ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni suvinicchitāni suttaso 1-
anubyañjanaso  vinaye  kho  pana  ṭhito 2- hoti asaṃhiro paṭibalo
hoti  ubho  atthapaccatthike  saññāpetuṃ  nijjhāpetuṃ  pekkhetuṃ
passituṃ  3-  pasādetuṃ  adhikaraṇasamuppādaṃ vūpasametuṃ kusalo 4- hoti
adhikaraṇaṃ  jānāti  adhikaraṇasamudayaṃ  jānāti  adhikaraṇanirodhaṃ  jānāti
adhikaraṇanirodhagāminipaṭipadaṃ   jānāti  anujānāmi  bhikkhave  imehi
dasahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ ubbāhikāya sammannituṃ.
   [676]  Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbo . paṭhamaṃ bhikkhu
yācitabbo yācitvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {676.1} suṇātu me bhante saṅgho amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe
vinicchiyamāne  anantāni  ceva  bhassāni  jāyanti  na  cetassa
bhāsitassa  attho  viññāyati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhuṃ  sammanneyya  ubbāhikāya  imaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Esā ñatti.
   {676.2} Suṇātu me bhante saṅgho amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe
vinicchiyamāne  anantāni ceva bhassāni jāyanti na cetassa bhāsitassa
attho  viññāyati  .  saṅgho  itthannāmañca  itthannāmañca  bhikkhuṃ
sammannati ubbāhikāya imaṃ
@Footnote: 1 Yu. suttato . 2 Ma. Yu. cheko . 3 dassetuṃ.
@4 Ma. Yu. adhikaraṇasamuppādavūpasamanakusalo.
Adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  ca
itthannāmassa  ca  bhikkhuno  sammati  ubbāhikāya  imaṃ  adhikaraṇaṃ
vūpasametuṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {676.3} Sammato saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhu
ubbāhikāya  imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [677] Te ce bhikkhave bhikkhū sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya
vūpasametuṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena
vūpasantaṃ  .  sammukhāvinayena  .  kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ .
Dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ  vūpasantaṃ
ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   [678] Tehi ce bhikkhave bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne
tatrassa  1-  bhikkhu  dhammakathiko  tassa  neva  suttaṃ āgataṃ hoti
no  suttavibhaṅgo  so  atthaṃ  asallakkhento  byañjanacchāyāya
atthaṃ  paṭibāhati  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  te  bhikkhū
ñāpetabbā
   {678.1}  suṇantu  me  āyasmantā  ayaṃ itthannāmo bhikkhu
dhammakathiko  imassa  neva  suttaṃ āgataṃ hoti 2- no suttavibhaṅgo
so  atthaṃ  asallakkhento  byañjanacchāyāya  atthaṃ  paṭibāhati .
Yadāyasmantānaṃ  pattakallaṃ  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  vuṭṭhāpetvā avasesā
@Footnote: 1 Ma. tatrāssa . 2 Yu. hotīti na paññāyati.
Imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasameyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū taṃ bhikkhuṃ
vuṭṭhāpetvā  sakkonti  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  idaṃ  vuccati
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  . kena vūpasantaṃ . sammukhāvinayena .
Kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ  .  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā
puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ  vūpasantaṃ  ce  bhikkhave  adhikaraṇaṃ
kārako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   [679] Tehi ce bhikkhave bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne
tatrassa  bhikkhu  dhammakathiko  tassa  suttaṃ hi kho āgataṃ hoti no
suttavibhaṅgo  so  atthaṃ  asallakkhento  byañjanacchāyāya  atthaṃ
paṭibāhati byattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā
   {679.1}  suṇantu  me  āyasmantā  ayaṃ itthannāmo bhikkhu
dhammakathiko  imassa suttaṃ hi kho āgataṃ hoti no suttavibhaṅgo so
atthaṃ   asallakkhento  byañjanacchāyāya  atthaṃ  paṭibāhati  .
Yadāyasmantānaṃ   pattakallaṃ   itthannāmaṃ   bhikkhuṃ   vuṭṭhāpetvā
avasesā  imaṃ  adhikaraṇaṃ vūpasameyyāmāti . te ce bhikkhave bhikkhū
taṃ  bhikkhuṃ  vuṭṭhāpetvā sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ idaṃ vuccati
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  . kena vūpasantaṃ . sammukhāvinayena .
Kiñca  tattha  sammukhāvinayasmiṃ  .  dhammasammukhatā  vinayasammukhatā
puggalasammukhatā  .pe.  evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako
ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.
   [680]  Te  ce  bhikkhave  bhikkhū na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ
Ubbāhikāya  vūpasametuṃ  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi taṃ adhikaraṇaṃ saṅghassa
niyyādetabbaṃ  na  mayaṃ  bhante  sakkoma  imaṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya
vūpasametuṃ  saṅgho  va  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametūti  .  anujānāmi
bhikkhave  evarūpaṃ  adhikaraṇaṃ  yebhuyyasikāya  vupasametuṃ . pañcahaṅgehi
samannāgato   bhikkhu  salākagāhāpako  sammannitabbo  yo  na
chandāgatiṃ  gaccheyya  na  dosāgatiṃ  gaccheyya  na  mohāgatiṃ
gaccheyya  na  bhayāgatiṃ  gaccheyya  gahitāgahitañca  jāneyya  .pe.
Sammato  saṅghena  itthannāmo  bhikkhu  salākagāhāpako  khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {680.1} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā salākā gāhāpetabbā 1-.
Yathā bahutarā bhikkhū dhammavādino vadenti tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ
idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena  vūpasantaṃ .
Sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ .
Saṅghasammukhatā   dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .
Kā  ca  tattha  saṅghasammukhatā  .  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā
te  āgatā  honti  chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti sammukhībhūtā
na  paṭikkosanti  ayaṃ  tattha  saṅghasammukhatā  .  kā  ca  tattha
dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  .  yena dhammena yena vinayena yena
satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  ayaṃ  tattha  dhammasammukhatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāhetabbā.
Vinayasammukhatā  .  kā  ca tattha puggalasammukhatā . yo ca vivadati
yena  ca  vivadati  ubho  atthapaccatthikā  sammukhībhūtā  honti  ayaṃ
tattha  puggalasammukhatā  .  kā  ca  tattha  yebhuyyasikāya  . yā
yebhuyyasikāya  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ upagamanaṃ ajjhupagamanaṃ adhivāsanā
appaṭikkosanā  ayaṃ  tattha  yebhuyyasikāya  .  evaṃ  vūpasantaṃ ce
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ .
Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyanti.
   [681] Tena kho pana samayena sāvatthiyā evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ
adhikaraṇaṃ  hoti  . athakho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  assosuṃ  kho  amukasmiṃ  kira  āvāse sambahulā
therā viharanti bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
paṇḍitā  viyattā  medhāvino  lajjino  kukkuccakā  sikkhākāmā
te  ce  therā  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasameyyuṃ  dhammena  vinayena
satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.1} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā te there etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante therā imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasamentu  dhammena  vinayena  satthusāsanena  yathāyidaṃ
adhikaraṇaṃ  suvūpasantaṃ  assāti . athakho te therā yathā sāvatthiyā
saṅghena  adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathāsuvūpasantaṃ  1-  tathā  taṃ adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathāvūpasantanti.
Vūpasamesuṃ  .  athakho  te  bhikkhū  asantuṭṭhā  sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  sambahulānaṃ  therānaṃ  adhikaraṇavūpasamanena
assosuṃ kho amukasmiṃ kira āvāse tayo therā viharanti .pe. Dve
therā  viharanti  .pe. eko thero viharati bahussuto āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako sikkhākāmo so ce thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyya dhammena
vinayena satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.2} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā taṃ theraṃ etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante thero imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametu  dhammena  vinayena satthusāsanena yathāyidaṃ adhikaraṇaṃ
suvūpasantaṃ  assāti  . athakho so thero yathā sāvatthiyā saṅghena
adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathā  sambahulehi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā
tīhi  therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā dvīhi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ
yathāsuvūpasantaṃ yathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamesi.
   {681.3}  Athakho  te  bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  sambahulānaṃ  therānaṃ  adhikaraṇavūpasamanena
asantuṭṭhā tiṇṇaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā dvinnaṃ therānaṃ
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  ekassa  therassa  adhikaraṇavūpasamanena
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavato  etamatthaṃ
Ārocesuṃ . nīhatametaṃ bhikkhave adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpasantaṃ 1-.
Anujānāmi  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  saññattiyā  tayo  salākagāhe
gūḷhakaṃ  sakaṇṇajappakaṃ  vivaṭakaṃ  .  kathañca  bhikkhave  gūḷhako
salākagāho  hoti  .  tena  salākagāhāpakena bhikkhunā salākāyo
vaṇṇāvaṇṇāyo  katvā  ekeko  2- bhikkhu upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  ayaṃ  evaṃvādissa  salākā  ayaṃ  evaṃvādissa  salākā
yaṃ  icchasi  taṃ  gaṇhāhīti  .  gahite  vattabbo  mā ca kassaci
dassehīti  .  sace  jānāti  adhammavādī  bahutarāti  duggahoti
paccukkaḍḍhitabbaṃ  .  sace  jānāti  dhammavādī  bahutarāti  suggahoti
sāvetabbaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave gūḷhako salākagāho hoti .
Kathañca bhikkhave sakaṇṇajappako salākagāho hoti.
   {681.4} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā ekamekassa bhikkhuno
upakaṇṇake  ārocetabbaṃ  ayaṃ evaṃvādissa salākā ayaṃ evaṃvādissa
salākā yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhīti . gahite vattabbo mā ca kassaci
ārocehīti  .  sace  jānāti  adhammavādī  bahutarāti  duggahoti
paccukkaḍḍhitabbaṃ  .  sace  jānāti  dhammavādī  bahutarāti  suggahoti
sāvetabbaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  sakaṇṇajappako  salākagāho
hoti  .  kathañca  bhikkhave  vivaṭako  salākagāho  hoti . sace
jānāti  dhammavādī  bahutarāti  vissaṭṭheneva  vivaṭena  salākagāhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. suvūpasantanti . 2 Ma. Yu. ekameko.
Gāhetabbā  1-  evaṃ  kho  bhikkhave vivaṭako salākagāho hoti
ime kho bhikkhave tayo salākagāhāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 354-361. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=6&A=7215&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=6&A=7215              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=675&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=56              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com