ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
             [๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้              สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ครั้นปฐมยามล่วงไป เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้น แล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า              [๖] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากัน                           คิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคล              พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่า                           การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควร                           บูชา ๑ นี้เป็นอุดมมงคล การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑                           ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในกาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้                           ชอบ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่                           ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาสิต ๑ นี้เป็นอุดมมงคล การบำรุง                           มารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรภรรยา ๑ การงานอันไม่                           อากูล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑                           การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล                           การงดการเว้นจากบาป ๑ ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑                           ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดมมงคล                           ความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑                           ความกตัญญู ๑ การฟังธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล                           ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะ                           ทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล                           ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การ                           กระทำนิพพานให้แจ้ง ๑ นี้เป็นอุดมมงคล จิตของผู้ใดอัน                           โลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ๑ ไม่เศร้า-                           โศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ นี้เป็นอุดมมงคล เทวดา                           และมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยใน                           ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็น                           อุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ฯ
จบมงคลสูตร

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๔๑ - ๗๒. หน้าที่ ๓ - ๔. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=41&Z=72&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=5              ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=5              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย ได้ที่ :- [5-6] http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=25&A=5&Z=6              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://www.84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com