ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๔๘๙]  ๕๐ ตีหิ ภิกฺขเว าเนหิ อาตปฺปํ กรณียํ กตเมหิ ตีหิ
อนุปฺปนฺนานํ  ปาปกานํ  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  อนุปฺปาทาย  อาตปฺปํ
@เชิงอรรถ: ๑-๒ ม. ยุ. กตเมหิ ฯ  ม. รุกฺขา ฯ  ม. อตฺตมตฺถํ วิจกฺขณา ฯ
กรณียํ  อนุปฺปนฺนานํ  กุสลานํ  ธมฺมานํ  อุปฺปาทาย  อาตปฺปํ กรณียํ
อุปฺปนฺนานํ  สารีริกานํ  เวทนานํ  ทุกฺขานํ  ติพฺพานํ ขรานํ กฏุกานํ
อสาตานํ  อมนาปานํ  ปาณหรานํ  อธิวาสนาย  อาตปฺปํ กรณียํ ๑-
ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ
อนุปฺปาทาย  อาตปฺปํ  กโรติ  อนุปฺปนฺนานํ  กุสลานํ  ธมฺมานํ
อุปฺปาทาย  อาตปฺปํ  กโรติ  อุปฺปนฺนานํ  สารีริกานํ  เวทนานํ
ทุกฺขานํ   ติพฺพานํ   ขรานํ   กฏุกานํ  อสาตานํ  อมนาปานํ
ปาณหรานํ  อธิวาสนาย  อาตปฺปํ  กโรติ  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาตาปี นิปโก สโต สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๑๙๓-๑๙๔. http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=4023&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=4023              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=489&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=94              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=489              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=3544              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=3544              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com