ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page128.

Sihanadavaggo --------- culasihanadasuttam [153] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum. [154] Bhagava etadavoca idheva bhikkhave samano idha dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano sunna parappavada samanehi 1- annebhiti evameva bhikkhave samma sihanadam nadatha. {154.1} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam idha 2- annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum ko panayasmantanam assaso kim balam yena tumhe ayasmanto attani sampassamana evam vadetha idheva samano idha dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano sunna parappavada samanehi annebhiti evamvadino bhikkhave annatitthiya paribbajaka evamassu vacaniya atthi kho no avuso tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena cattaro dhamma akkhata ye mayam attani sampassamana evam vadema idheva samano idha dutiyo samano idha tatiyo samano @Footnote: 1 Po. Ma. samanebhi annehi. 2 Po. Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page129.

Idha catuttho samano sunna parappavada samanehi annebhiti katame cattaro atthi kho no avuso satthari pasado atthi dhamme pasado atthi silesu paripurakarita sahadhammika kho pana piya manapa gahattha ceva pabbajita ca ime kho no avuso tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena cattaro dhamma akkhata ye mayam attani sampassamana evam vadema idheva samano idha dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano sunna parappavada samanehi annebhiti. {154.2} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum amhakampi kho avuso atthi satthari pasado yo amhakam sattha amhakampi atthi dhamme pasado yo 1- amhakam dhammo mayampi silesu paripurakarino yani amhakam silani amhakampi sahadhammika piya manapa gahattha ceva pabbajita ca . Idha no avuso ko viseso ko adhippayo 2- kim nanakaranam yadidam tumhakanceva amhakancati. {154.3} Evamvadino bhikkhave annatitthiya paribbajaka evamassu vacaniya kim panavuso eka nittha udahu puthu nitthati. Samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum eka havuso nittha na puthu nitthati. {154.4} Sa panavuso nittha saragassa udahu vitaragassati . samma byakaramana bhikkhave annatitthiya @Footnote: 1 Yu. so. 2 adhippayasotipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page130.

Paribbajaka evam byakareyyum vitaragassavuso sa nittha na sa nittha saragassati. {154.5} Sa panavuso nittha sadosassa udahu vitadosassati. Samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum vitadosassavuso sa nittha na sa nittha sadosassati. {154.6} Sa panavuso nittha samohassa udahu vitamohassati. Samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum vitamohassavuso sa nittha na sa nittha samohassati. {154.7} Sa panavuso nittha satanhassa udahu vitatanhassati. Samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum vitatanhassavuso sa nittha na sa nittha satanhassati. {154.8} Sa panavuso nittha saupadanassa udahu anupadanassati . samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum anupadanassavuso sa nittha na sa nittha saupadanassati. {154.9} Sa panavuso viddasuno udahu aviddasunoti. Samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum viddasuno avuso sa nittha na sa nittha aviddasunoti. {154.10} Sa panavuso nittha anuruddhappativiruddhassa udahu ananuruddhappativiruddhassati . samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum ananuruddhappativiruddhassavuso sa nittha na sa nittha anuruddhappativiruddhassati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page131.

{154.11} Sa panavuso nittha papancaramassa papancaratino udahu nippapancaramassa nippapancaratinoti . samma byakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam byakareyyum nippapancaramassavuso sa nittha nippapancaratino na sa nittha papancaramassa papancaratinoti. [155] Dvema bhikkhave ditthiyo bhavaditthi ca vibhavaditthi ca . Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va bhavaditthim allina bhavaditthim upagata bhavaditthim ajjhosita vibhavaditthiya te pativiruddha . Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va vibhavaditthim allina vibhavaditthim upagata vibhavaditthim ajjhosita bhavaditthiya te pativiruddha . Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va imasam dvinnam ditthinam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajananti te saraga te sadosa te samoha te satanha te saupadana te aviddasuno te anuruddhappativiruddha te papancarama papancaratino te na parimuccanti jatiya jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehidomanassehi upayasehi parimuccanti dukkhasmati vadami . ye 1- hi keci samana va brahmana va imasam dvinnam ditthinam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajananti te vitaraga te vitadosa te vitamoha te vitatanha @Footnote: 1 po ye hi kho. Ma. Yu. ye ca kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page132.

Te anupadana te viddasuno te ananuruddhappativiruddha te nippapancarama nippapancaratino te parimuccanti jatiya jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi parimuccanti dukkhasmati vadami. [156] Cattarimani bhikkhave upadanani katamani cattari kamupadanam ditthupadanam silabbatupadanam attavadupadanam . Santi bhikkhave eke samanabrahmana sabbupadanaparinnavada patijanamana te na samma sabbupadanaparinnam pannapenti kamupadanassa parinnam pannapenti na ditthupadanassa parinnam pannapenti na silabbatupadanassa parinnam pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti tam kissa hetu imani hi te bhonto samanabrahmana tini thanani yathabhutam nappajananti tasma te bhonto samanabrahmana sabbupadanaparinnavada patijanamana te na samma sabbupadanaparinnam pannapenti kamupadanassa parinnam pannapenti na ditthupadanassa parinnam pannapenti na silabbatupadanassa parinnam pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti. {156.1} Santi bhikkhave eke samanabrahmana sabbupadanaparinnavada patijanamana te na samma sabbupadanaparinnam pannapenti kamupadanassa parinnam pannapenti ditthupadanassa parinnam pannapenti na silabbatupadanassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page133.

Parinnam pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti tam kissa hetu imani hi te bhonto samanabrahmana dve thanani yathabhutam nappajananti tasma te bhonto samanabrahmana sabbupadanaparinnavada patijanamana te na samma sabbupadanaparinnam pannapenti kamupadanassa parinnam pannapenti ditthupadanassa parinnam pannapenti silabbatupadanassa 1- parinnam pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti. {156.2} Santi bhikkhave eke samanabrahmana sabbupadanaparinnavada patijanamana te na samma sabbupadanaparinnam pannapenti kamupadanassa parinnam pannapenti ditthupadanassa parinnam pannapenti silabbatupadanassa parinnam pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti tam kissa hetu imam hi te bhonto samanabrahmana ekam thanam yathabhutam nappajananti tasma te bhonto samanabrahmana sabbupadanaparinnavada patijanamana te na samma sabbupadanaparinnam pannapenti kamupadanassa parinnam pannapenti ditthupadanassa parinnam pannapenti silabbatupadanassa parinnam pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti . evarupe kho bhikkhave dhammavinaye yo satthari pasado so na sammaggato akkhayati @Footnote: 1 Ma. Yu. na silabbat ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page134.

Yo dhamme pasado so na sammaggato akkhayati ya silesu paripurakarita sa na sammaggata akkhayati ya sahadhammikesu piyamanapata sa na sammaggata akkhayati tam kissa hetu evanhetam bhikkhave hoti yathatam durakkhate dhammavinaye duppavedite aniyyanike anupasamasamvattanike asammasambuddhappavedite. [157] Tathagato ca kho bhikkhave araham sammasambuddho sabbupadanaparinnavado patijanamano samma sabbupadanaparinnam pannapeti kamupadanassa parinnam pannapeti ditthupadanassa parinnam pannapeti silabbatupadanassa parinnam pannapeti attavadupadanassa parinnam pannapeti . evarupe kho bhikkhave dhammavinaye yo satthari pasado so sammaggato akkhayati yo dhamme pasado so sammaggato akkhayati ya silesu paripurakarita 1- sa sammaggata akkhayati ya sahadhammikesu piyamanapata sa sammaggata akkhayati tam kissa hetu evanhetam bhikkhave hoti yathatam svakkhate dhammavinaye supavedite niyyanike upasamasamvattanike sammasambuddhappavedite. [158] Ime ca bhikkhave cattaro upadana kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava . ime cattaro upadana tanhanidana @Footnote: 1 paripurikaritatipi patho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page135.

Tanhasamudaya tanhajatika tanhapabhava . tanha cayam bhikkhave kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava . tanha vedananidana vedanasamudaya vedanajatika vedanapabhava . Vedana cayam bhikkhave kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava . Vedana phassanidana phassasamudaya phassajatika phassapabhava . Phasso cayam bhikkhave kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo . Phasso salayatananidano salayatanasamudayo salayatanajatiko salayatanapabhavo . Salayatanancidam bhikkhave kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam . Salayatanam namarupanidanam namarupasamudayam namarupajatikam namarupapabhavam . Namarupancidam bhikkhave kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam . namarupam vinnananidanam vinnanasamudayam vinnanajatikam vinnanapabhavam . Vinnanancidam bhikkhave kimnidanam kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam . Vinnanam sankharanidanam sankharasamudayam sankharajatikam sankharapabhavam . Sankhara cime bhikkhave kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava . Sankhara avijjanidana avijjasamudaya avijjajatika avijjapabhava. {158.1} Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno avijja pahina hoti vijja uppanna so avijjaviraga vijjuppada neva kamupadanam upadiyati na ditthupadanam upadiyati na silabbatupadanam upadiyati na attavadupadanam upadiyati anupadiyam na paritassati aparitassam paccattanneva parinibbayati khina jati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page136.

Vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati 1-. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Culasihanadasuttam nitthitam pathamam. ----------- @Footnote: 1 Ma. Yu. pajanatiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 128-136. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=153&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=153&items=6&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=153&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=153&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8170              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8170              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :