ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลี อักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

หน้าที่ ๒๐๒.

ยเถว หิ เตสํ ปุรตฺถิมทิสาทีหิ อาคตานํ ขตฺติยาทีนํ วาโส อาคนฺตุกาคาเร
อิชฺฌติ, เอวํ อิเมสํ อภิญฺา ปริญฺเยฺยาติอาทีนํ ธมฺมานํ อภิญฺา
ปริชานนาทีหิ สหวิปสฺสนสฺส อริยมคฺคสฺส ภาวนาย อิชฺฌนฺติ, เตเนตํ วุตฺตํ.
นทีสุตฺตํ เหฏฺา วุตฺตนยเมวาติ.
              พลกรณียวคฺโค.
              ----------
              ๗. เอสนาวคฺค
            ๑. เอสนาสุตฺตวณฺณนา
  [๑๖๑] เอสนาวคฺเค กาเมสนาติ กามานํ เอสนา คเวสนา มคฺคนา
ปฏฺนา. ภเวสนาติ ภวานํ เอสนา. พฺรหฺมจริเยสนาติ มิจฺฉาทิฏฺิสงฺขาตสฺส
พฺรหฺมจริยสฺส เอสนา.
            ๒-๑๑. วิธาสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๑๖๒-๑๗๑] วิธาติ มานโกฏฺาสา มานฏฺปนา วา. เสยฺโยหมสฺมีติ
วิธาติ อหมสฺมิ เสยฺโยติ เอวํ มานโกฏฺาสา มานฏฺปนา วา. นีฆาติ ทุกฺขา.
วจนตฺโถ ปเนตฺถ ยสฺส อุปฺปชฺชนฺติ, ตํ ปุริสํ นีหรนฺตีติ นีฆา. เสสเมตฺถ
อุตฺตานเมวาติ.
              เอสนาวคฺโค.
              ---------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๒๐๒. http://www.84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=13&page=202&pages=1&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=13&A=4392&pagebreak=1 http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=13&A=4392&pagebreak=1#p202


จบการแสดงผล หน้าที่ ๒๐๒.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com