ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

หน้าที่ ๒๑๑.

   อิโต ปรานิ สตฺต สุตฺตานิ อุตฺตานตฺถาเนว. น เหตฺถ กิญฺจิ เหฏฺา
อวุตฺตนยํ นาม อตฺถีติ.
          มโนรถปูรณิยา องฺคุตฺตรนิกายฏฺกถาย
           สตฺตกนิปาตวณฺณนา นิฏฺิตา.
            ------------------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๒๑๑. http://www.84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=16&page=211&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=16&A=4714&pagebreak=1 http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=16&A=4714&pagebreak=1#p211


จบการแสดงผล หน้าที่ ๒๑๑.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com