ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
                      Samanamundikasuttam
     [356]   Evamme   sutam   ekam  samayam  bhagava  savatthiyam  viharati
jetavane   anathapindikassa   arame   .   tena   kho   pana  samayena
uggahamano    paribbajako    samanamundikaputto   1-   samayappavadake
tindukacire   2-   ekasalake   mallikaya  arame  pativasati  mahatiya
paribbajakaparisaya   saddhim   pancamattehi   paribbajakasatehi   .  atha  kho
pancakango   thapati  savatthiya  nikkhami  divadivassa  bhagavantam  dassanaya .
Atha   kho   pancakangassa   thapatissa   etadahosi   akalo   kho   tava
bhagavantam    dassanaya    patisallino   bhagava   manobhavaniyanampi   bhikkhunam
asamayo    dassanaya    patisallina    manobhavaniya    bhikkhu   yannunaham
yena   samayappavadako   tindukaciro   ekasalako   mallikaya  aramo
yena      uggahamano     paribbajako     samanamundikaputto     3-
tenupasankameyyanti  .  atha  kho  pancakango  thapati  yena  samayappavadako
tindukaciro ekasalako mallikaya aramo tenupasankami.
     [357]   Tena   kho   pana  samayena  uggahamano  paribbajako
samanamundikaputto     mahatiya     paribbajakaparisaya    saddhim    nisinno
hoti    unnadiniya    uccasaddamahasaddaya   anekavihitam   tiracchanakatham
kathentiya    seyyathidam    rajakatham    corakatham   mahamattakatham   senakatham
@Footnote: 1-3 Yu. samanamandikaputto .    2 Si. Ma. tindukacire.
Bhayakatham    yuddhakatham    annakatham   panakatham   vatthakatham   sayanakatham   malakatham
gandhakatham    natikatham   yanakatham   gamakatham   nigamakatham   nagarakatham   janapadakatham
itthikatham   surakatham   visikhakatham   kumbhatthanakatham   kumbhadasikatham   pubbapetakatham
nanattakatham lokakkhayikam samuddakkhayikam itibhavabhavakatham iti va.
     {357.1}  Addasa  kho uggahamano paribbajako samanamundikaputto
pancakangam   thapatim   durato   agacchantam   disvana   sakam  parisam  santhapesi
appasadda   bhonto   hontu  ma  bhonto  saddamakattha  [2]-  samanassa
gotamassa   savako   agacchati   pancakango   thapati   yavata  kho  pana
samanassa   gotamassa   savaka   gihi   odatavasana  savatthiyam  pativasanti
ayam   tesam   annataro  pancakango  thapati  appasaddakama  kho  pana  te
ayasmanto    appasaddavinita   appasaddassa   vannavadino   appevanama
appasaddam   parisam   viditva   upasankamitabbam   manneyyati   .  atha  kho
te   paribbajaka   tunhi  ahesum  .  atha  kho  pancakango  thapati  yena
uggahamano      paribbajako      samanamundikaputto      tenupasankami
upasankamitva     uggahamanena     paribbajakena    samanamundikaputtena
saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi.
     [358]   Ekamantam   nisinnam   kho  pancakangam  thapatim  uggahamano
paribbajako     samanamundikaputto    etadavoca    catuhi    kho    aham
thapati    dhammehi    samannagatam    purisapuggalam   pannapemi   sampannakusalam
@Footnote: 1 Yu. duratova. 2 Yu. etthantare ayanti dissati.
Paramakusalam    uttamappattipattam    samanam   ayojjham   katamehi   catuhi   idha
thapati   na   kayena   papakam   kammam   karoti  na  papikam  vacam  bhasati
na   papakam   sankappam   sankappeti   na  papakam  ajivam  ajivati  imehi
kho   aham   thapati   catuhi   dhammehi   samannagatam  parisapuggalam  pannapemi
sampannakusalam paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjhanti.
     {358.1}  Atha  kho  pancakango  thapati uggahamanassa paribbajakassa
samanamundikaputtassa   bhasitam   neva   abhinandi  nappatikkosi  anabhinanditva
appatikkositva   utthayasana   pakkami   bhagavato   santike   etassa
bhasitassa   attham   ajanissamiti   .   atha   kho   pancakango   thapati
yena    bhagava    tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  pancakango  thapati  yavatako
ahosi       uggahamanena      paribbajakena      samanamundikaputtena
saddhim kathasallapo tam sabbam bhagavato arocesi.
     [359]   Evam  vutte  bhagava  pancakangam  thapatim  etadavoca  evam
sante  kho  thapati  daharo  kumaro  mando  uttanaseyyako sampannakusalo
bhavissati    paramakusalo    uttamappattipatto    samano   ayojjho   yatha
uggahamanassa     paribbajakassa     samanamundikaputtassa     vacanam   .
Daharassa   hi   thapati   kumarassa   mandassa   uttanaseyyakassa  kayotipi
na  hoti  kuto  pana  kayena  papakam kammam karissati annatra phanditamatta.
Daharassa     hi     thapati     kumarassa    mandassa    uttanaseyyakassa
Vacatipi   na   hoti   kuto   pana   papikam   vacam  bhasissati  annatra
roditamatta  .  daharassa  hi  thapati  kumarassa  mandassa  uttanaseyyakassa
sankappotipi   na   hoti   kuto   pana   papakam   sankappam   sankappissati
annatra   vikujjitamatta   .   daharassa   hi   thapati   kumarassa  mandassa
uttanaseyyakassa   ajivotipi   na   hoti   kuto   pana  papakam  ajivam
ajivissati   annatra  matu  thanna  .  evam  sante  kho  thapati  daharo
kumaro   mando   uttanaseyyako   sampannakusalo   bhavissati  paramakusalo
uttamappattipatto     samano     ayojjho     yatha     uggahamanassa
paribbajakassa samanamundikaputtassa vacanam.
     [360]   Catuhi  kho  aham  thapati  dhammehi  samannagatam  purisapuggalam
pannapemi   na   ceva   sampannakusalam   na   paramakusalam  na  uttamappatti-
pattam   samanam   ayojjham   apicimam   daharam   kumaram  mandam  uttanaseyyakam
samadhiggayha   titthati   katamehi   catuhi   idha  thapati  kayena  1-  papakam
kammam   karoti  na  papikam  vacam  bhasati  na  papakam  sankappam  sankappeti
na   papakam   ajivam   ajivati   imehi  kho  aham  thapati  catuhi  dhammehi
samannagatam    purisapuggalam    pannapemi    na   ceva   sampannakusalam   na
paramakusalam    na    uttamappattipattam    samanam    ayojjham   apicimam   daharam
kumaram mandam uttanaseyyakam samadhiggayha titthati.
@Footnote: 1 Yu. etthantare nasaddo dissati.
     [361]   Dasahi   kho  aham  thapati  dhammehi  samannagatam  purisapuggalam
pannapemi     sampannakusalam     paramakusalam     uttamappattipattam     samanam
ayojjham   .   ime  akusala  sila  1-  tamaham  1-  thapati  veditabbanti
vadami   .   itosamutthana   akusala   sila  tamaham  thapati  veditabbanti
vadami   .   idha   akusala   sila   aparisesa  nirujjhanti  tamaham  thapati
veditabbanti   vadami   .   evam  patipanno  akusalanam  silanam  nirodhaya
patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami.
     {361.1}  Ime  kusala  sila  tamaham  thapati  veditabbanti vadami.
Itosamutthana   kusala   sila   tamaham   thapati   veditabbanti  vadami .
Idha   kusala   sila   aparisesa   nirujjhanti   tamaham  thapati  veditabbanti
vadami   .  evam  patipanno  kusalanam  silanam  nirodhaya  patipanno  hoti
tamaham thapati veditabbanti vadami.
     {361.2}   Ime   akusala   sankappa  tamaham  thapati  veditabbanti
vadami   .  itosamutthana  akusala  sankappa  tamaham  thapati  veditabbanti
vadami   .   idha  akusala  sankappa  aparisesa  nirujjhanti  tamaham  thapati
veditabbanti  vadami  .  evam  patipanno  akusalanam  sankappanam  nirodhaya
patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami.
     {361.3}   Ime   kusala   sankappa   tamaham  thapati  veditabbanti
vadami      .      itosamutthana     kusala     sankappa     tamaham
@Footnote: 1 si anekavaresu tahanti patho dissati. 2 Yu. ime akusalasila tahanti dissanti.
Thapati   veditabbanti   vadami   .   idha   kusala   sankappa  aparisesa
nirujjhanti   tamaham   thapati   veditabbanti   vadami   .   evam   patipanno
kusalanam    sankappanam    nirodhaya    patipanno    hoti   tamaham   thapati
veditabbanti vadami.
     [362]   Katame   ca  thapati  akusala  sila  .  akusalam  kayakammam
akusalam vacikammam papako ajivo ime vuccanti thapati akusala sila.
     {362.1}  Ime  ca  thapati akusala sila kimsamutthana. Samutthanampi
nesam  vuttam  .  cittasamutthanatissa  vacaniyam  .  katamam  cittam. Cittampi hi
bahu   anekavidham   nanappakarakam   yam   cittam  1-  saragam  sadosam  samoham
itosamutthana akusala sila.
     {362.2}  Ime  ca  thapati akusala sila kuhim aparisesa nirujjhanti.
Nirodhopi   nesam   vutto   .   idha   thapati  bhikkhu  kayaduccaritam  pahaya
kayasucaritam   bhaveti  vaciduccaritam  pahaya  vacisucaritam  bhaveti  manoduccaritam
pahaya   manosucaritam   bhaveti  micchajivam  pahaya  sammajivena  jivitam  2-
kappeti etthete akusala sila aparisesa nirujjhanti.
     {362.3}  Katham  patipanno  3-  thapati  akusalanam  silanam  nirodhaya
patipanno   hoti  .  idha  thapati  bhikkhu  anuppannanam  papakanam  akusalanam
dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati   uppannanam   papakanam   akusalanam   dhammanam   pahanaya   chandam
janeti   vayamati   viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam
@Footnote: 1 Yu. sacittam .   2 Yu. jivikam .    3 Yu. etthantare cati dissati.
Kusalanam   dhammanam   uppadaya   chandam   janeti  vayamati  viriyam  arabhati
cittam    pagganhati    padahati   uppannanam   kusalanam   dhammanam   thitiya
asammosaya   bhiyyobhavaya   vepullaya   bhavanaya   paripuriya   chandam
janeti   vayamati   viriyam   arabhati   cittam  pagganhati  padahati  .  evam
patipanno kho thapati akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti.
     [363]   Katame   ca   thapati  kusala  sila   .  kusalam  kayakammam
kusalam   vacikammam   ajivaparisuddhimpi   kho   aham   thapati   silasmim   vadami
ime   vuccanti   thapati  kusala  sila  .  ime  ca  thapati  kusala  sila
kimsamutthana   .   samutthanampi   nesam   vuttam   .   cittasamutthanatissa
vacaniyam   .   katamam  cittam  .  cittampi  hi  bahu  anekavidham  nanappakarakam
yam    cittam    vitaragam    vitadosam    vitamoham   itosamutthana   kusala
sila   .  ime  ca  thapati  kusala  sila  kuhim  aparisesa  nirujjhanti .
Nirodhopi   nesam   vutto   .  idha  thapati  bhikkhu  silava  hoti  no  ca
silamayo    tanca    cetovimuttim    pannavimuttim    yathabhutam    pajanati
yatthassa te kusala sila aparisesa nirujjhanti.
     {363.1}   Katham   patipanno  ca  thapati  kusalanam  silanam  nirodhaya
patipanno   hoti  .  idha  thapati  bhikkhu  anuppannanam  papakanam  akusalanam
dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati   uppannanam   papakanam   akusalanam   dhammanam   pahanaya  .pe.
Anuppannanam   kusalanam   dhammanam  uppadaya  .pe.  uppannanam  kusalanam
Dhammanam    thitiya   asammosaya   bhiyyobhavaya   vepullaya   bhavanaya
paripuriya   chandam   janeti   vayamati   viriyam  arabhati  cittam  pagganhati
padahati   .   evam   patipanno   kho   thapati  kusalanam  silanam  nirodhaya
patipanno hoti.
     [364]   Katame   ca  thapati  akusala  sankappa  .  kamasankappo
byapadasankappo    vihimsasankappo    ime   vuccanti   thapati   akusala
sankappa.
     {364.1}   Ime   ca  thapati  akusala  sankappa  kimsamutthana .
Samutthanampi   nesam   vuttam   .  sannasamutthanatissa  vacaniyam  .  katama
sanna  .  sannapi  hi  bahu  anekavidha  nanappakaraka  ya  kamasanna
byapadasanna vihimsasanna itosamutthana akusala sankappa.
     {364.2}   Ime   ca  thapati  akusala  sankappa  kuhim  aparisesa
nirujjhanti   .   nirodhopi  nesam  vutto  .  idha  thapati  bhikkhu  vivicceva
kamehi   vivicca   akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham
pathamam    jhanam    upasampajja   viharati   etthete   akusala   sankappa
aparisesa nirujjhanti.
     {364.3}  Katham  patipanno  ca  thapati  akusalanam sankappanam nirodhaya
patipanno  hoti  .  idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam
anuppadaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati
uppannanam   papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  .pe.  anuppannanam
kusalanam  dhammanam  uppadaya  .pe.  uppannanam  kusalanam  dhammanam thitiya
Asammosaya   bhiyyobhavaya   vepullaya   bhavanaya   paripuriya   chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati padahati. Evam patipanno
kho thapati akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti.
     [365]  Katame  ca  thapati  kusala  sankappa  .  nekkhammasankappo
abyapadasankappo    avihimsasankappo   ime   vuccanti   thapati   kusala
sankappa.
     {365.1}   Ime   ca   thapati  kusala  sankappa  kimsamutthana .
Samutthanampi    nesam    vuttam    .   sannasamutthanatissa   vacaniyam  .
Katama   sanna   .   sannapi  hi  bahu  anekavidha  nanappakaraka  1-
ya     2-     nekkhammasanna     abyapadasanna      avihimsasanna
itosamutthana kusala sankappa.
     {365.2}   Ime   ca   thapati  kusala  sankappa  kuhim  aparisesa
nirujjhanti  .  nirodhopi  nesam  vutto  .  idha  thapati bhikkhu vitakkavicaranam
vupasama   .pe.   dutiyam   jhanam   upasampajja  viharati  etthete  kusala
sankappa aparisesa nirujjhanti.
     {365.3}  Katham  patipanno  ca  thapati  kusalanam  sankappanam nirodhaya
patipanno   hoti  .  idha  thapati  bhikkhu  anuppannanam  papakanam  akusalanam
dhammanam   anuppadaya   chandam   janeti   vayamati   viriyam  arabhati  cittam
pagganhati    padahati    uppannanam    papakanam    akusalanam    dhammanam
pahanaya    .pe.    anuppannanam    kusalanam    dhammanam    uppadaya
.pe.   uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya
vepullaya    bhavanaya    paripuriya   chandam   janeti   vayamati   viriyam
@Footnote: 1 Yu. nanappakarika .   2 Yu. ya iti patho na dissati.
Arabhati   cittam   pagganhati   padahati   .   evam  patipanno  kho  thapati
kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti.
     [366]  Katamehi  [1]-  thapati  dasahi dhammehi samannagatam purisapuggalam
pannapemi     sampannakusalam     paramakusalam     uttamappattipattam     samanam
ayojjham   .   idha   thapati   bhikkhu  asekhaya  sammaditthiya  samannagato
hoti    asekhena    sammasankappena    samannagato   hoti   asekhaya
sammavacaya     samannagato     hoti    asekhena    sammakammantena
samannagato    hoti    asekhena   sammaajivena   samannagato   hoti
asekhena   sammavayamena   samannagato   hoti  asekhaya  sammasatiya
samannagato     hoti     asekhena     sammasamadhina     samannagato
hoti    asekhena    sammananena    samannagato    hoti    asekhaya
sammavimuttiya    samannagato   hoti   .   imehi   kho   aham   thapati
dasahi    dhammehi    samannagatam    purisapuggalam   pannapemi   sampannakusalam
paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjhanti.
     Idamavoca    bhagava    attamano    pancakango    thapati   bhagavato
bhasitam abhinanditi.
                Samanamundikasuttam 2- nitthitam atthamam
                     ------------
@Footnote: 1 Yu. etthantare cahanti dissati .    2 Yu. samanamandikasuttam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 342-351. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=356&items=11&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=13&item=356&items=11&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=356&items=11&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=356&items=11&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=356              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4876              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4876              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :