ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

honti  na  suvibhattāni  na  suppavattīni  na  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso  .  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo paṇḍitotveva
saṅkhaṃ   gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ
jānāti   sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni  vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso.
   {980.7}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo
bālotveva  saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  na  jānāti lahukagarukaṃ
Āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na jānāti adhikaraṇe ca na vinicchayakusalo
hoti  .  pañcahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  paṇḍitotveva
saṅkhaṃ   gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ
jānāti   sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ jānāti adhikaraṇe ca vinicchayakusalo hoti.
   [981]  Pañca  araññakā 1- mandattā momūhattā āraññako
hoti  pāpiccho  icchāpakato āraññako hoti ummādā cittakkhepā
āraññako  hoti  vaṇṇito  2-  buddhehi buddhasāvakehīti āraññako
hoti   apica  appicchaññeva  nissāya  santuṭṭhiññeva  nissāya
sallekhaññeva  nissāya  pavivekaññeva  nissāya  idamaṭṭhitaññeva  3-
nissāya  āraññako  hoti  .  pañca  piṇḍapātikā  [4]- .
Pañca  paṃsukūlikā  .  pañca  rukkhamūlikā  .  pañca  sosānikā .
Pañca  abbhokāsikā . pañca tecīvarikā . pañca sapadānacārikā .
Pañca  nesajjikā  .  pañca yathāsanthatikā . pañca ekāsanikā .
Pañca   khalupacchābhattikā   .   pañca  pattapiṇḍikā  mandattā
momūhattā   pattapiṇḍiko   hoti   pāpiccho   icchāpakato
pattapiṇḍiko  hoti  ummādā  cittakkhepā  pattapiṇḍiko  hoti
vaṇṇito  2-  buddhehi  buddhasāvakehīti  pattapiṇḍiko  hoti  apica
@Footnote: 1 Ma. āraññikā Yu. āraññakā . 2 Ma. Yu. vañṇitaṃ . 3 Ma. idamatthitaññeva.
@4 Ma. .pe. sabbattha īdisameva.
Appicchaññeva   nissāya   santuṭṭhiññeva  nissāya  sallekhaññeva
nissāya   pavivekaññeva   nissāya   idamaṭṭhitaññeva   nissāya
pattapiṇḍiko hoti.
   [982] Pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā nānissitena vatthabbaṃ
uposathaṃ  na  jānāti  uposathakammaṃ  na  jānāti  pātimokkhaṃ  na
jānāti  pātimokkhuddesaṃ  na  jānāti  ūnapañcavasso  hoti .
Pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  anissitena  vatthabbaṃ  uposathaṃ
jānāti  uposathakammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ  jānāti pātimokkhuddesaṃ
jānāti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā.
   {982.1}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
nānissitena  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ  na  jānāti  pavāraṇākammaṃ  na
jānāti  pātimokkhaṃ  na  jānāti  pātimokkhuddesaṃ  na  jānāti
ūnapañcavasso  hoti  .  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ  jānāti  pavāraṇākammaṃ  jānāti
pātimokkhaṃ  jānāti  pātimokkhuddesaṃ  jānāti  pañcavasso  vā
hoti atirekapañcavasso vā.
   {982.2}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
nānissitena  vatthabbaṃ  āpattānāpattiṃ  na  jānāti  lahukagarukaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ   āpattiṃ   na   jānāti   ūnapañcavasso
hoti    .    pañcahaṅgehi    samannāgatena    bhikkhunā
anissitena   vatthabbaṃ   āpattānāpattiṃ   jānāti   lahukagarukaṃ
Āpattiṃ  jānāti  sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  jānāti  pañcavasso  vā  hoti atirekapañcavasso vā .
Pañcahaṅgehi   samannāgatāya   bhikkhuniyā   nānissitāya  vatthabbaṃ
uposathaṃ  na  jānāti  uposathakammaṃ  na  jānāti  pātimokkhaṃ  na
jānāti  pātimokkhuddesaṃ  na  jānāti  ūnapañcavassā  hoti .
Pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā  anissitāya  vatthabbaṃ  uposathaṃ
jānāti  uposathakammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ  jānāti pātimokkhuddesaṃ
jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.
   {982.3}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā
nānissitāya  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ na jānāti pavāraṇākammaṃ na jānāti
pātimokkhaṃ na jānāti pātimokkhuddesaṃ na jānāti ūnapañcavassā hoti.
Pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā  anissitāya  vatthabbaṃ  pavāraṇaṃ
jānāti  pavāraṇākammaṃ  jānāti  pātimokkhaṃ jānāti pātimokkhuddesaṃ
jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.
   {982.4}  Aparehipi  pañcahaṅgehi  samannāgatāya  bhikkhuniyā
nānissitāya  vatthabbaṃ  āpattānāpattiṃ  na  jānāti  lahukagarukaṃ
āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ  āpattiṃ  na  jānāti
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  ūnapañcavassā  hoti .
Pañcahaṅgehi   samannāgatāya   bhikkhuniyā   anissitāya   vatthabbaṃ
āpattānāpattiṃ   jānāti   lahukagarukaṃ   āpattiṃ   jānāti
sāvasesānavasesaṃ    āpattiṃ    jānāti    duṭṭhullāduṭṭhullaṃ
Āpattiṃ jānāti pañcavassā vā hoti atirekapañcavassā vā.
   [983]  Pañca ādīnavā apāsādike attāpi attānaṃ upavadati
anuviccapi   viññū  garahanti  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati
sammūḷho  kālaṃ  karoti  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati . pañcānisaṃsā pāsādike attāpi
attānaṃ  na  upavadati  anuviccapi  viññū  pasaṃsanti  kalyāṇo
kittisaddo   abbhuggacchati  asammūḷho  kālaṃ  karoti  kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   {983.1}  Aparepi  pañca  ādīnavā  apāsādike appasannā
nappasīdanti  pasannānaṃ  ekaccānaṃ  aññathattaṃ  hoti  satthusāsanaṃ
akataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ āpajjati cittamassa nappasīdati.
   {983.2} Pañcānisaṃsā pāsādike appasannā pasīdanti pasannānaṃ
bhiyyobhāvo 1- hoti satthusāsanaṃ kataṃ hoti pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ
āpajjati cittamassa pasīdati . pañca ādīnavā kulupake anāmantācāre
āpajjati  rahonisajjāya  āpajjati  paṭicchanne  āsane  āpajjati
mātugāmassa   uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desento  āpajjati
kāmasaṅkappabahulo  ca  viharati  . pañca ādīnavā kulupakassa bhikkhuno
ativelaṃ  kulesu  saṃsaṭṭhassa  viharato  mātugāmassa  abhiṇhadassanaṃ
dassane sati saṃsaggo saṃsagge sati vissāso vissāse sati otāro 2-
@Footnote: 1 Ma. bhiyyobhāvāya . 2 otāroti kilesānaṃ anto otaraṇanti aṭṭhakathā.
Otiṇṇacittassetaṃ  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  anabhirato  vā  brahmacariyaṃ
carissati  aññataraṃ  vā  saṅkiliṭṭhaṃ  āpattiṃ  āpajjissati  sikkhaṃ
vā paccakkhāya hīnāyāvattissati.
   [984]  Pañca  bījajātāni  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phaḷubījaṃ aggabījaṃ
bījabījaññeva  pañcamaṃ  .  pañcahi  samaṇakappehi  phalaṃ  paribhuñjitabbaṃ
aggiparicitaṃ satthaparicitaṃ nakhaparicitaṃ abījaṃ nibbaṭabījaññeva pañcamaṃ.
   [985]  Pañca  visuddhiyo  nidānaṃ  uddisitvā avasesaṃ sutena
sāvetabbaṃ  ayaṃ  paṭhamā  visuddhi  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri
pārājikāni  uddisitvā  avasesaṃ  sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ dutiyā
visuddhi  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri  pārājikāni uddisitvā terasa
saṅghādisese  uddisitvā  avasesaṃ  sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ tatiyā
visuddhi  nidānaṃ  uddisitvā  cattāri  pārājikāni  uddisitvā
terasa  saṅghādisese  uddisitvā  dve aniyate uddisitvā avasesaṃ
sutena  sāvetabbaṃ  ayaṃ catutthā visuddhi . vitthāreneva pañcamī .
Aparāpi   pañca   visuddhiyo   suttuddeso   pārisuddhiuposatho
adhiṭṭhānuposatho sāmaggīuposatho pavāraṇāyeva pañcamā 1-.
   [986]  Pañcānisaṃsā  vinayadhare  attano  sīlakkhandho sugutto
hoti   surakkhito   kukkuccapakatānaṃ  paṭisaraṇaṃ  hoti  visārado
saṅghamajjhe  voharati  paccatthike  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggaṇhāti
saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hoti . pañca adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavāraṇā sāmaggīuposathoyeva pañcamo.
Pañca dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānīti 1-.
           Pañcakaṃ niṭṭhitaṃ.
            Tassuddānaṃ
   [987] Āpatti āpattikkhandhā     vinītānantarena ca
    puggalā chedanā ceva          āpajjati ca paccayā
    na upeti upeti ca            kappantussaṅki tela ca 2-
    vasabyasanasampadā 3-         passaddhi puggalena ca
    sosāni gokhāyitañca 4-       theyyaṃ coro ca vuccati
    avissajji avebhaṅgi           kāyato kāyavācato
    desanā saṅghauddesā 5-       paccanti kaṭhinena ca
    kammāni yāvatatiyaṃ           pārājikathulladukkaṭaṃ
    akappiyaṃ kappiyañca          apuññā duvinodiyā 6-
    sammajjanī apare ca           bhāsaṃ āpattimeva ca
    adhikaraṇaṃ vatthuṃ ñatti          āpatti ubhayāni ca
    lahukaṭṭhamakā ete           kaṇhasukkā vijānatha
    araññaṃ piṇḍapātañca        paṃsurukkhasusānikā
    abbhokāso 7- cīvarañca       sapadāno nisajjiko
    santhatikhalupacchāpi            pattapiṇḍikameva ca
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. Yu. telañca . 3 Ma. vasaṃ byalanā sampadā.
@Yu. vasaṃ byasanaṃ sampadā . 4 Ma. sosānikaṃ khayitañca . 5 Ma. Yu. saṅghaṃ uddesaṃ.
@6 Ma. Yu. duvinodayā . 7 Yu. abbhokāse.
    Uposathaṃ pavāraṇaṃ            āpattānāpattipi ca
    kaṇhasukkapadā ete         bhikkhunīnaṃpi te tathā
    apāsādikapāsādi           tatheva apare duve
    kulupake ativelaṃ             bījaṃ samaṇakappi ca
    visuddhi apare ceva            vinayādhammakāni 1- ca
    dhammikā ca tathā vuttā         niṭṭhitā suddhipañcakāti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 329-336. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=8&A=6705&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=8&A=6705              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=980&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=80              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=979              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10434              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10434              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com