ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
         Suttantapiṭake majjhimanikāyassa
            paṭhamo bhāgo
            -------
            mūlapaṇṇāsakaṃ
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Mūlapariyāyavaggo
            -------
           mūlapariyāyasuttaṃ
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā ukkaṭṭhāyaṃ viharati
subhagavane  sālarājamūle  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  sabbadhammamūlapariyāyaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  1-  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [2]  Bhagavā  etadavoca  idha  bhikkhave  assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto  paṭhaviṃ  paṭhavito  sañjānāti  paṭhaviṃ  paṭhavito  saññatvā
paṭhaviṃ  maññati  paṭhaviyā  maññati  paṭhavito  maññati  paṭhavimmeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessāmi.
Maññati  paṭhaviṃ  abhinandati  . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.1}  Āpaṃ  āpato  sañjānāti  āpaṃ āpato saññatvā
āpaṃ  maññati  āpasmiṃ  maññati  āpato  maññati  āpammeti
maññati  āpaṃ  abhinandati  . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.2} Tejaṃ tejato sañjānāti tejaṃ tejato saññatvā tejaṃ
maññati  tejasmiṃ  maññati  tejato  maññati  tejammeti  maññati
tejaṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.3} Vāyaṃ vāyato sañjānāti vāyaṃ vāyato saññatvā vāyaṃ
maññati  vāyasmiṃ  maññati  vāyato  maññati  vāyammeti  maññati
vāyaṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.4}  Bhūte bhūtato sañjānāti bhūte bhūtato saññatvā bhūte
maññati  bhūtesu  maññati  bhūtato  maññati  bhūte  meti maññati bhūte
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.5} Deve devato sañjānāti deve devato saññatvā deve
maññati  devesu  maññati devato maññati deve meti maññati deve
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.6}  Pajāpatiṃ  pajāpatito  sañjānāti  pajāpatiṃ pajāpatito
saññatvā   pajāpatiṃ   maññati  pajāpatismiṃ  maññati  pajāpatito
maññati  pajāpatimmeti  maññati  pajāpatiṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.7} Brahmaṃ brahmato sañjānāti brahmaṃ brahmato saññatvā brahmaṃ
Maññati   brahmani  maññati  brahmato  maññati  brahmaṃ  meti
maññati  brahmaṃ  abhinandati . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.8} Ābhassare ābhassarato sañjānāti ābhassare ābhassarato
saññatvā  ābhassare  maññati  ābhassaresu  maññati  ābhassarato
maññati  ābhassare  meti  maññati  ābhassare  abhinandati  .  taṃ
kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.9}  Subhakiṇhe  1-  subhakiṇhato  sañjānāti  subhakiṇhe
subhakiṇhato   saññatvā  subhakiṇhe  maññati  subhakiṇhesu  maññati
subhakiṇhato   maññati   subhakiṇhe   meti   maññati   subhakiṇhe
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.10}  Vehapphale  vehapphalato  sañjānāti  vehapphale
vehapphalato  saññatvā  vehapphale  maññati  vehapphalesu  maññati
vehapphalato   maññati   vehapphale  meti  maññati  vehapphale
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.11}  Abhibhuṃ  abhibhūto  sañjānāti abhibhuṃ abhibhūto saññatvā
abhibhuṃ  maññati  abhibhusmiṃ  maññati  abhibhūto  maññati  abhibhummeti
maññati  abhibhuṃ  abhinandati  . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.12}  Ākāsānañcāyatanaṃ  ākāsānañcāyatanato  sañjānāti
ākāsānañcāyatanaṃ      ākāsānañcāyatanato     saññatvā
ākāsānañcāyatanaṃ    maññati   ākāsānañcāyatanasmiṃ   maññati
ākāsānañcāyatanato     maññati     ākāsānañcāyatanammeti
maññati      ākāsānañcāyatanaṃ     abhinandati     .
@Footnote: 1 Yu. subhakiṇṇe. sabbatthā īdisameva.
Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.13}     Viññāṇañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanato
sañjānāti viññāṇañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanato
saññatvā    viññāṇañcāyatanaṃ    maññati    viññāṇañcāyatanasmiṃ
maññati    viññāṇañcāyatanato   maññati   viññāṇañcāyatanammeti
maññati  viññāṇañcāyatanaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.14}     Ākiñcaññāyatanaṃ     ākiñcaññāyatanato
sañjānāti ākiñcaññāyatanaṃ ākiñcaññāyatanato
saññatvā    ākiñcaññāyatanaṃ    maññati    ākiñcaññāyatanasmiṃ
maññati    ākiñcaññāyatanato   maññati   ākiñcaññāyatanammeti
maññati  ākiñcaññāyatanaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.15}   Nevasaññānāsaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanato
sañjānāti    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanato
saññatvā  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  maññati  nevasaññānāsaññāyatanasmiṃ
maññati  nevasaññānāsaññāyatanato  maññati  nevasaññānāsaññāyatanammeti
maññati  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.16}   Diṭṭhaṃ  diṭṭhato  sañjānāti  diṭṭhaṃ  diṭṭhato
saññatvā  diṭṭhaṃ  maññati  diṭṭhasmiṃ  maññati  diṭṭhato  maññati
diṭṭhammeti  maññati diṭṭhaṃ abhinandati . taṃ kissa hetu . apariññātaṃ
tassāti vadāmi.
   {2.17}  Sutaṃ  sutato  sañjānāti  sutaṃ  sutato  saññatvā
Sutaṃ   maññati   sutasmiṃ   maññati  sutato  maññati  sutammeti
maññati  sutaṃ  abhinandati  .  taṃ kissa hetu . apariññātaṃ tassāti
vadāmi.
   {2.18}  Mutaṃ  mutato  sañjānāti mutaṃ mutato saññatvā mutaṃ
maññati   mutasmiṃ  maññati  mutato  maññati  mutammeti  maññati
mutaṃ abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.19}  Viññātaṃ  viññātato  sañjānāti viññātaṃ viññātato
saññatvā   viññātaṃ   maññati  viññātasmiṃ  maññati  viññātato
maññati  viññātammeti  maññati  viññātaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.20}  Ekattaṃ  ekattato  sañjānāti ekattaṃ ekattato
saññatvā  ekattaṃ  maññati  ekattasmiṃ  maññati  ekattato  maññati
ekattammeti  maññati  ekattaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.21}  Nānattaṃ  nānattato  sañjānāti nānattaṃ nānattato
saññatvā   nānattaṃ   maññati  nānattasmiṃ  maññati  nānattato
maññati  nānattammeti  maññati  nānattaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.22}   Sabbaṃ  sabbato  sañjānāti  sabbaṃ  sabbato
saññatvā  sabbaṃ  maññati  sabbasmiṃ  maññati  sabbato  maññati
sabbammeti  maññati  sabbaṃ  abhinandati  .  taṃ  kissa  hetu .
Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   {2.23}   Nibbānaṃ   nibbānato   sañjānāti   nibbānaṃ
nibbānato    saññatvā    nibbānaṃ   maññati   nibbānasmiṃ
Maññati   nibbānato   maññati  nibbānammeti  maññati  nibbānaṃ
abhinandati. Taṃ kissa hetu. Apariññātaṃ tassāti vadāmi.
   Puthujjanavasena paṭhamanayabhūmiparicchedo.
   [3]  Yopi so bhikkhave bhikkhu sekho appattamānaso anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  patthayamāno  viharati  . sopi paṭhaviṃ paṭhavito abhijānāti
paṭhaviṃ  paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  māmaññi  paṭhaviyā  māmaññi
paṭhavito  māmaññi  paṭhavimmeti  māmaññi  paṭhaviṃ mābhinandi 1- . taṃ
kissa  hetu . pariññeyyaṃ tassāti vadāmi .pe. āpaṃ tejaṃ vāyaṃ
bhūte  deve  pajāpatiṃ  brahmaṃ  ābhassare  subhakiṇhe  vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  māmaññi  nibbānasmiṃ  māmaññi  nibbānato
māmaññi  nibbānammeti  māmaññi  nibbānaṃ  mābhinandi  .  taṃ
kissa hetu. Pariññeyyaṃ tassāti vadāmi.
   Sekhavasena dutiyanayabhūmiparicchedo.
   [4]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhaviṃ
@Footnote: 1 katthaci mābhinandati.
Paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  .  pariññātaṃ tassāti vadāmi .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati nibbānato
na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati .
Taṃ kissa hetu. Pariññātaṃ tassāti vadāmi.
   Khīṇāsavavasena tatiyanayabhūmiparicchedo.
   [5]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhaviṃ
paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  . khayā rāgassa vītarāgattā .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
Nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati nibbānato
na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati .
Taṃ kissa hetu. Khayā rāgassa vītarāgattā.
   Khīṇāsavavasena catutthanayabhūmiparicchedo.
   [6]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhaviṃ
paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  . khayā dosassa vītadosattā .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya   nibbānaṃ   na   maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati
nibbānato  na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ
nābhinandati. Taṃ kissa hetu. Khayā dosassa vītadosattā.
   Khīṇāsavavasena pañcamanayabhūmiparicchedo.
   [7]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ khīṇāsavo vusitavā
katakaraṇīyo   ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā  vimutto  sopi  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhijānāti  paṭhavi
paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā  na  maññati
paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati  paṭhaviṃ nābhinandati .
Taṃ  kissa  hetu  . khayā mohassa vītamohattā .pe. āpaṃ tejaṃ
vāyaṃ  bhūte deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe  vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ  nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti nibbānaṃ nibbānato abhiññāya
nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati  nibbānato  na
maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati  .  taṃ
kissa hetu. Khayā mohassa vītamohattā.
   Khīṇāsavavasena chaṭṭhanayabhūmiparicchedo.
   [8]  Tathāgatopi bhikkhave arahaṃ sammāsambuddho paṭhaviṃ paṭhavito
abhijānāti  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā
na  maññati  paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati
paṭhaviṃ  nābhinandati  .  taṃ kissa hetu . pariññātantaṃ tathāgatassāti
vadāmi  .pe.  āpaṃ  tejaṃ  vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ
ābhassare   subhakiṇhe   vehapphale   abhibhuṃ  ākāsānañcāyatanaṃ
Viññāṇañcāyatanaṃ     ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanaṃ
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ  nānattaṃ  sabbaṃ  nibbānaṃ
nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato  abhiññāya  nibbānaṃ
na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati  nibbānato  na  maññati
nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati  .  taṃ  kissa
hetu. Pariññātantaṃ tathāgatassāti vadāmi.
   Satthuvasena 1- sattamanayabhūmiparicchedo.
   [9]  Tathāgatopi bhikkhave arahaṃ sammāsambuddho paṭhaviṃ paṭhavito
abhijānāti  paṭhaviṃ  paṭhavito  abhiññāya  paṭhaviṃ  na  maññati  paṭhaviyā
na  maññati  paṭhavito  na  maññati  paṭhavimmeti  na  maññati
paṭhaviṃ  nābhinandati  . taṃ kissa hetu . nandi 2- dukkhassa mūlanti
iti viditvā bhavā jāti bhūtassa jarā maraṇanti . tasmātiha bhikkhave
tathāgato sabbaso taṇhānaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  vadāmi  .pe.  āpaṃ  tejaṃ
vāyaṃ  bhūte  deve pajāpatiṃ brahmaṃ ābhassare subhakiṇhe vehapphale
abhibhuṃ   ākāsānañcāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanaṃ   ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  ekattaṃ nānattaṃ
sabbaṃ   nibbānaṃ  nibbānato  abhijānāti  nibbānaṃ  nibbānato
abhiññāya  nibbānaṃ  na  maññati  nibbānasmiṃ  na  maññati nibbānato
na  maññati  nibbānammeti  na  maññati  nibbānaṃ  nābhinandati .
@Footnote: 1 Sī. satthāravasena. Ma. tathāgatavasena .  2 Ma. Yu. nandī.
Taṃ  kissa  hetu  .  nandi  dukkhassa  mūlanti  iti viditvā bhavā
jāti  bhūtassa jarā maraṇanti . tasmātiha bhikkhave tathāgato sabbaso
taṇhānaṃ  khayā  virāgā  nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti vadāmīti.
   Satthuvasena aṭṭhamanayabhūmiparicchedo.
   Idamavoca  bhagavā na attamanā 1- te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Mūlapariyāyasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
           Sabbāsavasaṃvarasuttaṃ
   [10]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sabbāsavasaṃvarapariyāyaṃ vo bhikkhave desissāmi 1-
taṃ  suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [11]  Bhagavā  etadavoca  jānato  ahaṃ  bhikkhave passato
āsavānaṃ khayaṃ vadāmi no ajānato no apassato . kiñca bhikkhave
jānato kiṃ 2- passato āsavānaṃ khayo 3- hoti. Yoniso ca manasikāraṃ
ayoniso  ca manasikāraṃ . ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppannā
ceva āsavā uppajjanti uppannā ca āsavā pavaḍḍhanti . yoniso
ca 4- bhikkhave manasikaroto anuppannā ceva āsavā na uppajjanti
uppannā  ca  āsavā pahiyyanti . atthi bhikkhave āsavā dassanā
pahātabbā  atthi  āsavā  saṃvarā  pahātabbā  atthi  āsavā
paṭisevanā  pahātabbā  atthi  āsavā  adhivāsanā pahātabbā atthi
āsavā  parivajjanā  pahātabbā  atthi āsavā vinodanā pahātabbā
atthi āsavā bhāvanā pahātabbā.
   [12] Katame ca bhikkhave āsavā dassanā pahātabbā . idha
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessāmi . 2 Ma. kiñca . 3 Ma. khayaṃ vadāmi . 4 katthaci ca khoti atthi.
Bhikkhave  assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  manasikaraṇīye dhamme nappajānāti amanasikaraṇīye
dhamme  nappajānāti  .  so  manasikaraṇīye  dhamme  appajānanto
amanasikaraṇīye  dhamme  appajānanto  ye  dhammā  na  manasikaraṇīyā
te  dhamme  manasikaroti  ye  dhammā  manasikaraṇīyā te dhamme na
manasikaroti.
   {12.1} Katame ca bhikkhave dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno vā
kāmāsavo  uppajjati  uppanno  vā kāmāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  bhavāsavo uppajjati uppanno vā bhavāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  avijjāsavo  uppajjati  uppanno  vā  avijjāsavo  pavaḍḍhati
ime dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme manasikaroti.
   {12.2} Katame ca bhikkhave dhammā manasikaraṇīyā ye dhamme na
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno vā
kāmāsavo  na  uppajjati  uppanno  vā  kāmāsavo  pahiyyati
anuppanno  vā  bhavāsavo  na  uppajjati  uppanno vā bhavāsavo
pahiyyati  anuppanno  vā  avijjāsavo  na  uppajjati  uppanno
vā  avijjāsavo  pahiyyati  ime  dhammā  manasikaraṇīyā ye dhamme
na manasikaroti.
   {12.3} Tassa amanasikaraṇīyānaṃ dhammānaṃ manasikārā manasikaraṇīyānaṃ
dhammānaṃ amanasikārā anuppannā ceva āsavā uppajjanti uppannā ca
Āsavā pavaḍḍhanti.
   {12.4}  So evaṃ ayoniso manasikaroti ahosiṃ nu kho ahaṃ
atītamaddhānaṃ  na  nu  kho  ahosiṃ  atītamaddhānaṃ kiṃ nu kho ahosiṃ
atītamaddhānaṃ  kathaṃ  nu kho ahosiṃ atītamaddhānaṃ kiṃ hutvā kiṃ ahosiṃ
nu  kho  ahaṃ  atītamaddhānaṃ  bhavissāmi  nu kho ahaṃ anāgatamaddhānaṃ
na  nu  kho  bhavissāmi  anāgatamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho  bhavissāmi
anāgatamaddhānaṃ  kathaṃ  nu  kho  bhavissāmi  anāgatamaddhānaṃ  kiṃ
hutvā  kiṃ  bhavissāmi  nu  kho  ahaṃ  anāgatamaddhānanti  etarahi
vā  paccuppannamaddhānaṃ  ārabbha  1-  ajjhattaṃ  kathaṃkathī  hoti
ahaṃ nu khosmi no nu khosmi kiṃ nu khosmi kathaṃ nu khosmi ayaṃ nu
kho satto kuto āgato so kuhiṃ gāmī bhavissatīti.
   {12.5}  Tassa  evaṃ  ayoniso  manasikaroto  channaṃ diṭṭhīnaṃ
aññatarā  diṭṭhi  uppajjati  .  atthi me attāti vāssa saccato
thetato diṭṭhi uppajjati . natthi me attāti vāssa saccato thetato
diṭṭhi  uppajjati  .  attanāva attānaṃ sañjānāmīti vāssa saccato
thetato  diṭṭhi  uppajjati . attanāva anattānaṃ sañjānāmīti vāssa
saccato  thetato diṭṭhi uppajjati . anattanāva attānaṃ sañjānāmīti
vāssa saccato thetato diṭṭhi uppajjati . atha vā panassa evaṃ diṭṭhi
hoti  yo me ayaṃ attāva vedeyyo tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ
kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedeti so kho pana me ayaṃ attā nicco dhuvo
sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva ṭhassatīti . idaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhikkhave diṭṭhigataṃ diṭṭhigahaṇaṃ diṭṭhikantāro 1- diṭṭhivisūkaṃ diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaṃyojanaṃ  .  diṭṭhisaṃyojanasaṃyutto  bhikkhave assutavā puthujjano na
parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi 2-
na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.
   {12.6} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa   kovido   sappurisadhamme  suvinīto  manasikaraṇīye
dhamme  pajānāti amanasikaraṇīye dhamme pajānāti . so manasikaraṇīye
dhamme  pajānanto  amanasikaraṇīye  dhamme  pajānanto  ye  dhammā
na manasikaraṇīyā te dhamme na manasikaroti . ye dhammā manasikaraṇīyā
te dhamme manasikaroti.
   {12.7} Katame ca bhikkhave dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme
na  manasikaroti . yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vā
kāmāsavo  uppajjati  uppanno  vā kāmāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  bhavāsavo uppajjati uppanno vā bhavāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  avijjāsavo  uppajjati  uppanno  vā  avijjāsavo  pavaḍḍhati
ime dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme na manasikaroti.
   {12.8} Katame ca bhikkhave dhammā manasikaraṇīyā ye dhamme manasikaroti.
Yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vā kāmāsavo na uppajjati
uppanno  vā  kāmāsavo  pahiyyati  anuppanno  vā bhavāsavo na
@Footnote: 1 yebhuyyena diṭṭhikantāraṃ .  2 Ma. Yu. sokehi .pe. upāyāsehi.
Uppajjati  uppanno  vā  bhavāsavo  pahiyyati  anuppanno  vā
avijjāsavo  na  uppajjati  uppanno  vā  avijjāsavo  pahiyyati
ime dhammā manasikaraṇīyā ye dhamme manasikaroti.
   {12.9}   Tassa   amanasikaraṇīyānaṃ  dhammānaṃ  amanasikārā
manasikaraṇīyānaṃ  dhammānaṃ  manasikārā  anuppannā  ceva  āsavā
na uppajjanti uppannā ca āsavā pahiyyanti.
   {12.10}  So  idaṃ  dukkhanti  yoniso  manasikaroti  ayaṃ
dukkhasamudayoti  yoniso  manasikaroti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yoniso
manasikaroti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yoniso manasikaroti .
Tassa  evaṃ  yoniso  manasikaroto  tīṇi  saṃyojanāni  pahiyyanti
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  .  ime  vuccanti
bhikkhave āsavā dassanā pahātabbā.
   [13] Katame ca bhikkhave āsavā saṃvarā pahātabbā. Idha bhikkhave
bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto  viharati  . yañhissa
bhikkhave  cakkhundriyasaṃvaraṃ  asaṃvutassa  viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā
vighātapariḷāhā  cakkhundriyasaṃvaraṃ  saṃvutassa viharato evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti . paṭisaṅkhā yoniso sotindriyasaṃvarasaṃvuto
viharati  .pe.  paṭisaṅkhā  yoniso  ghānindriyasaṃvarasaṃvuto  viharati
.pe.   paṭisaṅkhā  yoniso  jivhindriyasaṃvarasaṃvuto  viharati  .pe.
Paṭisaṅkhā    yoniso   kāyindriyasaṃvarasaṃvuto   viharati   .pe.
Paṭisaṅkhā   yoniso  manindriyasaṃvarasaṃvuto  viharati  .  yañhissa
Bhikkhave  manindriyasaṃvaraṃ  asaṃvutassa  viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā
vighātapariḷāhā  manindriyasaṃvaraṃ  saṃvutassa  viharato evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  .  yañhissa  bhikkhave  saṃvaraṃ asaṃvutassa
viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  saṃvaraṃ  saṃvutassa
viharato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā na honti . ime
vuccanti bhikkhave āsavā saṃvarā pahātabbā.
   [14] Katame ca bhikkhave āsavā paṭisevanā pahātabbā. Idha bhikkhave
bhikkhu  paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ paṭisevati yāvadeva sītassa paṭighātāya
uṇhassa    paṭighātāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   1-
paṭighātāya yāvadeva hirikopinapaṭicchādanatthaṃ.
   {14.1} Paṭisaṅkhā yoniso piṇḍapātaṃ paṭisevati neva davāya na
madāya  na  maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā
yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ
paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati
anavajjatā ca phāsuvihāro cāti 2-.
   {14.2} Paṭisaṅkhā yoniso senāsanaṃ paṭisevati yāvadeva sītassa
paṭighātāya  uṇhassa  paṭighātāya  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ  1-
paṭighātāya yāvadeva utuparissayavinodanaṃ paṭisallānārāmatthaṃ.
   {14.3} Paṭisaṅkhā yoniso gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paṭisevati
yāvadeva   uppannānaṃ   veyyābādhikānaṃ  vedanānaṃ  paṭighātāya
abyāpajjhaparamatāya.
   {14.4}   Yañhissa  bhikkhave  appaṭisevato  uppajjeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. ..sirīsapa.. . 2 Ma. itisaddo natthi.
Āsavā   vighātapariḷāhā   paṭisevato  evaṃsa  te  āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  āsavā
paṭisevanā pahātabbā.
   [15]  Katame  ca bhikkhave āsavā adhivāsanā pahātabbā .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā yoniso khamo hoti sītassa uṇhassa
jighacchāya   pipāsāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   duruttānaṃ
durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ
tippānaṃ   kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ
adhivāsakajātiko  hoti . yañhissa bhikkhave anadhivāsayato uppajjeyyuṃ
āsavā   vighātapariḷāhā  adhivāsayato  evaṃsa  te  āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  āsavā
adhivāsanā pahātabbā.
   [16]  Katame  ca bhikkhave āsavā parivajjanā pahātabbā .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  caṇḍaṃ  hatthiṃ  parivajjeti
caṇḍaṃ  assaṃ  parivajjeti  caṇḍaṃ  goṇaṃ  parivajjeti  caṇḍaṃ  kukkuraṃ
parivajjeti  ahiṃ  khāṇuṃ  kaṇṭakaṭṭhānaṃ  1-  sobbhaṃ  papātaṃ candanikaṃ
oḷigallaṃ  .  yathārūpe anāsane nisinnaṃ yathārūpe agocare carantaṃ
yathārūpe  pāpake  mitte  bhajantaṃ  viññū  sabrahmacārī  pāpakesu
ṭhānesu  okappeyyuṃ  .  so  tañca  anāsanaṃ tañca agocaraṃ te
@Footnote: 1 Sī. kaṇṭakadhānaṃ.
Ca  pāpake  mitte  paṭisaṅkhā  yoniso  parivajjeti  .  yañhissa
bhikkhave   apparivajjayato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
parivajjayato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti .
Ime vuccanti bhikkhave āsavā parivajjanā pahātabbā.
   [17] Katame ca bhikkhave āsavā vinodanā pahātabbā . Idha
bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  1-  anabhāvaṅgameti  uppannaṃ
byāpādavitakkaṃ  .pe.  uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  .pe. uppannuppanne
pāpake  akusale  dhamme  nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti
anabhāvaṅgameti  .  yañhissa  bhikkhave  avinodayato  uppajjeyyuṃ
āsavā vighātapariḷāhā vinodayato evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā
na honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā vinodanā pahātabbā.
   [18] Katame ca bhikkhave āsavā bhāvanā pahātabbā . idha
bhikkhave  bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  paṭisaṅkhā  yoniso
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe. viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti .pe.
Pītisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe.
Samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  . yañhissa
@Footnote: 1 Sī. Yu. byantikaroti.
Bhikkhave  abhāvayato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā bhāvayato
evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na honti . ime vuccanti
bhikkhave āsavā bhāvanā pahātabbā.
   [19] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno ye āsavā dassanā
pahātabbā  te  dassanā  pahīnā  honti  . ye āsavā saṃvarā
pahātabbā  te  saṃvarā  pahīnā honti . ye āsavā paṭisevanā
pahātabbā te paṭisevanā pahīnā honti . ye āsavā adhivāsanā
pahātabbā te adhivāsanā pahīnā honti . ye āsavā parivajjanā
pahātabbā  te parivajjanā pahīnā honti . ye āsavā vinodanā
pahātabbā  te  vinodanā  pahīnā honti . ye āsavā bhāvanā
pahātabbā  te  bhāvanā  pahīnā  honti  . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  sabbāsavasaṃvarasaṃvuto  viharati  acchecchi  taṇhaṃ  vivattayi  2-
saṃyojanaṃ sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Sabbāsavasaṃvarasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Sī. Yu. āvattayi.
           Dhammadāyādasuttaṃ
   [20]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [21]  Bhagavā  etadavoca  dhammadāyādā  me bhikkhave bhavatha
mā  āmisadāyādā  atthi  me  tumhesu  anukampā  kinti  me
sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ no āmisadāyādāti . tumhe ca me
bhikkhave  āmisadāyādā  bhaveyyātha no dhammadāyādā tumhepi tena
ādissā  1- bhaveyyātha āmisadāyādā satthu sāvakā viharanti no
dhammadāyādāti  .  ahampi  tena  ādisso bhaveyyaṃ āmisadāyādā
satthu  sāvakā  viharanti  no  dhammadāyādāti  .  tumhe ca me
bhikkhave  dhammadāyādā  bhaveyyātha  no  āmisadāyādā  tumhepi
tena  na  ādissā bhaveyyātha dhammadāyādā satthu sāvakā viharanti
no  āmisadāyādāti  .  ahampi  tena  na  ādisso  bhaveyyaṃ
dhammādāyādā  satthu  sāvakā  viharanti  no  āmisadāyādāti .
Tasmātiha  me  bhikkhave  dhammadāyādā  bhavatha  mā  āmisadāyādā
atthi  me  tumhesu  anukampā  kinti  me sāvakā dhammādāyādā
bhaveyyuṃ no āmisadāyādāti.
   [22]  Idhāhaṃ  bhikkhave  bhuttāvī  assaṃ  pavārito paripuṇṇo
@Footnote: 1 Ma. ādiyā.
Pariyosito  suhito yāvadattho siyā ca me piṇḍapāto atirekadhammo
chaḍḍiyadhammo 1- . atha dve bhikkhū āgaccheyyuṃ jighacchādubbalyaparetā 2-
tyāhaṃ evaṃ vadeyyaṃ ahaṃ khomhi bhikkhave bhuttāvī pavārito paripuṇṇo
pariyosito suhito yāvadattho atthi ca me ayaṃ piṇḍapāto atirekadhammo
chaḍḍiyadhammo  sace  ākaṅkhatha bhuñjatha sace 3- tumhe na bhuñjissatha
idānāhaṃ  apaharite  vā  chaḍḍessāmi  appāṇake  vā  udake
opilāpessāmīti  .  tatthekassa 4- bhikkhuno evamassa bhagavā kho
bhuttāvī  pavārito  paripuṇṇo  pariyosito  suhito  yāvadattho atthi
cāyaṃ  bhagavato  piṇḍapāto  atirekadhammo  chaḍḍiyadhammo  sace  mayaṃ
na  bhuñjissāma  idāni  bhagavā  appaharite  vā  chaḍḍessati
appāṇake  vā  udake  opilāpessati  vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā
dhammadāyādā   me   bhikkhave   bhavatha  mā  āmisadāyādāti
āmisaññataraṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  piṇḍapāto  yannūnāhaṃ  imaṃ
piṇḍapātaṃ   abhuñjitvā   imināva   jighacchādubbalyena   evaṃ
imaṃ rattindivaṃ vītināmeyyanti.
   {22.1} So taṃ piṇḍapātaṃ abhuñjitvā teneva jighacchādubbalyena
evaṃ taṃ rattindivaṃ vītināmeyya . atha dutiyassa bhikkhuno evamassa bhagavā
kho  bhuttāvī pavārito paripuṇṇo pariyosito suhito yāvadattho atthi
cāyaṃ  bhagavato  piṇḍapāto  atirekadhammo  chaḍḍiyadhammo  sace
mayaṃ  na  bhuñjissāma  idāni  bhagavā  appaharite  vā  chaḍḍessati
@Footnote: 1 Ma. chaḍḍanīyadhammo . 2 Sī. jighacchādubballaparetā. Yu. ...dubbala....
@3 Ma. no ce tumhe bhuñjissatha .   4 Ma. Yu. tatrekassa.
Appāṇake  vā  udake  opilāpessati  yannūnāhaṃ  imaṃ  piṇḍapātaṃ
bhuñjitvā  jighacchādubbalyaṃ  paṭivinodetvā  1-  evaṃ imaṃ rattindivaṃ
vītināmeyyanti  .  so  taṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjitvā  jighacchādubbalyaṃ
paṭivinodetvā  evaṃ  taṃ  rattindivaṃ  vītināmeyya  . kiñcāpi so
bhikkhave   bhikkhu   taṃ   piṇḍapātaṃ   bhuñjitvā  jighacchādubbalyaṃ
paṭivinodetvā evaṃ taṃ rattindivaṃ vītināmeyya.
   {22.2} Atha kho asuyeva me purimo bhikkhu pujjataro ca pāsaṃsataro
ca . taṃ kissa hetu . Tañhi tassa bhikkhave bhikkhuno dīgharattaṃ appicchatāya
santuṭṭhiyā  sallekhāya  subharatāya  viriyārambhāya  saṃvattissati .
Tasmātiha  me bhikkhave dhammadāyādā bhavatha mā āmisadāyādā atthi
me tumhesu anukampā kinti me sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ no
āmisadāyādāti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  2- sugato
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   [23]  Tatra kho āyasmā sārīputto acirapakkantassa bhagavato
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  .  āvusoti  te  bhikkhū
āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto
etadavoca  kittāvatā  nu  kho  āvuso satthu pavivittassa viharato
sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhanti  kittāvatā  ca pana satthu pavivittassa
viharato  sāvakā  vivekamanusikkhantīti  .  dūratopi kho mayaṃ āvuso
@Footnote: 1 Sī. Yu. paṭivinetvā .  2 Sī. Yu. vatvā.
Āgaccheyyāma 1- āyasmato sārīputtassa santike etassa bhāsitassa
atthamaññātuṃ  sādhu  vatāyasmantaṃyeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa
bhāsitassa attho āyasmato sārīputtassa sutvā bhikkhū dhāressantīti.
Tenahāvuso  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evamāvusoti
kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ.
   [24]  Āyasmā  sārīputto  etadavoca  kittāvatā nu kho
āvuso  satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhanti
idhāvuso  satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā  vivekaṃ nānusikkhanti
yesañca  dhammānaṃ  satthā  pahānamāha  te  ca  dhamme nappajahanti
bāhullikā 2- ca honti sāthilikā 3- okkamane pubbaṅgamā paviveke
nikkhittadhurā . tatrāvuso therā bhikkhū tīhi ṭhānehi gārayhā bhavanti.
Satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhantīti  iminā
paṭhamena ṭhānena therā bhikkhū gārayhā bhavanti.
   {24.1}  Yesañca  dhammānaṃ satthā pahānamāha te ca dhamme
nappajahantīti iminā dutiyena ṭhānena therā bhikkhū gārayhā bhavanti.
Bāhullikā ca sāthilikā okkamane pubbaṅgamā paviveke nikkhittadhurāti
iminā tatiyena ṭhānena therā bhikkhū gārayhā bhavanti. Therā hāvuso
bhikkhū imehi tīhi ṭhānehi gārayhā bhavanti . Tatrāvuso majjhimā bhikkhū
.pe. navā bhikkhū tīhi ṭhānehi gārayhā bhavanti . satthu pavivittassa
@Footnote: 1 Ma. āgacchāma .  2 yebhuyyena bāhulikā .  3 Sī. Ma. Yu. sāthalikā.
Viharato  sāvakā  vivekaṃ  nānusikkhantīti  iminā  paṭhamena  ṭhānena
navā  bhikkhū gārayhā bhavanti . yesañca dhammānaṃ satthā pahānamāha
te  ca  dhamme  nappajahantīti  iminā dutiyena ṭhānena navā bhikkhū
gārayhā  bhavanti  . bāhullikā ca sāthilikā okkamane pubbaṅgamā
paviveke nikkhittadhurāti iminā tatiyena ṭhānena navā bhikkhū gārayhā
bhavanti  .  navā  hāvuso  bhikkhū  imehi  tīhi ṭhānehi gārayhā
bhavanti  .  ettāvatā  kho  āvuso  satthu  pavivittassa viharato
sāvakā vivekaṃ nānusikkhanti.
   [25]  Kittāvatā  ca  panāvuso  satthu  pavivittassa viharato
sāvakā  vivekamanusikkhanti  idhāvuso  satthu  pavivittassa  viharato
sāvakā  vivekamanusikkhanti  yesañca  dhammānaṃ  satthā  pahānamāha
te  ca  dhamme  pajahanti  na  ca bāhullikā honti na sāthilikā
okkamane  nikkhittadhurā  paviveke  pubbaṅgamā . tatrāvuso therā
bhikkhū  tīhi  ṭhānehi  pāsaṃsā  bhavanti . satthu pavivittassa viharato
sāvakā  vivekamanusikkhantīti  iminā  paṭhamena  ṭhānena  therā bhikkhū
pāsaṃsā  bhavanti  .  yesañca  dhammānaṃ  satthā pahānamāha te ca
dhamme  pajahantīti  iminā  dutiyena  ṭhānena  therā bhikkhū pāsaṃsā
bhavanti  .  na  ca bāhullikā na sāthilikā okkamane nikkhittadhurā
paviveke  pubbaṅgamāti iminā tatiyena ṭhānena therā bhikkhū pāsaṃsā
bhavanti  .  therā  hāvuso  bhikkhū  imehi  tīhi ṭhānehi pāsaṃsā
Bhavanti  .  tatrāvuso  majjhimā  bhikkhū  .pe.  navā  bhikkhū tīhi
ṭhānehi  pāsaṃsā  bhavanti  .  satthu  pavivittassa  viharato sāvakā
vivekamanusikkhantīti  iminā  paṭhamena  ṭhānena  navā  bhikkhū  pāsaṃsā
bhavanti  .  yesañca  dhammānaṃ  satthā  pahānamāha  te ca dhamme
pajahantīti  iminā  dutiyena  ṭhānena navā bhikkhū pāsaṃsā bhavanti .
Na  ca  bāhullikā  na  sāthilikā okkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamāti  iminā tatiyena ṭhānena navā bhikkhū pāsaṃsā bhavanti .
Navā  hāvuso  bhikkhū  imehi  tīhi  ṭhānehi  pāsaṃsā  bhavanti .
Ettāvatā  kho  āvuso  satthu  pavivittassa  viharato  sāvakā
vivekamanusikkhanti.
   [26] Tatrāvuso lobho ca pāpako doso ca pāpako lobhassa ca
pahānāya  dosassa  ca  pahānāya  atthi majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Katamā  ca  sā  āvuso  majjhimā  paṭipadā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī
upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho sā āvuso majjhimā paṭipadā
cakkhukaraṇī   ñāṇakaraṇī   upasamāya   abhiññāya   sambodhāya
nibbānāya saṃvattati.
   {26.1}   Tatrāvuso  kodho  ca  pāpako  upanāho
Ca pāpako ... . makkho ca pāpako paḷāso ca pāpako .... Issā
ca pāpikā maccherañca pāpakaṃ ... . māyā ca pāpikā sāṭheyyaṃ ca
pāpakaṃ ... . thambho ca pāpako sārambho ca pāpako .... Māno
ca pāpako atimāno ca pāpako ... . mado ca pāpako pamādo
ca pāpako madassa ca pahānāya pamādassa ca pahānāya atthi majjhimā
paṭipadā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya
nibbānāya saṃvattati.
   {26.2}  Katamā  ca sā āvuso majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  .  ayaṃ  kho sā āvuso majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatīti.
   Idamavoca  āyasmā  sārīputto  attamanā  te  bhikkhū
āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
        Dhammadāyādasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
           ----------
            Bhayabheravasuttaṃ
   [27]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho  jāṇussoṇi
brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1- vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [28]  Ekamantaṃ  nisinno kho jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  yeme  bho  gotama  kulaputtā  bhavantaṃ gotamaṃ uddissa
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitā bhavantesaṃ gotamo pubbaṅgamo
bhavantesaṃ  gotamo  bahukāro  bhavantesaṃ gotamo samādapetā bhoto
ca  pana  gotamassa  sā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjatīti . evametaṃ
brāhmaṇa  evametaṃ  brāhmaṇa  ye  te  brāhmaṇa  kulaputtā
mamaṃ  uddissa  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  ahaṃ tesaṃ
pubbaṅgamo  ahaṃ  tesaṃ  bahukāro  ahaṃ  tesaṃ  samādapetā mamañca
pana sā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjatīti.
   [29]  Durabhisambhavāni hi kho bho gotama araññavanapatthāni 2-
pantāni senāsanāni dukkaraṃ pavivekaṃ durabhiramaṃ ekatte haranti maññe
mano  vanāni  samādhiṃ  alabhamānassa bhikkhunoti . evametaṃ brāhmaṇa
evametaṃ  brāhmaṇa  durabhisambhavāni  hi  brāhmaṇa  araññavanapatthāni
@Footnote: 1 Ma. sāraṇīyaṃ . 2 Sī. Yu. araññe vanapatthāni.
Pantāni  senāsanāni  dukkaraṃ  pavivekaṃ  durabhiramaṃ  ekatte  haranti
maññe mano vanāni samādhiṃ alabhamānassa bhikkhunoti.
   [30] Mayhampi kho brāhmaṇa pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa
bodhisattasseva sato etadahosi durabhisambhavāni hi kho araññavanapatthāni
pantāni senāsanāni dukkaraṃ pavivekaṃ durabhiramaṃ ekatte haranti maññe
mano vanāni samādhiṃ alabhamānassa bhikkhunoti.
   [31] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  aparisuddhakāyakammantā  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni  paṭisevanti  aparisuddhakāyakammantasandosahetu  have  te
bhonto samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na kho panāhaṃ
aparisuddhakāyakammanto   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevāmi  parisuddhakāyakammantohamasmi  .  ye  hi  vo  ariyā
parisuddhakāyakammantā   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevanti   tesamahaṃ   aññataro   1-   etamahaṃ  brāhmaṇa
parisuddhakāyakammantataṃ   2-   attani   sampassamāno   bhiyyo
pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [32] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  aparisuddhavacīkammantā  .pe.  aparisuddhamanokammantā
@Footnote: 1 Sī. Yu. aññatamo . 2 Ma. parisuddhakāyakammataṃ.
.pe.     Aparisuddhājīvā    araññavanapatthāni    pantāni
senāsanāni  paṭisevanti  aparisuddhājīvasandosahetu  have te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na  kho  panāhaṃ
aparisuddhājīvo  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi
parisuddhājīvohamasmi  .  ye  hi  vo  ariyā  parisuddhājīvā
araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  tesamahaṃ
aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  parisuddhājīvataṃ  attani  sampassamāno
bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [33] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  abhijjhālū  kāmesu  tibbasārāgā  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti abhijjhālukāmesutibbasārāgasandosahetu
have  te bhonto samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na
kho  panāhaṃ  abhijjhālu  kāmesu  tibbasārāgo  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  anabhijjhāluhamasmi  . ye hi vo
ariyā   anabhijjhālū   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni
paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  anabhijjhālutaṃ
attani sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [34] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā   brāhmaṇā   vā   byāpannacittā   paduṭṭhamanasaṅkappā
Araññavanapatthāni    pantāni    senāsanāni    paṭisevanti
byāpannacittapaduṭṭhamanasaṅkappasandosahetu   have   te   bhonto
samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na  kho  panāhaṃ
byāpannacitto   paduṭṭhamanasaṅkappo   araññavanapatthāni   pantāni
senāsanāni  paṭisevāmi  mettacittohamasmi  .  ye hi vo ariyā
mettacittā  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti
tesamahaṃ   aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  mettacittataṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [35]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  thīnamiddhapariyuṭṭhitā  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti   thīnamiddhapariyuṭṭhānasandosahetu
have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na  kho  panāhaṃ  thīnamiddhapariyuṭṭhito  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni  paṭisevāmi  vigatathīnamiddhohamasmi  . ye hi vo ariyā
vigatathīnamiddhā  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti
tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  vigatathīnamiddhataṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [36]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā vā uddhatā avūpasantacittā araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  uddhatāvūpasantacittasandosahetu
Have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na   kho   panāhaṃ  uddhato  avūpasantacitto  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevāmi   vūpasantacittohamasmi  .
Ye  hi  vo  ariyā  vūpasantacittā  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa
vūpasantacittataṃ   attani   sampassamāno   bhiyyo  pallomamāpādiṃ
araññe vihārāya.
   [37]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  kaṅkhī  vicikicchī  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  kaṅkhivicikicchisandosahetu  have te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na kho
panāhaṃ  kaṅkhī  vicikicchī  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni
paṭisevāmi  tiṇṇavicikicchohamasmi  . ye hi vo ariyā tiṇṇavicikicchā
araññavanapatthāni    pantāni    senāsanāni    paṭisevanti
tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  tiṇṇavicikicchataṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [38]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  attukkaṃsakā paravambhī araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  attukkaṃsanaparavambhanasandosahetu
have   te   bhonto   samaṇabrāhmaṇā   akusalaṃ   bhayabheravaṃ
Avhayanti  .  na  kho panāhaṃ attukkaṃsako paravambhī araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  anattukkaṃsako  aparavambhīhamasmi .
Ye  hi  vo  ariyā  anattukkaṃsakā  aparavambhī  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  1- etamahaṃ
brāhmaṇa  anattukkaṃsakataṃ  aparavambhitaṃ  attani  sampassamāno  bhiyyo
pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [39] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā   vā   chambhī  bhirukajātikā  2-  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  chambhibhirukajātikasandosahetu  have
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na kho
panāhaṃ  chambhī  bhirukajātiko  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni
paṭisevāmi  vigatalomahaṃsohamasmi  . ye hi vo ariyā vigatalomahaṃsā
araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  tesamahaṃ
aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  vigatalomahaṃsataṃ  attani  sampassamāno
bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [40] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  lābhasakkārasilokaṃ  nikāmayamānā  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  lābhasakkārasilokanikāmayamāna-
sandosahetu  3-  have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ
bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na  kho  panāhaṃ  lābhasakkārasilokaṃ
@Footnote: 1 Ma. sabbattha aññataroti. 2 Ma. bhīrukajātikā. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. lābhasakkārasilokanikāmanasandosahetu.
Nikāmayamāno  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi
appicchohamasmi  .  ye  hi  vo ariyā appicchā araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ
brāhmaṇa  appicchataṃ  attani  sampassamāno  bhiyyo  pallomamāpādiṃ
araññe vihārāya.
   [41] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  kusītā  hīnaviriyā  1-  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  kusītahīnaviriyasandosahetu  have te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ  bhayabheravaṃ  avhayanti  .  na kho
panāhaṃ  kusīto  hīnaviriyo  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni
paṭisevāmi  āraddhaviriyohamasmi  . ye hi vo ariyā āraddhaviriyā
araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  tesamahaṃ
aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  āraddhaviriyataṃ  attani  sampassamāno
bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [42] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  muṭṭhassatī  asampajānā  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevanti  muṭṭhassatiasampajānasandosahetu
have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na   kho   panāhaṃ   muṭṭhassati  asampajāno  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevāmi   upaṭṭhitasatihamasmi  .
@Footnote: 1 Ma. hīnavīriyā. ito paraṃ īdisameva.
Ye  hi vo ariyā upaṭṭhitasatī araññavanapatthāni pantāni senāsanāni
paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  upaṭṭhitasatitaṃ
attani sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
   [43]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  ye  kho keci
samaṇā  vā brāhmaṇā vā asamāhitā vibbhantacittā araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni  paṭisevanti  asamāhitavibbhantacittasandosahetu
have  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti .
Na   kho  panāhaṃ  asamāhito  vibbhantacitto  araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevāmi   samādhisampannohamasmi  .
Ye   hi   vo   ariyā   samādhisampannā   araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  tesamahaṃ  aññataro  etamahaṃ
brāhmaṇa  samādhisampadaṃ  attani  sampassamāno  bhiyyo pallomamāpādiṃ
araññe vihārāya.
   [44] Tassa mayhaṃ brāhmaṇa etadahosi ye kho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  duppaññā  elamūgā  1-  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  duppaññaelamūgasandosahetu  have
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā akusalaṃ bhayabheravaṃ avhayanti . na kho
panāhaṃ   duppañño   elamūgo   araññavanapatthāni   pantāni
senāsanāni  paṭisevāmi  paññāsampannohamasmi . ye hi vo ariyā
paññāsampannā  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti
@Footnote: 1 Ma. eḷamūgā. ito paraṃ īdisameva.
Tesamahaṃ   aññataro  etamahaṃ  brāhmaṇa  paññāsampadaṃ  attani
sampassamāno bhiyyo pallomamāpādiṃ araññe vihārāya.
          Soḷasapariyāyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [45]  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa etadahosi yannūnāhaṃ yā tā
rattiyo  abhiññātā  abhilakkhitā  cātuddasī  pañcadasī  aṭṭhamī  ca
pakkhassa  tathārūpāsu  rattīsu yāni tāni ārāmacetiyāni vanacetiyāni
rukkhacetiyāni bhiṃsanakāni salomahaṃsāni tathārūpesu senāsanesu vihareyyaṃ.
Appevanāma 1- taṃ bhayabheravaṃ passeyyanti . so kho ahaṃ brāhmaṇa
aparena  samayena  yā tā rattiyo abhiññātā abhilakkhitā cātuddasī
pañcadasī  aṭṭhamī  ca  pakkhassa  tathārūpāsu  rattīsu  yāni  tāni
ārāmacetiyāni  vanacetiyāni  rukkhacetiyāni  bhiṃsanakāni  salomahaṃsāni
tathārūpesu  senāsanesu  viharāmi  tattha  ca me brāhmaṇa viharato
migo vā āgacchati moro vā kaṭṭhaṃ pāteti vāto vā paṇṇakasaṭaṃ 2-
ereti  .  tassa  mayhaṃ brāhmaṇa evaṃ hoti 3- etaṃ nūna taṃ
bhayabheravaṃ āgacchatīti.
   {45.1}  Tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa  etadahosi  kinnukho  ahaṃ
aññadatthu  bhayapaṭikaṅkhī  4-  viharāmi  yannūnāhaṃ  yathābhūtassa  5-
yathābhūtassa  me  taṃ  bhayabheravaṃ āgacchati tathābhūto 6-  tathābhūtova
taṃ  bhayabheravaṃ  paṭivineyyanti  .  tassa mayhaṃ brāhmaṇa caṅkamantassa
taṃ  bhayabheravaṃ  āgacchati  .  so  kho ahaṃ brāhmaṇa neva tāva
@Footnote: 1 Ma. appevanāmāhaṃ. 2 Sī. Yu. paṇṇasaṭaṃ. 3 Ma. etadahosi.
@4 Sī. bhayapāṭikaṅkhī. 5 Ma. yathābhūtaṃ. 6 Ma. tathābhūtaṃ.
Tiṭṭhāmi  na  nisīdāmi  na nipajjāmi yāva caṅkamantova taṃ bhayabheravaṃ
paṭivinemi . tassa mayhaṃ brāhmaṇa ṭhitassa taṃ bhayabheravaṃ āgacchati .
So  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  neva  tāva  caṅkamāmi na nisīdāmi na
nipajjāmi  yāva  ṭhitova  taṃ  bhayabheravaṃ  paṭivinemi  . tassa mayhaṃ
brāhmaṇa  nisinnassa  taṃ  bhayabheravaṃ  āgacchati  .  so  kho ahaṃ
brāhmaṇa  neva  tāva  nipajjāmi  na  tiṭṭhāmi na caṅkamāmi yāva
nisinnova  taṃ  bhayabheravaṃ  paṭivinemi  .  tassa  mayhaṃ  brāhmaṇa
nipannassa  taṃ  bhayabheravaṃ  āgacchati  .  so  kho  ahaṃ brāhmaṇa
neva  tāva  nisīdāmi  na  tiṭṭhāmi  na  caṅkamāmi yāva nipannova
taṃ bhayabheravaṃ paṭivinemi.
   [46]  Santi  kho  pana  brāhmaṇa  eke  samaṇabrāhmaṇā
rattiṃyeva  samānaṃ  divāti  sañjānanti  divāyeva  samānaṃ  rattīti
sañjānanti   idamahaṃ   tesaṃ   samaṇabrāhmaṇānaṃ  sammohavihārasmiṃ
vadāmi  .  ahaṃ  kho  pana  brāhmaṇa  rattiṃyeva  samānaṃ  rattīti
sañjānāmi  divāyeva  samānaṃ  divāti  sañjānāmi  .  yaṃ kho taṃ
brāhmaṇa  sammā  vadamāno  vadeyya  asammohadhammo satto loke
uppanno  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampakāya  1-  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānanti . mameva taṃ sammā vadamāno vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampakāya 2- atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
@Footnote: 1-2 Ma. lokānukampāya.
   [47] Āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇa viriyaṃ 1- ahosi asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati appammuṭṭhā 2- passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ . so kho ahaṃ brāhmaṇa vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  vihāsiṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ pītiyā ca virāgā upekkhako ca vihāsiṃ sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedesiṃ  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ.
   [48] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  3-
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarāmi  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
@Footnote: 1 Ma. vīriyaṃ. 2 Sī. Ma. asammuṭṭhā. 3 Sī. ānejjappatte.
Saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi . ayaṃ
kho  me  brāhmaṇa  rattiyā paṭhame yāme paṭhamā vijjā adhigatā
avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko uppanno
yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   [49] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte passāmi cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte
pajānāmi  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā
pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
Sammādiṭṭhikammasamādānā   te   kāyassa   bhedā   parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  . iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāmi  .  ayaṃ  kho  me  brāhmaṇa  rattiyā majjhime yāme
dutiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharato.
   [50] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ   ayaṃ   dukkhasamudayoti   yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti   yathābhūtaṃ   abbhaññāsiṃ   ayaṃ   āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  .  tassa me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  ahosi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsiṃ .
Ayaṃ  kho  me  brāhmaṇa  rattiyā  pacchime yāme tatiyā vijjā
adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko
uppanno yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   [51] Siyā kho pana te brāhmaṇa evamassa ajjāpi nūna samaṇo
gotamo  avītarāgo  avītadoso  avītamoho  tasmā araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  paṭisevatīti . na kho panetaṃ brāhmaṇa evaṃ
daṭṭhabbaṃ  .  dve  kho  ahaṃ  brāhmaṇa  atthavase  sampassamāno
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  attano  ca
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ sampassamāno pacchimañca janataṃ anukampamānoti.
   [52]  Anukampitarūpā  vatāyaṃ bhotā gotamena pacchimā janatā
yathātaṃ  arahatā  sammāsambuddhena . abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ
bho  gotama  seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti 1- evameva 2-
bhotā  gotamena  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ
maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti 3-.
       Bhayabheravasuttantaṃ 4- niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
@Footnote: 1 Sī. dakkhintīti. 2 Ma. evamevaṃ. 3 Yu. saraṇagatantīti. 4 Ma. bhayabheravasuttaṃ.
            Anaṅgaṇasuttaṃ
   [53]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho āyasmā sārīputto
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  . āvusoti kho te bhikkhū
āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ.
   [54]  Āyasmā  sārīputto  etadavoca  cattārome āvuso
puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  .  katame  cattāro .
Idhāvuso ekacco puggalo saṅgaṇova 1- samāno atthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti . idha panāvuso ekacco puggalo
saṅgaṇova  samāno  atthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  .  idhāvuso  ekacco  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  idha
panāvuso  ekacco  puggalo  anaṅgaṇova  samāno  natthi  me
ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {54.1} Tatrāvuso yvāyaṃ puggalo saṅgaṇova samāno atthi me
ajjhattaṃ  aṅgaṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti ayaṃ imesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ
saṅgaṇānaṃyeva 2- sataṃ hīnapuriso akkhāyati . Tatrāvuso yvāyaṃ puggalo
saṅgaṇova  samāno  atthi  me ajjhattaṃ aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  imesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  saṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  seṭṭhapuriso
@Footnote: 1 Ma. sāṅgaṇova. 2 sāṅgaṇānaṃyeva. itoparaṃ īdisameva.
Akkhāyati  .  tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  ayaṃ imesaṃ
dvinnaṃ  puggalānaṃ  anaṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  hīnapuriso  akkhāyati .
Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova samāno natthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  imesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ
anaṅgaṇānaṃyeva sataṃ seṭṭhapuriso akkhāyatīti.
   [55]  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahāmoggallāno āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  ko  nu  kho  āvuso sārīputta hetu ko
paccayo  yenimesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  saṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  eko
hīnapuriso  akkhāyati  eko  seṭṭhapuriso  akkhāyati  ko panāvuso
sārīputta hetu ko paccayo yenimesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ anaṅgaṇānaṃyeva
sataṃ eko hīnapuriso akkhāyati eko seṭṭhapuriso akkhāyatīti.
   {55.1} Tatrāvuso yvāyaṃ puggalo saṅgaṇova samāno atthi me
ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ nappajānāti tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ na chandaṃ
janessati  na  vāyamissati  na  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa
pahānāya  . so sarāgo sadoso samoho saṅgaṇo  saṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi  āvuso  kaṃsapāti ābhatā āpaṇā
vā  kammārakulā  vā  rajena  ca  malena ca pariyonaddhā tamenaṃ
sāmikā  na  ceva  paribhuñjeyyuṃ na ca pariyodapeyyuṃ 1- rajāpathe
ca  naṃ  nikkhipeyyuṃ  evañhi sā āvuso kaṃsapāti aparena samayena
@Footnote: 1 pariyodāpeyyuntipi pāṭho.
Saṅkiliṭṭhatarā  assa  malaggahitāti . evamāvusoti . evameva kho
āvuso  yvāyaṃ  puggalo  saṅgaṇova  samāno  atthi  me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  na  chandaṃ
janessati  na  vāyamissati  na  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa
pahānāya  .  so sarāgo sadoso samoho saṅgaṇo saṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ karissati.
   {55.2}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  saṅgaṇova  samāno
atthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti yathābhūtaṃ pajānāti tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ
chandaṃ  janessati  vāyamissati  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa
pahānāya . so arāgo adoso amoho anaṅgaṇo asaṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi  āvuso  kaṃsapāti ābhatā āpaṇā
vā  kammārakulā  vā  rajena  ca  malena ca pariyonaddhā tamenaṃ
sāmikā  paribhuñjeyyuṃ  ceva  pariyodapeyyuṃ  ca na ca naṃ rajāpathe
nikkhipeyyuṃ  evañhi  sā  āvuso  kaṃsapāti  aparena  samayena
parisuddhā  1-  assa  pariyodātāti  . evamāvusoti . evameva
kho  āvuso  yvāyaṃ puggalo saṅgaṇova samāno atthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  chandaṃ  janessati
vāyamissati  viriyaṃ  ārabhissati  tassa  aṅgaṇassa  pahānāya  . so
arāgo  adoso  amoho  anaṅgaṇo  asaṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ
karissati.
   {55.3}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassetaṃ
@Footnote: 1 Ma. parisuddhatarā.
Pāṭikaṅkhaṃ  subhanimittaṃ  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  manasikārā
rāgo  cittaṃ  anuddhaṃsessati  .  so  sarāgo  sadoso  samoho
saṅgaṇo  saṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi  āvuso
kaṃsapāti ābhatā āpaṇā vā kammārakulā vā parisuddhā pariyodātā
tamenaṃ  sāmikā na ceva paribhuñjeyyuṃ na ca pariyodapeyyuṃ rajāpathe
ca  naṃ  nikkhipeyyuṃ  evañhi sā āvuso kaṃsapāti aparena samayena
saṅkiliṭṭhā 1- assa malaggahitāti . evamāvusoti . evameva kho
āvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno  natthi me ajjhattaṃ
aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  subhanimittaṃ
manasikarissati tassa subhanimittassa manasikārā rāgo cittaṃ anuddhaṃsessati.
So   sarāgo   sadoso   samoho  saṅgaṇo  saṅkiliṭṭhacitto
kālaṃ karissati.
   {55.4}  Tatrāvuso  yvāyaṃ  puggalo  anaṅgaṇova  samāno
natthi  me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassetaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  subhanimittaṃ  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  manasikārā
rāgo  cittaṃ  nānuddhaṃsessati  .  so  arāgo  adoso amoho
anaṅgaṇo  asaṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ  karissati  .  seyyathāpi āvuso
kaṃsapāti ābhatā āpaṇā vā kammārakulā vā parisuddhā pariyodātā
tamenaṃ  sāmikā  paribhuñjeyyuṃ  ceva  pariyodapeyyuṃ  ca  na ca naṃ
rajāpathe  nikkhipeyyuṃ  evañhi  sā  āvuso  kaṃsapāti  aparena
samayena  parisuddhatarā  assa  pariyodātāti  .  evamāvusoti .
@Footnote: 1 Ma. saṅkiliṭṭhatarā.
Evameva  kho  āvuso  yvāyaṃ  puggalo anaṅgaṇova samāno natthi
me  ajjhattaṃ  aṅgaṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ
subhanimittaṃ   na  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  amanasikārā
rāgo  cittaṃ  nānuddhaṃsessati  .  so  arāgo  adoso amoho
anaṅgaṇo  asaṅkiliṭṭhacitto  kālaṃ  karissati  .  ayaṃ  kho āvuso
moggallāna  hetu  ayaṃ  paccayo  yenimesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ
saṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  eko  hīnapuriso  akkhāyati eko seṭṭhapuriso
akkhāyati  ayaṃ  kho  panāvuso  moggallāna  hetu  ayaṃ  paccayo
yenimesaṃ  dvinnaṃ  puggalānaṃ  anaṅgaṇānaṃyeva  sataṃ  eko hīnapuriso
akkhāyati eko seṭṭhapuriso akkhāyatīti.
   [56]  Aṅgaṇaṃ  aṅgaṇanti  āvuso  vuccati  kissa  nu  kho
etaṃ āvuso adhivacanaṃ yadidaṃ aṅgaṇanti . Pāpakānaṃ [1]- etaṃ āvuso
akusalānaṃ icchāvacarānaṃ adhivacanaṃ yadidaṃ aṅgaṇanti.
   [57]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  āpattiñca  vata  āpanno
assaṃ  na  ca  maṃ  bhikkhū  jāneyyuṃ  āpattiṃ āpannoti . ṭhānaṃ
kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yantaṃ bhikkhuṃ bhikkhū jāneyyuṃ āpattiṃ
āpannoti  .  jānanti  maṃ  bhikkhū  āpattiṃ  āpannoti iti so
kupito  hoti  appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo ca
appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kho.
   [58]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  āpattiñca  vata  āpanno
assaṃ  anuraho  maṃ  bhikkhū codeyyuṃ no saṅghamajjheti . ṭhānaṃ kho
panetaṃ  āvuso  vijjati  yantaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  saṅghamajjhe codeyyuṃ
no  anuraho  . saṅghamajjhe maṃ bhikkhū codenti no anurahoti iti
so  kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [59]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  āpattiñca  vata  āpanno
assaṃ  sappaṭipuggalo  maṃ  codeyya  no  appaṭipuggaloti  . ṭhānaṃ
kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yantaṃ  bhikkhuṃ appaṭipuggalo codeyya
no  sappaṭipuggalo  . appaṭipuggalo maṃ codeti no sappaṭipuggaloti
iti  so  kupito  hoti  appatīto  .  yo  ceva  kho
āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [60]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  mameva  satthā
paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya  na aññaṃ bhikkhuṃ
satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyyāti .
Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ  aññaṃ  bhikkhuṃ  satthā
paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya  na  taṃ  bhikkhuṃ
Satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya .
Aññaṃ  bhikkhuṃ  satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ
deseti  na  maṃ  satthā  paṭipucchitvā  paṭipucchitvā  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ
desetīti iti so kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso
kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [61]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  mameva  bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya  paviseyyuṃ  na  aññaṃ bhikkhuṃ
bhikkhū purakkhatvā purakkhatvā gāmaṃ bhattāya paviseyyunti.
   {61.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ aññaṃ bhikkhuṃ bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya paviseyyuṃ na taṃ bhikkhuṃ bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya  paviseyyuṃ  .  aññaṃ bhikkhuṃ
bhikkhū  purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya pavisanti na maṃ bhikkhū
purakkhatvā  purakkhatvā  gāmaṃ  bhattāya  pavisantīti  iti so kupito
hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo
ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [62]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  ahameva labheyyaṃ
bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  na  añño  bhikkhu
labheyya  bhattagge  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ṭhānaṃ
Kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ  añño bhikkhu labheyya bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  na  so  bhikkhu  labheyya bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  .  añño  bhikkhu  labhati bhattagge
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍaṃ  nāhaṃ  labhāmi  bhattagge  aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  iti  so  kupito  hoti appatīto . yo
ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [63]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata ahameva bhattagge
bhuttāvī  anumodeyyaṃ  na  añño  bhikkhu  bhattagge  bhuttāvī
anumodeyyāti . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ añño bhikkhu
bhattagge  bhuttāvī  anumodeyya  na  so  bhikkhu bhattagge bhuttāvī
anumodeyya  .  añño  bhikkhu  bhattagge  bhuttāvī anumodati nāhaṃ
bhattagge  bhuttāvī  anumodāmīti iti so kupito hoti appatīto .
Yo ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [64]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata ahameva ārāmagatānaṃ
bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  na  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ
dhammaṃ  deseyyāti  . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ añño
bhikkhu ārāmagatānaṃ bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseyya na so bhikkhu ārāmagatānaṃ
bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseyya  .  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ
Dhammaṃ  deseti  nāhaṃ  ārāmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  desemīti iti
so  kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [65]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata ahameva ārāmagatānaṃ
bhikkhunīnaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  .pe. upāsakānaṃ dhammaṃ deseyyaṃ .pe.
Upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  na  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ
upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyyāti . ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati
yaṃ  añño  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyya  na
so  bhikkhu  ārāmagatānaṃ  upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseyya  . añño
bhikkhu  ārāmagatānaṃ  upāsikānaṃ  dhammaṃ  deseti nāhaṃ ārāmagatānaṃ
upāsikānaṃ  dhammaṃ desemīti iti so kupito hoti appatīto . yo
ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [66]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno evaṃ icchā uppajjeyya aho vata mameva bhikkhū sakkareyyuṃ
garukareyyuṃ  1-  māneyyuṃ pūjeyyuṃ na aññaṃ bhikkhuṃ bhikkhū sakkareyyuṃ
garukareyyuṃ  māneyyuṃ  pūjeyyunti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ āvuso
vijjati  yaṃ  aññaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  na  taṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  .  aññaṃ  bhikkhuṃ  bhikkhū  sakkaronti  garukaronti mānenti
@Footnote: 1 Ma. garuṃ kareyyuṃ.
Pūjenti  na  maṃ  bhikkhū  sakkaronti  garukaronti mānenti pūjentīti
iti  so kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo
yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [67]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno evaṃ icchā uppajjeyya aho vata mameva bhikkhuniyo .pe.
Upāsakā  .pe.  upāsikāyo  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ  māneyyuṃ
pūjeyyuṃ  na  aññaṃ  bhikkhuṃ  upāsikāyo  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyunti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso vijjati yaṃ
aññaṃ  bhikkhuṃ  upāsikāyo  sakkareyyuṃ  garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ
na taṃ bhikkhuṃ upāsikāyo sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ .
Aññaṃ  bhikkhuṃ  upāsikāyo  sakkaronti  garukaronti mānenti pūjenti
na  maṃ  upāsikāyo  sakkaronti garukaronti mānenti pūjentīti iti
so  kupito hoti appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [68]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  ahameva  lābhī
assaṃ  paṇītānaṃ  cīvarānaṃ  na  añño  bhikkhu  lābhī  assa paṇītānaṃ
cīvarānanti  .  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati  yaṃ  añño
bhikkhu  lābhī  assa  paṇītānaṃ  cīvarānaṃ  na  so bhikkhu lābhī assa
paṇītānaṃ  cīvarānaṃ  .  añño  bhikkhu  lābhī paṇītānaṃ cīvarānaṃ nāhaṃ
Lābhī  paṇītānaṃ cīvarānanti iti so kupito hoti appatīto . yo
ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ aṅgaṇaṃ.
   [69]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  āvuso  vijjati yaṃ idhekaccassa
bhikkhuno  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  ahameva  lābhī
assaṃ  paṇītānaṃ  piṇḍapātānaṃ  .pe.  paṇītānaṃ  senāsanānaṃ  .pe.
Paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  na  añño  bhikkhu  lābhī
assa paṇītānaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti.
   {69.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ āvuso vijjati yaṃ añño bhikkhu lābhī
assa  paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  na  so  bhikkhu lābhī
assa  paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  añño  bhikkhu
lābhī   paṇītānaṃ   gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   nāhaṃ   lābhī
paṇītānaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  iti  so  kupito  hoti
appatīto . yo ceva kho āvuso kopo yo ca appaccayo ubhayametaṃ
aṅgaṇaṃ . imesaṃ kho etaṃ āvuso pāpakānaṃ akusalānaṃ icchāvacarānaṃ
adhivacanaṃ yadidaṃ aṅgaṇanti.
   [70]  Yassakassaci  āvuso  bhikkhuno  ime pāpakā akusalā
icchāvacarā  appahīnā  dissanti  ceva  suyyanti  ca  .  kiñcāpi
so  hoti  āraññako  1- pantasenāsano piṇḍapātiko sapadānacārī
paṃsukuliko lūkhacīvaradharo atha kho naṃ sabrahmacārī neva 2- sakkaronti
na garukaronti na mānenti na pūjenti . taṃ kissa hetu . Te hi
@Footnote: 1 Ma. āraññiko. 2 Ma. na ceva.
Tassa  āyasmato  pāpakā  akusalā  icchāvacarā appahīnā dissanti
ceva  suyyanti  ca . seyyathāpi āvuso kaṃsapāti ābhatā āpaṇā
vā  kammārakulā  vā  parisuddhā  pariyodātā  . tamenaṃ sāmikā
ahikuṇapaṃ  vā  kukkurakuṇapaṃ  vā  manussakuṇapaṃ vā racayitvā aññissā
kaṃsapātiyā  paṭikujjitvā  antarāpaṇaṃ  paṭipajjeyyuṃ  .  tamenaṃ jano
disvā  evaṃ  vadeyya  ambho  kimevidaṃ  hariyyati  jaññaṃ  jaññaṃ
viyāti.
   {70.1} Tamenaṃ uṭṭhahitvā apāpuritvā olokeyya tassa saha
dassanena  amanāpatā  ca  saṇṭhaheyya  pāṭikkūlyatā  ca saṇṭhaheyya
jegucchatā  ca  saṇṭhaheyya  jighacchitānampi  na  bhottukamyatā  assa
pageva  suhitānaṃ  evameva kho āvuso yassa kassaci bhikkhuno ime
pāpakā  akusalā  icchāvacarā  appahīnā  dissanti  ceva  suyyanti
ca  .  kiñcāpi  so  hoti āraññako pantasenāsano piṇḍapātiko
sapadānacārī  paṃsukuliko  lūkhacīvaradharo  atha  kho  naṃ  sabrahmacārī
neva  sakkaronti  na  garukaronti  na mānenti na pūjenti . taṃ
kissa hetu . te hi tassa āyasmato pāpakā akusalā icchāvacarā
appahīnā dissanti ceva suyyanti ca.
   [71]  Yassa  kassaci āvuso bhikkhuno ime pāpakā akusalā
icchāvacarā  pahīnā  dissanti  ceva  suyyanti  ca . kiñcāpi so
hoti  gāmantavihārī  nemantaniko  gahapaticīvaradharo  atha  kho  naṃ
sabrahmacārī  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti . taṃ kissa
Hetu  .  te  hi  tassa āyasmato pāpakā akusalā icchāvacarā
pahīnā  dissanti  ceva  suyyanti ca . seyyathāpi āvuso kaṃsapāti
ābhatā  āpaṇā  vā  kammārakulā  vā parisuddhā pariyodātā .
Tamenaṃ  sāmikā  sālīnaṃ  odanaṃ  vicitakāḷakaṃ anekasūpaṃ anekabyañjanaṃ
racayitvā aññissā kaṃsapātiyā paṭikujjitvā antarāpaṇaṃ paṭipajjeyyuṃ .
Tamenaṃ  jano  disvā  evaṃ vadeyya ambho kimevidaṃ hariyyati jaññaṃ
jaññaṃ viyāti.
   {71.1} Tamenaṃ uṭṭhahitvā apāpuritvā olokeyya tassa saha
dassanena  manāpatā  ca  saṇṭhaheyya  appaṭikkūlyatā  ca saṇṭhaheyya
ajegucchatā  ca  saṇṭhaheyya  suhitānampi  bhottukamyatā assa pageva
jighacchitānaṃ evameva kho āvuso yassa kassaci bhikkhuno ime pāpakā
akusalā  icchāvacarā  pahīnā dissanti ceva suyyanti ca . kiñcāpi
so  hoti  gāmantavihārī  nemantaniko  gahapaticīvaradharo atha kho naṃ
sabrahmacārī  sakkaronti  garukaronti  mānenti pūjenti . taṃ kissa
hetu  .  te  hi  tassa āyasmato pāpakā akusalā icchāvacarā
pahīnā dissanti ceva suyyanti cāti.
   [72]  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahāmoggallāno āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  upamā  maṃ  āvuso  sārīputta paṭibhātīti .
Paṭibhātu  taṃ  āvuso  moggallānāti  . ekamidāhaṃ āvuso samayaṃ
rājagahe  viharāmi  giribbaje  .  atha khvāhaṃ āvuso pubbaṇhasamayaṃ
Nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃ  .  tena
kho pana samayena samīti 1- yānakāraputto rathassa nemiṃ taccheti .
Tamenaṃ  paṇḍuputto  ājīvako  purāṇayānakāraputto  paccupaṭṭhito
hoti . atha kho āvuso paṇḍuputtassa ājīvakassa purāṇayānakāraputtassa
evaṃ  cetaso parivitakko udapādi aho vatāyaṃ samīti yānakāraputto
imissā  nemiyā  imañca vaṅkaṃ imañca jimhaṃ imañca dosaṃ taccheyya
evāyaṃ  nemi  apagatavaṅkā  apagatajimhā  apagatadosā suddhā assa
sāre  patiṭṭhitāti  .  yathā  yathā  kho  āvuso  paṇḍuputtassa
ājīvakassa   purāṇayānakāraputtassa   cetaso  parivitakko  hoti
tathā  tathā  samīti  yānakāraputto  tassā  nemiyā  tañca  vaṅkaṃ
tañca  jimhaṃ  tañca  dosaṃ  tacchati . atha kho āvuso paṇḍuputto
ājīvako    purāṇayānakāraputto    attamano    attamanavācaṃ
nicchāresi hadayā hadayaṃ maññe aññāya tacchatīti.
   {72.1} Evameva kho āvuso ye te puggalā asaddhā jīvikatthā na
saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā saṭhā māyāvino keṭubhino uddhatā
unnaḷā  capalā mukharā vikiṇṇavācā indriyesu aguttadvārā bhojane
amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttā  sāmaññe  anapekkhavanto sikkhāya
na  tibbagāravā  bāhullikā  sāthilikā  okkamane  pubbaṅgamā
paviveke  nikkhittadhurā  kusītā  hīnaviriyā  muṭṭhassatī  asampajānā
@Footnote: 1 Sī. sāmīti.
Asamāhitā  vibbhantacittā  duppaññā  elamūgā  1- tesaṃ āyasmā
sārīputto  iminā  dhammapariyāyena  hadayā  hadayaṃ  maññe  aññāya
tacchati.
   {72.2}  Ye pana te kulaputtā saddhā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitā  asaṭhā  amāyāvino  akeṭubhino  anuddhatā  anunnaḷā
acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā  indriyesu  guttadvārā  bhojane
mattaññuno  jāgariyaṃ  anuyuttā  sāmaññe  apekkhavanto  sikkhāya
tibbagāravā  na  bāhullikā  na  sāthilikā  okkamane nikkhittadhurā
paviveke  pubbaṅgamā  āraddhaviriyā pahitattā upaṭṭhitasatī sampajānā
samāhitā  ekaggacittā  paññavanto  anelamūgā  te  āyasmato
sārīputtassa  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  sutvā  pivanti  maññe  ghasanti
maññe  vacasā ceva manasā ca sādhu vata bho sabrahmacārī akusalā
vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpetīti.
   {72.3} Seyyathāpi āvuso itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko  sīsanhāto  2-  uppalamālaṃ  vā  vassikamālaṃ  vā
adhimuttakamālaṃ  vā  labhitvā ubhohi hatthehi paṭiggahetvā uttamaṅge
sirasmiṃ patiṭṭhapeyya evameva kho āvuso ye te kulaputtā saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  asaṭhā  amāyāvino  akeṭubhino
anuddhatā   anunnaḷā   acapalā   amukharā   avikiṇṇavācā
indriyesu   guttadvārā   bhojane   mattaññuno   jāgariyaṃ
anuyuttā   sāmaññe   apekkhavanto   sikkhāya   tibbagāravā
@Footnote: 1 Ma. Yu. eḷamūgā. 2 Ma. Yu. sīsaṃ nahāto.
Na  bāhullikā  na  sāthilikā  okkamane  nikkhittadhurā  paviveke
pubbaṅgamā  āraddhaviriyā  pahitattā  upaṭṭhitasatī sampajānā samāhitā
ekaggacittā  paññavanto  anelamūgā  te  āyasmato  sārīputtassa
imaṃ  dhammapariyāyaṃ  sutvā  pivanti  maññe  ghasanti  maññe  vacasā
ceva  manasā  ca sādhu vata bho sabrahmacārī akusalā vuṭṭhāpetvā
kusale patiṭṭhāpetīti.
   Itiha   te   ubho  mahānāgā  aññamaññassa  subhāsitaṃ
samanumodiṃsūti.
         Anaṅgaṇasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ----------
           Ākaṅkheyyasuttaṃ
   [73]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sampannasīlā  bhikkhave  viharatha sampannapātimokkhā
pātimokkhasaṃvarasaṃvutā   viharatha   ācāragocarasampannā   aṇumattesu
vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhatha sikkhāpadesu.
   [74]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīnaṃ piyo ca
assaṃ  manāpo  ca garu ca bhāvanīyo cāti sīlesvevassa paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [75] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu lābhī assaṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti sīlesvevassa
paripūrakārī     ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno
vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [76]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu yesāhaṃ cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    paribhuñjāmi    tesante
kārā  mahapphalā  assu  mahānisaṃsāti  sīlesvevassa  paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [77] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu ye me ñātisālohitā
petā  kālakatā  pasannacittā  anussaranti  tesantaṃ  mahapphalaṃ assa
mahānisaṃsanti  sīlesvevassa  paripūrakārī  ajjhattañcetosamathamanuyutto
anirākatajjhāno vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [78]  Ākaṅkheyya  ce bhikkhave bhikkhu aratiratisaho assaṃ na
ca  maṃ  arati  saheyya uppannaṃ aratiṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [79] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu bhayabheravasaho assaṃ na ca
maṃ bhayabheravaṃ saheyya uppannaṃ bhayabheravaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [80]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu  catunnaṃ  jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  assaṃ  akicchalābhī
akasiralābhīti sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [81] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu ye te santā vimokkhā
atikkamma  rūpe  āruppā  te  kāyena  phusitvā  vihareyyanti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [82] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā
sotāpanno   assaṃ   avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti
sīlesvevassa paripūrakārī .pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [83]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu  tiṇṇaṃ  saṃyojanānaṃ
parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  assaṃ sakideva imaṃ
lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  kareyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [84]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko assaṃ tattha parinibbāyī anāvattidhammo
tasmā  lokāti  sīlesvevassa  paripūrakārī  .pe.  brūhetā
suññāgārānaṃ.
   [85]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhaveyyaṃ  ekopi  hutvā  bahudhā assaṃ bahudhāpi hutvā eko
assaṃ  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ
asajjamāno  gaccheyyaṃ  seyyathāpi ākāse paṭhaviyāpi ummujjanimmujjaṃ
kareyyaṃ  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne  1-  gaccheyyaṃ
seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena  kameyyaṃ  seyyathāpi
pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve
pāṇinā  parāmaseyyaṃ  2-  parimajjeyyaṃ yāva brahmalokāpi kāyena
vasaṃ  vatteyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī  .pe.  brūhetā
suññāgārānaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Ma. abhijjamāno. 2 Sī. Yu. parimaseyyaṃ.
   [86]  Ākaṅkheyya  ce  bhikkhave bhikkhu dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya  atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇeyyaṃ  dibbe  ca
mānuse ca ye dūre santike cāti sīlesvevassa paripūrakārī .pe.
Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [87]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu parasattānaṃ parapuggalānaṃ
cetasā  ceto  paricca  jāneyyaṃ  1-  sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  samohaṃ  vā
cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  amahaggataṃ
vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  sauttaraṃ  vā  cittaṃ
sauttaraṃ  cittanti  pajāneyyaṃ  anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ
cittanti  pajāneyyaṃ  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ  cittanti
pajāneyyaṃ  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti  pajāneyyaṃ
vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti pajāneyyaṃ avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ  cittanti  pajāneyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī  .pe.
Brūhetā suññāgārānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajāneyyaṃ.
   [88]  Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussareyyaṃ  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo dasapi jātiyo vīsampi
jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi jātiyo
jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe
anekepi   vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evaṃmāyupariyanto  so  tato  cuto amutra udapādiṃ 1- tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃ sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussareyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī
.pe. Brūhetā suññāgārānaṃ.
   [89] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passeyyaṃ  cavamāne  upapajjamāne hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajāneyyaṃ  ime  vata  bhonto  sattā kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana
@Footnote: 1 Sī. uppādiṃ.
Bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā
manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapannāti  iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte  passeyyaṃ  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte  pajāneyyanti
sīlesvevassaparipūrakārī   ajjhattañcetosamathamanuyutto  anirākatajjhāno
vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgārānaṃ.
   [90] Ākaṅkheyya ce bhikkhave bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭheva   dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja  vihareyyanti  sīlesvevassa  paripūrakārī
ajjhattañcetosamathamanuyutto     anirākatajjhāno     vipassanāya
samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ  .  sampannasīlā  bhikkhave
viharatha    sampannapātimokkhā    pātimokkhasaṃvarasaṃvutā   viharatha
ācāragocarasampannā  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhatha sikkhāpadesūti. Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Ākaṅkheyyasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            --------
            Vatthūpamasuttaṃ
   [91]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [92]  Bhagavā  etadavoca seyyathāpi bhikkhave vatthaṃ saṅkiliṭṭhaṃ
malaggahitaṃ  tamenaṃ  rajako  yasmiṃ  yasmiṃ raṅgajāte upasaṃhareyya yadi
nīlakāya  yadi  pītakāya  yadi  lohitakāya  yadi  mañjeṭṭhikāya
durattavaṇṇamevassa  aparisuddhavaṇṇamevassa  .  taṃ  kissa  hetu .
Aparisuddhattā  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
saṅkiliṭṭhe  duggati  pāṭikaṅkhā . seyyathāpi bhikkhave vatthaṃ parisuddhaṃ
pariyodātaṃ  tamenaṃ  rajako  yasmiṃ  yasmiṃ  raṅgajāte  upasaṃhareyya
yadi  nīlakāya  yadi  pītakāya  yadi  lohitakāya  yadi  mañjeṭṭhikāya
surattavaṇṇamevassa  parisuddhavaṇṇamevassa  .  taṃ  kissa  hetu .
Parisuddhattā  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
asaṅkiliṭṭhe sugati pāṭikaṅkhā.
   [93] Katame ca bhikkhave cittassa upakkilesā. Abhijjhāvisamalobho
cittassa  upakkileso  byāpādo  cittassa  upakkileso  kodho
cittassa  upakkileso  upanāho  cittassa  upakkileso  makkho
cittassa   upakkileso   paḷāso   cittassa   upakkileso
Issā  cittassa  upakkileso    macchariyaṃ  cittassa  upakkileso
māyā  cittassa  upakkileso    sāṭheyyaṃ  cittassa  upakkileso
thambho  cittassa  upakkileso    sārambho  cittassa  upakkileso
māno  cittassa  upakkileso    atimāno  cittassa  upakkileso
mado cittassa upakkileso pamādo cittassa upakkileso.
   [94]  Sa  kho so bhikkhave bhikkhu abhijjhāvisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  abhijjhāvisamalobhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ
pajahati  .  byāpādo cittassa upakkilesoti iti viditvā byāpādaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  kodho cittassa upakkilesoti iti
viditvā  kodhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  . upanāho cittassa
upakkilesoti iti viditvā upanāhaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati.
   {94.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditvā makkhaṃ cittassa
upakkilesaṃ pajahati . paḷāso cittassa upakkilesoti iti viditvā paḷāsaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  issā cittassa upakkilesoti iti
viditvā  issaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  macchariyaṃ cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  macchariyaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati .
Māyā  cittassa upakkilesoti iti viditvā māyaṃ cittassa upakkilesaṃ
pajahati  .  sāṭheyyaṃ  cittassa upakkilesoti iti viditvā sāṭheyyaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  thambho cittassa upakkilesoti iti
viditvā  thambhaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  . sārambho cittassa
Upakkilesoti  iti  viditvā  sārambhaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati .
Māno  cittassa upakkilesoti iti viditvā mānaṃ cittassa upakkilesaṃ
pajahati  .  atimāno  cittassa  upakkilesoti iti viditvā atimānaṃ
cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  mado  cittassa upakkilesoti iti
viditvā  madaṃ  cittassa  upakkilesaṃ  pajahati  .  pamādo  cittassa
upakkilesoti iti viditvā pamādaṃ cittassa upakkilesaṃ pajahati.
   [95]  Yato  kho bhikkhave bhikkhuno abhijjhāvisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  abhijjhāvisamalobho  cittassa upakkileso
pahīno  hoti  .  byāpādo  cittassa  upakkilesoti iti viditvā
byāpādo  cittassa  upakkileso  pahīno  hoti . kodho cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  kodho  cittassa  upakkileso  pahīno
hoti  .  upanāho  cittassa  upakkilesoti iti viditvā upanāho
cittassa upakkileso pahīno hoti.
   {95.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditvā makkho cittassa
upakkileso pahīno hoti . paḷāso cittassa upakkilesoti iti viditvā
paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti. Issā cittassa upakkilesoti
iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti. Macchariyaṃ cittassa
upakkilesoti iti viditvā macchariyaṃ cittassa upakkileso pahīno hoti.
Māyā cittassa upakkilesoti iti viditvā māyā cittassa upakkileso
pahīno     hoti     .     sāṭheyyaṃ     cittassa
Upakkilesoti  iti  viditvā  sāṭheyyaṃ  cittassa upakkileso pahīno
hoti  . thambho cittassa upakkilesoti iti viditvā thambho cittassa
upakkileso  pahīno  hoti  .  sārambho  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti . māno
cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  māno  cittassa upakkileso
pahīno  hoti  .  atimāno  cittassa  upakkilesoti  iti viditvā
atimāno  cittassa  upakkileso  pahīno  hoti  .  mado cittassa
upakkilesoti  iti  viditvā  mado  cittassa  upakkileso  pahīno
hoti  .  pamādo  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā pamādo
cittassa upakkileso pahīno hoti.
   {95.2} So buddhe aveccappasādena samannāgato hoti itipi
so  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti .
Dhamme  aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto  bhagavatā
dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo
viññūhīti  .  saṅghe  aveccappasādena samannāgato hoti supaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ujupaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni  aṭṭha  parisapuggalā  esa
bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo
Anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  . yatodhi kho 1- panassa cattaṃ
hoti  vantaṃ muttaṃ pahīnaṃ paṭinissaṭṭhaṃ . so buddhe aveccappasādena
samannāgatomhīti   labhati   atthavedaṃ   labhati  dhammavedaṃ  labhati
dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  2-  pamuditassa  pīti jāyati pītimanassa kāyo
passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati.
   {95.3} Dhamme .pe. saṅghe aveccappasādena samannāgatomhīti
labhati  atthavedaṃ labhati dhammavedaṃ labhati dhammūpasañhitaṃ pāmujjaṃ pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti
sukhino  cittaṃ  samādhiyati . yatodhi kho pana me cattaṃ vantaṃ muttaṃ
pahīnaṃ  paṭinissaṭṭhanti  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati
dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati.
   [96] Sa kho so bhikkhave bhikkhu evaṃsīlo evaṃdhammo evaṃpañño
sālīnañcepi   piṇḍapātaṃ   bhuñjati   vicitakāḷakaṃ   anekasūpaṃ
anekabyañjanaṃ  nevassa  taṃ  hoti  antarāyāya  .  seyyathāpi
bhikkhave  vatthaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  malaggahitaṃ  acchaṃ  udakaṃ āgamma parisuddhaṃ
hoti  pariyodātaṃ  ukkāmukhaṃ  vā  panāgamma jātarūpaṃ suparisuddhaṃ 3-
hoti  pariyodātaṃ  evameva kho bhikkhave bhikkhu evaṃsīlo evaṃdhammo
evaṃpañño  sālīnañcepi  piṇḍapātaṃ  bhuñjati  vicitakāḷakaṃ  anekasūpaṃ
@Footnote: 1 pāṭhantarena yathodhi khoti. 2 Po. Ma. pāmojjaṃ. 3 Po. Ma. Yu. parisuddhaṃ.
Anekabyañjanaṃ nevassa taṃ hoti antarāyāya 1-.
   [97] So mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati   .  karuṇāsahagatena  cetasā  .pe.  muditāsahagatena
cetasā  .pe. upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati.
   {97.1}  So atthi idaṃ atthi hīnaṃ atthi paṇītaṃ atthi imassa
saññāgatassa  uttariṃ  nissaraṇanti  pajānāti  . tassa evaṃ jānato
evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ
vimuccati   avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu sināto
antarena sinānenāti.
   [98]  Tena  kho pana samayena sundarikabhāradvājo brāhmaṇo
bhagavato  avidūre  nisinno  hoti  .  atha kho sundarikabhāradvājo
@Footnote: 1 Sī. antaradhāya.
Brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  gacchati  pana  bhavaṃ  gotamo
bāhukaṃ  nadiṃ  sināyitunti  .  kiṃ  brāhmaṇa  bāhukāya  nadiyā kiṃ
bāhukā  nadī  karissatīti  .  lokasammatā  hi bho gotama bāhukā
nadī  bahujanassa  puññasammatā  hi  bho  gotama  bāhukā  nadī
bahujanassa  bāhukāya  ca  pana  nadiyā  bahujano  pāpakammaṃ  kataṃ
pavāhetīti  .  atha  kho  bhagavā  sundarikaṃ  bhāradvājaṃ  brāhmaṇaṃ
gāthāhi ajjhabhāsi
   bāhukaṃ adhikakkañca    gayaṃ sundarikāmapi
   sarassatiṃ payāgañca    atho bāhumatiṃ nadiṃ
  niccampi bālo pakkhanno  kaṇhakammo na sujjhati
  kiṃ sundarikā karissati   kiṃ payāgo kiṃ bāhukā nadī.
       Veriṃ katakibbisaṃ naraṃ
       na hi naṃ sodhaye pāpakamminaṃ
  suddhassa ve sadā phaggu  suddhassuposatho sadā
  suddhassa sucikammassa    sadā sampajjate vataṃ.
      Idheva sināhi  brāhmaṇa
      sabbabhūtesu   karohi khemataṃ
  sace musā na bhaṇasi    sace pāṇaṃ na hiṃsasi
  sace adinnaṃ nādiyasi   saddahāno amaccharī
  kiṃ kāhasi gayaṃ gantvā   udapānopi te gayāti.
   [99]  Evaṃ  vuttepi  sundarikabhāradvājo brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya
cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  1-  evameva  bhotā  gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ  bhoto  gotamassa
santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
   {99.1}  Alattha  kho  sundarikabhāradvājo brāhmaṇo bhagavato
santike  pabbajjaṃ alattha upasampadaṃ . acirūpasampanno kho panāyasmā
bhāradvājo  eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto
nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsi khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro kho
panāyasmā bhāradvājo arahataṃ ahosīti.
         Vatthūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. dakkhintīti.
            Sallekhasuttaṃ
   [100]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa ārāme . atha kho āyasmā mahācundo
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  mahācundo  bhagavantaṃ etadavoca yā imā
bhante  anekavihitā  diṭṭhiyo  loke  uppajjanti attavādapaṭisaṃyuttā
vā  lokavādapaṭisaṃyuttā  vā  ādimeva  nu  kho  bhante bhikkhuno
manasikaroto  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ  pahānaṃ  hoti evametāsaṃ diṭṭhīnaṃ
paṭinissaggo hotīti.
   [101] Yā imā cunda anekavihitā diṭṭhiyo loke uppajjanti
attavādapaṭisaṃyuttā  vā lokavādapaṭisaṃyuttā vā yattha cetā diṭṭhiyo
uppajjanti  yattha  1- ca anusenti yattha ca samudācaranti taṃ netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
passato  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ  pahānaṃ  hoti  evametāsaṃ  diṭṭhīnaṃ
paṭinissaggo hoti.
   [102]  Ṭhānaṃ  kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu
@Footnote: 1 Sī. yattha cetā anusenti yattha cetā samudācaranti.
Vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja vihareyya tassa evamassa
sallekhena  viharāmīti  na  kho  panete  cunda  ariyassa  vinaye
sallekhā  vuccanti  diṭṭhadhammasukhavihārā  ete  ariyassa  vinaye
vuccanti.
   {102.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihareyya
tassa  evamassa sallekhena viharāmīti na kho panete cunda ariyassa
vinaye  sallekhā  vuccanti diṭṭhadhammasukhavihārā ete ariyassa vinaye
vuccanti.
   {102.2} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu pītiyā
ca virāgā upekkhako ca vihareyya sato ca sampajāno sukhañca kāyena
paṭisaṃvedeyya  yantaṃ  ariyā ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja vihareyya tassa evamassa sallekhena viharāmīti
na kho panete cunda ariyassa vinaye sallekhā vuccanti diṭṭhadhammasukhavihārā
ete ariyassa vinaye vuccanti.
   {102.3} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  vihareyya  tassa  evamassa sallekhena viharāmīti na kho
panete cunda ariyassa vinaye
Sallekhā  vuccanti  diṭṭhadhammasukhavihārā  ete  ariyassa  vinaye
vuccanti.
   [103] Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati ayaṃ idhekacco bhikkhu sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
vihareyya tassa evamassa sallekhena viharāmīti na kho panete cunda
ariyassa  vinaye  sallekhā  vuccanti santā ete vihārā ariyassa
vinaye vuccanti.
   {103.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ    samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   vihareyya   tassa   evamassa
sallekhena viharāmīti na kho panete cunda ariyassa vinaye sallekhā
vuccanti santā ete vihārā ariyassa vinaye vuccanti.
   {103.2} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu
sabbaso    viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  vihareyya  tassa  evamassa  sallekhena
viharāmīti  na  kho panete cunda ariyassa vinaye sallekhā vuccanti
santā ete vihārā ariyassa vinaye vuccanti.
   {103.3} Ṭhānaṃ kho panetaṃ cunda vijjati yaṃ idhekacco bhikkhu sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja vihareyya
tassa evamassa sallekhena viharāmīti na kho panete cunda ariyassa vinaye
Sallekhā vuccanti santā ete vihārā ariyassa vinaye vuccanti.
   [104]  Idha kho pana vo cunda sallekho karaṇīyo . pare
vihiṃsakā  bhavissanti  mayamettha  avihiṃsakā  bhavissāmāti  sallekho
karaṇīyo  .  pare  pāṇātipātī  bhavissanti  mayamettha pāṇātipātā
paṭiviratā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  adinnādāyī
bhavissanti  mayamettha  adinnādānā  paṭiviratā  bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo  .  pare  abrahmacārī  bhavissanti  mayamettha  brahmacārī
bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.1} Pare musāvādī bhavissanti mayamettha musāvādā paṭiviratā
bhavissāmāti sallekho karaṇīyo . Pare pisuṇavācā 1- bhavissanti mayamettha
pisuṇāya  vācāya  paṭiviratā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo . pare
pharusavācā  2-  bhavissanti  mayamettha  pharusāya  vācāya  paṭiviratā
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  samphappalāpī  bhavissanti
mayamettha samphappalāpā paṭiviratā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.2}  Pare  abhijjhālū  bhavissanti  mayamettha  anabhijjhālū
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare byāpannacittā bhavissanti
mayamettha  abyāpannacittā  bhavissāmāti  sallekho karaṇīyo . pare
micchādiṭṭhikā   3-  bhavissanti  mayamettha  sammādiṭṭhikā  4-
bhavissāmāti    sallekho    karaṇīyo    .    pare
@Footnote: 1 Sī. Yu. pisuṇā vācā. 2 pharusā vācā. 3 Sī. Yu. micchādiṭṭhī.
@4 Sī. Yu. sammādiṭṭhī.
Micchāsaṅkappā  bhavissanti  mayamettha  sammāsaṅkappā  bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  micchāvācā  bhavissanti  mayamettha
sammāvācā  bhavissāmāti  sallekho karaṇīyo . pare micchākammantā
bhavissanti   mayamettha   sammākammantā   bhavissāmāti  sallekho
karaṇīyo  .  pare  micchāājīvā  bhavissanti mayamettha sammāājīvā
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare micchāvāyāmā bhavissanti
mayamettha sammāvāyāmā bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.3}  Pare  micchāsatī  bhavissanti  mayamettha  sammāsatī
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  micchāsamādhī  bhavissanti
mayamettha  sammāsamādhī  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare
micchāñāṇī   bhavissanti   mayamettha   sammāñāṇī   bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  micchāvimuttī  bhavissanti  mayamettha
sammāvimuttī bhavissāmāti sallekho karaṇīyo.
   {104.4}  Pare  thīnamiddhapariyuṭṭhitā  bhavissanti  mayamettha
vigatathīnamiddhā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  uddhatā
bhavissanti  mayamettha  anuddhatā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo .
Pare  vecikicchī  bhavissanti  mayamettha  tiṇṇavicikicchā  bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  . pare kodhanā bhavissanti mayamettha akkodhanā
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  upanāhī  bhavissanti
mayamettha  anupanāhī  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare
makkhī  bhavissanti  mayamettha amakkhī bhavissāmāti sallekho karaṇīyo .
Pare  paḷāsī  bhavissanti  mayamettha  apaḷāsī  bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo  .  pare  issukī bhavissanti mayamettha anissukī bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  maccharī  bhavissanti mayamettha amaccharī
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  . pare saṭhā bhavissanti mayamettha
asaṭhā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo . pare māyāvī bhavissanti
mayamettha  amāyāvī  bhavissāmāti sallekho karaṇīyo . pare thaddhā
bhavissanti  mayamettha  athaddhā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo .
Pare  atimānī  bhavissanti  mayamettha anatimānī bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo.
   {104.5} Pare dubbacā bhavissanti mayamettha suvacā bhavissāmāti
sallekho  karaṇīyo  .  pare  pāpamittā  bhavissanti  mayamettha
kalyāṇamittā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  pamattā
bhavissanti  mayamettha  appamattā  bhavissāmāti  sallekho karaṇīyo .
Pare  asaddhā  bhavissanti  mayamettha  saddhā  bhavissāmāti sallekho
karaṇīyo  .  pare ahirikā bhavissanti mayamettha hirimanā bhavissāmāti
sallekho karaṇīyo . pare anottappī 1- bhavissanti mayamettha ottappī
bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  appasutā  bhavissanti
mayamettha  bahussutā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare
kusītā  bhavissanti  mayamettha  āraddhaviriyā  bhavissāmāti  sallekho
karaṇīyo  .  pare  muṭṭhassatī  bhavissanti  mayamettha  upaṭṭhitasatī
@Footnote: 1 Sī. anuttāpī. Ma. Yu. anottāpī.
Bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo  .  pare  duppaññā  bhavissanti
mayamettha  paññāsampannā  bhavissāmāti  sallekho  karaṇīyo .
Pare  sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggī  bhavissanti  mayamettha
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggī   bhavissāmāti   sallekho
karaṇīyo.
   [105] Cittuppādampi kho ahaṃ cunda kusalesu dhammesu bahukāraṃ
vadāmi  ko  pana vādo kāyena vācāya anuvidhiyanāsu . tasmātiha
cunda  pare  vihiṃsakā  bhavissanti  mayamettha  avihiṃsakā  bhavissāmāti
cittaṃ  uppādetabbaṃ  .  pare  pāṇātipātī  bhavissanti  mayamettha
pāṇātipātā  paṭiviratā  bhavissāmāti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  .pe.
Pare  sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggī  bhavissanti  mayamettha
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggī    bhavissāmāti    cittaṃ
uppādetabbaṃ.
   [106]  Seyyathāpi cunda visamo maggo tassāssa 1- añño
samo  maggo  parikkamanāya  seyyathāpi  pana  cunda  visamaṃ  titthaṃ
tassāssa  aññaṃ  samaṃ  titthaṃ  parikkamanāya  evameva  kho  cunda
vihiṃsakassa  purisapuggalassa avihiṃsā hoti parikkamanāya . pāṇātipātissa
purisapuggalassa  pāṇātipātā  veramaṇī  hoti  parikkamanāya  .
Adinnādāyissa   purisapuggalassa   adinnādānā   veramaṇī  hoti
parikkamanāya  .  abrahmacārissa  purisapuggalassa  brahmacariyaṃ  hoti
@Footnote: 1 Ma. assa tassa.
Parikkamanāya  .  musāvādissa  purisapuggalassa  musāvādā  veramaṇī
hoti  parikkamanāya  .  pisuṇavācassa  1-  purisapuggalassa  pisuṇāya
vācāya veramaṇī hoti parikkamanāya . pharusavācassa 2- purisapuggalassa
pharusāya  vācāya  veramaṇī  hoti  parikkamanāya  .  samphappalāpissa
purisapuggalassa  samphappalāpā  veramaṇī  hoti  parikkamanāya  .
Abhijjhālussa  purisapuggalassa  anabhijjhā  hoti  parikkamanāya  .
Byāpannacittassa purisapuggalassa abyāpādo hoti parikkamanāya.
   {106.1}  Micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  sammādiṭṭhi  hoti
parikkamanāya  .  micchāsaṅkappassa  purisapuggalassa  sammāsaṅkappo
hoti  parikkamanāya  . micchāvācassa purisapuggalassa sammāvācā hoti
parikkamanāya  .  micchākammantassa  purisapuggalassa sammākammanto hoti
parikkamanāya  .  micchāājīvassa  purisapuggalassa  sammāājīvo  hoti
parikkamanāya  .  micchāvāyāmassa  purisapuggalassa  sammāvāyāmo
hoti  parikkamanāya  .  micchāsatissa  purisapuggalassa  sammāsati
hoti  parikkamanāya  .  micchāsamādhissa  purisapuggalassa  sammāsamādhi
hoti  parikkamanāya  .  micchāñāṇissa  purisapuggalassa  sammāñāṇaṃ
hoti  parikkamanāya  .  micchāvimuttissa  purisapuggalassa  sammāvimutti
hoti parikkamanāya.
   {106.2}  Thīnamiddhapariyuṭṭhitassa  purisapuggalassa  vigatathīnamiddhatā
hoti    parikkamanāya    .    uddhatassa    purisapuggalassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. pisuṇāvācassa. 2 pharusāvācassa.
Anuddhaccaṃ  hoti  parikkamanāya  .  vecikicchissa  purisapuggalassa
tiṇṇavicikicchatā  hoti  parikkamanāya  .  kodhanassa  purisapuggalassa
akkodho   hoti  parikkamanāya  .  upanāhissa  purisapuggalassa
anupanāho  hoti  parikkamanāya  .  makkhissa  purisapuggalassa amakkho
hoti  parikkamanāya  .  paḷāsissa  purisapuggalassa  apaḷāso  hoti
parikkamanāya   .   issukissa   purisapuggalassa  anissā  hoti
parikkamanāya . maccharissa parisapuggalassa amacchariyaṃ hoti parikkamanāya.
Saṭhassa  purisapuggalassa  asāṭheyyaṃ  hoti  parikkamanāya . māyāvissa
purisapuggalassa amāyā hoti parikkamanāya.
   {106.3} Thaddhassa purisapuggalassa athaddhiyaṃ hoti parikkamanāya .
Atimānissa  purisapuggalassa  anatimāno hoti parikkamanāya . dubbacassa
purisapuggalassa  sovacassatā  hoti  parikkamanāya  .  pāpamittassa
purisapuggalassa  kalyāṇamittatā  hoti  parikkamanāya  .  pamattassa
purisapuggalassa   appamādo  hoti  parikkamanāya  .  asaddhassa
purisapuggalassa  saddhā  hoti  parikkamanāya . ahirikassa purisapuggalassa
hiri  hoti  parikkamanāya  .  anottāpissa  purisapuggalassa ottappaṃ
hoti  parikkamanāya  .  appasutassa  purisapuggalassa  bāhusaccaṃ  hoti
parikkamanāya   .  kusītassa  purisapuggalassa  viriyārambho  hoti
parikkamanāya  .  muṭṭhassatissa  purisapuggalassa  upaṭṭhitasatitā  hoti
parikkamanāya  .  duppaññassa  purisapuggalassa  paññāsampadā  hoti
Parikkamanāya    .    sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggissa
purisapuggalassa   asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggitā   hoti
parikkamanāya.
   [107]  Seyyathāpi cunda yekeci akusalā dhammā sabbe te
adhobhāvaṅgamanīyā yekeci kusalā dhammā sabbe te uparibhāvaṅgamanīyā
evameva  kho  cunda  vihiṃsakassa  purisapuggalassa  avihiṃsā  hoti
uparibhāvāya   .   pāṇātipātissa  purisapuggalassa  pāṇātipātā
veramaṇī   hoti   uparibhāvāya   .   adinnādāyissa  .pe.
Sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggissa purisapuggalassa
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggitā hoti uparibhāvāya.
   [108] So vata cunda attanā palipapalipanno paraṃ palipapalipannaṃ
uddharissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  so  vata  cunda  attanā
apalipapalipanno   paraṃ   palipapalipannaṃ   uddharissatīti   ṭhānametaṃ
vijjati  .  so  vata  cunda attanā adanto avinīto aparinibbuto
paraṃ  damessati  vinessati  parinibbāpessatīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati .
So  vata  cunda  attanā  danto vinīto parinibbuto paraṃ damessati
vinessati  parinibbāpessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  evameva  kho
cunda  vihiṃsakassa  purisapuggalassa  avihiṃsā  hoti  parinibbānāya .
Pāṇātipātissa   purisapuggalassa   pāṇātipātā   veramaṇī  hoti
parinibbānāya   .  adinnādāyissa  purisapuggalassa  adinnādānā
Veramaṇī  hoti  parinibbānāya  .  abrahmacārissa  purisapuggalassa
brahmacariyaṃ  1-  hoti  parinibbānāya  . musāvādissa purisapuggalassa
musāvādā  veramaṇī hoti parinibbānāya . pisuṇavācassa purisapuggalassa
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  hoti  parinibbānāya  .  pharusavācassa
purisapuggalassa  pharusāya  vācāya  veramaṇī  hoti  parinibbānāya .
Samphappalāpissa   purisapuggalassa   samphappalāpā   veramaṇī  hoti
parinibbānāya  .  abhijjhālussa  purisapuggalassa  anabhijjhā  hoti
parinibbānāya   .  byāpannacittassa  purisapuggalassa  abyāpādo
hoti parinibbānāya.
   {108.1}  Micchādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  sammādiṭṭhi  hoti
parinibbānāya  .  micchāsaṅkappassa  purisapuggalassa  sammāsaṅkappo
hoti  parinibbānāya  .  micchāvācassa  purisapuggalassa  sammāvācā
hoti   parinibbānāya   .   micchākammantassa   purisapuggalassa
sammākammanto  hoti  parinibbānāya  . micchāājīvassa purisapuggalassa
sammāājīvo   hoti   parinibbānāya   .   micchāvāyāmassa
purisapuggalassa sammāvāyāmo hoti parinibbānāya.
   {108.2} Micchāsatissa purisapuggalassa sammāsati hoti parinibbānāya.
Micchāsamādhissa  purisapuggalassa  sammāsamādhi  hoti  parinibbānāya .
Micchāñāṇissa  purisapuggalassa  sammāñāṇaṃ  hoti  parinibbānāya .
Micchāvimuttissa  purisapuggalassa  sammāvimutti  hoti  parinibbānāya .
Thīnamiddhapariyuṭṭhitassa
@Footnote: 1 abrahmacariyā veramaṇītipi pāṭho.
Purisapuggalassa  vigatathīnamiddhatā  hoti  parinibbānāya  .  uddhatassa
purisapuggalassa  anuddhaccaṃ  hoti  parinibbānāya  .  vecikicchissa
purisapuggalassa  tiṇṇavicikicchatā  hoti  parinibbānāya  .  kodhanassa
purisapuggalassa  akkodho  hoti  parinibbānāya  .  upanāhissa
purisapuggalassa   anupanāho  hoti  parinibbānāya  .  makkhissa
purisapuggalassa  amakkho hoti parinibbānāya . paḷāsissa purisapuggalassa
apaḷāso   hoti  parinibbānāya  .  issukissa  purisapuggalassa
anissā   hoti   parinibbānāya  .  maccharissa  purisapuggalassa
amacchariyaṃ  hoti  parinibbānāya  .  saṭhassa purisapuggalassa asāṭheyyaṃ
hoti  parinibbānāya  .  māyāvissa  purisapuggalassa  amāyā  hoti
parinibbānāya. Thaddhassa purisapuggalassa athaddhiyaṃ hoti parinibbānāya.
   {108.3} Atimānissa purisapuggalassa anatimāno hoti parinibbānāya.
Dubbacassa purisapuggalassa sovacassatā hoti parinibbānāya . Pāpamittassa
purisapuggalassa  kalyāṇamittatā  hoti  parinibbānāya  .  pamattassa
purisapuggalassa appamādo hoti parinibbānāya . asaddhassa purisapuggalassa
saddhā  hoti  parinibbānāya  .  ahirikassa purisapuggalassa hiri hoti
parinibbānāya  .  anottappissa  purisapuggalassa  ottappaṃ  hoti
parinibbānāya  .  appasutassa  purisapuggalassa  bāhusaccaṃ  hoti
parinibbānāya  .  kusītassa  purisapuggalassa  viriyārambho  hoti
parinibbānāya. Muṭṭhassatissa
Purisapuggalassa  upaṭṭhitasatitā  hoti  parinibbānāya  .  duppaññassa
purisapuggalassa   paññāsampadā   hoti   parinibbānāya   .
Sandiṭṭhiparāmāsiādhānagāhiduppaṭinissaggissa purisapuggalassa
asandiṭṭhiparāmāsianādhānagāhisupaṭinissaggitā hoti parinibbānāya.
   [109] Iti kho cunda desito mayā sallekhapariyāyo desito
cittuppādapariyāyo desito parikkamanapariyāyo desito uparibhāvapariyāyo
desito  parinibbānapariyāyo  .  yaṃ  kho  cunda  satthārā
karaṇīyaṃ  sāvakānaṃ  hitesinā  anukampakena  anukampaṃ  upādāya  kataṃ
vo  taṃ  mayā  . etāni cunda rukkhamūlāni etāni suññāgārāni
jhāyatha  cunda  mā  pamādattha mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha .
Ayaṃ vo 1- amhākaṃ anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  mahācundo  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
   Catuttāḷīsa padā vuttā   sandhiyo pañca desitā
   sallekho nāma suttanto  gambhīro sāgarūpamoti.
        Sallekhasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
          ---------
@Footnote: 1 Ma. kho.
          Sammādiṭṭhisuttaṃ
   [110]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  āyasmā
sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti . āvusoti [1]- te
bhikkhū  āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  . āyasmā sārīputto
etadavoca  sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhīti  āvuso  vuccati  kittāvatā
nu  kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti ujugatāssa diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {110.1} Dūratopi kho mayaṃ āvuso āgaccheyyāma āyasmato
sārīputtassa  santike  etassa  bhāsitassa  atthamaññātuṃ  sādhu
vatāyasmantaṃyeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho
āyasmato  sārīputtassa  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi
āvuso  2- suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evamāvusoti
kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ.
   [111]  Āyasmā  sārīputto  etadavoca yato kho āvuso
ariyasāvako  akusalañca  pajānāti  akusalamūlañca  pajānāti  kusalañca
pajānāti kusalamūlañca pajānāti ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo dissati. 2 Sī. Yu. tenahāvuso.
Samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {111.1} Katamaṃ panāvuso akusalaṃ [1]- . pāṇātipāto kho
āvuso  akusalaṃ  adinnādānaṃ  akusalaṃ  kāmesumicchācāro  akusalaṃ
musāvādo  akusalaṃ  pisuṇā  vācā  akusalaṃ  pharusā  vācā akusalaṃ
samphappalāpo   akusalaṃ   abhijjhā  akusalaṃ  byāpādo  akusalaṃ
micchādiṭṭhi  akusalaṃ  idaṃ  vuccatāvuso  akusalaṃ  .  katamañcāvuso
akusalamūlaṃ  .  lobho  akusalamūlaṃ  doso akusalamūlaṃ moho akusalamūlaṃ
idaṃ vuccatāvuso akusalamūlaṃ.
   {111.2}  Katamañcāvuso kusalaṃ . pāṇātipātā veramaṇī kusalaṃ
adinnādānā  veramaṇī  kusalaṃ  kāmesumicchācārā  veramaṇī  kusalaṃ
musāvādā  veramaṇī  kusalaṃ  pisuṇāya vācāya veramaṇī kusalaṃ pharusāya
vācāya  veramaṇī  kusalaṃ  samphappalāpā  veramaṇī  kusalaṃ  anabhijjhā
kusalaṃ  abyāpādo  kusalaṃ  sammādiṭṭhi  kusalaṃ  idaṃ  vuccatāvuso
kusalaṃ.
   {111.3}  Katamañcāvuso kusalamūlaṃ . alobho kusalamūlaṃ adoso
kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  idaṃ  vuccatāvuso  kusalamūlaṃ  .  yato
kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ  akusalaṃ pajānāti evaṃ akusalamūlaṃ
pajānāti  evaṃ  kusalaṃ  pajānāti  evaṃ  kusalamūlaṃ  pajānāti  so
sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ  paṭivinodetvā  asmīti
diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti . ettāvatāpi kho āvuso
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
@Footnote: 1 Ma. Yu. katamaṃ akusalamūlaṃ katamaṃ kusalaṃ katamaṃ kusalamūlaṃ.
Aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [112]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchiṃsu  siyā panāvuso aññopi pariyāyo yathā ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [113] Siyāvusoti 1- āyasmā sārīputto avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  āhārañca pajānāti āhārasamudayañca pajānāti
āhāranirodhañca  pajānāti  āhāranirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti  .  katamo  panāvuso  āhāro  katamo āhārasamudayo
katamo āhāranirodho katamā āhāranirodhagāminī paṭipadāti.
   {113.1} Cattārome āvuso āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā
sambhavesīnaṃ vā anuggahāya . katame cattāro. Kavaḷiṅkāro āhāro
oḷāriko vā sukhumo vā phasso dutiyo manosañcetanā tatiyā viññāṇaṃ
catutthaṃ  .  taṇhāsamudayā āhārasamudayo taṇhānirodhā āhāranirodho
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo āhāranirodhagāminī paṭipadā seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā
@Footnote: 1 Sī. Yu. siyāvuso yato kho āvuso.
Sammākammanto  sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi .
Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ āhāraṃ pajānāti evaṃ āhārasamudayaṃ
pajānāti evaṃ āhāranirodhaṃ pajānāti evaṃ āhāranirodhagāminiṃ paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso rāgānusayaṃ pahāya paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā
asmīti  diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā avijjaṃ pahāya vijjaṃ uppādetvā
diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   [114]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ apucchiṃsu siyā panāvuso .pe.
   [115]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  dukkhañca  pajānāti  dukkhasamudayañca  pajānāti
dukkhanirodhañca   pajānāti  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti.
   {115.1} Katamampanāvuso dukkhaṃ jātipi dukkhā jarāpi dukkhā [1]-
maraṇampi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā  appiyehi
sampayogo   dukkho   piyehi   vippayogo   dukkho  yampicchaṃ
@Footnote: 1 Yu. byādhipi dukkhā.
Na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā dukkhā idaṃ
vuccatāvuso dukkhaṃ.
   {115.2} Katamo cāvuso dukkhasamudayo yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā ayaṃ vuccatāvuso dukkhasamudayo.
   {115.3} Katamo cāvuso dukkhanirodho yo tassāyeva taṇhāya
asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo ayaṃ vuccatāvuso
dukkhanirodho.
   {115.4}  Katamā  cāvuso  dukkhanirodhagāminī paṭipadā ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi
ayaṃ vuccatāvuso dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   {115.5} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ dukkhaṃ pajānāti evaṃ
dukkhasamudayaṃ pajānāti evaṃ dukkhanirodhaṃ pajānāti evaṃ dukkhanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ
paṭivinodetvā  asmīti  diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya
vijjaṃ uppādetvā diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [116]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchiṃsu  siyā  panāvuso  aññopi  pariyāyo  yathā
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
Aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [117]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  jarāmaraṇañca  pajānāti  jarāmaraṇasamudayañca
pajānāti   jarāmaraṇanirodhañca   pajānāti   jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {117.1}  Katamaṃ  panāvuso  jarāmaraṇaṃ katamo jarāmaraṇasamudayo
katamo  jarāmaraṇanirodho  katamā  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadāti .
Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ
pāliccaṃ valitacatā 1- āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati
jarā . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā
bhedo  antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa
nikkhepo jīvitindriyassa upacchedo idaṃ vuccati maraṇaṃ.
   {117.2} Iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccatāvuso jarāmaraṇaṃ.
Jātisamudayā  jarāmaraṇasamudayo  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodho  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ
jarāmaraṇaṃ   pajānāti   evaṃ   jarāmaraṇasamudayaṃ   pajānāti
@Footnote: 1 Sī. Yu. valittacatā. (vallittacatāti amhākaṃ khanti)
Evaṃ  jarāmaraṇanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  .pe.  ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [118] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  jātiñca  pajānāti
jātisamudayañca  pajānāti  jātinirodhañca  pajānāti  jātinirodhagāminiṃ
paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {118.1}  Katamā  panāvuso jāti katamo jātisamudayo katamo
jātinirodho  katamā  jātinirodhagāminī  paṭipadāti . yā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  tamhi  tamhi  sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti
abhinibbatti  khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccatāvuso
jāti  .  bhavasamudayā  jātisamudayo  bhavanirodhā jātinirodho ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jātinirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {118.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ jātiṃ pajānāti
evaṃ  jātisamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  jātinirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
jātinirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ
pahāya .pe. ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti
Ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato
imaṃ saddhammanti.
   [119] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  bhavañca  pajānāti
bhavasamudayañca   pajānāti  bhavanirodhañca  pajānāti  bhavanirodhagāminiṃ
paṭipadañca pajānāti ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī
hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   {119.1} Katamo panāvuso bhavo katamo bhavasamudayo katamo bhavanirodho
katamā  bhavanirodhagāminī paṭipadāti . tayome āvuso bhavā kāmabhavo
rūpabhavo  arūpabhavo  .  upādānasamudayā  bhavasamudayo upādānanirodhā
bhavanirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhavanirodhagāminī paṭipadā
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {119.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ bhavaṃ pajānāti evaṃ
bhavasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  bhavanirodhaṃ pajānāti evaṃ bhavanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ pajānāti so sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [120] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  upādānañca  pajānāti
Upādānasamudayañca    pajānāti   upādānanirodhañca   pajānāti
upādānanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti  .  katamaṃ  panāvuso
upādānaṃ  katamo  upādānasamudayo  katamo  upādānanirodho  katamā
upādānanirodhagāminī  paṭipadāti  .  cattārīmāni āvuso upādānāni
kāmupādānaṃ diṭṭhupādānaṃ sīlabbattupādānaṃ attavādupādānaṃ.
   {120.1}   Taṇhāsamudayā   upādānasamudayo  taṇhānirodhā
upādānanirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upādānanirodhagāminī
paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yato kho āvuso
ariyasāvako  evaṃ upādānaṃ pajānāti evaṃ upādānasamudayaṃ pajānāti
evaṃ  upādānanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  upādānanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi kho
āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [121] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  taṇhañca  pajānāti
taṇhāsamudayañca    pajānāti    taṇhānirodhañca    pajānāti
taṇhānirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
Aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti . katamā
panāvuso  taṇhā  katamo  taṇhāsamudayo  katamo  taṇhānirodho
katamā   taṇhānirodhagāminī   paṭipadāti   .  chayime  āvuso
taṇhākāyā   rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   .  vedanāsamudayā  taṇhāsamudayo
vedanānirodhā  taṇhānirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
taṇhānirodhagāminī   paṭipadā   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi   .pe.
Sammāsamādhi . yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ taṇhaṃ pajānāti
evaṃ  taṇhāsamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  taṇhānirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
taṇhānirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ
pahāya  .pe.  ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī
hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   [122] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  vedanañca  pajānāti
vedanāsamudayañca    pajānāti    vedanānirodhañca    pajānāti
vedanānirodhagāminiṃ   paṭipadañca   pajānāti   ettāvatāpi  kho
āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti . katamā
panāvuso vedanā katamo vedanāsamudayo katamo vedanānirodho katamā
Vedanānirodhagāminī  paṭipadāti  .  chayime  āvuso  vedanākāyā
cakkhusamphassajā vedanā sotasamphassajā vedanā ghānasamphassajā vedanā
jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā
vedanā  .  phassasamudayā  vedanāsamudayo phassanirodhā vedanānirodho
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo vedanānirodhagāminī paṭipadā seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ
vedanaṃ  pajānāti  evaṃ  vedanāsamudayaṃ pajānāti evaṃ vedanānirodhaṃ
pajānāti  evaṃ  vedanānirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti so sabbaso
rāgānusayaṃ  pahāya  .pe.  ettāvatāpi  kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [123] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  phassañca  pajānāti
phassasamudayañca  pajānāti  phassanirodhañca  pajānāti  phassanirodhagāminiṃ
paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti  . katamo panāvuso phasso
katamo  phassasamudayo  katamo  phassanirodho  katamā  phassanirodhagāminī
paṭipadāti   .   chayime   āvuso  phassakāyā  cakkhusamphasso
Sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso
manosamphasso  .  saḷāyatanasamudayā  phassasamudayo  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  phassanirodhagāminī
paṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  yato
kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ  phassaṃ pajānāti evaṃ phassasamudayaṃ
pajānāti  evaṃ  phassanirodhaṃ  pajānāti evaṃ phassanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  .pe. ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [124] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  saḷāyatanañca  pajānāti
saḷāyatanasamudayañca    pajānāti   saḷāyatananirodhañca   pajānāti
saḷāyatananirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti . katamaṃ panāvuso saḷāyatanaṃ
katamo   saḷāyatanasamudayo   katamo   saḷāyatananirodho   katamā
saḷāyatananirodhagāminī  paṭipadāti  .  chayimāni  āvuso  āyatanāni
cakkhvāyatanaṃ   sotāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ   jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ
manāyatanaṃ   .  nāmarūpasamudayā  saḷāyatanasamudayo  nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saḷāyatananirodhagāminī
Paṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  . yato kho
āvuso  ariyasāvako  evaṃ saḷāyatanaṃ pajānāti evaṃ saḷāyatanasamudayaṃ
pajānāti  evaṃ  saḷāyatananirodhaṃ  pajānāti evaṃ saḷāyatananirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ pajānāti so sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [125] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  nāmarūpañca  pajānāti
nāmarūpasamudayañca    pajānāti    nāmarūpanirodhañca    pajānāti
nāmarūpanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {125.1} Katamaṃ panāvuso nāmarūpaṃ katamo nāmarūpasamudayo katamo
nāmarūpanirodho  katamā  nāmarūpanirodhagāminī  paṭipadāti  .  vedanā
saññā  cetanā phasso manasikāro idaṃ vuccati nāmaṃ . cattāri ca
mahābhūtāni  catunnañca  mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ .
Iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccatāvuso nāmarūpaṃ. Viññāṇasamudayā
nāmarūpasamudayo  viññāṇanirodhā  nāmarūpanirodho  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  nāmarūpanirodhagāminī  paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  yato  kho  āvuso  ariyasāvako
Evaṃ nāmarūpaṃ pajānāti evaṃ nāmarūpasamudayaṃ pajānāti evaṃ nāmarūpanirodhaṃ
pajānāti  evaṃ  nāmarūpanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti so sabbaso
rāgānusayaṃ pahāya .pe. Ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī
hoti  ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato āgato
imaṃ saddhammanti.
   [126] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  viññāṇañca  pajānāti
viññāṇasamudayañca    pajānāti    viññāṇanirodhañca    pajānāti
viññāṇanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {126.1}  Katamaṃ  panāvuso  viññāṇaṃ  katamo  viññāṇasamudayo
katamo  viññāṇanirodho  katamā  viññāṇanirodhagāminī  paṭipadāti .
Chayime   āvuso   viññāṇakāyā   cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ   jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ  .
Saṅkhārasamudayā   viññāṇasamudayo   saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  viññāṇanirodhagāminī  paṭipadā
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {126.2}  Yato  kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ viññāṇaṃ
pajānāti  evaṃ  viññāṇasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  viññāṇanirodhaṃ
pajānāti   evaṃ  viññāṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so
Sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   [127] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  saṅkhārañca  pajānāti
saṅkhārasamudayañca    pajānāti    saṅkhāranirodhañca    pajānāti
saṅkhāranirodhagāminiṃ   paṭipadañca   pajānāti   ettāvatāpi  kho
āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {127.1} Katamo panāvuso saṅkhāro katamo saṅkhārasamudayo katamo
saṅkhāranirodho katamā saṅkhāranirodhagāminī paṭipadāti . tayome āvuso
saṅkhārā  kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro . avijjāsamudayā
saṅkhārasamudayo avijjānirodhā saṅkhāranirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saṅkhāranirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi.
   {127.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ saṅkhāraṃ pajānāti evaṃ
saṅkhārasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ
pahāya  paṭighānusayaṃ  paṭivinodetvā  asmīti diṭṭhimānānusayaṃ samūhanitvā
avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti
Ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato
imaṃ saddhammanti.
   [128] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca yato kho āvuso ariyasāvako avijjañca pajānāti avijjāsamudayañca
pajānāti  avijjānirodhañca  pajānāti  avijjānirodhagāminiṃ  paṭipadañca
pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti
ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ
saddhammanti.
   {128.1} Katamā panāvuso avijjā katamo avijjāsamudayo katamo
avijjānirodho katamā avijjānirodhagāminī paṭipadāti . yaṃ kho āvuso
dukkhe   añāṇaṃ   dukkhasamudaye   añāṇaṃ  dukkhanirodhe  añāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  añāṇaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso avijjā .
Āsavasamudayā  avijjāsamudayo  āsavanirodhā  avijjānirodho  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  avijjānirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {128.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ avijjaṃ pajānāti evaṃ
avijjāsamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  avijjānirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
avijjānirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti so sabbaso rāgānusayaṃ pahāya
paṭighānusayaṃ   paṭivinodetvā  asmīti  diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā
avijjaṃ pahāya vijjaṃ uppādetvā diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hoti
ettāvatāpi kho āvuso
Ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [129]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchiṃsu  siyā panāvuso aññopi pariyāyo yathā ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [130]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  āsavañca  pajānāti  āsavasamudayañca pajānāti
āsavanirodhañca  pajānāti  āsavanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti.
   {130.1}  Katamo  panāvuso  āsavo  katamo  āsavasamudayo
katamo  āsavanirodho  katamā āsavanirodhagāminī paṭipadāti . tayome
āvuso  āsavā kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo . avijjāsamudayā
āsavasamudayo   avijjānirodhā   āsavanirodho  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  āsavanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   {130.2}   Yato   kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ
āsavaṃ   pajānāti   evaṃ   āsavasamudayaṃ   pajānāti   evaṃ
Āsavanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  āsavanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti
so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā asmīti
diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   Idamavoca  āyasmā sārīputto attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
         Sammādiṭṭhisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
          Dukkhaṃ jarāmaraṇaṃ upādānaṃ
         saḷāyatanaṃ nāmarūpaṃ viññāṇaṃ
     yaṃ chapade katamaṃ      panāvuso vadānake
     jāti taṇhā ca vedanā   avijjāya catukkakā
     yā cattāri pade katamā   panāvuso vadānake.
     Āhāro ca bhavo phasso   saṅkhāro āsavapañcamo
     yaṃ pañcapade katamaṃ     panāvuso vadānake.
     Katamanti chabbidhā vuttaṃ    katamāni catubbidhā
          katamo pañcavidho vutto
       sabbasaṅkhārānaṃ pañcadasa padāni cāti.
           ----------
           Satipaṭṭhānasuttaṃ
   [131]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  kurūsu viharati
kammāsadhammaṃ  nāma  kurūnaṃ  nigamo  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadandeti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [132]  Bhagavā  etadavoca  ekāyano  ayaṃ bhikkhave maggo
sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ
atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  . yadidaṃ
cattāro  satipaṭṭhānā  .  katame cattāro . idha bhikkhave bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. 1-
   [133]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato
vā   nisīdati   pallaṅkaṃ   ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya
parimukhaṃ  satiṃ upaṭṭhapetvā . so satova assasati sato passasati .
@Footnote: 1 pāṭhantare puna uddesoti dissati.
Dīghaṃ  vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  .  dīghaṃ  vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  .  rassaṃ  vā assasanto
rassaṃ  assasāmīti  pajānāti  .  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ
passasāmīti  pajānāti  .  sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati .
Sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti
sikkhati.
   {133.1} Seyyathāpi bhikkhave dakkho bhamakāro vā bhamakārantevāsī
vā  dīghaṃ  vā  añchanto  dīghaṃ  añchāmīti pajānāti . rassaṃ vā
añchanto  rassaṃ  añchāmīti  pajānāti  .  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  dīghaṃ  vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  . dīghaṃ
vā  passasanto dīghaṃ  passasāmīti pajānāti . rassaṃ vā assasanto
rassaṃ assasāmīti pajānāti . rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti
pajānāti   .   sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  .
Sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti
sikkhati  .  iti  ajjhattaṃ  vā kāye kāyānupassī viharati bahiddhā
vā kāye kāyānupassī viharati ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī
viharati  samudayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  vayadhammānupassī
vā   kāyasmiṃ   viharati   samudayavayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ
viharati  atthi  kāyoti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti
Yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca  viharati  na
ca  kiñci  loke  upādiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu  kāye
kāyānupassī viharati. Ānāpānapabbaṃ.
   [134]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu gacchanto vā gacchāmīti
pajānāti  ṭhito  vā  ṭhitomhīti pajānāti nisinno vā nisinnomhīti
pajānāti  sayāno  vā  sayānomhīti  pajānāti  .  yathā  yathā
vā  panassa  kāyo  paṇihito  hoti  tathā tathā naṃ pajānāti .
Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Iriyāpathapabbaṃ.
   [135]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  abhikkante  paṭikkante
sampajānakārī  hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti
sammiñjite  pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite sampajānakārī
hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti gate ṭhite nisinne
sutte  jāgarite  bhāsite  tuṇhībhāve  sampajānakārī hoti . iti
ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Sampajaññapabbaṃ.
   [136] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā
adho   kesamatthakā   tacapariyantaṃ   pūrannānappakārassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
Maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ
sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttanti.
   {136.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  ubhatomukhā mūtoḷī 1- pūvā
nānāvihitassa  dhaññassa  seyyathīdaṃ  sālīnaṃ  vīhīnaṃ  muggānaṃ  māsānaṃ
tilānaṃ  taṇḍulānaṃ . tamenaṃ cakkhumā puriso muñcitvā paccavekkheyya
ime sālī ime vīhī ime muggā ime māsā ime tilā ime taṇḍulāti
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho
kesamatthakā  tacapariyantaṃ  pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati
atthi  imasmiṃ  kāye  kesā  lomā  .pe.  lasikā muttanti .
Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Paṭikkūlapabbaṃ.
   [137] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ
dhātuso paccavekkhati atthi imasmiṃ kāye paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātūti . seyyathāpi bhikkhave dakkho goghātako vā goghātakantevāsī
vā  gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe vilaso paṭivibhajitvā nisinno assa
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ dhātuso
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātūti . iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati .pe. Evampi
@Footnote: 1 Po. Ma. putoḷī.
Bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati. Dhātupabbaṃ.
   [138]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  ekāhamataṃ  vā  dvīhamataṃ  vā  tīhamataṃ  vā
uddhumātakaṃ  vinīlakaṃ  vipubbakajātaṃ  .  so  imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃ anatītoti 1- . iti
ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
   {138.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ kākehi 2- vā khajjamānaṃ gijjhehi vā khajjamānaṃ
kulalehi  vā khajjamānaṃ suvāṇehi 3- vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā
khajjamānaṃ vividhehi vā pāṇakajātehi khajjamānaṃ . so imameva kāyaṃ
upasaṃharati ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃ anatītoti.
   {138.2} Iti ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati . Puna caparaṃ bhikkhave
bhikkhu  seyyathāpi  passeyya sarīraṃ sīvathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhisaṅkhalikaṃ 4-
samaṃsalohitaṃ  nhārusambandhaṃ  .pe.  aṭṭhisaṅkhalikaṃ  nimmaṃsalohitamakkhitaṃ
nhārusambandhaṃ  .pe. aṭṭhisaṅkhalikaṃ apagatamaṃsalohitaṃ nhārusambandhaṃ .pe.
Aṭṭhikāni  apagatanhārusambandhāni  5-  disā  vidisā  vikkhittāni
aññena hatthaṭṭhikaṃ aññena
@Footnote: 1 Sī. etaṃ anatītotipi pāṭho. 2 Po. Yu. kākehi .. kulalehi .. gijjhehi ...
@Ma. kākehi .. kulalehi .. gijjhehi .. kuṅkehi .. sunakhehi .. bayagghehi ..
@dīpīhi .. siṅagālehi ... 3 Sī. Yu. supāṇehi . 4 Ma. Yu. aṭṭhikasaṅkhalikaṃ.
@5 Sī. Yu. apagatasambandhanāni.
Pādaṭṭhikaṃ [1]- aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena ūruṭṭhikaṃ aññena kaṭiṭṭhikaṃ 2-
aññena  piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikaṃ  aññena  phāsukaṭṭhikaṃ  aññena  uraṭṭhikaṃ
aññena  bāhuṭṭhikaṃ  aññena  aṃsaṭṭhikaṃ  aññena  gīvaṭṭhikaṃ  aññena
hanuṭṭhikaṃ  aññena  dantaṭṭhikaṃ  aññena  sīsakaṭāhaṃ  .  so imameva
kāyaṃ  upasaṃharati  ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī evaṃ
anatītoti  .  iti  ajjhattaṃ vā kāye kāyānupassī viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati.
   {138.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  aṭṭhikāni  setāni  saṅkhavaṇṇūpanibhāni  ... .
Aṭṭhikāni  puñjakitāni  terovassikāni  ...  .  aṭṭhikāni  pūtīni
cuṇṇakajātāni  .  so  imameva kāyaṃ upasaṃharati ayampi kho kāyo
evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃ anatītoti.
   {138.4}  Iti  ajjhattaṃ  vā  kāye  kāyānupassī  viharati
bahiddhā  vā  kāye  kāyānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
kāye  kāyānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā kāyasmiṃ viharati
vayadhammānupassī  vā  kāyasmiṃ  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
kāyasmiṃ  viharati  atthi  kāyoti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti
yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati na ca
kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati. Navasīvathikāpabbaṃ. Kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. aññena gopphakaṭṭhikaṃ. 2 Ma. ... kaṭiṭṭhikaṃ ... phāsukaṭṭhikaṃ ...
@ piṭṭhiṭṭhikaṃ ... khandhaṭṭhikaṃ ... gīvaṭṭhikaṃ ....
   [139] Kathañca bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu sukhaṃ [1]- vedanaṃ vediyamāno sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  dukkhaṃ  [2]- vedanaṃ vediyamāno dukkhaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  adukkhamasukhaṃ  [3]-  vedanaṃ vediyamāno adukkhamasukhaṃ vedanaṃ
vediyāmīti  pajānāti . sāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sāmisaṃ
sukhaṃ vedanaṃ vediyāmīti pajānāti nirāmisaṃ vā sukhaṃ vedanaṃ vediyamāno
nirāmisaṃ  sukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  . sāmisaṃ vā dukkhaṃ
vedanaṃ  vediyamāno  sāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti
nirāmisaṃ  vā  dukkhaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  nirāmisaṃ  dukkhaṃ  vedanaṃ
vediyāmīti pajānāti.
   {139.1}  Sāmisaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vedanaṃ vediyamāno sāmisaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  nirāmisaṃ  vā adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  vediyamāno  nirāmisaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti
pajānāti.
   {139.2}  Iti  ajjhattaṃ  vā vedanāsu vedanānupassī viharati
bahiddhā  vā  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā vā
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  vedanāsu
viharati  vayadhammānupassī  vā  vedanāsu  viharati  samudayavayadhammānupassī
vā  vedanāsu  viharati atthi vedanāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati
na  ca  kiñci  loke upādiyati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vedanāsu
vedanānupassī viharati. Vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ.
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. vā.
   [140]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  citte cittānupassī viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sarāgaṃ  vā  cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti
vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  . sadosaṃ vā
cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ
cittanti  pajānāti  .  samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ cittanti pajānāti
vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti  pajānāti . saṅkhittaṃ vā
cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ vikkhittaṃ
cittanti  pajānāti  .  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti
pajānāti amahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānāti.
   {140.1} Sauttaraṃ vā cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānāti anuttaraṃ vā
cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti  pajānāti  .  samāhitaṃ  vā  cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ
cittanti  pajānāti  .  vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāti
avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajānāti . iti ajjhattaṃ
vā  citte  cittānupassī  viharati  bahiddhā vā citte cittānupassī
viharati ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī viharati samudayadhammānupassī
vā   cittasmiṃ   viharati   vayadhammānupassī   vā   cittasmiṃ
viharati  samudayavayadhammānupassī  vā  cittasmiṃ  viharati  atthi  cittanti
vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā  hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya
patissatimattāya  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci  loke
Upādiyati  evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati .
Cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ.
   [141]  Kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati .
Idha  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammānupassī  viharati  pañcasu
nīvaraṇesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  santaṃ  vā ajjhattaṃ kāmachandaṃ
atthi   me  ajjhattaṃ  kāmachandoti  pajānāti  asantaṃ  vā
ajjhattaṃ  kāmachandaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ  kāmachandoti pajānāti .
Yathā  ca  anuppannassa  kāmachandassa uppādo hoti tañca pajānāti
yathā  ca  uppannassa  kāmachandassa  pahānaṃ  hoti  tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  kāmachandassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti  tañca
pajānāti.
   {141.1}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ byāpādaṃ atthi me ajjhattaṃ
byāpādoti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  byāpādaṃ  natthi
me  ajjhattaṃ  byāpādoti  pajānāti  .  yathā  ca  anuppannassa
byāpādassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti yathā ca uppannassa
byāpādassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa
byāpādassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {141.2} Santaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ atthi me ajjhattaṃ thīnamiddhanti
pajānāti asantaṃ vā ajjhattaṃ thīnamiddhaṃ natthi me ajjhattaṃ thīnamiddhanti
pajānāti  .  yathā  ca  anuppannassa  thīnamiddhassa  uppādo hoti
Tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannassa  thīnamiddhassa  pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnassa  thīnamiddhassa  āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {141.3} Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ atthi me ajjhattaṃ
uddhaccakukkuccanti  pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccaṃ
natthi  me  ajjhattaṃ  uddhaccakukkuccanti  pajānāti  .  yathā  ca
anuppannassa  uddhaccakukkuccassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ hoti tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  uddhaccakukkuccassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca
pajānāti.
   {141.4}  Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  vicikicchaṃ atthi me ajjhattaṃ
vicikicchāti pajānāti asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ natthi me ajjhattaṃ
vicikicchāti  pajānāti  . yathā ca anuppannāya vicikicchāya uppādo
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  uppannāya  vicikicchāya  pahānaṃ
hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca  pahīnāya  vicikicchāya  āyatiṃ
anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {141.5} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī   vā   dhammesu   viharati   samudayavayadhammānupassī
vā  dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati
paccupaṭṭhitā   hoti   yāvadeva   ñāṇamattāya   patissatimattāya
Anissito  ca  viharati  na  ca kiñci loke upādiyati evampi kho
bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammānupassī  viharati  pañcasu nīvaraṇesu .
Nīvaraṇapabbaṃ.
   [142]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
pañcasu  upādānakkhandhesu  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammānupassī  viharati  pañcasu  upādānakkhandhesu  .  idha  bhikkhave
bhikkhu  iti  rūpaṃ  iti  rūpassa  samudayo  iti  rūpassa  atthaṅgamo
iti  vedanā  iti  vedanāya  samudayo  iti  vedanāya atthaṅgamo
iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti  saññāya  atthaṅgamo
iti  saṅkhārā  iti  saṅkhārānaṃ samudayo iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo
iti   viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa
atthaṅgamoti.
   {142.1}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati
na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. Khandhapabbaṃ.
   [143]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
Chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu . kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī  viharati  chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  .  idha
bhikkhave  bhikkhu  cakkhuñca  pajānāti rūpe ca pajānāti yañca tadubhayaṃ
paṭicca  uppajjati  saññojanaṃ  tañca  pajānāti  .  yathā  ca
anuppannassa   saññojanassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti
yathā  ca  uppannassa  saññojanassa  pahānaṃ  hoti  tañca pajānāti
yathā  ca  pahīnassa  saññojanassa  āyatiṃ  anuppādo  hoti  tañca
pajānāti.
   {143.1} Sotañca pajānāti sadde ca pajānāti .... Ghānañca
pajānāti  gandhe ca pajānāti ... . jivhañca pajānāti rase ca
pajānāti ... . kāyañca pajānāti phoṭṭhabbe ca pajānāti ....
Manañca  pajānāti  dhamme  ca  pajānāti  yañca  tadubhayaṃ  paṭicca
uppajjati  saññojanaṃ  tañca  pajānāti  .  yathā  ca  anuppannassa
saññojanassa   uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā  ca
uppannassa  saññojanassa  pahānaṃ  hoti  tañca  pajānāti  yathā ca
pahīnassa saññojanassa āyatiṃ anuppādo hoti tañca pajānāti.
   {143.2} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu viharati atthi dhammāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva
Ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca  viharati  na  ca  kiñci
loke  upādiyati  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. Āyatanapabbaṃ.
   [144]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
sattasu  bojjhaṅgesu  .  kathañca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati sattasu bojjhaṅgesu . idha bhikkhave bhikkhu santaṃ vā ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgoti  pajānāti
asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  satisambojjhaṅgaṃ  natthi  me  ajjhattaṃ
satisambojjhaṅgoti   pajānāti   .   yathā   ca  anuppannassa
satisambojjhaṅgassa   uppādo   hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca  uppannassa  satisambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri  hoti  tañca
pajānāti.
   {144.1} Santaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ .... Santaṃ
vā  ajjhattaṃ  viriyasambojjhaṅgaṃ  ...  .  santaṃ  vā  ajjhattaṃ
pītisambojjhaṅgaṃ ... . santaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ ....
Santaṃ  vā  ajjhattaṃ  samādhisambojjhaṅgaṃ ... . santaṃ vā ajjhattaṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  atthi  me  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti
pajānāti  asantaṃ  vā  ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  natthi  me
ajjhattaṃ  upekkhāsambojjhaṅgoti  pajānāti  . yathā ca anuppannassa
upekkhāsambojjhaṅgassa  uppādo  hoti  tañca  pajānāti  yathā
ca  uppannassa  upekkhāsambojjhaṅgassa  bhāvanāpāripūri  hoti  tañca
Pajānāti.
   {144.2}  Iti  ajjhattaṃ  vā  dhammesu  dhammānupassī viharati
bahiddhā  vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā
dhammesu  dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu
viharati  vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī
vā  dhammesu  viharati  atthi  dhammāti vā panassa sati paccupaṭṭhitā
hoti  yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca viharati
na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. Bojjhaṅgapabbaṃ. 1-
   [145]  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati
catūsu  ariyasaccesu  .  kathañca  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī
viharati  catūsu  ariyasaccesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti 2-.
   {145.1} Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī   vā   dhammesu   viharati   samudayavayadhammānupassī
vā    dhammesu    viharati    atthi    dhammāti   vā
@Footnote: 1 pāṭhantare puna paṭhamabhāṇavāroti dissaṃti. 2 pāṭhantare iti ajjhattaṃ vā .pe.
@paṭhamabhāṇavāroti imāni na dissanti.
Panassa  sati  paccupaṭṭhitā hoti yāvadeva ñāṇamattāya patissatimattāya
anissito ca viharati na ca kiñci loke upādiyati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu  dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu 1- . saccapabbaṃ .
Paṭhamabhāṇavāro.
   [146] 2- Katamañca bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ . jātipi dukkhā
jarāpi  dukkhā  maraṇampi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi
dukkhā  appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā
dukkhā.
   {146.1} Katamā ca bhikkhave jāti . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhi  tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti abhinibbatti
khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccati bhikkhave jāti.
   {146.2} Katamā ca bhikkhave jarā. Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno
saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati bhikkhave jarā.
   {146.3} Katamañca bhikkhave maraṇaṃ . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu
maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa
upacchedo idaṃ vuccati bhikkhave maraṇaṃ.
   {146.4}  Katamo  ca  bhikkhave soko . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena  byasanena  samannāgatassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. ettakamidaṃ. 2 Po. Ma. vitthārapāṭho.
Aññataraññatarena  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko  socanā  socitattaṃ
antosoko antoparisoko ayaṃ vuccati bhikkhave soko.
   {146.5}  Katamo ca bhikkhave paridevo . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena  phuṭṭhassa  ādevo  paridevo  ādevanā  paridevanā
ādevitattaṃ paridevitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave paridevo.
   {146.6} Katamañca bhikkhave dukkhaṃ . yaṃ kho bhikkhave kāyikaṃ dukkhaṃ
kāyikaṃ asātaṃ kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhaṃ.
   {146.7} Katamañca bhikkhave domanassaṃ . yaṃ kho bhikkhave cetasikaṃ
dukkhaṃ  cetasikaṃ asātaṃ cetosamphassajaṃ 1- dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ idaṃ
vuccati bhikkhave domanassaṃ.
   {146.8} Katamo ca bhikkhave upāyāso . yo kho bhikkhave
aññataraññatarena   byasanena   samannāgatassa   aññataraññatarena
dukkhadhammena   phuṭṭhassa   āyāso   upāyāso   āyāsitattaṃ
upāyāsitattaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave upāyāso.
   {146.9}  Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho .
Idha bhikkhave yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā
gandhā rasā phoṭṭhabbā [2]- ye vā panassa te honti anatthakāmā
ahitakāmā  aphāsukāmā ayogakkhemakāmā yā tehi saṅgati samāgamo
samodhānaṃ  missībhāvo  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  appiyehi  sampayogo
dukkho.
   {146.10} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha
bhikkhave  yassa  te  honti  iṭṭhā  kantā manāpā rūpā saddā
@Footnote: 1 Ma. mano ... 2 Ma. dhammā.
Gandhā rasā phoṭṭhabbā [1]- ye vā panassa te honti atthakāmā
hitakāmā  phāsukāmā  yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā
vā  bhaginī  vā  mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā yā
tehi  asaṅgati  asamāgamo  asamodhānaṃ  amissībhāvo  ayaṃ  vuccati
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.
   {146.11} Katamañca bhikkhave yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ .
Jātidhammānaṃ  bhikkhave sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ
na jātidhammā assāma na ca vata no jāti āgaccheyyāti na kho panetaṃ
icchāya pattabbaṃ idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ . Jarādhammānaṃ
bhikkhave sattānaṃ .... Byādhidhammānaṃ bhikkhave sattānaṃ ... . Maraṇadhammānaṃ
bhikkhave sattānaṃ ... . sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ bhikkhave
sattānaṃ  evaṃ icchā uppajjati aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammā  assāma  na  ca  vata no sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  āgaccheyyunti  na  kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ
idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ.
   {146.12}  Katame  ca bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā
dukkhā    seyyathīdaṃ   rūpūpādānakkhandho   vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho   viññāṇūpādānakkhandho
ime  vuccanti bhikkhave saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā . idaṃ
vuccati bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ.
   [147]  Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccaṃ . yāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. dhammā .  2 Ma. dukkhasamudayaṃ.
Taṇhā  ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ
kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.
   {147.1} Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha uppajjamānā
uppajjati kattha nivīsamānā nivīsati . Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.2} Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
Sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.3} Rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.4}    Cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ   loke   piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso
jivhāsamphasso  kāyasamphasso  manosamphasso  loke  piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivīsamānā
nivīsati.
   {147.6}  Cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā
ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā
vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.7}   Rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.8}   Rūpasañcetanā   saddasañcetanā  gandhasañcetanā
rasasañcetanā    phoṭṭhabbasañcetanā   dhammasañcetanā   loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā uppajjati ettha
nivīsamānā nivīsati.
   {147.9}   Rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.10}  Rūpavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati.
   {147.11}  Rūpavicāro  saddavicāro  gandhavicāro  rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā taṇhā
uppajjamānā uppajjati ettha nivīsamānā nivīsati . Idaṃ vuccati bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.
   [148] Katamañca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ. Yo tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.
   {148.1} Sā kho panesā bhikkhave taṇhā kattha pahiyyamānā pahiyyati
kattha  nirujjhamānā nirujjhati . yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.2} Kiñci loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
Etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha  nirujjhamānā
nirujjhati  . sotaṃ ghānaṃ jivhā kāyo mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ
etthesā taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.3} Rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.4}    Cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ   ghānaviññāṇaṃ
jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ   loke   piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā  taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati   ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghānasamphasso
jivhāsamphasso   kāyasamphasso   manosamphasso   loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ   etthesā   taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha
nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.6}  Cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā
ghānasamphassajā  vedanā  jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā
vedanā  manosamphassajā  vedanā  loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.7}   Rūpasaññā  saddasaññā  gandhasaññā  rasasaññā
phoṭṭhabbasaññā  dhammasaññā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.8}   Rūpasañcetanā   saddasañcetanā  gandhasañcetanā
rasasañcetanā  phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ    etthesā    taṇhā   pahiyyamānā   pahiyyati
Ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.9}   Rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.10}  Rūpavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
phoṭṭhabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā pahiyyamānā pahiyyati ettha nirujjhamānā nirujjhati.
   {148.11}  Rūpavicāro  saddavicāro  gandhavicāro  rasavicāro
phoṭṭhabbavicāro  dhammavicāro  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
taṇhā  pahiyyamānā  pahiyyati  ettha  nirujjhamānā  nirujjhati .
Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccaṃ.
   [149] Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ.
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati sammāsamādhi.
   {149.1} Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi. Yaṃ kho bhikkhave dukkhe
ñāṇaṃ  dukkhasamudaye  ñāṇaṃ  dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya ñāṇaṃ ayaṃ vuccati bhikkhave sammādiṭṭhi.
   {149.2} Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo. Nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati bhikkhave sammāsaṅkappo.
   {149.3} Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Musāvādā veramaṇī
pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya veramaṇī samphappalāpā
Veramaṇī ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvācā.
   {149.4}  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . pāṇātipātā
veramaṇī adinnādānā veramaṇī kāmesumicchācārā veramaṇī ayaṃ vuccati
bhikkhave sammākammanto.
   {149.5}  Katamo  ca bhikkhave sammāājīvo . idha bhikkhave
ariyasāvako  micchāājīvaṃ  pahāya  sammāājīvena  jīvikaṃ  kappeti
ayaṃ vuccati bhikkhave sammāājīvo.
   {149.6} Katamo ca bhikkhave sammāvāyāmo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti
vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ uppādāya chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ
paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati bhikkhave sammāvāyāmo.
   {149.7} Katamā ca bhikkhave sammāsati. Idha bhikkhave bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ   .  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī
Sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  ayaṃ  vuccati
bhikkhave sammāsati.
   {149.8}  Katamo  ca  bhikkhave sammāsamādhi . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati pītiyā ca virāgā
upekkhako ca viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti
yantaṃ   ariyā   ācikkhanti   upekkhako  satimā  sukhavihārīti
tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ vuccati
bhikkhave sammāsamādhi . idaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminī paṭipadā
ariyasaccaṃ.
   [150] Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati bahiddhā
vā  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ajjhattabahiddhā  vā  dhammesu
dhammānupassī  viharati  samudayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati
vayadhammānupassī  vā  dhammesu  viharati  samudayavayadhammānupassī  vā
dhammesu  viharati  atthi  dhammāti  vā  panassa  sati  paccupaṭṭhitā
hoti   yāvadeva  ñāṇamattāya  patissatimattāya  anissito  ca
viharati  na  ca  kiñci loke upādiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu
Dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. 1-
   [151] Yo hi koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ
bhāveyya  satta  vassāni  tassa  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme aññā sati vā upādisese anāgāmitā
tiṭṭhantu  bhikkhave  satta  vassāni  . yo hi koci bhikkhave ime
cattāro  satipaṭṭhāne  evaṃ  bhāveyya  cha vassāni pañca vassāni
cattāri vassāni tīṇi vassāni dve vassāni ekaṃ vassaṃ ... Tiṭṭhatu
bhikkhave  ekaṃ  vassaṃ  .  yo  hi koci bhikkhave ime cattāro
satipaṭṭhāne  evaṃ  bhāveyya  satta  māsāni  tassa dvinnaṃ phalānaṃ
aññataraṃ  phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati vā upādisese
anāgāmitā  tiṭṭhantu  bhikkhave  satta  māsāni  .  yo  hi
koci bhikkhave ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni
pañca māsāni cattāri māsāni tīṇi māsāni dve māsāni [2]- māsaṃ
aḍḍhamāsaṃ ... tiṭṭhatu bhikkhave aḍḍhamāso . yo hi koci bhikkhave
ime  cattāro  satipaṭṭhāne  evaṃ bhāveyya sattāhaṃ tassa dvinnaṃ
phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme  aññā  sati
vā upādisese anāgāmitā.
   [152]  Ekāyano  ayaṃ  bhikkhave  maggo sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa
@Footnote: 1 pāṭhantare puna saccapabbaṃ. dhammānupassanāsatipaṭṭhānanti dissanti.
@2 Po. Ma. ekaṃ.
Adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānāti .
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Satipaṭṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
        Mūlapariyāyavaggo paṭhamo.
          Tassuddānaṃ
   ajaraṃ amaraṃ amatādhigamaṃ phalamagganidassanaṃ dukkhanudaṃ
   sahitatthamahārahassakaraṃ bahupītiharaṃ vividhaṃ suṇātha
   taḷākāva supūritaṃ ghammapathe tividhaggisilesitanibbānaṃ
   byādhipanodanaopadayo majjhimasuttavarā ṭhapitā
   madhumaddavamandarasā amarānaṃ khiḍḍaratijananī
   manusaṅghaṃ taṃ suttabyākaraṇañca ṭhapitā sakyaputtānmābhiramattā
   tipaññāsavaraṃ diyaḍḍhasataṃ dve ca veyyākaraṇaṃ apare ca te
   asame pathavaggavagge anupubbena ekamanā nisāmetha mūdaggaṃ
     1- mūlaāsavadhammadāyāda-   bheravanaṅgaṇakaṅkhasuttaṃ
      vatthasallekhadiṭṭhisati    pathavaggavaro so samatto.
@Footnote: 1 Sī. subhavayavādāyacapubbagamo agaṇigaṇaaṅgaṇasabbhayano piyakāravapaṇḍarasallikhino
@ tathādiṭṭhisatiasamo paṭhamo brūvarovaravaggoti pāṭho dissati.
            Sīhanādavaggo
            ---------
           cūḷasīhanādasuttaṃ
   [153]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [154]  Bhagavā etadavoca idheva bhikkhave samaṇo idha dutiyo
samaṇo  idha  tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo suññā parappavādā
samaṇehi 1- aññebhīti evameva bhikkhave sammā sīhanādaṃ nadatha.
   {154.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idha 2- aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  ko  panāyasmantānaṃ assāso kiṃ balaṃ
yena  tumhe  āyasmanto attani sampassamānā evaṃ vadetha idheva
samaṇo  idha  dutiyo samaṇo idha tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo
suññā  parappavādā  samaṇehi  aññebhīti  evaṃvādino  bhikkhave
aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  atthi  kho  no
āvuso  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
cattāro  dhammā  akkhātā  ye  mayaṃ  attani sampassamānā evaṃ
vadema  idheva  samaṇo  idha  dutiyo  samaṇo  idha  tatiyo samaṇo
@Footnote: 1 Po. Ma. samaṇebhi aññehi. 2 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Idha  catuttho  samaṇo  suññā  parappavādā  samaṇehi  aññebhīti
katame  cattāro  atthi  kho  no  āvuso satthari pasādo atthi
dhamme  pasādo  atthi  sīlesu  paripūrakāritā  sahadhammikā kho pana
piyā  manāpā  gahaṭṭhā ceva pabbajitā ca ime kho no āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro
dhammā  akkhātā ye mayaṃ attani sampassamānā evaṃ vadema idheva
samaṇo  idha  dutiyo samaṇo idha tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo
suññā parappavādā samaṇehi aññebhīti.
   {154.2}  Ṭhānaṃ  kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  amhākampi  kho āvuso atthi satthari
pasādo yo amhākaṃ satthā amhākampi atthi dhamme pasādo yo 1-
amhākaṃ  dhammo  mayampi  sīlesu paripūrakārino yāni amhākaṃ sīlāni
amhākampi  sahadhammikā piyā manāpā gahaṭṭhā ceva pabbajitā ca .
Idha no āvuso ko viseso ko adhippāyo 2- kiṃ nānākaraṇaṃ yadidaṃ
tumhākañceva amhākañcāti.
   {154.3}  Evaṃvādino  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
evamassu vacanīyā kiṃ panāvuso ekā niṭṭhā udāhu puthū niṭṭhāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ ekā hāvuso niṭṭhā na puthū niṭṭhāti.
   {154.4}   Sā  panāvuso  niṭṭhā  sarāgassa  udāhu
vītarāgassāti  .   sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā
@Footnote: 1 Yu. so. 2 adhippāyasotipi pāṭho.
Paribbājakā  evaṃ  byākareyyuṃ vītarāgassāvuso sā niṭṭhā na sā
niṭṭhā sarāgassāti.
   {154.5} Sā panāvuso niṭṭhā sadosassa udāhu vītadosassāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ vītadosassāvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā sadosassāti.
   {154.6} Sā panāvuso niṭṭhā samohassa udāhu vītamohassāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ vītamohassāvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā samohassāti.
   {154.7} Sā panāvuso niṭṭhā sataṇhassa udāhu vītataṇhassāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ vītataṇhassāvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā sataṇhassāti.
   {154.8}  Sā  panāvuso  niṭṭhā  saupādānassa  udāhu
anupādānassāti  .  sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  byākareyyuṃ  anupādānassāvuso  sā niṭṭhā na
sā niṭṭhā saupādānassāti.
   {154.9} Sā panāvuso viddasuno udāhu aviddasunoti. Sammā
byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ byākareyyuṃ
viddasuno āvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā aviddasunoti.
   {154.10}  Sā  panāvuso niṭṭhā anuruddhappaṭiviruddhassa udāhu
ananuruddhappaṭiviruddhassāti  . sammā byākaramānā bhikkhave aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ byākareyyuṃ ananuruddhappaṭiviruddhassāvuso sā niṭṭhā
na sā niṭṭhā anuruddhappaṭiviruddhassāti.
   {154.11}  Sā  panāvuso niṭṭhā papañcārāmassa papañcaratino
udāhu  nippapañcārāmassa  nippapañcaratinoti  .  sammā byākaramānā
bhikkhave   aññatitthiyā   paribbājakā   evaṃ   byākareyyuṃ
nippapañcārāmassāvuso  sā  niṭṭhā  nippapañcaratino  na sā niṭṭhā
papañcārāmassa papañcaratinoti.
   [155] Dvemā bhikkhave diṭṭhiyo bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca .
Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā bhavadiṭṭhiṃ allīnā
bhavadiṭṭhiṃ  upagatā bhavadiṭṭhiṃ ajjhositā vibhavadiṭṭhiyā te paṭiviruddhā .
Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā vibhavadiṭṭhiṃ allīnā
vibhavadiṭṭhiṃ upagatā vibhavadiṭṭhiṃ ajjhositā bhavadiṭṭhiyā te paṭiviruddhā .
Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā imāsaṃ dvinnaṃ diṭṭhīnaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ nappajānanti te sarāgā te sadosā te samohā te sataṇhā
te  saupādānā  te  aviddasuno  te  anuruddhappaṭiviruddhā  te
papañcārāmā  papañcaratino  te  na parimuccanti jātiyā jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehidomanassehi  upāyāsehi  parimuccanti
dukkhasmāti vadāmi . ye 1- hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā
imāsaṃ   dvinnaṃ   diṭṭhīnaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  vītarāgā  te
vītadosā     te    vītamohā    te    vītataṇhā
@Footnote: 1 po ye hi kho. Ma. Yu. ye ca kho.
Te  anupādānā  te  viddasuno  te  ananuruddhappaṭiviruddhā  te
nippapañcārāmā   nippapañcaratino   te   parimuccanti   jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi
parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [156]  Cattārīmāni  bhikkhave  upādānāni  katamāni cattāri
kāmupādānaṃ   diṭṭhupādānaṃ  sīlabbatupādānaṃ  attavādupādānaṃ  .
Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na  diṭṭhupādānassa  pariññaṃ
paññāpenti   na  sīlabbatupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na
attavādupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  taṃ  kissa hetu imāni hi
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  tīṇi  ṭhānāni  yathābhūtaṃ  nappajānanti
tasmā   te   bhonto  samaṇabrahmaṇā  sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na  diṭṭhupādānassa  pariññaṃ
paññāpenti   na  sīlabbatupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na
attavādupādānassa pariññaṃ paññāpenti.
   {156.1}   Santi   bhikkhave   eke   samaṇabrāhmaṇā
sabbupādānapariññāvādā   paṭijānamānā   te   na   sammā
sabbupādānapariññaṃ    paññāpenti    kāmupādānassa    pariññaṃ
paññāpenti  diṭṭhupādānassa  pariññaṃ paññāpenti na sīlabbatupādānassa
Pariññaṃ    paññāpenti   na   attavādupādānassa   pariññaṃ
paññāpenti  taṃ  kissa  hetu  imāni  hi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  dve  ṭhānāni  yathābhūtaṃ  nappajānanti  tasmā
te    bhonto    samaṇabrāhmaṇā    sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa    pariññaṃ    paññāpenti    diṭṭhupādānassa
pariññaṃ    paññāpenti   sīlabbatupādānassa   1-   pariññaṃ
paññāpenti na attavādupādānassa pariññaṃ paññāpenti.
   {156.2}   Santi   bhikkhave   eke   samaṇabrāhmaṇā
sabbupādānapariññāvādā   paṭijānamānā   te   na   sammā
sabbupādānapariññaṃ    paññāpenti    kāmupādānassa    pariññaṃ
paññāpenti     diṭṭhupādānassa    pariññaṃ    paññāpenti
sīlabbatupādānassa   pariññaṃ  paññāpenti  na  attavādupādānassa
pariññaṃ  paññāpenti  taṃ  kissa  hetu  imaṃ  hi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā   ekaṃ   ṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānanti  tasmā
te    bhonto    samaṇabrāhmaṇā    sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa   pariññaṃ   paññāpenti   diṭṭhupādānassa  pariññaṃ
paññāpenti   sīlabbatupādānassa   pariññaṃ   paññāpenti   na
attavādupādānassa   pariññaṃ  paññāpenti  .  evarūpe  kho
bhikkhave dhammavinaye yo satthari pasādo so na sammaggato akkhāyati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na sīlabbat ....
Yo  dhamme  pasādo  so  na  sammaggato  akkhāyati  yā
sīlesu  paripūrakāritā  sā  na  sammaggatā  akkhāyati  yā
sahadhammikesu  piyamanāpatā  sā  na  sammaggatā  akkhāyati  taṃ
kissa  hetu  evañhetaṃ  bhikkhave  hoti  yathātaṃ  durakkhāte
dhammavinaye    duppavedite    aniyyānike   anupasamasaṃvattanike
asammāsambuddhappavedite.
   [157]  Tathāgato  ca  kho  bhikkhave  arahaṃ  sammāsambuddho
sabbupādānapariññāvādo   paṭijānamāno  sammā  sabbupādānapariññaṃ
paññāpeti   kāmupādānassa  pariññaṃ  paññāpeti  diṭṭhupādānassa
pariññaṃ   paññāpeti   sīlabbatupādānassa   pariññaṃ   paññāpeti
attavādupādānassa  pariññaṃ  paññāpeti  .  evarūpe  kho bhikkhave
dhammavinaye yo satthari pasādo so sammaggato akkhāyati yo dhamme
pasādo  so  sammaggato  akkhāyati  yā sīlesu paripūrakāritā 1-
sā  sammaggatā  akkhāyati  yā  sahadhammikesu  piyamanāpatā  sā
sammaggatā akkhāyati taṃ kissa hetu evañhetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ
svākkhāte  dhammavinaye  supavedite  niyyānike  upasamasaṃvattanike
sammāsambuddhappavedite.
   [158] Ime ca bhikkhave cattāro upādānā kiṃnidānā kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  ime  cattāro  upādānā  taṇhānidānā
@Footnote: 1 paripūrikāritātipi pāṭho.
Taṇhasamudayā   taṇhājātikā   taṇhāpabhavā  .  taṇhā  cāyaṃ
bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  taṇhā
vedanānidānā  vedanāsamudayā  vedanājātikā  vedanāpabhavā .
Vedanā  cāyaṃ  bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā .
Vedanā  phassanidānā  phassasamudayā  phassajātikā  phassapabhavā .
Phasso cāyaṃ bhikkhave kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavo . Phasso
saḷāyatananidāno  saḷāyatanasamudayo  saḷāyatanajātiko  saḷāyatanapabhavo .
Saḷāyatanañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ .
Saḷāyatanaṃ  nāmarūpanidānaṃ  nāmarūpasamudayaṃ  nāmarūpajātikaṃ nāmarūpapabhavaṃ .
Nāmarūpañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ . nāmarūpaṃ
viññāṇanidānaṃ   viññāṇasamudayaṃ   viññāṇajātikaṃ   viññāṇapabhavaṃ  .
Viññāṇañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ .
Viññāṇaṃ  saṅkhāranidānaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  saṅkhārajātikaṃ  saṅkhārapabhavaṃ .
Saṅkhārā  cime  bhikkhave  kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā .
Saṅkhārā    avijjānidānā   avijjāsamudayā   avijjājātikā
avijjāpabhavā.
   {158.1}  Yato  ca  kho  bhikkhave bhikkhuno avijjā pahīnā
hoti  vijjā  uppannā  so  avijjāvirāgā  vijjuppādā  neva
kāmupādānaṃ  upādiyati  na  diṭṭhupādānaṃ upādiyati na sīlabbatupādānaṃ
upādiyati  na  attavādupādānaṃ  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati
aparitassaṃ    paccattaññeva    parinibbāyati   khīṇā   jāti
Vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti 1-.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷasīhanādasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānātīti.
           Mahāsīhanādasuttaṃ
   [159] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati bahinagare
aparapure  1-  vanasaṇḍe  .  tena  kho pana samayena sunakkhatto
licchaviputto acirapakkanto hoti imasmā dhammavinayā . so vesāliyaṃ
parisati  2- evaṃ vācaṃ bhāsati natthi samaṇassa gotamassa uttari 3-
manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ   samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānaṃ  yassa  ca
khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammā
dukkhakkhayāyāti.
   [160] Atha kho āyasmā sārīputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  assosi  kho
āyasmā  sārīputto  sunakkhattassa  licchaviputtassa  vesāliyaṃ  parisati
evaṃ  vācaṃ  bhāsamānassa  natthi  samaṇassa  gotamassa  uttari
manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ   samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānaṃ  yassa  ca
khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammā
dukkhakkhayāyāti  .  athakho  āyasmā  sārīputto vesāliyaṃ piṇḍāya
@Footnote: 1 Sī. Yu. avarapureti pāṭho paññāyati. 2 Sī. Yu. parisatinti pāṭho dissati.
@3 Yu. uttariṃ.
Caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca sunakkhatto
bhante  licchaviputto  acirapakkanto imasmā dhammavinayā so vesāliyaṃ
parisati  evaṃ  vācaṃ  bhāsati  natthi  samaṇassa  gotamassa  uttari
manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ   samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānaṃ  yassa  ca
khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti  takkarassa  sammā
dukkhakkhayāyāti.
   [161]  Kodhano  kho sārīputta sunakkhatto moghapuriso kodhā
ca  panassa  esā  vācā  bhāsitā  avaṇṇaṃ  bhāsissāmīti  so
sārīputta  sunakkhatto  moghapuriso  vaṇṇaṃyeva  tathāgatassa  bhāsati
vaṇṇo  heso  sārīputta  tathāgatassa  yo  evaṃ  vadeyya  yassa
ca  khvāssatthāya  dhammo  desito  so  niyyāti takkarassa sammā
dukkhakkhayāyāti.
   [162]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti.
   [163]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
Mayi  dhammanvayo  na  bhavissati itipi so bhagavā anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhoti ekopi hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti
āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ asajjamāno
gacchati  seyyathāpi  ākāse  .  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ karoti
seyyathāpi  udake  .  udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi
paṭhaviyaṃ  .  ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhī sakuṇo .
Imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasati
parimajjati yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattetīti.
   [164]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagavā dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya   atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇāti  dibbe
ca mānuse ca ye dūre santike cāti.
   [165]  Ayampi  hi  nāma sārīputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na  bhavissati  itipi  so  bhagavā  parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto paricca pajānāti . sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāti  .  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti
vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānāti  . samohaṃ vā
cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ
cittanti  pajānāti  .  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ  cittanti
Pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti  pajānāti .
Mahaggataṃ vā cittaṃ ... amahaggataṃ vā cittaṃ ... . sauttaraṃ vā
cittaṃ  ...  anuttaraṃ vā cittaṃ ... . samāhitaṃ vā cittaṃ ...
Asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  ...  . vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti
pajānāti avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānātīti.
   [166]  Dasa  kho panimāni sārīputta tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti. Katamāni dasa.
   {166.1} Idha sārīputta tathāgato ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca
aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti . yampi sārīputta tathāgato ṭhānañca
ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ pajānāti idampi sārīputta
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.2} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti . yampi
sārīputta   tathāgato   atītānāgatapaccuppannānaṃ   kammasamādānānaṃ
ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi sārīputta tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.3}    Puna    caparaṃ   sārīputta   tathāgato
sabbatthagāminiṃ    paṭipadaṃ    yathābhūtaṃ    pajānāti   .
Yampi  sārīputta  tathāgato  sabbatthagāminiṃ  paṭipadaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.4} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ
yathābhūtaṃ pajānāti . yampi sārīputta tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi sārīputta tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.5} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ pajānāti . yampi sārīputta tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi sārīputta tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.6} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  . yampi sārīputta tathāgato
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.7} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti. Yampi sārīputta tathāgato
Jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti  idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ
āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.8}  Puna  caparaṃ  sārīputta  tathāgato  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati . yampi
sārīputta  tathāgato  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  idampi  sārīputta  tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.9}    Puna    caparaṃ   sārīputta   tathāgato
dibbena     cakkhunā     visuddhena    atikkantamānusakena
Satte   passati   cavamāne   upapajjamāne   hīne   paṇīte
suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage satte pajānāti
ime  vata  .pe.  pajānāti . yampi sārīputta tathāgato dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāti  ime  vata  .pe.  pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.10}  Puna  caparaṃ  sārīputta  tathāgato āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  yampi  sārīputta  tathāgato
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  idampi  sārīputta
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ   hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.11} Imāni kho sārīputta dasa tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti . yo kho maṃ sārīputta
evaṃ  jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ vadeyya natthi samaṇassa gotamassa
uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso
Takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ
paṭibhānanti  taṃ  sārīputta  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ
diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . seyyathāpi
sārīputta   bhikkhu   sīlasampanno  samādhisampanno  paññāsampanno
diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya evaṃ sampadamidaṃ sārīputta vadāmi.
Taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [167]  Cattārīmāni  sārīputta tathāgatassa vesārajjāni yehi
vesārajjehi  samannāgato  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti. Katamāni cattāri.
   {167.1}  Sammāsambuddhassa  te  paṭijānato  ime  dhammā
anabhisambuddhāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā
māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na samanupassāmi etamahaṃ 1- sārīputta nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {167.2} Khīṇāsavassa te paṭijānato ime āsavā apparikkhīṇāti
tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā māro vā brahmā
vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti nimittametaṃ sārīputta
na  samanupassāmi etamahaṃ sārīputta nimittaṃ asamanupassanto khemappatto
@Footnote: 1 Sī. Yu. etaṃpahaṃ.
Abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {167.3} Ye kho pana te antarāyikā dhammā vuttā te paṭisevato
nālaṃ antarāyāyāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā devo vā
māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena paṭicodessatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ  sārīputta  nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesārajjappatto viharāmi.
   {167.4} Yassa kho pana te atthāya dhammo desito so na niyyāti
takkarassa sammā dukkhakkhayāyāti tatra vata maṃ samaṇo vā brāhmaṇo
vā devo vā māro vā brahmā vā koci vā lokasmiṃ sahadhammena
paṭicodessatīti  nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ
sārīputta   nimittaṃ   asamanupassanto   khemappatto  abhayappatto
vesārajjappatto viharāmi.
   {167.5} Imāni kho sārīputta cattāri tathāgatassa vesārajjāni
yehi  vesārajjehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {167.6} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ
vadeyya   natthi   samaṇassa   gotamassa   uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso    takkapariyāhataṃ    samaṇo   gotamo
dhammaṃ   deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti  taṃ  sārīputta
vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ  nikkhitto   evaṃ  niraye  .  seyyathāpi  sārīputta
bhikkhu   sīlasampanno   samādhisampanno   paññāsampanno  diṭṭheva
Dhamme  aññaṃ  ārādheyya  evaṃ sampadamidaṃ sārīputta vadāmi . taṃ
vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [168] Aṭṭha kho imā sārīputta parisā katamā aṭṭha khattiyaparisā
brāhmaṇaparisā   gahapatiparisā   samaṇaparisā   cātummahārājikaparisā
tāvatiṃsaparisā  māraparisā  brahmaparisā  imā  kho  sārīputta aṭṭha
parisā  .  imehi  kho  sārīputta catūhi vesārajjehi samannāgato
tathāgato  imā  aṭṭha parisā upasaṅkamati ajjhogāhati . abhijānāmi
kho  panāhaṃ  sārīputta  anekasataṃ  khattiyaparisaṃ  upasaṅkamitā tatrāpi
mayā   sannisinnapubbañceva   sallapitapubbañca   sākacchā   ca
samāpajjitapubbā  tatra  vata maṃ bhayaṃ vā sārajjaṃ vā okkamissatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ  sārīputta  nimittaṃ
asamanupassanto .pe. Viharāmi.
   {168.1}  Abhijānāmi  kho  panāhaṃ  sārīputta  anekasataṃ
brāhmaṇaparisaṃ    gahapatiparisaṃ   samaṇaparisaṃ   cātummahārājikaparisaṃ
tāvatiṃsaparisaṃ  māraparisaṃ  brahmaparisaṃ  upasaṅkamitā  tatrāpi  mayā
sannisinnapubbañceva     sallapitapubbañca    sākacchā    ca
samāpajjitapubbā  tatra  vata maṃ bhayaṃ vā sārajjaṃ vā okkamissatīti
nimittametaṃ  sārīputta  na  samanupassāmi  etamahaṃ  sārīputta  nimittaṃ
asamanupassanto khemappatto .pe. Viharāmi.
   {168.2} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ
evaṃ     vadeyya    natthi    samaṇassa    gotamassa
Uttari   manussadhammā   alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti taṃ
sārīputta  vācaṃ  appahāya  taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ
appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  . seyyathāpi
sārīputta  bhikkhu  sīlasampanno  samādhisampanno paññāsampanno diṭṭheva
dhamme  aññaṃ  ārādheyya  evaṃ  sampadamidaṃ  sārīputta  vadāmi .
Taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [169]  Catasso kho imā sārīputta yoniyo katamā catasso
aṇḍajā  yoni jalābujā yoni saṃsedajā yoni opapātikā yoni .
Katamā  ca  sārīputta aṇḍajā yoni ye kho te sārīputta sattā
aṇḍakosaṃ  abhinibbhijja  jāyanti  ayaṃ  vuccati  sārīputta  aṇḍajā
yoni . katamā ca sārīputta jalābujā yoni ye kho te sārīputta
sattā  vatthikosaṃ  abhinibbhijja  jāyanti  ayaṃ  vuccati  sārīputta
jalābujā yoni . katamā ca sārīputta saṃsedajā yoni ye kho te
sārīputta  sattā  pūtimacche vā jāyanti pūtikuṇape vā pūtikummāse
vā  candanikāya  vā oḷigalle vā jāyanti ayaṃ vuccati sārīputta
saṃsedajā  yoni  .  katamā ca sārīputta opapātikā yoni devā
nerayikā  ekacce ca manussā ekacce ca vinipātikā ayaṃ vuccati
sārīputta opapātikā yoni. Imā kho sārīputta catasso yoniyo.
   {169.1} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ
vadeyya   natthi   samaṇassa   gotamassa   uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ
deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti taṃ sārīputta vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  daṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ niraye . seyyathāpi sārīputta bhikkhu sīlasampanno samādhisampanno
paññāsampanno  diṭṭheva  dhamme  aññaṃ  ārādheyya evaṃ sampadamidaṃ
sārīputta  vadāmi  .  taṃ  vācaṃ  appahāya taṃ cittaṃ appahāya taṃ
diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.
   [170]  Pañca  kho  imā  sārīputta  gatiyo  katamā pañca
nirayo  tiracchānayoni  pittivisayo  manussā  devā  .  nirayañcāhaṃ
sārīputta  pajānāmi  nirayagāmiñca  maggaṃ  nirayagāminiñca paṭipadaṃ yathā
paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi  .  tiracchānayoniñcāhaṃ sārīputta
pajānāmi  tiracchānayonigāmiñca  maggaṃ  tiracchānayonigāminiñca  paṭipadaṃ
yathā  paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ
upapajjati  tañca  pajānāmi  .  pittivisayañcāhaṃ  sārīputta pajānāmi
pittivisayagāmiñca  maggaṃ  pittivisayagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno
ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ  upapajjati  tañca
pajānāmi  .  manusse  cāhaṃ  sārīputta pajānāmi manussalokagāmiñca
Maggaṃ  manussalokagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno  ca  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  manussesu  upapajjati  tañca pajānāmi . deve
cāhaṃ  sārīputta  pajānāmi  devalokagāmiñca  maggaṃ devalokagāminiñca
paṭipadaṃ  yathā  paṭipanno  ca  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  tañca  pajānāmi . nibbānañcāhaṃ sārīputta
pajānāmi  nibbānagāmiñca  maggaṃ  nibbānagāminiñca  paṭipadaṃ  yathā
paṭipanno  ca  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja viharati tañca
pajānāmi.
   [171] Idhāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca jānāmi 1- tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannaṃ  ekantadukkhā
tippā 2- kaṭukā vedanā vediyamānaṃ. Seyyathāpi sārīputta aṅgārakāsu
sādhikaporisā  pūrā  aṅgārānaṃ  vītaccikānaṃ  vītadhūmānaṃ  atha puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
ekāyanena  maggena  tameva  aṅgārakāsuṃ  paṇidhāya tamenaṃ cakkhumā
puriso  disvā  evaṃ  vadeyya  tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno tathā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānāmi. ito paraṃ evameva. 2 Ma. tibbā. ito paraṃ evameva.
Ca  iriyati  tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  imaṃyeva  aṅgārakāsuṃ
āgamissatīti   tamenaṃ   passeyya   aparena  samayena  tassā
aṅgārakāsuyā  patitaṃ ekantadukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ
evameva  kho ahaṃ sārīputta idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  jānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannaṃ  ekantadukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ.
   [172]  Idha  panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  jānāmi  tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tiracchānayoniṃ  upapajjissatīti tamenaṃ passāmi aparena samayena dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
tiracchānayoniṃ  upapannaṃ  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ .
Seyyathāpi  sārīputta  gūthakūpe  sādhikaporiso  pūro  gūthassa  atha
puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito
pipāsito  ekāyanena  maggena  tameva  gūthakūpaṃ  paṇidhāya  tamenaṃ
cakkhumā  puriso  disvā evaṃ vadeyya tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno
Tathā  ca  iriyati  tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā imaṃyeva gūthakūpaṃ
āgamissatīti  tamenaṃ  passeyya  aparena  samayena  tasmiṃ  gūthakūpe
patitaṃ  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ evameva kho ahaṃ
sārīputta  idhekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā ceto paricca jānāmi
tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ  upapajjissatīti
tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena   kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tiracchānayoniṃ
upapannaṃ dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyamānaṃ.
   [173] Idhāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  jānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  pittivisayaṃ
upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā pittivisayaṃ
upapannaṃ dukkhabahulā vedanā vediyamānaṃ . seyyathāpi sārīputta rukkho
visame  bhūmibhāge  jāto  tanupattapalāso  kavaracchāyo  atha puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
ekāyanena  maggena  tameva  rukkhaṃ paṇidhāya tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ vadeyya tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  imaṃyeva  rukkhaṃ āgamissatīti tamenaṃ
Passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chāyāya nisinnaṃ vā nipannaṃ vā
dukkhabahulā vedanā vediyamānaṃ evameva kho ahaṃ sārīputta idhekaccaṃ
puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca jānāmi tathāyaṃ puggalo paṭipanno
tathā  ca  iriyati  tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā kāyassa bhedā
parammaraṇā  pittivisayaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena
samayena dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena kāyassa bhedā
parammaraṇā pittivisayaṃ upapannaṃ dukkhabahulā vedanā vediyamānaṃ.
   [174]  Idha  panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  jānāmi  tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā kāyassa bhedā parammaraṇā manussesu
upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā manussesu
upapannaṃ sukhabahulā vedanā vediyamānaṃ . seyyathāpi sārīputta rukkho
same  bhūmibhāge  jāto  bahalapattapalāso  saṇḍacchāyo  atha puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
ekāyanena  maggena  tameva  rukkhaṃ paṇidhāya tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  tathāyaṃ  puriso  paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā  imaṃyeva  rukkhaṃ āgamissatīti tamenaṃ
passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chāyāya nisinnaṃ vā nipannaṃ
vā  sukhabahulā  vedanā  vediyamānaṃ  evameva  kho ahaṃ sārīputta
Idhekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā  ceto  paricca  jānāmi tathāyaṃ
puggalo  paṭipanno  tathā  ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho .pe.
Manussesu upapannaṃ sukhabahulā vedanā vediyamānaṃ.
   [175] Idhāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  jānāmi  tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno tathā ca iriyati tañca
maggaṃ  samārūḷho  yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjissatīti  tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ .
Seyyathāpi  sārīputta  pāsādo  tatrassa  kūṭāgāraṃ  ullittāvalittaṃ
nivātaṃ  phusitaggalaṃ  pihitavātapānaṃ  tatrassa  pallaṅko  gonakatthato
paṭikatthato   paṭalikatthato   kaddalimigapavarapaccattharaṇo  sauttaracchado
ubhato  lohitakūpadhāno  atha  puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto
ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito ekāyanena maggena tameva
pāsādaṃ  paṇidhāya  tamenaṃ  cakkhumā  puriso  disvā  evaṃ vadeyya
tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  imaṃyeva  pāsādaṃ  āgamissatīti  tamenaṃ  passeyya  aparena
samayena  tasmiṃ  pāsāde  tasmiṃ  kūṭāgāre tasmiṃ pallaṅke nisinnaṃ
vā  nipannaṃ  vā  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ evameva kho
ahaṃ sārīputta idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca jānāmi
Tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissatīti
tamenaṃ  passāmi  aparena  samayena  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ
upapannaṃ ekantasukhā vedanā vediyamānaṃ.
   [176]  Idha  panāhaṃ sārīputta ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  jānāmi  tathāyaṃ puggalo paṭipanno tathā ca iriyati
tañca  maggaṃ  samārūḷho  yathā āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharissatīti  tamenaṃ passāmi aparena samayena āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharantaṃ ekantasukhā vedanā vediyamānaṃ.
   {176.1} Seyyathāpi sārīputta pokkharaṇī acchodakā sātodakā
sītodakā setakā supatitthā ramaṇīyā avidūre cassā tibbo vanasaṇḍo
atha  puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito
pipāsito  ekāyanena  maggena  tameva  pokkharaṇiṃ  paṇidhāya tamenaṃ
cakkhumā  puriso  disvā evaṃ vadeyya tathāyaṃ bhavaṃ puriso paṭipanno
tathā  ca  iriyati  tañca  maggaṃ samārūḷho yathā imaṃyeva pokkharaṇiṃ
āgamissatīti  tamenaṃ  passeyya  aparena  samayena  taṃ  pokkharaṇiṃ
ogāhetvā  nhātvā  ca  pivitvā  ca  sabbadarathakilamathapariḷāhaṃ
Paṭippassambhetvā  paccuttaritvā  tasmiṃ  vanasaṇḍe  nisinnaṃ  vā
nipannaṃ  vā  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ  evameva kho ahaṃ
sārīputta  idhekaccaṃ  puggalaṃ  evaṃ  cetasā ceto paricca jānāmi
tathāyaṃ  puggalo  paṭipanno  tathā ca iriyati tañca maggaṃ samārūḷho
yathā  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissatīti  tamenaṃ
passāmi  aparena  samayena  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharantaṃ  ekantasukhā  vedanā  vediyamānaṃ  . imā kho sārīputta
pañca gatiyo.
   {176.2} Yo kho maṃ sārīputta evaṃ jānantaṃ evaṃ passantaṃ
evaṃ  vadeyya  natthi  samaṇassa  gotamassa  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso   takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ
deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  paṭibhānanti taṃ sārīputta vācaṃ appahāya
taṃ  cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ  niraye  .  seyyathāpi  sārīputta  bhikkhu  sīlasampanno
samādhisampanno  paññāsampanno  diṭṭheva  dhamme  aññaṃ  ārādheyya
evaṃ  sampadamidaṃ  sārīputta  vadāmi  .  taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ
cittaṃ  appahāya  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissajjitvā  yathābhataṃ  nikkhitto
evaṃ niraye.
   [177]  Abhijānāmi  kho  panāhaṃ  sārīputta caturaṅgasamannāgataṃ
Brahmacariyaṃ  caritā  .  tapassissudaṃ homi paramatapassī lūkho 1- sudaṃ
homi  paramalūkho  jegucchī  sudaṃ  homi  paramajegucchī  pavivitto 2-
sudaṃ homi paramapavivitto.
   [178] Tatrassu me idaṃ sārīputta tapassitāya hoti acelako
homi  muttācāro  hatthāvalekhano na ehibhadantiko na tiṭṭhabhadantiko
na abhihataṃ na uddissa kataṃ na nimantanaṃ sādiyāmi . so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāmi  na  kaḷopimukhā  paṭiggaṇhāmi  na  eḷakamantaraṃ  na
daṇḍamantaraṃ  na  mūsalamantaraṃ  na dvinnaṃ bhuñjamānānaṃ na gabbhiniyā na
pāyamānāya  na purisantaragatāya na saṅkittīsu na yattha sā upaṭṭhito
hoti na yattha makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na
merayaṃ na thusodakaṃ pivāmi.
   {178.1} So ekāgāriko vā homi ekālopiko dvāgāriko
vā homi dvālopiko .pe. sattāgāriko vā homi sattālopiko.
Ekissāpi  dattiyā  yāpemi dvīhipi dattīhi yāpemi .pe. sattahipi
dattīhi  yāpemi  ekāhikampi  āhāraṃ āhāremi dvīhikampi āhāraṃ
āhāremi  .pe.  sattāhikampi  āhāraṃ  āhāremi  iti evarūpaṃ
aḍḍhamāsikampi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharāmi  .  so
sākabhakkho vā homi sāmākabhakkho vā homi nīvārabhakkho vā homi
daddulabhakkho   vā  homi  haṭabhakkho  vā  homi  kaṇabhakkho
@Footnote: 1 Sī. lūkhassudaṃ. 2 Yu. pavivittassudaṃ.
Vā  homi  ācāmabhakkho  vā  homi  piññākabhakkho  vā  homi
tiṇabhakkho  vā  homi  gomayabhakkho  vā  homi  vanamūlaphalāhāro
yāpemi pavattaphalabhojī.
   {178.2} So sāṇānipi dhāremi masāṇānipi dhāremi chavadussānipi
dhāremi paṃsukulānipi dhāremi tirīṭānipi dhāremi ajinānipi 1- dhāremi
ajinakkhipampi  dhāremi kusacīrampi dhāremi vākacīrampi dhāremi phalakacīrampi
dhāremi  kesakambalampi  dhāremi  vālakambalampi  dhāremi uḷūkapakkhampi
dhāremi   kesamassulocakopi   homi  kesamassulocanānuyogamanuyutto
ubbhaṭṭhako   homi   āsanapaṭikkhitto   ukkuṭikopi   homi
ukkuṭikappadhānamanuyutto   kaṇṭakāpassayikopi   homi  kaṇṭakāpassaye
seyyaṃ  kappemi  sāyatatiyakampi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharāmi
iti  evarūpaṃ  anekavihitaṃ  kāyassa  ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
viharāmi. Idaṃsu me sārīputta tapassitāya hoti.
   [179] Tatrassu me idaṃ sārīputta lūkhasmiṃ hoti. Nekavassagaṇikaṃ
rajojallaṃ  kāye  sannicitaṃ  hoti  pappaṭikajātaṃ  .  seyyathāpi
sārīputta  tiṇḍukakhānu  nekavassagaṇiko  sannicito  hoti pappaṭikajāto
evamevassu  me  sārīputta  nekavassagaṇikaṃ  rajojallaṃ  kāye
sannicitaṃ  hoti  pappaṭikajātaṃ  .  tassa  mayhaṃ  sārīputta na evaṃ
hoti  aho  vatāhaṃ  imaṃ rajojallaṃ pāṇinā parimajjeyyaṃ . aññe
vā  pana  me  imaṃ rajojallaṃ pāṇinā parimajjeyyunti evampi me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajinampi.
Sārīputta na hoti. Idaṃsu me sārīputta lūkhasmiṃ hoti.
   [180] Tatrassu me idaṃ sārīputta jegucchismiṃ hoti. So kho
ahaṃ  sārīputta  satova  abhikkamāmi  sato  paṭikkamāmi  .  yāva
udakabindumhipi  me  dayā  paccupaṭṭhitā  hoti māhaṃ khuddake pāṇe
visamagate saṅghātaṃ āpādesinti. Idaṃsu me sārīputta jegucchismiṃ hoti.
   [181] Tatrassu me idaṃ sārīputta pavivittasmiṃ hoti. So kho
ahaṃ  sārīputta  aññataraṃ  araññāyatanaṃ  ajjhogāhetvā  viharāmi .
Yadā  passāmi  gopālakaṃ  vā  pasupālakaṃ  vā  tiṇahārakaṃ  vā
kaṭṭhahārakaṃ vā vanakammikaṃ vā vanena vanaṃ gahanena gahanaṃ ninnena ninnaṃ
thalena  thalaṃ  papatāmi  1-  taṃ  kissa hetu mā maṃ te addasaṃsu
ahañca  mā  te  addasanti  .  seyyathāpi  sārīputta āraññako
migo  manusse  disvā  vanena  vanaṃ  gahanena gahanaṃ ninnena ninnaṃ
thalena  thalaṃ  papatati  evameva  kho  ahaṃ sārīputta yadā passāmi
gopālakaṃ vā pasupālakaṃ vā tiṇahārakaṃ vā kaṭṭhahārakaṃ vā vanakammikaṃ
vā  vanena  vanaṃ gahanena gahanaṃ ninnena ninnaṃ thalena thalaṃ papatāmi
taṃ  kissa hetu mā maṃ te addasaṃsu ahañca mā te addasanti .
Idaṃsu me sārīputta pavivittasmiṃ hoti.
   [182] So kho ahaṃ sārīputta ye te gotthā paṭṭhitagāvo
apagatagopālā  tattha  catukuṇḍiko  2-  upasaṅkamitvā  yāni  tāni
@Footnote: 1 Ma. saṃpatāmi. 2 Sī. Yu. catukuṇḍigo.
Vacchakānaṃ  taruṇakānaṃ  dhenupakānaṃ  gomayāni tāni sudaṃ āhāremi .
Yāvakīvañca  me  sārīputta  sakaṃ  muttakarīsaṃ  apariyādinnaṃ  hoti
sakaṃyeva  sudaṃ  muttakarīsaṃ  āhāremi  .  idaṃsu  me  sārīputta
mahāvikaṭabhojanasmiṃ hoti.
   [183]  So  kho  ahaṃ  sārīputta  aññataraṃ bhiṃsanakaṃ vanasaṇḍaṃ
ajjhogāhetvā  viharāmi  .  tatrassudaṃ  sārīputta  bhiṃsanakassa
vanasaṇḍassa  bhiṃsanakatasmiṃ  hoti  .  yokoci  avītarāgo taṃ vanasaṇḍaṃ
pavisati yebhuyyena lomāni haṃsanti . so kho ahaṃ sārīputta yā tā
rattiyo  sītā  hemantikā antaraṭṭhakā himapātasamayā 1- tathārūpāsu
rattīsu  rattiṃ  abbhokāse viharāmi divā vanasaṇḍe gimhānaṃ pacchime
māse  disvā  abbhokāse  viharāmi rattiṃ vanasaṇḍe . apissu maṃ
sārīputta ayaṃ anacchariyā gāthā paṭibhāsi pubbe assutapubbā
    so tatto so sino eko   eko bhiṃsanake vane
    naggo na caggimāsino     esanāpasuto munīti.
   [184] So kho ahaṃ sārīputta susāne seyyaṃ kappemi chavaṭṭhikāni
upadhāya  .  apissu  maṃ  sārīputta  gomaṇḍalā  upasaṅkamitvā
oṭṭhubhentipi  2-  omuttentipi  paṃsukenapi  okiranti kaṇṇasotesupi
salākaṃ pavesenti . na kho panāhaṃ sārīputta abhijānāmi tesu pāpakaṃ
cittaṃ uppādetā. Idaṃsu me sārīputta upekkhāvihārasmiṃ hoti.
@Footnote: 1 Sī. Yu. antaraṭṭhake himapātasamaye. 2 Sī. Yu. oṭṭhubhantipi.
   [185]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āhārena  suddhīti  .  te  evamāhaṃsu
kolehi  yāpemāti  .  te kolampi khādanti kolacuṇṇampi khādanti
kolodakampi  pivanti  anekavihitampi  kolavikatiṃ  paribhuñjanti  .
Abhijānāmi kho panāhaṃ sārīputta ekaṃyeva kolaṃ āhāraṃ āharitā.
Siyā  kho  pana  te sārīputta evamassa mahā nūna tena samayena
kolo  ahosīti  .  na  kho  panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ .
Tadāpi  etaparamoyeva  kolo  ahosi seyyathāpi etarahi . tassa
mayhaṃ  sārīputta  ekaṃyeva kolaṃ āhāraṃ āhārayato adhimattakasīmānaṃ
patto kāyo hoti.
   {185.1}  Seyyathāpi  nāma āsītikapabbāni vā kālāpabbāni
vā  evamevassu  me aṅgapaccaṅgāni bhavanti tāyevappāhāratāya .
Seyyathāpi  nāma  oṭṭhapadaṃ  evamevassu  me  ānisadaṃ  hoti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma  vaṭṭanāvaḷī  evamevassu
me piṭṭhikaṇṭako unnatāvanato hoti tāyevappāhāratāya . Seyyathāpi
nāma  jarasālāya  gopāṇasiyo  oluggaviluggā  bhavanti  evamevassu
me phāsuḷiyo oluggaviluggā bhavanti tāyevappāhāratāya.
   {185.2}  Seyyathāpi  nāma  gambhīre  udapāne udakatārakā
gambhīragatā okkhāyikā dissanti evamevassu me akkhikūpesu akkhitārakā
gambhīragatā  okkhāyikā  dissanti  tāyevappāhāratāya . seyyathāpi
nāma tittikālābu āmakacchinno vātātapena saṃphusito hoti sammilāto
Evamevassu me sīsacchavi saṃphusitā hoti sammilātā tāyevappāhāratāya.
So  kho  ahaṃ  sārīputta  udaracchaviṃ  parimasissāmīti  piṭṭhikaṇṭakaṃyeva
pariggaṇhāmi  piṭṭhikaṇṭakaṃ  parimasissāmīti  udaracchaviṃyeva  pariggaṇhāmi
yāvassu  me  sārīputta  udaracchavi  piṭṭhikaṇṭakaṃ  allīnā  hoti
tāyevappāhāratāya . so kho ahaṃ sārīputta vaccaṃ vā muttaṃ vā
karissāmīti  tatutheva  avakujjo  papatāmi  tāyevappāhāratāya .
So  kho ahaṃ sārīputta tameva kāyaṃ assāsento pāṇinā gattāni
anomajjāmi  .  tassa mayhaṃ sārīputta pāṇinā gattāni anomajjato
pūtimūlāni lomāni kāyasmā papatanti tāyevappāhāratāya.
   [186]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āhārena  suddhīti  .  te  evamāhaṃsu
muggehi  yāpema  .pe.  tilehi  yāpema  .pe.  taṇḍulehi
yāpemāti  .  te  taṇḍulampi  khādanti  taṇḍulacuṇṇampi  khādanti
taṇḍulodakampi  pivanti  anekavihitampi  taṇḍulavikatiṃ  paribhuñjanti .
Abhijānāmi kho panāhaṃ sārīputta ekaṃyeva taṇḍulaṃ āhāraṃ āharitā.
Siyā  kho  pana  te sārīputta evamassa mahā nūna tena samayena
taṇḍulo  ahosīti  .  na  kho panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ .
Tadāpi  etaparamoyeva  taṇḍulo ahosi seyyathāpi etarahi . tassa
mayhaṃ   sārīputta   ekaṃyeva   taṇḍulaṃ  āhāraṃ  āhārayato
Adhimattakasīmānaṃ patto kāyo hoti . seyyathāpi nāma āsītikapabbāni
vā  kāḷapabbāni  vā  evamevassu  me  aṅgapaccaṅgāni  bhavanti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma  oṭṭhapadaṃ  .pe. hoti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma  vaṭṭanāvaḷī  .pe.
Tāyevappāhāratāya . seyyathāpi nāma jarasālāya .pe. seyyathāpi
nāma  gambhīre  .pe.  seyyathāpi  nāma  tittikālābu  .pe.
So kho ahaṃ sārīputta udaracchaviṃ .pe. so kho ahaṃ sārīputta vaccaṃ
vā  .pe.  so kho ahaṃ sārīputta tameva kāyaṃ .pe. kāyasmā
papatanti  tāyevappāhāratāya  . tāyapi kho ahaṃ sārīputta ariyāya
tāya  paṭipadāya  tāya  dukkarakārikāya nājjhagamiṃ uttari manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ  taṃ  kissa  hetu  imissāyeva  ariyāya
paññāya  anadhigamā  yāyaṃ  ariyā paññā adhigatā ariyā niyyānikā
niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya.
   [187] Santi kho pana sārīputta eke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  saṃsārena suddhīti . na kho paneso sārīputta saṃsāro
sulabharūpo  yo  mayā  asaṃsaritapubbo iminā dīghena addhunā aññatra
suddhāvāsehi  devehi  suddhāvāse cāhaṃ sārīputta deve saṃsareyyaṃ
nayimaṃ lokaṃ puna āgaccheyyaṃ.
   [188]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  upapattiyā  suddhīti  .  na kho panesā
Sārīputta  upapatti  sulabharūpā  yā  mayā  anuppannapubbā  iminā
dīghena  addhunā  aññatra  suddhāvāsehi  devehi suddhāvāse cāhaṃ
sārīputta deve upapajjeyyaṃ nayimaṃ lokaṃ puna āgaccheyyaṃ.
   [189]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āvāsena  suddhīti  .  na kho paneso
sārīputta  āvāso  sulabharūpo  yo  mayā  anāvuṭṭhapubbo  iminā
dīghena  addhunā  aññatra  suddhāvāsehi  devehi suddhāvāse cāhaṃ
sārīputta deve āvaseyyaṃ nayimaṃ lokaṃ puna āgaccheyyaṃ.
   [190]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaññena  suddhīti  .  na  kho  paneso
sārīputta  yañño  sulabharūpo  yo  mayā ayiṭṭhapubbo iminā dīghena
addhunā  tañca  kho  raññā  vā  satā  khattiyena muddhāvasittena
brāhmaṇena vā mahāsālena.
   [191]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino aggipāricariyāya suddhīti . na kho paneso
sārīputta  aggi  sulabharūpo  yo mayā apariciṇṇapubbo iminā dīghena
addhunā  tañca  kho  raññā  vā  satā  khattiyena muddhāvasittena
brāhmaṇena vā mahāsālena.
   [192]  Santi  kho  pana  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yāvadevāyaṃ  bhavaṃ  puriso  daharo  hoti
Yuvā  susukāḷakeso  bhadrena  yobbanena  samannāgato  paṭhamena
vayasā  tāvadeva  paramena  paññāveyyattiyena  samannāgato  hoti
yato  ca  kho  ayaṃ  bhavaṃ  puriso  jiṇṇo hoti vuḍḍho mahallako
addhagato  vayo  anuppatto  asītiko  vā navutiko vā vassasatiko
vā  jātiyā  atha  tamhā  paññāveyyattiyā  parihāyatīti  .  na
kho  panetaṃ  sārīputta  evaṃ  daṭṭhabbaṃ . ahaṃ kho pana sārīputta
etarahi  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako  addhagato  vayo  anuppatto
asītiko me vayo vattati.
   {192.1} Idhassu me sārīputta cattāro sāvakā vassasatāyukā
vassasatajīvino paramāya satiyā ca gatiyā ca dhitiyā ca samannāgatā paramena
ca  paññāveyyattiyena  seyyathāpi  sārīputta  daḷhadhammo  dhanuggaho
sikkhito  katahattho  katupāsano lahukena asanena appakasireneva tiriyaṃ
tālacchāyaṃ  atipāteyya  evaṃ adhimattasatimanto evaṃ adhimattagatimanto
evaṃ  adhimattadhitimanto  evaṃ paramena paññāveyyattiyena samannāgatā
te  maṃ catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ upādāyupādāya pañhaṃ puccheyyuṃ puṭṭho
puṭṭho cāhaṃ tesaṃ byākareyyaṃ byākatañca me byākatato dhāreyyuṃ na ca
maṃ  dutiyakaṃ  uttariṃ  paṭipuccheyyuṃ aññatra asita pīta khāyita sāyitā
aññatra   uccārapassāvakammā   aññatra   niddākilamathapaṭivinodanā
apariyādinnāyevassa sārīputta tathāgatassa dhammadesanā apariyādinnaṃyevassa
tathāgatassa   dhammapadabyañjanaṃ   apariyādinnaṃyevassa   tathāgatassa
Pañhāpaṭibhānaṃ  .  atha  me  te  cattāro sāvakā vassasatāyukā
vassasatajīvino  vassasatassa  accayena  kālaṃ  kareyyuṃ  .  mañcakena
cepi   maṃ   sārīputta   pariharissatha   nevatthi   tathāgatassa
paññāveyyattiyassa  aññathattaṃ  .  yaṃ  kho  taṃ  sārīputta  sammā
vadamāno  vadeyya  asammohadhammo  satto  loke  uppanno
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
devamanussānanti  .  mameva  taṃ  sammā  vadamāno  vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [193] Tena kho pana samayena āyasmā nāgasamālo bhagavato
piṭṭhito  hoti  bhagavantaṃ  vījayamāno  .  atha  kho  āyasmā
nāgasamālo  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante
apica  me  bhante  imaṃ  dhammapariyāyaṃ sutvā lomāni haṭṭhāni ko
nāmāyaṃ  bhante  dhammapariyāyoti  .  tasmātiha tvaṃ nāgasamāla imaṃ
dhammapariyāyaṃ lomahaṃsanapariyāyotveva naṃ dhārehīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  nāgasamālo  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahāsīhanādasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           -------------
           Mahādukkhakkhandhasuttaṃ
   [194]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho sambahulā bhikkhū
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya
pāvisiṃsu  .  atha  kho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  atippago kho
tāva  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkameyyāmāti  .  atha  kho  te
bhikkhū  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  sammodiṃsu
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {194.1}  Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū te aññatitthiyā
paribbājakā  etadavocuṃ  samaṇo  āvuso  gotamo  kāmānaṃ pariññaṃ
paññāpeti  mayampi  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpema  samaṇo  āvuso
gotamo  rūpānaṃ  pariññaṃ paññāpeti mayampi rūpānaṃ pariññaṃ paññāpema
samaṇo āvuso gotamo vedanānaṃ pariññaṃ paññāpeti mayampi vedanānaṃ
pariññaṃ paññāpema idha no āvuso ko viseso ko adhippāyo kiṃ
nānākaraṇaṃ  samaṇassa  vā gotamassa amhākaṃ vā yadidaṃ dhammadesanāya
vā dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsaninti . Atha kho te bhikkhū tesaṃ
aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ bhāsitaṃ
Neva   abhinandiṃsu  nappaṭikkosiṃsu  anabhinanditvā  appaṭikkositvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamiṃsu  bhagavato  santike  etassa  bhāsitassa atthaṃ
ājānissāmāti.
   [195] Atha kho te bhikkhū sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā
kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ idha mayaṃ bhante pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisimha  tesanno
bhante  amhākaṃ  etadahosi  atippago kho tāva sāvatthiyaṃ piṇḍāya
carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyāmāti.
   {195.1} Atha kho mayaṃ bhante yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo   tenupasaṅkamimha   upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi
paribbājakehi   saddhiṃ  sammodimha  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdimha  . ekamantaṃ nisinne kho amhe
bhante  te  aññatitthiyā  paribbājakā  etadavocuṃ  samaṇo āvuso
gotamo  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  mayampi  kāmānaṃ  pariññaṃ
paññāpema  samaṇo  āvuso  gotamo  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti
mayampi  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpema  samaṇo  āvuso  gotamo
vedanānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  mayampi  vedanānaṃ  pariññaṃ paññāpema
idha   no  āvuso  ko  viseso  ko  adhippāyo  kiṃ
Nānākaraṇaṃ samaṇassa vā gotamassa amhākaṃ vā yadidaṃ dhammadesanāya vā
dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsaninti . atha kho mayaṃ bhante tesaṃ
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  bhāsitaṃ  neva abhinandimha nappaṭikkosimha
anabhinanditvā  appaṭikkositvā  uṭṭhāyāsanā  pakkamimha  bhagavato
santike etassa bhāsitassa atthaṃ ājānissāmāti.
   [196]  Evaṃvādino  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
evamassu  vacanīyā  ko  panāvuso kāmānaṃ assādo ko ādīnavo
kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  rūpānaṃ  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ nissaraṇaṃ
ko  vedanānaṃ  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ nissaraṇanti . evaṃ
puṭṭhā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  na  ceva sampāyissanti
uttariñca  vighātaṃ  āpajjissanti  taṃ  kissa  hetu  yathātaṃ bhikkhave
avisayasmiṃ  .  nāhantaṃ  bhikkhave passāmi sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yo  imesaṃ
pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra  tathāgatena
vā tathāgatasāvakena vā ito vā pana sutvā.
   [197] Ko ca bhikkhave kāmānaṃ assādo . pañcime bhikkhave
kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajanīyā sotaviññeyyā saddā ...
Ghānaviññeyyā gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ... Kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā kāmūpasañhitā rajanīyā
Ime  kho bhikkhave pañca kāmaguṇā . yaṃ kho bhikkhave ime pañca
kāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ kāmānaṃ assādo.
   [198]  Ko  ca bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo . idha bhikkhave
kulaputto  yena  sippuṭṭhānena 1- jīvikaṃ kappeti yadi muddhāya yadi
gaṇanāya  yadi  saṅkhānena yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rājaporisena  yadi  sippaññatarena  sītassa
purakkhato   uṇhassa   purakkhato   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi
rissamāno  khuppipāsāya  miyyamāno  2-  ayampi  bhikkhave kāmānaṃ
ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   {198.1} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato  te  bhogā  nābhinipphajjanti so socati kilamati paridevati
urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ āpajjati moghaṃ vata me uṭṭhānaṃ aphalo
vata  me  vāyāmoti  ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko
dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.2} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato te bhogā abhinipphajjanti so tesaṃ bhogānaṃ ārakkhādhikaraṇaṃ
dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Kinti te 3- bhoge neva rājāno hareyyuṃ
na corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā dāyādā
hareyyunti.
@Footnote: 1 Sī. Ma. sippaṭṭhānena . 2 Sī. Ma. Yu. mīyamāno . 3 Ma. Yu. me.
Tassa  evaṃ  ārakkhato gopayato te bhoge rājāno vā haranti
corā  vā  haranti  aggi  vā  ḍahati  udakaṃ vā vahati appiyā
dāyādā  vā  haranti  so  socati  kilamati  paridevati  urattāḷiṃ
kandati  sammohaṃ  āpajjati  yampi  me  ahosi  tampi no natthīti
ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.3} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  rājānopi  rājūhi  vivadanti khattiyāpi khattiyehi
vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatīpi  gahapatīhi
vivadanti  mātāpi  puttena  vivadati  puttopi mātarā vivadati pitāpi
puttena  vivadati  puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi bhātarā vivadati
bhātāpi  bhaginiyā  vivadati bhaginīpi bhātarā vivadati sahāyopi sahāyena
vivadati  te  tattha  kalahaviggahavivādāpannā  aññamaññaṃ  pāṇīhipi
upakkamanti  leḍḍūhipi  upakkamanti  daṇḍehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti  te  tattha  maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ
ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ   kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ
sannayhitvā   ubhatobyuḷhaṃ  1-  saṅgāmaṃ  pakkhandanti  usūsupi
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ubhatoviyūḷhaṃ.
Khippamānesu  sattīsupi  khippamānāsu  asīsupi vijjotalantesu te tattha
usūhipi  vijjhanti  sattiyāpi  vijjhanti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te
tattha  maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave
kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.5} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā aṭṭāvalepanā 1-
upakāriyo  pakkhandanti  usūsupi  khippamānesu  sattīsupi  khippamānāsu
asīsupi  vijjotalantesu  te tattha usūhipi vijjhanti sattiyāpi vijjhanti
chakaṇaṭiyāpi  2-  osiñcanti  abhivaggenapi  omaddanti  asināpi sīsaṃ
chindanti  te  tattha  maraṇampi  niggacchanti maraṇamattampi dukkhaṃ ayampi
bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.6} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekāgārikampi
karonti   paripanthepi   tiṭṭhanti  paradārampi  gacchanti  tamenaṃ
rājāno   gahetvā  vividhāni  kammakaraṇāni  3-  kārenti
kasāhipi   tāḷenti   vettehipi   tāḷenti   aḍḍhadaṇḍakehipi
tāḷenti    hatthampi    chindanti    pādampi    chindanti
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. addāvalepanā. 2 Sī. Yu. pakkaṭṭhiyā. Ma. chakaṇakāyapi.
@3 Sī. Yu. vividhā kammakaraṇā. Ma. vividhā kammakāraṇā.
Hatthapādampi   chindanti   kaṇṇampi  chindanti  nāsampi  chindanti
kaṇṇanāsampi   chindanti   bilaṅgathālikampi  karonti  saṅkhamuṇḍakampi
karonti  rāhumukhampi  karonti  jotimālikampi karonti hatthapajjotikampi
karonti   erakavattikampi   karonti   cīrakavāsikampi   karonti
eṇeyyakampi  karonti  balisamaṃsikampi  karonti  kahāpaṇakampi  karonti
khārāpaṭicchakampi  karonti  palighaparivattikampi  karonti  palālapīṭhakampi
karonti  tattenapi  telena  osiñcanti  sunakhehipi  khādāpenti
jīvantampi  sūle  uttāsenti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te  tattha
maraṇampi   niggacchanti   maraṇamattampi   dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave
kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {198.7} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  kāyena duccaritaṃ caranti vācāya duccaritaṃ caranti
manasā duccaritaṃ caranti te kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjanti ayampi bhikkhave kāmānaṃ ādīnavo
samparāyiko   dukkhakkhandho   kāmahetu  kāmanidānaṃ  kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   [199]  Kiñca bhikkhave kāmānaṃ nissaraṇaṃ . yo kho bhikkhave
kāmesu chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ kāmānaṃ nissaraṇaṃ.
   [200]  Ye  hi  keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
Evaṃ  kāmānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  vata  sāmaṃ
vā  kāme  parijānissanti  paraṃ  vā  tathattāya  samādapessanti
yathāpaṭipanno kāme parijānissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . ye ca kho
keci  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ kāmānaṃ assādañca
assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ
pajānanti te vata sāmaṃ vā kāme parijānissanti paraṃ vā tathattāya
samādapessanti yathāpaṭipanno kāme parijānissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [201] Ko ca bhikkhave rūpānaṃ assādo . Seyyathāpi bhikkhave
khattiyakaññā   vā   brāhmaṇakaññā   vā  gahapatikaññā  vā
paṇṇarasavassuddesikā  vā soḷasavassuddesikā vā nātidīghā nātirassā
nātikisā nātithūlā nātikāḷikā 1- nāccodātā paramā sā bhikkhave
tasmiṃ samaye subhā vaṇṇanibhāti . evaṃ bhanteti 2-. Yaṃ kho bhikkhave
subhaṃ  vaṇṇanibhaṃ   paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpānaṃ
assādo.
   [202] Ko ca bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo . Idha bhikkhave tameva
bhaginiṃ  passeyya aparena samayena asītikaṃ vā  navutikaṃ vā vassasatikaṃ
vā  jātiyā  jiṇṇaṃ  gopāṇasivaṅkaṃ  bhoggaṃ  daṇḍaparāyanaṃ pavedhamānaṃ
gacchantiṃ  āturaṃ  gatayobbanaṃ  khaṇḍadantiṃ  palitakesiṃ  vilūnaṃ  khallitasiraṃ
valīnaṃ  tilakāhatagattaṃ  .  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave yā purimā subhā
@Footnote: 1 Ma. nātikāḷī. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pāṭhapadaṃpi īdisameva.
Vaṇṇanibhā  sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti .
Ayaṃ 1- bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.1} Puna caparaṃ bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya ābādhikaṃ
dukkhitaṃ  bāḷhagilānaṃ  sake  muttakarīse  palipannaṃ  semānaṃ  aññehi
vuṭṭhāpiyamānaṃ  aññehi sampavesiyamānaṃ 2- . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
yā  purimā subhā vaṇṇanibhā sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti .
Evaṃ bhanteti. Ayampi bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.2} Puna caparaṃ bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ sīvathikāya
chaḍḍitaṃ ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ vā vinīlakaṃ
vipubbakajātaṃ . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave yā purimā subhā vaṇṇanibhā sā
antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti . ayampi bhikkhave
rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.3} Puna caparaṃ bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ sīvathikāya
chaḍḍitaṃ  kākehi  vā khajjamānaṃ gijjhehi vā khajjamānaṃ kulalehi vā
khajjamānaṃ suvānehi vā khajjamānaṃ siṅgālehi vā khajjamānaṃ vividhehi vā
pāṇakajātikehi khajjamānaṃ . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave yā purimā subhā
vaṇṇanibhā  sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti .
Ayampi bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   {202.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ
sīvathikāya   chaḍḍitaṃ   aṭṭhikasaṅkhalikaṃ   samaṃsalohitaṃ   nhārusambandhaṃ
.pe.    aṭṭhikasaṅkhalikaṃ    nimmaṃsalohitamakkhitaṃ    nhārusambandhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayampi. 2 Ma. Yu. saṃvesiyamānanti dissati.
.pe.  Aṭṭhikasaṅkhalikaṃ  apagatamaṃsalohitaṃ  nhārusambandhaṃ .pe. aṭṭhikāni
apagatanhārusambandhāni  1-  disāvidisā  vikkhittāni aññena hatthaṭṭhikaṃ
aññena pādaṭṭhikaṃ [2]- aññena jaṅghaṭṭhikaṃ aññena ūruṭṭhikaṃ aññena
kaṭiṭṭhikaṃ  aññena  piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikaṃ  aññena  phāsukaṭṭhikaṃ  aññena
uraṭṭhikaṃ  aññena  bāhuṭṭhikaṃ  aññena  aṃsaṭṭhikaṃ  aññena  gīvaṭṭhikaṃ
aññena  hanuṭṭhikaṃ  aññena  dantaṭṭhikaṃ  aññena  sīsakaṭāhaṃ  .  taṃ
kiṃ  maññatha  bhikkhave  yā  purimā  subhā vaṇṇanibhā sā antarahitā
ādīnavo  pātubhūtoti  .  evaṃ bhanteti . ayampi bhikkhave rūpānaṃ
ādīnavo.
   {202.5}  Puna  caparaṃ  bhikkhave tameva bhaginiṃ passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  aṭṭhikāni  setāni  saṅkhavaṇṇūpanibhāni  .pe.
Aṭṭhikāni  puñjakitāni  terovassikāni  .pe.  aṭṭhikāni  pūtīni
cuṇṇakajātāni  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  yā  purimā  subhā
vaṇṇanibhā  sā antarahitā ādīnavo pātubhūtoti . evaṃ bhanteti .
Ayampi bhikkhave rūpānaṃ ādīnavo.
   [203] Kiñca bhikkhave rūpānaṃ nissaraṇaṃ . yo bhikkhave rūpesu
chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ.
   [204] Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
rūpānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  vata  sāmaṃ  vā  rūpe
parijānissanti  paraṃ  vā tathattāya samādapessanti yathāpaṭipanno rūpe
@Footnote: 1 Ma. Yu. apagatasambandhāni. 2 Ma. aññena gopphakaṭṭhikaṃ.
Parijānissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  . ye ca kho keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  evaṃ  rūpānaṃ assādañca assādato
ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  pajānanti
te  vata  sāmaṃ  vā  rūpe  parijānissanti  paraṃ  vā  tathattāya
samādapessanti yathāpaṭipanno rūpe parijānissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [205]  Ko ca bhikkhave vedanānaṃ assādo . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati . yasmiṃ samaye
bhikkhave  bhikkhu  vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati neva tasmiṃ
samaye  attabyābādhāyapi  ceteti  na  parabyābādhāyapi ceteti na
ubhayabyābādhāyapi ceteti abyāpajjhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti
abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   {205.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ
vūpasamā .pe. viharati neva tasmiṃ samaye attabyābādhāyapi ceteti .pe.
Vedeti abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   {205.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
Ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhu  pītiyā ca
virāgā  .pe.  viharati  neva  tasmiṃ  samaye  .pe.  vedeti
abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   {205.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . yasmiṃ samaye
bhikkhave bhikkhu sukhassa ca .pe. Viharati neva tasmiṃ samaye attabyābādhāyapi
ceteti  na  parabyābādhāyapi  ceteti na ubhayabyābādhāyapi ceteti
abyāpajjhaṃyeva tasmiṃ samaye vedanaṃ vedeti abyāpajjhaparamāhaṃ bhikkhave
vedanānaṃ assādaṃ vadāmi.
   [206]  Ko  ca bhikkhave vedanānaṃ ādīnavo . yaṃ bhikkhave
vedanā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā ayaṃ vedanānaṃ ādīnavo.
   [207]  Kiñca  bhikkhave  vedanānaṃ  nissaraṇaṃ . yo bhikkhave
vedanānaṃ 1- chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ vedanānaṃ nissaraṇaṃ.
   [208]  Ye  hi  keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
evaṃ  vedanānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  vata  sāmaṃ
vā  vedanā  2-  parijānissanti paraṃ vā tathattāya samādapessanti
yathāpaṭipanno vedanā 3- parijānissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . Ye ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedanāsu. 2-3 Ma. vedanaṃ.
Kho  keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā evaṃ vedanānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  vata  sāmaṃ vā vedanā 1-
parijānissanti  paraṃ  vā  tathattāya  samādapessanti  yathāpaṭipanno
vedanā 2- parijānissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahādukkhakkhandhasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. vedanaṃ.
           Cūḷadukkhakkhandhasuttaṃ
   [209]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ  nigrodhārāme  .  atha  kho mahānāmo sakko yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  mahānāmo  sakko  bhagavantaṃ
etadavoca  dīgharattāhaṃ bhante bhagavatā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
lobho  cittassa  upakkileso  doso  cittassa  upakkileso moho
cittassa  upakkilesoti  .  evañcāhaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  lobho  cittassa upakkileso doso cittassa upakkileso
moho cittassa upakkilesoti . atha ca pana me ekadā lobhadhammāpi
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  dosadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya tiṭṭhanti
mohadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  tassa  mayhaṃ bhante evaṃ
hoti  kosu  nāma  me  dhammo  ajjhattaṃ  appahīno  yena  me
ekadā  lobhadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti dosadhammāpi cittaṃ
pariyādāya tiṭṭhanti mohadhammāpi cittaṃ pariyādāya tiṭṭhantīti.
   [210]  So  eva  kho  te  mahānāma  dhammo  ajjhattaṃ
appahīno  yena  te  ekadā  lobhadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya
tiṭṭhanti  dosadhammāpi  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti mohadhammāpi cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhanti  .  so ca hi te mahānāma dhammo ajjhattaṃ
pahīno  abhavissa  .  na  tvaṃ  agāraṃ ajjhāvaseyyāsi  na kāme
paribhuñjeyyāsi  .  yasmā ca kho te mahānāma so eva dhammo
ajjhattaṃ appahīno tasmā tvaṃ agāraṃ ajjhāvasasi kāme paribhuñjasi.
   [211]  Appassādā  kāmā  bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyoti  iti  cepi  mahānāma  ariyasāvakassa  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  hoti . so ca aññatreva kāmehi aññatra
akusalehi  dhammehi  pītisukhaṃ  nādhigacchati  aññaṃ  vā  tato santataraṃ
atha kho so neva tāva anāvaṭṭī kāmesu hoti . yato ca kho
mahānāma  ariyasāvakassa  appassādā  kāmā  bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo ettha bhiyyoti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhaṃ hoti.
So  ca  aññatreva  kāmehi  aññatra  akusalehi  dhammehi pītisukhaṃ
adhigacchati  aññaṃ  vā  tato  santataraṃ  atha  kho  so  anāvaṭṭī
kāmesu hoti.
   {211.1} Mayhampi kho mahānāma pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  appassādā  kāmā  bahudukkhā  bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyoti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhaṃ
hoti . so ca  aññatreva kāmehi aññatra akusalehi dhammehi pītisukhaṃ
nājjhagamiṃ 1- aññaṃ vā tato santataraṃ atha khvāhaṃ neva tāva anāvaṭṭī
kāmesu paccaññāsiṃ . yato ca kho me mahānāma appassādā kāmā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha bhiyyoti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ ahosi . so ca aññatreva kāmehi aññatra
akusalehi  dhammehi  pītisukhaṃ  ajjhagamiṃ  aññañca tato santataraṃ athāhaṃ
anāvaṭṭī kāmesu paccaññāsiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. nājjhagamaṃ.
   [212]  Ko  ca  mahānāma  kāmānaṃ  assādo . pañcime
mahānāma  kāmaguṇā  katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  sotaviññeyyā
saddā ... ghānaviññeyyā gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ...
Kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime  kho  mahānāma  pañca  kāmaguṇā .
Yaṃ  kho  mahānāma  ime  pañca  kāmaguṇe  paṭicca uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ ayaṃ kāmānaṃ assādo.
   [213] Ko ca mahānāma kāmānaṃ ādīnavo . idha mahānāma
kulaputto  yena  sippuṭṭhānena  jīvikaṃ  kappeti  yadi  muddhāya yadi
gaṇanāya  yadi  saṅkhānena yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rājaporisena  yadi  sippaññatarena  sītassa
purakkhato   uṇhassa   purakkhato   ḍaṃsamakasavātātapasariṃsapasamphassehi
rissamāno  khuppipāsāya  miyyamāno  ayampi  mahānāma  kāmānaṃ
ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   {213.1}  Tassa  ce  mahānāma  kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato
ghaṭato  vāyamato  te  bhogā  nābhinipphajjanti  so  socati
kilamati  paridevati   urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati  moghaṃ
vata  me  uṭṭhānaṃ aphalo vata me vāyāmoti . ayampi mahānāma
kāmānaṃ   ādīnavo   sandiṭṭhiko   dukkhakkhandho   kāmahetu
Kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {213.2} Tassa ce mahānāma kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato te bhogā abhinipphajjanti so tesaṃ bhogānaṃ ārakkhādhikaraṇaṃ
dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti kinti me bhoge neva rājāno hareyyuṃ na
corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā dāyādā
hareyyunti . tassa evaṃ ārakkhato gopayato te bhoge rājāno
vā haranti corā vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ vā vahati appiyā
dāyādā  vā haranti so socati kilamati paridevati urattāḷiṃ kandati
sammohaṃ  āpajjati  yampi  me ahosi tampi no natthīti . ayampi
mahānāma  kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [214]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  rājānopi  rājūhi  vivadanti khattiyāpi khattiyehi
vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatīpi  gahapatīhi
vivadanti  mātāpi  puttena  vivadati  puttopi mātarā vivadati pitāpi
puttena  vivadati  puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi bhātarā vivadati
bhātāpi  bhaginiyā  vivadati bhaginīpi bhātarā vivadati sahāyopi sahāyena
vivadati  .  te  tattha  kalahaviggahavivādāpannā  aññamaññaṃ  pāṇīhipi
upakkamanti  leḍḍūhipi  upakkamanti  daṇḍehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti   te   tattha   maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi
Dukkhaṃ  .  ayampi  mahānāma  kāmānaṃ  ādīnavo  dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [215]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ  sannayhitvā
ubhatobyuḷhaṃ  saṅgāmaṃ  pakkhandanti  .  usūsupi  khippamānesu sattīsupi
khippamānāsu  asīsupi  vijjotalantesu  te  tattha  usūhipi  vijjhanti
sattiyāpi  vijjhanti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te  tattha  maraṇampi
niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ  .  ayampi  mahānāma  kāmānaṃ
ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   [216]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ  sannayhitvā
aṭṭāvalepanā  upakāriyo pakkhandanti . usūsupi khippamānesu sattīsupi
khippamānāsu  asīsupi  vijjotalantesu  te  tattha  usūhipi  vijjhanti
sattiyāpi  vijjhanti chakaṇaṭiyāpi 1- osiñcanti abhivaggenapi omaddanti
asināpi  sīsaṃ  chindanti  te  tattha maraṇampi niggacchanti maraṇamattampi
dukkhaṃ  . ayampi mahānāma kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [217]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekāgārikampi
@Footnote: 1 Ma. chakaṇakāyapi.
Karonti  panthepi  tiṭṭhanti  paradārampi  gacchanti  tamenaṃ  rājāno
gahetvā  vividhāni  kammakaraṇāni  kārenti  .  kasāhipi  tāḷenti
vettehipi  tāḷenti  aḍḍhadaṇḍakehipi  tāḷenti .pe. jotimālikampi
karonti   hatthapajjotikampi   karonti   erakavattikampi  karonti
cīrakavāsikampi  karonti  eṇeyyakampi  karonti  balisamaṃsikampi karonti
kahāpaṇakampi  karonti  khārāpaṭicchakampi  karonti  palighapalivattikampi
karonti palālapīṭhakampi karonti tattenapi telena osiñcanti sunakhehipi
khādāpenti  jīvantampi  sūle uttāsenti asināpi sīsaṃ chindanti te
tattha  maraṇampi  niggacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ . ayampi mahānāma
kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [218]  Puna caparaṃ mahānāma kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  kāyena  duccaritaṃ  caranti  vācāya  duccaritaṃ
caranti  manasā  duccaritaṃ  caranti  te  kāyena  duccaritaṃ  caritvā
vācāya  duccaritaṃ  caritvā  manasā duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjanti . ayaṃ 1-
mahānāma  kāmānaṃ  ādīnavo  samparāyiko  dukkhakkhandho  kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   [219] Ekamidāhaṃ mahānāma samayaṃ rājagahe viharāmi gijjhakūṭe
pabbate  .  tena kho pana samayena sambahulā niganthā isigilipasse
@Footnote: 1 Ma. ayampi.
Kāḷasilāyaṃ  ubbhaṭṭhakā  honti  āsanapaṭikkhittā  opakkamikā dukkhā
tippā kharā kaṭukā vedanā vediyanti . atha khvāhaṃ 1- mahānāma
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena isigilipasse 2- kāḷasilā
yena 3- niganthā tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā te niganthe etadavocaṃ
kinnu  tumhe āvuso niganthā ubbhaṭṭhakā hotha 4- āsanapaṭikkhittā
opakkamikā dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vediyathāti.
   {219.1} Evaṃ vutte mahānāma te niganthā maṃ etadavocuṃ nigantho
āvuso  nāṭaputto  sabbaññū  sabbadassāvī  aparisesaṃ  ñāṇadassanaṃ
paṭijānāti  carato  ca  me  tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca
satataṃ  samitaṃ  ñāṇadassanaṃ  paccupaṭṭhitanti  so  evamāha  atthi
kho bho 5- niganthā pubbe pāpakammaṃ kataṃ taṃ imāya dukkhāya 6-
dukkarakārikāya  nijjaretha  7-  yaṃ panettha etarahi kāyena saṃvutā
vācāya  saṃvutā  manasā  saṃvutā taṃ āyatiṃ pāpassa kammassa akaraṇaṃ
iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantībhāvā  navānaṃ  kammānaṃ
akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo āyatiṃ anavassavā kammakkhayo kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  .  tañca  pana  amhākaṃ  ruccati  ceva khamati
ca tena camha attamanāti.
@Footnote: 1 Sī. Yu. atha khohaṃ. 2 Sī. Yu. isigilipassaṃ. 3 Ma. Yu. te.. 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho
@natthi. 5 Sī. Yu. vo. 6 Sī. Ma. Yu. kaṭukāya. 7 Ma. nijjīretha.
   [220]  Evaṃ  vutte ahaṃ mahānāma te niganthe etadavocaṃ
kiṃ  pana  tumhe  āvuso  niganthā jānātha ahuvamheva mayaṃ pubbe
na  nāhuvamhāti  .  no  hidaṃ  āvusoti  .  kiṃ  pana  tumhe
āvuso  niganthā  jānātha  akaramheva  mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ na
nākaramhāti . no hidaṃ āvusoti 1-. Kiṃ pana tumhe āvuso niganthā
jānātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ  vā pāpakammaṃ akaramhāti . no
hidaṃ  āvusoti . kiṃ pana tumhe āvuso niganthā jānātha ettakaṃ
vā dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ ettakaṃ vā dukkhaṃ nijjaretabbaṃ 2- ettakamhi vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  .  no hidaṃ
āvusoti  .  kiṃ  pana  tumhe  āvuso niganthā jānātha diṭṭheva
dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadanti .
No hidaṃ āvusoti.
   {220.1}  Iti  kira  tumhe  āvuso  niganthā na jānātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  na  jānātha akaramheva
mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  na jānātha evarūpaṃ vā
evarūpaṃ  vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  na  jānātha  ettakaṃ  vā
dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjaretabbaṃ  ettake  vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  na  jānātha
diṭṭheva  dhamme akusalānaṃ dhammānaṃ pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ
evaṃ  sante  āvuso  niganthā  ye loke luddā lohitapāṇino
kurūrakammantā  manussesu pacchā jātā te niganthesu pabbajjantīti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pāṭhapadaṃpi īdisameva.
@2 Ma. nijjīretabbaṃ. ito paraṃpi idisameva.
Na  kho  āvuso  gotama sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ dukkhena kho sukhaṃ
adhigantabbaṃ   sukhena  ca  āvuso  gotama  sukhaṃ  adhigantabbaṃ
abhavissa  rājā māgadho seniyo bimbisāro sukhaṃ adhigaccheyya rājā
māgadho seniyo bimbisāro sukhavihāritaro āyasmatā gotamenāti.
   {220.2}  Addhāyasmantehi  niganthehi  sahasā  appaṭisaṅkhā
vācā bhāsitā na kho āvuso gotama sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ dukkhena
kho sukhaṃ adhigantabbaṃ sukhena ca āvuso gotama sukhaṃ adhigantabbaṃ abhavissa
rājā  māgadho seniyo bimbisāro sukhaṃ adhigaccheyya rājā māgadho
seniyo  bimbisāro  sukhavihāritaro  āyasmatā  gotamenāti  apica
ahameva  tattha paṭipucchitabbo ko nu kho āyasmantānaṃ sukhavihāritaro
rājā vā māgadho seniyo bimbisāro āyasmā vā gotamoti.
   {220.3} Addhāvuso gotama amhehi sahasā appaṭisaṅkhā vācā
bhāsitā na kho āvuso gotama sukhena sukhaṃ adhigantabbaṃ dukkhena kho sukhaṃ
adhigantabbaṃ  sukhena  ca  āvuso  gotama  sukhaṃ  adhigantabbaṃ abhavissa
rājā  māgadho seniyo bimbisāro sukhaṃ adhigaccheyya rājā māgadho
seniyo  bimbisāro  sukhavihāritaro  āyasmatā  gotamenāti  apica
tiṭṭhatetaṃ  idānipi  mayaṃ  āyasmantaṃ  gotamaṃ  pucchāma ko nu kho
āyasmantānaṃ  sukhavihāritaro  rājā vā māgadho seniyo bimbisāro
āyasmā  vā  gotamoti  .  tenahāvuso  niganthā  tumhe tattha
paṭipucchissāmi  yathā  vo  khameyya  tathā naṃ byākareyyātha taṃ kiṃ
maññathāvuso  niganthā  pahoti  rājā  māgadho  seniyo bimbisāro
Aniñjamāno  kāyena abhāsamāno vācaṃ satta rattindivāni ekantasukhaṃ
paṭisaṃvedī  viharitunti  .  no hidaṃ āvusoti . taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā  pahoti  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro aniñjamāno
kāyena abhāsamāno vācaṃ cha rattindivāni ... Pañca rattindivāni ...
Cattāri rattindivāni ... tīṇi rattindivāni ... Dve rattindivāni ...
Ekaṃ rattindivaṃ ekantasukhaṃ paṭisaṃvedī viharitunti . no hidaṃ āvusoti.
Ahaṃ  kho  āvuso niganthā pahomi aniñjamāno kāyena abhāsamāno
vācaṃ ekaṃ rattindivaṃ ekantasukhaṃ paṭisaṃvedī viharituṃ.
   {220.4} Ahaṃ kho āvuso niganthā pahomi aniñjamāno kāyena
abhāsamāno vācaṃ dve rattindivāni ... Tīṇi rattindivāni ... Cattāri
rattindivāni ... pañca rattindivāni ... cha rattindivāni ... Satta
rattindivāni  ekantasukhaṃ  paṭisaṃvedī  viharituṃ  .  taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā evaṃ sante ko sukhaṃ viharati 1- rājā vā māgadho seniyo
bimbisāro  ahaṃ  vāti  . evaṃ sante āyasmā ca 2- gotamo
sukhavihāritaro raññā māgadhena seniyena bimbisārenāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  mahānāmo  sakko  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Cūḷadukkhakkhandhasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. viharataro. 2 Ma. Yu. va..
            Anumānasuttaṃ
   [221]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā mahāmoggallāno
bhaggesu  viharati  suṃsumāragire  bhesakaḷāvane migadāye . tatra kho
āyasmā  mahāmoggallāno  bhikkhū  āmantesi āvuso bhikkhavoti .
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahāmoggallānassa paccassosuṃ.
   [222]  Āyasmā mahāmoggallāno etadavoca pavāreti cepi
āvuso  bhikkhu  vadantu  maṃ  āyasmanto  vacanīyomhi āyasmantehīti
so  ca  hoti  dubbaco  dovacassakaraṇehi  dhammehi  samannāgato
akkhamo  appadakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ atha kho [1]- sabrahmacārī na
ceva  vattabbaṃ  maññanti  na  ca  anusāsitabbaṃ  maññanti  na  ca
tasmiṃ puggale vissāsaṃ āpajjitabbaṃ maññanti.
   {222.1}  Katame cāvuso dovacassakaraṇā dhammā . idhāvuso
bhikkhu  pāpiccho  hoti pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato yampāvuso bhikkhu
pāpiccho  hoti  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgato  ayampi  dhammo
dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  attukkaṃsako hoti
paravambhī  yampāvuso  bhikkhu  attukkaṃsako  hoti  paravambhī  ayampi
dhammo  dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  kodhano
hoti   kodhābhibhūto   yampāvuso   bhikkhu   kodhano   hoti
kodhābhibhūto  ayampi  dhammo  dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. naṃ.
Āvuso  bhikkhu  kodhano  hoti  kodhahetu upanāhī yampāvuso bhikkhu
kodhano hoti kodhahetu upanāhī ayampi dhammo dovacassakaraṇo.
   {222.2}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu
abhisaṅkī  1-  yampāvuso  bhikkhu  kodhano  hoti kodhahetu abhisaṅkī
ayampi  dhammo  dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu kodhano
hoti  kodhasāmantaṃ  2- vācaṃ nicchāretā yampāvuso bhikkhu kodhano
hoti kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretā ayampi dhammo dovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito 3- codakena codakaṃ paṭippharati
yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena codakaṃ paṭippharati ayampi dhammo
dovacassakaraṇo  . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena codakaṃ
apasādeti  yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ apasādeti
ayampi dhammo dovacassakaraṇo.
   {222.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena codakassa
paccāropeti  yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakassa
paccāropeti  ayampi  dhammo  dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ 4- aññenaññaṃ paṭicarati bahiddhākathaṃ
apanāmeti  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  yampāvuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ 4- aññenaññaṃ paṭicarati bahiddhākathaṃ
apanāmeti  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayampi
dhammo  dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena
@Footnote: 1 Sī. abhisaṅgī. 2 Po. Ma. kodhasāmantā. sabbatthāpi īdisameva.
@3 Po. Ma. codito. ito paraṃ īdisameva . 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Apadāne  na  sampāyati yampāvuso bhikkhu cudito codakena apadāne
na  sampāyati  ayampi  dhammo dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso
bhikkhu  makkhī  hoti  paḷāsī  yampāvuso  bhikkhu  makkhī hoti paḷāsī
ayampi dhammo dovacassakaraṇo.
   {222.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu issukī hoti maccharī yampāvuso
bhikkhu issukī hoti maccharī ayampi dhammo dovacassakaraṇo . puna caparaṃ
āvuso bhikkhu saṭho hoti māyāvī yampāvuso bhikkhu saṭho hoti māyāvī
ayampi dhammo dovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu thaddho hoti
atimānī  yampāvuso  bhikkhu  thaddho  hoti  atimānī  ayampi dhammo
dovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ āvuso bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti
ādhānagāhī   duppaṭinissaggī  yampāvuso  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī
hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī  ayampi  dhammo dovacassakaraṇo .
Ime vuccantāvuso dovacassakaraṇā dhammā.
   [223] No cepi āvuso bhikkhu pavāreti vadantu maṃ āyasmanto
vacanīyomhi  āyasmantehīti  so  ca  hoti  suvaco sovacassakaraṇehi
dhammehi  samannāgato  khamo  padakkhiṇaggāhī  anusāsaniṃ  atha kho naṃ
sabrahmacārī   vattabbañceva   maññanti  anusāsitabbañca  maññanti
tasmiṃ  ca  puggale vissāsaṃ āpajjitabbaṃ maññanti . katame cāvuso
sovacassakaraṇā dhammā.
   {223.1} Idhāvuso bhikkhu na pāpiccho hoti na pāpikānaṃ icchānaṃ
vasaṅgato   yampāvuso   bhikkhu   na   pāpiccho   hoti
Na  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṅgato  ayampi dhammo sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu anattukkaṃsako hoti aparavambhī yampāvuso
bhikkhu  anattukkaṃsako hoti aparavambhī ayampi dhammo sovacassakaraṇo .
Puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhābhibhūto yampāvuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhābhibhūto ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
Puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanāhī yampāvuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanāhī ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
   {223.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu
abhisaṅkī yampāvuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisaṅkī ayampi
dhammo sovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretā yampāvuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasāmantaṃ  vācaṃ  nicchāretā  ayampi  dhammo  sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito  codakena codakaṃ na paṭippharati
yampāvuso bhikkhu cudito codakena codakaṃ na paṭippharati ayampi dhammo
sovacassakaraṇo  . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena codakaṃ
na  apasādeti  yampāvuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakaṃ  na
apasādeti ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
   {223.3}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa   na   paccāropeti   yampāvuso   bhikkhu   cudito
codakena   codakassa   na   paccāropeti   ayampi   dhammo
Sovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa  1-  na  aññenaññaṃ  paṭicarati  na bahiddhākathaṃ apanāmeti
na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  yampāvuso  bhikkhu
cudito  codakena  codakassa  na  aññenaññaṃ paṭicarati na bahiddhākathaṃ
apanāmeti  na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayampi
dhammo  sovacassakaraṇo . puna caparaṃ āvuso bhikkhu cudito codakena
codakassa  na  apadāne  na  sampāyati  yampāvuso  bhikkhu  cudito
codakena  codakassa  na  apadāne  na  sampāyati  ayampi  dhammo
sovacassakaraṇo  .  puna  caparaṃ āvuso bhikkhu amakkhī hoti apaḷāsī
yampāvuso bhikkhu amakkhī hoti apaḷāsī ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
   {223.4}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhu anissukī hoti amaccharī
yampāvuso bhikkhu anissukī hoti amaccharī ayampi dhammo sovacassakaraṇo.
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  asaṭho  hoti  amāyāvī  yampāvuso
bhikkhu  asaṭho  hoti  amāyāvī  ayampi  dhammo  sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  athaddho  hoti  anatimānī  yampāvuso
bhikkhu  athaddho  hoti  anatimānī  ayampi  dhammo sovacassakaraṇo .
Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhu  asandiṭṭhiparāmāsī  hoti  anādhānagāhī
supaṭinissaggī   yampāvuso   bhikkhu   asandiṭṭhiparāmāsī   hoti
anādhānagāhī  supaṭinissaggī  ayampi  dhammo  sovacassakaraṇo .
Ime vuccantāvuso sovacassakaraṇā dhammā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. sabbatthāpi īdisameva.
   [224] Tatrāvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ anumānitabbaṃ 1-
yo  khvāyaṃ  puggalo  pāpiccho  pāpikānaṃ  icchānaṃ vasaṅgato ayaṃ
me  puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho panassaṃ pāpiccho
pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṅgato ahaṃ passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā na pāpiccho bhavissāmi na pāpikānaṃ
icchānaṃ  vasaṅgatoti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  .  yo khvāyaṃ puggalo
attukkaṃsako  paravambhī  ayaṃ  me  puggalo  appiyo  amanāpo
ahañceva  kho  panassaṃ  attukkaṃsako  paravambhī  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ
appiyo  amanāpoti  . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā anattukkaṃsako
bhavissāmi  aparavambhīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  . yo khvāyaṃ puggalo
kodhano  kodhābhibhūto  ayaṃ me puggalo appiyo amanāpo ahañceva
kho  panassaṃ  kodhano  kodhābhibhūto  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo
amanāpoti  .  evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā na kodhano bhavissāmi
na kodhābhibhūtoti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.1} Yo khvāyaṃ puggalo kodhano [2]- kodhahetu upanāhī ayaṃ me
puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho panassaṃ kodhano kodhahetu upanāhī
ahaṃ passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā
na kodhano bhavissāmi na kodhahetu upanāhīti cittaṃ uppādetabbaṃ. Yo
khvāyaṃ puggalo kodhano kodhahetu abhisaṅkī ayaṃ me puggalo appiyo amanāpo
@Footnote: 1 Sī. anusāsitabbaṃ. Yu. anuminitabbaṃ. 2 Po. kodhābhibhūto.
Ahañceva  kho  panassaṃ  kodhano  kodhahetu  abhisaṅkī . ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo  amanāpoti  .  evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā na
kodhano  bhavissāmi  na  kodhahetu  abhisaṅkīti cittaṃ uppādetabbaṃ .
Yo  khvāyaṃ  puggalo  kodhano  kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretā ayaṃ
me puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho panassaṃ kodhano kodhasāmantaṃ
vācaṃ  nicchāretā  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo  amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso bhikkhunā na kodhano bhavissāmi na kodhasāmantaṃ
vācaṃ  nicchāressāmīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ . yo khvāyaṃ puggalo
cudito codakena codakaṃ paṭippharati ayaṃ me puggalo appiyo amanāpo
ahañceva  kho  pana cudito codakena codakaṃ paṭipphareyyaṃ ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo amanāpoti . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā cudito
codakena codakaṃ nappaṭippharissāmīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.2}  Yo  khvāyaṃ  puggalo  cudito  codakena  codakaṃ
apasādeti  ayaṃ  me  puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva kho
pana  cudito  codakena  codakaṃ  apasādeyyaṃ  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ
appiyo  amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  cudito
codakena  codakaṃ  na  apasādessāmīti  cittaṃ uppādetabbaṃ . yo
khvāyaṃ  puggalo  cudito  codakena codakassa paccāropeti ayaṃ me
puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  pana cudito codakena
codakassa  paccāropeyyaṃ  ahaṃ  passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  cudito  codakena  codakassa  na
paccāropessāmīti cittaṃ uppādetabbaṃ . yo khvāyaṃ puggalo cudito
codakena  codakassa  aññenaññaṃ  paṭicarati  bahiddhākathaṃ  apanāmeti
kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  ayaṃ  me  puggalo
appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  pana cudito codakena codakassa
aññenaññaṃ   paṭicareyyaṃ   bahiddhākathaṃ   apanāmeyyaṃ   kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukareyyaṃ  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo
amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso bhikkhunā cudito codakena na
aññenaññaṃ  paṭicarissāmi  na  bahiddhākathaṃ  apanāmessāmi na kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukarissāmīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  . yo
khvāyaṃ  puggalo  cudito  codakena  apadāne  na  sampāyati  ayaṃ
me  puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho pana cudito codakena
apadāne  na  sampāyeyyaṃ ahaṃ passaṃ paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  cudito  codakena na apadāne na
sappāyissāmīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.3} Yo khvāyaṃ puggalo makkhī paḷāsī ayaṃ me puggalo
appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  panassaṃ makkhī paḷāsī ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo amanāpoti . evaṃ jānantenāvuso bhikkhunā amakkhī
bhavissāmi  apaḷāsīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ  .  yo khvāyaṃ puggalo
issukī  maccharī  ayaṃ  me puggalo appiyo amanāpo ahañceva kho
Panassaṃ  issukī  maccharī  ahaṃ  passaṃ  paresaṃ appiyo amanāpoti .
Evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  anissukī  bhavissāmi amaccharīti cittaṃ
uppādetabbaṃ  .  yo  khvāyaṃ  puggalo  saṭho  māyāvī ayaṃ me
puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho  panassaṃ saṭho māyāvī
ahaṃ  passaṃ  paresaṃ  appiyo  amanāpoti  . evaṃ jānantenāvuso
bhikkhunā asaṭho bhavissāmi amāyāvīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   {224.4} Yo khvāyaṃ puggalo thaddho atimānī ayaṃ me puggalo
appiyo  amanāpo  ahañceva kho panassaṃ thaddho atimānī ahaṃ passaṃ
paresaṃ  appiyo  amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā
athaddho  bhavissāmi  anatimānīti  cittaṃ  uppādetabbaṃ . yo khvāyaṃ
puggalo  sandiṭṭhiparāmāsī  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī  ayaṃ  me
puggalo  appiyo  amanāpo  ahañceva  kho panassaṃ sandiṭṭhiparāmāsī
ādhānagāhī   duppaṭinissaggī   ahaṃ   passaṃ   paresaṃ  appiyo
amanāpoti  .  evaṃ  jānantenāvuso  bhikkhunā  asandiṭṭhiparāmāsī
bhavissāmi anādhānagāhī supaṭinissaggīti cittaṃ uppādetabbaṃ.
   [225] Tatrāvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ paccavekkhitabbaṃ
kinnukhomhi   pāpiccho   pāpikānaṃ   icchānaṃ  vasaṅgatoti  .
Sace  āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti pāpiccho khomhi
pāpikānaṃ  icchānaṃ vasaṅgatoti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  . sace panāvuso bhikkhu
Paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  na  khomhi pāpiccho na pāpikānaṃ
icchānaṃ  vasaṅgatoti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.1} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  attukkaṃsako  paravambhīti . sace āvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti attukkaṃsako khomhi paravambhīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anattukkaṃsako  khomhi  aparavambhīti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.2} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi kodhano kodhābhibhūtoti . sace āvuso bhikkhu
paccavekkhamāno evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhābhibhūtoti tenāvuso
bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ.
Sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti na khomhi kodhano na
kodhābhibhūtoti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ
ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.3} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ paccavekkhitabbaṃ
kinnukhomhi kodhano kodhahetu upanāhīti. Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhahetu upanāhīti tenāvuso bhikkhunā
Tesaṃyeva  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ .
Sace  panāvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti na khomhi
kodhano na kodhahetu upanāhīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.4} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi kodhano kodhahetu abhisaṅkīti . Sace āvuso
bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhahetu abhisaṅkīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ . sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti na
khomhi  kodhano  na kodhahetu abhisaṅkīti tenāvuso bhikkhunā teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.5} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi kodhano kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretāti .
Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti kodhano khomhi kodhasāmantaṃ
vācaṃ  nicchāretāti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti na khomhi kodhano na kodhasāmantaṃ vācaṃ nicchāretāti
tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ     kinnukhomhi     cudito     codakena
Codakaṃ  paṭippharāmīti  .  sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ
jānāti  cudito  khomhi  codakena  codakaṃ  paṭippharāmīti tenāvuso
bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ.
Sace  panāvuso  bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi
codakena codakaṃ na paṭippharāmīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.7} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  cudito  codakena codakaṃ apasādemīti .
Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi codakena
codakaṃ  apasādemīti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ jānāti cudito khomhi codakena codakaṃ na apasādemīti tenāvuso
bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.8} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi cudito codakena codakassa paccāropemīti.
Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi codakena
codakassa  paccāropemīti  tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  . sace panāvuso bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  cudito  khomhi codakena codakassa
na    paccāropemīti    tenāvuso    bhikkhunā   teneva
Pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.9} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  cudito  codakena  aññenaññaṃ  paṭicarāmi
bahiddhākathaṃ  apanāmemi  kopañca dosañca appaccayañca pātukaromīti .
Sace  āvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi
codakena  aññenaññaṃ  paṭicarāmi  bahiddhākathaṃ  apanāmemi  kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukaromīti  tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  cudito  khomhi  codakena
aññenaññaṃ  na  paṭicarāmi  na  bahiddhākathaṃ  apanāmemi  na kopañca
dosañca  appaccayañca  pātukaromīti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.10} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi cudito codakena apadāne na sampāyāmīti.
Sace  āvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi
codakena  apadāne  na  sampāyāmīti  tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace panāvuso
bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti cudito khomhi codakena na 1-
apadāne na 1- sampāyāmīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
@Footnote: 1 Ma. nasaddadvayaṃ natthi.
   {225.11} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ kinnukhomhi makkhī paḷāsīti. Sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno
evaṃ  jānāti makkhī khomhi paḷāsīti tenāvuso bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  sace  panāvuso  bhikkhu
paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  amakkhī khomhi apaḷāsīti tenāvuso
bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.12}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhunā attanāva attānaṃ
evaṃ  paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  issukī maccharīti . sace āvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  issukī  khomhi  maccharīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
anissukī  khomhi amaccharīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.13} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  saṭho  māyāvīti . sace āvuso bhikkhu
paccavekkhamāno evaṃ jānāti saṭho khomhi māyāvīti tenāvuso bhikkhunā
tesaṃyeva  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ . sace
panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti asaṭho khomhi amāyāvīti
tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.14} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
Paccavekkhitabbaṃ  kinnukhomhi  thaddho  atimānīti  .  sace  āvuso
bhikkhu  paccavekkhamāno  evaṃ  jānāti  thaddho  khomhi  atimānīti
tenāvuso  bhikkhunā  tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
athaddho khomhi anatimānīti tenāvuso bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.15} Puna caparaṃ āvuso bhikkhunā attanāva attānaṃ evaṃ
paccavekkhitabbaṃ    kinnukhomhi   sandiṭṭhiparāmāsī   ādhānagāhī
duppaṭinissaggīti . sace āvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
sandiṭṭhiparāmāsī  khomhi  ādhānagāhī  duppaṭinissaggīti  tenāvuso
bhikkhunā tesaṃyeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya vāyamitabbaṃ.
Sace panāvuso bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti asandiṭṭhiparāmāsī
khomhi  anādhānagāhī  supaṭinissaggīti  tenāvuso  bhikkhunā  teneva
pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
   {225.16}  Sace  āvuso  bhikkhu paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  appahīne  attani  samanupassati tenāvuso
bhikkhunā  sabbesaṃyeva  imesaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace  panāvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  pahīne  attani  samanupassati  tenāvuso
bhikkhunā  teneva  pītipāmojjena  vihātabbaṃ  ahorattānusikkhinā
kusalesu dhammesu.
   {225.17} Seyyathāpi āvuso itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte acche vā udakapatte
sakamukhanimittaṃ paccavekkhamāno sace tattha passati rajaṃ vā aṅgaṇaṃ vā tasseva
rajassa  vā aṅgaṇassa vā pahānāya vāyamati no ce tattha passati rajaṃ
vā  aṅgaṇaṃ  vā teneva attamano hoti lābhā vata me parisuddhaṃ
vata meti evameva kho āvuso sace bhikkhu paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  appahīne  attani  samanupassati tenāvuso
bhikkhunā  sabbesaṃyeva  imesaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
vāyamitabbaṃ  .  sace  panāvuso  bhikkhu  paccavekkhamāno sabbepime
pāpake  akusale  dhamme  pahīne  attani  samanupassati  tenāvuso
bhikkhunā  teneva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu
dhammesūti.
   Idamavocāyasmā  mahāmoggallāno  attamanā  te  bhikkhū
āyasmato mahāmoggallānassa bhāsitaṃ abhinandunti.
         Anumānasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           -----------
            Cetokhīlasuttaṃ
   [226]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [227]  Bhagavā  etadavoca yassakassaci bhikkhave bhikkhuno pañca
cetokhīlā  appahīnā  pañca  cetaso  vinibandhā  asamucchinnā  so
vatimasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissatīti  netaṃ
ṭhānaṃ vijjati.
   [228]  Katamassa  pañca  cetokhīlā appahīnā honti . idha
bhikkhave  bhikkhu  satthari kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati .
Yo  so  bhikkhave  bhikkhu  satthari  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati
na  sampasīdati  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya . yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  paṭhamo  cetokhīlo  appahīno
hoti.
   {228.1}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhamme kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  .pe.  saṅghe  kaṅkhati  vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  .pe.  sikkhāya  kaṅkhati  vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu sikkhāya
kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati  tassa  cittaṃ  na
Namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya . yassa cittaṃ
na  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya padhānāya evamassāyaṃ
catuttho cetokhīlo appahīno hoti.
   {228.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu kupito hoti
anattamano āhatacitto khīlajāto . yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu
kupito  hoti anattamano āhatacitto khīlajāto tassa cittaṃ na namati
ātappāya  anuyogāya sātaccāya padhānāya . yassa cittaṃ na namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  pañcamo
cetokhīlo appahīno hoti. Imassa pañca cetokhīlā appahīnā honti.
   [229] Katamassa pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti.
Idha bhikkhave bhikkhu kāme avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipāso  avigatapariḷāho  avigatataṇho  .  yo  so  bhikkhave
bhikkhu kāme avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipāso
avīgatapariḷāho  avigatataṇho  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya
anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  .  yassa cittaṃ .pe. padhānāya
evamassāyaṃ paṭhamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {229.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye avītarāgo hoti .pe.
Rūpe  avītarāgo  hoti  avigatacchando  avigatapemo  avigatapipāso
avigatapariḷāho  avigatataṇho  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  rūpe
avītarāgo  hoti  .pe.  evamassāyaṃ  tatiyo  cetalo  vinibandho
Asamucchinno hoti.
   {229.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ
bhuñjitvā  seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyuñjanto  viharati .
Yo  so  bhikkhave bhikkhu yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ
passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyuñjanto  viharati  tassa  cittaṃ  na  namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  .  yassa  cittaṃ na
namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ
catuttho cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {229.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya
brahmacariyaṃ carissati 1- imināhaṃ sīlena vā vattena vā tapena vā
brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi devaññataro vāti . Yo so
bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya brahmacariyaṃ carissati 2-
imināhaṃ sīlena vā vattena vā tapena vā brahmacariyena vā devo vā
bhavissāmi  devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ  na  namati  ātappāya
anuyogāya sātaccāya padhānāya.
   {229.4} Yassa cittaṃ na namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya evamassāyaṃ pañcamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
Imassa  pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti . yassa kassaci
bhikkhave bhikkhuno ime pañca cetokhīlā appahīnā ime pañca cetaso
vinibandhā  asamucchinnā  honti  3-  so vatimasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. carati. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [230]  Yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno pañca cetokhīlā pahīnā
pañca  cetaso  vinibandhā  samucchinnā  so  vatimasmiṃ  dhammavinaye
vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [231]  Katamassa  pañca  cetokhīlā  pahīnā  honti . idha
bhikkhave bhikkhu satthari na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati sampasīdati .
Yo  so  bhikkhave  bhikkhu satthari na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati
sampasīdati  tassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya
padhānāya  .  yassa  cittaṃ  namati ātappāya anuyogāya sātaccāya
padhānāya evamassāyaṃ paṭhamo cetokhīlo pahīno hoti.
   {231.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhamme na kaṅkhati na vicikicchati
adhimuccati  sampasīdati .pe. saṅghe na kaṅkhati na vicikicchati adhimuccati
sampasīdati  .pe.  sikkhāya  na  kaṅkhati  na  vicikicchati  adhimuccati
sampasīdati . yo so bhikkhave bhikkhu sikkhāya na kaṅkhati na vicikicchati
adhimuccati  sampasīdati  tassa  cittaṃ namati .pe. evamassāyaṃ catuttho
cetokhīlo pahīno hoti.
   {231.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabrahmacārīsu na kupito hoti
na anattamano 1- na āhatacitto na khīlajāto. Yo so bhikkhave bhikkhu
sabrahmacārīsu na kupito hoti na anattamano 1- na āhatacitto 2- na
khīlajāto tassa cittaṃ namati ātappāya anuyogāya sātaccāya padhānāya.
Yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya
@Footnote: 1 Yu. attamano 2 Ma. Yu. anāhatacitto akhīlajāto.
Evamassāyaṃ  pañcamo  cetokhīlo  pahīno  hoti  .  imassa pañca
cetokhīlā pahīnā honti.
   [232] Katamassa pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā honti.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kāme vītarāgo hoti vigatacchando vigatapemo
vigatapipāso  vigatapariḷāho  vigatataṇho  .  yo so bhikkhave bhikkhu
kāme vītarāgo hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipāso vigatapariḷāho
vigatataṇho   tassa   cittaṃ   namati   ātappāya   anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  paṭhamo  cetaso  vinibandho
susamucchinno hoti.
   {232.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye vītarāgo hoti .pe.
Rūpe  vītarāgo hoti .pe. puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu na yāvadatthaṃ
udarāvadehakaṃ  bhuñjitvā seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ ananuyuñjanto 1-
viharati . yo so bhikkhave bhikkhu na yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā
seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  ananuyuñjanto  2- viharati tassa cittaṃ
namati  ātappāya  anuyogāya sātaccāya padhānāya yassa cittaṃ namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  catuttho
cetaso vinibandho susamucchinno hoti.
   {232.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu na aññataraṃ devanikāyaṃ
paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carissati 3- imināhaṃ sīlena vā vattena vā
tapena   vā   brahmacariyena  vā  devo  vā  bhavissāmi
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. anuyutto. 3 Ma. Yu. carati.
Devaññataro  vāti  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  na  aññataraṃ
devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ  carissati  imināhaṃ  sīlena  vā
vattena  vā  tapena  vā brahmacariyena vā devo vā bhavissāmi
devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  yassa  cittaṃ  namati  ātappāya  anuyogāya
sātaccāya  padhānāya  evamassāyaṃ  pañcamo  cetaso  vinibandho
susamucchinno  hoti  .  imassa pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā
honti  .  yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhuno ime pañca cetokhīlā
pahīnā  ime  pañca  cetaso  vinibandhā  susamucchinnā  honti .
So  vatimasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissatīti
ṭhānametaṃ vijjati.
   [233]  So chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti
viriyasamādhicittasamādhivīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ
bhāveti ussoḷhiyeva pañcamī . sa kho so bhikkhave evaṃ ussoḷhi
paṇṇarasaṅgasamannāgato   bhikkhu   bhabbo   abhinibbhidāya   bhabbo
sambodhāya  bhabbo  anuttarassa yogakkhemassa adhigamāya . seyyathāpi
bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni  aṭṭha  vā  dasa  vā  dvādasa vā
tānassu  kukkuṭiyā  sammā  adhisayitāni  sammā  pariseditāni sammā
paribhāvitāni . kiñcāpi tassā kukkuṭiyā na evaṃ icchā uppajjeyya
aho  vatime  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena  vā
Aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā  abhinibbhijjeyyunti  atha  kho
bhabbā  va  te  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā
aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā  abhinibbhijjituṃ  evameva  kho
bhikkhave   evaṃ   ussoḷhipaṇṇarasaṅgasamannāgato   bhikkhu  bhabbo
abhinibbhidāya  bhabbo  sambodhāya  bhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa
adhigamāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cetokhīlasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ------------
            Vanapatthasuttaṃ
   [234]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  vanapatthapariyāyaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [235]  Bhagavā  etadavoca  idha  bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ
vanapatthaṃ  upanissāya  viharati  tassa  taṃ  vanapatthaṃ  upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca cittaṃ
na  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  na  parikkhayaṃ  gacchanti
ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāti  ye  cime
pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā te kasirena samudāgacchanti.
   {235.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na
samādhiyati  apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ yogakkhemaṃ nānupāpuṇāmi ye cime pabbajitena jīvitaparikkhārā
Samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te kasirena samudāgacchantīti . tena bhikkhave bhikkhunā rattibhāgaṃ vā
divasabhāgaṃ vā tamhā vanapatthā pakkamitabbaṃ na vatthabbaṃ.
   [236]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ  vanapatthaṃ  upanissāya  viharato  anupaṭṭhitā ceva
sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  na  samādhiyati apparikkhīṇā
ca  āsavā  na  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nānupāpuṇāti  ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te appakasirena samudāgacchanti.
   {236.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na
samādhiyati  apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāmi  ye  ca  kho ime pabbajitena
jīvitaparikkhārā    samudānetabbā    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārā te appakasirena samudāgacchanti na kho panāhaṃ
cīvarahetu  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na
senāsanahetu   na   gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   agārasmā
anagāriyaṃ    pabbajito    atha    ca    pana    me
Imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati na upaṭṭhāti
asamāhitañca  cittaṃ na samādhiyati apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ
gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāmīti .
Tena  bhikkhave  bhikkhunā  saṅkhāpi  tamhā  vanapatthā pakkamitabbaṃ na
vatthabbaṃ.
   [237] Idha bhikkhave bhikkhu aññataraṃ vanapatthaṃ upanissāya viharati
tassa taṃ vanapatthaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti
asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti  ye  ca
kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā samudānetabbā cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā  te  kasirena  samudā  gacchanti
tena  bhikkhave  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho imaṃ vanapatthaṃ
upanissāya  viharāmi  tassa  me  imaṃ  vanapatthaṃ upanissāya viharato
anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati
apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca anuttaraṃ
yogakkhemaṃ anupāpuṇāmi . ye ca kho ime pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te  kasirena  samudāgacchanti . na kho panāhaṃ cīvarahetu agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na  senāsanahetu  na
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu     agārasmā     anagāriyaṃ
Pabbajito  atha  ca  pana  me  imaṃ  vanapatthaṃ  upanissāya viharato
anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati
apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  anupāpuṇāmīti  .  tena bhikkhave bhikkhunā saṅkhāpi tasmiṃ
vanapatthe vatthabbaṃ na pakkamitabbaṃ.
   [238]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu aññataraṃ vanapatthaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ vanapatthaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati
upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā
parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti
ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   te  appakasirena
samudāgacchanti.
   {238.1}  Tena  bhikkhave  bhikkhunā  iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ
kho  imaṃ  vanapatthaṃ  upanissāya  viharāmi  tassa  me imaṃ vanapatthaṃ
upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ
samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāmi  ye  ca  kho  ime pabbajitena
jīvitaparikkhārā   samudānetabbā   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārā  te appakasirena samudāgacchantīti . tena bhikkhave
bhikkhunā yāvajīvampi tasmiṃ vanapatthe vatthabbaṃ na pakkamitabbaṃ.
   [239]  Idha  bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ  gāmaṃ  upanissāya
Viharati .pe. aññataraṃ nigamaṃ upanissāya viharati .pe. aññataraṃ nagaraṃ
upanissāya  viharati  .pe. aññataraṃ janapadaṃ upanissāya viharati .pe.
Aññataraṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharati  tassa  taṃ  puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca cittaṃ
na  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  na  parikkhayaṃ  gacchanti
ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nānupāpuṇāti  ye  cime
pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā te kasirena samudāgacchanti.
   {239.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na
samādhiyati  apparikkhīṇā ca āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ yogakkhemaṃ nānupāpuṇāmi ye cime 1- pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te kasirena samudāgacchantīti . tena bhikkhave bhikkhunā rattibhāgaṃ vā
divasabhāgaṃ vā so puggalo anāpucchā pakkamitabbo 2- nānubandhitabbo.
   [240]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu aññataraṃ puggalaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharato  anupaṭṭhitā  ceva
sati  na  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ  na  samādhiyati apparikkhīṇā
@Footnote: 1 Po. Ma. ye ca kho ime. 2 Ma. pakkamitabbaṃ. sabbattha īdisameva.
Ca  āsavā  na  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nānupāpuṇāti  ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te appakasirena samudāgacchanti.
   {240.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho imaṃ
puggalaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya viharato
anupaṭṭhitā  ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na samādhiyati
apparikkhīṇā  ca  āsavā na parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ
yogakkhemaṃ nānupāpuṇāmi ye ca kho ime pabbajitena jīvitaparikkhārā
samudānetabbā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā
te  appakasirena  samudāgacchanti na kho panāhaṃ cīvarahetu agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  na  piṇḍapātahetu  na  senāsanahetu  na
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajito
atha  ca  pana  me  imaṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharato anupaṭṭhitā
ceva  sati na upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ na samādhiyati apparikkhīṇā
ca  āsavā  na  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nānupāpuṇāmīti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā  saṅkhāpi so puggalo
anāpucchā pakkamitabbo nānubandhitabbo.
   [241]  Idha bhikkhave bhikkhu aññataraṃ puggalaṃ upanissāya viharati
tassa  taṃ puggalaṃ upanissāya viharato anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti
Asamāhitañca  cittaṃ  samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti  ye
ca   kho   ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā    te   kasirena
samudāgacchanti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ
kho imaṃ puggalaṃ upanissāya viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā ceva sati upaṭṭhāti asamāhitañca cittaṃ samādhiyati
apparikkhīṇā   ca   āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāmi  ye  ca  kho  ime pabbajitena
jīvitaparikkhārā     samudānetabbā     cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārā  te  kasirena  samudāgacchanti  na  kho
panāhaṃ  cīvarahetu  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito na piṇḍapātahetu
na  senāsanahetu  na  gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  atha  ca  pana  me  imaṃ  puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ
samādhiyati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattañca
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ anupāpuṇāmīti . tena bhikkhave bhikkhunā saṅkhāpi
so puggalo anubandhitabbo na pakkamitabbaṃ.
   [242]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu aññataraṃ puggalaṃ upanissāya
viharati  tassa  taṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharato  anupaṭṭhitā  ceva
Sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca cittaṃ samādhiyati apparikkhīṇā ca āsavā
parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  anupāpuṇāti
ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jīvitaparikkhārā  samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   te   appakasirena
samudāgacchanti.
   {242.1} Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ ahaṃ kho
imaṃ  puggalaṃ  upanissāya  viharāmi tassa me imaṃ puggalaṃ upanissāya
viharato  anupaṭṭhitā  ceva  sati  upaṭṭhāti  asamāhitañca  cittaṃ
samādhiyati   apparikkhīṇā   ca   āsavā   parikkhayaṃ   gacchanti
ananuppattañca   anuttaraṃ   yogakkhemaṃ   anupāpuṇāmi  ye  ca
kho   ime   pabbajitena   jīvitaparikkhārā   samudānetabbā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā   te   appakasirena
samudāgacchantīti  .  tena  bhikkhave bhikkhunā yāvajīvampi so puggalo
anubandhitabbo na pakkamitabbaṃ api samujjamānenapīti 1-.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Vanapatthasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. panujjamānenapīti.
            Madhupiṇḍikasuttaṃ
   [243]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ  nigrodhārāme  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kapilavatthuṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Kapilavatthusmiṃ   piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
yena  mahāvanaṃ  tenupasaṅkami  divāvihārāya  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā
veluvalaṭṭhikāya  mūle  divāvihāraṃ  nisīdi  . daṇḍapāṇipi kho sakko
jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno yena mahāvanaṃ tenupasaṅkami
mahāvanaṃ ajjhogāhetvā yena veluvalaṭṭhikā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā daṇḍamolubbha ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {243.1} Ekamantaṃ ṭhito kho daṇḍapāṇi sakko bhagavantaṃ etadavoca
kiṃvādī samaṇo kimakkhāyīti. Yathāvādī kho āvuso sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  na  kenaci
loke  viggayha  tiṭṭhati  yathā  ca  pana kāmehi visaṃyuttaṃ viharantaṃ
taṃ  brāhmaṇaṃ  akathaṃkathiṃ  chinnakukkuccaṃ  bhavābhave  vītataṇhaṃ  saññā
nānusentīti evaṃvādī kho ahaṃ āvuso evamakkhāyīti . evaṃ vutte
daṇḍapāṇi  sakko  sīsaṃ  okampetvā  jivhaṃ  nillāḷetvā tivisākhaṃ
Nalāṭikaṃ nalāṭe vuṭṭhāpetvā daṇḍamolubbha pakkāmi.
   [244]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
yena  nigrodhārāmo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane
nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi idhāhaṃ bhikkhave
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kapilavatthuṃ  piṇḍāya
pāvisiṃ  kapilavatthusmiṃ  piṇḍāya  caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena    mahāvanaṃ   tenupasaṅkamiṃ   divāvihārāya   mahāvanaṃ
ajjhogāhetvā veluvalaṭṭhikāya mūle divāvihāraṃ nisīdiṃ.
   {244.1}  Daṇḍapāṇipi  kho  bhikkhave  sakko  jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  yena  mahāvanaṃ  tenupasaṅkami  mahāvanaṃ
ajjhogāhetvā yena veluvalaṭṭhikā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
mama saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā daṇḍamolubbha
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  bhikkhave  daṇḍapāṇi
sakko  maṃ  etadavoca  kiṃvādī  samaṇo  kimakkhāyīti  evaṃ  vutte
ahaṃ  bhikkhave  daṇḍapāṇiṃ  sakkaṃ  etadavocaṃ  yathāvādī kho āvuso
sadevake  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  na  kenaci  loke  viggayha tiṭṭhati  yathā ca pana
kāmehi  visaṃyuttaṃ  viharantaṃ  taṃ  brāhmaṇaṃ  akathaṃkathiṃ  chinnakukkuccaṃ
bhavābhave  vītataṇhaṃ  saññā  nānusentīti  1-  evaṃvādī  kho ahaṃ
āvuso  evamakkhāyīti  .  evaṃ  vutte bhikkhave daṇḍapāṇi sakko
@Footnote: 1 Ma. Yu. nānusenti.
Sīsaṃ  okampetvā  jivhaṃ  nillāḷetvā  tivisākhaṃ  nalāṭikaṃ nalāṭe
vuṭṭhāpetvā daṇḍamolubbha pakkāmīti.
   [245]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
kiṃvādī  pana  bhante  bhagavā  sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  na  kenaci  loke
viggayha  tiṭṭhati  kathaṃ 1- pana bhante kāmehi visaṃyuttaṃ viharantaṃ taṃ
brāhmaṇaṃ   akathaṃkathiṃ  chinnakukkuccaṃ  bhavābhave  vītataṇhaṃ  saññā
nānusentīti   .  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā
samudācaranti   ettha   ce   natthi  abhinanditabbaṃ  abhivaditabbaṃ
ajjhositabbaṃ  esevanto  rāganusayānaṃ  esevanto  paṭighānusayānaṃ
esevanto  diṭṭhānusayānaṃ  esevanto  vicikicchānusayānaṃ esevanto
mānānusayānaṃ  esevanto bhavarāgānusayānaṃ esevanto avijjānusayānaṃ
esevanto daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuvapesuñña-
musāvādānaṃ  2-  etthete  pāpakā  akusalā dhammā aparisesā
nirujjhantīti  .  idamavoca  bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ pāvisi.
   [246] Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  yatonidānaṃ bhikkhu
purisaṃ   papañcasaññāsaṅkhā   samudācaranti   ettha  ce  natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathaṇca pana. 2 Po. Ma. tuvaṃtuvaṃ. Yu. tuvantuva.
Abhinanditabbaṃ  abhivaditabbaṃ  ajjhositabbaṃ  esevanto  rāgānusayānaṃ
esevanto  paṭighānusayānaṃ  esevanto  vicikicchānusayānaṃ esevanto
mānānusayānaṃ  esevanto bhavarāgānusayānaṃ esevanto avijjānusayānaṃ
esevanto daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuva-
pesuññamusāvādānaṃ  etthete  pāpakā  akusalā dhammā aparisesā
nirujjhantīti  ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {246.1} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena
atthaṃ   vibhajituṃ   yannūna   mayaṃ   yenāyasmā   mahākaccāno
tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāmāti  .  atha kho te bhikkhū yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ
sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu.
   {246.2} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū āyasmantaṃ mahākaccānaṃ
etadavocuṃ idaṃ kho no āvuso kaccāna bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti
Ettha  ca  natthi  abhinanditabbaṃ  .pe. etthete pāpakā akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhantīti  tesaṃ no āvuso kaccāna amhākaṃ
acirapakkantassa  bhagavato  etadahosi  idaṃ  kho no āvuso bhagavā
saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho yatonidānaṃ bhikkhu purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā
samudācaranti ettha ce natthi abhinanditabbaṃ .pe. etthete pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā nirujjhantīti ko nu kho imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena  atthaṃ  vibhajeyyāti  tesaṃ no āvuso kaccāna amhākaṃ
etadahosi  ayaṃ  kho  āvuso  āyasmā mahākaccāno satthu ceva
saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā
mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ
yenāyasmā   mahākaccāno   tenupasaṅkameyyāma   upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  vibhajatāyasmā
mahākaccānoti.
   [247]  Seyyathāpi  āvuso  puriso  sāratthiko  sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
mūlaṃ  atikkamma  khandhaṃ  sākhāpalāse  sāraṃ  pariyesitabbaṃ  maññeyya
evaṃ  sampadamidaṃ  āyasmantānaṃ  satthari  sammukhībhūte  taṃ  bhagavantaṃ
Atisitvā  amhe  etamatthaṃ  paṭipucchitabbaṃ  maññatha  so  hāvuso
bhagavā  jānaṃ  jānāti  passaṃ  passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto
brahmabhūto  vattā  pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā
dhammasāmi  tathāgato  so  ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ
bhagavantaṃyeva  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha yathā no bhagavā byākareyya
tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {247.1}  Addhāvuso  kaccāna  bhagavā  jānaṃ  jānāti
passaṃ  passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā
pavattā  atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmi  tathāgato
so  ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ  bhagavantaṃyeva  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāma  yathā  no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma
apicāyasmā  mahākaccāno  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  mahākaccāno  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  vibhajatāyasmā  mahākaccāno
agarukaritvāti 1- .
   [248]  Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa paccassosuṃ .
Āyasmā  mahākaccāno  etadavoca  yaṃ  kho  no āvuso bhagavā
saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ   paviṭṭho  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā
@Footnote: 1 Ma. agaruṃ katvāti.
Samudācaranti ettha ce natthi abhinanditabbaṃ .pe. etthete pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhantīti  imassa  kho ahaṃ āvuso
bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
evaṃ  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi  cakkhuñcāvuso paṭicca rūpe ca
uppajjati   cakkhuviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā
vedanā  yaṃ  vedeti  taṃ  sañjānāti  yaṃ sañjānāti taṃ vitakketi
yaṃ  vitakketi  taṃ  papañceti  yaṃ  papañceti  tatonidānaṃ  purisaṃ
papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti atītānāgatapaccuppannesu cakkhuviññeyyesu
rūpesu.
   {248.1}  Sotañcāvuso  paṭicca  sadde  ca  uppajjati
sotaviññāṇaṃ  .pe.  ghānañcāvuso  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati
ghānaviññāṇaṃ  ...  .  jivhañcāvuso  paṭicca  rase  ca uppajjati
jivhāviññāṇaṃ  ... . kāyañcāvuso paṭicca phoṭṭhabbe ca uppajjati
kāyaviññāṇaṃ  ...  .  manañcāvuso  paṭicca  dhamme  ca uppajjati
manoviññāṇaṃ   tiṇṇaṃ   saṅgati   phasso  phassapaccayā  vedanā
yaṃ  vedeti  taṃ  sañjānāti  yaṃ  sañjānāti  taṃ  vitakketi  yaṃ
vitakketi taṃ papañceti yaṃ papañceti tatonidānaṃ purisaṃ papañcasaññāsaṅkhā
samudācaranti     atītānāgatapaccuppannesu     manoviññeyyesu
dhammesu . so vatāvuso cakkhusmiṃ sati rūpe sati cakkhuviññāṇe sati
phassapaññattiṃ   paññāpessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  phassapaññattiyā
sati  vedanāpaññattiṃ paññāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati vedanāpaññattiyā
Sati   saññāpaññattiṃ   paññāpessatīti   ṭhānametaṃ   vijjati
saññāpaññattiyā   sati  vitakkapaññattiṃ  paññāpessatīti  ṭhānametaṃ
vijjati   vitakkapaññattiyā   sati  papañcasaññāsaṅkhāsamudācaraṇapaññattiṃ
paññāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   {248.2} So vatāvuso sotasmiṃ sati sadde sati .... Ghānasmiṃ
sati gandhe sati ... . jivhāya sati rase sati ... . kāyasmiṃ
sati phoṭṭhabbe  sati ... . manasmiṃ sati dhamme sati manoviññāṇe
sati    phassapaññattiṃ   paññāpessatīti   ṭhānametaṃ   vijjati
phassapaññattiyā    sati    vedanāpaññattiṃ    paññāpessatīti
ṭhānametaṃ   vijjati   vedanāpaññattiyā   sati   saññāpaññattiṃ
paññāpessatīti    ṭhānametaṃ    vijjati    saññāpaññattiyā
sati   vitakkapaññattiṃ   paññāpessatīti   ṭhānametaṃ   vijjati
vitakkapaññattiyā     sati     papañcasaññāsaṅkhāsamudācaraṇapaññattiṃ
paññāpessatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   {248.3} So vatāvuso cakkhusmiṃ asati rūpe asati cakkhuviññāṇe
   asati  phassapaññattiṃ  paññāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
phassapaññattiyā asati vedanāpaññattiṃ paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati
vedanāpaññattiyā  asati  saññāpaññattiṃ  paññāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ
vijjati saññāpaññattiyā asati vitakkapaññattiṃ paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati   vitakkapaññattiyā  asati  papañcasaññāsaṅkhāsamudācaraṇapaññattiṃ
paññāpessatīti   netaṃ   ṭhānaṃ  vijjati  .  so  vatāvuso
Sotasmiṃ asati sadde asati .pe. ghānasmiṃ asati gandhe asati ....
Jivhāya asati rase asati .... Kāyasmiṃ asati phoṭṭhabbe asati ....
Manasmiṃ  asati  dhamme  asati  manoviññāṇe  asati  phassapaññattiṃ
paññāpessatīti   netaṃ   ṭhānaṃ  vijjati  phassapaññattiyā  asati
vedanāpaññattiṃ  paññāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati vedanāpaññattiyā
asati   saññāpaññattiṃ   paññāpessatīti   netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
saññāpaññattiyā    asati    vitakkapaññattiṃ    paññāpessatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  vitakkapaññattiyā  asati  papañcasaññāsaṅkhā-
samudācaraṇapaññattiṃ paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {248.4}  Yaṃ  kho  no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti ettha ce
natthi abhinanditabbaṃ .pe. etthete pāpakā akusalā dhammā aparisesā
nirujjhantīti  imassa  kho ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmi  . ākaṅkhamānā ca pana tumhe āyasmanto bhagavantaṃyeva
upasaṅkamitvā  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha yathā no bhagavā byākaroti
tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   [249]  Atha kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu  . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ 1- kho no bhante
bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  yatonidānaṃ  bhikkhu  purisaṃ  papañca
saññāsaṅkhā  samudācaranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbaṃ  .pe.
Etthete pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhantīti.
   {249.1} Tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho yatonidānaṃ bhikkhu purisaṃ
papañcasaññāsaṅkhā  samudācaranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbaṃ
abhivaditabbaṃ  ajjhositabbaṃ  esevanto  rāgānusayānaṃ  esevanto
paṭighānusayānaṃ  esevanto  diṭṭhānusayānaṃ esevanto vicikicchānusayānaṃ
esevanto  mānānusayānaṃ  esevanto  bhavarāgānusayānaṃ esevanto
avijjānusayānaṃ  esevanto  daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṃtuva-
pesuññamusāvādānaṃ    etthete    pāpakā    akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhantīti  ko  nu  kho  imassa  bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {249.2}  Tesaṃ  no  bhante  amhākaṃ  etadahosi  ayaṃ
kho   āyasmā   mahākaccāno   satthu   ceva   saṃvaṇṇito
sambhāvito   ca   viññūnaṃ   sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā
@Footnote: 1 Yu. idaṃ kho noti.
Mahākaccāno  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna
mayaṃ  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  .  atha kho
mayaṃ  bhante  yenāyasmā  mahākaccāno tenupasaṅkamimha upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  paṭipucchimha . tesaṃ no bhante
āyasmatā  mahākaccānena  imehi  ākārehi imehi padehi imehi
byañjanehi  attho  vibhattoti  .  paṇḍito  bhikkhave  mahākaccāno
mahāpañño  bhikkhave  mahākaccāno  mañcepi  tumhe  bhikkhave
etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha ahampi taṃ evamevaṃ 1- byākareyyaṃ yathā
taṃ  mahākaccānena  byākataṃ  eso  ceva etassa attho evañca
naṃ dhārethāti.
   [250]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
seyyathāpi  bhante puriso jighacchādubbalyapareto madhupiṇḍikaṃ adhigaccheyya
so  yato  yato  sāyeyya  labhetheva  sāduṃ  rasaṃ  asecanakaṃ
evameva  kho bhante cetaso bhikkhu dabbajātiko yato yato imassa
dhammapariyāyassa  paññāya  atthaṃ  upaparikkheyya labhetha ceva attamanataṃ
labhetha  ca  cetaso  pasādaṃ ko nāmāyaṃ bhante dhammapariyāyoti .
Tasmātiha  tvaṃ  ānanda  imaṃ  dhammapariyāyaṃ  madhupiṇḍikapariyāyotveva
naṃ dhārehīti.
@Footnote: 1 Po. evameva.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Madhupiṇḍikasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------
           Dvedhāvitakkasuttaṃ
   [251]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [252]  Bhagavā  etadavoca  pubbeva  me bhikkhave sambodhā
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi yannūnāhaṃ dvedhā 1-
katvā  dvedhā  katvā vitakke vihareyyanti so kho ahaṃ bhikkhave
yo cāyaṃ kāmavitakko yo ca byāpādavitakko yo ca vihiṃsāvitakko
imaṃ ekaṃ bhāgamakāsiṃ yo cāyaṃ nekkhammavitakko yo ca abyāpādavitakko
yo ca avihiṃsāvitakko imaṃ dutiyaṃ bhāgamakāsiṃ.
   {252.1}  Tassa  mayhaṃ bhikkhave evaṃ appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  kāmavitakko  so  evaṃ  pajānāmi
uppanno kho me ayaṃ kāmavitakko so ca kho attabyābādhāyapi saṃvattati
parabyābādhāyapi  saṃvattati  ubhayabyābādhāyapi  saṃvattati  paññānirodhiko
vighātapakkhiko   anibbānasaṃvattaniko   attabyābādhāya   saṃvattatītipi
me  bhikkhave  paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati  parabyābādhāya
saṃvattatītipi me bhikkhave paṭisañcikkhato abbhatthaṃ gacchati ubhayabyābādhāya
saṃvattatītipi    me    bhikkhave    paṭisañcikkhato   abbhatthaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. dvidhāti pāṭho dissati.
Gacchati   paññānirodhiko   vighātapakkhiko   anibbānasaṃvattanikotipi
me  bhikkhave  paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati  .  so  kho ahaṃ
bhikkhave uppannuppannaṃ kāmavitakkaṃ pajjahameva vinodanameva 1- byantameva
naṃ akāsiṃ.
   {252.2}  Tassa  mayhaṃ bhikkhave evaṃ appamattassa ātāpino
pahitattassa  viharato  uppajjati  byāpādavitakko  .pe.  uppajjati
vihiṃsāvitakko so evaṃ pajānāmi uppanno kho me ayaṃ vihiṃsāvitakko
so  ca  kho  attabyābādhāyapi  saṃvattati  parabyābādhāyapi saṃvattati
ubhayabyābādhāyapi    saṃvattati   paññānirodhiko   vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko   attabyābādhāya  saṃvattatītipi  me  bhikkhave
paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati  parabyābādhāya  saṃvattatītipi  me
bhikkhave   paṭisañcikkhato   abbhatthaṃ   gacchati   ubhayabyābādhāya
saṃvattatītipi   me   bhikkhave   paṭisañcikkhato  abbhatthaṃ  gacchati
paññānirodhiko  vighātapakkhiko  anibbānasaṃvattanikotipi  me  bhikkhave
paṭisañcikkhato abbhatthaṃ gacchati . so kho ahaṃ bhikkhave uppannuppannaṃ
vihiṃsāvitakkaṃ pajjahameva vinodanameva byantameva naṃ akāsiṃ.
   {252.3} Yaññadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti
tathā tathā nati hoti cetaso. Kāmavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi
anuvicāreti  pahāsi  nekkhammavitakkaṃ  kāmavitakkaṃ  bahulamakāsi  tassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. pajjahāmeva vinodemeva iti ime pāṭhā dissanti. pajjahimeva
@vinodanimevāti amhākaṃ ruci.
Taṃ  kāmavitakkāya  cittaṃ  namati  .  byāpādavitakkaṃ  ce  bhikkhave
bhikkhu ... . vihiṃsāvitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti
pahāsi   avihiṃsāvitakkaṃ   vihiṃsāvitakkaṃ   bahulamakāsi  tassa  taṃ
vihiṃsāvitakkāya  cittaṃ  namati . seyyathāpi bhikkhave vassānaṃ pacchime
māse saradasamaye kiṭṭhasambādhe gopālako gāvo rakkheyya so [1]-
gāvo  tato tato daṇḍena ākoṭṭeyya paṭikoṭṭeyya sanniruddheyya
sannivāreyya.
   {252.4} Taṃ kissa hetu . passati hi so bhikkhave gopālako
tatonidānaṃ  vadhaṃ vā bandhaṃ vā jāniṃ vā garahaṃ vā evameva kho
ahaṃ  bhikkhave  addasaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ
kusalānaṃ  dhammānaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  vodānapakkhaṃ  tassa  mayhaṃ
bhikkhave  evaṃ  appamattassa ātāpino pahitattassa viharato uppajjati
nekkhammavitakko  so  evaṃ  pajānāmi  uppanno  kho  me  ayaṃ
nekkhammavitakko  so  ca  kho  neva  attabyābādhāya saṃvattati na
parabyābādhāya  saṃvattati  na  ubhayabyābādhāya  saṃvattati paññāvuḍḍhiko
avighātapakkhiko   nibbānasaṃvattaniko   rattiñcepi   naṃ   bhikkhave
anuvitakkeyyaṃ anuvicāreyyaṃ neva tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi.
   {252.5} Divasañcepi naṃ bhikkhave anuvitakkeyyaṃ anuvicāreyyaṃ neva
tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi . rattindivañcepi naṃ bhikkhave anuvitakkeyyaṃ
anuvicāreyyaṃ neva tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi . Apica kho me aticiraṃ
anuvitakkayato  anuvicārayato  kāyo  kilameyya  kāye  kilante
@Footnote: 1 Ma. Yu. tā.
Cittaṃ ohaññeyya 1- ohate citte ārā cittaṃ samādhimhāti so
kho ahaṃ bhikkhave ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapemi sannisīdemi 2- ekodiṃ
karomi samādahāmi taṃ kissa hetu mā me cittaṃ ugghāṭīti 3-. Tassa
mayhaṃ  bhikkhave  evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato
uppajjati   abyāpādavitakko  .pe.  uppajjati  avihiṃsāvitakko
so evaṃ pajānāmi uppanno kho me ayaṃ avihiṃsāvitakko so ca kho
neva  attabyābādhāya  saṃvattati  na  parabyābādhāya  saṃvattati  na
ubhayabyābādhāya    saṃvattati    paññāvuḍḍhiko   avighātapakkhiko
nibbānasaṃvattaniko   rattiñcepi   naṃ   bhikkhave   anuvitakkeyyaṃ
anuvicāreyyaṃ neva tatonidānaṃ bhayaṃ samanupassāmi.
   {252.6}  Divasañcepi  naṃ bhikkhave anuvitakkeyyaṃ anuvicāreyyaṃ
neva  tatonidānaṃ  bhayaṃ  samanupassāmi  . rattindivañcepi naṃ bhikkhave
anuvitakkeyyaṃ  anuvicāreyyaṃ  neva  tatonidānaṃ  bhayaṃ samanupassāmi .
Apica  kho  me aticiraṃ anuvitakkayato anuvicārayato kāyo kilameyya
kāye  kilante  cittaṃ  ohaññeyya  ohate  citte ārā cittaṃ
samādhimhāti  so  kho  ahaṃ  bhikkhave  ajjhattameva cittaṃ saṇṭhapemi
sannisīdemi ekodiṃ karomi samādahāmi taṃ kissa hetu mā me cittaṃ
ugghāṭīti.
   {252.7} Yaññadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti
tathā tathā nati hoti cetaso . nekkhammavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu
bahulamanuvitakketi anuvicāreti
@Footnote: 1 Sī. Yu. ūhaññeyya. 2 Ma. Yu. sannisādemi. 3 Sī. Yu. ūhanīti.
Pahāsi kāmavitakkaṃ nekkhammavitakkaṃ bahulamakāsi tassa taṃ nekkhammavitakkāya
cittaṃ namati . abyāpādavitakkaṃ ce bhikkhave bhikkhu .... Avihiṃsāvitakkaṃ
ce  bhikkhave  bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicāreti pahāsi vihiṃsāvitakkaṃ
avihiṃsāvitakkaṃ  bahulamakāsi  tassa  taṃ avihiṃsāvitakkāya cittaṃ namati .
Seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse sabbapassesu gāmantasambhavesu
gopālako  gāvo rakkheyya tassa rukkhamūlagatassa vā abbhokāsagatassa
vā satikaraṇīyameva hoti etā gāvoti evameva kho bhikkhave satikaraṇīyameva
ahosi ete dhammāti.
   [253]  Āraddhaṃ kho pana me bhikkhave viriyaṃ ahosi asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ  so  kho  ahaṃ  bhikkhave vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  vihāsiṃ  .  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ .... Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ.
   {253.1} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarāmi seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi . ayaṃ
Kho  me  bhikkhave  rattiyā  paṭhame yāme paṭhamā vijjā adhigatā
avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko uppanno
yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   {253.2} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena satte passāmi cavamāne upapajjamāne .pe. Ime
vata  bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā .pe. iti dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāmi  . ayaṃ kho me bhikkhave rattiyā
majjhime  yāme  dutiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā vijjā
uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato.
   {253.3} So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte āsavānaṃ khayañāṇāya
cittaṃ abhininnāmesiṃ so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
Ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  tassa  me  evaṃ  jānato  evaṃ
passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ vimuccittha
avijjāsavāpi   cittaṃ   vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ
ahosi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsiṃ  .  ayaṃ  kho  me  bhikkhave  rattiyā
pacchime  yāme  tatiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā vijjā
uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato.
   [254]  Seyyathāpi  bhikkhave  araññe  pavane  mahantaṃ ninnaṃ
pallalaṃ  tamenaṃ  mahā migasaṅgho upanissāya vihareyya tassa kocideva
puriso  uppajjeyya  anatthakāmo  ahitakāmo  ayogakkhemakāmo
so yvāssa maggo khemo sovatthiko pītigamanīyo taṃ maggaṃ pidaheyya
vivareyya  kummaggaṃ  odaheyya  okacaraṃ ṭhapeyya okacārikaṃ evañhi
so  bhikkhave  mahā  migasaṅgho  aparena samayena anayabyasanaṃ tanuttaṃ
āpajjeyya . tasseva kho pana bhikkhave mahato migasaṅghassa kocideva
puriso  uppajjeyya  atthakāmo  hitakāmo  yogakkhemakāmo  so
yvāssa  maggo  khemo  sovatthiko  pītigamanīyo taṃ maggaṃ vivareyya
pidaheyya  kummaggaṃ  ohaneyya  okacaraṃ  nāseyya  okacārikaṃ
evañhi   so   bhikkhave   mahā   migasaṅgho   aparena
@Footnote: 1 Po. anatthaṃ.
Samayena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya.
   {254.1} Upamā kho me ayaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya.
Ayañcevettha attho mahantaṃ ninnaṃ pallalanti kho bhikkhave kāmānametaṃ
adhivacanaṃ . mahā migasaṅghoti kho bhikkhave sattānametaṃ adhivacanaṃ. Puriso
anatthakāmo  ahitakāmo  ayogakkhemakāmoti  kho bhikkhave mārassetaṃ
pāpimato  adhivacanaṃ  .  kummaggoti  kho  bhikkhave  aṭṭhaṅgikassetaṃ
micchāmaggassa  adhivacanaṃ  seyyathīdaṃ  micchādiṭṭhiyā  micchāsaṅkappassa
micchāvācāya   micchākammantassa   micchāājīvassa  micchāvāyāmassa
micchāsatiyā micchāsamādhissa . okacaroti kho bhikkhave nandirāgassetaṃ
adhivacanaṃ . okacārikāti kho bhikkhave avijjāyetaṃ adhivacanaṃ . Puriso
atthakāmo  hitakāmo  yogakkhemakāmoti  kho  bhikkhave tathāgatassetaṃ
adhivacanaṃ  arahato  sammāsambuddhassa . maggo 1- khemo sovatthiko
pītigamanīyoti  kho  bhikkhave  ariyassetaṃ aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ
seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhiyā sammāsaṅkappassa sammāvācāya sammākammantassa
sammāājīvassa sammāvāyāmassa sammāsatiyā sammāsamādhissa.
   [255] Iti kho bhikkhave vivaṭo mayā khemo maggo sovatthiko
pītigamanīyo   pihito   kummaggo  ohato  okacaro  nāsitā
okacārikā  .  yaṃ  bhikkhave  satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā
anukampakena  anukampaṃ  upādāya  kataṃ  vo  taṃ  mayā . etāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. khemo maggo.
Bhikkhave  rukkhamūlāni  etāni  suññāgārāni  jhāyatha  bhikkhave  mā
pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino ahuvattha . ayaṃ vo amhākaṃ
anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Dvedhāvitakkasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ----------
           Vitakkasaṇṭhānasuttaṃ
   [256]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [257]  Bhagavā  etadavoca adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunā
pañca  nimittāni  kālena kālaṃ manasikātabbāni . katamāni pañca .
Idha  bhikkhave  bhikkhuno  yaṃ  nimittaṃ āgamma yaṃ nimittaṃ manasikaroto
uppajjanti  pāpakā  akusalā  vitakkā chandūpasañhitāpi dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  tena  bhikkhave  bhikkhunā  tamhā  nimittā  aññaṃ
nimittaṃ  manasikātabbaṃ  kusalūpasañhitaṃ  tassa  tamhā  nimittā  aññaṃ
nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  ye  pāpakā  akusalā  vitakkā
chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti
te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati
sannisīdati  ekodibhoti  1-  samādhiyati  .  seyyathāpi  bhikkhave
dakkho  phalagaṇḍo  vā  phalagaṇḍantevāsī  vā  sukhumāya  āṇiyā
oḷārikaṃ  āṇiṃ  abhinīhaneyya  abhinīhareyya  abhinivatteyya  evameva
kho  bhikkhave  bhikkhuno  yaṃ  nimittaṃ āgamma yaṃ nimittaṃ manasikaroto
uppajjanti   pāpakā   akusalā   vitakkā   chandūpasañhitāpi
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ekodi hoti.
Dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi tena bhikkhave bhikkhunā tamhā nimittā
aññaṃ  nimittaṃ  manasikātabbaṃ  kusalūpasañhitaṃ  tassa  tamhā  nimittā
aññaṃ  nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  ye  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   [258]  Tassa  ce  bhikkhave  bhikkhuno tamhā nimittā aññaṃ
nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  tena
bhikkhave  bhikkhunā  tesaṃ  vitakkānaṃ ādīnavo upaparikkhitabbo itipime
vitakkā  akusalā  itipime  vitakkā  sāvajjā  itipime  vitakkā
dukkhavipākāti  .  tassa  tesaṃ  vitakkānaṃ  ādīnavaṃ  upaparikkhato
ye  pāpakā  akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ
pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti
samādhiyati.
   {258.1} Seyyathāpi bhikkhave itthī vā puriso vā daharo yuvā
maṇḍanakajātiko  ahikuṇapena  vā  kukkurakuṇapena  vā  manussakuṇapena
vā  kaṇṭhe  ālaggena  1-  aṭṭiyeyya  harāyeyya  jiguccheyya
evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tamhā 2- nimittā aññaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. āsattena. 2 Ma. tamhāpiṃti dissati.
Nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  tena
bhikkhave  bhikkhunā  tesaṃ  vitakkānaṃ ādīnavo upaparikkhitabbo itipime
vitakkā  akusalā  itipime  vitakkā  sāvajjā  itipime  vitakkā
dukkhavipākāti  .  tassa  tesaṃ  vitakkānaṃ ādīnavaṃ upaparikkhato ye
pāpakā   akusalā   vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ gacchanti tesaṃ pahānā
ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   [259] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesaṃ 1- vitakkānaṃ ādīnavaṃ
upaparikkhato  uppajjanteva  pāpakā  akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi
dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ vitakkānaṃ
asati amanasikāro āpajjitabbo tassa tesaṃ vitakkānaṃ asati amanasikāraṃ
āpajjato ye pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi dosūpasañhitāpi
mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ gacchanti tesaṃ pahānā
ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati .
Seyyathāpi bhikkhave cakkhumā puriso āpāthagatānaṃ rūpānaṃ adassanakāmo
assa so nimmileyya vā aññena vā apalokeyya evameva kho bhikkhave
tassa ce bhikkhuno tesaṃ vitakkānaṃ ādīnavaṃ upaparikkhato uppajjanteva
pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi .pe. Ekodibhoti samādhiyati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesampīti dissati.
   [260] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesaṃ vitakkānaṃ asatiamanasikāraṃ
āpajjato  uppajjanteva  pāpakā  akusalā  vitakkā chandūpasañhitāpi
dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ   manasikātabbaṃ   tassa   tesaṃ   vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto  ye  pāpakā  akusalā  vitakkā
chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti
te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati
sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati . seyyathāpi bhikkhave puriso sīghaṃ
gaccheyya  tassa evamassa kinnukho ahaṃ sīghaṃ gacchāmi yannūnāhaṃ saṇikaṃ
gaccheyyanti so saṇikaṃ gaccheyya.
   {260.1} Tassa evamassa kinnukho ahaṃ saṇikaṃ gacchāmi yannūnāhaṃ
tiṭṭheyyanti so tiṭṭheyya . tassa evamassa kinnukho ahaṃ ṭhito yannūnāhaṃ
nisīdeyyanti  so nisīdeyya . tassa evamassa kinnukho ahaṃ nisinno
yannūnāhaṃ nipajjeyyanti so nipajjeyya . evañhi so bhikkhave puriso
oḷārikaṃ oḷārikaṃ iriyāpathaṃ abhinissajjetvā 1- sukhumaṃ sukhumaṃ iriyāpathaṃ
kappeyya evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesaṃpi vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā chandūpasañhitāpi .pe. Ekodibhoti samādhiyati.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. abhinivajjetvā.
   [261]  Tassa  ce  bhikkhave  bhikkhuno  tesaṃpi  vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ    manasikaroto   uppajjanteva   pāpakā
akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi
tena  bhikkhave  bhikkhunā dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ āhacca
cetasā  cittaṃ  abhiniggaṇhitabbaṃ  abhinippīḷetabbaṃ  abhisantāpetabbaṃ
tassa  dantebhi  dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ āhacca cetasā cittaṃ
abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato  abhisantāpayato  ye  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   {261.1} Seyyathāpi bhikkhave balavā puriso dubbalataraṃ purisaṃ sīse
vā gale vā khandhe vā gahetvā 1- abhiniggaṇheyya abhinippīḷeyya
abhisantāpeyya evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesaṃ vitakkānaṃ
vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto  uppajjanteva  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  tena
bhikkhave bhikkhunā dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ āhacca cetasā
cittaṃ   abhiniggaṇhitabbaṃ   abhinippīḷetabbaṃ  abhisantāpetabbaṃ  tassa
dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ āhacca cetasā cittaṃ abhiniggaṇhato
abhinippīḷayato abhisantāpayato ye pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi
@Footnote: 1 Sī. Yu. sīse gahetvā khandhe gahetvāti ime pāṭhā paññāyanti.
Dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ
gacchanti  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati
ekodibhoti samādhiyati.
   [262] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno yaṃ nimittaṃ āgamma
yaṃ  nimittaṃ  manasikaroto  uppajjanti  pāpakā  akusalā  vitakkā
chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi   mohūpasañhitāpi  tassa  tamhā
nimittā  aññaṃ  nimittaṃ  manasikaroto  kusalūpasañhitaṃ  ye  pāpakā
akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi
te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva
cittaṃ santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   {262.1} Tesaṃ vitakkānaṃ ādīnavaṃ upaparikkhato ye pāpakā akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti samādhiyati . tesaṃ vitakkānaṃ asati
amanasikāraṃ  āpajjato  ye pāpakā akusalā vitakkā chandūpasañhitāpi
dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te abbhatthaṃ gacchanti
tesaṃ  pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti
samādhiyati  .  tesaṃ  vitakkānaṃ  vitakkasaṅkhārasaṇṭhānaṃ  manasikaroto
ye  pāpakā  akusalā  vitakkā  chandūpasañhitāpi  dosūpasañhitāpi
@Footnote: 1 Sī. Yu. casaddo na dissati.
Mohūpasañhitāpi  te  pahīyanti  te  abbhatthaṃ gacchanti tesaṃ pahānā
ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati .
Dantebhi  dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ
abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato  abhisantāpayato  ye  pāpakā  akusalā
vitakkā   chandūpasañhitāpi   dosūpasañhitāpi  mohūpasañhitāpi  te
pahīyanti  te  abbhatthaṃ  gacchanti  tesaṃ  pahānā ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti samādhiyati.
   {262.2} Ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu vasī vitakkapariyāyapathesu yaṃ
vitakkaṃ  ākaṅkhissati  taṃ  vitakkaṃ vitakkessati yaṃ vitakkaṃ nākaṅkhissati
na  taṃ  vitakkaṃ  vitakkessati acchecchi taṇhaṃ vivattayi 1- saññojanaṃ
sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassāti.
   {262.3} Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Vitakkasaṇṭhānasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Sīhanādavaggo dutiyo.
           Tassudānaṃ
  cūḷasīhanādalomahaṃsavaro mahā  cūḷadukkhakkhandhaanumānikasuttaṃ
  khīlapatthamadhupiṇḍikadvidhāvitakkaṃ  pañcanimittakathā puna vaggo.
       -----------------------
@Footnote: 1 Sī. Yu. vāvattayi.
           Opammavaggo
           --------
           kakacūpamasuttaṃ
   [263]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā
moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ saṃsaṭṭho viharati . evaṃ saṃsaṭṭho
āyasmā  moliyaphagguno  bhikkhunīhi saddhiṃ viharati . sace koci bhikkhu
āyasmato  moliyaphaggunassa  sammukhā  tāsaṃ  bhikkhunīnaṃ  avaṇṇaṃ bhāsati
tenāyasmā  moliyaphagguno  kupito  anattamano adhikaraṇampi karoti .
Sace pana koci bhikkhu tāsaṃ bhikkhunīnaṃ sammukhā āyasmato moliyaphaggunassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  tena  tā  bhikkhuniyo kupitā anattamanā adhikaraṇampi
karonti. Evaṃ saṃsaṭṭho āyasmā moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ viharati.
   {263.1}  Atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca āyasmā bhante moliyaphagguno
bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ saṃsaṭṭho viharati evaṃ saṃsaṭṭho bhante āyasmā
moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ viharati sace koci bhikkhu āyasmato moliyaphaggunassa
sammukhā tāsaṃ bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhāsati tenāyasmā moliyaphagguno kupito
Anattamano  adhikaraṇampi  karoti  sace  pana  koci  bhikkhu  tāsaṃ
bhikkhunīnaṃ  sammukhā  āyasmato  moliyaphaggunassa  avaṇṇaṃ  bhāsati
tena  tā  bhikkhuniyo  kupitā  anattamanā adhikaraṇampi karonti evaṃ
saṃsaṭṭho bhante āyasmā moliyaphagguno bhikkhunīhi saddhiṃ viharatīti.
   [264]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  moliyaphaggunaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā
taṃ  āvuso moliyaphagguna 1- āmantetīti . evambhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  yenāyasmā  moliyaphagguno  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  moliyaphaggunaṃ  etadavoca  satthā  taṃ
āvuso  moliyaphagguna  āmantetīti  .  evamāvusoti kho āyasmā
moliyaphagguno  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {264.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ moliyaphaggunaṃ bhagavā
etadavoca saccaṃ kira tvaṃ phagguna bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ saṃsaṭṭho viharasi
evaṃ saṃsaṭṭho tvaṃ phagguna bhikkhunīhi saddhiṃ viharasi sace koci bhikkhu tuyhaṃ
sammukhā  tāsaṃ  bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhāsati tena tvaṃ kupito anattamano
adhikaraṇampi  karosi  sace  pana  koci bhikkhu tāsaṃ bhikkhunīnaṃ sammukhā
tuyhaṃ  avaṇṇaṃ  bhāsati  tena  tā  bhikkhuniyo  kupitā  anattamanā
adhikaraṇampi  karonti  evaṃ  saṃsaṭṭho  kira  tvaṃ  phagguna  bhikkhunīhi
saddhiṃ  viharasīti  . evaṃ bhante 2- . nanu tvaṃ phagguna kulaputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. phaggunāti dissati. sabbattha īdisameva. 2 Po. Ma. itisaddo dissati.
Saddhā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitoti. Evaṃ bhante 1-.
   {264.2} Na kho te etaṃ phagguna paṭirūpaṃ kulaputtassa saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitassa  yaṃ  tvaṃ  bhikkhunīhi saddhiṃ ativelaṃ
saṃsaṭṭho vihareyyāsi.
   {264.3}  Tasmātiha  phagguna  tava cepi koci sammukhā tāsaṃ
bhikkhunīnaṃ  avaṇṇaṃ  bhāseyya  tatrāpi  tvaṃ  phagguna  ye  gehasitā
chandā  ye  gehasitā  vitakkā  te  pajaheyyāsi tatrāpi phagguna
evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  ceva  me  cittaṃ  vipariṇataṃ  bhavissati na ca
pāpikaṃ  vācaṃ  nicchāressāmi  hitānukampī ca viharissāmi mettacitto
na dosantaroti evañhi te phagguna evaṃ 2- sikkhitabbaṃ.
   {264.4} Tasmātiha phagguna tava cepi koci sammukhā tāsaṃ bhikkhunīnaṃ
pāṇinā  pahāraṃ  dadeyya  leḍḍunā pahāraṃ dadeyya daṇḍena pahāraṃ
dadeyya  satthena pahāraṃ dadeyya tatrāpi tvaṃ phagguna ye gehasitā
chandā ye gehasitā vitakkā te pajaheyyāsi tatrāpi te phagguna evaṃ
sikkhitabbaṃ  na ceva me cittaṃ vipariṇataṃ bhavissati na ca pāpikaṃ vācaṃ
nicchāressāmi  hitānukampī ca viharissāmi mettacitto na dosantaroti
evañhi te phagguna sikkhitabbaṃ.
   {264.5}  Tasmātiha  phagguna tava cepi koci sammukhā avaṇṇaṃ
bhāseyya  tatrāpi  tvaṃ phagguna ye gehasitā chandā ye gehasitā
vitakkā  te  pajaheyyāsi  tatrāpi te phagguna evaṃ sikkhitabbaṃ na
ceva me cittaṃ vipariṇataṃ bhavissati na ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāmi
hitānukampī   ca   viharissāmi  mettacitto  na  dosantaroti
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo dissati. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Evañhi te phagguna sikkhitabbaṃ.
   {264.6} Tasmātiha phagguna tava cepi koci pāṇinā pahāraṃ dadeyya
leḍḍunā  pahāraṃ  dadeyya  daṇḍena pahāraṃ dadeyya satthena pahāraṃ
dadeyya tatrāpi tvaṃ phagguna ye gehasitā chandā ye gehasitā vitakkā
te pajaheyyāsi tatrāpi te phagguna evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva me cittaṃ
vipariṇataṃ  bhavissati  na ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāmi hitānukampī ca
viharissāmi mettacitto na dosantaroti evañhi te phagguna sikkhitabbanti.
   [265]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū āmantesi ārādhayiṃsu vata
me  bhikkhave  bhikkhū  ekaṃ  samayaṃ  cittaṃ . idhāhaṃ bhikkhave bhikkhū
āmantesiṃ  ahaṃ  kho bhikkhave ekāsanabhojanaṃ bhuñjāmi ekāsanabhojanaṃ
kho   ahaṃ   bhikkhave  bhuñjamāno  appābādhatañca  sañjānāmi
appātaṅkatañca  lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañca  .  etha
tumhepi  bhikkhave  ekāsanabhojanaṃ bhuñjatha ekāsanabhojanaṃ kho bhikkhave
tumhepi  bhuñjamānā  appābādhatañca  sañjānissatha  appātaṅkatañca
lahuṭṭhānañca  balañca  phāsuvihārañcāti  .  na  me  bhikkhave tesu
bhikkhūsu  anusāsanī  karaṇīyā  ahosi  satuppādakaraṇīyameva  bhikkhave
tesu bhikkhūsu ahosi.
   {265.1}   Seyyathāpi  bhikkhave  subhūmiyaṃ  cātummahāpathe
ājaññaratho  sudanto  yutto  assa  ṭhito  odhastapatodo  tamenaṃ
dakkho  yoggācariyo  assadammasārathi  abhirūhitvā  vāmena  hatthena
rasmiyo  gahetvā  dakkhiṇena  hatthena  patodaṃ  gahetvā yenicchakaṃ
Yadicchakaṃ  sāreyyāpi  paccāsāreyyāpi  evameva  kho bhikkhave na
me  tesu  bhikkhūsu  anusāsanī  karaṇīyā  ahosi  satuppādakaraṇīyameva
bhikkhave  tesu  bhikkhūsu ahosi . tasmātiha bhikkhave tumhepi akusalaṃ
pajahatha  kusalesu  dhammesu  āyogaṃ  karotha evañhi tumhepi imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatha.
   {265.2} Seyyathāpi bhikkhave gāmassa vā nigamassa vā avidūre
mahantaṃ  sālavanaṃ  tañcassa elaṇḍehi sañchannaṃ tassa kocideva puriso
uppajjeyya  atthakāmo  hitakāmo  yogakkhemakāmo  so  yā tā
sālalaṭṭhiyo  kuṭilā  ojasāraṇiyo 1- tā tacchetvā 2- bahiddhā
nīhareyya  antovanaṃ  suvisodhitaṃ visodheyya yā pana tā sālalaṭṭhiyo
ujukā  sujātā  [3]- sammā parihareyya evañahi 4- taṃ bhikkhave
sālavanaṃ aparena samayena vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya evameva
kho bhikkhave tumhepi akusalaṃ pajahatha kusalesu dhammesu āyogaṃ karotha
evañhi tumhepi imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatha.
   [266] Bhūtapubbaṃ bhikkhave imissāyeva sāvatthiyā vedehikā nāma
gahapatānī ahosi . vedehikāya bhikkhave gahapatāniyā evaṃ kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  soratā  vedehikā  gahapatānī  nivātā
vedehikā  gahapatānī upasantā vedehikā gahapatānīti . vedehikāya
kho  pana  bhikkhave  gahapatāniyā  kāḷī  nāma dāsī ahosi dakkhā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. ojāpaharaṇīyo. 2 Po. Ma. chetvā. 3 Ma. Yu. tā.
@4 Po. Ma. Yu. evaṃ hetaṃ.
Analasā susaṃvihitakammantā.
   {266.1} Atha kho bhikkhave kāḷiyā dāsiyā etadahosi mayhaṃ kho
ayyāya  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo abbhuggato soratā vedehikā
gahapatānī  nivātā  vedehikā  gahapatānī  upasantā  vedehikā
gahapatānīti  kinnukho  me  ayyā  santaṃyeva nu kho ajjhattaṃ kopaṃ
na  pātukaroti  udāhu  asantaṃ  udāhu  mayhaṃpete  1- kammantā
susaṃvihitā  yena  me ayyā santaṃyeva ajjhattaṃ kopaṃ na pātukaroti
no asantaṃ yannūnāhaṃ ayyaṃ vīmaṃseyyanti.
   {266.2} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī divā uṭṭhāsi. Atha kho
bhikkhave vedehikā gahapatānī kāḷiṃ dāsiṃ etadavoca he je kāḷīti.
Kiṃ ayyeti . kiṃ je divā uṭṭhāsīti . Na khvayye kiñcīti. No vata
re  kiñci  pāpadāsi  2-  divā  uṭṭhāsīti  kupitā  anattamanā
bhakuṭimakāsi  3-  .  atha kho bhikkhave kāḷiyā dāsiyā etadahosi
santaṃyeva  me  ayyā  ajjhattaṃ  kopaṃ  na pātukaroti no asantaṃ
mayhaṃpete  kammantā  susaṃvihitā yena me ayyā santaṃyeva ajjhattaṃ
kopaṃ  na  pātukaroti  no  asantaṃ  yannūnāhaṃ  bhiyyoso  mattāya
ayyaṃ vīmaṃseyyanti.
   {266.3} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī divātaraṃyeva uṭṭhāsi.
Atha  kho  bhikkhave  vedehikā  gahapatānī  kāḷiṃ  dāsiṃ etadavoca
he  je kāḷīti . kiṃ ayyeti . kiṃ je divā uṭṭhāsīti . na
khvayye   kiñcīti  .   no  vata  re  kiñci  pāpadāsi
@Footnote: 1 Ma. mayhamevete. Yu. mayhevete. 2 Ma. Yu. pāpidāsi.
@3 Ma. bhākuṭiṃ. Yu. bhūkuṭiṃ.
Divā  1-  uṭṭhāsīti kupitā anattamanā anattamanavācaṃ nicchāreti .
Atha  kho bhikkhave kāḷiyā dāsiyā etadahosi santaṃyeva me ayyā
ajjhattaṃ  kopaṃ  na  pātukaroti  no  asantaṃ  mayhaṃpete kammantā
susaṃvihitā  yena  me ayyā santaṃyeva ajjhattaṃ kopaṃ na pātukaroti
no asantaṃ yannūnāhaṃ bhiyyoso mattāya ahaṃ vīmaṃseyyanti.
   {266.4} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī divātaraṃyeva uṭṭhāsi.
Atha kho bhikkhave vedehikā gahapatānī kāḷiṃ dāsiṃ etadavoca he je
kāḷīti . kiṃ ayyeti . kiṃ je divātaraṃ uṭṭhāsīti . na khvayye
kiñcīti  .  no vata re kiñci pāpadāsi divātaraṃ uṭṭhāsīti kupitā
anattamanā  aggaḷasūciṃ  gahetvā  sīse  pahāraṃ  adāsi  sīsaṃ  te
bhindissāmīti 2-.
   {266.5} Atha kho bhikkhave kāḷī dāsī bhinnena sīsena lohitena
gaḷantena  paṭivissakānaṃ  ujjhāpesi  passathayye  soratāya  kammaṃ
passathayye  nivātāya  kammaṃ  passathayye  upasantāya  kammaṃ kathaṃ hi
nāma  ekadāsiyā  divā  uṭṭhāsīti  kupitā  anattamanā  aggaḷasūciṃ
gahetvā sīse pahāraṃ dassati sīsaṃ te bhindissāmīti 3-.
   {266.6} Atha kho bhikkhave vedehikāya gahapatāniyā aparena samayena
evaṃ  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchi  caṇḍī  vedehikā gahapatānī
anivātā  vedehikā  gahapatānī anupasantā vedehikā gahapatānīti .
Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu tāvadeva soratasorato hoti
@Footnote: 1 Ma. divātaraṃ. 2 Sī. Ma. Yu. sīsaṃ vo bhindi. 3 Sī. Ma. Yu. sīsaṃ vo
@bhindissatīti.
Nivātanivāto  hoti  upasantūpasanto  hoti  yāva  na  amanāpā
vacanapathā phusanti yato ca kho 1- bhikkhave bhikkhuṃ amanāpā vacanapathā
phusanti  atha  kho bhikkhave soratoti veditabbo nivātoti veditabbo
upasantoti  veditabbo  .  nāhantaṃ  bhikkhave bhikkhuṃ suvacoti vadāmi
yo   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   suvaco
hoti  sovacassataṃ āpajjati taṃ kissa hetu tañhi so bhikkhave bhikkhu
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ    alabhamāno   na
suvaco hoti na sovacassataṃ āpajjati. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu dhammaṃyeva
sakkaronto  dhammaṃ  garukaronto  dhammaṃ  apacāyamāno  suvaco hoti
sovacassataṃ  āpajjati  tamahaṃ  suvacoti  vadāmi . tasmātiha bhikkhave
dhammaṃyeva  sakkarontā  dhammaṃ garukarontā [2]- dhammaṃ apacāyamānā
suvacā  bhavissāma  sovacassataṃ  āpajjissāmāti evañhi vo bhikkhave
sikkhitabbaṃ.
   [267]  Pañcime bhikkhave vacanapathā yehi vo pare vadamānā
vadeyyuṃ kālena vā akālena vā bhūtena vā abhūtena vā saṇhena
vā  pharusena vā atthasañhitena vā anatthasañhitena vā mettacittā
vā dosantarā vā . kālena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ
akālena  vā bhūtena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ abhūtena
vā  saṇhena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ pharusena vā
atthasañhitena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ anatthasañhitena
@Footnote: 1 Ma. khosaddo na dissati. 2 Ma. dhammaṃ mānentā dhammaṃ pūjentā.
Vā  mettacittā  vā  bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ dosantarā
vā  .  tatrāpi vo bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva no cittaṃ
vipariṇataṃ  bhavissati  na  ca  pāpikaṃ  vācaṃ nicchāressāma hitānukampī
ca viharissāma mettacittā na dosantarā tañca puggalaṃ mettāsahagatena
cetasā  pharitvā  viharissāma  tadārammaṇañca  sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [268]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso āgaccheyya kuddālapiṭakaṃ
ādāya so evaṃ vadeyya ahaṃ imaṃ mahāpaṭhaviṃ apaṭhaviṃ karissāmīti .
So tatra tatra khaneyya 1- tatra tatra vikīreyya tatra tatra oṭṭhubheyya
tatra  tatra  omutteyya  apaṭhavī  bhavasi  apaṭhavī bhavasīti . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso  imaṃ  mahāpaṭhaviṃ  apaṭhaviṃ
kareyyāti  .  no  hetaṃ  bhante  taṃ kissa hetu ayañhi bhante
mahāpaṭhavī  gambhīrā  appameyyā  sā  na  sukarā  apaṭhaviṃ  kātuṃ
yāvadeva ca pana so puriso kilamathassa vighātassa bhāgī assāti.
   {268.1} Evameva kho bhikkhave pañcime vacanapathā yehi vo pare
vadamānā vadeyyuṃ kālena vā akālena vā bhūtena vā abhūtena vā saṇhena
vā  pharusena vā atthasañhitena vā anatthasañhitena vā mettacittā
vā dosantarā vā . kālena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. vikhineyya.
Akālena  vā bhūtena vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ abhūtena
vā  saṇhena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ pharusena vā
atthasañhitena  vā  bhikkhave  pare vadamānā vadeyyuṃ anatthasañhitena
vā  mettacittā  vā  bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ dosantarā
vā . tatrāpi vo bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva no cittaṃ vipariṇataṃ
bhavissati na ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāma hitānukampī ca viharissāma
mettacittā  na  dosantarā  tañca  puggalaṃ mettāsahagatena cetasā
pharitvā  viharissāma  tadārammaṇañca  sabbāvantaṃ  lokaṃ  paṭhavīsamena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [269]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  āgaccheyya lākhaṃ vā
haliddaṃ  vā  nīlaṃ  vā  mañjeṭṭhaṃ vā ādāya so evaṃ vadeyya
ahaṃ  imasmiṃ  ākāse  rūpāni likhissāmi rūpapātubhāvaṃ karissāmīti .
Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu so puriso imasmiṃ ākāse rūpāni 1-
likheyya  rūpapātubhāvaṃ  kareyyāti  .  no  hetaṃ bhante taṃ kissa
hetu  ayañhi  bhante  ākāso  arūpī  anidassano  tattha  na
sukaraṃ  rūpaṃ  likhituṃ  rūpapātubhāvaṃ kātuṃ yāvadeva ca pana so puriso
kilamathassa vighātassa bhāgī assāti . evameva kho bhikkhave pañcime
vacanapathā  yehi vo pare vadamānā vadeyyuṃ kālena vā akālena
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpaṃ.
Vā  .pe.  tadārammaṇañca  sabbāvantaṃ  lokaṃ ākāsasamena cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [270] Seyyathāpi bhikkhave puriso āgaccheyya ādittaṃ tiṇukkaṃ
ādāya  so  evaṃ  vadeyya  ahaṃ  imāya  ādittāya  tiṇukkāya
gaṅgaṃ  nadiṃ  santāpessāmi  samparitāpessāmīti  .  taṃ  kiṃ maññatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  ādittāya  tiṇukkāya gaṅgaṃ nadiṃ
santāpeyya  samparitāpeyyāti  .  no  hetaṃ  bhante  taṃ  kissa
hetu  gaṅgā  hi  bhante nadī gambhīrā appameyyā sā na sukarā
ādittāya  tiṇukkāya  santāpetuṃ  samparitāpetuṃ  yāvadeva  ca pana
so  puriso  kilamathassa  vighātassa  bhāgī assāti . evameva kho
bhikkhave pañcime vacanapathā yehi vo pare vadamānā vadeyyuṃ kālena
vā akālena vā .pe. tadārammaṇañca sabbāvantaṃ lokaṃ gaṅgāsamena
cetasā  vīpulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [271]  Seyyathāpi  bhikkhave  viḷārabhastā  madditā sumadditā
suparimadditā  mudukā  tūlinī  chinnasassarā  chinnapabbharā  atha  puriso
āgaccheyya  kaṭṭhaṃ  vā kaṭhalaṃ vā ādāya so evaṃ vadeyya ahaṃ
imaṃ viḷārabhastaṃ madditaṃ sumadditaṃ suparimadditaṃ mudukaṃ tūliniṃ chinnasassaraṃ
chinnapabbharaṃ  kaṭṭhena  vā  kaṭhalena  vā  sarasaraṃ  karissāmi bharabharaṃ
Karissāmīti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu so puriso imaṃ 1-
viḷārabhastaṃ  madditaṃ  sumadditaṃ  suparimadditaṃ  mudukaṃ  tūliniṃ  chinnasassaraṃ
chinnapabbharaṃ  kaṭṭhena  vā  kaṭhalena  vā  sarasaraṃ  kareyya  bharabharaṃ
kareyyāti  . no hetaṃ bhante taṃ kissa hetu ayañahi 2- bhante
viḷārabhastā   madditā  sumadditā  suparimadditā  mudukā  tūlinī
chinnasassarā  chinnapabbharā  sā na sukarā kaṭṭhena vā kaṭhalena vā
sarasaraṃ  kātuṃ  bharabharaṃ kātuṃ yāvadeva ca pana so puriso kilamathassa
vighātassa bhāgī assāti.
   {271.1} Evameva kho bhikkhave pañcime vacanapathā yehi vo
pare  vadamānā  vadeyyuṃ  kālena  vā akālena vā bhūtena vā
abhūtena  vā  saṇhena  vā  pharusena  vā  atthasañhitena  vā
anatthasañhitena  vā  mettacittā  vā  dosantarā vā . kālena
vā bhikkhave pare vadamānā vadeyyuṃ akālena vā bhūtena vā bhikkhave
pare  vadamānā  vadeyyuṃ  abhūtena vā saṇhena vā bhikkhave pare
vadamānā  vadeyyuṃ  pharusena  vā  atthasañhitena vā bhikkhave pare
vadamānā  vadeyyuṃ  anatthasañhitena  vā  mettacittā  vā bhikkhave
pare  vadamānā  vadeyyuṃ  dosantarā vā . tatrāpi vo bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ  na  ceva  no  cittaṃ  vipariṇataṃ  bhavissati na ca
pāpikaṃ  vācaṃ  nicchāressāma  hitānukampī ca viharissāma mettacittā
na  dosantarā  tañca  puggalaṃ  mettāsahagatena  cetasā  pharitvā
viharissāma   tadārammaṇañca   sabbāvantaṃ  lokaṃ  viḷārabhastasamena
@Footnote: 1 Ma. amuṃ. 2 Ma. am hi.
Cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [272] Ubhatodaṇḍakenapi ce bhikkhave kakacena corā vocarakā
aṅgamaṅgāni  okanteyyuṃ  tatrāpi  yo  mano  padūseyya  na me
so tena sāsanakaro . tatrāpi vo bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ na ceva
no  cittaṃ  vipariṇataṃ  bhavissati  na  ca pāpikaṃ vācaṃ nicchāressāma
hitānukampī  ca  viharissāma  mettacittā  na  dosantarā  tañca
puggalaṃ  mettāsahagatena  cetasā  pharitvā  viharissāma tadārammaṇañca
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā viharissāmāti evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [273]  Imañca  tumhe  bhikkhave  kakacūpamaṃ  ovādaṃ abhikkhaṇaṃ
manasikareyyātha  passatha  no  tumhe  bhikkhave  tañca  vacanapathaṃ aṇuṃ
vā thūlaṃ vā yaṃ tumhe nādhivāseyyāthāti . no hetaṃ bhante .
Tasmātiha  bhikkhave  imaṃ  kakacūpamaṃ  ovādaṃ  abhikkhaṇaṃ  manasikarotha
taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Kakacūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            ---------
           Alagaddūpamasuttaṃ
   [274]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
ariṭṭhassa nāma bhikkhuno gandhavādhipubbassa 1- evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti  .  assosuṃ  kho  sambahulā  bhikkhū  ariṭṭhassa kira
nāma  bhikkhuno  gandhavādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {274.1} Atha kho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ etadavocuṃ
saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā
kho  ahaṃ  āvuso  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ
antarāyāyāti  .  atha  kho te bhikkhū ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabādhi.... ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Etasmā   pāpakā   diṭṭhigatā   vivecetukāmā   samanuyuñjanti
samanuggāhanti  samanubhāsanti  mā  hevaṃ  āvuso  ariṭṭha avaca mā
bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo   ettha   bhiyyo   maṃsapesūpamā   kāmā   vuttā
bhagavatā ....
   {274.2} Tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā .... Aṅgārakāsūpamā
kāmā vuttā bhagavatā ... . Supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ....
Yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ... . rukkhaphalūpamā kāmā vuttā
bhagavatā ... . asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā .... Sattisūlūpamā
kāmā  vuttā bhagavatā ... . sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyoti  .  evampi
kho  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo  tehi  bhikkhūhi samanuyuñjiyamāno
samanuggāhiyamāno  samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ thāmasā
parāmassa 1- abhinivissa voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  yeme antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   [275]  Yato  kho  te  bhikkhū  nāsakkhiṃsu  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. parāmāsā.
Gandhavādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ atha kho te bhikkhū
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  ariṭṭhassa  nāma bhante bhikkhuno gandhavādhipubbassa evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā  yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā te paṭisevato
nālaṃ  antarāyāyāti  assumhā  kho  mayaṃ  bhante  ariṭṭhassa kira
nāma  bhikkhuno  gandhavādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
   {275.1} atha kho mayaṃ bhante yena ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
tenupasaṅkamimhā   upasaṅkamitvā   ariṭṭhaṃ   bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ
etadavocumhā saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā yeme
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
evaṃ  vutte bhante ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo amhe etadavoca
evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti atha kho mayaṃ bhante ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ etasmā
pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjimhā  samanuggāhimhā
Samanubhāsimhā  mā  hevaṃ  āvuso  ariṭṭha  avaca  mā  bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyo .pe. sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti
   {275.2}  evampi  kho bhante ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
amhehi   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno
tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā parāmassa abhinivissa voharati evaṃ
byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
yato  kho  mayaṃ  bhante  nāsakkhimhā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ
etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetuṃ atha mayaṃ etamatthaṃ bhagavato
ārocemāti.
   [276]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ āmantehi
satthā  taṃ  āvuso ariṭṭha āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  yena  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ  etadavoca
Satthā taṃ āvuso ariṭṭha āmantetīti . evamāvusoti kho ariṭṭho
bhikkhu  gandhavādhipubbo  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ bhagavā etadavoca
saccaṃ  kira  te  ariṭṭha  evarūpaṃ  pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {276.1}  Evaṃ byā kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato  nālaṃ  antarāyāyāti . kassa kho nāma tvaṃ moghapurisa
mayā  evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāsi  .  nanu  mayā moghapurisa
anekapariyāyena  antarāyikā  dhammā  vuttā  alañca  pana  te
paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā
mayā ... . maṃsapesūpamā kāmā vuttā mayā .... Tiṇukkūpamā kāmā
vuttā mayā .... Aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā mayā .... Supinakūpamā
kāmā vuttā mayā .... Yācitakūpamā kāmā vuttā mayā .... Rukkhaphalūpamā
kāmā vuttā mayā .... Asisūnūpamā kāmā vuttā mayā .... Sattisūlūpamā
kāmā vuttā mayā ... . sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo atha ca pana tvaṃ moghapurisa attanā
Duggahitena  amhe ceva abbhācikkhasi attānañca khanasi bahuñca apuññaṃ
pasavasi  tañhi te moghapurisa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti .
Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apināyaṃ 1-
ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo  usmikatopi  imasmiṃ  dhammavinayeti .
Kiñhi 2- siyā bhante no hetaṃ bhanteti . evaṃ vutte ariṭṭho
bhikkhu  gandhavādhipubbo  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [277]  Atha  kho bhagavā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ tuṇhībhūtaṃ
maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā
ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ  etadavoca  paññāyissasi  kho  tvaṃ
moghapurisa  etena  sakena  pāpakena  diṭṭhigatena  idhāhaṃ  bhikkhū
paṭipucchissāmīti  .  atha  kho bhagavā bhikkhū āmantesi tumhepi me
bhikkhave evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha yathāyaṃ ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
attanā   duggahite   amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca
khanati  bahuñca  apuññaṃ pasavatīti . no hetaṃ bhante anekapariyāyena
hi  no  bhante  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā alañca pana
te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā  vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  .pe.  sappasirūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā
@Footnote: 1 Po. atha panāyaṃ. 2 Po. kiñci siyā.
Bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti . sādhu 1- kho me tumhe
bhikkhave  evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānātha  anekapariyāyena hi vo
bhikkhave antarāyikā dhammā vuttā mayā alañca pana te paṭisevato
antarāyāya   appassādā   kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā
mayā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  .pe.
Sappasirūpamā  kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  atha  ca  panāyaṃ  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo
attanā  duggahitena  amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca  khanati
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  tañhi  tassa  moghapurisassa  bhavissati
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya . so vata bhikkhave aññatreva kāmehi
aññatra  kāmasaññāya  aññatra  kāmavitakkehi  kāme  paṭisevissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [278]  Idha  bhikkhave ekacce moghapurisā dhammaṃ pariyāpuṇanti
suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ
na  upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā  paññāya  atthaṃ  anupaparikkhataṃ
na  nijjhānaṃ  khamanti  te  upārambhānisaṃsā ceva dhammaṃ pariyāpuṇanti
itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya  dhammaṃ  pariyāpuṇanti  tañcassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. sādhu bhikkhave. 2 Ma. sādhu sādhu bhikkhave.
Atthaṃ  nānubhonti  tesaṃ  te  dhammā  duggahitā  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu duggahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   {278.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesī
alagaddapariyesanaṃ caramāno so passeyya mahantaṃ alagaddaṃ tamenaṃ bhoge
vā naṅguṭṭhe vā gaṇheyya tassa so alagaddo paṭinivattitvā hatthe
vā bāhāya vā aññatarasmiṃ vā aṅgapaccaṅge ḍaṃseyya so tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ taṃ kissa hetu duggahitattā
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce moghapurisā dhammaṃ
pariyāpuṇanti  suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ vedallaṃ te taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya
atthaṃ na upaparikkhanti tesaṃ te dhammā paññāya atthaṃ anupaparikkhataṃ na
nijjhānaṃ  khamanti  te  upārambhānisaṃsā  ceva  dhammaṃ  pariyāpuṇanti
itivādappamokkhānisaṃsā  ca yassatthāya 1- dhammaṃ pariyāpuṇanti tañcassa
atthaṃ  nānubhonti  tesaṃ  te  dhammā  duggahitā  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu duggahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   [279] Idha pana bhikkhave ekacce kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇanti
suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ
upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā  paññāya  atthaṃ  upaparikkhataṃ
@Footnote: 1 Ma. yassa catthāya.
Nijjhānaṃ  khamanti  te  na  ceva upārambhānisaṃsā dhammaṃ pariyāpuṇanti
na  itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya  dhammaṃ  pariyāpuṇanti
tañcassa  atthaṃ  anubhonti tesaṃ te dhammā sugahitā dīgharattaṃ hitāya
sukhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu sugahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   {279.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesī
alagaddapariyesanaṃ  caramāno  so  passeyya  mahantaṃ  alagaddaṃ tamenaṃ
ajapadena  daṇḍena  suniggahitaṃ  niggaṇheyya  ajapadena  daṇḍena
suniggahitaṃ  niggahetvā  gīvāyaṃ  sugahitaṃ  gaṇheyya  kiñcāpi  so
bhikkhave  alagaddo  tassa  purisassa  hatthaṃ  vā bāhaṃ vā aññataraṃ
vā aṅgapaccaṅgaṃ bhogehi palivedheyya atha kho so neva tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ taṃ kissa hetu sugahitattā
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce kulaputtā dhammaṃ
pariyāpuṇanti  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ
jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā  tesaṃ
dhammānaṃ  paññāya  atthaṃ  upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā paññāya
atthaṃ  upaparikkhataṃ  nijjhānaṃ  khamanti  te  na ceva upārambhānisaṃsā
dhammaṃ  pariyāpuṇanti  na  itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya
dhammaṃ   pariyāpuṇanti  tañcassa  atthaṃ  anubhonti  tesaṃ  te
dhammā  sugahitā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  saṃvattanti  taṃ  kissa
hetu  sugahitattā  bhikkhave  dhammānaṃ  .  tasmātiha  bhikkhave
Yassa  me  bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyātha  tathā naṃ dhāreyyātha
yassa  ca  pana  me  bhāsitassa  atthaṃ na ājāneyyātha ahaṃ vo
tattheva  paṭipucchitabbo  ye  vā  panassu  viyattā  bhikkhū kullūpamaṃ
vo  bhikkhave  dhammaṃ  desissāmi  nittharaṇatthāya  no gahaṇatthāya taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [280]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  bhikkhave  puriso
addhānamaggapaṭipanno  so  passeyya  mahantaṃ  udakaṇṇavaṃ  orimatīraṃ
sāsaṅkaṃ  sappaṭibhayaṃ  pārimatīraṃ  khemaṃ  appaṭibhayaṃ  na  cāssa nāvā
santāraṇī  uttarasetu  vā  apārā  pāraṃ gamanāya tassa evamassa
ayaṃ  kho  mahā  udakaṇṇavo  orimatīraṃ sāsaṅkaṃ sappaṭibhayaṃ pārimatīraṃ
khemaṃ  appaṭibhayaṃ  natthi ca nāvā santāraṇī uttarasetu vā apārā
pāraṃ  gamanāya  yannūnāhaṃ  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ
bandhitvā  taṃ  kullaṃ  nissāya  hatthehi ca pādehi ca vāyamamāno
sotthinā pāraṃ uttareyyanti.
   {280.1}  Atha  kho  so bhikkhave puriso tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ  bandhitvā taṃ kullaṃ nissāya hatthehi ca pādehi
ca vāyamamāno sotthinā pāraṃ uttareyya tassa [1]- uttiṇṇassa 2-
pāragatassa  evamassa  bahukāro  kho me ayaṃ kullo imāhaṃ kullaṃ
nissāya  hatthehi  ca  pādehi  ca  vāyamamāno  sotthinā  pāraṃ
uttiṇṇo  yannūnāhaṃ  imaṃ  kullaṃ  sīse  3-  vā  āropetvā
@Footnote: 1 Ma. purisassa. 2 Yu. tiṇṇassa. 3 Ma. thale vā ussādetvā udake vā
@opilāpetvā.
Khandhe vā paccāropetvā yenakāmaṃ pakkameyyanti . taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  evaṃkārī  tasmiṃ kulle kiccakārī
assāti  .  no hetaṃ bhante . kathaṃkārī ca so bhikkhave puriso
tasmiṃ  kulle kiccakārī assa . idha bhikkhave tassa purisassa [1]-
pāragatassa  evamassa  bahukāro  kho me ayaṃ kullo imāhaṃ kullaṃ
nissāya  hatthehi  ca  pādehi  ca  vāyamamāno  sotthinā  pāraṃ
uttiṇṇo  yannūnāhaṃ  imaṃ kullaṃ thale vā ussāpetvā 2- udake
vā  opilāpetvā  yenakāmaṃ  pakkameyyanti . evaṃkārī kho so
bhikkhave  puriso  tasmiṃ  kulle  kiccakārī  assa . evameva kho
bhikkhave  kullūpamo  mayā  dhammo  desito  nittharaṇatthāya  no
gahaṇatthāya  kullūpamaṃ  vo  bhikkhave  dhammaṃ  desitaṃ  ājānantehi
dhammāpi vo pahātabbā pageva adhammā.
   [281]  Chayimāni  bhikkhave  diṭṭhiṭṭhānāni  . katamāni cha .
Idha  bhikkhave  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  vedanaṃ  etaṃ  mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  saññaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  saṅkhāre etaṃ mama esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. tiṇṇassa. Sī. Yu. ussāretvā. 2 Ma. usasādetvā.
Eso  me attāti samanupassati yampidaṃ 1- diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ
pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi  etaṃ  mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  yampidaṃ  2-  diṭṭhiṭṭhānaṃ  so
loko  so  attā  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti  tampi  etaṃ  mama
esohamasmi eso me attāti samanupassati.
   {281.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  rūpaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  vedanaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  saññaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  saṅkhāre  netaṃ
mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  yampidaṃ  3-
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tampi
netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti samanupassati yampidaṃ 3-
diṭṭhiṭṭhānaṃ  so  loko  so  attā so pecca bhavissāmi nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti tampi
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti samanupassati so evaṃ
samanupassanto asati na paritassatīti.
   [282]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
siyā  nu  kho  bhante bahiddhā asati paritassanāti . siyā bhikkhūti
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. yampi taṃ.
Bhagavā  avoca  idha  bhikkhu  ekaccassa  evaṃ hoti ahu vata me
taṃ  vata  me  natthi  siyā  vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti so
socati  kilamati  paridevati  urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati
evaṃ kho bhikkhu bahiddhā asati paritassanā hotīti.
   {282.1}  Siyā  pana bhante bahiddhā asati aparitassanāti .
Siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa na evaṃ hoti ahu vata
me taṃ vata me natthi siyā vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhu bahiddhā asati aparitassanā hotīti.
   {282.2} Siyā nu kho bhante ajjhattaṃ asati paritassanāti .
Siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa evaṃ diṭṭhi hoti so
loko  so  attā  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo   sassatisamaṃ   tatheva  ṭhassāmīti  so  suṇāti
tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhāna-
pariyuṭṭhānābhinivesānusayānaṃ    samugghātāya    sabbasaṅkhārasamathāya
sabbūpadhipaṭinissaggāya    taṇhakkhayāya    virāgāya    nirodhāya
nibbānāya dhammaṃ desentassa.
   {282.3}  Tassevaṃ  hoti  ucchijjissāmi nāmassu vinassissāmi
nāmassu nassu nāma bhavissāmīti so socati kilamati paridevati urattāḷiṃ
kandati  sammohaṃ āpajjati evaṃ kho bhikkhu ajjhattaṃ asati paritassanā
hotīti . siyā 1- pana bhante ajjhattaṃ asati aparitassanāti. Siyā
@Footnote: 1 Po. siyā nukho bhante.
Bhikkhūti  bhagavā avoca idha bhikkhave ekaccassa na evaṃ diṭṭhi hoti
so  loko so attā so pecca bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo   sassatisamaṃ   tatheva  ṭhassāmīti  so  suṇāti
tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhāna-
pariyuṭṭhānābhinivesānusayānaṃ    samugghātāya    sabbasaṅkhārasamathāya
sabbūpadhipaṭinissaggāya  taṇhakkhayāya  virāgāya  nirodhāya  nibbānāya
dhammaṃ  desentassa  .  tassa na evaṃ hoti ucchijjissāmi nāmassu
vinassissāmi  nāmassu  nassu  nāma  bhavissāmīti  so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhu ajjhattaṃ asati aparitassanā hoti.
   [283] Taṃ 1- bhikkhave pariggahaṃ pariggaṇheyyātha yvāssa 2- pariggaho
nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva tiṭṭheyya 3-
passatha no tumhe bhikkhave taṃ pariggahaṃ yvāssa 2- pariggaho nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  tiṭṭheyyāti .
No hetaṃ bhante . sādhu bhikkhave ahampi kho taṃ bhikkhave pariggahaṃ
na  samanupassāmi  yvāssa  2-  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva tiṭṭheyya.
   {283.1}  Taṃ bhikkhave attavādupādānaṃ upādiyetha yassa  4-
attavādupādānaṃ   upādiyato   na   uppajjeyyuṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   passatha   no   tumhe  bhikkhave  taṃ
@Footnote: 1 Po. tañca bhikkhave. 2 Po. yavāssu pariggaho. 3 Po. tiṭṭheyyāti.
@4 Sī. Yu. yaṃ assa.
Attavādupādānaṃ  yassa  attavādupādānaṃ  upādiyato  na uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  no  hetaṃ  bhante  . sādhu
bhikkhave  ahampi  kho  taṃ  bhikkhave attavādupādānaṃ na samanupassāmi
yassa  attavādupādānaṃ  upādiyato  na uppajjeyyuṃ sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {283.2}  Taṃ  bhikkhave diṭṭhinissayaṃ nissayetha yassa diṭṭhinissayaṃ
nissayato   na   uppajjeyyuṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
passatha no tumhe bhikkhave taṃ diṭṭhinissayaṃ yassa diṭṭhinissayaṃ nissayato
na  uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  no  hetaṃ
bhante  .  sādhu  bhikkhave  ahampi  kho  taṃ  bhikkhave diṭṭhinissayaṃ
na  samanupassāmi  yassa  diṭṭhinissayaṃ  nissayato  na  uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   [284]  Attani  vā bhikkhave sati attaniyaṃ meti assāti .
Evaṃ bhante . attaniye vā bhikkhave sati attā meti assāti.
Evaṃ bhante . attani ca bhikkhave attaniye 1- ca saccato thetato
anupalabbhiyamāne  yampidaṃ 2- diṭṭhiṭṭhānaṃ so loko so attā so
pecca  bhavissāmi  nicco  dhuvo  sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassāmīti  nanāyaṃ  bhikkhave kevalo paripūro bāladhammoti .
Kiñhi no siyā bhante kevalo hi 3- bhante 4- paripūro bāladhammoti.
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  rūpaṃ  niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
@Footnote: 1 Po. attaniyeva saccato thetato ca. 2 Po. Ma. yampitaṃ.
@3-4 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante .
Yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ
kiṃ maññatha bhikkhave vedanā .pe. saññā ... Saṅkhārā ... Viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
   {284.1} No hetaṃ bhante . tasmātiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  yākāci vedanā .pe. yākāci saññā ... yekeci
saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi
na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [285]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  nibbindati saññāyapi nibbindati saṅkhāresupi 1-
nibbindati  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  2-  virajjati  virāgā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. pañcasu ṭhānesu pisaddo na dissati. 2 Ma. nibbidā.
Vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti 1- . ayaṃ
vuccati   bhikkhave  bhikkhu  ukkhittapaligho  itipi  saṅkiṇṇaparikkho
itipi  abbhūḷhesiko  itipi  niraggaḷo  itipi  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro visaṃyutto itipi.
   {285.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  avijjā  pahīnā hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ukkhittapaligho hoti.
   {285.2}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   saṅkiṇṇaparikkho
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  ponobbhaviko  jātisaṅkhāro
pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu saṅkiṇṇaparikkho hoti.
   {285.3}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu abbhūḷhesiko hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā  pahīnā  hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
abbhūḷhesiko hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  honti
ucchinnamūlāni    tālāvatthukatāni    anabhāvaṅgatāni    āyatiṃ
anuppādadhammāni evaṃ kho bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti.
   {285.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro   visaṃyutto   hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno
asmimāno   pahīno   hoti   ucchinnamūlo   tālāvatthukato
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyo pannaddhajo pannabhāro visaṃyutto hoti.
   [286]  Evaṃ  vimuttacittaṃ kho bhikkhave bhikkhuṃ saindā devā
sabrahmakā  sapajāpatikā  anvesantā  nādhigacchanti  idaṃ  nissitaṃ
tathāgatassa  viññāṇanti  taṃ  kissa  hetu diṭṭhevāhaṃ bhikkhave dhamme
tathāgataṃ ananuvajjoti 1- vadāmi . Evaṃvādiṃ kho maṃ bhikkhave evamakkhāyiṃ
eke  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti
venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpetīti  .  yathā  cāhaṃ  bhikkhave  na yathā cāhaṃ na vadāmi
tathā  maṃ  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā
abhūtena  abbhācikkhanti  venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ paññāpetīti . pubbe cāhaṃ bhikkhave etarahi
ca dukkhañceva paññāpemi dukkhassa ca nirodhaṃ.
   {286.1} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ akkosanti paribhāsanti rosenti
vihesenti ghaṭṭenti 2- tatra bhikkhave tathāgatassa na hoti āghāto na
appaccayo na cetaso anabhinandi 3- . Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ
sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave tathāgatassa na
hoti ānando na somanassaṃ [4]- cetaso ubbilāvitattaṃ. Tatra ce bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ananuvijjo. Yu. ananuvejjoti vadāmi. 2 Sī. Ma. Yu. vihesenti ghaṭṭentīti
@ime pāṭhā na dissanti. 3 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 4 Ma. Yu. nasaddo dissati.
Pare tathāgataṃ sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave
tathāgatassa  evaṃ  hoti  yaṃ  kho idaṃ pubbe pariññātaṃ tattha me
evarūpā kārā karīyantīti.
   [287]  Tasmātiha  bhikkhave  tumhe  cepi pare akkoseyyuṃ
paribhāseyyuṃ roseyyuṃ viheseyyuṃ ghaṭṭeyyuṃ 1- tatra tumhehi na āghāto
na appaccayo na cetaso abhinandi 2- karaṇīyā . tasmātiha bhikkhave
tumhe  cepi  pare  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ tatra
tumhehi  na  ānando  na  somanassaṃ  na  cetaso  ubbilāvitattaṃ
karaṇīyaṃ . tasmātiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  tatra  tumhākaṃ  evamassa  yaṃ kho idaṃ pubbe
pariññātaṃ  tattha  no  3- evarūpā kārā karīyantīti . tasmātiha
bhikkhave  yaṃ  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya bhavissati.
   {287.1}  Kiñca  bhikkhave  na  tumhākaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  na
tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati .
Vedanā  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  . saññā bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha
sā vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati . saṅkhārā bhikkhave
na  tumhākaṃ  te  pajahatha  te vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya
bhavissanti  .  viññāṇaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ghaṭṭeyyunti pāṭho natthi. Yu. viheseyyuṃ ghaṭṭeyyunti ime pāṭhā na
@disasanti. 2 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 3 Po. Ma. me.
Yaṃ  imasmiṃ  jetavane  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya vā
ḍaheyya  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kareyya api nu tumhākaṃ evamassa
amhe  jano harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti . no
hetaṃ  bhante  taṃ  kissa  hetu  na  hi no etaṃ bhante attā
vā attaniyaṃ vāti.
   {287.2} Evameva kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ
vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya bhavissati . kiñca bhikkhave na
tumhākaṃ  rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati . vedanā bhikkhave .pe. saññā bhikkhave
.pe.  saṅkhārā  bhikkhave  .pe. viññāṇaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ
pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati.
   [288] Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave  mayā dhamme
uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike ye te bhikkhū arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā    sammadaññāvimuttā   vaṭṭantesaṃ   natthi
paññāpanāya  .  evaṃ  svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno
vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā
dhamme  uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  bhikkhūnaṃ
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  sabbe  te  opapātikā
Tattha parinibbāyino anāvattidhammā tasmā lokā . evaṃ svākkhāto
bhikkhave  mayā  dhammo  uttāno  vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko
evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā dhamme uttāne vivaṭe pakāsite
chinnapilotike   yesaṃ   bhikkhūnaṃ   tīṇi   saññojanāni  pahīnāni
rāgadosamohatanubhūtā  sabbe  te  sakadāgāmino  sakideva  imaṃ
lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti.
   {288.1} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike yesaṃ bhikkhūnaṃ tīṇi saññojanāni pahīnāni
sabbe te sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā.
   {288.2} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike ye te bhikkhū dhammānusārino saddhānusārino
sabbe te sambodhiparāyanā.
   {288.3} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  mayi  saddhāmattaṃ  pemamattaṃ
sabbe te saggaparāyanāti.
   Idamavocabhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Alagaddūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          --------------
            Vammikasuttaṃ
   [289]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  kumārakassapo  andhavane  viharati  .  atha kho aññatarā
devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  andhavanaṃ
obhāsetvā  yenāyasmā  kumārakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā āyasmantaṃ
kumārakassapaṃ  etadavoca bhikkhu bhikkhu ayaṃ vammiko rattiṃ dhūmāyati 1-
divā  pajjalati  brāhmaṇo  evamāha  abhikkhana  sumedha  satthaṃ
ādāyāti.
   {289.1} Abhikkhananto sumedho satthaṃ ādāya addasa paliṅgaṃ 2-
paliṅgā bhanteti 3- . brāhmaṇo evamāha ukkhipa paliṅgaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho satthaṃ ādāya
addasa  uddhumāyikaṃ  uddhumāyikā  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha
ukkhipa  uddhumāyikaṃ  abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti . abhikkhananto
sumedho  satthaṃ  ādāya  addasa  dvidhāpathaṃ  dvidhāpatho bhanteti .
Brāhmaṇo  evamāha  ukkhipa  dvidhāpathaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ
ādāyāti.
   {289.2} Abhikkhananto sumedho satthaṃ ādāya addasa paṅkavāraṃ 4-
paṅkavāro bhanteti . [5]- ukkhipa paṅkavāraṃ abhikkhana sumedha satthaṃ
ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho  satthaṃ  ādāya addasa kummaṃ
@Footnote: 1 Sī. dhūpāyati. 2 Sī. Yu. palaṅgiṃ. 3 Ma. Yu. bhadanteti. sabbattha īdisameva.
@4 Sī. Ma. Yu. caṅgavāraṃ. 5 brāhmaṇo evamāhāti ime pāṭhā naṭṭhā bhaveyyuṃ.
Kummo  bhanteti  .  brāhmaṇo  evamāha  ukkhipa  kummaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho satthaṃ ādāya
addasa  asisūnaṃ  asisūnā  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha ukkhipa
asisūnaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti . abhikkhananto sumedho
satthaṃ  ādāya  addasa  maṃsapesiṃ  maṃsapesi  bhanteti  . brāhmaṇo
evamāha ukkhipa maṃsapesiṃ abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti.
   {289.3}  Abhikkhananto  sumedho  satthaṃ ādāya addasa nāgaṃ
nāgo  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ
ghaṭṭesi namo karohi nāgassāti . ime kho tvaṃ bhikkhu paṇṇarasaṃ pañhe
bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  yathā  te  bhagavā byākaroti
tathā  naṃ  dhāreyyāsi  . nāhantaṃ bhikkhu passāmi sadevake loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
yo  imesaṃ  pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra
tathāgatena  vā  tathāgatasāvakena  vā  ito vā pana sutvāti .
Idamavoca sā devatā idaṃ vatvā tattheva antaradhāyi.
   [290]  Atha  kho  āyasmā  kumārakassapo  tassā rattiyā
accayena  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
kumārakassapo  bhagavantaṃ  etadavoca  imaṃ  bhante  rattiṃ  aññatarā
devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  andhavanaṃ
Obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitā kho bhante sā devatā maṃ etadavoca bhikkhu bhikkhu
ayaṃ  vammiko  rattiṃ  dhūmāyati  divā  pajjalati brāhmaṇo evamāha
abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto sumedho satthaṃ
ādāya  addasa  paliṅgaṃ  paliṅgā  bhanteti . brāhmaṇo evamāha
ukkhipa  paliṅgaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti . abhikkhananto
sumedho  satthaṃ  ādāya  addasa  uddhumāyikaṃ  uddhumāyikā  bhanteti
.pe.  addasa  nāgaṃ  nāgo  bhanteti  .  brāhmaṇo  evamāha
tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ ghaṭṭesi namo karohi nāgassāti.
   {290.1}  Ime  kho  tvaṃ  bhikkhu  paṇṇarasa pañhe bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  yathā  te  bhagavā byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāsi . nāhantaṃ bhikkhu passāmi sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yo  imesaṃ  pañhānaṃ
veyyākaraṇena cittaṃ ārādheyya aññatra tathāgatena vā tathāgatasāvakena
vā ito vā pana sutvāti . idamavoca bhante sā devatā idaṃ vatvā
tattheva antaradhāyi . ko nu kho bhante vammiko kā rattiṃ dhūmāyanā
kā divā pajjalanā ko brāhmaṇo ko sumedho kiṃ satthaṃ kā abhikkhanā 1-
kā paliṅgī kā uddhumāyikā ko dvidhāpatho kiṃ paṅkavāraṃ ko kummo kā
@Footnote: 1 Yu. kiṃ abhikkhaṇaṃ.
Asisūnā kā maṃsapesi ko nāgoti.
   [291]  Vammikoti  kho  bhikkhu  imassetaṃ  cātummahābhūtikassa
kāyassa   adhivacanaṃ   mātāpettikasambhavassa   odanakummāsūpacayassa
aniccucchādanaparimaddanabhedanavidhaṃsanadhammassa  .  kā  rattiṃ  dhūmāyanāti
yaṃ kho bhikkhu divā kammante ārabbha rattiṃ anuvitakketi anuvicāreti
ayaṃ  rattiṃ  dhūmāyanā . kā divā pajjalanāti yaṃ kho bhikkhu rattiṃ
anuvitakketvā  anuvicāretvā  divā  kammante  payojeti  kāyena
vācāya ayaṃ divā pajjalanā . brāhmaṇoti kho bhikkhu tathāgatassetaṃ
adhivacanaṃ  arahato sammāsambuddhassa . sumedhoti kho bhikkhu sekhassetaṃ
bhikkhuno adhivacanaṃ. Satthanti kho bhikkhu ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ.
   {291.1} Abhikkhanāti kho bhikkhu viriyārambhassetaṃ adhivacanaṃ. Paliṅgīti
kho bhikkhu avijjāyetaṃ adhivacanaṃ . ukkhipa paliṅgaṃ pajaha avijjaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa  attho . uddhumāyikāti kho
bhikkhu  kodhupāyāsassetaṃ  adhivacanaṃ  .  ukkhipa  uddhumāyikaṃ  pajaha
kodhupāyāsaṃ  abhikkhana  sumedha satthaṃ ādāyāti ayametassa attho .
Dvidhāpathoti  kho  bhikkhu  vicikicchāyetaṃ adhivacanaṃ . ukkhipa dvidhāpathaṃ
pajaha vicikicchaṃ abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti ayametassa attho .
Paṅkavāranti kho bhikkhu pañcannetaṃ nīvaraṇānaṃ adhivacanaṃ kāmachandanīvaraṇassa
byāpādanīvaraṇassa    thīnamiddhanīvaraṇassa    uddhaccakukkuccanīvaraṇassa
vicikicchānīvaraṇāya   .   ukkhipa   paṅkavāraṃ   pajaha   pañca
Nīvaraṇe  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa attho .
Kummoti  kho  bhikkhu  pañcannetaṃ upādānakkhandhānaṃ adhivacanaṃ seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandhassa    vedanūpādānakkhandhassa   saññūpādānakkhandhassa
saṅkhārūpādānakkhandhassa   viññāṇūpādānakkhandhassa   .   ukkhipa
kummaṃ  pajaha  pañcupādānakkhandhe  abhikkhana  sumedha  satthaṃ ādāyāti
ayametassa  attho  .  asisūnāti  kho bhikkhu pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ  cakkhuviññeyyānaṃ  rūpānaṃ  iṭṭhānaṃ  kantānaṃ  manāpānaṃ
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajanīyānaṃ  sotaviññeyyānaṃ  saddānaṃ ...
Ghānaviññeyyānaṃ  gandhānaṃ  ...  jivhāviññeyyānaṃ  rasānaṃ  ...
Kāyaviññeyyānaṃ   phoṭṭhabbānaṃ   iṭṭhānaṃ   kantānaṃ   manāpānaṃ
piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajanīyānaṃ.
   {291.2}  Ukkhipa  asisūnaṃ  pajaha  pañca  kāmaguṇe  abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti ayametassa attho . maṃsapesīti kho bhikkhu
nandirāgassetaṃ  adhivacanaṃ  . ukkhipa maṃsapesiṃ pajaha nandirāgaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa attho . nāgoti kho bhikkhu
khīṇāsavassetaṃ  bhikkhuno adhivacanaṃ . tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ ghaṭṭesi
namo karohi nāgassāti ayametassa atthoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  kumārakassapo bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Vammikasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------
            Rathavinītasuttaṃ
   [292]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . atha kho sambahulā jātibhūmikā 1- bhikkhū
jātibhūmiyaṃ  vassaṃ  vuṭṭhā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {292.1} Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca
ko nu kho bhikkhave jātibhūmiyaṃ jātibhūmikānaṃ bhikkhūnaṃ sabrahmacārīnaṃ evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  santuṭṭhikathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā
ca  pavivitto  vivekakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca asaṃsaṭṭho
asaṃsaggakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā   attanā  ca  āraddhaviriyo
viriyārambhakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā  attanā  ca  sīlasampanno
sīlasampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  samādhisampanno
samādhisampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  paññāsampanno
paññāsampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  vimuttisampanno
vimuttisampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā    attanā    ca
vimuttiñāṇadassanasampanno vimuttiñāṇadassanasampadākathañca
bhikkhūnaṃ kattā ovādako viññāpako sandassako samādapako samuttejako
sampahaṃsako  sabrahmacārīnanti  .  puṇṇo  nāma  bhante  āyasmā
@Footnote: 1 Sī. Yu. jātibhūmakā.
Mantāṇiputto  jātibhūmiyaṃ  jātibhūmikānaṃ  bhikkhūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  .pe. attanā ca pavivitto ... attanā
ca asaṃsaṭṭho ... Attanā ca āraddhaviriyo ... Attanā ca sīlasampanno ...
Attanā  ca  samādhisampanno  ... attanā ca paññāsampanno ...
Attanā  ca vimuttisampanno ... attanā ca vimuttiñāṇadassanasampanno
vimuttiñāṇadassanasampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā   ovādako
viññāpako   sandassako   samādapako   samuttejako  sampahaṃsako
sabrahmacārīnanti.
   [293]  Tena kho pana samayena āyasmā sārīputto bhagavato
avidūre  nisinno  hoti  .  atha  kho  āyasmato  sārīputtassa
etadahosi  lābhā  āyasmato  puṇṇassa  mantāṇiputtassa  suladdhaṃ
āyasmato  puṇṇassa  mantāṇiputtassa  yassa  viññū  sabrahmacārī
satthu  sammukhā  anumāssa  anumāssa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  tañca satthā
abbhanumodati  appevanāma  mayampi  kadāci  karahaci  āyasmatā
puṇṇena  mantāṇiputtena  saddhiṃ  samāgamaṃ  gaccheyyāma  appevanāma
siyā kocideva kathāsallāpoti.
   [294]  Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno yena
sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
Anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  assosi  kho  āyasmā  puṇṇo
mantāṇiputto  bhagavā  kira  sāvatthiṃ  anuppatto  sāvatthiyaṃ  viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāmeti  . atha kho āyasmā puṇṇo
mantāṇiputto  senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya yena sāvatthī
tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno  yena sāvatthī
jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {294.1}  Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ puṇṇaṃ mantāṇiputtaṃ
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
Atha  kho  āyasmā  puṇṇo  mantāṇiputto bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā yena andhavanaṃ tenupasaṅkami divāvihārāya.
   [295]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu  yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  yassa
kho  tvaṃ  āvuso  sārīputta puṇṇassa nāma bhikkhuno mantāṇiputtassa
abhiṇhaṃ  kittayamāno  ahosi  so  bhagavatā  dhammiyā  kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  yena  andhavanaṃ tena pakkanto divāvihārāyāti .
Atha kho āyasmā sārīputto taramānarūpo nisīdanaṃ ādāya āyasmantaṃ
puṇṇaṃ  mantāṇiputataṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhi  sīsānulokī .
Atha  kho  āyasmā  puṇṇo  mantāṇiputto andhavanaṃ ajjhogāhetvā
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisīdi  āyasmāpi kho sārīputto
andhavanaṃ ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi.
   [296] Atha kho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  puṇṇo mantāṇiputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmatā  puṇṇena  mantāṇiputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  puṇṇaṃ  mantāṇiputtaṃ  etadavoca
bhagavati no āvuso brahmacariyaṃ vussatīti.
   {296.1} Evamāvusoti . kinnu kho āvuso sīlavisuddhatthaṃ bhagavataṃ
brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso cittavisuddhatthaṃ
bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso
diṭṭhivisuddhatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti . no hidaṃ āvuso .
Kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti .
No  hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso maggāmaggañāṇadassanavisuddhatthaṃ
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  no  hidaṃ  āvuso  .
Kiṃ   panāvuso   paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthaṃ   bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso ñāṇadassanavisuddhatthaṃ
Bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  no  hidaṃ āvuso . kinnu kho
āvuso   sīlavisuddhatthaṃ   bhagavati   brahmacariyaṃ   vussatīti  iti
puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso cittavisuddhatthaṃ
bhagavati   brahmacariyaṃ   vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no
hidaṃ  āvusoti  vadesi  kinnu  kho  āvuso  diṭṭhivisuddhatthaṃ bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthaṃ ... kinnu kho āvuso
maggāmaggañāṇadassanavisuddhatthaṃ  ...  kiṃ  panāvuso  paṭipadāñāṇadassana-
visuddhatthaṃ  ...  kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhatthaṃ  bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  iti puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi
kimatthaṃ carahāvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . anupādāparinibbānatthaṃ
kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.
   {296.2}  Kinnu kho āvuso sīlavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso cittavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso . Kinnu kho āvuso diṭṭhivisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso. Kiṃ panāvuso kaṅkhāvitaraṇavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No  hidaṃ  āvuso  . kinnu kho āvuso maggāmaggañāṇadassanavisuddhi
anupādāparinibbānanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  panāvuso
paṭipadāñāṇadassanavisuddhi  anupādāparinibbānanti . no hidaṃ āvuso .
Kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhi  anupādāparinibbānanti . no
Hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  panāvuso  aññatra  imehi  dhammehi
anupādāparinibbānanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kinnu  kho
āvuso   sīlavisuddhi   anupādāparinibbānanti   iti   puṭṭho
samāno  no  hidaṃ  āvusoti  vadesi  kiṃ  panāvuso  cittavisuddhi
anupādāparinibbānanti   iti   puṭṭho   samāno   no   hidaṃ
āvusoti   vadesi   kinnu   kho   āvuso   diṭṭhivisuddhi
anupādāparinibbānanti  .pe.  kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhi ...
Kinnu  kho  āvuso  maggāmaggañāṇadassanavisuddhi  ...  kiṃ panāvuso
paṭipadāñāṇadassanavisuddhi  ...  kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhi
anupādāparinibbānanti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso  aññatra imehi dhammehi anupādāparinibbānanti
iti  puṭṭho  samāno  no hidaṃ āvusoti vadesi yathākathaṃ panāvuso
imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   [297]  Sīlavisuddhiṃ  ce  āvuso  bhagavā  anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa  .  cittavisuddhiṃ  ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa  .  diṭṭhivisuddhiṃ  ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa . kaṅkhāvitaraṇavisuddhiṃ ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
Paññāpessa  .  maggāmaggañāṇadassanavisuddhiṃ  ce  āvuso  bhagavā
anupādāparinibbānaṃ    paññāpessa   saupādānaññeva   samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ paññāpessa . paṭipadāñāṇadassanavisuddhiṃ ce āvuso
bhagavā  anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  saupādānaññeva  samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  .  ñāṇadassanavisuddhiṃ  ce  āvuso
bhagavā  anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  saupādānaññeva  samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  .  aññatra  ce  āvuso imehi
dhammehi  anupādāparinibbānaṃ  abhavissa  puthujjano  parinibbāyeyya
puthujjano  hi  āvuso  aññatra  imehi  dhammehi  . tenahāvuso
upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce  viññū purisā bhāsitassa atthaṃ
ājānanti.
   [298]  Seyyathāpi  āvuso  rañño  pasenadissa  kosalassa
sāvatthiyaṃ  paṭivasantassa  sākete  kiñcideva  accāyikaṃ  karaṇīyaṃ
uppajjeyya  tassa  antarā  ca sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ satta
rathavinītāni  upaṭṭhapeyyuṃ  atha  kho āvuso rājā pasenadi kosalo
sāvatthiyā  nikkhamitvā  antepuradvāre  paṭhamaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya
paṭhamena  rathavinītena  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  paṭhamaṃ  rathavinītaṃ
vissajjeyya  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya  dutiyena  rathavinītena tatiyaṃ
rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  tatiyaṃ  rathavinītaṃ
abhirūheyya  tatiyena  rathavinītena  catutthaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya tatiyaṃ
Rathavinītaṃ  vissajjeyya catutthaṃ rathavinītaṃ abhirūheyya catutthena rathavinītena
pañcamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  catutthaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  pañcamaṃ
rathavinītaṃ  abhirūheyya  pañcamena  rathavinītena chaṭṭhaṃ rathavinītaṃ pāpuṇeyya
pañcamaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya  chaṭṭhena
rathavinītena  sattamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  chaṭṭhaṃ rathavinītaṃ vissajjeyya
sattamaṃ rathavinītaṃ abhirūheyya sattamena rathavinītena sāketaṃ anupāpuṇeyya
antepuradvāraṃ   tamenaṃ  antepuradvāragataṃ  samānaṃ  mittāmaccā
ñātisālohitā  evaṃ  puccheyyuṃ  iminā  tvaṃ  mahārāja rathavinītena
sāvatthiyaṃ  sāketaṃ  anuppatto  antepuradvāranti  kathaṃ byākaramāno
nu   kho   āvuso  mahārājā  pasenadi  kosalo  sammā
byākaramāno byākareyyāti.
   {298.1} Evaṃ byākaramāno kho āvuso rājā pasenadi kosalo
sammā  byākaramāno  byākareyya  idha  me sāvatthiyaṃ paṭivasantassa
sākete  kiñcideva accāyikaṃ karaṇīyaṃ uppajji tassa me antarā ca
sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ satta rathavinītāni upaṭṭhapesuṃ atha khvāhaṃ
sāvatthiyā nikkhamitvā antepuradvāre paṭhamaṃ rathavinītaṃ abhiruyhiṃ paṭhamena
rathavinītena dutiyaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ paṭhamaṃ rathavinītaṃ nissajjiṃ dutiyaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ dutiyena rathavinītena tatiyaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ dutiyaṃ rathavinītaṃ nissajjiṃ
tatiyaṃ  rathavinītaṃ  abhiruyhiṃ  tatiyena rathavinītena catutthaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ
tatiyaṃ  rathavinītaṃ nissajjiṃ catutthaṃ rathavinītaṃ abhiruyhiṃ catutthena rathavinītena
Pañcamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  catutthaṃ  rathavinītaṃ  nissajjiṃ pañcamaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ  pañcamena  rathavinītena  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  pañcamaṃ
rathavinītaṃ  nissajjiṃ  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  abhiruyhiṃ  chaṭṭhena  rathavinītena
sattamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  nissajjiṃ  sattamaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ  sattamena  rathavinītena  sāketaṃ anuppatto antepuradvāranti
evaṃ  byākaramāno  kho  āvuso  rājā pasenadi kosalo sammā
byākaramāno byākareyyāti
   {298.2} evameva kho āvuso sīlavisuddhi yāvadeva cittavisuddhatthā
cittavisuddhi   yāvadeva   diṭṭhivisuddhatthā   diṭṭhivisuddhi  yāvadeva
kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthā   kaṅkhāvitaraṇavisuddhi   yāvadeva  maggāmagga-
ñāṇadassanavisuddhatthā maggāmaggañāṇadassanavisuddhi
yāvadeva    paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthā    paṭipadāñāṇadassanavisuddhi
yāvadeva   ñāṇadassanavisuddhatthā   ñāṇadassanavisuddhi   yāvadeva
anupādāparinibbānatthā  anupādāparinibbānatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti.
   [299]  Evaṃ  vutte  āyasmā sārīputto āyasmantaṃ puṇṇaṃ
mantāṇiputtaṃ  etadavoca  ko  nāmo  āyasmā kathañca panāyasmantaṃ
sabrahmacārī  jānantīti  .  puṇṇoti  kho  me  āvuso  nāmaṃ
mantāṇiputtoti ca pana maṃ sabrahmacārī jānantīti . acchariyaṃ āvuso
abbhūtaṃ  āvuso  yathātaṃ  sutavatā  sāvakena sammadeva satthu sāsanaṃ
ājānantena   evamevaṃ   āyasmatā  puṇṇena  mantāṇiputtena
Gambhīrā  gambhīrā  paññā  anumāssa  anumāssa  byākatā  lābhā
sabrahmacārīnaṃ  suladdhaṃ sabrahmacārīnaṃ ye āyasmantaṃ puṇṇaṃ mantāṇiputtaṃ
labhanti  dassanāya  labhanti  payirupāsanāya  velaṇḍukena  1-  cepi
sabrahmacārī  āyasmantaṃ  mantāṇiputtaṃ  muddhanā  pariharantā  labheyyuṃ
dassanāya  labheyyuṃ  payirupāsanāya  tesampi  lābhā  tesampi suladdhaṃ
amhākampi  lābhā  amhākampi  suladdhaṃ  ye  mayaṃ āyasmantaṃ puṇṇaṃ
mantāṇiputtaṃ labhāma dassanāya labhāma payirupāsanāyāti.
   [300] Evaṃ vutte āyasmā puṇṇo mantāṇiputto āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  ko  nāmo  āyasmā  kathañca  panāyasmantaṃ
sabrahmacārī  jānantīti  .  upatissoti  kho  me  āvuso  nāmaṃ
sārīputtoti  ca  pana  maṃ  sabrahmacārī  jānantīti  . satthukappena
vata  kira  bho  sāvakena  saddhiṃ mantayamānā na jānimha āyasmā
sārīputtoti  sace  hi  mayaṃ  jāneyyāma  āyasmā  sārīputtoti
ettakampi  no  nappaṭibhāseyya  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ āvuso
yathātaṃ  sutavatā  sāvakena  sammadeva  satthu  sāsanaṃ ājānantena
evamevaṃ  āyasmatā sārīputtena gambhīrā gambhīrā  paññā anumāssa
anumāssa  pucchitā  lābhā  sabrahmacārīnaṃ  suladdhaṃ  sabrahmacārīnaṃ
ye  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  labhanti  dassanāya  labhanti payirupāsanāya
velaṇḍukena  cepi  sabrahmacārī  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  muddhanā
@Footnote: 1 Sī. Yu. celaṇḍukena.
Pariharantā  labheyyuṃ  dassanāya labheyyuṃ payirupāsanāya tesampi lābhā
tesampi  suladdhaṃ  amhākampi  lābhā  amhākampi  suladdhaṃ  ye mayaṃ
āyasmantaṃ sārīputtaṃ labhāma dassanāya labhāma payirupāsanāyāti.
   Itiha   te  ubhopi  mahānāgā  aññamaññassa  subhāsitaṃ
samanumodiṃsūti.
         Rathavinītasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 1-297. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=1&items=566              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=1&items=566&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=1&items=566              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=1&items=566              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :