po. Yu. te ca.
Manasa  ye  papaka  akusala  manasa  abhijjhapi  byapadapi
sarambhapi  te  na  bhavissanti tesam pahana aparittanca me cittam
bhavissati  appamanam  subhavitanti  .  tassa  evam  patipannassa
tabbahulaviharino  ayatane  cittam  pasidati  sampasade  sati etarahi
va  anenjam samapajjati pannaya va adhimuccati . kayassa bheda
parammarana  thanametam  vijjati  yantam  samvattanikam  vinnanam  assa
anenjupagam  .  ayam  bhikkhave  pathama  anenjasappaya  patipada
akkhayati.
   [83] Puna caparam bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati ye ca
ditthadhammika  kama ye ca samparayika kama ya ca ditthadhammika
kamasanna  ya  ca samparayika kamasanna yankinci 1- rupam sabbam
rupam  cattari  mahabhutani  catunnanca mahabhutanam upadaya rupanti .
Tassa  evam  patipannassa  tabbahulaviharino  ayatane  cittam  pasidati
sampasade  sati  etarahi  va  anenjam  samapajjati pannaya va
adhimuccati  .  kayassa  bheda  parammarana  thanametam vijjati yantam
samvattanikam  vinnanam  assa  anenjupagam  .  ayam  bhikkhave  dutiya
anenjasappaya patipada akkhayati.
   [84] Puna caparam bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati ye ca
ditthadhammika  kama ye ca samparayika kama ya ca ditthadhammika
@Footnote: 1 Yu. yankinci rupam cattari ca mahabhutaniti dissati.
Kamasanna  ya  ca  samparayika  kamasanna  ye ca ditthadhammika
rupa  ye  ca  samparayika  rupa  ya ca ditthadhammika rupasanna
ya  ca  samparayika  rupasanna  ubhayametam  aniccam  yadaniccam  tam
nalam  abhinanditum  nalam  abhivaditum  nalam ajjhositunti . tassa evam
patipannassa  tabbahulaviharino  ayatane  cittam  pasidati  sampasade
sati  etarahi  va  anenjam samapajjati pannaya va adhimuccati .
Kayassa  bheda  parammarana  thanametam  vijjati  yantam  samvattanikam
vinnanam  assa anenjupagam . ayam bhikkhave tatiya anenjasappaya
patipada akkhayati.
   [85] Puna caparam bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati ye ca
ditthadhammika  kama ye ca samparayika kama ya ca ditthadhammika
kamasanna  ya  ca  samparayika  kamasanna  ye ca ditthadhammika
rupa  ye  ca  samparayika  rupa  ya ca ditthadhammika rupasanna
ya  ca  samparayika  rupasanna  ya  ca  anenjasanna  sabba
sanna  yattheta  aparisesa  nirujjhanti  etam  santam  etam panitam
yadidam   akincannayatananti   .   tassa   evam   patipannassa
tabbahulaviharino  ayatane cittam pasidati sampasade sati etarahi va
akincannayatanam  samapajjati  pannaya  va  adhimuccati  .  kayassa
bheda  parammarana  thanametam  vijjati yantam samvattanikam vinnanam assa
akincannayatanupagam  .  ayam  bhikkhave pathama akincannayatanasappaya
Patipada akkhayati.
   [86] Puna caparam bhikkhave ariyasavako arannagato va rukkhamulagato
va  sunnagaragato  va  iti  patisancikkhati  sunnamidam attena va
attaniyena  vati  .  tassa  evam  patipannassa  tabbahulaviharino
ayatane  cittam pasidati sampasade sati etarahi va akincannayatanam
samapajjati  pannaya  va  adhimuccati  . kayassa bheda parammarana
thanametam vijjati yantam samvattanikam vinnanam assa  akincannayatanupagam.
Ayam bhikkhave dutiya akincannayatanasappaya patipada akkhayati.
   [87]  Puna caparam bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati naham
kvacini 1- na 2- kassaci kincanatasmim na ca mama kvacini kisminci kincanam
natthiti  .  tassa  evam patipannassa tabbahulaviharino ayatane cittam
pasidati  sampasade  sati  etarahi  va  akincannayatanam samapajjati
pannaya  va  adhimuccati  .  kayassa  bheda parammarana thanametam
vijjati  yantam  samvattanikam  vinnanam  assa  akincannayatanupagam .
Ayam bhikkhave tatiya akincannayatanasappaya patipada akkhayati.
   [88] Puna caparam bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati ye ca
ditthadhammika  kama ye ca samparayika kama ya ca ditthadhammika
kamasanna  ya  ca  samparayika  kamasanna  ye ca ditthadhammika
rupa  ye  ca  samparayika  rupa  ya ca ditthadhammika rupasanna
@Footnote: 1 Ma. Yu. kvacani . 2 Po. Ma. Yu. nasaddo natthi.
Ya  ca  samparayika  rupasanna  ya  ca  anenjasanna ya ca
akincannayatanasanna   sabba   sanna   yattheta  aparisesa
nirujjhanti  etam santam etam panitam yadidam nevasannanasannayatananti .
Tassa  evam  patipannassa  tabbahulaviharino  ayatane  cittam  pasidati
sampasade  sati  etarahi  va  nevasannanasannayatanam  samapajjati
pannaya va adhimuccati . kayassa bheda parammarana thanametam vijjati
yantam  samvattanikam  vinnanam  assa  nevasannanasannayatanupagam .
Ayam bhikkhave nevasannanasannayatanasappaya patipada akkhayatiti.
   [89] Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca idha
bhante bhikkhu evam patipanno hoti no cassa no ca me siya [1]-
na me bhavissati yadatthi yambhutam tam pajahamiti [2]- upekkham patilabhati
parinibbayeyya 3- nu kho so bhante bhikkhu na va parinibbayeyyati.
Apetthekacco  ananda  bhikkhu  parinibbayeyya  apetthekacco bhikkhu
na  parinibbayeyyati  .  ko  nu kho bhante hetu ko paccayo
yenapetthekacco  bhikkhu  parinibbayeyya  apetthekacco  bhikkhu  na
parinibbayeyyati.
   [90] Idhananda bhikkhu evam patipanno hoti no cassa no ca
me  siya  na  me  bhavissati yadatthi yambhutam tam pajahamiti upekkham
patilabhati  so  tam  upekkham  abhinandati  abhivadati  ajjhosaya titthati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na bhavissati. sabbattha evam natabbam .   2 Ma. Yu. etthantare
@evamsaddo atthi. sabbattha evam natabbam . 3 Yu. parinibbayeyya nu kho ... na va
@parinibbayeyyati natthi.
Tassa  tam  upekkham  abhinandato  abhivadato  ajjhosaya  titthato
tannissitam   hoti  vinnanam  tadupadanam  saupadano  ananda
bhikkhu  na parinibbayatiti . kaham pana so bhante bhikkhu upadiyamano
upadiyatiti  .  nevasannanasannayatanam  anandati . upadanasettham
kira  so  bhante  bhikkhu upadiyamano upadiyatiti . upadanasettham
so  ananda  bhikkhu  upadiyamano  upadiyati  upadanasettham
hetam ananda yadidam nevasannanasannayatanam.
   [91] Idhananda bhikkhu evam patipanno hoti no cassa no ca
me  siya  na  me  bhavissati yadatthi yambhutam tam pajahamiti upekkham
patilabhati  so  tam  upekkham  nabhinandati  nabhivadati  na  ajjhosaya
titthati  tassa  tam  upekkham  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosaya
titthato  na  tannissitam  hoti  vinnanam  tadanupadanam  anupadano
ananda  bhikkhu  parinibbayatiti  .  acchariyam  bhante  abbhutam bhante
nissaya  nissaya  kira  no bhante bhagavata oghanittharana akkhata
katamo pana bhante ariyo vimokkhoti.
   [92]  Idhananda  ariyasavako  iti  patisancikkhati  ye  ca
ditthadhammika  kama ye ca samparayika kama ya ca ditthadhammika
kamasanna  ya  ca  samparayika  kamasanna  ye ca ditthadhammika
rupa  ye  ca  samparayika  rupa  ya ca ditthadhammika rupasanna
ya  ca  samparayika  rupasanna  ya  ca  anenjasanna ya ca
Akincannayatanasanna   ya   ca   nevasannanasannayatanasanna
esa  sakkayo  yavata  sakkayo  etam  amatam  yadidam anupada
cittassa vimokkho . iti kho ananda desita maya anenjasappaya
patipada   desita   akincannayatanasappaya  patipada  desita
nevasannanasannayatanasappaya   patipada   desita   nissaya
nissaya  oghanittharana  [1]- ariyo vimokkho . yam kho ananda
satthara  karaniyam  savakanam hitesina anukampakena anukampam upadaya
katam vo tam maya etani ananda rukkhamulani etani sunnagarani.
Jhayathananda  ma  pamadattha  ma  paccha  vippatisarino  ahuvattha
ayam vo amhakam anusasaniti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Anenjasappayasuttam nitthitam chattham.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare desitoti dissati.
          Ganakamoggallanasuttam
   [93]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatu  pasade  .  atha  kho ganakamoggallano
brahmano  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ganakamoggallano  brahmano
bhagavantam  etadavoca  seyyathapi  bho  gotama  imassa  migaramatu
pasadassa  dissati  anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada
yadidam  yava  pacchima  sopanakalevara  imesampi  hi  bho gotama
brahmananam  dissati  anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada
yadidam  ajjhene  imesampi  hi  bho  gotama  issasanam  dissati
anupubbasikkha   anupubbakiriya   anupubbapatipada  yadidam  issatthe
amhakampi  hi  bho  gotama  ganakanam  gananajivanam  dissati
anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada  yadidam  sankhane  mayam
hi  bho  gotama  antevasi  labhitva  pathamam evam ganapema ekam
ekakam  dve  duka  tini  tika  cattari  catukka panca pancaka
satta  sattaka  attha  atthaka  nava  navaka  dasa dasakati satampi
mayam  bho  gotama  ganapema  sakka  nu kho bho gotama imasmimpi
dhammavinaye  evameva  anupubbasikkha  anupubbakiriya  anupubbapatipada
pannapetunti.
   [94]  Sakka  brahmana  imasmim  dhammavinaye  anupubbasikkha
anupubbakiriya  anupubbapatipada  pannapetum  .  seyyathapi  brahmana
dakkho  assadamako  bhaddam assajaniyam labhitva pathameneva mukhadhane
karanam kareti 1- atha uttarim karanam kareti evameva kho brahmana
tathagato  purisadammam  labhitva  pathamam  evam vineti ehi tvam bhikkhu
silava  hohi  patimokkhasamvarasamvuto  viharahi  acaragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhassu sikkhapadesuti.
   [95] Yato kho brahmana bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto
viharati   acaragocarasampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi
samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  tamenam  tathagato  uttarim  vineti
ehi  tvam  bhikkhu indriyesu guttadvaro hohi cakkhuna rupam disva
ma  nimittaggahi  hohi  ma  anubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam
cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma   anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjahi  rakkhahi
cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjahi . sotena saddam sutva ...
Ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... Kayena photthabbam
phusitva  ...  manasa  dhammam  vinnaya ma nimittaggahi hohi ma
anubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam   manindriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya patipajjahi rakkhahi manindriyam manindriye samvaram apajjahiti.
@Footnote: 1 Yu. karoti.
   [96] Yato kho brahmana bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti
tamenam  tathagato  uttarim  vineti ehi tvam bhikkhu bhojane mattannu
hohi patisankha yoniso aharam ahareyyasi neva davaya na madaya
na mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa kayassa thitiya yapanaya
vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya  iti  purananca  vedanam patihankhami
navanca vedanam na uppadessami yatra ca me bhavissati anavajjata ca
phasuviharo cati.
   [97]  Yato  kho  brahmana  bhikkhu  bhojane mattannu hoti
tamenam  tathagato  uttarim vineti ehi tvam bhikkhu jagariyam anuyutto
viharahi  divasam  cankamena  nisajjaya  avaraniyehi  dhammehi  cittam
parisodhehi  rattiya  pathamam  yamam  cankamena  nisajjaya avaraniyehi
dhammehi  cittam  parisodhehi  rattiya majjhimam yamam dakkhinena passena
sihaseyyam  kappeyyasi  padena  padam  accadhaya sato sampajano
kutthanasannam manasikatva 1- rattiya pacchimam yamam paccutthaya cankamena
nisajjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodhehiti.
   [98]  Yato  kho  brahmana  bhikkhu jagariyam anuyutto hoti
tamenam  tathagato  uttarim  vineti  ehi  tvam bhikkhu satisampajannena
samannagato  hohi  abhikkante  patikkante  sampajanakari alokite
vilokite   sampajanakari   samminjite  pasarite  sampajanakari
sanghatipattacivaradharane  sampajanakari  asite  pite khayite sayite
@Footnote: 1 annattha manasikaritvatipi patho dissati.
Sampajanakari   uccarapassavakamme  sampajanakari  gate  thite
nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakariti.
   [99]  Yato  kho brahmana bhikkhu satisampajannena samannagato
hoti  tamenam  tathagato  uttarim  vineti  ehi  tvam bhikkhu vivittam
senasanam  bhaja  arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham  susanam
vanapattham  abbhokasam  palalapunjanti  .  so vivittam senasanam bhajati
arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram  giriguham susanam vanapattham abbhokasam
palalapunjam  .  so  pacchabhattam  pindapatapatikkanto nisidati pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  parimukham satim upatthapetva . so
abhijjham  loke  pahaya  vigatabhijjhena  cetasa  viharati  abhijjhaya
cittam  parisodheti  byapadapadosam  pahaya  abyapannacitto  viharati
sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa  cittam  parisodheti  thinamiddham
pahaya  vigatathinamiddho  viharati  alokasanni  sato  sampajano
thinamiddha  cittam  parisodheti  uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato
viharati  ajjhattam  vupasantacitto  uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti
vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho  viharati  akathamkathi  kusalesu  dhammesu
vicikicchaya cittam parisodheti.
   [100]  So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakukam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam upasampajja viharati
Vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati
pitiya  ca  viraga  .pe.  tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa
ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati . ye 1- te
kho  brahmana  bhikkhu  sekha  appattamanasa  anuttaram  yogakkhemam
patthayamana  viharanti  tesu  me  ayam evarupi anusasani hoti .
Ye  pana  te  bhikkhu  arahanto  khinasava  vusitavanto katakaraniya
ohitabhara   anuppattasadattha   parikkhinabhavasannojana   sammadanna
vimutta  tesam  ime  dhamma  ditthadhammasukhaviharaya  ceva samvattanti
satisampajannaya cati.
   [101]  Evam  vutte  ganakamoggallano  brahmano bhagavantam
etadavoca  kinnu  kho  bhoto  gotamassa savaka bhota gotamena
evam  ovadiyamana  evam  anusasiyamana  sabbeva  accantanittham
nibbanam  aradhenti  udahu ekacce naradhentiti . appekacce
kho  brahmana  mama  savaka  maya  evam  ovadiyamana  evam
anusasiyamana   accantanittham   nibbanam  aradhenti  ekacce
naradhentiti . ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo yantitthateva
nibbanam  titthati  nibbanagamimaggo  titthati bhavam gotamo samadapeta
atha  ca  pana  bhoto  gotamassa  savaka  bhota gotamena evam
ovadiyamana   evam  anusasiyamana  appekacce  accantanittham
nibbanam aradhenti ekacce naradhentiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho te.
   [102]  Tenahi  brahmana  tannevettha  patipucchissami  yatha
te  khameyya  yatha  nam  byakareyyasi  tam  kim mannasi brahmana
kusalo  tvam  rajagahagamissa  maggassati  . evam bho kusalo aham
rajagahagamissa maggassati.
   {102.1} Tam kim mannasi brahmana idha puriso agaccheyya rajagaham
gantukamo so tam upasankamitva evam vadeyya icchamaham bhante rajagaham
gantum tassa me rajagahassa maggam upadisati. Tamenam tvam evam vadeyyasi
ehambho purisa ayam maggo rajagaham gacchati tena muhuttam gaccha tena muhuttam
gantva dakkhissasi amukam nama gamam tena muhuttam gaccha tena muhuttam
gantva dakkhissasi amukam nama nigamam tena muhuttam gaccha tena muhuttam
gantva  dakkhissasi  rajagahassa  aramaramaneyyakam  vanaramaneyyakam
bhumiramaneyyakam  pokkharaniramaneyyakanti  .  so  taya  evam
ovadiyamano  evam  anusasiyamano  ummaggam  gahetva  pacchamukho
gaccheyya  . atha dutiyo puriso agaccheyya rajagaham gantukamo .
So  tam upasankamitva evam vadeyya icchamaham bhante rajagaham gantum
tassa me rajagahassa maggam upadisati . tamenam tvam evam vadeyyasi
ehambho  purisa  ayam  maggo  rajagaham  gacchati tena muhuttam gaccha
tena  muhuttam  gantva  dakkhissasi  amukam  nama gamam tena muhuttam
gaccha  tena  muhuttam  gantva  dakkhissasi  amukam  nama  nigamam
tena  muhuttam  gaccha  tena  muhuttam  gantva  dakkhissasi rajagahassa
Aramaramaneyyakam      vanaramaneyyakam      bhumiramaneyyakam
pokkharaniramaneyyakanti   .  so  taya  evam  ovadiyamano
evam anusasiyamano sotthina rajagaham gaccheyya.
   {102.2} Ko nu kho brahmana hetu ko paccayo yantitthateva
rajagaham  titthati  rajagahagamimaggo  titthasi tvam samadapeta atha ca
pana  taya  evam  ovadiyamano evam anusasiyamano eko puriso
ummaggam  gahetva  pacchamukho  gaccheyya  eko sotthina rajagaham
gaccheyyati  . ettha kyaham bho gotama karomi maggakkhayaham bho
gotamati.
   [103]  Evameva  kho  brahmana  titthateva nibbanam titthati
nibbanagamimaggo  titthamaham  samadapeta  atha  ca  pana  mama
savaka  maya  evam ovadiyamana evam anusasiyamana appekacce
accantanittham  nibbanam  aradhenti  ekacce  naradhenti  ettha
kyaham brahmana karomi maggakkhayi 1- brahmana tathagatoti.
   [104]  Evam  vutte  ganakamoggallano  brahmano bhagavantam
etadavoca  yeme bho gotama puggala asaddha jivikattha agarasma
anagariyam  pabbajita satha mayavino ketubhino 2- uddhata unnala
capala  mukhara  vikinnavaca  indriyesu  aguttadvara  bhojane
amattannuno  jagariyam  ananuyutta  samanne  anapekkhavanto sikkhaya
na tibbagarava bahullika sathilika 3- okkamane pubbangama paviveke
nikkhittadhura  kusita  hinaviriya  mutthassatino  asampajana asamahita
@Footnote: 1 Ma. maggakkhayiham . 2 Ma. ketabino . 3 Ma. Yu. sathalika.
Vibbhantacitta  duppanna  elamuga  na  tehi  bhavam  gotamo saddhim
samvasati.
   {104.1} Ye pana te kulaputta saddha agarasma anagariyam
pabbajita  asatha  amayavino  aketubhino  anuddhata  anunnala
acapala  amukhara  avikinnavaca  indriyesu  guttadvara  bhojane
mattannuno  jagariyam  anuyutta  samanne  apekkhavanto  sikkhaya
tibbagarava  na  bahullika  na  sathilika  okkamane nikkhittadhura
paviveke   pubbangama   araddhaviriya  pahitatta  upatthitasatino
sampajana  samahita  ekaggacitta  pannavanto  anelamuga  tehi
bhavam gotamo saddhim samvasati.
   {104.2} Seyyathapi bho gotama yekeci mulagandha kalanusarikam
tesam aggamakkhayati yekeci saragandha lohitacandanam tesam aggamakkhayati
yekeci pupphagandha vassikam tesam aggamakkhayati evameva kho bhoto gotamassa
ovado  paramajjadhammesu abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama
seyyathapi  bho  gotama  nikkujjitam  va ukkujjeyya paticchannam va
vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam
dhareyya  cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  evameva bhota gotamena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhagavantam  gotamam saranam
gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam gotamo dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
       Ganakamoggallanasuttam nitthitam sattamam.
           ----------
          Gopakamoggallanasuttam
   [105] Evamme sutam ekam samayam ayasma anando rajagahe
viharati  veluvane  kalandakanivape  aciraparinibbute  bhagavati  . tena
kho  pana  samayena raja magadho ajatasattu vedehiputto rajagaham
patisankharapeti  ranno  pajjotassa  asankamano  .  atha  kho
ayasma  anando  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya
rajagaham  pindaya  pavisi  .  atha  kho  ayasmato  anandassa
etadahosi  atippago  kho  tava  rajagahe  pindaya  caritum
yannunaham  yena  gopakamoggallanassa  brahmanassa  kammanto  yena
gopakamoggallano brahmano tenupasankameyyanti.
   {105.1} Atha kho ayasma anando yena gopakamoggallanassa
brahmanassa kammanto yena gopakamoggallano brahmano tenupasankami.
Addasa kho gopakamoggallano brahmano ayasmantam anandam durato 1-
agacchantam disvana ayasmantam anandam etadavoca etu kho bhavam anando
svagatam bhoto anandassa cirassam kho bhavam anando imam pariyayamakasi
yadidam idhagamanaya nisidatu bhavam anando idamasanam pannattanti . Nisidi
kho ayasma anando pannatte asane . gopakamoggallanopi kho
brahmano annataram nicam asanam gahetva [2]- nisidi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. duratova . 2 Ma. Yu. etthantare ekamantanti dissati.
   [106]  Ekamantam  nisinno kho gopakamoggallano brahmano
ayasmantam anandam etadavoca atthi nu kho bho ananda ekabhikkhupi
tehi  dhammehi  sabbena  sabbam  sabbatha  sabbam  samannagato yehi
dhammehi   samannagato   so  bhavam  gotamo  ahosi  araham
sammasambuddhoti  .  natthi  kho brahmana ekabhikkhupi tehi dhammehi
sabbena  sabbam  sabbatha  sabbam  samannagato  yehi  dhammehi
samannagato  so  bhagava  ahosi  araham  sammasambuddho  so  hi
brahmana  bhagava  anuppannassa  maggassa  uppadeta  asanjatassa
maggassa  sanjaneta  anakkhatassa  maggassa  akkhata  maggannu
maggavidu  maggakovido  magganuga  ca pana etarahi savaka viharanti
paccha  samannagatati  .  ayanca  hidam  ayasmato  anandassa
gopakamoggallanena brahmanena saddhim antarakatha vippakata ahosi.
   [107]  Atha  kho  vassakaro  brahmano  magadhamahamatto
rajagahe  kammante  anusannayamano  yena  gopakamoggallanassa
brahmanassa   kammanto   yenayasma   anando  tenupasankami
upasankamitva  ayasmata  anandena  saddhim  sammodi  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi . ekamantam nisinno
kho  vassakaro  brahmano  magadhamahamatto  ayasmantam  anandam
etadavoca  kaya  nuttha  bho  ananda  etarahi kathaya sannisinna
ka  ca pana te 1- antarakatha vippakatati . idha mam brahmana
@Footnote: 1 Ma. Yu. vo.
Gopakamoggallano  brahmano  evamaha  1-  atthi  nu kho bho
ananda  ekabhikkhupi  tehi  dhammehi  sabbena  sabbam sabbatha sabbam
samannagato  yehi  dhammehi  samannagato  so bhavam gotamo ahosi
araham  sammasambuddhoti  evam vutte aham brahmana gopakamoggallanam
brahmanam   etadavocam   natthi   kho   brahmana  ekabhikkhupi
tehi  dhammehi  sabbena  sabbam  sabbatha  sabbam  samannagato yehi
dhammehi  samannagato  so  bhagava  ahosi  araham  sammasambuddho
so  hi  brahmana  bhagava  anuppannassa  maggassa  uppadeta
asanjatassa  maggassa  sanjaneta  anakkhatassa  maggassa  akkhata
maggannu  maggavidu  maggakovido  magganuga  ca  pana  etarahi
savaka  viharanti  paccha  samannagatati  mayam  kho  no brahmana
gopakamoggallanena  brahmanena  saddhim  antarakatha  vippakata
atha tvam anuppattoti.
   [108]  Atthi  nu kho bho ananda ekabhikkhupi tena bhota
gotamena  thapito  ayam  vo  mamaccayena  patisaranam  bhavissatiti  yam
tumhe  etarahi patidhaveyyathati . natthi kho brahmana ekabhikkhupi
tena  bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena thapito
ayam  vo  mamaccayena  patisaranam  bhavissatiti  yam  mayam  etarahi
patidhaveyyamati 2-.
   [109]  Atthi  pana bho ananda ekabhikkhupi sanghena sammato
@Footnote: 1 Yu. idamaha . 2 Ma. patipadeyyamati.
Sambahulehi  therehi  bhikkhuhi  thapito  ayam  no  bhagavato accayena
patisaranam  bhavissatiti  yam  tumhe  etarahi patidhaveyyathati . natthi
kho  brahmana  ekabhikkhupi  sanghena  sammato  sambahulehi  therehi
bhikkhuhi  thapito  ayam  no  bhagavato  accayena  patisaranam  bhavissatiti
yam  mayam  etarahi  patidhaveyyamati  . evam appatisarane ca pana
bho ananda ko hetu dhammasamaggiyati 1- . na kho mayam brahmana
appatisarana sappatisarana mayam brahmana dhammapatisaranati.
   [110]  Atthi  nu kho bho ananda ekabhikkhupi tena bhota
gotamena  thapito  ayam  vo  mamaccayena  patisaranam  bhavissatiti  yam
tumhe  etarahi  patidhaveyyathati  iti  puttho samano natthi kho
brahmana  ekabhikkhupi  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  thapito  ayam  vo  mamaccayena  patisaranam  bhavissatiti
yam mayam etarahi patidhaveyyamati vadesi . atthi pana bho ananda
ekabhikkhupi  sanghena  sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhuhi  thapito
ayam  no  bhagavato  accayena patisaranam bhavissatiti yam tumhe etarahi
patidhaveyyathati  iti  puttho  samano  natthi  kho  brahmana
ekabhikkhupi  sanghena  sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhuhi  thapito
ayam  no  bhagavato  accayena  patisaranam  bhavissatiti yam mayam etarahi
patidhaveyyamati  vadesi . evam appatisarane ca pana bho ananda
ko  hetu  dhammasamaggiyati  iti  puttho  samano  na  kho mayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. samaggiyati.
Brahmana  appatisarana  sappatisarana  mayam  brahmana  dhammapatisaranati
vadesi  .  imassa  pana  bho  ananda  bhasitassa  katham  attho
datthabboti.
   [111]  Atthi  kho brahmana tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  bhikkhunam  sikkhapadam  pannattam  patimokkham
uddittham  te  mayam  tadahuposathe  yavatika  ekam  gamakkhettam
upanissaya  viharama  te  sabbe  ekajjham  sannipatama sannipatitva
yassa  tam  vattati  tam  ajjhesama  tasmim  ce  bhannamane  hoti
bhikkhussa  apatti  hoti  vitikkamo  tam  mayam  yathadhammam yathanusittham
karemati  na kira no bhavanto karenti dhammo no karetiti .
Atthi  nu kho bho ananda ekabhikkhupi yam tumhe etarahi sakkarotha
garukarotha manetha pujetha sakkatva garukatva upanissaya viharathati .
Atthi  kho brahmana ekabhikkhupi yam mayam etarahi sakkaroma garukaroma
manema pujema sakkatva garukatva upanissaya viharamati.
   [112] Atthi kho bho ananda ekabhikkhupi tena bhota gotamena
thapito  ayam  vo  mamaccayena patisaranam bhavissatiti yam tumhe etarahi
patidhaveyyathati  iti  puttho  samano  natthi  kho  brahmana
ekabhikkhupi  tena  bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
thapito  ayam  vo  mamaccayena  patisaranam  bhavissatiti yam mayam etarahi
patidhaveyyamati  vadesi . atthi pana 2- bho ananda ekabhikkhupi
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthi nu kho . 2 Yu. atthi pana vo bho.
Sanghena sammato sambahulehi therehi bhikkhuhi thapito ayam no bhagavato
accayena  patisaranam  bhavissatiti  yam  tumhe etarahi patidhaveyyathati
iti  puttho  samano  natthi  kho  brahmana  ekabhikkhupi  sanghena
sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhuhi  thapito  ayam  no  bhagavato
accayena  patisaranam  bhavissatiti  yam  mayam  etarahi  patidhaveyyamati
vadesi . atthi nu kho bho ananda ekabhikkhupi yam tumhe etarahi
sakkarotha  garukarotha  manetha  pujetha sakkatva garukatva upanissaya
viharathati  iti  puttho  samano  atthi  kho  brahmana ekabhikkhupi
yam  mayam  etarahi  sakkaroma  garukaroma  manema  pujema sakkatva
garukatva  upanissaya viharamati vadesi . imassa 1- bho ananda
bhasitassa katham attho datthabboti.
   [113]  Atthi  kho brahmana tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  dasa  pasadaniya  dhamma  akkhata yasmim
no  te 2- dhamma samvijjanti tam mayam etarahi sakkaroma garukaroma
manema  pujema  sakkatva garukatva upanissaya viharama katame dasa
idha  brahmana  bhikkhu  silava  hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati
acaragocarasampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya
sikkhati sikkhapadesu.
   {113.1} Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhamma
adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana  sattha  3-
sabyanjana   kevalaparipunnam   parisuddham   brahmacariyam   abhivadanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. imassa pana bho . 2 Ma. Yu. ime . 3 Ma. Yu. sattham sabyanjanam.
Tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti  dhata  1- vacasa paricita
manasanupekkhita ditthiya supatividdha.
   {113.2}  Santuttho  hoti  civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharehi   .   catunnam   jhananam   abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam    nikamalabhi    hoti    akicchalabhi
akasiralabhi  anekavihitam  iddhividham  paccanubhoti  ekopi  hutva
bahudha  hoti  bahudhapi  hutva  eko  hoti  avibhavam tirobhavam
tirokuddam  tiropakaram tiropabbatam asajjamano 2- gacchati seyyathapi
akase  pathaviyapi  ummujjanimmujjam  karoti  seyyathapi  udake
udakepi  abhijjamane gacchati seyyathapi pathaviyam akasepi pallankena
kamati  seyyathapi  pakkhi  sakuno  imepi  candimasuriye evammahiddhike
evammahanubhave  panina  parimasati 3- parimajjati yava brahmalokapi
kayena vasam vatteti . Dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya
ubho  sadde  sunati  dibbe  ca  manuse  ca  ye  dure
santike ca.
   {113.3}  Parasattanam  parapuggalanam  cetasa  ceto  paricca
pajanati  .  saragam  va cittam saragam cittanti pajanati vitaragam
va  cittam  vitaragam  cittanti  pajanati  .  sadosam  va  cittam
sadosam  cittanti  pajanati  vitadosam  va  cittam  vitadosam cittanti
pajanati  .  samoham  va cittam samoham cittanti pajanati vitamoham
va  cittam  vitamoham  cittanti  pajanati  .  sankhittam  va cittam
sankhittam  cittanti  pajanati  vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti
@Footnote: 1 Ma. dhata . 2 katthaci asajjamanotipi patho dissati .  3 katthaci paramasatitipi
@patho dissati.
Pajanati  .  mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti  pajanati
amahaggatam  va  cittam  amahaggatam  cittanti  pajanati  .  sauttaram
va  cittam  sauttaram  cittanti  pajanati  anuttaram  va  cittam
anuttaram  cittanti  pajanati  .  samahitam  va  cittam  samahitam
cittanti  pajanati  asamahitam  va  cittam  asamahitam  cittanti
pajanati  .  vimuttam  va  cittam  vimuttam  cittanti  pajanati
avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati.
   {113.4}  Anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam ekampi
jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo pancapi jatiyo
dasapi  jatiyo  visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi jatiyo
pannasampi  jatiyo  jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi
anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe
amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo  evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto amutra udapadim
tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo evam
sukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti.
   {113.5} Iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
.pe.  yathakammupage  satte  pajanati . asavanam khaya anasavam
Cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  viharati  .  ime  kho  brahmana  tena  bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  dasa pasadaniya dhamma
akkhata  yasmim  no  ime  dhamma  samvijjanti  tam  mayam etarahi
sakkaroma  garukaroma  manema  pujema sakkatva garukatva upanissaya
viharamati.
   [114]  Evam  vutte  vassakaro  brahmano magadhamahamatto
upanandam  senapatim  amantesi  tam  kim  mannasi  evam  senapati
yadime  bhonto  sakkatabbam  sakkaronti  garukatabbam  garukaronti
manetabbam  manenti  pujetabbam pujenti tagghime bhonto sakkatabbam
sakkaronti  garukatabbam  garukaronti  manetabbam  manenti  pujetabbam
pujenti  imanca  hi  te bhonto na sakkareyyum na garukareyyum na
maneyyum na pujeyyum atha kincarahi te bhonto sakkareyyum garukareyyum
maneyyum pujeyyum sakkatva garukatva [1]- upanissaya vihareyyunti.
   [115]  Atha  kho  vassakaro  brahmano  magadhamahamatto
ayasmantam  anandam  etadavoca  kaham pana [2]- anando etarahi
viharatiti  .  veluvane khvaham brahmana etarahi viharamiti . kacci
pana  bho  ananda  veluvanam ramaniyanceva appasaddanca appanigghosanca
vijanavatam   manussarahaseyyakam   patisallanasaruppanti   .  taggha
brahmana   veluvanam   ramaniyanceva  appasaddanca  appanigghosanca
@Footnote: 1 Ma. etthantare manetva pujetvati dissati . 2 Ma. Yu. etthantare bhavanti
@dissati.
Vijanavatam  manussarahaseyyakam  patisallanasaruppam  yathatam  tumhadisehi
rakkhikehi 1- gopakehiti.
   [116]  Taggha  bho ananda veluvanam ramaniyanceva appasaddanca
appanigghosanca   vijanavatam   manussarahaseyyakam   patisallanasaruppam
yathatam  bhavantehi  jhayihi  jhanasilehi  2-  jhayino ceva bhavanto
jhanasilino  ca  ekamidaham  bho  ananda  samayam so bhavam gotamo
vesaliyam  viharati  mahavane  kutagarasalayam  atha  khvaham  bho
ananda  yena  mahavanam  kutagarasala  yena  so  bhavam gotamo
tenupasankamim  tatra  ca  pana  so  bhavam  gotamo  anekapariyayena
jhanakatham kathesi jhayi ceva so bhavam gotamo ahosi jhanasilo 3- ca
sabbanca pana so bhavam gotamo jhanam vannesiti.
   [117]  Na  kho  brahmana so bhagava sabbam jhanam vannesi
napi so bhagava sabbam jhanam na vannesi na 4- kathamrupanca brahmana
so  bhagava  jhanam  na  vannesi  .  idha  brahmana  ekacco
kamaragapariyutthitena  cetasa  viharati  kamaragaparetena  uppannassa
ca  kamaragassa  nissaranam  yathabhutam  nappajanati  so kamaragamyeva
antaram  karitva  jhayati  pajjhayati  nijjhayati  apajjhayati .
Byapadapariyutthitena  cetasa  viharati  byapadaparetena  uppannassa
ca  byapadassa  nissaranam  yathabhutam  nappajanati  so byapadamyeva
antaram  karitva  jhayati  pajjhayati  nijjhayati  apajjhayati .
@Footnote: 1 Ma. rakkhakehi. Yu. rakkhehi. 2 jhanasilihi. 3 jhanasili.
@4 Po. Ma. Yu. nasadado natthi.
Thinamiddhapariyutthitena  cetasa  viharati  thinamiddhaparetena  uppannassa
ca  thinamiddhassa  nissaranam  yathabhutam  nappajanati  so  thinamiddhamyeva
antaram  karitva  jhayati  pajjhayati  nijjhayati  apajjhayati .
Uddhaccakukkuccapariyutthitena  cetasa  viharati  uddhaccakukkuccaparetena
uppannassa  ca  uddhaccakukkuccassa  nissaranam  yathabhutam  nappajanati
so  uddhaccakukkuccamyeva  antaram  karitva jhayati pajjhayati nijjhayati
apajjhayati  .  vicikicchapariyutthitena cetasa viharati vicikicchaparetena
uppannaya   ca   vicikicchaya  nissaranam  yathabhutam  nappajanati
so  vicikicchamyeva  antaram  karitva  jhayati  pajjhayati  nijjhayati
apajjhayati  .  na  evarupam  kho  brahmana  so  bhagava  jhanam
vannesi.
   {117.1}  Kathamrupanca  brahmana so bhagava jhanam vannesi .
Idha  brahmana  bhikkhu  vivicceva  kamehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam upasampajja viharati
vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam ... tatiyam jhanam ...
Catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  .  evarupam kho brahmana so
bhagava jhanam vannesiti.
   [118] Garayham kira bho ananda so bhavam gotamo jhanam garahi
pasamsam  pasamsi  handa  cadani  mayam  bho ananda gacchama bahukicca
mayam  bahukaraniyati . yassadani tvam brahmana kalam mannasiti . atha
Kho  vassakaro  brahmano  magadhamahamatto  ayasmato  anandassa
bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana pakkami.
   [119]  Atha  kho gopakamoggallano brahmano acirapakkante
vassakare  brahmane  magadhamahamatte ayasmantam anandam etadavoca
yam  no  mayam  bhavantam  anandam  apucchimha tam no bhavam anando
na  byakasiti  .  nanu  1- te brahmana avocumha natthi kho
brahmana  ekabhikkhupi  tehi  dhammehi  sabbena sabbam sabbatha sabbam
samannagato  yehi  dhammehi  samannagato  so bhagava ahosi araham
sammasambuddho  so  hi  brahmana  bhagava  anuppannassa  maggassa
uppadeta  asanjatassa  maggassa  sanjaneta anakkhatassa maggassa
akkhata  maggannu  maggavidu  maggakovido  magganuga  ca  pana
etarahi savaka viharanti paccha samannagatati.
       Gopakamoggallanasuttam nitthitam atthamam.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. apinu.
           Mahapunnamasuttam
   [120]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatu pasade . tena kho pana samayena bhagava
tadahuposathe  pannarase  punnaya  punnamaya  rattiya bhikkhusanghaparivuto
abbhokase  nisinno  hoti  .  atha  kho  annataro  bhikkhu
utthayasana  ekamsam civaram katva yena bhagava tenanjalimpanametva
bhagavantam  etadavoca  puccheyyaham  bhante  bhagavantam  kincideva desam
sace  me  bhagava  okasam  karoti  panhassa veyyakaranayati .
Tenahi tvam bhikkhu sake asane nisiditva puccha yadakankhasiti.
   [121]  Atha kho so bhikkhu sake asane nisiditva bhagavantam
etadavoca  ime  nu  kho  bhante  pancupadanakkhandha  seyyathidam
rupupadanakkhandho    vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pancupadanakkhandha  seyyathidam  rupupadanakkhandho  vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho  sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandhoti .
Sadhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva
bhagavantam  uttarim  panham  pucchi  ime pana bhante pancupadanakkhandha
kimmulakati  .  ime  kho  bhikkhu pancupadanakkhandha chandamulakati .
Tanneva  nu  kho  bhante  upadanam  te  pancupadanakkhandha
Udahu   annatra   pancupadanakkhandhehi  upadananti  .  na
kho  bhikkhu  tanneva  upadanam  te  pancupadanakkhandha  napi
annatra   pancupadanakkhandhehi   upadanam   yo  kho  bhikkhu
pancupadanakkhandhesu chandarago tam tattha upadananti.
   [122]  Siya  pana  bhante  sa  1-  pancupadanakkhandhesu
chandaragavemattatati . siya bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa
evam hoti evamrupo siyam anagatamaddhanam evamvedano siyam anagatamaddhanam
evamsanno  siyam  anagatamaddhanam  evamsankharo  siyam  anagatamaddhanam
evam  vinnano  siyam  anagatamaddhananti  evam  kho  bhikkhu
siya 2- pancupadanakkhandhesu chandaragavemattatati.
   [123] Kittavata pana bhante khandhanam khandhadhivacanam hotiti .
Yankinci  bhikkhu  rupam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha
va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike
va ayam rupakkhandho yakaci vedana ... Yakaci sanna ... Yekeci
sankhara  ...  yankinci  vinnanam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam
va  bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam
dure  santike  va  ayam  vinnanakkhandho  ettavata  kho bhikkhu
khandhanam khandhadhivacanam hotiti.
   [124]  Ko  nu kho bhante hetu ko paccayo rupakkhandhassa
pannapanaya  ko  hetu  ko  paccayo vedanakkhandhassa pannapanaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sa iti na dissati . 2 Yu. siyati natthi.
Ko   hetu   ko   paccayo   sannakkhandhassa   pannapanaya
ko  hetu  ko  paccayo  sankharakkhandhassa  pannapanaya ko hetu
ko  paccayo  vinnanakkhandhassa  pannapanayati  .  cattaro  kho
bhikkhu  mahabhuta  hetu  cattaro  mahabhuta  paccayo  rupakkhandhassa
pannapanaya  phasso  hetu  phasso  paccayo  vedanakkhandhassa
pannapanaya   phasso  hetu  phasso  paccayo  sannakkhandhassa
pannapanaya  phasso  hetu  phasso  paccayo  sankharakkhandhassa
pannapanaya  namarupam  kho  bhikkhu  hetu  namarupam  paccayo
vinnanakkhandhassa pannapanayati.
   [125]  Katham  pana  bhante sakkayaditthi hotiti . idha bhikkhu
assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  rupam  attato  samanupassati  rupavantam  va
attanam  attani  va  rupam  rupasmim  va  attanam vedanam attato
samanupassati vedanavantam va attanam attani va vedanam vedanaya va
attanam  sannam  attato  samanupassati  sannavantam  va  attanam
attani  va  sannam  sannaya  va  attanam  sankhare  attato
samanupassati sankharavantam va attanam attani va sankhare sankharesu
va  attanam  vinnanam  attato  samanupassati  vinnanavantam  va
attanam  attani  va  vinnanam  vinnanasmim  va  attanam  evam
Kho bhikkhu sakkayaditthi hotiti.
   [126] Katham pana bhante sakkayaditthi na hotiti . idha bhikkhu
sutava  ariyasavako ariyanam dassavi ariyadhammassa kovido ariyadhamme
suvinito  sappurisanam  dassavi  sappurisadhammassa  kovido sappurisadhamme
suvinito  na  rupam  attato samanupassati na rupavantam va attanam na
attani  va  rupam  na  rupasmim  va  attanam  na vedanam attato
samanupassati  na  vedanavantam  va  attanam  na attani va vedanam
na  vedanaya  va  attanam  na  sannam  attato  samanupassati  na
sannavantam  va  attanam  na  attani  va sannam na sannaya va
attanam  na  sankhare  attato  samanupassati  na  sankharavantam va
attanam  na  attani  va sankhare na sankharesu va attanam na
vinnanam  attato  samanupassati  na  vinnanavantam  va  attanam  na
attani  va  vinnanam  na  vinnanasmim  va  attanam  evam  kho
bhikkhu sakkayaditthi na hotiti.
   [127] Ko nu kho bhante rupe assado ko adinavo kim
nissaranam  ko  vedanaya  assado  ko  adinavo  kim  nissaranam
ko  sannaya  assado  ko adinavo kim nissaranam ko sankharesu
assado  ko  adinavo  kim  nissaranam  ko  vinnane  assado
ko  adinavo  kim  nissarananti  .  yam  kho  bhikkhu  rupam paticca
uppajjati  sukham  somanassam  ayam  rupe  assado  yam  rupam aniccam
Dukkham  viparinamadhammam  ayam  rupe adinavo yo rupe chandaragavinayo
chandaragappahanam  idam  rupe  nissaranam  yanca  1-  bhikkhu  vedanam
paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  vedanaya  assado  ya
vedana  anicca  dukkha  viparinamadhamma  ayam  vedanaya adinavo
yo  vedanaya  chandaragavinayo  chandaragappahanam  idam  vedanaya
nissaranam  yanca  bhikkhu  sannam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam
ayam  sannaya  assado  ya sanna anicca dukkha viparinamadhamma
ayam   sannaya   adinavo   yo   sannaya   chandaragavinayo
chandaragappahanam  idam  sannaya  nissaranam  yanca  bhikkhu  sankhare
paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  sankharesu  assado ye
sankhara  anicca  dukkha  viparinamadhamma ayam sankharesu adinavo
yo  sankharesu  chandaragavinayo  chandaragappahanam  idam  sankharesu
nissaranam  yanca  bhikkhu  vinnanam  paticca  uppajjati  sukham  somanassam
ayam  vinnane  assado  yam  vinnanam  aniccam dukkham viparinamadhammam
ayam   vinnane   adinavo   yo  vinnane  chandaragavinayo
chandaragappahanam idam vinnane nissarananti.
   [128] Katham pana bhante janato katham passato imasminca savinnanake
kaye  bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya
na  hontiti  .  yankinci  bhikkhu  rupam  atitanagatapaccuppannam
ajjhattam  va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. yam kho.
Va  yam  dure  santike  va  sabbam  rupam netam mama nesohamasmi
na  meso  attati  evametam  yathabhutam  sammappannaya  passati
yakaci vedana ... Yakaci sanna ... Yekeci sankhara ... Yankinci
vinnanam   atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va
olarikam  va  sukhumam  va  hinam va panitam va yam dure santike
va  sabbam  vinnanam  netam  mama  nesohamasmi  na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya  passati  evam kho bhikkhu janato
evam  passato  imasminca  savinnanake  kaye  bahiddha  ca
sabbanimittesu ahankaramamankaramananusaya na hontiti.
   [129] Atha kho annatarassa bhikkhuno evam cetaso parivitakko
udapadi  iti  kira  bho  rupam  anatta  vedana  anatta sanna
anatta   sankhara  anatta  vinnanam  anatta  anattakatani
kammani kamattanam 1- phusissantiti . atha kho bhagava tassa bhikkhuno
cetasa  ceto  parivitakkamannaya  bhikkhu  amantesi  thanam  kho
panetam bhikkhave vijjati yam idhekacco moghapuriso aviddha avijjagato
tanhadhipateyyena  cetasa  satthu  sasanam abhidhavitabbam 2- manneyya
iti  kira  bho  rupam  anatta  vedana  anatta  sanna anatta
sankhara   anatta  vinnanam  anatta  anattakatani  kammani
kamattanam  phusissantiti  patipucchami  3-  vinita  kho  me  tumhe
@Footnote: 1 Po. katamattanam. 2 Ma. Yu. atidhavitabbam. Po. adhidhavitabbam.
@3 Si. paticca. Ma. pativinita.
Bhikkhave  tatra  tatra  dhammesu  tam  kim mannatha bhikkhave rupam niccam
va  aniccam  vati  .  aniccam  bhante . yampananiccam dukkham va
tam  sukham  vati . dukkham bhante . yampananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam  nu  tam  samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso
me  attati  .  no  hetam  bhante  . tam kim mannatha bhikkhave
vedana  .pe.  sanna  ...  sankhara ... vinnanam niccam va
aniccam vati . aniccam bhante . yampananiccam dukkham va tam sukham vati.
Dukkham  bhante  .  yampananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam nu tam
samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati . no hetam
bhante  .  tasmatiha  bhikkhave  yankinci  rupam atitanagatapaccuppannam
ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va
yam dure santike va sabbam rupam netam mama nesohamasmi na meso attati
evametam  yathabhutam  sammappannaya datthabbam . yakaci vedana ...
Yakaci  sanna  ...  yekeci  sankhara  ... yankinci vinnanam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam  va
sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam vinnanam
netam  mama  nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam
sammappannaya  datthabbam  .  evam passam bhikkhave sutava ariyasavako
rupasmimpi  nibbindati  vedanayapi  nibbindati  sannayapi  nibbindati
sankharesupi   nibbindati   vinnanasmimpi   nibbindati   nibbindam
Virajjati  viraga  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
pajanatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti  1-  .  imasminca  2- pana veyyakaranasmim bhannamane
satthimattanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti.
         Mahapunnamasuttam nitthitam navamam.
            ---------
@Footnote: 1 Si. abhinandum iti dissati . 2 Po. Yu. imasmim kho pana.
            Culapunnamasuttam
   [130]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatu pasade . tena kho pana samayena bhagava
tadahuposathe  pannarase  punnaya  punnamaya  rattiya bhikkhusanghaparivuto
abbhokase nisinno hoti.
   [131] Atha kho bhagava tunhibhutam 1- bhikkhusangham anuviloketva
bhikkhu  amantesi  janeyya  nu  kho bhikkhave asappuriso asappurisam
asappuriso  ayambhavanti  .  no  hetam  bhante  . sadhu bhikkhave
atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam asappuriso asappurisam janeyya
asappuriso  ayambhavanti  janeyya  pana  bhikkhave asappuriso sappurisam
sappuriso  ayambhavanti  .  no  hetam  bhante  .  sadhu bhikkhave
etampi 2- bhikkhave atthanam anavakaso yam asappuriso sappurisam janeyya
sappuriso ayambhavanti.
   [132]  Asappuriso  bhikkhave  asaddhammasamannagato  hoti
asappurisabhatti  hoti  asappurisacinti  hoti  asappurisamanti  hoti
asappurisavaco  hoti  asappurisakammanto  hoti  asappurisaditthi  hoti
asappurisadanam deti.
   [133] Kathanca bhikkhave asappuriso asaddhammasamannagato hoti.
Idha  bhikkhave  asappuriso  asaddho  hoti ahiriko hoti anottappi
@Footnote: 1 Ma. Yu. tunhibhutam tunhibhutam . 2 Ma. Yu. etampi kho.
Hoti  appassuto  hoti  kusito  hoti  mutthassati  hoti duppanno
hoti evam kho bhikkhave asappuriso asaddhammasamannagato hoti.
   [134]  Kathanca  bhikkhave  asappuriso  asappurisabhatti hoti .
Idha  bhikkhave  asappurisassa ye te samanabrahmana asaddha ahirika
anottappino  appassuta  kusita  mutthassatino  duppanna  tyassa
mitta  honti  te  sahaya  evam  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisabhatti hoti.
   [135]  Kathanca  bhikkhave  asappuriso  asappurisacinti hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyabadhayapi ceteti parabyabadhayapi
ceteti  ubhayabyabadhayapi  ceteti  evam  kho bhikkhave asappuriso
asappurisacinti hoti.
   [136]  Kathanca  bhikkhave  asappuriso  asappurisamanti hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyabadhayapi manteti parabyabadhayapi
manteti  ubhayabyabadhayapi  manteti  evam  kho bhikkhave asappuriso
asappurisamanti hoti.
   [137]  Kathanca  bhikkhave  asappuriso asappurisavaco hoti .
Idha  bhikkhave asappuriso musavadi hoti pisunavaco hoti pharusavaco
hoti  samphappalapi  hoti  evam  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisavaco hoti.
   [138]  Kathanca bhikkhave asappuriso asappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  panatipati  hoti  adinnadayi  hoti
kamesumicchacari hoti evam kho bhikkhave asappuriso asappurisakammanto
hoti.
   [139] Kathanca bhikkhave asappuriso asappurisaditthi hoti . idha
bhikkhave  asappuriso  evamditthiko 1- hoti natthi dinnam natthi yittham
natthi  hutam  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipako natthi ayam
loko  natthi  paro  loko natthi mata natthi pita natthi satta
opapatika   natthi   loke   samanabrahmana   sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedentiti  evam kho bhikkhave asappuriso asappurisaditthi
hoti.
   [140]  Kathanca  bhikkhave  asappuriso  asappurisadanam deti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  asakkaccam  danam  deti  asahattha danam
deti acittim katva danam deti apavittham danam deti anagamanaditthiko
danam  deti  evam  kho  bhikkhave  asappuriso  asappurisadanam
deti.
   [141] Sa 2- kho so bhikkhave asappuriso evam asaddhammasamannagato
evam  asappurisabhatti  evam  asappurisacinti  evam asappurisamanti evam
asappurisavaco  evam  asappurisakammanto  evam  asappurisaditthi  evam
asappurisadanam  datva  kayassa  bheda  parammarana ya asappurisanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. evamditthi . 2 Ma. sa khoti natthi.
Gati  tattha  uppajjati  . ka ca bhikkhave asappurisanam gati nirayo
va tiracchanayoni va.
   [142] Janeyya nu kho bhikkhave sappuriso sappurisam sappuriso
ayambhavanti  .  evam  bhante  . sadhu bhikkhave thanametam bhikkhave
vijjati  yam  sappuriso  sappurisam  janeyya  sappuriso  ayambhavanti
janeyya   pana   bhikkhave   sappuriso  asappurisam  asappuriso
ayambhavanti . evam bhante . sadhu bhikkhave etampi kho bhikkhave thanam
vijjati yam sappuriso asappurisam janeyya asappuriso ayambhavanti.
   [143]   Sappuriso   bhikkhave  saddhammasamannagato  hoti
sappurisabhatti   hoti   sappurisacinti  hoti  sappurisamanti  hoti
sappurisavaco  hoti  sappurisakammanto  hoti  sappurisaditthi  hoti
sappurisadanam deti.
   [144]  Kathanca bhikkhave sappuriso saddhammasamannagato hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  saddho hoti hirima hoti ottappi hoti
bahussuto  hoti  araddhaviriyo  hoti  upatthitasati  hoti  pannava
hoti evam kho bhikkhave sappuriso saddhammasamannagato hoti.
   [145]  Kathanca  bhikkhave sappuriso sappurisabhatti hoti . idha
bhikkhave  sappurisassa  ye  te  samanabrahmana  saddha  hirimanto
ottappino  bahussuta  araddhaviriya  upatthitasatino  pannavanto
tyassa  mitta  honti  te  sahaya evam kho bhikkhave sappuriso
Sappurisabhatti hoti.
   [146]  Kathanca  bhikkhave sappuriso sappurisacinti hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyabadhaya  ceteti  na  parabyabadhaya
ceteti  na  ubhayabyabadhaya  ceteti evam kho bhikkhave sappuriso
sappurisacinti hoti.
   [147]  Kathanca  bhikkhave sappuriso sappurisamanti hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyabadhaya  manteti  na  parabyabadhaya
manteti  na  ubhayabyabadhaya  manteti evam kho bhikkhave sappuriso
sappurisamanti hoti.
   [148]  Kathanca bhikkhave sappuriso sappurisavaco hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  musavada  pativirato  hoti  pisunaya  vacaya
pativirato  hoti  pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa
pativirato hoti evam kho bhikkhave sappuriso sappurisavaco hoti.
   [149]  Kathanca  bhikkhave  sappuriso sappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  panatipata pativirato hoti adinnadana
pativirato hoti kamesumicchacara pativirato hoti evam kho bhikkhave
sappuriso sappurisakammanto hoti.
   [150]  Kathanca  bhikkhave sappuriso sappurisaditthi hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  evam  ditthiko  hoti  atthi dinnam atthi yittham
atthi  hutam  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam vipako atthi ayam
Loko  atthi  paro  loko atthi mata atthi pita atthi satta
opapatika   atthi   loke   samanabrahmana   sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedentiti  evam  kho  bhikkhave sappuriso sappurisaditthi
hoti.
   [151]  Kathanca  bhikkhave sappuriso sappurisadanam deti . idha
bhikkhave sappuriso sakkaccam danam deti 1- cittim katva danam deti
parisuddham 2- danam deti agamanaditthiko danam deti evam kho bhikkhave
sappuriso sappurisadanam deti.
   [152] Sa kho so bhikkhave sappuriso evam saddhammasamannagato
evam sappurisabhatti evam sappurisacinti evam sappurisamanti evam sappurisavaco
evam  sappurisakammanto  evam  sappurisaditthi  evam  sappurisadanam
datva  kayassa  bheda  parammarana  ya  sappurisanam  gati  tattha
uppajjati  ka  ca  bhikkhave  sappurisanam  gati  devamahattata  va
manussamahattata vati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Culapunnamasuttam nitthitam dasamam.
          Devadahavaggo pathamo.
            --------
@Footnote: 1 Po. Ma. sahattha danam deti . 2 Ma. anupavittham.
            Tassuddanam
         devadahapancattayakinti
         nigantho annaveyyakarano
         kuruganakagopakam punnamayo
         devadahaggamo pathamo pavaro.
            --------
            Anupadavaggo
            ------
            anupadasuttam
   [153]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [154]  Bhagava  etadavoca  pandito  bhikkhave  sariputto
mahapanno  bhikkhave  sariputto  puthupanno  bhikkhave  sariputto
hasapanno  bhikkhave  sariputto  javanapanno  bhikkhave  sariputto
tikkhapanno  bhikkhave  sariputto  nibbedhikapanno  bhikkhave sariputto
sariputto  bhikkhave  addhamasam  anupadadhammavipassanam  vipassi . tatridam
bhikkhave sariputtassa anupadadhammavipassanaya hoti.
   [155] Idha bhikkhave sariputto vivicceva kamehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam upasampajja
viharati  .  ye  ca pathame jhane dhamma vitakko ca vicaro ca
piti  ca  sukhanca  cittekaggata  ca phasso vedana sanna cetana
vinnanam 1- chando adhimokkho viriyam sati upekkha manasikaro tyassa
dhamma  anupadavavatthita  honti  tyassa  dhamma  vidita  uppajjanti
vidita  upatthahanti  vidita abbhattham gacchanti . so evam pajanati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cittam.
Evam kirame dhamma ahutva sambhonti hutva pativentiti 1- . So
tesu   dhammesu  anupayo  anapayo  anissito  appatibaddho
vippamutto  visamyutto  vimariyadikatena  cetasa viharati . so atthi
uttarim nissarananti pajanati tabbahulikara atthi tvevassa hoti.
   [156]  Puna caparam bhikkhave sariputto vitakkavicaranam vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam
pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati . ye ca dutiye jhane
dhamma  ajjhattam  sampasado  ca  piti  ca sukhanca cittekaggata ca
phasso  vedana  sanna  cetana  vinnanam chando adhimokkho viriyam
sati  upekkha  manasikaro  tyassa  dhamma  anupadavavatthita  honti
tyassa  dhamma  vidita uppajjanti vidita upatthahanti vidita abbhattham
gacchanti  .  so  evam  pajanati  evam  kirame dhamma ahutva
sambhonti  hutva  pativentiti  .  so  tesu  dhammesu  anupayo
anapayo  anissito  appatibaddho vippamutto visamyutto vimariyadikatena
cetasa  viharati  .  so  atthi  uttarim  nissarananti pajanati .
Tabbahulikara atthi tvevassa hoti.
   [157]  Puna  caparam  bhikkhave  sariputto pitiya ca viraga
upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajano  sukhanca  kayena
patisamvedeti  yantam  ariya  acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti
tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  . ye ca tatiye jhane dhamma
@Footnote: 1 Po. Yu. pativedentiti.
Upekkha  ca  sukhanca  sati ca sampajannanca cittekaggata ca phasso
vedana  sanna  cetana  vinnanam  chando  adhimokkho  viriyam sati
upekkha  manasikaro  tyassa  dhamma  anupadavavatthita honti tyassa
dhamma  vidita  uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham
gacchanti  .  so  evam  pajanati  evam  kirame dhamma ahutva
sambhonti hutva pativentiti . so tesu dhammesu anupayo anapayo
anissito  appatibaddho  vippamutto  visamyutto vimariyadikatena cetasa
viharati  .  so atthi uttarim nissarananti pajanati . tabbahulikara
atthi tvevassa hoti.
   [158]  Puna  caparam  bhikkhave  sariputto sukhassa ca pahana
dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama
adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam upasampajja viharati .
Ye  ca  catutthe  jhane  dhamma  upekkha  adukkhamasukha vedana
parisuddhatta  1-  cetaso  anabhogo satiparisuddhi cittekaggata ca
phasso  vedana  sanna  cetana  vinnanam  chando  adhimokkho
viriyam  sati  upekkha  manasikaro  tyassa  dhamma  anupadavavatthita
honti  tyassa  dhamma  vidita  uppajjanti  vidita  upatthahanti
vidita  abbhattham  gacchanti  .  so  evam  pajanati evam kirame
dhamma  ahutva  sambhonti hutva pativentiti . so tesu dhammesu
anupayo  anapayo  anissito  appatibaddho  vippamutto  visamyutto
@Footnote: 1 Po. pasiddhata. Ma. passaddhatta.
Vimariyadikatena  cetasa  viharati  .  so  atthi uttarim nissarananti
pajanati. Tabbahulikara atthi tvevassa hoti.
   [159]  Puna  caparam  bhikkhave  sariputto sabbaso rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati . ye
ca   akasanancayatane   dhamma  akasanancayatanasanna  ca
cittekaggata  ca  phasso  vedana  sanna cetana vinnanam chando
adhimokkho  viriyam  sati  upekkha  manasikaro  tyassa  dhamma
anupadavavatthita  honti  tyassa  dhamma  vidita  uppajjanti  vidita
upatthahanti  vidita  abbhattham  gacchanti . so evam pajanati evam
kirame  dhamma  ahutva  sambhonti hutva pativentiti . so tesu
dhammesu  anupayo  anapayo  anissito  appatibaddho  vippamutto
visamyutto  vimariyadikatena  cetasa  viharati  .  so  atthi uttarim
nissarananti pajanati. Tabbahulikara atthi tvevassa hoti.
   [160] Puna caparam bhikkhave sariputto sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma  1-  anantam  vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja
viharati  .  ye  ca  vinnanancayatane dhamma vinnanancayatanasanna
ca  cittekaggata  ca  phasso  vedana  sanna  cetana  vinnanam
chando  adhimokkho  viriyam  sati  upekkha  manasikaro  tyassa
dhamma  anupadavavatthita  honti  tyassa  dhamma  vidita  uppajjanti
@Footnote: 1 Yu. samatikkama.
Vidita  upatthahanti  vidita abbhattham gacchanti . so evam pajanati
evam  kirame  dhamma  ahutva sambhonti hutva pativentiti . so
tesu  dhammesu  anupayo anapayo anissito appatibaddho vippamutto
visamyutto  vimariyadikatena  cetasa  viharati  .  so  atthi uttarim
nissarananti pajanati. Tabbahulikara atthi tvevassa hoti.
   [161] Puna caparam bhikkhave sariputto sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma   natthi   kinciti   akincannayatanam   upasampajja
viharati  .  ye  ca  akincannayatane dhamma akincannayatanasanna
ca  cittekaggata  ca  phasso  vedana  sanna  cetana  vinnanam
chando  adhimokkho  viriyam  sati  upekkha manasikaro tyassa dhamma
anupadavavatthita   honti   tyassa  dhamma  vidita  uppajjanti
vidita  upatthahanti  vidita abbhattham gacchanti . so evam pajanati
evam  kirame  dhamma  ahutva sambhonti hutva pativentiti . so
tesu  dhammesu  anupayo anapayo anissito appatibaddho vippamutto
visamyutto  vimariyadikatena  cetasa  viharati  .  so  atthi uttarim
nissarananti pajanati. Tabbahulikara atthi tvevassa hoti.
   [162] Puna caparam bhikkhave sariputto sabbaso akincannayatanam
samatikkamma   nevasannanasannayatanam   upasampajja   viharati  .
So  taya  samapattiya  sato  vutthati . so taya samapattiya
sato  vutthahitva  ye dhamma atita niruddha viparinata te dhamme
Samanupassati  evam  kirame  dhamma  ahutva  sambhonti  hutva
pativentiti  .  so  tesu  dhammesu  anupayo anapayo anissito
appatibaddho  vippamutto  visamyutto vimariyadikatena cetasa viharati .
So  atthi  uttarim  nissarananti  pajanati  .  tabbahulikara atthi
tvevassa hoti.
   [163] Puna caparam bhikkhave sariputto sabbaso nevasannanasannayatanam
samatikkamma   sannavedayitanirodham   upasampajja   viharati  .
Pannayapassa  1-  disva  asava  parikkhina honti . so taya
samapattiya sato vutthati 2- . So taya samapattiya sato vutthahitva
ye  dhamma  atita niruddha viparinata te dhamme samanupassati evam
kirame  dhamma  ahutva  sambhonti hutva pativentiti . so tesu
dhammesu  anupayo  anapayo  anissito  appatibaddho  vippamutto
visamyutto  vimariyadikatena  cetasa viharati . so atthi 3- uttarim
nissarananti pajanati. Tabbahulikara atthi 4- tvevassa hoti.
   [164] Yam kho tam bhikkhave samma vadamano vadeyya vasippatto
paramippatto  ariyasmim  silasmim  vasippatto  paramippatto  ariyasmim
samadhismim  vasippatto  paramippatto  ariyaya  pannaya  vasippatto
paramippatto  ariyaya  vimuttiyati sariputtameva tam samma vadamano
vadeyya  vasippatto  paramippatto  ariyasmim  silasmim  vasippatto
paramippatto  ariyasmim  samadhismim  vasippatto  paramippatto ariyaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. pannayacassa . 2 vutthahati . 3-4 Po. Ma. Yu. natthi.
Pannaya vasippatto paramippatto ariyaya vimuttiyati.
   [165] Yam kho tam bhikkhave samma vadamano vadeyya bhagavato
putto  oraso  mukhato  jato  dhammajo dhammanimmito dhammadayado
no  amisadayadoti  sariputtameva  tam  samma  vadamano vadeyya
bhagavato  putto  oraso  mukhato  jato  dhammajo  dhammanimmito
dhammadayado  no  amisadayadoti  .  sariputto  bhikkhave
tathagatena anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva anuppavattetiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Anupadasuttam nitthitam pathamam.
            -------
           Chavisodhanasuttam 1-
   [166]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [167] Bhagava etadavoca idha bhikkhave bhikkhu annam byakaroti
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
pajanamiti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhasitam neva abhinanditabbam
na  patikkositabbam  .  anabhinanditva  appatikkositva  panho
pucchitabbo  cattarome  avuso  vohara  tena bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  sammadakkhata  katame  cattaro
ditthe  ditthavadita  sute  sutavadita  mute  mutavadita vinnate
vinnatavadita  ime kho avuso cattaro vohara tena bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  sammadakkhata  . katham
janato  panayasmato  katham  passato  imesu  catusu  voharesu
anupadaya asavehi cittam vimuttanti.
   [168]  Khinasavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraniyassa
ohitabharassa     anuppattasadatthassa     parikkhinabhavasannojanassa
sammadannavimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyakaranaya  ditthe  kho
@Footnote: 1 Yu. chabbisodhanasuttanti dissati.
Aham  avuso  anupayo  anapayo anissito appatibaddho vippamutto
visamyutto vimariyadikatena cetasa viharami sute kho aham avuso ...
Mute  kho aham avuso ... vinnate kho aham avuso anupayo
anapayo  anissito  appatibaddho vippamutto visamyutto vimariyadikatena
cetasa viharami evam kho me avuso janato evam passato imesu
catusu  voharesu  anupadaya  asavehi  cittam  vimuttanti . tassa
bhikkhave  bhikkhuno  sadhuti bhasitam abhinanditabbam anumoditabbam . sadhuti
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  uttarim  panho pucchitabbo panca
kho  ime  avuso upadanakkhandha tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  sammadakkhata  katame  panca  seyyathidam
rupupadanakkhandho    vedanupadanakkhandho    sannupadanakkhandho
sankharupadanakkhandho  vinnanupadanakkhandho  ime  kho  avuso
pancupadanakkhandha tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
sammadakkhata  .  katham  janato  panayasmato  katham  passato
imesu pancasupadanakkhandhesu anupadaya asavehi cittam vimuttanti.
   [169]  Khinasavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraniyassa
ohitabharassa     anuppattasadatthassa     parikkhinabhavasannojanassa
sammadannavimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyakaranaya  rupam  kho
aham avuso abalam viragunam 1- anassasikanti 2- viditva ye rupe
upadayupadana 3- cetaso adhitthanabhinivesanusaya tesam khaya viraga
@Footnote: 1 Yu. viragam . 2 itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. upayupadana.
Nirodha  caga  patinissagga  vimuttam me cittanti pajanami vedanam
kho aham avuso ... sannam kho aham avuso ... Sankhare kho aham
avuso ... vinnanam kho aham avuso abalam viragunam anassasikanti
viditva ye vinnane upadayupadana cetaso adhitthanabhinivesanusaya
tesam khaya viraga nirodha caga patinissagga vimuttam me cittanti
pajanami  evam  kho  me  avuso janato evam passato imesu
pancasupadanakkhandhesu  anupadaya  asavehi  cittam  vimuttanti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sadhuti bhasitam abhinanditabbam anumoditabbam .
Sadhuti  bhasitam  abhinanditva  anumoditva  uttarim panho pucchitabbo
chayimavuso  dhatuyo  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  sammadakkhata  katama  cha  pathavidhatu  apodhatu
tejodhatu vayodhatu akasadhatu vinnanadhatu ima kho avuso cha
dhatuyo  tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena
sammadakkhata  .  katham  janato  panayasmato  katham passato imasu
chasu dhatusu anupadaya asavehi cittam vimuttanti.
   [170]  Khinasavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraniyassa
ohitabharassa     anuppattasadatthassa     parikkhinabhavasannojanassa
sammadannavimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyakaranaya pathavidhatum kho
aham avuso anattato upagacchim na ca pathavidhatunissitam attanam ye ca
pathavidhatunissita  upadayupadana  cetaso  adhitthanabhinivesanusaya
Tesam khaya viraga nirodha caga patinissagga vimuttam me cittanti
pajanami  apodhatum  kho  aham avuso ... tejodhatum kho aham
avuso ... vayodhatum kho aham avuso ... akasadhatum kho aham
avuso  ...  vinnanadhatum kho aham avuso anattato upagacchim na
ca   vinnanadhatunissitam  attanam  ye  ca  vinnanadhatunissita
upadayupadana cetaso adhitthanabhinivesanusaya tesam khaya viraga
nirodha  caga  patinissagga  vimuttam  me cittanti pajanami evam
kho me avuso janato evam passato imasu chasu dhatusu anupadaya
asavehi cittam vimuttanti.
   {170.1}  Tassa  bhikkhave bhikkhuno sadhuti bhasitam abhinanditabbam
anumoditabbam  .  sadhuti  bhasitam  abhinanditva  anumoditva  uttarim
panho  pucchitabbo  cha  kho  panimani  avuso  ajjhattikani
bahirani  ayatanani  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  sammadakkhatani  katamani  cha  cakkhu ceva rupa ca
sotam ca sadda ca ghanam ca gandha ca jivha ca rasa ca kayo ca
photthabba ca mano ca dhamma ca imani kho avuso cha ajjhattikani
bahirani  ayatanani  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  sammadakkhatani  .  katham  janato  panayasmato
katham   passato   imesu   chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu
anupadaya asavehi cittam vimuttanti.
   [171]  Khinasavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraniyassa
Ohitabharassa     anuppattasadatthassa     parikkhinabhavasannojanassa
sammadannavimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyakaranaya  cakkhusmim
avuso  rupe  cakkhuvinnane  cakkhuvinnanavinnatabbesu  dhammesu
yo chando yo rago ya nandi ya tanha ye upadayupadana
cetaso  adhitthanabhinivesanusaya tesam khaya viraga nirodha caga
patinissagga  vimuttam  me  cittanti  pajanami  sotasmim  avuso
sadde sotavinnane ... ghanasmim avuso gandhe ghanavinnane ...
Jivhaya avuso rase jivhavinnane ... kayasmim avuso photthabbe
kayavinnane   ...  manasmim  avuso  dhamme  manovinnane
manovinnanavinnatabbesu  dhammesu  yo chando yo rago ya nandi
ya tanha ye [1]- upadayupadana cetaso adhitthanabhinivesanusaya
tesam khaya viraga nirodha caga patinissagga vimuttam me cittanti
pajanami  evam  kho  me  avuso janato evam passato imesu
chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu  anupadaya  asavehi  cittam
vimuttanti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sadhuti bhasitam abhinanditabbam
anumoditabbam  .  sadhuti  bhasitam  abhinanditva  anumoditva  uttarim
panho  pucchitabbo  katham  janato  panayasmato  katham  passato
imasminca   savinnanake   kaye  bahiddha  ca  sabbanimittesu
ahankaramamankaramananusaya susamuhatati.
   [172]  Khinasavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraniyassa
@Footnote: 1 Po. Ma. etthantare casaddo atthi.
Ohitabharassa     anuppattasadatthassa     parikkhinabhavasannojanassa
sammadannavimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyakaranaya  pubbe  kho
aham  avuso  agariyabhuto  samano  aviddasu  ahosim  tassa me
tathagato  va tathagatasavako va dhammam deseti taham dhammam sutva
tathagate saddham patilabhim . so tena saddhapatilabhena samannagato iti
patisancikkhim  sambadho  gharavaso  rajapatho  abbhokaso  pabbajja
nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham
sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum  oharetva
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.
So kho aham avuso aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya
mahantam  va  bhogakkhandham  pahaya  appam  va  natiparivattam  pahaya
mahantam  va  natiparivattam  pahaya kesamassum oharetva kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajim.
   {172.1} So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno
panatipatam pahaya panatipata pativirato ahosim nihitadando nihitasattho
lajji  dayapanno  sabbapanabhutahitanukampi  ahosim 1- . adinnadanam
pahaya  adinnadana  pativirato  ahosim  dinnadayi  dinnapatikankhi
athenena sucibhutena attana vihasim . abrahmacariyam pahaya brahmacari
ahosim  aracari  virato  methuna gamadhamma . musavadam pahaya
musavada  pativirato  ahosim  saccavadi saccasandho theto paccayiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihasim.
Avisamvadako  lokassa  .  pisunam  vacam  pahaya  pisunaya  vacaya
pativirato  ahosim  ito  sutva  na  amutra  akkhata  imesam
bhedaya  amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti
bhinnanam  va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata  samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita ahosim . pharusam
vacam  pahaya  pharusaya  vacaya  pativirato ahosim ya sa vaca
nela   kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta
bahujanamanapa  tatharupim  vacam bhasita ahosim . samphappalapam pahaya
samphappalapa  pativirato  ahosim  kalavadi  bhutavadi  atthavadi
dhammavadi vinayavadi nidhanavatim vacam bhasita ahosim kalena sapadesam
pariyantavatim atthasanhitam.
   {172.2}  So  bijagamabhutagamasamarambha  pativirato  ahosim
ekabhattiko   ahosim  rattuparato  virato  1-  vikalabhojana
naccagitavaditavisukadassana   pativirato   ahosim   malagandhavilepana-
dharanamandanavibhusanatthana  pativirato  ahosim  uccasayana  mahasayana
pativirato   ahosim   jataruparajatapatiggahana   pativirato   ahosim
amakadhannapatiggahana   pativirato   ahosim   amakamamsapatiggahana
pativirato   ahosim   itthikumarikapatiggahana   pativirato  ahosim
dasidasapatiggahana  pativirato  ahosim  ajelakapatiggahana  pativirato
ahosim  kukkutasukarapatiggahana  pativirato  ahosim  hatthigavassavalava-
patiggahana  pativirato  ahosim  khettavatthupatiggahana pativirato ahosim
@Footnote: 1 Yu. pativirato.
Duteyya  pahinagamananuyoga  pativirato  ahosim  kayavikkaya  pativirato
ahosim  tulakutakamsakutamanakuta  pativirato  ahosim  ukkotanavancananikati-
saviyoga  pativirato ahosim chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara
pativirato ahosim.
   {172.3}  So  santuttho  ahosim  kayapariharikena  civarena
kucchipariharikena  pindapatena  [1]-  yena  yeneva  pakkamim
samadayeva  pakkamim  .  seyyathapi  nama  pakkhi  sakuno  yena
yeneva  deti  sapattabharova  deti  evameva  kho  aham avuso
santuttho   ahosim   kayapariharikena  civarena  kucchipariharikena
pindapatena [2]- yena yeneva pakkamim samadayeva pakkamim.
   [173]  So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam
anavajjasukham  patisamvedesim . so cakkhuna rupam disva na nimittaggahi
ahosim   nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam
viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma anvassaveyyum
tassa  samvaraya  patipajjim rakkhim cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjim
sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam
sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... manasa dhammam vinnaya
na   nimittaggahi   ahosim   nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjim  rakkhim  manindriyam
manindriye samvaram apajjim.
@Footnote: 1-2 Ma. etthantare so iti dissati.
   [174] So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam
abyasekasukham patisamvedesim . [1]- abhikkante patikkante sampajanakari
ahosim  alokite  vilokite  sampajanakari  ahosim  samminjite
pasarite  sampajanakari  ahosim  sanghatipattacivaradharane sampajanakari
ahosim  asite  pite  khayite  sayite  sampajanakari  ahosim
uccarapassavakamme  sampajanakari  ahosim  gate  thite  nisinne
sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari ahosim.
   [175] So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina
ca  ariyena  indriyasamvarena  samannagato  imina  ca  ariyena
satisampajannena  samannagato  vivittam  senasanam  bhajim arannam rukkhamulam
pabbatam  kandaram  giriguham  susanam  vanapattham  abbhokasam palalapunjam .
So  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  nisidim  pallankam abhujitva ujum
kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . so abhijjham loke pahaya
vigatabhijjhena cetasa vihasim abhijjhaya cittam parisodhesim byapadapadosam
pahaya    abyapannacitto    vihasim    sabbapanabhutahitanukampi
byapadapadosa  cittam  parisodhesim  thinamiddham  pahaya  vigatathinamiddho
vihasim  alokasanni  sato  sampajano  thinamiddha  cittam parisodhesim
uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato  vihasim  ajjhattam  vupasantacitto
uddhaccakukkucca  cittam  parisodhesim  vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho
vihasim akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchaya cittam parisodhesim.
@Footnote: 1 Ma. Yu. so.
   [176] So [1]- panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya
dubbalikarane  vivicceva  kamehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja vihasim vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam
avicaram  samadhijam pitisukham dutiyam jhanam ... tatiyam jhanam ... catuttham
jhanam upasampajja vihasim.
   [177] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  idam  dukkhanti  yathabhutam
abbhannasim   ayam   dukkhasamudayoti   yathabhutam  abbhannasim  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  abbhannasim  ime  asavati  yathabhutam  abbhannasim  ayam
asavasamudayoti   yathabhutam   abbhannasim   ayam   asavanirodhoti
yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam
abbhannasim  .  tassa me evam janato evam passato kamasavapi
cittam  vimuccittha  bhavasavapi  cittam  vimuccittha  avijjasavapi  cittam
vimuccittha  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  ahosim  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati abbhannasim . evam
kho  me  avuso  janato  evam  passato imasminca savinnanake
kaye  bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya
@Footnote: 1 Po. Ma. ime.
Susamuhatati 1- . tassa bhikkhave bhikkhuno sadhuti bhasitam abhinanditabbam
anumoditabbam  .  sadhuti  bhasitam  abhinanditva anumoditva evamassa
vacaniyo labha no avuso suladdham no avuso ye mayam ayasmantam
tadisam sabrahmacarim samanupassamati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Chavisodhanasuttam 2- nitthitam dutiyam.
           ----------
@Footnote: 1 Po. Ma. samuhatati . 2 Ma. Yu. chabbisodhanasuttam.
            Sappurisasuttam
   [178]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  sappurisadhammanca  vo  bhikkhave  desessami
asappurisadhammanca  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti .
Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [179] Bhagava etadavoca katamo ca bhikkhave asappurisadhammo.
Idha  bhikkhave  asappuriso  uccakula  pabbajito hoti . so iti
patisancikkhati  aham  khomhi  uccakula  pabbajito  ime  pananne
bhikkhu na uccakula pabbajitati. So taya uccakulinataya attanukkamseti
param  vambheti ayam 1- bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  patisancikkhati  na  kho  uccakulinataya  lobhadhamma
va  parikkhayam  gacchanti  dosadhamma va parikkhayam gacchanti mohadhamma
va  parikkhayam  gacchanti  no  cepi uccakula pabbajito hoti so
ca  hoti  dhammanudhammapatipanno  samicipatipanno  anudhammacari  so
tattha pujjo so tattha pasamsoti . so patipadamyeva antaram karitva
taya  uccakulinataya nevattanukkamseti na param vambheti ayam bhikkhave
sappurisadhammo.
@Footnote: 1 Yu. ayampi.
   [180] Puna caparam bhikkhave asappuriso mahakula pabbajito hoti
mahabhogakula  pabbajito  hoti  ularabhogakula  pabbajito  hoti .
So  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  ularabhogakula  pabbajito
ime  pananne  na  ularabhogakula  pabbajitati  .  so  taya
ularabhogataya  attanukkamseti  param  vambheti  ayampi  bhikkhave
asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  iti patisancikkhati
na kho ularabhogataya lobhadhamma va parikkhayam gacchanti dosadhamma va
parikkhayam  gacchanti  mohadhamma  va  parikkhayam  gacchanti  no  cepi
ularabhogakula  pabbajito  hoti  so  ca hoti dhammanudhammapatipanno
samicipatipanno anudhammacari so tattha pujjo so tattha pasamsoti .
So patipadamyeva antaram karitva taya ularabhogataya nevattanukkamseti
na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [181] Puna caparam bhikkhave asappuriso nato hoti yasassi .
So  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  nato yasassi ime pananne
bhikkhu appanata appesakkhati . So tena natattena 1- attanukkamseti
param  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  patisancikkhati  na  kho  natattena  lobhadhamma  va
parikkhayam  gacchanti  dosadhamma  va  parikkhayam  gacchanti  mohadhamma
va  parikkhayam gacchanti no cepi nato hoti yasassi so ca hoti
dhammanudhammapatipanno   samicipatipanno   anudhammacari  so  tattha
@Footnote: 1 Po. natena. Ma. nattena.
Pujjo so tattha pasamsoti . So 1- tena natattena nevattanukkamseti
na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [182] Puna caparam bhikkhave asappuriso labhi hoti civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam  .  so  iti  patisancikkhati
aham  khomhi  labhi  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam
ime  pananne  bhikkhu  na  labhino civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharananti  .  so  tena  labhena attanukkamseti param
vambheti ayampi bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho bhikkhave
iti  patisancikkhati  na kho labhena lobhadhamma va parikkhayam gacchanti
dosadhamma  va  parikkhayam  gacchanti mohadhamma va parikkhayam gacchanti
no  cepi  labhi  hoti  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajja-
parikkharanam  so  ca  hoti  dhammanudhammapatipanno  samicipatipanno
anudhammacari so tattha pujjo so tattha pasamsoti . so patipadamyeva
antaram karitva tena labhena nevattanukkamseti na param vambheti ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [183] Puna caparam bhikkhave asappuriso bahussuto hoti . so
iti  patisancikkhati  aham  khomhi  bahussuto  ime  pananne  bhikkhu
na bahussutati . so tena bahusaccena attanukkamseti param vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
patisancikkhati  na  kho  bahusaccena  lobhadhamma  va  parikkhayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. so patipadamyeva antaram karitva.
Gacchanti  dosadhamma  va  parikkhayam gacchanti mohadhamma va parikkhayam
gacchanti no cepi bahussuto hoti so ca hoti dhammanudhammapatipanno
samicipatipanno   anudhammacari   so   tattha   pujjo   so
tattha pasamsoti . so patipadamyeva antaram karitva tena bahusaccena
nevattanukkamseti na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [184] Puna caparam bhikkhave asappuriso vinayadharo hoti . so
iti  patisancikkhati  aham  khomhi  vinayadharo  ime  pananne  bhikkhu
na vinayadharati . so tena vinayadharattena attanukkamseti param vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
patisancikkhati  na  kho vinayadharattena lobhadhamma va parikkhayam gacchanti
dosadhamma  va  parikkhayam  gacchanti mohadhamma va parikkhayam gacchanti
no cepi vinayadharo hoti so ca hoti dhammanudhammapatipanno samicipatipanno
anudhammacari  so  tattha  pujjo  so  tattha  pasamsoti .
So  patipadamyeva antaram karitva tena vinayadharattena nevattanukkamseti
na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [185]  Puna  caparam  bhikkhave asappuriso dhammakathiko hoti .
So  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  dhammakathiko  ime  pananne
bhikkhu  na  dhammakathikati  . so tena dhammakathikattena attanukkamseti
param  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
kho  bhikkhave  iti  patisancikkhati  na kho dhammakathikattena lobhadhamma
Va  parikkhayam  gacchanti  dosadhamma va parikkhayam gacchanti mohadhamma
va  parikkhayam  gacchanti  no  cepi dhammakathiko hoti so ca hoti
dhammanudhammapatipanno   samicipatipanno   anudhammacari  so  tattha
pujjo  so  tattha  pasamsoti  .  so patipadamyeva antaram karitva
tena  dhammakathikattena  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [186] Puna caparam bhikkhave asappuriso arannako 1- hoti.
So  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  arannako  ime  pananne
bhikkhu  na  arannakati  . so tena arannakattena attanukkamseti
param  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  patisancikkhati  na  kho  arannakattena  lobhadhamma
va  parikkhayam  gacchanti  dosadhamma va parikkhayam gacchanti mohadhamma
va  parikkhayam  gacchanti  no  cepi arannako hoti so ca hoti
dhammanudhammapatipanno   samicipatipanno   anudhammacari  so  tattha
pujjo  so  tattha  pasamsoti  .  so patipadamyeva antaram karitva
tena  arannakattena  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [187] Puna caparam bhikkhave asappuriso pamsukuliko hoti . so
iti  patisancikkhati  aham  khomhi  pamsukuliko  ime  pananne  bhikkhu
na  pamsukulikati  .  so  tena  pamsukulikattena  attanukkamseti param
@Footnote: 1 Po. Ma. aranniko.
Vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho
bhikkhave  iti  patisancikkhati  na  kho  pamsukulikattena lobhadhamma va
parikkhayam  gacchanti  dosadhamma  va parikkhayam gacchanti mohadhamma va
parikkhayam gacchanti no cepi pamsukuliko hoti so ca hoti dhammanudhammapatipanno
samicipatipanno   anudhammacari   so   tattha   pujjo   so
tattha pasamsoti . so patipadamyeva antaram karitva tena pamsukulikattena
nevattanukkamseti na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [188]  Puna  caparam bhikkhave asappuriso pindapatiko hoti .
So  ati  patisancikkhati  aham  khomhi  pindapatiko  ime  pananne
bhikkhu  na pindapatikati . so tena pindapatikattena attanukkamseti
param  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
kho  bhikkhave  iti  patisancikkhati  na  kho  pindapatikattena
lobhadhamma  va  parikkhayam  gacchanti dosadhamma va parikkhayam gacchanti
mohadhamma  va  parikkhayam  gacchanti  no  cepi  pindapatiko hoti
so  ca  hoti  dhammanudhammapatipanno  samicipatipanno  anudhammacari
so  tattha  pujjo  so tattha pasamsoti . so patipadamyeva antaram
karitva  tena  pindapatikattena  nevattanukkamseti  na param vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [189] Puna caparam bhikkhave asappuriso rukkhamuliko hoti . So
iti  patisancikkhati  aham  khomhi  rukkhamuliko  ime  pananne  bhikkhu
Na  rukkhamulikati  .  so  tena rukkhamulikattena attanukkamseti param
vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho
bhikkhave  iti  patisancikkhati  na  kho rukkhamulikattena lobhadhamma va
parikkhayam  gacchanti  dosadhamma  va parikkhayam gacchanti mohadhamma va
parikkhayam  gacchanti  no  cepi  rukkhamuliko  hoti  so  ca  hoti
dhammanudhammapatipanno samicipatipanno anudhammacari so tattha pujjo so
tattha pasamsoti . so patipadamyeva antaram karitva tena rukkhamulikattena
nevattanukkamseti na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [190]  Puna caparam bhikkhave asappuriso sosaniko hoti ...
Abbhokasiko hoti ... nesajjiko hoti ... Yathasanthatiko hoti ...
Ekasaniko  hoti . so iti patisancikkhati aham khomhi ekasaniko
ime  pananne bhikkhu na ekasanikati . so tena ekasanikattena
attanukkamseti  param  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo .
Sappuriso  ca kho bhikkhave iti patisancikkhati na kho ekasanikattena
lobhadhamma  va  parikkhayam  gacchanti dosadhamma va parikkhayam gacchanti
mohadhamma  va  parikkhayam  gacchanti  no  cepi  ekasaniko hoti
so  ca  hoti  dhammanudhammapatipanno  samicipatipanno  anudhammacari
so  tattha  pujjo  so tattha pasamsoti . so patipadamyeva antaram
karitva  tena  ekasanikattena  nevattanukkamseti  na param vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [191] Puna caparam bhikkhave asappuriso vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharati  .  so  iti  patisancikkhati  aham  khomhi
pathamajjhanasamapattiya  labhi ime pananne bhikkhu pathamajjhanasamapattiya
na  labhinoti  .  so  taya  pathamajjhanasamapattiya attanukkamseti
param  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti patisancikkhati pathamajjhanasamapattiyapi kho agammayata 1-
vutta bhagavata yena yena hi mannanti tato tam hoti annathati .
So  agammayatanneva  antaram  karitva  taya  pathamajjhanasamapattiya
nevattanukkamseti na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [192]  Puna caparam bhikkhave asappuriso vitakkavicaranam vupasama
ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam
pitisukham  dutiyam jhanam ... tatiyam jhanam ... catuttham jhanam upasampajja
viharati  .  so iti patisancikkhati aham khomhi catutthajjhanasamapattiya
labhi  ime  pananne  bhikkhu catutthajjhanasamapattiya na labhinoti .
So   taya   catutthajjhanasamapattiya   attanukkamseti   param
vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
@Footnote: 1 Yu. atammayatati dissati . Si. akammayada akammayatati duvidhena dissati.
@Ma. atammayati dissati.
Kho  bhikkhave  iti  patisancikkhati  catutthajjhanasamapattiyapi  kho
agammayata  vutta  bhagavata  yena  yena  hi  mannanti  tato tam
hoti  annathati  .  so  agammayatanneva  antaram  karitva  taya
catutthajjhanasamapattiya   nevattanukkamseti   na   param  vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [193]  Puna  caparam  bhikkhave  asappuriso  [1]- rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati . so iti
patisancikkhati   aham  khomhi  akasanancayatanasamapattiya  labhi
ime  pananne  bhikkhu  akasanancayatanasamapattiya na labhinoti .
So  taya  akasanancayatanasamapattiya attanukkamseti param vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
patisancikkhati   akasanancayatanasamapattiyapi   kho   agammayata
vutta bhagavata yena yena hi mannanti tato tam hoti annathati. So
agammayatanneva  antaram  karitva  taya  akasanancayatanasamapattiya
nevattanukkamseti   na   param   vambheti   ayampi   bhikkhave
sappurisadhammo.
   [194] Puna caparam bhikkhave asappuriso sabbaso akasanancayatanam
samatikkamma  2-  anantam  vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja
viharati . so iti patisancikkhati aham khomhi vinnanancayatanasamapattiya
@Footnote: 1 Ma. etthantare sabbasoti dissati . 2 Yu. samatikkama.
Labhi   ime  pananne  bhikkhu  vinnanancayatanasamapattiya  na
labhinoti  .  so  taya  vinnanancayatanasamapattiya attanukkamseti
param  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave   iti   patisancikkhati  vinnanancayatanasamapattiyapi  kho
agammayata  vutta  bhagavata yena yena hi mannanti tato tam hoti
annathati  .  so  agammayatanneva  antaram  karitva  taya
vinnanancayatanasamapattiya    nevattanukkamseti    na    param
vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [195] Puna caparam bhikkhave asappuriso sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati .
So  iti  patisancikkhati  aham  khomhi  akincannayatanasamapattiya
labhi ime pananne bhikkhu akincannayatanasamapattiya na labhinoti .
So  taya  akincannayatanasamapattiya  attanukkamseti  param vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
patisancikkhati   akincannayatanasamapattiyapi   kho   agammayata
vutta bhagavata yena yena hi mannanti tato tam hoti annathati .
So  agammayatanneva  antaram  karitva  taya  akincannayatana-
samapattiya  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  ayampi bhikkhave
sappurisadhammo.
   [196]  Puna caparam bhikkhave asappuriso [1]- akincannayatanam
@Footnote: 1 etthantare sabbasoti dissati.
Samatikkamma  nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  . so iti
patisancikkhati   aham   khomhi   nevasannanasannayatanasamapattiya
labhi  ime  pananne  bhikkhu  nevasannanasannayatanasamapattiya  na
labhinoti   .   so   taya  nevasannanasannayatanasamapattiya
attanukkamseti  param  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo .
Sappuriso  ca  kho bhikkhave iti patisancikkhati nevasannanasannayatana-
samapattiyapi  kho  agammayata  vutta  bhagavata  yena  yena hi
mannanti  tato  tam  hoti  annathati . so agammayatanneva antaram
karitva  taya  nevasannanasannayatanasamapattiya  nevattanukkamseti
na param vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [197]  Puna  caparam  bhikkhave  sappuriso sabbaso nevasanna-
nasannayatanam   samatikkamma   sannavedayitanirodham   upasampajja
viharati . pannayapassa 1-  disva asava parikkhina 2- honti.
Ayam  kho  bhikkhave  bhikkhu  na  kinci mannati na kuhinci mannati na
kenaci mannatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Sappurisasuttam nitthitam tatiyam.
            ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pannayacassa . 2 Yu. parikkhayapenti.
          Sevitabbasevitabbasuttam
   [198]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  sevitabbasevitabbam  vo  bhikkhave  dhammapariyayam
desessami  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam
bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [199] Bhagava etadavoca kayasamacarampaham 1- bhikkhave duvidhena
vadami    sevitabbampi   asevitabbampi   tanca   annamannam
kayasamacaram  vacisamacarampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami sevitabbampi
asevitabbampi   tanca   annamannam  vacisamacaram  manosamacarampaham
bhikkhave   duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca
annamannam  manosamacaram  cittuppadampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami
sevitabbampi   asevitabbampi   tanca   annamannam   cittuppadam
sannapatilabhampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami sevitabbampi asevitabbampi
tanca   annamannam   sannapatilabham   ditthipatilabhampaham   bhikkhave
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca  annamannam
ditthipatilabham   attabhavapatilabhampaham   bhikkhave   duvidhena   vadami
sevitabbampi asevitabbampi tanca annamannam attabhavapatilabhanti.
@Footnote: 1 Ma. kayasamacarampaham.
   [200]  Evam vutte ayasma sariputto bhagavantam etadavoca
imassa  kho  aham  bhante  bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena
attham  avibhattassa  evam vittharena attham ajanami kayasamacarampaham
bhikkhave   duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca
annamannam  kayasamacaranti  iti  kho  panetam  vuttam  bhagavata
kincetam  paticca  vuttam  .  yatharupam  bhante kayasamacaram sevato
akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  evarupo
kayasamacaro na sevitabbo . yatharupanca kho bhante kayasamacaram
sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti
evarupo kayasamacaro sevitabbo.
   [201]  Kathamrupam  bhante kayasamacaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  idha  bhante ekacco
panatipati   hoti   luddo  lohitapani  hatapahate  nivittho
adayapanno  panabhutesu  adinnadayi  kho  pana hoti yantam parassa
paravittupakaranam  gamagatam  va  arannagatam va tam adinnam theyyasankhatam
adata  hoti  kamesu  micchacari  kho  pana  hoti  ya ta
maturakkhita  piturakkhita  matapiturakkhita  bhaturakkhita  bhaginirakkhita
natirakkhita [1]- sassamika saparidanda antamaso malagunaparikkhittapi
tatharupasu carittam apajjita hoti . evarupam bhante kayasamacaram
sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti.
@Footnote: 1 Ma. etthantare gottarakkhita dhammarakkhitati dissati.
   [202]  Kathamrupam  bhante kayasamacaram sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  idha  bhante ekacco
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho   lajji   dayapanno   sabbapanabhutahitanukampi  viharati
adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti  yantam  parassa
paravittupakaranam  gamagatam  va  arannagatam va tam adinnam theyyasankhatam
na  adata  hoti kamesu micchacaram pahaya kamesu micchacara
pativirato  hoti  ya  ta  maturakkhita piturakkhita matapiturakkhita
bhaturakkhita   bhaginirakkhita  natirakkhita  sassamika  saparidanda
antamaso  malagunaparikkhittapi  tatharupasu  carittam  na  apajjita
hoti  .  evarupam  bhante  kayasamacaram  sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  . kayasamacarampaham bhikkhave
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca  annamannam
kayasamacaranti iti yantam vuttam bhagavata idametam paticca vuttam.
   [203]  Vacisamacarampaham  bhikkhave  duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampi  tanca  annamannam  vacisamacaranti  iti  kho  panetam
vuttam  bhagavata kincetam paticca vuttam . yatharupam bhante vacisamacaram
sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti
evarupo  vacisamacaro  na  sevitabbo  . yatharupanca kho bhante
vacisamacaram  sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma
Abhivaddhanti evarupo vacisamacaro sevitabbo.
   [204]  Kathamrupam  bhante  vacisamacaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  idha  bhante ekacco
musavadi  hoti  sabhaggato  1- va parisaggato va natimajjhaggato
va  pugamajjhaggato  va  rajakulamajjhaggato  va  abhinito  sakkhim
puttho  ehambho  purisa  yam  janasi  tam vadehiti . so ajanam
va  aha  janamiti  janam  va  aha na janamiti apassam va
aha  passamiti  passam  va  aha  na  passamiti  iti attahetu
va  parahetu  va  amisakincikkhahetu  va  sampajanamusa  bhasita
hoti  pisunavaco  kho  pana  hoti  ito sutva amutra akkhata
imesam  bhedaya  amutra va sutva imesam akkhata amusam bhedaya
iti samagganam va bhedeta 2- bhinnanam va anuppadata 3- vaggaramo
vaggarato  vagganandi  vaggakaranim  vacam bhasita hoti pharusavaco kho
pana hoti ya sa vaca andaka 4- kakkasa [5]- katuka parabhisajjani
kodhasamanta  asamadhisamvattanika  tatharupim  vacam  bhasita  hoti
samphappalapi  kho  pana  hoti  akalavadi  abhutavadi  anatthavadi
adhammavadi  avinayavadi  anidhanavatim  vacam  bhasita  hoti akalena
anappadesam  apariyantavatim  anatthasanhitam . evarupam bhante vacisamacaram
sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti.
   [205]  Kathamrupam  bhante  vacisamacaram sevato akusala dhamma
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabhagato va parisagato va . 2 Ma. Yu. bhetta . 3 Yu. anuppadata.
@4 Ma. kantaka . 5 Po. Ma. etthantare pharusati dissati.
Parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  idha  bhante ekacco
musavadam  pahaya  musavada  pativirato  hoti  sabhaggato  va
parisaggato   va   natimajjhaggato   va  pugamajjhaggato  va
rajakulamajjhaggato  va  abhinito  sakkhim  puttho  ehambho purisa yam
janasi  tam  vadehiti . so ajanam va aha na janamiti janam
va  aha  janamiti  apassam  va  aha na passamiti passam va
aha passamiti iti attahetu va parahetu va amisakincikkhahetu va
na  sampajanamusa  bhasita  hoti  pisunam  vacam  pahaya  pisunaya
vacaya  pativirato  hoti  ito sutva na amutra akkhata imesam
bhedaya  amutra  va  sutva  na  imesam akkhata amusam bhedaya
iti  bhinnanam  va sandhata sahitanam va anuppadata samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita  hoti  pharusam
vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa vaca nela
kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa
tatharupim  vacam  bhasita  hoti  samphappalapam  pahaya  samphappalapa
pativirato  hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi vinayavadi
nidhanavatim  vacam  bhasita  hoti  kalena  sapadesam  pariyantavatim
atthasanhitam  .  evarupam bhante vacisamacaram sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  vacisamacarampaham bhikkhave
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca  annamannam
Vacisamacaranti iti yantam vuttam bhagavata idametam paticca vuttam.
   [206]  Manosamacarampaham  bhikkhave duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampi   tanca   annamannam  manosamacaranti  iti  kho
panetam  vuttam  bhagavata  kincetam  paticca  vuttam . yatharupam bhante
manosamacaram  sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala dhamma
parihayanti  evarupo  manosamacaro  na  sevitabbo . yatharupanca
kho  bhante  manosamacaram  sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti
kusala dhamma parihayanti evarupo manosamacaro na sevitabbo.
   [207]  Kathamrupam  bhante manosamacaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhalu  hoti  yantam  parassa  paravittupakaranam  tam  abhijjhita
hoti  aho  vata  yam  parassa  tam  mama  assati  byapannacitto
kho  pana  hoti  padutthamanasankappo  ime  satta  hannantu  va
bhijjantu  va  ucchijjantu  va vinassantu va ma ahesum vati .
Evarupam  bhante  manosamacaram  sevato  akusala dhamma abhivaddhanti
kusala dhamma parihayanti.
   [208]  Kathamrupam  bhante manosamacaram sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhalu  hoti  yantam  parassa  paravittupakaranam  tam  nabhijjhita
hoti  aho  vata  yam  parassa  tam  mama  assati abyapannacitto
Kho  pana hoti appadutthamanasankappo ime satta [1]- abyapajjha
anigha  sukhi  attanam  pariharantuti  . evarupam bhante manosamacaram
sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala dhamma abhivaddhanti .
Manosamacarampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami sevitabbampi asevitabbampi
tanca  annamannam  manosamacaranti  iti  yantam  vuttam  bhagavata
idametam paticca vuttam.
   [209]  Cittuppadampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami sevitabbampi
asevitabbampi  tanca  annamannam  cittuppadanti  iti  kho  panetam
vuttam  bhagavata  kincetam paticca vuttam . yatharupam bhante cittuppadam
sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti
evarupo  cittuppado  na  sevitabbo  .  yatharupanca kho bhante
cittuppadam  sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma
abhivaddhanti evarupo cittuppado sevitabbo.
   [210]  Kathamrupam  bhante  cittuppadam  sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhalu  hoti  abhijjhasahagatena  cetasa  viharati  byapadava
hoti   byapadasahagatena   cetasa  viharati  vihesava  hoti
vihesasahagatena cetasa viharati . evarupam bhante cittuppadam sevato
akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti.
   [211]  Kathamrupam  bhante  cittuppadam  sevato akusala dhamma
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare averati dissati.
Parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhalu  hoti  anabhijjhasahagatena  cetasa  viharati  abyapadava
hoti  abyapadasahagatena  cetasa  viharati  avihesava  hoti
avihesasahagatena  cetasa  viharati  .  evarupam  bhante cittuppadam
sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala dhamma abhivaddhanti .
Cittuppadampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi
tanca  annamannam  cittuppadanti  iti  yantam  vuttam  bhagavata
idametam paticca vuttam.
   [212]  Sannapatilabhampaham  bhikkhave duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampi   tanca   annamannam  sannapatilabhanti  iti  kho
panetam  vuttam  bhagavata  kincetam  paticca  vuttam . yatharupam bhante
sannapatilabham  sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala dhamma
parihayanti  evarupo  sannapatilabho  na  sevitabbo . yatharupanca
kho  bhante  sannapatilabham  sevato  akusala  dhamma  parihayanti
kusala dhamma abhivaddhanti evarupo sannapatilabho sevitabbo.
   [213]  Kathamrupam  bhante sannapatilabham sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhalu  hoti  abhijjhasahagataya  sannaya  viharati  byapadava
hoti   byapadasahagataya   sannaya  viharati  vihesava  hoti
vihesasahagataya  sannaya  viharati  .  evarupam bhante sannapatilabham
Sevato akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti.
   [214]  Kathamrupam  bhante sannapatilabham sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhalu  hoti  anabhijjhasahagataya  sannaya  viharati  abyapadava
hoti  abyapadasahagataya  sannaya  viharati  avihesava  hoti
avihesasahagataya  sannaya  viharati  . evarupam bhante sannapatilabham
sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala dhamma abhivaddhanti .
Sannapatilabhampaham  bhikkhave  duvidhena  vadami sevitabbampi asevitabbampi
tanca  annamannam  sannapatilabhanti  iti  yantam  vuttam  bhagavata
idametam paticca vuttam.
   [215]  Ditthipatilabhampaham  bhikkhave  duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampi  tanca  annamannam  ditthipatilabhanti  iti  kho  panetam
vuttam  bhagavata  kincetam  paticca  vuttam  .  yatharupam  bhante
ditthipatilabham  sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma
parihayanti  evarupo  ditthipatilabho  na  sevitabbo  . yatharupanca
kho  bhante  ditthipatilabham sevato akusala dhamma parihayanti kusala
dhamma abhivaddhanti evarupo ditthipatilabho sevitabbo.
   [216]  Kathamrupam  bhante  ditthipatilabham sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  idha  bhante ekacco
evamditthiko  hoti  natthi  dinnam  natthi  yittham  natthi  hutam  natthi
Sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako  natthi  ayam  loko  natthi
paro  loko  natthi  mata  natthi pita natthi satta opapatika
natthi  loke  samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna  ye
imanca  lokam  paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedentiti .
Evarupam  bhante  ditthipatilabham  sevato  akusala  dhamma abhivaddhanti
kusala dhamma parihayanti.
   [217]  Kathamrupam  bhante  ditthipatilabham sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  idha  bhante ekacco
evamditthiko  hoti  atthi  dinnam  atthi  yittham  atthi  hutam  atthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako  atthi  ayam  loko  atthi
paro  loko  atthi  mata  atthi pita atthi satta opapatika
atthi  loke  samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna  ye
imanca  lokam  paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedentiti .
Evarupam  bhante  ditthipatilabham  sevato  akusala  dhamma parihayanti
kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  ditthipatilabhampaham  bhikkhave  duvidhena
vadami    sevitabbampi   asevitabbampi   tanca   annamannam
ditthipatilabhanti iti yantam vuttam bhagavata idametam paticca vuttam.
   [218] Attabhavapatilabhampaham bhikkhave duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampi  tanca  annamannam  attabhavapatilabhanti  iti  kho
panetam  vuttam  bhagavata  kincetam  paticca  vuttam . yatharupam bhante
Attabhavapatilabham  sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala
dhamma  parihayanti  evarupo  attabhavapatilabho  na  sevitabbo .
Yatharupanca  kho  bhante  attabhavapatilabham  sevato  akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupo  attabhavapatilabho
sevitabbo.
   [219] Kathamrupam bhante attabhavapatilabham sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  sabyapajjham  bhante
attabhavapatilabham  abhinibbattassa  1-  yato aparinitthitabhavaya akusala
dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti.
   [220] Kathamrupam bhante attabhavapatilabham sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  abyapajjham  bhante
attabhavapatilabham  abhinibbattassa  yato  parinitthitabhavaya  akusala
dhamma  parihayanti  kusala  dhamma abhivaddhanti . attabhavapatilabhampaham
bhikkhave   duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca
annamannam  attabhavapatilabhanti  iti  yantam  vuttam  bhagavata  idametam
paticca vuttam . imassa kho [2]- bhante bhagavata sankhittena bhasitassa
vittharena attham avibhattassa evam vittharena attham ajanamiti.
   [221] Sadhu sadhu sariputta sadhu [3]- tvam sariputta imassa
maya  sankhittena  bhasitassa  vittharena  attham  avibhattassa  evam
vittharena  attham  ajanasi  .  kayasamacarampaham bhikkhave duvidhena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. abhinibbattayato. 2 Po. Ma. Yu. ham. 3 Ma. Yu. etthantare
@khosaddo atthi.
Vadami    sevitabbampi   asevitabbampi   tanca   annamannam
kayasamacaranti  iti  kho  panetam  vuttam  maya  kincetam  paticca
vuttam  .  yatharupam  sariputta kayasamacaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  evarupo  kayasamacaro
na  sevitabbo  .  yatharupanca kho sariputta kayasamacaram sevato
akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupo
kayasamacaro sevitabbo.
   [222] Kathamrupam sariputta kayasamacaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  . idha sariputta ekacco
panatipati   hoti   luddo  lohitapani  hatapahate  nivittho
adayapanno  panabhutesu  adinnadayi  kho  pana  hoti  yantam
parassa  paravittupakaranam  gamagatam  va  arannagatam  va  tam  adinnam
theyyasankhatam adata hoti kamesu micchacari kho pana hoti ya
ta   maturakkhita   piturakkhita   matapiturakkhita  bhaturakkhita
bhaginirakkhita   natirakkhita   sassamika   saparidanda  antamaso
malagunaparikkhittapi  tatharupasu  carittam  apajjita  hoti .
Evarupam  sariputta  kayasamacaram sevato akusala dhamma abhivaddhanti
kusala dhamma parihayanti.
   [223] Kathamrupam sariputta kayasamacaram sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  . idha sariputta ekacco
Panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho   lajji   dayapanno   sabbapanabhutahitanukampi  viharati
adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  hoti  yantam  parassa
paravittupakaranam  gamagatam  va  arannagatam va tam adinnam theyyasankhatam
na  adata  hoti kamesu micchacaram pahaya kamesu micchacara
pativirato  hoti  ya  ta  maturakkhita piturakkhita matapiturakkhita
bhaturakkhita   bhaginirakkhita  natirakkhita  sassamika  saparidanda
antamaso  malagunaparikkhittapi  tatharupasu  na  carittam  apajjita
hoti  .  evarupam  sariputta kayasamacaram sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  . kayasamacarampaham bhikkhave
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  tanca  annamannam
kayasamacaranti iti yantam vuttam maya idametam paticca vuttam.
   [224]  Vacisamacarampaham bhikkhave ... manosamacarampaham bhikkhave
...  cittuppadampaham  bhikkhave  ...  sannapatilabhampaham bhikkhave ...
Ditthipatilabhampaham  bhikkhave  ...  attabhavapatilabhampaham  bhikkhave duvidhena
vadami    sevitabbampi   asevitabbampi   tanca   annamannam
attabhavapatilabhanti  iti  kho  panetam  vuttam  maya kincetam paticca
vuttam  .  yatharupam  sariputta  attabhavapatilabham  sevato  akusala
dhamma   abhivaddhanti   kusala   dhamma  parihayanti  evarupo
attabhavapatilabho  na  sevitabbo  .  yatharupanca  kho  sariputta
Attabhavapatilabham  sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala
dhamma abhivaddhanti evarupo attabhavapatilabho sevitabbo.
   [225]  Kathamrupam  sariputta  attabhavapatilabham  sevato akusala
dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  .  sabyapajjham
sariputta  attabhavapatilabham  abhinibbattassa  yato  aparinitthitabhavaya
akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti.
   [226]  Kathamrupam  sariputta  attabhavapatilabham  sevato akusala
dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  .  abyapajjham
sariputta  attabhavapatilabham  abhinibbattassa  yato  parinitthitabhavaya
akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti. Attabhavapatilabhampaham
bhikkhave   duvidhena   vadami   sevitabbampi   asevitabbampi
tanca  annamannam  attabhavapatilabhanti  iti  yantam  vuttam  maya
idametam  paticca  vuttam  .  imassa kho sariputta maya sankhittena
bhasitassa [1]- vittharena attham avibhattassa evam vittharena attho
datthabbo.
   [227]  Cakkhuvinneyyam  rupampaham  sariputta  duvidhena  vadami
sevitabbampi   asevitabbampi   sotavinneyyam  saddampaham  sariputta
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi  ghanavinneyyam  gandhampaham
sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi asevitabbampi jivhavinneyyam
rasampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare evamsaddo atthi.
Kayavinneyyam  photthabbampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  manovinneyyam  dhammampaham  sariputta  duvidhena  vadami
sevitabbampi asevitabbampi.
   [228]  Evam vutte ayasma sariputto bhagavantam etadavoca
imassa  kho  bhante  bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena attham
avibhattassa  evam  vittharena  attham ajanami cakkhuvinneyyam rupampaham
sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti  iti  kho
panetam vuttam bhagavata kincetam paticca vuttam.
   {228.1}  Yatharupam bhante cakkhuvinneyyam rupam sevato akusala
dhamma  abhivaddhanti  kusala  dhamma parihayanti evarupam cakkhuvinneyyam
rupam na sevitabbam . yatharupanca kho bhante cakkhuvinneyyam rupam sevato
akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupam
cakkhuvinneyyam  rupam  sevitabbam  .  cakkhuvinneyyam  rupampaham  sariputta
duvidhena  vadami sevitabbampi asevitabbampiti iti yantam vuttam bhagavata
idametam paticca vuttam .pe. Evarupo sotavinneyyo saddo na sevitabbo
.pe.  evarupo  sotavinneyyo saddo sevitabbo .pe. evarupo
ghanavinneyyo  gandho na sevitabbo .pe. evarupo ghanavinneyyo
gandho sevitabbo .pe. evarupo jivhavinneyyo raso na sevitabbo
.pe.  evarupo  jivhavinneyyo  sevitabbo  .pe.  evarupo
kayavinneyyo    photthabbo    na   sevitabbo   .pe.
Evarupo  kayavinneyyo  photthabbo sevitabbo .pe. manovinneyyam
dhammampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampi
iti kho panetam vuttam bhagavata kincetam paticca vuttam. Yatharupam bhante
manovinneyyam  dhammam  sevato  akusala  dhamma  abhivaddhanti  kusala
dhamma  parihayanti evarupo manovinneyyo dhammo na sevitabbo .
Yatharupanca  kho  bhante manovinneyyam dhammam sevato akusala dhamma
parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupo  manovinneyyo
dhammo  sevitabbo  .  manovinneyyam  dhammampaham  sariputta  duvidhena
vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti  iti  yantam  vuttam  bhagavata
idametam  paticca  vuttam  .  imassa kho bhante bhagavata sankhittena
bhasitassa  vittharena  attham  avibhattassa  evam  vittharena  attham
ajanamiti.
   [229] Sadhu sadhu sariputta sadhu kho tvam sariputta imassa
maya  sankhittena  bhasitassa  vittharena  attham  avibhattassa  evam
vittharena  attham  ajanasi  .  cakkhuvinneyyam  rupampaham  sariputta
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti iti kho panetam vuttam
maya  kincetam  paticca  vuttam  .  yatharupam sariputta cakkhuvinneyyam
rupam  sevato  akusala  dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti
evam  cakkhuvinneyyam  rupam na sevitabbam . yatharupanca kho sariputta
cakkhuvinneyyam  rupam  sevato  akusala  dhamma  parihayanti  kusala
Dhamma  abhivaddhanti  evarupam  cakkhuvinneyyam  rupam  sevitabbam .
Cakkhuvinneyyam  rupampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampiti  iti  yantam vuttam maya idametam paticca vuttam .pe.
Evarupo  sotavinneyyo  saddo  na  sevitabbo  .pe. evarupo
sotavinneyyo  saddo  sevitabbo  .pe.  evarupo ghanavinneyyo
gandho  na  sevitabbo  .pe.  evarupo  ghanavinneyyo  gandho
sevitabbo  .pe.  evarupo  jivhavinneyyo  raso na sevitabbo
.pe.  evarupo  jivhavinneyyo raso sevitabbo .pe. evarupo
kayavinneyyo  photthabbo  na  sevitabbo  .pe.  evarupo
kayavinneyyo  photthabbo  sevitabbo  .pe. manovinneyyam dhammampaham
sariputta duvidhena vadami sevitabbampi asevitabbampiti iti kho panetam
vuttam maya kincetam paticca vuttam.
   {229.1} Yatharupam sariputta manovinneyyam dhammam sevato akusala
dhamma  abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti evarupo manovinneyyo
dhammo na sevitabbo . yatharupanca kho sariputta manovinneyyam dhammam
sevato akusala dhamma parihayanti kusala dhamma abhivaddhanti evarupo
manovinneyyo  dhammo sevitabbo . manovinneyyam dhammampaham sariputta
duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti iti yantam vuttam maya
idametam paticca vuttam . imassa kho sariputta maya sankhittena bhasitassa
evam vittharena attho datthabbo.
   [230]  Civarampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  pindapatampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  senasanampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  gamampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  nigamampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  nagarampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  janapadampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampi  puggalampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi
asevitabbampiti.
   [231]  Evam vutte ayasma sariputto bhagavantam etadavoca
imassa  kho  aham  bhante  bhagavata sankhittena bhasitassa vittharena
attham  avibhattassa  evam  vittharena  attham  ajanami  civarampaham
sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti  iti  kho
panetam  vuttam  bhagavata  kincetam  paticca  vuttam . yatharupam bhante
civaram  sevato  akusala dhamma abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti
evarupam civaram na sevitabbam . yatharupanca kho bhante civaram sevato
akusala  dhamma  parihayanti  kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupam
civaram  sevitabbam  .  civarampaham sariputta duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampiti  iti  yantam  vuttam  bhagavata  idametam  paticca vuttam
.pe.  evarupo  pindapato  na  sevitabbo  .pe.  evarupo
Pindapato  sevitabbo .pe. evarupam senasanam na sevitabbam .pe.
Evarupam  senasanam  sevitabbam .pe. evarupo gamo na sevitabbo
.pe.  evarupo  gamo  sevitabbo  .pe.  evarupo nigamo na
sevitabbo  .pe.  evarupo  nigamo  sevitabbo  .pe.  evarupam
nagaram  na  sevitabbam  .pe.  evarupam  nagaram  sevitabbam  .pe.
Evarupo  janapado  na  sevitabbo  .pe.  evarupo  janapado
sevitabbo  .pe.  puggalampaham  sariputta duvidhena vadami sevitabbampi
asevitabbampiti  iti  kho  panetam  vuttam  bhagavata  kincetam paticca
vuttam  . yatharupam bhante puggalam sevato akusala dhamma abhivaddhanti
kusala  dhamma  parihayanti  evarupo  puggalo  na  sevitabbo .
Yatharupanca  kho  bhante  puggalam sevato akusala dhamma parihayanti
kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupo  puggalo  sevitabbo .
Puggalampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti
iti  yantam  vuttam  bhagavata  idametam  paticca  vuttanti  . imassa
kho aham bhante 1- sankhittena bhasitassa vittharena attham avibhattassa
evam vittharena attham ajanamiti.
   [232] Sadhu sadhu sariputta sadhu kho tvam sariputta imassa
maya  sankhittena  bhasitassa  vittharena  attham  avibhattassa  evam
vittharena  attham  ajanasi  . civarampaham sariputta duvidhena vadami
sevitabbampi  asevitabbampiti  iti  kho  panetam vuttam maya kincetam
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavata.
Paticca vuttam.
   {232.1}  Yatharupam  sariputta  civaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala dhamma parihayanti evarupam civaram na sevitabbam .
Yatharupanca  kho  sariputta civaram sevato akusala dhamma parihayanti
kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupam  civaram  sevitabbam  . civarampaham
sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti  iti yantam
vuttam  maya  idametam  paticca  vuttam  .pe.  evarupo pindapato
na sevitabbo .pe. evarupo pindapato sevitabbo .pe. evarupam
senasanam  na  sevitabbam  .pe. evarupam senasanam sevitabbam .pe.
Evarupo gamo na sevitabbo .pe. Evarupo gamo sevitabbo .pe.
Evarupo nigamo na sevitabbo .pe. Evarupo nigamo sevitabbo .pe.
Evarupo janapado na sevitabbo .pe. Evarupo janapado sevitabbo .pe.
Puggalampaham  sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti
iti kho panetam vuttam maya kincetam paticca vuttam.
   {232.2}  Yatharupam  sariputta puggalam sevato akusala dhamma
abhivaddhanti kusala dhamma parihayanti evarupo puggalo na sevitabbo.
Yatharupanca  kho sariputta puggalam sevato akusala dhamma parihayanti
kusala  dhamma abhivaddhanti evarupo puggalo sevitabbo . puggalampaham
sariputta  duvidhena  vadami  sevitabbampi  asevitabbampiti  iti yantam
vuttam  maya  idametam  paticca  vuttam  .  imassa  kho  sariputta
Maya sankhittena bhasitassa evam vittharena attho datthabbo.
   [233] Sabbepi ce sariputta khattiya imassa maya sankhittena
bhasitassa evam vittharena attham ajaneyyum sabbesanampassa 1- khattiyanam
digharattam  hitaya  sukhaya . sabbepi ce sariputta brahmana ...
Sabbepi  ce sariputta vessa ... sabbepi ce sariputta sudda
imassa maya sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajaneyyum
sabbesanampassa  suddanam  digharattam  hitaya sukhaya . sadevako cepi
sariputta  loko  samarako  sabrahmako  sassamanabrahmani  paja
sadevamanussa  imassa  maya  sankhittena  bhasitassa evam vittharena
attham  ajaneyya  sadevakassapassa  lokassa  samarakassa sabrahmakassa
sassamanabrahmaniya   pajaya   sadevamanussaya   digharattam  hitaya
sukhayati.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  sariputto  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
       Sevitabbasevitabbasuttam nitthitam catuttham.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. sabbesanampissa.
            Bahudhatukasuttam
   [234]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [235]  Bhagava  etadavoca  yanikanici  bhikkhave  bhayani
uppajjanti  sabbani  tani  balato  uppajjanti  no  panditato
yekeci  upaddava  uppajjanti  sabbe te balato uppajjanti no
panditato  yekeci  upasagga  uppajjanti  sabbe  te  balato
uppajjanti  no  panditato  .  seyyathapi bhikkhave nalagara va
tinagara va aggi mutto kutagaranipi dahati ullittavalittani 1-
phusitaggalani  pihitavatapanani  evameva  kho  bhikkhave  yanikanici
bhayani  uppajjanti  sabbani tani balato uppajjanti no panditato
yekeci  upaddava  uppajjanti  sabbe te balato uppajjanti no
panditato  yekeci  upasagga  uppajjanti  sabbe  te  balato
uppajjanti  no  panditato  .  iti  kho  bhikkhave  sappatibhayo
balo   appatibhayo  pandito  saupaddavo  balo  anupaddavo
pandito  saupasaggo  balo  anupasaggo  pandito  .  natthi
bhikkhave  panditato  bhayam  natthi  panditato  upaddavo  natthi
panditato  upasaggo  .  tasmatiha  bhikkhave  pandita  bhavissamati
evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vatani.
   [236]  Evam  vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
kittavata nu kho bhante pandito bhikkhu vimamsakoti alam vacanayati.
Yato  kho  ananda  bhikkhu  dhatukusalo  ca hoti ayatanakusalo ca
hoti  paticcasamuppadakusalo  ca  hoti  thanathanakusalo  ca  hoti
ettavata kho ananda pandito bhikkhu vimamsakoti alam vacanayati.
   [237]  Kittavata  pana  bhante  dhatukusalo  bhikkhuti  alam
vacanayati  .  attharasa  kho  ima  ananda  dhatuyo cakkhudhatu
rupadhatu  cakkhuvinnanadhatu  sotadhatu  saddadhatu  sotavinnanadhatu
ghanadhatu   gandhadhatu   ghanavinnanadhatu   jivhadhatu   rasadhatu
jivhavinnanadhatu  kayadhatu  photthabbadhatu  kayavinnanadhatu manodhatu
dhammadhatu  manovinnanadhatu  ima  kho  ananda  attharasa dhatuyo
yato  janati  passati  ettavatapi  kho  ananda  dhatukusalo
bhikkhuti alam vacanayati.
   [238]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  . siya ananda chayima ananda dhatuyo
pathavidhatu  apodhatu  tejodhatu vayodhatu akasadhatu vinnanadhatu
ima kho ananda cha dhatuyo yato janati passati ettavatapi kho
ananda dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [239]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  . siya ananda chayima ananda dhatuyo
Sukhadhatu   dukkhadhatu  somanassadhatu  domanassadhatu  upekkhadhatu
avijjadhatu  ima  kho  ananda cha dhatuyo yato janati passati
ettavatapi kho ananda dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [240]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  . siya ananda chayima ananda dhatuyo
kamadhatu  nekkhammadhatu  byapadadhatu  abyapadadhatu  vihimsadhatu
avihimsadhatu  ima  kho  ananda cha dhatuyo yato janati passati
ettavatapi kho ananda dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [241]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti  alam  vacanayati  .  siya  ananda tisso ima ananda
dhatuyo  kamadhatu  rupadhatu  arupadhatu  ima  kho ananda tisso
dhatuyo  yato  pajanati  passati  ettavatapi  kho  ananda
dhatukusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [242]  Siya pana bhante annopi pariyayo yatha dhatukusalo
bhikkhuti alam vacanayati . siya ananda dve ima ananda dhatuyo
sankhatadhatu 1- asankhatadhatu ima kho ananda dve dhatuyo yato
janati  passati  ettavatapi  kho ananda dhatukusalo bhikkhuti alam
vacanayati.
   [243]  Kittavata  pana  bhante  ayatanakusalo  bhikkhuti alam
vacanayati  . cha kho panimani ananda ajjhattikabahirani ayatanani
@Footnote: 1 Yu. sankhata ca dhatu asankhata ca dhatu.
Cakkhu  ceva  rupa  1- ca sotanca sadda ca ghananca gandha ca
jivha  ca  rasa ca kayo ca photthabba ca mano ca dhamma ca
imani  kho  ananda  cha  ajjhattikabahirani  ayatanani  yato
janati  passati  ettavata kho pana ananda ayatanakusalo bhikkhuti
alam vacanayati.
   [244]  Kittavata  pana  bhante  paticcasamuppadakusalo bhikkhuti
alam  vacanayati  .  idha  ananda  bhikkhu  evam  janati imasmim
sati  idam  hoti  imassuppada  idam  uppajjati  imasmim  asati
idam  na  hoti  imassa  nirodha idam nirujjhati yadidam avijjapaccaya
sankhara   sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya  namarupam
namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  avijjaya  tveva  asesaviraganirodha
sankharanirodho   sankharanirodha   vinnananirodho   vinnananirodha
namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho  salayatananirodha
phassanirodho  phassanirodha  vedananirodho vedananirodha tanhanirodho
tanhanirodha   upadananirodho   upadananirodha   bhavanirodho
bhavanirodha  jatinirodho  jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa  nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
@Footnote: 1 Yu. rupanca.
Nirodho  hoti  ettavata  kho  ananda  paticcasamuppadakusalo
bhikkhuti alam vacanayati.
   [245]  Kittavata  pana  bhante thanathanakusalo bhikkhuti alam
vacanayati  .  idhananda  bhikkhu  atthanametam  anavakaso  yam
ditthisampanno  puggalo  kinci  sankharam  niccato  upagaccheyya netam
thanam  vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati yam puthujjano
kinci  sankharam  niccato upagaccheyya thanametam vijjatiti pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam  ditthisampanno  puggalo  kinci sankharam
sukhato  upagaccheyya  netam thanam vijjatiti pajanati . thananca kho
etam  vijjati  yam  puthujjano  kinci  sankharam  sukhato  upagaccheyya
thanametam vijjatiti pajanati . atthanametam anavakaso yam ditthisampanno
puggalo  kinci  dhammam  attato  upagaccheyya  netam  thanam vijjatiti
pajanati  .  thananca  kho etam vijjati yam puthujjano kinci dhammam
attato upagaccheyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.1} Atthanametam anavakaso yam ditthisampanno puggalo mataram
jivita voropeyya netam thanam vijjatiti pajanati . Thananca kho etam
vijjati yam puthujjano mataram jivita voropeyya thanametam vijjatiti pajanati.
Atthanametam  anavakaso  yam  ditthisampanno  puggalo  pitaram  jivita
voropeyya netam thanam vijjatiti pajanati. Thananca kho etam vijjati yam
Puthujjano  pitaram  jivita  voropeyya  .pe.  arahantam  jivita
voropeyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.2}  Atthanametam  anavakaso  yam ditthisampanno puggalo
dutthacitto  tathagatassa  lohitam  uppadeyya  netam  thanam  vijjatiti
pajanati  .  thananca  kho  etam vijjati yam puthujjano dutthacitto
tathagatassa  lohitam  uppadeyya  thanametam  vijjatiti  pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam  ditthisampanno  puggalo sangham bhindeyya
netam thanam vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati yam puthujjano
sangham bhindeyya thanametam vijjatiti pajanati . atthanametam anavakaso
yam ditthisampanno puggalo annam sattharam uddiseyya netam thanam vijjatiti
pajanati  . thananca kho etam vijjati yam puthujjano annam sattharam
uddiseyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.3}  Atthanametam  anavakaso  yam ekissa lokadhatuya
dve  arahanto  sammasambuddha  apubbam  acarimam  uppajjeyyum
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
ekissa  lokadhatuya  eko  araham  sammasambuddho  uppajjeyya
thanametam  vijjatiti pajanati . atthanametam anavakaso yam ekissa
lokadhatuya  dve  rajano cakkavattino apubbam acarimam uppajjeyyum
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
ekissa  lokadhatuya eko raja cakkavatti uppajjeyya thanametam
vijjatiti pajanati.
   {245.4}  Atthanametam  anavakaso  yam  itthi  araham  assa
Sammasambuddho  netam  thanam  vijjatiti  pajanati  .  thananca kho
etam  vijjati  yam  puriso  araham  assa  sammasambuddho  thanametam
vijjatiti  pajanati  .  atthanametam  anavakaso  yam  itthi raja
assa  cakkavatti  netam  thanam  vijjatiti  pajanati . thananca kho
etam  vijjati  yam  puriso raja assa cakkavatti thanametam vijjatiti
pajanati . atthanametam anavakaso yam itthi sakkattam kareyya ...
Marattam  kareyya  ...  brahmattam  kareyya netam thanam vijjatiti
pajanati . thananca kho etam vijjati yam puriso sakkattam kareyya 1- ...
Marattam kareyya ... Brahmattam kareyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.5} Atthanametam anavakaso yam kayaduccaritassa ittho kanto
manapo  vipako  nibbatteyya  netam  thanam  vijjatiti pajanati .
Thananca  kho  etam  vijjati  yam  kayaduccaritassa  anittho akanto
amanapo  vipako  nibbatteyya  thanametam  vijjatiti  pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam  vaciduccaritassa  ... yam manoduccaritassa
ittho  kanto  manapo  vipako  nibbatteyya netam thanam vijjatiti
pajanati  .  thananca kho etam vijjati yam vaciduccaritassa ... yam
manoduccaritassa  anittho  akanto  amanapo  vipako  nibbatteyya
thanametam  vijjatiti  pajanati  .  atthanametam  anavakaso  yam
kayasucaritassa  anittho  akanto  amanapo  vipako  nibbatteyya
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha kareyya.
Kayasucaritassa  ittho  kanto manapo vipako nibbatteyya thanametam
vijjatiti  pajanati  . atthanametam anavakaso yam vacisucaritassa ...
Yam  manosucaritassa  anittho  akanto  amanapo vipako nibbatteyya
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
vacisucaritassa  ...  yam manosucaritassa ittho kanto manapo vipako
nibbatteyya thanametam vijjatiti pajanati.
   {245.6} Atthanametam anavakaso yam kayaduccaritasamangi tamnidana
tappaccaya  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya
netam  thanam  vijjatiti  pajanati  . thananca kho etam vijjati yam
kayaduccaritasamangi  tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda parammarana
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjeyya thanametam vijjatiti pajanati.
Atthanametam  anavakaso  yam  vaciduccaritasamangi  tamnidana  tappaccaya
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya netam thanam
vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati yam vaciduccaritasamangi ...
Yam  manoduccaritasamangi  tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyya  thanametam
vijjatiti pajanati.
   {245.7} Atthanametam anavakaso yam kayasucaritasamangi tamnidana
tappaccaya  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjeyya netam thanam vijjatiti pajanati . thananca kho etam vijjati
yam  kayasucaritasamangi  tamnidana tappaccaya kayassa bheda parammarana
Sugatim  saggam  lokam  upapajjeyya  thanametam  vijjatiti  pajanati .
Atthanametam  anavakaso  yam vacisucaritasamangi ... yam manosucaritasamangi
tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjeyya  netam  thanam  vijjatiti  pajanati .
Thananca kho etam vijjati yam vacisucaritasamangi ... yam manosucaritasamangi
tamnidana  tappaccaya  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam lokam
upapajjeyya  thanametam  vijjatiti  pajanati  .  ettavata  kho
ananda thanathanakusalo bhikkhuti alam vacanayati.
   [246]  Evam  vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
acchariyam bhante abbhutam bhante ko namayam bhante dhammapariyayoti .
Tasmatiha  tvam  ananda  imam dhammapariyayam bahudhatukotipi nam dharehi
catuparivattotipi  nam  dharehi dhammadasotipi nam dharehi amatadundubhitipi
nam dharehi anuttaro sangamavijayotipi nam dharehiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Bahudhatukasuttam nitthitam pancamam.
            ---------
            Isigilisuttam
   [247]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
isigilismim pabbate . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [248]  Bhagava  etadavoca passatha no tumhe bhikkhave etam
vebharam pabbatanti . evambhante . etassa kho bhikkhave vebharassa
pabbatassa  annava  samanna  ahosi  anna  pannatti  .  passatha
no  tumhe  bhikkhave  etam  pandavam  pabbatanti . evambhante .
Etassapi  kho  bhikkhave  pandavassa  pabbatassa  annava  samanna
ahosi  anna  pannatti  .  passatha  no  tumhe  bhikkhave etam
vepullam pabbatanti . evambhante . etassapi kho bhikkhave vepullassa
pabbatassa  annava  samanna  ahosi  anna  pannatti  .  passatha
no  tumhe  bhikkhave  etam  gijjhakutam pabbatanti . evambhante .
Etassapi  kho  bhikkhave  gijjhakutassa  pabbatassa  annava  samanna
ahosi  anna  pannatti  .  passatha  no  tumhe  bhikkhave  imam
isigilim  pabbatanti  .  evambhante  .  imassa  kho pana bhikkhave
isigilissa pabbatassa esava samanna ahosi esa pannatti.
   [249]  Bhutapubbam  bhikkhave  panca  paccekabuddhasatani  imasmim
isigilismim  pabbate ciranivasino ahesum . te imam pabbatam pavisanta
Dissanti  pavittha  na dissanti . tamenam manussa disva evamahamsu
ayam pabbato ime isi gilatiti isigili isigilitveva samanna udapadi.
Acikkhissami  bhikkhave  paccekabuddhanam  namani kittayissami bhikkhave
paccekabuddhanam  namani  desissami  bhikkhave paccekabuddhanam namani
tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . Evambhanteti jo te bhikkhu
bhagavato paccassosum.
   [250] Bhagava etadavoca arittho nama bhikkhave paccekasambuddho 1-
imasmim  isigilismim  pabbate  ciranivasi  ahosi  .  uparittho
nama  bhikkhave  paccekasambuddho  imasmim isigilismim pabbate ciranivasi
ahosi  .  tagarasikhi nama bhikkhave paccekasambuddho imasmim isigilismim
pabbate  ciranivasi  ahosi . yasassi nama bhikkhave paccekasambuddho
imasmim  isigilismim  pabbate  ciranivasi  ahosi  .  sudassano nama
bhikkhave  paccekasambuddho  imasmim  isigilismim  pabbate  ciranivasi
ahosi  .  piyadassi nama bhikkhave paccekasambuddho imasmim isigilismim
pabbate ciranivasi ahosi . gandharo nama bhikkhave paccekasambuddho
imasmim  isigilismim  pabbate  ciranivasi  ahosi  .  pindolo nama
bhikkhave  paccekasambuddho  imasmim  isigilismim  pabbate  ciranivasi
ahosi  . upasabho nama bhikkhave paccekasambuddho imasmim isigilismim
pabbate  ciranivasi  ahosi  . nitho nama bhikkhave paccekasambuddho
imasmim  isigilismim  pabbate ciranivasi ahosi . tatho nama bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. sabbattha paccekabuddho.
Paccekasambuddho  imasmim  isigilismim  pabbate  ciranivasi  ahosi .
Sutava  nama  bhikkhave  paccekasambuddho  imasmim  isigilismim pabbate
ciranivasi  ahosi  .  bhavitatto  nama  bhikkhave  paccekasambuddho
imasmim isigilismim pabbate ciranivasi ahosi.
   [251] Ye sattasara anigha nirasa
       paccekamevajjhagamum subodhim
       tesam visallana naruttamanam
       namani me kittayato sunatha
       arittho uparittho tagarasikhi yasassi
       sudassano piyadassi ca buddho 1-
       gandharo pindolo upasabho ca
       nitho tatho sutava bhavitatto
       sumbho subho methulo 2- atthamo ca
       athassumegho anigho sudatho
       paccekabuddha bhavanettikhina
       hingu ca hingo ca mahanubhava
       dve jalino munino atthako ca
       atha kosallo 3- buddho atho subahu
       upanemiso nemiso santacitto
       sacco tatho virajo pandito ca
@Footnote: 1 Ma. susambuddho . 2 matulo . 3 Po. Yu. kosalo.
       Kalupakala vijito jito ca
       ango ca pango ca guticchito 1- ca
       passi jahi upadhim dukkhamulam
       aparajito marabalam ajesi
       sattha pavatta sarabhango lomahamso
       uccangamayo asito anasavo
       manomayo manacchido ca bandhuma
       tadadhimutto vimalo ca ketuma
       ketumbarago ca matango ariyo
       athaccuto accutagamabyamako
       sumangalo dabbilo supatitthito
       asayho khemabhirato ca sorato
       durannayo sangho athopi ujjayo
       aparo muni sayho anomanikkamo 2-
       ananda nando upanando dvadasa
       bharadvajo antimadehadhari
       bodhi mahanamo athopi uttaro
       kesi sikhi sundaro bharadvajo
@Footnote: 1 Yu. gutijjitoti dissati . 2 Yu. anomanikkhamo . 3 Yu. bharadvaja.
       Tissupatissa bhavabandhanacchida
       upasidari 1- tanhacchido ca sidari 1-
       buddho ahu mangalo vitarago
       usabhacchida jalinim dukkhamulam
       santam padam ajjhagamupanito
       uposatho sundaro saccanamo
       jeto jayanto padumo uppalo ca
       padumuttaro rakkhito pabbato ca
       manatthaddho sobhito vitarago
       kanho ca buddho suvimuttacitto
       ete ca anne ca mahanubhava
       paccekabuddha bhavanettikhina
       te sabbasangadhigate mahesi
        parinibbute vandatha appameyyeti.
         Isigilisuttam nitthitam chattham.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. upasikhi. sikhari.
           Mahacattarisakasuttam
   [252]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  ariyam  vo  bhikkhave  sammasamadhim  desissami
saupanisam  saparikkharam  tam  sunatha  sadhukam manasikarotha bhasissamiti .
Evambhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [253]  Bhagava  etadavoca  katamo  ca  bhikkhave  ariyo
sammasamadhi   saupaniso   saparikkharo   seyyathidam   sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo sammasati ya kho bhikkhave imehi sattangehi cittassa
ekaggata parikkhata ayam vuccati bhikkhave ariyo sammasamadhi saupaniso
itipi saparikkharo itipiti 1-.
   [254]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave  sammaditthi  pubbangama  hoti  .  micchaditthim micchaditthiti
pajanati  sammaditthim  sammaditthiti  pajanati  .  sassa  hoti
sammaditthi.
   [255]  Katama  ca bhikkhave micchaditthi . natthi dinnam natthi
yittham  natthi  hutam  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako
@Footnote: 1 Ma. Yu. itipi.
Natthi ayam loko natthi paro loko natthi mata natthi pita natthi
satta  opapatika  natthi  loke  samanabrahmana  sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva pavedentiti ayam bhikkhave micchaditthi.
   [256]  Katama  ca  bhikkhave  sammaditthi  .  sammaditthimpaham
bhikkhave  dvayam  vadami  atthi  bhikkhave  sammaditthi  sasava
punnabhagiya  upadhivepakka  atthi  bhikkhave  sammaditthi  ariya
anasava lokuttara magganga.
   [257]  Katama  ca  bhikkhave sammaditthi sasava punnabhagiya
upadhivepakka  .  atthi  dinnam  atthi  yittham  atthi  hutam  atthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako atthi ayam loko atthi paro
loko  atthi  mata  atthi  pita atthi satta opapatika atthi
loke  samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna  ye  imanca
lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  ayam
bhikkhave sammaditthi sasava punnabhagiya upadhivepakka.
   [258] Katama ca bhikkhave sammaditthi ariya anasava lokuttara
magganga  .  ya  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anasavacittassa
ariyamaggasamangino   ariyamaggam   bhavayato   panna   pannindriyam
pannaphalam  dhammavicayasambojjhango  sammaditthi  maggangam  ayam  bhikkhave
sammaditthi ariya anasava lokuttara magganga. So 1- micchaditthiya
@Footnote: 1 Yu. yo.
Pahanaya  vayamati  sammaditthiya  upasampadaya  .  svassa  hoti
sammavayamo  .  so  sato  micchaditthim pajahati sato sammaditthim
upasampajja  viharati  .  sassa  hoti sammasati . itissime tayo
dhamma   sammaditthim   anuparidhavanti   anuparivattanti   seyyathidam
sammaditthi sammavayamo sammasati.
   [259]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave   sammaditthi   pubbangama   hoti  .  micchasankappam
micchasankappoti   pajanati   sammasankappam   sammasankappoti
pajanati. Sassa hoti sammaditthi.
   [260]  Katamo  ca  bhikkhave micchasankappo . kamasankappo
byapadasankappo vihimsasankappo ayam bhikkhave micchasankappo.
   [261]  Katamo ca bhikkhave sammasankappo . sammasankappampaham
bhikkhave  dvayam  vadami  atthi  bhikkhave  sammasankappo  sasavo
punnabhagiyo   upadhivepakko   atthi   bhikkhave   sammasankappo
ariyo anasavo lokuttaro maggango.
   [262] Katamo ca bhikkhave sammasankappo sasavo punnabhagiyo
upadhivepakko    .    nekkhammasankappo   abyapadasankappo
avihimsasankappo   ayam   bhikkhave   sammasankappo   sasavo
punnabhagiyo upadhivepakko.
   [263]  Katamo  ca  bhikkhave sammasankappo ariyo anasavo
Lokuttaro maggango . yo kho bhikkhave ariyacittassa anasavacittassa
ariyamaggasamangino   ariyamaggam   bhavayato   takko   vitakko
sankappo  appana  byappana  cetaso abhiniropana vacisankharo 1-
ayam bhikkhave sammasankappo ariyo anasavo lokuttaro maggango .
So   micchasankappassa   pahanaya   vayamati   sammasankappassa
upasampadaya  .  svassa  hoti  sammavayamo  .  so  sato
micchasankappam  pajahati  sato  sammasankappam  upasampajja  viharati .
Sassa  hoti sammasati . itissime 2- tayo dhamma sammasankappam
anuparidhavanti  anuparivattanti  seyyathidam  sammaditthi  sammavayamo
sammasati.
   [264]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave  sammaditthi  pubbangama  hoti  . micchavacam micchavacati
pajanati  sammavacam  sammavacati  pajanati  .  sassa  hoti
sammaditthi.
   [265]  Katama ca bhikkhave micchavaca . musavado pisuna
vaca pharusa vaca samphappalapo ayam bhikkhave micchavaca.
   [266] Katama ca bhikkhave sammavaca . Sammavacampaham bhikkhave
dvayam  vadami  atthi  bhikkhave  sammavaca  sasava  punnabhagiya
upadhivepakka  atthi bhikkhave sammavaca ariya anasava lokuttara
magganga.
@Footnote: 1 Yu. vacasankharo . 2 Ma. itiyime.
   [267]  Katama  ca bhikkhave sammavaca sasava punnabhagiya
upadhivepakka  .  musavada  veramani  pisunaya  vacaya  veramani
pharusaya  vacaya  veramani  samphappalapa  veramani  ayam  bhikkhave
sammavaca sasava punnabhagiya upadhivepakka.
   [268] Katama ca bhikkhave sammavaca ariya anasava lokuttara
magganga  .  ya  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anasavacittassa
ariyamaggasamangino ariyamaggam bhavayato catuhipi vaciduccaritehi arati virati
pativirati veramani ayam bhikkhave sammavaca ariya anasava lokuttara
magganga  .  so  micchavacaya  pahanaya  vayamati sammavacaya
upasampadaya . svassa hoti sammavayamo . so sato micchavacam
pajahati  sato  sammavacam  upasampajja  viharati  .  sassa  hoti
sammasati  .  itissime  tayo  dhamma  sammavacam  anuparidhavanti
anuparivattanti seyyathidam sammaditthi sammavayamo sammasati.
   [269]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave   sammaditthi   pubbangama   hoti  .  micchakammantam
micchakammantoti   pajanati   sammakammantam   sammakammantoti
pajanati. Sassa hoti sammaditthi.
   [270]  Katamo  ca  bhikkhave micchakammanto . panatipato
adinnadanam kamesumicchacaro ayam bhikkhave micchakammanto.
   [271]  Katamo ca bhikkhave sammakammanto . sammakammantampaham
Bhikkhave  dvayam  vadami  atthi  bhikkhave  sammakammanto  sasavo
punnabhagiyo  upadhivepakko  atthi  bhikkhave  sammakammanto  ariyo
anasavo lokuttaro maggango.
   [272]  Katamo  ca  bhikkhave  sammakammanto  sasavo
punnabhagiyo  upadhivepakko  .  atthi bhikkhave panatipata veramani
adinnadana  veramani  kamesumicchacara  veramani  ayam  bhikkhave
sammakammanto sasavo punnabhagiyo upadhivepakko.
   [273]  Katamo  ca  bhikkhave sammakammanto ariyo anasavo
lokuttaro maggango . ya kho bhikkhave ariyacittassa anasavacittassa
ariyamaggasamangino   ariyamaggam   bhavayato  tihipi  kayaduccaritehi
arati  virati  pativirati  veramani ayam bhikkhave sammakammanto ariyo
anasavo  lokuttaro  maggango  .  so micchakammantassa pahanaya
vayamati   sammakammantassa   upasampadaya  .  svassa  hoti
sammavayamo  .  so  sato  micchakammantam  pajahati  sato
sammakammantam  upasampajja  viharati  .  sassa  hoti  sammasati .
Itissime  tayo  dhamma  sammakammantam  anuparidhavanti  anuparivattanti
seyyathidam sammaditthi sammavayamo sammasati.
   [274]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave   sammaditthi   pubbangama   hoti   .  micchaajivam
micchaajivoti  pajanati  sammaajivam  sammaajivoti  pajanati .
Sassa hoti sammaditthi.
   [275]  Katamo  ca  bhikkhave micchaajivo . kuhana lapana
nemittakata  nippesikata  labhena  labham  nijigimsanata  ayam bhikkhave
micchaajivo.
   [276]  Katamo  ca  bhikkhave sammaajivo . sammaajivampaham
bhikkhave  dvayam  vadami  atthi  bhikkhave  sammaajivo  punnabhagiyo
upadhivepakko atthi bhikkhave sammaajivo ariyo anasavo lokuttaro
maggango.
   [277]  Katamo ca bhikkhave sammaajivo sasavo punnabhagiyo
upadhivepakko  .  idha  bhikkhave  ariyasavako  micchaajivam  pahaya
sammaajivena  jivikam  kappeti  ayam  bhikkhave sammaajivo sasavo
punnabhagiyo upadhivepakko.
   [278] Katamo ca bhikkhave sammaajivo ariyo anasavo lokuttaro
maggango  .  ya  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anasavacittassa
ariyamaggasamangino  ariyamaggam  bhavayato  micchaajiva  arati  virati
pativirati veramani ayam bhikkhave sammaajivo ariyo anasavo lokuttaro
maggango  .  so  micchaajivassa pahanaya vayamati sammaajivassa
upasampadaya  .  svassa  hoti  sammavayamo  .  so  sato
micchaajivam  pajahati  sato sammaajivam upasampajja viharati . sassa
hoti  sammasati  .  itissime  tayo  dhamma  sammaajivam
Anuparidhavanti  anuparivattanti  seyyathidam  sammaditthi  sammavayamo
sammasati.
   [279]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave  sammaditthi  pubbangama  hoti  .  sammaditthissa  bhikkhave
sammasankappo   pahoti   sammasankappassa  sammavaca  pahoti
sammavacassa    sammakammanto    pahoti    sammakammantassa
sammaajivo   pahoti   sammaajivassa  sammavayamo  pahoti
sammavayamassa  sammasati  pahoti  sammasatissa  sammasamadhi pahoti
sammasamadhissa   sammananam  pahoti  sammananassa  sammavimutti
pahoti  .  iti  kho  bhikkhave  atthangasamannagato  sekho [1]-
dasahangasamannagato araha hoti. [2]-
   [280]  Tatra bhikkhave sammaditthi pubbangama hoti . kathanca
bhikkhave  sammaditthi  pubbangama  hoti  .  sammaditthissa  bhikkhave
micchaditthi  nijjinna  hoti  .  ye ca micchaditthipaccaya aneke
papaka  akusala  dhamma  sambhavanti  te  cassa  nijjinna honti
sammaditthipaccaya ca aneke kusala dhamma bhavanaparipurim gacchanti.
Sammasankappassa  bhikkhave  micchasankappo  nijjinno  hoti  .pe.
Sammavacassa bhikkhave micchavaca nijjinna hoti ... Sammakammantassa
bhikkhave  micchakammanto  nijjinno  hoti  ...  sammaajivassa
bhikkhave  micchaajivo  nijjinno  hoti  ...  sammavayamassa
@Footnote: 1 Yu. patipado . 2 Po. Ma. tatrapi sammananena aneke papaka akusala dhamma
@vigata bhavanaparipurim gacchanti.
Bhikkhave  micchavayamo  nijjinno  hoti ... sammasatissa bhikkhave
micchasati  nijjinna  hoti ... sammasamadhissa bhikkhave micchasamadhi
nijjinno  hoti  ...  sammananassa  bhikkhave  micchananam nijjinnam
hoti  ...  sammavimuttassa bhikkhave micchavimutti nijjinna hoti .
Ye ca micchavimuttipaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti
te  cassa  nijjinna  honti  sammavimuttipaccaya  ca  aneke
kusala  dhamma  bhavanaparipurim  gacchanti . iti kho bhikkhave visati
kusalapakkha  visati  akusalapakkha  .  mahacattarisako  dhammapariyayo
pavattito  appativattiyo  samanena va brahmanena va devena va
marena va brahmuna va kenaci va lokasminti.
   [281] Yo hi koci bhikkhave samano va brahmano va imam
mahacattarisakam  dhammapariyayam  garahitabbam  patikkositabbam  manneyya
tassa  dittheva  dhamme  dasa  sahadhammika vadanuvada garayhatthanam
agacchanti  .  sammaditthince  bhavam  garahati  ye  ca  micchaditthi
samanabrahmana  te  bhoto  pujja  te  bhoto  pasamsa .
Sammasankappance  bhavam  garahati ye ca micchasankappa samanabrahmana
te  bhoto  pujja  te  bhoto  pasamsa . sammavacance bhavam
garahati ... sammakammantance bhavam garahati ... sammaajivance bhavam
garahati  ...  sammavayamance bhavam garahati ... sammasatince bhavam
garahati  ...  sammasamadhince bhavam garahati ... sammananance bhavam
Garahati  ...  sammavimuttince  bhavam garahati ye [1]- micchavimutti
samanabrahmana te bhoto pujja te bhoto pasamsa . Yekeci 2-
bhikkhave  samana  va  brahmana  va  imam  mahacattarisakam
dhammapariyayam  garahitabbam  patikkositabbam manneyyum tassa dittheva dhamme
ime  dasa  sahadhammika  vadanuvada  garayhatthanam  agacchanti .
Yepi  te bhikkhave ahesum ukkala 3- vassabhanna 4- ahetuvada
akiriyavada  natthikavada  tepi  mahacattarisakam  dhammapariyayam  na
garahitabbam   na   patikkositabbam  manneyyum  tam  kissa  hetu
nindabyarosauparambhabhayati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahacattarisakasuttam nitthitam sattamam.
            --------
@Footnote: 1 Yu. etthantare casaddo atthi . 2 Yu. yo hi koci. Po. Ma. yo
@koci. 3 Ma. Yu. okkala .  4 Ma. vayabhinna.
           Anapanasatisuttam
   [282]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatu pasade sambahulehi abhinnatehi abhinnatehi
therehi  savakehi  saddhim  ayasmata ca sariputtena ayasmata ca
mahamoggallanena  ayasmata  ca  mahakassapena  ayasmata  ca
mahakaccayanena  ayasmata  ca  mahakotthitena  ayasmata  ca
mahakappinena  ayasmata  ca  mahacundena  ayasmata ca revatena
ayasmata  ca  anandena  annehi  ca  abhinnatehi  abhinnatehi
therehi savakehi saddhim. Tena kho pana samayena thera bhikkhu [1]- ovadanti
anusasanti  .  appekacce  thera  bhikkhu  dasapi  bhikkhu ovadanti
anusasanti  appekacce  thera  bhikkhu  visampi  bhikkhu  ovadanti
anusasanti  appekacce  thera  bhikkhu  timsampi  bhikkhu  ovadanti
anusasanti  appekacce  thera  bhikkhu  cattalisampi bhikkhu ovadanti
anusasanti  .  te  ca  nava bhikkhu therehi bhikkhuhi ovadiyamana
anusasiyamana olaram pubbenaparam visesam pajananti.
   [283]  Tena kho pana samayena bhagava tadahuposathe pannarase
pavaranaya   punnaya   punnamaya   rattiya   bhikkhusanghaparivuto
abbhokase nisinno hoti . atha kho bhagava tunhibhutam 2- bhikkhusangham
@Footnote: 1 Ma. Yu. nave bhikkhu . 2 Yu. tunhibhutam tunhibhutanti dissati.
Anuviloketva  bhikkhu  amantesi  araddhosmi  bhikkhave  imaya
patipadaya  araddhacittosmi  bhikkhave  imaya  patipadaya  tasmatiha
bhikkhave  bhiyyoso  mattaya  viriyam  arabhatha  appattassa  pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya  idhevaham savatthiyam
komudim  catumasinim  agamessamiti  . assosum kho janapada bhikkhu
bhagava  kira  tattheva  savatthiyam komudim catumasinim agamessatiti .
Te janapada bhikkhu savatthiyam osaranti bhagavantam dassanaya. Te ca [1]-
thera  bhikkhu bhiyyoso mattaya nave bhikkhu ovadanti anusasanti .
Appekacce  thera  bhikkhu  dasapi  bhikkhu  ovadanti  anusasanti
appekacce thera bhikkhu visampi bhikkhu ovadanti anusasanti appekacce
thera  bhikkhu  timsampi bhikkhu ovadanti anusasanti appekacce thera
bhikkhu  cattalisampi  bhikkhu  ovadanti  anusasanti  . te ca nava
bhikkhu  therehi  bhikkhuhi  ovadiyamana  anusasiyamana  olaram 2-
pubbenaparam visesam pajananti.
   [284]  Tena kho pana samayena bhagava tadahuposathe pannarase
komudiya  catumasiniya  punnaya  punnamaya rattiya bhikkhusanghaparivuto
abbhokase  nisinno  hoti  .  atha  kho  bhagava  tunhibhutam
bhikkhusangham  anuviloketva  bhikkhu  amantesi  apalapayam  bhikkhave
parisa  nippalapayam  bhikkhave  parisa  suddhasare 3- patitthita .
Tatharupo  ayam  bhikkhave  bhikkhusangho  tatharupayam  bhikkhave  parisa
@Footnote: 1 Ma. etthantare khosaddo atthi . 2 Ma. Yu. ularam.
@3 Ma. Yu. suddhasare.
Yatharupa  parisa  ahuneyya  1-  pahuneyya  dakkhineyya
anjalikaraniya anuttaram punnakkhettam lokassa . tatharupo ayam bhikkhave
bhikkhusangho  tatharupayam  bhikkhave  parisa  yatharupaya  parisaya appam
dinnam  bahu  hoti  bahu  dinnam  bahutaram  . tatharupo ayam bhikkhave
bhikkhusangho  tatharupayam  bhikkhave  parisa  yatharupa  parisa dullabha
dassanaya  lokassa  . tatharupo ayam bhikkhave bhikkhusangho tatharupayam
bhikkhave  parisa  yatharupam  parisam  alam yojanagananani dassanaya gantum
putamsenapi 2-.
   [285]  Santi  bhikkhave  bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe arahanto
khinasava  vusitavanto  katakaraniya  ohitabhara  anuppattasadattha
parikkhinabhavasannojana   sammadanna  vimutta  evarupapi  bhikkhave
santi  bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe  .  santi  bhikkhave bhikkhu imasmim
bhikkhusanghe   pancannam   orambhagiyanam   sannojananam  parikkhaya
opapatika  tattha  parinibbayino  anavattidhamma  tasma  loka
evarupapi  bhikkhave santi bhikkhu imasmim bhikkhusanghe . santi bhikkhave
bhikkhu   imasmim   bhikkhusanghe   tinnam   sannojananam  parikkhaya
ragadosamohanam  tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva
dukkhassantam  karissanti  evarupapi  bhikkhave  santi  bhikkhu  imasmim
@Footnote: 1 Yu. ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyoti dissati.
@2 Ma. Yu. putosenapiti dissati. Si. putamsenati iti dissati.
Bhikkhusanghe  .  santi  bhikkhave  bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe  tinnam
sannojananam   parikkhaya   sotapanna   avinipatadhamma  niyata
sambodhiparayana evarupapi bhikkhave santi bhikkhu imasmim bhikkhusanghe .
Santi  bhikkhave  bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe  catunnam  satipatthananam
bhavananuyogamanuyutta  viharanti  evarupapi  bhikkhave  santi  bhikkhu
imasmim bhikkhusanghe.
   [286] Santi bhikkhave bhikkhu imasmim bhikkhusanghe catunnam sammappadhananam
bhavananuyogamanuyutta  viharanti  ...  catunnam  iddhipadanam  ...
Pancannam indriyanam ... pancannam balanam ... Sattannam bojjhanganam ...
Ariyassa   atthangikassa  maggassa  bhavananuyogamanuyutta  viharanti
evarupapi  bhikkhave santi bhikkhu imasmim bhikkhusanghe . santi bhikkhave
bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe  mettabhavananuyogamanuyutta viharanti ...
Karunabhavananuyogamanuyutta  viharanti  ...  muditabhavananuyogamanuyutta
viharanti ... upekkhabhavananuyogamanuyutta viharanti ... Asubhabhavananu-
yogamanuyutta   viharanti   ...  aniccasannabhavananuyogamanuyutta
viharanti evarupapi bhikkhave santi bhikkhu imasmim bhikkhusanghe.
   [287]   Santi   bhikkhave   bhikkhu  imasmim  bhikkhusanghe
anapanasatibhavananuyogamanuyutta  viharanti  .  anapanasati bhikkhave
bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa . anapanasati bhikkhave
bhavita bahulikata cattaro satipatthane paripurenti 1- . cattaro
@Footnote: 1 Po. Yu. paripureti.
Satipatthana  bhavita bahulikata satta bojjhange paripurenti . satta
bojjhanga bhavita bahulikata vijjavimuttim paripurenti.
   [288]  Katham bhavita ca bhikkhave anapanasati katham bahulikata
mahapphala  hoti  mahanisamsa  . idha bhikkhave bhikkhu arannagato va
rukkhamulagato  va  sunnagaragato  va  nisidati  pallankam abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  so satova
assasati sato passasati.
   {288.1}  Digham va assasanto digham assasamiti pajanati digham
va  passasanto  digham passasamiti pajanati . rassam va assasanto
rassam  assasamiti  pajanati  rassam va passasanto rassam passasamiti
pajanati  . sabbakayapatisamvedi assasissamiti sikkhati sabbakayapatisamvedi
passasissamiti  sikkhati  . passambhayam kayasankharam assasissamiti sikkhati
passambhayam kayasankharam passasissamiti sikkhati.
   {288.2}  Pitipatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  pitipatisamvedi
passasissamiti  sikkhati  .  sukhapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati
sukhapatisamvedi   passasissamiti   sikkhati   .  cittasankharapatisamvedi
assasissamiti  sikkhati  cittasankharapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati .
Passambhayam  cittasankharam  assasissamiti  sikkhati  passambhayam cittasankharam
passasissamiti sikkhati.
   {288.3}  Cittapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  cittapatisamvedi
passasissamiti   sikkhati  .  abhippamodayam  cittam  assasissamiti
sikkhati      abhippamodayam     cittam     passasissamiti
Sikkhati  .  samadaham  cittam  assasissamiti  sikkhati  samadaham  cittam
passasissamiti  sikkhati  .  vimocayam  cittam  assasissamiti  sikkhati
vimocayam cittam passasissamiti sikkhati.
   {288.4}  Aniccanupassi  assasissamiti  sikkhati  aniccanupassi
passasissamiti  sikkhati  .  viraganupassi  assasissamiti  sikkhati
viraganupassi  passasissamiti  sikkhati  .  nirodhanupassi assasissamiti
sikkhati  nirodhanupassi  passasissamiti  sikkhati  .  patinissagganupassi
assasissamiti  sikkhati  patinissagganupassi  passasissamiti  sikkhati .
Evam  bhavita  kho bhikkhave anapanasati evam bahulikata mahapphala
hoti mahanisamsa.
   [289]  Katham bhavita ca bhikkhave anapanasati katham bahulikata
cattaro satipatthane paripurenti 1- . yasmim samaye bhikkhave bhikkhu
digham  va  assasanto  digham  assasamiti  pajanati  digham  va
passasanto  digham  passasamiti  pajanati  rassam va assasanto rassam
assasamiti  pajanati  rassam  va  passasanto  rassam  passasamiti
pajanati  sabbakayapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  sabbakayapatisamvedi
passasissamiti   sikkhati   passambhayam   kayasankharam  assasissamiti
sikkhati  passambhayam  kayasankharam  passasissamiti  sikkhati  kaye
kayanupassi  bhikkhave  tasmim samaye bhikkhu viharati atapi sampajano
satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  . kayesu kayannataraham
bhikkhave etam vadami yadidam assasapassasam 2- . tasmatiha bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paripureti . 2 Po. Ma. assasapassasa.
Kaye  kayanupassi  tasmim  samaye bhikkhu viharati atapi sampajano
satima vineyya loke abhijjhadomanassam.
   {289.1} Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu pitipatisamvedi assasissamiti
sikkhati  pitipatisamvedi  passasissamiti sikkhati sukhapatisamvedi assasissamiti
sikkhati  sukhapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  cittasankharapatisamvedi
assasissamiti  sikkhati  cittasankharapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati
passambhayam  cittasankharam  assasissamiti  sikkhati  passambhayam cittasankharam
passasissamiti  sikkhati  vedanasu  vedananupassi bhikkhave tasmim samaye
bhikkhu viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.
Vedanasu vedanannataraham bhikkhave etam vadami yadidam assasapassasanam
sadhukam  manasikaram . tasmatiha bhikkhave vedanasu vedananupassi tasmim
samaye  bhikkhu  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke
abhijjhadomanassam.
   {289.2} Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu cittapatisamvedi assasissamiti
sikkhati cittapatisamvedi passasissamiti sikkhati abhippamodayam cittam assasissamiti
sikkhati  abhippamodayam  cittam  passasissamiti  sikkhati  samadaham  cittam
assasissamiti sikkhati samadaham cittam passasissamiti sikkhati vimocayam cittam
assasissamiti  sikkhati  vimocayam  cittam  passasissamiti  sikkhati citte
cittanupassi  bhikkhave  tassim samaye bhikkhu viharati atapi sampajano
satima  vineyya loke abhijjhadomanassam . naham bhikkhave mutthasatissa
Asampajanassa  anapanasatim  vadami  .  tasmatiha  bhikkhave citte
cittanupassi  tasmim  samaye  bhikkhu viharati atapi sampajano satima
vineyya loke abhijjhadomanassam.
   {289.3} Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu aniccanupassi assasissamiti
sikkhati aniccanupassi passasissamiti sikkhati viraganupassi assasissamiti
sikkhati  viraganupassi passasissamiti sikkhati nirodhanupassi assasissamiti
sikkhati   nirodhanupassi  passasissamiti  sikkhati  patinissagganupassi
assasissamiti  sikkhati patinissagganupassi passasissamiti sikkhati dhammesu
dhammanupassi bhikkhave tasmim samaye bhikkhu viharati atapi sampajano satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  so yantam abhijjhadomanassanam
pahanam [1]- pannaya disva sadhukam ajjhupekkhita hoti . Tasmatiha
bhikkhave  dhammesu  dhammanupassi  tasmim  samaye bhikkhu viharati atapi
sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam . evam bhavita
kho  bhikkhave  anapanasati  evam  bahulikata cattaro satipatthane
paripurenti 2-.
   [290]  Katham  bhavita ca bhikkhave cattaro satipatthana katham
bahulikata  satta  bojjhange  paripurenti  .  yasmim samaye bhikkhave
bhikkhu  kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya
loke  abhijjhadomanassam  upatthitassa  tasmim  samaye  sati  hoti
appammuttha  3-  .  yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno upatthita sati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. Ma. Yu. paripureti.
@3 Ma. Yu. asammuttha.
Hoti  appammuttha  satisambojjhango  tasmim samaye bhikkhuno araddho
hoti  satisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu bhaveti satisambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.1}  So tathasato viharanto tam dhammam pannaya pavicinati
pavicarati 1- parivimamsam apajjati . yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tathasato
viharanto  tam  dhammam  pannaya  pavicinati  pavicarati parivimamsam apajjati
dhammavicayasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti dhammavicaya-
sambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu bhaveti . dhammavicayasambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.2} Tassa tam dhammam pannaya pavicinato pavicarato parivimamsam
apajjato araddham hoti viriyam asallinam . Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno
tam dhammam pannaya pavicinato pavicarato parivimamsam apajjato araddham hoti
viriyam asallinam viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti
viriyasambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti  viriyasambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.3}  Araddhaviriyassa  uppajjati  piti niramisa . yasmim
samaye bhikkhuno araddhaviriyassa uppajjati piti niramisa pitisambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti pitisambojjhangam tasmim samaye bhikkhu
bhaveti  pitisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  bhavanaparipurim
gacchati.
   {290.4}  Pitimanassa  kayopi passambhati cittampi passambhati .
@Footnote: 1 Ma. pavicayati.
Yasmim  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  pitimanassa  kayopi  passambhati
cittampi  passambhati  passaddhisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno
araddho  hoti  passaddhisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti
passaddhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.5} Passaddhakayassa sukhino cittam samadhiyati. Yasmim samaye bhikkhave
bhikkhuno  passaddhakayassa  sukhino  cittam  samadhiyati samadhisambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti samadhisambojjhangam tasmim samaye bhikkhu
bhaveti samadhisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.6} So tathasamahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti. Yasmim
samaye  bhikkhave  bhikkhu tathasamahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti
upekkhasambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  araddho  hoti
upekkhasambojjhangam  tasmim samaye bhikkhu bhaveti upekkhasambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.7} Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu vedanasu ... Citte ...
Dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya
loke  abhijjhadomanassam  upatthitassa  tasmim  samaye  sati  hoti
appammuttha  .  yasmim  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  upatthita  sati
hoti   appammuttha  satisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno
araddho  hoti  satisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti
satisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.8}  So tathasato viharanto tam dhammam pannaya pavicinati
pavicarati  parivimamsam apajjati . yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tathasato
viharanto  tam  dhammam  pannaya  pavicinati  pavicarati parivimamsam apajjati
dhammavicayasambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  araddho  hoti
dhammavicayasambojjhangam  tasmim samaye bhikkhu bhaveti dhammavicayasambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.9} Tassa tam dhammam pannaya pavicinato pavicarato parivimamsam
apajjato araddham hoti viriyam asallinam . Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno
tam  dhammam  pannaya  pavicinato pavicarato parivimamsam apajjato araddham
hoti viriyam asallinam viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho
hoti  viriyasambojjhangam  tasmim samaye bhikkhu bhaveti viriyasambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.10}  Araddhaviriyassa  uppajjati piti niramisa . yasmim
samaye  bhikkhave  bhikkhuno  araddhaviriyassa  uppajjati  piti niramisa
pitisambojjhango  tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti pitisambojjhangam
tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti pitisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno
bhavanaparipurim gacchati.
   {290.11}   Pitimanassa   kayopi   passambhati   cittampi
passambhati  .  yasmim  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  pitimanassa kayopi
passambhati    cittampi    passambhati    passaddhisambojjhango
tasmim  samaye  bhikkhuno  araddho  hoti  passaddhisambojjhangam  tasmim
Samaye  bhikkhu  bhaveti  passaddhisambojjhango  tasmim  samaye bhikkhuno
bhavanaparipurim gacchati.
   {290.12}  Passaddhakayassa  sukhino  cittam samadhiyati . yasmim
samaye  bhikkhave  bhikkhuno  passaddhakayassa  sukhino  cittam  samadhiyati
samadhisambojjhango   tasmim  samaye  bhikkhuno  araddho  hoti
samadhisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti  samadhisambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   {290.13} So tathasamahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti.
Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tathasamahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti
upekkhasambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  araddho  hoti
upekkhasambojjhangam  tasmim samaye bhikkhu bhaveti upekkhasambojjhango
tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati. Evam bhavita kho bhikkhave
cattaro satipatthana evam bahulikata satta bojjhange 1- paripurenti.
   [291] Katham bhavita ca bhikkhave satta bojjhanga katham bahulikata
vijjavimuttim  paripurenti  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  satisambojjhangam
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Dhammavicayasambojjhangam  bhaveti  ...  viriyasambojjhangam  bhaveti ...
Pitisambojjhangam bhaveti ... passaddhisambojjhangam bhaveti ... samadhi
sambojjhangam  bhaveti  ... upekkhasambojjhangam bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  bhavita kho
bhikkhave satta bojjhanga evam bahulikata vijjavimuttim paripurentiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambojjhange.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Anapanasatisuttam nitthitam atthamam.
           ----------
           Kayagatasatisuttam
   [292]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho sambahulanam bhikkhunam
pacchabhattam   pindapatapatikkantanam   upatthanasalayam   sannisinnanam
sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi  acchariyam  avuso  abbhutam
avuso  yavancidam  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhen  kayagata  sati  bhavita  bahulikata  mahapphala
vutta mahanisamsati . ayanca kho 1- hidam tesam bhikkhunam antarakatha
vippakata hoti.
   [293]  Atha  kho  bhagava  sayanhasamayam patisallana vutthito
yena  upatthanasala  tenupasankami  upasankamitva  pannatte asane
nisidi  .  nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave
etarahi kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati.
Idha  bhante  amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam upatthanasalayam
sannisinnanam   sannipatitanam   ayamantarakatha   udapadi  acchariyam
avuso  abbhutam  avuso  yavancidam tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  kayagata sati bhavita bahulikata mahapphala
vutta  mahanisamsati  ayam  no  bhante  antarakatha vippakata atha
bhagava anuppattoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi.
   [294] Katham bhavita ca bhikkhave kayagata sati katham bahulikata
mahapphala  hoti  mahanisamsa  . idha bhikkhave bhikkhu arannagato va
rukkhamulagato  va  sunnagaragato  va  nisidati  pallankam abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  parimukham  satim  upatthapetva  .  so satova
assasati  sato  passasati  .  digham  va assasanto digham assasamiti
pajanati  digham  va  passasanto  digham  passasamiti  pajanati .
Rassam  va  assasanto  rassam  assasamiti  pajanati  rassam  va
passasanto  rassam  passasamiti  pajanati  .  sabbakayapatisamvedi
assasissamiti  sikkhati  sabbakayapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati .
Passambhayam  kayasankharam  assasissamiti  sikkhati  passambhayam kayasankharam
passasissamiti  sikkhati  .  tassa  evam  appamattassa  atapino
pahitattassa  viharato  ye  gehasita  sarasankappa  te pahiyanti .
Tesam pahana ajjhattameva cittam santitthati sannisidati ekodibhoti 1-
samadhiyati evampi bhikkhave bhikkhu kayagatam satim bhaveti.
   [295]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu gacchanto va gacchamiti
pajanati  thito  va  thitomhiti pajanati nisinno va nisinnomhiti
pajanati  sayano  va  sayanomhiti  pajanati  .  yatha  yatha
va  panassa  kayo  panihito  hoti  tatha tatha nam pajanati .
Tassa  evam  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  ye
gehasita  sarasankappa  te  pahiyanti . tesam pahana ajjhattameva
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekodi hoti.
Cittam  santitthati  sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati evampi bhikkhave
bhikkhu kayagatam satim bhaveti.
   [296] Puna caparam bhikkhave bhikkhu abhikkante patikkante sampajanakari
hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti  samminjite
pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane  sampajanakari
hoti  asite  pite  khayite  sayite  sampajanakari  hoti
uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti  gate  thite  nisinne
sutte  jagarite  bhasite  tunhibhave sampajanakari hoti . tassa
evam  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  ye gehasita
sarasankappa  te  pahiyanti  .  tesam  pahana  ajjhattameva cittam
santitthati  sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati  evampi bhikkhave bhikkhu
kayagatam satim bhaveti.
   [297] Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kayam uddham padatala
adho   kesamatthaka   tacapariyantam   purannanappakarassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
mamsam  naharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam pittam semham pubbo lohitam
sedo  medo  assu  vasa  khelo singhanika lasika muttanti .
Seyyathapi bhikkhave ubhatomukha mutoli 1- pura nanavihitassa dhannassa
seyyathidam  salinam  vihinam  mugganam  masanam  tilanam  tandulanam
@Footnote: 1 Po. Ma. putoli.
Tamenam  cakkhuma  puriso  muncitva paccavekkheyya ime sali ime
vihi ime mugga ime masa ime tila ime tandulati evameva
kho  bhikkhave bhikkhu imameva kayam uddham padatala adho kesamatthaka
tacapariyantam  purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmim
kaye kesa loma nakha danta taco mamsam naharu atthi atthiminjam
vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam  pihakam  papphasam antam antagunam udariyam
karisam  pittam  semham  pubbo  lohitam  sedo  medo  assu vasa
khelo  singhanika  lasika  muttanti  .  tassa  evam appamattassa
atapino  pahitattassa  viharato  ye  gehasita  sarasankappa  te
pahiyanti  .  tesam  pahana  ajjhattameva  cittam  santitthati
sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu kayagatam
satim bhaveti.
   [298]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  imameva kayam yathathitam
yathapanihitam  dhatuso  paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye  pathavidhatu
apodhatu  tejodhatu  vayodhatuti  .  seyyathapi bhikkhave dakkho
goghatako  va  goghatakantevasi va gavim vadhitva catummahapathe
vilaso  1- pativibhajitva nisinno assa evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kayam  yathathitam  yathapanihitam  dhatuso  paccavekkhati  atthi
imasmim  kaye  pathavidhatu  apodhatu  tejodhatu  vayodhatuti .
Tassa  evam  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  ye
@Footnote: 1 Po. Ma. bilaso vibhajitva.
Gehasita  sarasankappa  te  pahiyanti . tesam pahana ajjhattameva
cittam  santitthati  sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati evampi bhikkhave
bhikkhu kayagatam satim bhaveti.
   [299]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya chadditam ekahamatam va dvihamatam va tihamatam va uddhumatakam
vinilakam   vipubbakajatam   .  so  imameva  kayam  upasamharati
ayampi  kho  kayo  evamdhammo  evambhavi  evamanatitoti . tassa
evam  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  ye gehasita
sarasankappa  te  pahiyanti  .  tesam  pahana  ajjhattameva cittam
santitthati  sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati  evampi  bhikkhave
bhikkhu kayagatam satim bhaveti.
   [300]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  kakehi  va  khajjamanam  gijjhehi va khajjamanam
kulalehi  va  khajjamanam  suvanehi  va  khajjamanam singalehi va
khajjamanam  vividhehi  va  panakajatehi  khajjamanam  . so imameva
kayam  upasamharati  ayampi  kho  kayo  evamdhammo  evambhavi
evamanatitoti  .  tassa  evam appamattassa .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kayagatam satim bhaveti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 1-207. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=1&items=300&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=1&items=300&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=1&items=300&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :