ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Suttantapiṭake dīghanikāyassa
             paṭhamo  bhāgo
                -------
           sīlakkhandhavaggo paṭhamo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Brahmajālasuttaṃ paṭhamaṃ
   [1] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca rājagahaṃ
antarā  ca  nāḷandaṃ  addhānamaggapaṭipanno  hoti mahatā bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi bhikkhusatehi . suppiyopi kho paribbājako antarā
ca  rājagahaṃ  antarā  ca  nāḷandaṃ addhānamaggapaṭipanno hoti saddhiṃ
antevāsinā  brahmadattena  māṇavena  .  tatra  sudaṃ  suppiyo
paribbājako  anekapariyāyena  buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  .  suppiyassa  pana
paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto  māṇavo  anekapariyāyena
buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ
bhāsati . Itiha te ubho ācariyantevāsī aññamaññassa ujuvipaccanikavādā 1-
bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhā 2- honti bhikkhusaṃghañca.
   {1.1} Athakho bhagavā ambalaṭṭhikāyaṃ rājāgārake ekarattivāsaṃ upagañchi
@Footnote: 1 Sī. ujuvipaccanīkavādā. 2 anubaddhātipi pāṭho.
Saddhiṃ  bhikkhusaṃghena  .  suppiyopi  kho  paribbājako  ambalaṭṭhikāyaṃ
rājāgārake ekarattivāsaṃ upagañchi 1- saddhiṃ antevāsinā brahmadattena
māṇavena  .  tatrapi  sudaṃ  suppiyo  paribbājako  anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  .  suppiyassa  pana  paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto
māṇavo  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  . itiha te ubho ācariyantevāsī
aññamaññassa  ujuvipaccanikavādā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito anubandhā
honti bhikkhusaṃghañca.
   {1.2} Athakho sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhitānaṃ
maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayaṃ saṃkhiyadhammo 2- udapādi
acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ 3- āvuso yāvañcidaṃ tena bhagavatā jānatā
passatā   arahatā   sammāsambuddhena  sattānaṃ  nānādhimuttikatā
supaṭividitā  4-  ayaṃ  hi  suppiyo  paribbājako  anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  suppiyassa  pana  paribbājakassa  antevāsī  brahmadatto
māṇavo  anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  saṃghassa  vaṇṇaṃ bhāsati itiha ime ubho 5- ācariyantevāsī
aññamaññassa   ujuvipaccanikavādā   bhagavantaṃ   piṭṭhito   piṭṭhito
@Footnote: 1 upagacchītipi pāṭho. 2 saṃkhiyādhammotipi pāṭho. 3 Yu. abbhutaṃ.
@4 suppaṭividitātipi pāṭho. 5 itiha te ime ubhotipi pāṭho.
Anubandhā honti bhikkhusaṃghañcāti.
   {1.3} Athakho bhagavā tesaṃ bhikkhūnaṃ imaṃ saṃkhiyadhammaṃ viditvā yena
maṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane nisīdi .
Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya
sannisinnā sannipatitā kā ca pana vo antarā kathā vippakatāti .
Evaṃ vutte te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante amhākaṃ rattiyā
paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhitānaṃ  maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ
ayaṃ  saṃkhiyadhammo  udapādi acchariyaṃ āvuso abbhūtaṃ āvuso yāvañcidaṃ
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena sattānaṃ
nānādhimuttikatā supaṭividitā ayaṃ hi suppiyo paribbājako anekapariyāyena
buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṃghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  suppiyassa  pana paribbājakassa antevāsī brahmadatto māṇavo
anekapariyāyena  buddhassa  vaṇṇaṃ bhāsati dhammassa vaṇṇaṃ bhāsati saṃghassa
vaṇṇaṃ  bhāsati  itiha  ime  ubho  ācariyantevāsī  aññamaññassa
ujuvipaccanikavādā  bhagavantaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhā  honti
bhikkhusaṃghañcāti ayaṃ kho no bhante antarā kathā vippakatā atha bhagavā
anuppattoti.
   {1.4} Mamaṃ vā bhikkhave pare avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ dhammassa vā
avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  tumhehi
na āghāto na apaccayo na cetaso anabhiraddhi karaṇīyā . mamaṃ vā
Bhikkhave  pare  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ
saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  ce  tumhe assatha kupitā
vā anattamanā vā tumhaññevassa tena antarāyo . Mamaṃ vā bhikkhave
pare  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa vā avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṃghassa vā
avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  ce tumhe assatha kupitā vā anattamanā
vā apinu tumhe paresaṃ subhāsitaṃ vā dubbhāsitaṃ vā ājāneyyāthāti.
Nohetaṃ  bhante  .  mamaṃ  vā  bhikkhave  pare  avaṇṇaṃ bhāseyyuṃ
dhammassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  saṃghassa  vā  avaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ
tatra  tumhehi  abhūtaṃ  abhūtato  nibbeṭhetabbaṃ  itipetaṃ  abhūtaṃ
itipetaṃ atacchaṃ natthipetaṃ amhesu na ca panetaṃ amhesu saṃvijjatīti.
   {1.5} Mamaṃ vā bhikkhave pare vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ dhammassa vā vaṇṇaṃ
bhāseyyuṃ saṃghassa vā vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ tatra tumhehi na ānando na
somanassaṃ na cetaso ubbilāvitattaṃ karaṇīyaṃ . mamaṃ vā bhikkhave pare
vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ saṃghassa vā vaṇṇaṃ
bhāseyyuṃ  tatra  ce  tumhe  bhikkhave  assatha  ānandino sumanā
ubbilāvitattā  tumhaññevassa  tena antarāyo . mamaṃ vā bhikkhave
pare  vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  dhammassa  vā  vaṇṇaṃ bhāseyyuṃ saṃghassa vā
vaṇṇaṃ  bhāseyyuṃ  tatra  tumhehi  bhūtaṃ  bhūtato paṭijānitabbaṃ itipetaṃ
bhūtaṃ itipetaṃ tacchaṃ atthipetaṃ amhesu saṃvijjati ca panetaṃ amhesūti.
   [2] Appamattakaṃ kho panetaṃ bhikkhave oramattakaṃ sīlamattakaṃ yena
Puthujjano  tathāgatassa  vaṇṇaṃ  vadamāno  vadeyya  .  katamañcetaṃ
bhikkhave  appamattakaṃ  oramattakaṃ sīlamattakaṃ yena puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [3] Pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato samaṇo gotamo
nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharatīti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno
vadeyya  .  adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  samaṇo
gotamo  dinnādāyī  dinnapāṭikaṃkhī  athenena  sucibhūtena  attanā
viharatīti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno
vadeyya . abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī samaṇo gotamo ārācārī
virato methunā gāmadhammāti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [4]  Musāvādaṃ  pahāya  musāvādā paṭivirato samaṇo gotamo
saccavādī saccasandho ṭheto 1- paccayiko avisaṃvādako lokassāti .
Iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano  tathāgatassa  vaṇṇaṃ  vadamāno
vadeyya  .  pisuṇaṃ  vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato samaṇo
gotamo  ito  sutvā  na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra
vā  sutvā  na  imesaṃ  akkhātā amūsaṃ bhedāya . iti bhinnānaṃ
vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā samaggārāmo samaggarato
@Footnote: 1 Sī. theto.
Samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitāti  .  iti vā hi bhikkhave
puthujjano  tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya . pharusaṃ vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato samaṇo gotamo yā sā vācā nelā
kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā
tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitāti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   {4.1}  Samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā  paṭivirato samaṇo
gotamo  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ
vācaṃ bhāsitā kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitanti . iti vā
hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [5]  Bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  samaṇo gotamoti .
Iti vā hi bhikkhave .pe.
   [6] Ekabhattiko samaṇo gotamo rattūparato virato vikālabhojanā.
Naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   samaṇo   gotamo  .
Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā  paṭivirato  samaṇo gotamo .
Uccāsayanamahāsayanā paṭivirato samaṇo gotamo . jātarūparajatapaṭiggahaṇā
paṭivirato samaṇo gotamo.
   [7]  Āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato  samaṇo  gotamo .
Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato samaṇo gotamo . itthīkumārikapaṭiggahaṇā
paṭivirato  samaṇo  gotamo  .  dāsīdāsapaṭiggahaṇā paṭivirato samaṇo
Gotamo  .  ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭivirato  samaṇo  gotamo .
Kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā    paṭivirato   samaṇo   gotamo   .
Hatthigavassavaḷavāpaṭiggahaṇā   paṭivirato   samaṇo   gotamo  .
Khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato samaṇo gotamo.
   [8]  Dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭivirato  samaṇo  gotamo .
Kayavikkayā  paṭivirato  samaṇo  gotamo  .  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā
paṭivirato  samaṇo  gotamo  . ukkoṭanavañcananikatisāviyogā paṭivirato
samaṇo  gotamo . chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
           Cūḷasīlaṃ niṭṭhitaṃ.
   [9] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  bījagāmabhūtagāmasamārambhaṃ anuyuttā
viharanti  . seyyathīdaṃ . mūlabījaṃ khandhabījaṃ phalabījaṃ aggabījaṃ bījabījameva
pañcamaṃ  iti vā . iti evarūpā bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [10] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ sannidhikārakaparibhogaṃ 1- anuyuttā
@Footnote: 1 sannidhikāraparibhogantipi pāṭho.
Viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  annasannidhi  1- pānasannidhi vatthasannidhi
yānasannidhi  sayanasannidhi  vilepanasannidhi  gandhasannidhi  āmisasannidhi  iti
vā  .  iti  evarūpā  sannidhikārakaparibhogā  paṭivirato  samaṇo
gotamoti  .  iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [11] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  .  naccaṃ  gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ akkhānaṃ pāṇissaraṃ vetāḷaṃ
kumbhathūnaṃ  sobhanagarakaṃ  2-  caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ dhovanaṃ hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ
mahisayuddhaṃ  usabhayuddhaṃ  ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ
daṇḍayuddhaṃ   muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ
anīkadassanaṃ  iti  vā  .  iti  evarūpā  visūkadassanā  paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [12] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  jūtappamādaṭṭhānānuyogamanuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  aṭṭhapadaṃ  dasapadaṃ  ākāsaṃ  parihārapathaṃ
santikaṃ  khalikaṃ  3- ghaṭikaṃ salākahatthaṃ akkhaṃ paṅgacīraṃ vaṅkakaṃ mokkhacikaṃ
@Footnote: 1 annasannidhintipi annasannidhītipi dissati. 2 sobhananaṅgarakantipi
@sobhaṇagarakantipi sobhanakaraṇantipi sobhaṇakantipi pāṭhantaraṃ. 3 balikaṃ.
Ciṅgulikaṃ 1- pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ akkhalikaṃ manesikaṃ 2- yathāvajjaṃ iti
vā  .  iti  evarūpā  jūtappamādaṭṭhānānuyogā  paṭivirato samaṇo
gotamoti  .  iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [13] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . āsandiṃ pallaṅkaṃ goṇakaṃ cittakaṃ paṭikaṃ paṭalikaṃ
tūlikaṃ vikatikaṃ uddhalomiṃ 3- ekantalomiṃ kaṭṭhissaṃ 4- koseyyaṃ kuttakaṃ 5-
hatthattharaṃ  assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇiṃ  kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ
sauttaracchadaṃ  ubhatolohitakūpadhānaṃ  iti  vā  .  iti  evarūpā
uccāsayanamahāsayanā   paṭivirato   samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [14] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . ucchādanaṃ parimaddanaṃ nahāpanaṃ sambāhanaṃ ādāsaṃ
añjanaṃ  mālāvilepanaṃ  mukhacuṇṇakaṃ  mukhālepaṃ  6- hatthabandhaṃ sikhābandhaṃ
daṇḍaṃ  nālikaṃ  asiṃ  khaggaṃ  chattaṃ  citrupāhanaṃ uṇhīsaṃ maṇiṃ vālavījaniṃ
odātāni  vatthāni  dīghadasāni  iti  vā  .  iti  evarūpā
@Footnote: 1 ciṅgulakaṃ. 2 mānesikaṃ. 3 uddalomiṃ. 4 kaṭṭissaṃ.
@5 kuṭṭakaṃ. 6 mukhālepanaṃ.
Maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [15] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  .  rājakathaṃ  corakathaṃ  mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ
yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ
ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ
purisakathaṃ  1-  sūrakathaṃ visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ
lokakkhāyikaṃ  samuddakkhāyikaṃ  iti  bhavābhavakathaṃ  iti  vā  .  iti
evarūpāya  tiracchānakathāya  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [16] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ viggāhikakathaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  .  na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāmi  .  kiṃ  tvaṃ  imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi micchāpaṭipanno
tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno  . sahitaṃ me asahitante . pure
vacanīyaṃ  pacchā  avaca . pacchā vacanīyaṃ pure avaca . adhiciṇṇante
vipparāvattaṃ  . āropito te vādo . niggahito tvamasi . cara
vādappamokkhāya  nibbeṭhehi  vā  sace pahosīti . iti evarūpāya
@Footnote: 1 Sī. purisakathanti idaṃ natthi.
Viggāhikakathāya  paṭivirato  samaṇo gotamoti . iti vā hi bhikkhave
puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [17] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  dūteyyapahiṇagamanānuyogaṃ anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . raññaṃ rājamahāmattānaṃ khattiyānaṃ brāhmaṇānaṃ
gahapatikānaṃ  kumārānaṃ  idha gaccha amutra gaccha idaṃ hara amutra idaṃ
āharāti  .  iti  evarūpā  dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭivirato
samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [18] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  kuhakā  ca honti lapakā ca nemittikā
ca  nippesikā  ca lābhena ca lābhaṃ nijigiṃsitāro . iti evarūpā
kuhanalapanā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti vā hi bhikkhave
puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
           Majjhimasīlaṃ niṭṭhitaṃ.
   [19] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  aṅgaṃ  nimittaṃ  uppādaṃ supinaṃ
lakkhaṇaṃ   mūsikacchinnaṃ   aggihomaṃ  dabbihomaṃ  thusahomaṃ  kaṇahomaṃ
taṇḍulahomaṃ  sappihomaṃ  telahomaṃ  mukhahomaṃ  lohitahomaṃ  aṅgavijjā
Vatthuvijjā  khettavijjā  sivavijjā  bhūtavijjā  bhūrivijjā  ahivijjā
visavijjā  vicchikavijjā  mūsikavijjā sakuṇavijjā vāyasavijjā pakkajjhānaṃ
saraparittānaṃ  migacakkaṃ  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti vā hi bhikkhave
puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [20] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  . maṇilakkhaṇaṃ daṇḍalakkhaṇaṃ vatthalakkhaṇaṃ
satthalakkhaṇaṃ  1-  asilakkhaṇaṃ  usulakkhaṇaṃ  dhanulakkhaṇaṃ  āvudhalakkhaṇaṃ  2-
itthīlakkhaṇaṃ   purisalakkhaṇaṃ   kumāralakkhaṇaṃ  kumārīlakkhaṇaṃ  dāsalakkhaṇaṃ
dāsīlakkhaṇaṃ   hatthilakkhaṇaṃ   assalakkhaṇaṃ   mahisalakkhaṇaṃ   usabhalakkhaṇaṃ
golakkhaṇaṃ   ajalakkhaṇaṃ   meṇḍalakkhaṇaṃ   kukkuṭalakkhaṇaṃ  vaṭṭakalakkhaṇaṃ
godhālakkhaṇaṃ  kaṇṇikālakkhaṇaṃ  kacchapalakkhaṇaṃ  migalakkhaṇaṃ  iti  vā .
Iti  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvā  paṭivirato  samaṇo
gotamoti  .  iti  vā  hi  bhikkhave  puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [21] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  raññaṃ  niyyānaṃ  bhavissati .
@Footnote: 1 Sī. Yu. satthalakkhaṇanti idaṃ na dissati. 2 Sī. āyudhalakkhaṇaṃ.
Raññaṃ  aniyyānaṃ  bhavissati . abbhantarānaṃ raññaṃ upayānaṃ bhavissati .
Bāhirānaṃ  raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati  .  bāhirānaṃ  raññaṃ  upayānaṃ
bhavissati  .  abbhantarānaṃ  raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati . abbhantarānaṃ
raññaṃ  jayo  bhavissati  .  bāhirānaṃ  raññaṃ  parājayo bhavissati .
Bāhirānaṃ  raññaṃ  jayo  bhavissati  .  abbhantarānaṃ  raññaṃ parājayo
bhavissati  .  iti  imassa  jayo bhavissati imassa parājayo bhavissati
iti  vā  .  iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato
samaṇo gotamoti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ
vadamāno vadeyya.
   [22] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ kappenti . seyyathīdaṃ . candaggāho bhavissati . suriyaggāho
bhavissati  .  nakkhattaggāho  bhavissati  .  candimasuriyānaṃ  pathagamanaṃ
bhavissati  .  candimasuriyānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati  .  nakkhattānaṃ
pathagamanaṃ  bhavissati  . nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati . ukkāpāto
bhavissati  . disāḍāho bhavissati . bhūmicālo bhavissati . devadundubhi
bhavissati  .  candimasuriyanakkhattānaṃ  uggamanaṃ  oggamanaṃ  saṃkilesaṃ
vodānaṃ bhavissati . evaṃvipāko candaggāho bhavissati . evaṃvipāko
suriyaggāho  bhavissati  .  evaṃvipāko  nakkhattaggāho  bhavissati .
Evaṃvipākaṃ candimasuriyānaṃ pathagamanaṃ bhavissati . evaṃvipākaṃ candimasuriyānaṃ
Uppathagamanaṃ   bhavissati   .   evaṃvipākaṃ  nakkhattānaṃ  pathagamanaṃ
bhavissati . evaṃvipākaṃ nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati . evaṃvipāko
ukkāpāto  bhavissati  .  evaṃvipāko  disāḍāho  bhavissati .
Evaṃvipāko bhūmicālo bhavissati . evaṃvipāko 1- devadundubhi bhavissati.
Evaṃvipākaṃ  candimasuriyanakkhattānaṃ  uggamanaṃ  oggamanaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ
bhavissati  iti  vā  .  iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano
tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [23] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni bhuñjitvā te evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvikaṃ
kappenti . seyyathīdaṃ . suvuṭṭhikā bhavissati . dubbuṭṭhikā bhavissati.
Subhikkhaṃ  bhavissati  .  dubbhikkhaṃ  bhavissati  .  khemaṃ  bhavissati .
Bhayaṃ  bhavissati  .  rogo bhavissati . ārogyaṃ bhavissati . muddā
gaṇanā  saṃkhānaṃ  kāveyyaṃ  lokāyataṃ  iti  vā . iti evarūpāya
tiracchānavijjāya  micchājīvā  paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti
vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
   [24] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . āvāhanaṃ vivāhanaṃ saṃvadanaṃ vivadanaṃ
@Footnote: 1 evaṃvipākāti pāṭhena bhavitabbaṃ.
Saṅkiraṇaṃ  vikiraṇaṃ  subhagakaraṇaṃ  dubbhagakaraṇaṃ  viruddhagabbhakaraṇaṃ jivhānibandhanaṃ
hanusaṃhananaṃ  hatthābhijappanaṃ  kaṇṇajappanaṃ  ādāsapañhaṃ  -*  kumārīpaṇhaṃ
devapaṇhaṃ   ādiccupaṭṭhānaṃ  mahatupaṭṭhānaṃ  abbhujjalanaṃ  sirīvhāyanaṃ
iti vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato samaṇo
gotamoti . iti vā hi bhikkhave puthujjano tathāgatassa vaṇṇaṃ vadamāno
vadeyya.
   [25] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  . seyyathīdaṃ . santikammaṃ paṇidhikammaṃ bhūttikammaṃ 1-
bhūrikammaṃ  vassakammaṃ  vossakammaṃ  vatthukammaṃ  vatthuparikaraṇaṃ  ācamanaṃ
nahāpanaṃ  jūhanaṃ  vamanaṃ  virecanaṃ  uddhavirecanaṃ adhovirecanaṃ sīsavirecanaṃ
kaṇṇatelaṃ  nettappānaṃ  natthukammaṃ  añjanaṃ  paccañjanaṃ  sālākiyaṃ
sallakattiyaṃ   dārakatikicchā   mūlabhesajjānaṃ  anuppadānaṃ  osadhīnaṃ
paṭimokkho  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato  samaṇo  gotamoti  .  iti  vā  hi bhikkhave puthujjano
tathāgatassa  vaṇṇaṃ  vadamāno  vadeyya  .  idaṃ  kho  taṃ bhikkhave
appamattakaṃ  oramattakaṃ  sīlamattakaṃ  yena  puthujjano  tathāgatassa
vaṇṇaṃ vadamāno vadeyya.
           Mahāsīlaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. bhūttikammanti idaṃ natthi.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ ādāsapaṇhaṃ peḌna ādāsapañhaṃ
   [26] Atthi bhikkhave aññe va dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā
santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā ye tathāgato
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ
vaṇṇaṃ  sammā  vadamānā vadeyyuṃ . katame ca te bhikkhave dhammā
gambhīrā  duddasā  duranubodhā  santā  paṇītā  atakkāvacarā nipuṇā
paṇḍitavedanīyā  ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti
yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [27]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  aṭṭhārasahi  vatthūhi  .  te  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ
ārabbha anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi.
   {27.1} Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti 1- catūhi vatthūhi . te ca bhonto
samaṇabrāhmaṇā   kimāgamma   kimārabbha   sassatavādā   sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti catūhi vatthūhi.
   {27.2}  Idha  bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya   tathārūpaṃ   cetosamādhiṃ   phusati   yathā
samāhite   citte   (2-  parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe
@Footnote: 1 paññāpenti. 2 Sī. parisuddhetyādīni natthi.
Vigatūpakkilese)  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati . seyyathīdaṃ .
Ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo
pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi 1- jātiyo tiṃsampi 2- jātiyo
cattāḷīsampi 3- jātiyo paññāsampi jātiyo jātisatampi jātisahassampi
jātisatasahassampi  anekānipi  jātisatāni  anekānipi  jātisahassāni
anekānipi  jātisatasahassāni  .  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so tato cuto amutra udapādiṃ 4- tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto idhūpapannoti . iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati.
   {27.3} So evamāha sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho
esikaṭṭhāyī ṭhito 5- te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva sassatisamaṃ. Taṃ kissa hetu. Ahaṃ hi ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā  samāhite citte anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarāmi  .  seyyathīdaṃ . ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo  dasapi  jātiyo
@Footnote: 1 vīsatimpi. 2 Yu. tīsampi. 3 cattārīsampi. 4 uppādiṃ.
@5 ekaṭṭhāyiṭṭhito.
Vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekānipi
jātisatāni  anekānipi  jātisahassāni  anekānipi jātisatasahassāni .
Amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi .
Imināmahaṃ  etaṃ jānāmi yathā sassato attā ca loko ca vañjho
kūṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti saṃsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  . idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ
ṭhānaṃ  yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā sassatavādā
sassataṃ attānañca lokañca paññapenti.
   [28]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  .  idha
bhikkhave  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  . seyyathīdaṃ . ekampi saṃvaṭṭavivaṭṭaṃ dvepi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  tīṇipi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  cattāripi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni
Pañcapi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  dasapi saṃvaṭṭavivaṭṭāni . amutrāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto
so tato cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti. Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {28.1} So evamāha sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho
esikaṭṭhāyī ṭhito te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva sassatisamaṃ. Taṃ kissa hetu. Ahañhi ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā  samāhite citte anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarāmi . seyyathīdaṃ . ekampi saṃvaṭṭavivaṭṭaṃ dvepi saṃvaṭṭavivaṭṭāni
tīṇipi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  cattāripi saṃvaṭṭavivaṭṭāni pañcapi saṃvaṭṭavivaṭṭāni
dasapi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto evaṃvaṇṇo
evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti . iti
sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarāmi. Imināmahaṃ etaṃ
jānāmi yathā sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho esikaṭṭhāyī ṭhito te
Ca  sattā  sandhāvanti  saṃsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva
sassatisamanti  .  idaṃ  bhikkhave dutiyaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca
paññapenti.
   [29]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
sassatavādā  sassataṃ  attānañca lokañca paññapenti . idha bhikkhave
ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya     appamādamanvāya     sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  . seyyathīdaṃ . dasapi saṃvaṭṭavivaṭṭāni vīsampi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  tiṃsampi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni cattāḷīsampi saṃvaṭṭavivaṭṭāni .
Amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {29.1} So evamāha sassato attā ca loko ca vañjho kūṭaṭṭho
esikaṭṭhāyī ṭhito te ca sattā sandhāvanti saṃsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva  sassatisamaṃ  .  taṃ kissa hetu . ahañhi ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
Tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā  samāhite  citte  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarāmi  .  seyyathīdaṃ  .  dasapi  saṃvaṭṭavivaṭṭāni
vīsampi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni   tiṃsampi   saṃvaṭṭavivaṭṭāni  cattāḷīsampi
saṃvaṭṭavivaṭṭāni  .  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi .
Imināmahaṃ  etaṃ  jānāmi  yathā  sassato  attā  ca  loko ca
vañjho  kūṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito  te  ca  sattā  sandhāvanti
saṃsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  idaṃ
bhikkhave  tatiyaṃ  ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
sassatavādā sassataṃ attānañca lokañca paññapenti.
   [30]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  .  idha
bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā takkī hoti vimaṃsī 1-
so  takkapariyāhataṃ  vimaṃsānucaritaṃ  sayaṃ  pāṭibhāṇaṃ  evamāha sassato
attā  ca  loko  ca  vañjho  kūṭaṭṭho  esikaṭṭhāyī  ṭhito te
ca  sattā  sandhāvanti  saṃsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva
@Footnote: 1 Sī. vīmaṃsī.
Sassatisamanti  .  idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  sassataṃ  attānañca  lokañca
paññapenti  .  imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā sassatavādā
sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi . ye hi
keci  bhikkhave  samaṇabrāhmaṇā  sassatavādā  sassataṃ  attānañca
lokañca  paññapenti  sabbe  te  imeheva  catūhi vatthūhi etesaṃ
vā aññatarena natthi ito bahiddhā.
   {30.1}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca tathāgato pajānāti tato ca uttaritaraṃ pajānāti tañca pajānanaṃ 1-
na parāmasati . aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti viditā vedanānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ
viditvā. Anupādā vimutto bhikkhave tathāgato. Ime kho te bhikkhave dhammā
gambhīrā  duddasā  duranubodhā  santā  paṇītā  atakkāvacarā nipuṇā
paṇḍitavedanīyā  ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti
yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [31]  Santi  bhikkhave  eke samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
@Footnote: 1 jānanaṃ.
Lokañca  paññapenti catūhi vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ
sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi
vatthūhi.
   {31.1} Hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno
accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati . saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena sattā
ābhassarasaṃvattanikā  honti  . te tattha honti manomayā pītibhakkhā
sayampabhā  antalikkhacarā  subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhanti .
Hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa addhuno accayena
ayaṃ loko vivaṭṭati.
   {31.2} Vivaṭṭamāne loke suññaṃ brahmavimānaṃ pātubhavati. Atha
aññataro  satto  āyukkhayā  vā  puññakkhayā  vā ābhassarakāyā
cavitvā  suññaṃ brahmavimānaṃ upapajjati . sopi tattha hoti manomayo
pītibhakkho  sayampabho  antalikkhacaro  subhaṭṭhāyī  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭhati.
   {31.3} Tattha tassa ekassa dīgharattaṃ nivusitattā anabhirati paritassanā
uppajjati  aho  vata  aññepi  sattā  itthattaṃ āgaccheyyunti .
Athaññepi  sattā  āyukkhayā  vā  puññakkhayā  vā ābhassarakāyā
cavitvā  brahmavimānaṃ  upapajjanti  tassa  sattassa  sahabyataṃ .
Tepi  tattha  honti  manomayā  pītibhakkhā  sayampabhā  antalikkhacarā
subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  tiṭṭhanti  . tatra bhikkhave yo so
satto  paṭhamaṃ  upapanno  tassa  evaṃ  hoti  ahamasmi  brahmā
Mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro
kattā nimmitā 1- seṭṭho sajjitā 2- vasī pitā bhūtabhabyānaṃ mayā
ime sattā nimmitā . taṃ kissa hetu . mamaṃ hi pubbe etadahosi
aho  vata  aññepi sattā itthattaṃ āgaccheyyunti . iti mamaṃ ca
manopaṇidhi ime ca sattā itthattaṃ āgatāti.
   {31.4} Yepi te sattā pacchā upapannā tesampi evaṃ hoti ayaṃ kho
bhavaṃ  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso vasavatti
issaro  kattā  nimmitā  seṭṭho  sajjitā  vasī pitā bhūtabhabyānaṃ
iminā mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā . taṃ kissa hetu. Imañhi mayaṃ
addasāma  idha  paṭhamaṃ  upapannaṃ  mayaṃ panamhā pacchā upapannāti .
Tatra bhikkhave yo so satto paṭhamaṃ upapanno so dīghāyukataro ca hoti
vaṇṇavantataro ca mahesakkhataro ca . Ye pana te sattā pacchā upapannā
te appāyukatarā ca honti dubbaṇṇatarā ca appesakkhatarā ca.
   {31.5} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā samāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. nimmātā. 2 Sī. Yu. sañjitā.
Anussarati tato parannānussarati.
   {31.6} So evamāha yo kho so bhavaṃ brahmā mahābrahmā abhibhū
anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavatti  issaro  kattā nimmitā seṭṭho
sajjitā vasī pitā bhūtabhabyānaṃ yena mayaṃ bhotā brahmunā nimmitā so
nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassati. Ye pana
mayaṃ ahumhā tena bhotā brahmunā nimmitā te mayaṃ aniccā addhuvā
appāyukā  cavanadhammā  itthattaṃ  āgatāti  .  idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ
ṭhānaṃ  yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca paññapenti.
   [32]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  santi  bhikkhave khiḍḍāpadosikā
nāma  devā . te ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā viharanti .
Tesaṃ ativelaṃ hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ viharataṃ sati pamussati 1-.
Satiyā sammosā te devā tamhā kāyā cavanti.
   {32.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
@Footnote: 1 sammussati.
Padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusati yathā samāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ anussarati
tato paraṃ nānussarati.
   {32.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na khiḍḍāpadosikā
te na ativelaṃ hassakhiḍḍāratirammasamāpannā viharanti . Tesaṃ na ativelaṃ
hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ  viharataṃ  sati  na  pamussati  .  satiyā
asammosā te devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā
avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā 1-
khiḍḍāpadosikā   te  mayaṃ  ativelaṃ  hassakhiḍḍāratidhammasamāpannā
viharimhā  2-  .  tesanno  ativelaṃ  hassakhiḍḍāratidhammasamāpannānaṃ
viharataṃ sati pamussati . satiyā sammosā evaṃ mayaṃ tamhā kāyā cutā
aniccā  addhuvā  appāyukā  cavanadhammā itthattaṃ āgatāti . idaṃ
bhikkhave  dutiyaṃ  ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca lokañca paññapenti.
   [33]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  santi  bhikkhave  manopadosikā
@Footnote: 1 Sī. ahumha. 2 Sī. viharimha.
Nāma devā . te ativelaṃ aññamaññaṃ upanijjhāyanti . te ativelaṃ
aññamaññaṃ  upanijjhāyantā  aññamaññamhi  cittāni  padosenti .
Te  aññamaññaṃ  paduṭṭhacittā kilantakāyā kilantacittā . te devā
tamhā kāyā cavanti.
   {33.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññataro satto tamhā
kāyā cavitvā itthattaṃ āgacchati itthattaṃ āgato samāno agārasmā
anagāriyaṃ pabbajati agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samāno ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā samāhite citte taṃ pubbenivāsaṃ
anussarati tato paraṃ nānussarati.
   {33.2} So evamāha ye kho te bhonto devā na manopadosikā
te  nātivelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyanti . te nātivelaṃ aññamaññaṃ
upanijjhāyantā  aññamaññamhi  *- cittāni nappadussenti 1- . te
aññamaññaṃ  *-  appaduṭṭhacittā  akilantakāyā  akilantacittā . te
devā tamhā kāyā na cavanti niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā
sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti . ye pana mayaṃ ahumhā 2- manopadosikā te
mayaṃ  ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyimhā  3- . te mayaṃ ativelaṃ
aññamaññaṃ     upanijjhāyantā     aññamaññamhi    cittāni
padosimhā  4-  .  te  mayaṃ  aññamaññaṃ paduṭṭhacittā kilantakāyā
@Footnote: 1 Sī. nappadūsenti. 2 Sī. ahumha. 3 Sī. upanijjhāyimha.
@4 Sī. padosimha.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ añmaññamhi peḌna aññamaññamhi
@* mīkār—kṛ´์ khagœ añmaññaṃ peḌna aññamaññaṃ
Kilantacittā  .  evaṃ  mayaṃ  tamhā kāyā cutā aniccā addhuvā
appāyukā  cavanadhammā  itthattaṃ  āgatāti  .  idaṃ bhikkhave tatiyaṃ
ṭhānaṃ  yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca paññapenti.
   [34]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  idha bhikkhave ekacco samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  takkī  hoti  vimaṃsī  .  so takkapariyāhataṃ
vimaṃsānucaritaṃ sayaṃpāṭibhāṇaṃ 1- evamāha yaṃ kho idaṃ vuccati cakkhuntipi
sotantipi  ghānantipi  jivhātipi  kāyotipi  ayaṃ  attā  anicco
addhuvo  asassato  vipariṇāmadhammo  .  yañca  kho  idaṃ  vuccati
cittanti  vā  manoti  vā  viññāṇanti  vā  ayaṃ  attā nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti .
Idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
ekaccasassatikā  ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ ekaccaṃ asassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  .  imehi  kho  te  bhikkhave
samaṇabrāhmaṇā   ekaccasassatikā   ekaccaasassatikā   ekaccaṃ
sassataṃ   ekaccaṃ   asassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti
@Footnote: 1 Sī. Yu. sayaṃpaṭibhānaṃ.
Catūhi  vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
ekaccasassatikā   ekaccaasassatikā   ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ
asassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  sabbe  te  imeheva
catūhi vatthūhi etesaṃ vā aññatarena natthi ito bahiddhā.
   {34.1}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca tathāgato pajānāti tato ca uttaritaraṃ pajānāti tañca pajānanaṃ
na  parāmasati  .  aparāmasato  cassa  paccattaññeva nibbuti viditā
vedanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  .  anupādā  vimutto  bhikkhave
tathāgato  . ime kho bhikkhave dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā
santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā ye tathāgato
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ
vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [35] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā antānantikā antānantaṃ
lokassa  paññapenti catūhi vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti
catūhi  vatthūhi . idha bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya    tathārūpaṃ    cetosamādhiṃ    phusati
Yathā  samāhite  citte antasaññī lokasmiṃ viharati . so evamāha
antavā ayaṃ loko parivaṭumo . taṃ kissa hetu. Ahaṃ hi ātappamanvāya
padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya  sammāmanasikāramanvāya
tathārūpaṃ cetosamādhiṃ phusāmi yathā samāhite citte antasaññī lokasmiṃ
viharāmi . imināmahaṃ etaṃ jānāmi yathā antavā ayaṃ loko parivaṭumoti.
Idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
antānantikā antānantaṃ lokassa paññapenti.
   [36]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti  .  idha  bhikkhave
ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  anantasaññī  lokasmiṃ
viharati  .  so evamāha ananto ayaṃ loko apariyanto ye te
samaṇabrāhmaṇā  evamāhaṃsu  antavā ayaṃ loko parivaṭumoti . tesaṃ
musā . ananto ayaṃ loko apariyanto . taṃ kissa hetu. Ahaṃ hi
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya   tathārūpaṃ   cetosamādhiṃ   phusāmi   yathā
samāhite  citte  anantasaññī  lokasmiṃ  viharāmi . imināmahaṃ etaṃ
jānāmi  yathā  ananto  ayaṃ  loko apariyantoti . idaṃ bhikkhave
Dutiyaṃ  ṭhānaṃ  yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā
antānantikā antānantaṃ lokassa paññapenti.
   [37]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti  .  idha  bhikkhave
ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo vā ātappamanvāya padhānamanvāya
anuyogamanvāya   appamādamanvāya   sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ
cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite  citte  uddhamadho  antasaññī
lokasmiṃ  viharati  tiriyaṃ  anantasaññī  .  so evamāha antavā ca
ayaṃ  loko ananto ca ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu antavā
ayaṃ  loke parivaṭumoti . tesaṃ musā . yepi te samaṇabrāhmaṇā
evamāhaṃsu  ananto  ayaṃ  loko  apariyantoti . tesaṃpi musā .
Antavā  ca ayaṃ loko ananto ca . taṃ kissa hetu . ahaṃ hi
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusāmi  yathā samāhite
citte  uddhamadho  antasaññī  lokasmiṃ  viharāmi tiriyaṃ anantasaññī .
Imināmahaṃ etaṃ jānāmi yathā antavā ca ayaṃ loko ananto cāti.
Idaṃ bhikkhave tatiyaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
antānantikā antānantaṃ lokassa paññapenti.
   [38]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
antānantikā  antānantaṃ  lokassa  paññapenti  .  idha  bhikkhave
Ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā takkī hoti vimaṃsī . so
takkapariyāhataṃ   vimaṃsānucaritaṃ   sayaṃpāṭibhāṇaṃ   evamāha  nevāyaṃ
loko  antavā  na  panānanto ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu
antavā  ayaṃ  loko  parivaṭumoti  . tesampi musā . yepi te
samaṇabrāhmaṇā  evamāhaṃsu  ananto  ayaṃ  loko  apariyantoti .
Tesampi  musā  .  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu antavā
ca ayaṃ loko ananto cāti . Tesampi musā. Nevāyaṃ loko antavā
na panānantoti . idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke   samaṇabrāhmaṇā   antānantikā   antānantaṃ   lokassa
paññapenti.
   {38.1} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ  lokassa  paññapenti  catūhi  vatthūhi  .  ye hi keci
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  antānantikā  antānantaṃ
lokassa  paññapenti  sabbe  te  imeheva  catūhi vatthūhi etesaṃ
vā aññatarena natthi ito bahiddhā.
   {38.2}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca  tathāgato  pajānāti  tato  ca  uttaritaraṃ  pajānāti  tañca
pajānanaṃ  na  parāmasati  .  aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti
viditā   vedanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca   nissaraṇañca   yathābhūtaṃ   viditvā   .  anupādā
vimutto bhikkhave tathāgato . ime kho te bhikkhave dhammā gambhīrā
Duddasā   duranubodhā   santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā
paṇḍitavedanīyā  ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti
yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [39] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā tattha
tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ āpajjanti amarāvikkhepaṃ
catūhi  vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti amarāvikkhepaṃ catūhi vatthūhi.
   {39.1} Idha bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā idaṃ
kusalanti  yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ akusalanti yathābhūtaṃ nappajānāti .
Tassa evaṃ hoti ahaṃ kho idaṃ kusalanti yathābhūtaṃ nappajānāmi idaṃ akusalanti
yathābhūtaṃ  nappajānāmi  ahañce  kho 1- pana idaṃ kusalanti yathābhūtaṃ
appajānanto  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  appajānanto  idaṃ kusalanti
vā byākareyyaṃ idaṃ akusalanti vā byākareyyaṃ taṃ mamassa musā yaṃ
mamassa  musā  so mamassa vighāto yo mamassa vighāto so mamassa
antarāyoti  .  iti  so musāvādabhayā musāvādaparijegucchā nevidaṃ
kusalanti  byākaroti  na  panidaṃ  akusalanti  byākaroti  tattha tattha
paṇhaṃ  puṭṭho  samāno  vācāvikkhepaṃ  āpajjati  amarāvikkhepaṃ
evantipi me no . tathātipi me no. Aññathātipi me no. Notipi
@Footnote: 1 Sī. Yu. ahañceva kho.
Me no . no notipi me noti . idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ ṭhānaṃ yaṃ
āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā tattha
tattha paṇhaṃ puṭṭhā samānā vācāvikkhepaṃ āpajjanti amarāvikkhepaṃ.
   [40]  Dutiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti  amarāvikkhepaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  idaṃ  kusalanti  yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ akusalanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  tassa evaṃ hoti ahaṃ kho idaṃ kusalanti
yathābhūtaṃ   nappajānāmi  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  nappajānāmi
ahañce  kho  1-  pana  idaṃ  kusalanti yathābhūtaṃ appajānanto idaṃ
akusalanti  yathābhūtaṃ  appajānanto idaṃ kusalanti vā byākareyyaṃ idaṃ
akusalanti vā byākareyyaṃ tattha me assa chando vā rāgo vā doso
vā paṭigho vā yattha me assa chando vā rāgo vā doso vā paṭigho
vā  taṃ  mamassa upādānaṃ yaṃ mamassa upādānaṃ so mamassa vighāto
yo mamassa vighāto so mamassa antarāyoti . iti so upādānabhayā
upādānaparijegucchā   nevidaṃ  kusalanti  byākaroti  na  panidaṃ
akusalanti  byākaroti tattha tattha paṇhaṃ puṭṭho samāno vācāvikkhepaṃ
āpajjati  amarāvikkhepaṃ evantipi me no . tathātipi me no .
@Footnote: 1 Sī. Yu. ahañceva kho.
Aññathātipi me no . notipi me no . no notipi me noti.
Idaṃ bhikkhave dutiyaṃ ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha eke samaṇabrāhmaṇā
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti amarāvikkhepaṃ.
   [41]  Tatiye  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti  amarāvikkhepaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  idaṃ  kusalanti  yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ akusalanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  tassa evaṃ hoti ahaṃ kho idaṃ kusalanti
yathābhūtaṃ   nappajānāmi  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  nappajānāmi
ahañce  kho  1-  pana  idaṃ  kusalanti yathābhūtaṃ appajānanto idaṃ
akusalanti  yathābhūtaṃ  appajānanto  idaṃ  kusalanti  vā  byākareyyaṃ
idaṃ  akusalanti  vā  byākareyyaṃ  santi  hi  kho  samaṇabrāhmaṇā
paṇḍitā  nipuṇā  kataparappavādā  vālavedhirūpā  te  bhindantā
maññe  caranti  paññāgatena  diṭṭhigatāni te maṃ tattha samanuyuñjeyyuṃ
samanuggāheyyuṃ   samanubhāseyyuṃ  ye  maṃ  tattha  samanuyuñjeyyuṃ
samanuggāheyyuṃ samanubhāseyyuṃ tesāhaṃ na sampāyeyyaṃ 2- yañcāhaṃ 3-
na  sampāyeyyaṃ  so  mamassa  vighāto  yo  mamassa vighāto so
@Footnote: 1 Sī. Yu. ahañceva kho. 2 sampāheyyaṃ sampāpeyyaṃ sampayeyyaṃ
@ sampādeyyaṃ. 3 Sī. Yu. yesāhaṃ.
Mamassa  antarāyoti  .  iti  so  anuyogabhayā anuyogaparijegucchā
nevidaṃ  kusalanti  byākaroti  na  panidaṃ  akusalanti byākaroti tattha
tattha  paṇhaṃ  puṭṭho  samāno  vācāvikkhepaṃ āpajjati amarāvikkhepaṃ
evantipi me no . tathātipi me no . aññathātipi me no .
Notipi me no . no notipi me noti . idaṃ bhikkhave tatiyaṃ ṭhānaṃ
yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā  amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ.
   [42]  Catutthe ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
amarāvikkhepikā  tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā vācāvikkhepaṃ
āpajjanti  amarāvikkhepaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  mando hoti momūho . so mandattā momūhattā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭho  samāno  vācāvikkhepaṃ  āpajjati
amarāvikkhepaṃ atthi paro lokoti iti ce maṃ pucchasi atthi paro lokoti
iti ce me assa atthi paro lokoti iti tena 1- byākareyyaṃ
evantipi me no . tathātipi me no . aññathātipi  me no.
Notipi me no . no notipi me no. Natthi paro loko .pe. Atthi
ca natthi ca paro loko . Nevatthi na natthi paro loko. Atthi sattā
@Footnote: 1 tena te naṃ.
Opapātikā  .  natthi  sattā  opapātikā  .  atthi  ca natthi
ca sattā opapātikā. Nevatthi na natthi sattā opapātikā.
   {42.1}  Atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko . natthi
sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko . atthi ca natthi ca sukaṭadukkaṭānaṃ
kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  . nevatthi na natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ
phalaṃ  vipāko  . hoti tathāgato parammaraṇā . na hoti tathāgato
parammaraṇā  . hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇā . neva
hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce maṃ pucchasi. Neva
hoti  na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce me assa neva
hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti te na 1- byākareyyaṃ
evantipi me no . tathātipi me no . aññathātipi me no .
Notipi me no . no notipi me noti . Idaṃ bhikkhave catutthaṃ ṭhānaṃ
yaṃ  āgamma  yaṃ  ārabbha  eke  samaṇabrāhmaṇā  amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ.
   {42.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha tattha paṇhaṃ puṭṭhā samānā vācāvikkhepaṃ āpajjanti amarāvikkhepaṃ
catūhi vatthūhi. Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
@Footnote: 1 te nantipi tenātipi pāṭho.
Amarāvikkhepaṃ  sabbe  te  imeheva  catūhi  vatthūhi  etesaṃ vā
aññatarena  natthi  ito  bahiddhā  .pe.  yehi  tathāgatassa
yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [43]  Santi  bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi .
Te  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ     attānañca     lokañca    paññapenti
dvīhi vatthūhi.
   {43.1}  Santi  bhikkhave  asaññīsattā  1-  nāma  devā
saññuppādā  ca  pana  te  devā tamhā kāyā cavanti . ṭhānaṃ
kho  panetaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  aññataro satto tamhā kāyā
cavitvā  itthattaṃ  āgacchati  itthattaṃ  āgato  samāno agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samāno
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  yathā  samāhite
citte  saññuppādaṃ  anussarati  tato  paraṃ  nānussarati  .  so
evamāha adhiccasamuppanno attā ca loko ca . taṃ kissa hetu.
Ahaṃ  hi  pubbe  nāhosiṃ  somhi  etarahi  ahutvā  santatāya
pariṇatoti  .  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke    samaṇabrāhmaṇā   adhiccasamuppannikā   adhiccasamuppannaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. asaññasattā.
Attānañca lokañca paññapenti.
   [44]  Dutiye  ca  bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
adhiccasamuppannikā  adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca paññapenti .
Idha bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā takkī hoti vimaṃsī. So
takkapariyāhataṃ  vimaṃsānucaritaṃ  sayaṃpāṭibhāṇaṃ  evamāha  adhiccasamuppanno
attā ca loko cāti . Idaṃ bhikkhave dutiye ṭhānaṃ yaṃ āgamma yaṃ ārabbha
eke  samaṇabrāhmaṇā  adhiccasamuppannikā  adhiccasamuppannaṃ  attānañca
lokañca paññapenti.
   {44.1}  Imehi kho bhikkhave samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi .
Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  sabbe  te
imeheva  dvīhi  vatthūhi  etesaṃ  vā  aññatarena  natthi  ito
bahiddhā  .pe.  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ  vaṇṇaṃ  sammā
vadamānā  vadeyyuṃ  .  imehi  kho  te  bhikkhave samaṇabrāhmaṇā
pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni  abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi . ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino
pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti  sabbe
te  imeheva  aṭṭhārasahi  vatthūhi  etesaṃ  vā aññatarena natthi
Ito bahiddhā.
   {44.2}  Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā  evaṃgatikā  bhavanti evaṃabhisamparāyāti .
Tañca  tathāgato  pajānāti  tato  ca  uttaritaraṃ  pajānāti  tañca
pajānanaṃ  na  parāmasati  .  aparāmasato  cassa  paccattaññeva
nibbuti  viditā  vedanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā  .  anupādā  vimutto
bhikkhave tathāgato . ime kho te bhikkhave dhammā gambhīrā duddasā
duranubodhā  santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā
ye  tathāgato  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā pavedeti yehi tathāgatassa
yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [45]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  catucattāḷīsāya  vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā
kimāgamma  kimārabbha  aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ
ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti  catucattāḷīsāya
vatthūhi.
   [46]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi  .  te  ca  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kimāgamma kimārabbha
uddhamāghatanikā  saññīvādā  uddhamāghatanā  saññimattānaṃ  paññapenti
Soḷasahi vatthūhi.
   {46.1} Rūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇā saññīti naṃ paññapenti.
Arūpī attā hoti arogo paraṃ maraṇā saññīti naṃ paññapenti. Rūpī ca arūpī
ca attā hoti .pe. nevarūpīnārūpī attā hoti . antavā attā
hoti . anantavā attā hoti. Antavā ca anantavā ca attā hoti.
Nevantavānānantavā  attā  hoti  . ekattasaññī attā hoti .
Nānattasaññī  attā  hoti  .  parittasaññī  attā  hoti .
Appamāṇasaññī  attā  hoti  .  ekantasukhī  attā  hoti .
Ekantadukkhī  attā  hoti  . sukhadukkhī attā hoti . adukkhamasukhī
attā hoti arogo paraṃ maraṇā saññīti naṃ paññapenti.
   {46.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā uddhamāghatanikā
saññīvādā    uddhamāghatanā    saññimattānaṃ    paññapenti
sabbe  te  imeheva  soḷasahi  vatthūhi  etesaṃ  vā aññatarena
natthi  ito  bahiddhā  .pe.  yehi  tathāgatassa  yathābhuccaṃ  vaṇṇaṃ
sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [47]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi . te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha uddhamāghatanikā
Asaññīvādā    uddhamāghatanā    asaññimattānaṃ    paññapenti
aṭṭhahi vatthūhi.
   {47.1}  Rūpī  attā hoti arogo paraṃ maraṇā asaññīti naṃ
paññapenti  .  arūpī  attā  hoti  arogo paraṃ maraṇā asaññīti
naṃ paññapenti . rūpī ca arūpī ca attā hoti .pe. Nevarūpīnārūpī
attā hoti . antavā attā hoti . anantavā attā hoti .
Antavā  ca  anantavā  ca  attā hoti . nevantavā nānantavā
attā hoti arogo paraṃ maraṇā asaññīti naṃ paññapenti.
   {47.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā 1-
asaññīvādā  uddhamāghatanā  2-  asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā uddhamāghatanikā
asaññīvādā  uddhamāghatanā  asaññimattānaṃ  paññapenti  sabbe  te
imeheva aṭṭhahi vatthūhi etesaṃ vā aññatarena natthi ito bahiddhā
.pe. Yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [48]  Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti aṭṭhahi vatthūhi.
   {48.1}  Te  ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha
uddhamāghatanikā      nevasaññīnāsaññīvādā     uddhamāghatanā
nevasaññīnāsaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi  vatthūhi  .  rūpī attā
hoti  arogo  paraṃ  maraṇā  nevasaññīnāsaññīti  naṃ  paññapenti .
@Footnote: 1 Yu. uddhamāghātanikā. 2 Yu. uddhamāghātanā.
Arūpī attā hoti .pe. rūpī ca arūpī ca attā hoti. Nevarūpīnārūpī
attā hoti . antavā attā hoti . anantavā attā hoti .
Antavā  ca  anantavā  ca  attā  hoti  . nevantavānānantavā
attā   hoti   arogo   parammaraṇā  nevasaññīnāsaññīti  naṃ
paññapenti.
   {48.2} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti aṭṭhahi vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā    uddhamāghatanikā   nevasaññīnāsaññīvādā   uddhamāghatanā
nevasaññīnāsaññimattānaṃ  paññapenti  sabbe  te  imeheva  aṭṭhahi
vatthūhi  etesaṃ  vā  aññatarena natthi ito bahiddhā .pe. yehi
tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [49] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti sattahi vatthūhi . te ca
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kimāgamma  kimārabbha  ucchedavādā  sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti sattahi vatthūhi . idha
bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃvādī hoti evaṃdiṭṭhi
yato  kho bho ayaṃ attā rūpī cātummahābhūtiko mātāpettikasambhavo
kāyassa  bhedā  ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā ettāvatā
kho  bho  ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti . ittheke sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti  . tamañño evamāha
Atthi  kho  bho  eso  attā  yaṃ  tvaṃ  vadesi neso natthīti
vadāmi  no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā samucchinno
hoti  atthi  kho  bho  añño  attā  dibbo  rūpī kāmāvacaro
kavaḷiṅkārāhārabhakkho  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na  passasi  tamahaṃ
jānāmi  passāmi  so  kho  bho  attā  yato  kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  paraṃ  maraṇā  ettāvatā kho bho
ayaṃ  attā  sammā  samucchinno hotīti . ittheke sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.1}  Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti atthi kho bho añño attā dibbo rūpī
manomayo  sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo  taṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na
passasi  tamahaṃ  jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa
bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā ettāvatā kho
bho ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti . ittheke sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.2} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho añño attā sabbaso
rūpasaññānaṃ     samatikkamā     paṭighasaññānaṃ    atthaṅgamā
@Footnote:Sī. Yu. taṃ tvaṃ (catūsu ṭhānesu).
Nānattasaññānaṃ     amanasikārā    ananto    ākāsoti
ākāsānañcāyatanūpago   yaṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na  passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi  so  kho  bho  attā  yato  kāyassa
bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā
kho  bho  ayaṃ  attā  sammā  samucchinno  hotīti  . ittheke
sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.3}  Tamañño  evamāha  atthi  kho bho eso attā
yaṃ  tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā
ettāvatā  sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho  añño
attā   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma   anantaṃ
viññāṇanti  viññāṇañcāyatanūpago  yaṃ  tvaṃ  na  jānāsi  na passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi so kho bho attā yato kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā  kho  bho
ayaṃ  attā  sammā  samucchinno hotīti . ittheke sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.4} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā sammā
samucchinno hoti atthi kho bho añño attā sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanūpago  yaṃ tvaṃ na jānāsi
na passasi tamahaṃ jānāmi passāmi so kho bho attā yato kāyassa
bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇā  ettāvatā
Kho  bho  ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti . ittheke sato
sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.5} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
sammā  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho añño attā sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   1-   nevasaññānāsaññāyatanūpago
yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi tamahaṃ jānāmi passāmi so kho bho ayaṃ 2-
attā  yato kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇā
ettāvatā kho bho ayaṃ attā sammā samucchinno hotīti. Ittheke
sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti.
   {49.6} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā
sato sattassa ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti sattahi vatthūhi . Ye
hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā ucchedavādā sato sattassa
ucchedaṃ vināsaṃ vibhavaṃ paññapenti sabbe te imeheva sattahi vatthūhi .p.
Yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [50] Santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato   sattassa   paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ   paññapenti   pañcahi
vatthūhi  .  te  ca  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kimāgamma kimārabbha
@Footnote: 1 Yu. santametaṃ paṇītametanti neva-go. 2 Sī. Yu. ayanti pāṭho
@na dissati.
Diṭṭhadhammanibbānavādā   sato   sattassa   paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ
paññapenti pañcahi vatthūhi.
   {50.1}  Idha  bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
evaṃvādī  hoti  evaṃdiṭṭhi  yato  kho  bho  ayaṃ  attā pañcahi
kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreti  ettāvatā  kho
bho  ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  1-  hotīti .
Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.2}  Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hoti taṃ kissa hetu kāmā hi bho aniccā
dukkhā   vipariṇāmadhammā  tesaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  yato kho bho ayaṃ attā vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  ettāvatā  kho  bho
ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hotīti  . ittheke sato
sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.3} Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ tvaṃ
vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hoti taṃ kissa hetu yadeva tattha vitakkitaṃ
vicāritaṃ etena etaṃ oḷārikaṃ akkhāyati yato kho bho ayaṃ attā
@Footnote: 1 paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ pattotipi pāṭho.
Vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ettāvatā  kho  bho  ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti. Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.4}  Tamañño evamāha atthi kho bho eso attā yaṃ
tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā ettāvatā
paramadiṭṭhadhammanibbānappatto  hoti  taṃ  kissa  hetu  yadeva  tattha
pītigataṃ  cetaso  ubbilāvitattaṃ  etenetaṃ  oḷārikaṃ  akkhāyati
yato kho bho ayaṃ attā pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati
sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ ariyā
ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ upasampajja
viharati  ettāvatā  kho bho ayaṃ attā paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti. Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.5}  Tamañño  evamāha  atthi  kho bho eso attā
yaṃ  tvaṃ vadesi neso natthīti vadāmi no ca kho bho ayaṃ attā
ettāvatā   paramadiṭṭhadhammanibbānappatto   hoti   taṃ   kissa
hetu  yadeva  tattha  sukhamiti cetaso ābhogo etenetaṃ oḷārikaṃ
akkhāyati yato kho bho ayaṃ attā sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ   upasampajja   viharati
Ettāvatā  kho  bho  ayaṃ  attā  paramadiṭṭhadhammanibbānappatto
hotīti. Ittheke sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti.
   {50.6} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato sattassa paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti pañcahi vatthūhi . Ye hi
keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā diṭṭhadhammanibbānavādā sato
sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ paññapenti sabbe te imeheva pañcahi
vatthūhi .pe. Yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   {50.7} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti catucattāḷīsāya vatthūhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ ārabbha
anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadanti sabbe te imeheva catucattāḷīsāya
vatthūhi .pe. Ye hi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   {50.8} Imehi kho te bhikkhave samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā ca
aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā vatthūhi.
   {50.9} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā pubbantakappikā
vā aparantakappikā vā pubbantāparantakappikā vā pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ    ārabbha    anekavihitāni    adhimuttipadāni
Abhivadanti sabbe te imeheva dvāsaṭṭhiyā vatthūhi etesaṃ vā aññatarena
natthi ito bahiddhā.
   {50.10} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ime diṭṭhiṭṭhānā
evaṃgahitā  evaṃparāmaṭṭhā evaṃgatikā bhavanti evaṃ abhisamparāyāti .
Tañca tathāgato pajānāti tato ca uttaritaraṃ pajānāti tañca pajānanaṃ
na parāmasati aparāmasato cassa paccattaññeva nibbuti viditā vedanānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ
viditvā. Anupādā vimutto bhikkhave tathāgato.
   {50.11} Ime kho te bhikkhave dhammā gambhīrā duddasā duranubodhā
santā  paṇītā  atakkāvacarā  nipuṇā  paṇḍitavedanīyā ye tathāgato
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā pavedeti yehi tathāgatassa yathābhuccaṃ vaṇṇaṃ
sammā vadamānā vadeyyuṃ.
   [51]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā
sassataṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi tadapi tesaṃ
bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ  vedayitaṃ  taṇhāgatānaṃ
paritassitaṃ vipphanditameva 1-.
   [52]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca  paññapenti  catūhi vatthūhi tadapi tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
@Footnote: 1 Sī. paritasitavipphanditameva.
   [53]  Tatra  bhikkhave  ye te samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ  lokassa  paññapenti  catūhi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ bhavataṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ  vedayitaṃ  taṇhāgatānaṃ  paritassitaṃ
vipphanditameva.
   [54]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ  catūhi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [55] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi
tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ  vedayitaṃ
taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [56]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  aṭṭhārasahi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [57]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ
vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [58]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ
vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [59]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti  aṭṭhahi  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [60] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti  sattahi  vatthūhi tadapi
tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ
paritassitaṃ vipphanditameva.
   [61] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato   sattassa   paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ   paññapenti   pañcahi
vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ  apassataṃ
vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [62]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  catucattāḷīsāya  vatthūhi  tadapi tesaṃ bhavataṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
ajānataṃ apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [63]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
ca aparantakappikā ca pubbantāparantakappikā ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  ajānataṃ
apassataṃ vedayitaṃ taṇhāgatānaṃ paritassitaṃ vipphanditameva.
   [64] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [65]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca paññapenti catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [66]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ lokassa paññapenti catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [67]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ catūhi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [68] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi vatthūhi tadapi
phassapaccayā.
   [69]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
Abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [70]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā   uddhamāghatanā   saññimattānaṃ   paññapenti  soḷasahi
vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [71]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [72]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti aṭṭhahi vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [73] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññapenti  sattahi  vatthūhi tadapi
phassapaccayā.
   [74] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato  sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ  paññapenti pañcahi vatthūhi tadapi
phassapaccayā.
   [75]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti catucattāḷīsāya vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [76] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā ca
Aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā vatthūhi tadapi phassapaccayā.
   [77] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca  lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi  te  vata aññatra
phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [78]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ekaccasassatikā
ekaccaasassatikā  ekaccaṃ  sassataṃ  ekaccaṃ  asassataṃ  attānañca
lokañca  paññapenti  catūhi  vatthūhi  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [79]  Tatra  bhikkhave  ye te samaṇabrāhmaṇā antānantikā
antānantaṃ  lokassa  paññapenti  catūhi  vatthūhi  te  vata aññatra
phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [80]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā
tattha  tattha  paṇhaṃ  puṭṭhā  samānā  vācāvikkhepaṃ  āpajjanti
amarāvikkhepaṃ  catūhi vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [81] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā adhiccasamuppannikā
adhiccasamuppannaṃ  attānañca  lokañca  paññapenti  dvīhi  vatthūhi
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [82]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā
pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti aṭṭhārasahi vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [83]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
saññīvādā  uddhamāghatanā  saññimattānaṃ  paññapenti  soḷasahi  vatthūhi
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [84]  Tatra  bhikkhave  ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
asaññīvādā   uddhamāghatanā   asaññimattānaṃ  paññapenti  aṭṭhahi
vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [85]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā uddhamāghatanikā
nevasaññīnāsaññīvādā    uddhamāghatanā    nevasaññīnāsaññimattānaṃ
paññapenti  aṭṭhahi  vatthūhi te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [86] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā ucchedavādā sato
sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ paññapenti sattahi vatthūhi te vata
aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [87] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā diṭṭhadhammanibbānavādā
sato  sattassa  paramadiṭṭhadhammanibbānaṃ  paññapenti  pañcahi  vatthūhi
te vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [88]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā
aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni
abhivadanti  catucattāḷīsāya  vatthūhi  te  vata  aññatra  phassā
paṭisaṃvedissantīti ne ṭhānaṃ vijjati.
   [89] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā pubbantakappikā ca
aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  te  vata aññatra phassā paṭisaṃvedissantīti ne
ṭhānaṃ vijjati.
   [90] Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sassatavādā sassataṃ
attānañca lokañca paññapenti catūhi vatthūhi yepi te samaṇabrāhmaṇā
ekaccasassatikā   ekaccaasassatikā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā
antānantikā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā amarāvikkhepikā yepi te
samaṇabrāhmaṇā   adhiccasamuppannikā   yepi  te  samaṇabrāhmaṇā
pubbantakappikā   yepi   te   samaṇabrāhmaṇā   uddhamāghatanikā
saññīvādā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā  asaññīvādā
yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  uddhamāghatanikā  nevasaññīnāsaññīvādā
yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  ucchedavādā  yepi te samaṇabrāhmaṇā
diṭṭhadhammanibbānavādā     yepi    te    samaṇabrāhmaṇā
aparantakappikā  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  pubbantakappikā  ca
Aparantakappikā  ca  pubbantāparantakappikā  ca pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  sabbe te chahi phassāyatanehi phussāphussā 1-
paṭisaṃvedenti  . tesaṃ vedanāpaccayā taṇhā taṇhāpaccayā upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti.
   {90.1} Yato kho bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānāti .
Ayaṃ imehi sabbeheva uttaritaraṃ pajānāti. Ye hi keci bhikkhave samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  pubbantakappikā  vā  aparantakappikā  vā
pubbantāparantakappikā  vā  pubbantāparantānudiṭṭhino  pubbantāparantaṃ
ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni abhivadanti sabbe te imeheva
dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  antojālikatā  ettha  sitā va ummujjamānā
ummujjanti  ettha  pariyāpannā  antojālikatā  va  ummujjamānā
ummujjanti
   {90.2} seyyathāpi bhikkhave dakkho kevaṭṭo vā kevaṭṭantevāsī
vā  sukhumacchiddakena  2-  jālena  parittaṃ  udakarahadaṃ otthareyya
tassa  evamassa  ye  kho  keci  imasmiṃ  udakarahade  oḷārikā
pāṇā   sabbepete   antojālikatā   ettha   sitā   va
@Footnote: 1 Sī. phussa phussa. aṭṭhakathāyaṃ phussā phussā. 2 Sī. sukhumacchinnena.
@A. sukhumacchikena.
Ummujjamānā  ummujjanti  ettha  pariyāpannā  antojālikatā  va
ummujjamānā ummujjantīti evameva kho bhikkhave ye hi keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  pubbantakappikā  vā  aparantakappikā  vā
pubbantāparantakappikā      vā     pubbantāparantānudiṭṭhino
pubbantāparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni  adhimuttipadāni  abhivadanti
sabbe  te  imeheva  dvāsaṭṭhiyā  vatthūhi  antojālikatā ettha
sitā  va ummujjamānā ummujjanti ettha pariyāpannā antojālikatā
va ummujjamānā ummujjanti.
   {90.3}  Ucchinnabhavanettiko bhikkhave tathāgatassa kāyo tiṭṭhati
yāvassa kāyo ṭhassati tāva naṃ dakkhanti devamanussā kāyassa bhedā
uddhaṃ jīvitapariyādānā na naṃ dakkhanti devamanussā seyyathāpi bhikkhave
ambapiṇḍiyā  vaṇṭacchinnāya  yāni kānici ambāni vaṇṭapaṭibandhāni 1-
sabbāni tāni tadanvayāni bhavanti evameva kho bhikkhave ucchinnabhavanettiko
tathāgatassa kāyo tiṭṭhati yāvassa kāyo ṭhassati tāva naṃ dakkhanti devamanussā
kāyassa bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā na naṃ dakkhanti devamanussāti.
   {90.4} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ
bhante abbhūtaṃ 2- bhante konāmo ayaṃ bhante dhammapariyāyoti. Tasmātiha
tvaṃ ānanda imaṃ dhammapariyāyaṃ atthajālantipi naṃ dhārehi dhammajālantipi
naṃ  dhārehi  brahmajālantipi  naṃ  dhārehi diṭṭhijālantipi naṃ dhārehi
@Footnote: 1 Sī. vaṇṭūpanibandhanāni. 2 Sī. Yu. abbhutaṃ.
Anuttaro  saṅgāmavijayotipi  naṃ  dhārehīti  .  idamavoca bhagavā .
Attamanā  te  bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti . imasmiṃ ca pana
veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne dasasahassī 1- lokadhātu akampitthāti.
         Brahmajālasuttaṃ paṭhamaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------------
@Footnote:Sī. sahassī.
          Sāmaññaphalasuttaṃ dutiyaṃ
   [91] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati jīvakassa
komārabhaccassa  ambavane  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  aḍḍhateḷasehi
bhikkhusatehi  .  tena  kho pana samayena rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto  tadahuposathe  paṇṇarase  komudiyā  cātummāsiniyā
puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā  rājāmaccaparivuto  uparipāsādavaragato
nisinno  hoti  .  athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
udānaṃ  udānesi  ramaṇīyā  vata  bho  dosinā ratti abhirūpā vata
bho  dosinā  ratti  dassanīyā  vata bho dosinā ratti pāsādikā
vata  bho  dosinā  ratti lakkhaññā vata bho dosinā ratti kaṃ nu
khvajja  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  payirupāseyyāma  1-  yanno
payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti.
   {91.1}  Evaṃ  vutte aññataro rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ
ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  etadavoca  ayaṃ deva pūraṇo kassapo saṃghī
ceva  gaṇī  ca  gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  taṃ
devo  pūraṇaṃ  kassapaṃ  payirupāsatu appevanāma devassa pūraṇaṃ kassapaṃ
payirupāsato  cittaṃ  pasīdeyyāti  .  evaṃ  vutte rājā māgadho
ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi . aññataropi kho rājāmacco
@Footnote: 1 Yu. payirūpāseyyāma.
Rājānaṃ  māgadhaṃ  ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  etadavoca  ayaṃ  deva
makkhali  gosālo  saṃghī  ceva  gaṇī  ca  gaṇācariyo  ca  ñāto
yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito
addhagato  vayoanuppatto  taṃ  devo  makkhaliṃ  gosālaṃ  payirupāsatu
appevanāma devassa makkhaliṃ gosālaṃ payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti.
Evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   {91.2} Aññataropi kho rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ
vedehiputtaṃ etadavoca ayaṃ deva ajito kesakambalo saṃghī ceva gaṇī ca
gaṇācariyo  ca  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa
rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  taṃ  devo  ajitaṃ
kesakambalaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  ajitaṃ  kesakambalaṃ
payirupāsato  cittaṃ  pasīdeyyāti  .  evaṃ  vutte rājā māgadho
ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   {91.3}  Aññataropi  kho  rājāmacco  rājānaṃ  māgadhaṃ
ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  etadavoca  ayaṃ  deva  pakudho kaccāyano
saṃghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito  addhagato vayoanuppatto taṃ devo
pakudhaṃ  kaccāyanaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  pakudhaṃ kaccāyanaṃ
payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti . evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto tuṇhī ahosi . aññataropi kho rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ
Ajātasattuṃ vedehiputtaṃ etadavoca ayaṃ deva sañjayo velaṭṭhaputto 1-
saṃghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  rattaññū  cirapabbajito  addhagato vayoanuppatto taṃ devo
sañjayaṃ  velaṭṭhaputtaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  sañjayaṃ
velaṭṭhaputtaṃ  payirupāsato  cittaṃ pasīdeyyāti . evaṃ vutte rājā
māgadho ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   {91.4} Aññataropi kho rājāmacco rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ
vedehiputtaṃ etadavoca ayaṃ deva nigaṇṭho nāṭaputto saṃghī ceva gaṇī ca
gaṇācariyo  ca  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa
rattaññū  cirapabbajito  addhagato  vayoanuppatto  taṃ  devo nigaṇṭhaṃ
nāṭaputtaṃ  payirupāsatu  appevanāma  devassa  nigaṇṭhaṃ  nāṭaputtaṃ
payirupāsato  cittaṃ  pasīdeyyāti  .  evaṃ  vutte rājā māgadho
ajātasattu vedehiputto tuṇhī ahosi.
   [92] Tena kho pana samayena jīvako komārabhacco rañño māgadhassa
ajātasattussa  vedehiputtassa  avidūre  tuṇhībhūto  nisinno hoti .
Athakho  rājā  māgadho  ajātasattu vedehiputto jīvakaṃ komārabhaccaṃ
etadavoca  tvaṃ  pana  samma jīvaka kiṃ tuṇhīti . ayaṃ deva bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  amhākaṃ  ambavane  viharati mahatā bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  aḍḍhateḷasehi bhikkhusatehi taṃ kho pana bhagavantaṃ evaṃ kalyāṇo
@Footnote: 1 Sī. velaṭṭhiputto.
Kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti taṃ devo bhagavantaṃ payirupāsatu
appevanāma devassa bhagavantaṃ payirupāsato cittaṃ pasīdeyyāti.
   {92.1} Tenahi samma jīvaka hatthiyānāni kappāpehīti . evaṃ
devāti  kho  jīvako  komārabhacco  rañño māgadhassa ajātasattussa
vedehiputtassa  paṭisuṇitvā  1-  pañcamattāni  hatthiniyāsatāni  2-
kappāpetvā  rañño  ca  ārohaṇīyaṃ  3-  nāgaṃ rañño māgadhassa
ajātasattussa  vedehiputtassa  paṭivedesi  kappitāni  kho te deva
hatthiyānāni yassadāni kālaṃ maññasīti.
   {92.2} Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto pañcasu
hatthiniyāsatesu  paccekā  itthiyo  āropetvā  ārohaṇīyaṃ  nāgaṃ
abhirūhitvā   ukkāsu   dhāriyamānāsu   rājagahamhā   niyyāsi
mahaccarājānubhāvena  yena  jīvakassa  komārabhaccassa  ambavanaṃ  tena
pāyāsi  .  athakho  rañño  māgadhassa ajātasattussa vedehiputtassa
avidūre ambavanassa ahudeva bhayaṃ ahu chambhitattaṃ ahu lomahaṃso. Athakho
rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhīto saṃviggo lomahaṭṭhajāto
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  etadavoca  kacci  maṃ  samma jīvaka na vañcesi
kacci maṃ samma jīvaka na palambhesi kacci maṃ samma jīvaka na paccatthikānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. paṭissutvā. 2 Sī. Yu. hatthinikāsatāni. 3 Sī. ārohiniyaṃ
@ārohaniyaṃ.
Desi  kathaṃ  hi nāma tāvamahato bhikkhusaṃghassa aḍḍhateḷasānaṃ bhikkhusatānaṃ
neva  khipitasaddo  bhavissati  na  ukkāsitasaddo  na  nigghosoti .
Mā  bhāyi  mahārāja mā bhāyi mahārāja na taṃ deva vañcemi na
taṃ deva palambhāmi na taṃ deva paccatthikānaṃ demi abhikkama mahārāja
abhikkama mahārāja ete maṇḍalamāḷe padīpā jhāyantīti.
   {92.3} Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto yāvatikā
nāgassa bhūmi nāgena gantvā nāgā paccorohitvā padiko va 1- yena
maṇḍalamāḷassa  dvāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  jīvakaṃ komārabhaccaṃ
etadavoca kahaṃ pana samma jīvaka bhagavāti . eso mahārāja bhagavā
majjhimaṃ thambhaṃ nissāya puratthābhimukho nisinno purakkhato bhikkhusaṃghassāti.
Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho rājā māgadho
ajātasattu  vedehiputto  tuṇhībhūtaṃ  tuṇhībhūtaṃ  bhikkhusaṃghaṃ anuviloketvā
rahadamiva vippasannaṃ udānaṃ udānesi iminā me upasamena udayabhaddo 2-
kumāro samannāgato hotu yenetarahi upasamena bhikkhusaṃgho samannāgatoti.
Āgamā kho tvaṃ mahārāja yathāpemanti . piyo me bhante udayabhaddo
kumāro iminā me bhante upasamena udayabhaddo kumāro samannāgato
hotu yenetarahi upasamena bhikkhusaṃgho samannāgatoti.
@Footnote: 1 Sī. pattiko va. 2 Sī. udāyibhaddo.
   [93] Athakho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavantaṃ
abhivādetvā bhikkhusaṃghassa añjaliṃ upanāmetvā 1- ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavantaṃ
etadavoca puccheyyāmahaṃ bhante bhagavantaṃ kiñcideva desaṃ lesamattaṃ 2-
sace  me  bhagavā  okāsaṃ  koroti paṇhassa veyyākaraṇāyāti .
Puccha mahārāja yadākaṃkhasīti.
   {93.1} Yathā nu kho imāni bhante puthusippāyatanāni seyyathīdaṃ
hatthārohā  assārohā  rathikā  dhanuggahā  3-  celakā  calakā
piṇḍadāyikā  4-  uggā  rājaputtā  pakkhandino  mahānāgā
surā cammayodhino dāsakaputtā āḷārikā kappakā nhāpikā 5- sūdā
mālākārā  rajakā  pesakārā nalakārā kumbhakārā gaṇakā muddikā
yāni  vā  panaññānipi  evaṃgatāni  puthusippāyatanāni te diṭṭhe va
dhamme  sandiṭṭhikaṃ  sippaphalaṃ  upajīvanti  te  tena attānaṃ sukhenti
piṇenti 6- mātāpitaro sukhenti piṇenti puttadāraṃ sukhenti piṇenti
mittāmacce  sukhenti  piṇenti  samaṇabrāhmaṇesu  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ
patiṭṭhapenti  sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ sakkā nu kho bhante
evameva  diṭṭhe  va  dhamme  sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti .
Abhijānāsi  no  tvaṃ  mahārāja  imaṃ paṇhaṃ aññepi samaṇabrāhmaṇe
@Footnote: 1 Sī. panāmetvā. Yu. paṇāmetvā. 2 Sī. kañcideva desaṃ.
@lesamattanti pāṭho na dissati. 3 Sī. dhanuggāhā. 4 Sī. piṇḍadāvikā.
@5 Sī. nahāpikā. 6 Sī. pīnenti. A. pīṇenti.
Pucchitāti  .  abhijānāmahaṃ  bhante imaṃ paṇhaṃ aññe samaṇabrāhmaṇe
pucchitāti. Yathā kathaṃ pana te mahārāja byākariṃsu sace te agaru bhāsassūti.
Na kho me bhante garu yatthassa bhagavā nisinno bhagavantarūpo vāti. Tenahi
mahārāja bhāsassūti.
   [94] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena pūraṇo kassapo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  pūraṇena  kassapena  saddhiṃ  sammodiṃ  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ nisinno kho ahaṃ
bhante  pūraṇaṃ  kassapaṃ  etadavocaṃ yathā nu kho imāni bho kassapa
puthusippāyatanāni  seyyathīdaṃ  hatthārohā assārohā rathikā dhanuggahā
celakā  calakā piṇḍadāyikā uggā rājaputtā pakkhandino mahānāgā
surā  cammayodhino  dāsakaputtā  āḷārikā  kappakā  nhāpakā
sūdā  mālākārā  rajakā  pesakārā  nalakārā kumbhakārā gaṇakā
muddikā  yāni  vā  panaññānipi  evaṃgatāni  puthusippāyatanāni  te
diṭṭhe  va  dhamme  sandiṭṭhikaṃ  sippaphalaṃ  upajīvanti  te 1- tena
attānaṃ  sukhenti  piṇenti  mātāpitaro  sukhenti piṇenti puttadāraṃ
sukhenti  piṇenti  mittāmacce sukhenti piṇenti samaṇabrāhmaṇesu 2-
uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ  patiṭṭhapenti 3- sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ
sakkā  nu  kho  bho kassapa evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake teti pāṭho na hoti. 2 samaṇabrāhmaṇesu
@vāti pāṭho dissati. 3 Sī. patiṭṭhāpenti.
Sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {94.1} evaṃ vutte bhante pūraṇo kassapo maṃ etadavoca karoto
kho  mahārāja  kārayato  chindato  chedāpayato  pacato pacāpayato
socayato  socāpayato  kilamayato  kilamāpayato  phandato phandāpayato
pāṇamatipāpayato  1- adinnaṃ ādiyato sandhiṃ chindato nillopaṃ harato
ekāgārikaṃ karoto paripanthe tiṭṭhato paradāraṃ gacchato musā bhaṇato
karato na kariyati 2- pāpaṃ khurapariyantena cepi cakkena yo imissā paṭhaviyā
pāṇe ekaṃ maṃsakhalaṃ ekaṃ maṃsapuñjaṃ kareyya natthi tatonidānaṃ pāpaṃ natthi
pāpassa āgamo dakkhiṇañcepi gaṅgāya tīraṃ 3- gaccheyya 4- hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto pacāpento 5- natthi
tatonidānaṃ pāpaṃ natthi pāpassa āgamo uttarañcepi gaṅgāya tīraṃ 6-
gaccheyya  dadanto  dadāpento 7- yajanto yajāpento 8- natthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo dānena damena saṃyamena
saccavācena  9-  natthi  tatonidānaṃ  puññaṃ natthi puññassa āgamoti
itthaṃ  kho  me bhante pūraṇo kassapo sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho
samāno  akiriyaṃ byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake pacato pācayato socayato kilamayato phandāpayato
@pāṇamatimāpayatoti pāṭho dissati. 2 Sī. karīyati. 3 Sī. gaṅgātīraṃ.
@4 Sī. āgaccheyya. 5 Sī. pācanto. 6 Sī. gaṅgātīraṃ.
@7 Sī. dāpento. 8 Sī. yājento. 9 Sī. saccavajjena.
Byākareyya  labujaṃ  vā  puṭṭho  ambaṃ  byākareyya evameva kho
me  bhante  pūraṇo  kassapo  sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho samāno
akiriyaṃ  byākāsi  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  kathaṃ hi nāma
mādiso  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  vijite  vasantaṃ apasādetabbaṃ
maññeyyāti  so  kho  ahaṃ  bhante  pūraṇassa  kassapassa  bhāsitaṃ
neva  abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ anabhinanditvā appaṭikkositvā anattamano
anattamanavācaṃ   anicchāretvā   tameva   vācaṃ   anuggaṇhanto
anikkujjento 1- uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [95] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena makkhali gosālo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  makkhalinā  gosālena  saddhiṃ  sammodiṃ  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ  ekamantaṃ  nisinno
kho  ahaṃ  bhante  makkhaliṃ gosālaṃ etadavocaṃ yathā nu kho imāni
bho  gosāla  puthusippāyatanāni  .pe. sakkā nu kho bho gosāla
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {95.1} evaṃ vutte bhante makkhali gosālo maṃ etadavoca natthi
mahārāja  hetu natthi paccayo sattānaṃ saṃkilesāya ahetū appaccayā
sattā  saṃkilissanti  natthi  hetu  natthi  paccayo sattānaṃ visuddhiyā
ahetū  appaccayā sattā visujjhanti natthi attakāre natthi parakāre
natthi  purisakāre  natthi  balaṃ  natthi  viriyaṃ natthi purisathāmo natthi
@Footnote: 1 Sī. anikkujjanto.
Purisaparakkamo  sabbe  sattā  sabbe  pāṇā  sabbe bhūtā sabbe
jīvā  avasā  abalā  aviriyā niyatisaṅgatibhāvapariṇatā chasvevābhijātīsu
sukhañca  dukkhañca  paṭisaṃvedenti  cuddasa  kho panimāni mahārāja 1-
yonipamukhasatasahassāni saṭṭhī ca 2- satāni cha satāni pañca ca kammuno
satāni pañca ca kammāni tīṇi ca kammāni kamme ca upaḍḍhakamme 3-
ca  dvaṭṭhipaṭipadā  dvaṭṭhantarakappā  4- chaḷābhijātiyo aṭṭhapurisabhūmiyo
ekūnapaññāsa  ājīvakasate  ekūnapaññāsa paribbājakasate ekūnapaññāsa
nāgavāsasate 5- vīse indriyasate tiṃse nirayasate chattiṃsarajodhātuyo
sattasaññīgabbhā      sattaasaññīgabbhā      sattanigaṇṭhigabbhā
sattadevā  sattamanussā  6-  sattapisācā 7- sattasarā sattapavuṭā
sattapapātā    sattapapātasatāni   sattasupinā   sattasupinasatāni
cullāsītimahākappino  8-  satasahassāni  yāni bāle ca paṇḍite ca
sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhassantaṃ  karissanti  tattha  natthi imināhaṃ
sīlena  vā  vattena  vā tapena vā brahmacariyena vā aparipakkaṃ
vā  kammaṃ  paripācessāmi  paripakkaṃ  vā  kammaṃ  phussā  phussā
byantikarissāmīti  9-  hevaṃ  natthi  doṇamite sukhadukkhe pariyantakate
@Footnote: 1 Sī. mahārājāti pāṭho na dissati. 2 Sī. saṭṭhiñca. 3 Sī. aḍḍhakamme
@ca. 4 Sī. vaṭṭhipaṭipadā vaṭṭhantarakappā. 5 Sī. nāgāvasasate.
@Yu. nāgāvāsasate. 6 Sī. mānusā. 7 Sī. pesācā.
@8 Sī. mahākappuno. 9 Sī. phussa phussa byantikarissāmīti.
Saṃsāre natthi hānavaḍḍhane 1- natthi ukkaṃsāvakkaṃse seyyathāpi nāma
suttagule  khitte  nibbeṭhiyamānameva paleti 2- evameva bāle ca
paṇḍite ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karissantīti
   {95.2}  itthaṃ  kho  me bhante makkhali gosālo sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  saṃsārasuddhiṃ  byākāsi  seyyathāpi
bhante  ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ
byākareyya  evameva  kho  me bhante makkhali gosālo sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  saṃsārasuddhiṃ  byākāsi  tassa  mayhaṃ
bhante etadahosi kathaṃ hi nāma mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vijite
vasantaṃ  apasādetabbaṃ  maññeyyāti  so  kho ahaṃ bhante makkhalissa
gosālassa  bhāsitaṃ  neva  abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā  anattamano  anattamanavācaṃ  anicchāretvā  tameva
vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [96]  Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena ajito kesakambalo 3-
tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā ajitena kesakambalena saddhiṃ sammodiṃ sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ  ekamantaṃ  nisinno
kho  ahaṃ  bhante ajitaṃ kesakambalaṃ etadavocaṃ yathā nu kho imāni
bho  ajita  puthusippāyatanāni  .pe.  sakkā  nu  kho  bho ajita
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
@Footnote: 1 Sī. hāyanavaddhane. 2 Sī. phaleti. 3 Sī. ajito kesakambali.
   {96.1} Evaṃ vutte bhante ajito kesakambalo maṃ etadavoca natthi
mahārāja  dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ natthi huttaṃ natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ
phalaṃ vipāko natthi ayaṃ loko natthi paraloko 1- natthi mātā natthi
pitā  natthi  sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā
samaggagatā  2-  sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedenti  cātummahābhūtiko  ayaṃ puriso
yadā  kālaṃ  karoti paṭhavī paṭhavikāyaṃ anupeti anupagacchati 3- āpo
āpokāyaṃ  anupeti anupagacchati tejo tejokāyaṃ anupeti anupagacchati
vāyo  vāyokāyaṃ  anupeti  anupagacchati ākāsaṃ indriyāni saṃkamanti
āsandipañcamā  purisā  taṃ  4-  ādāya gacchanti yāva āḷāhanā
padāni  paññāyanti  5- kāpotakāni aṭṭhīni bhavanti bhassantā hutiyo
dattupaññattamidaṃ  6- dānaṃ tesaṃ tucchaṃ musā vilāpo 7- ye keci
atthikavādaṃ  vadanti bāle ca paṇḍite ca kāyassa bhedā ucchijjanti
vinassanti na honti paraṃ maraṇāti
   {96.2} itthaṃ kho me bhante ajito kesakambalo sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho
samāno ucchedaṃ 8- byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ byākareyya
@Footnote: 1 Sī. paro loko. 2 samaggatā sammaggatātipi dve pāṭhā
@dissanti. 3 Sī. anupigacchati. 4 Sī. mataṃ. 5 Sī. ālāhanā
@padāni paññāpentīti pāṭho dissati. 6 Sī. dattupaññattaṃ
@yadidaṃ. 7 Sī. musāvilopo. 8 Sī. ucchedavādaṃ.
Labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya evameva kho me bhante ajito
kesakambalo  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  ucchedaṃ
byākāsi  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  kathaṃ hi nāma mādiso
samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā vijite vasantaṃ apasādetabbaṃ maññeyyāti
so  kho  ahaṃ  bhante ajitassa kesakambalassa bhāsitaṃ neva abhinandiṃ
nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  anattamano anattamanavācaṃ
anicchāretvā tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā
pakkāmiṃ.
   [97] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena pakudho kaccāyano tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  pakudhena  kaccāyanena  saddhiṃ  sammodiṃ sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ nisinno kho ahaṃ
bhante pakudhaṃ kaccāyanaṃ etadavocaṃ yathā nu kho imāni bho kaccāyana
puthusippāyatanāni  .pe.  sakkā  nu  kho  bho kaccāyana evameva
diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {97.1} evaṃ vutte bhante pakudho kaccāyano maṃ etadavoca sattime
mahārāja kāyā akaṭā akaṭavidhā animmitā animmātā vañjhā kūṭaṭṭhā
esikaṭṭhāyiṭṭhitā  1-  te na iñjanti na vipariṇamanti na aññamaññaṃ
byābādhenti  nālaṃ aññamaññassa sukhāya vā dukkhāya vā sukhadukkhāya
vā katame satta paṭhavikāyo āpokāyo tejokāyo vāyokāyo sukhe dukkhe jīve
@Footnote: 1 esikaṭṭhāyiṭṭhikātipi pāṭho.
Sattame  ime sattakāyā 1- akaṭā akaṭavidhā animmitā animmātā
vañjhā  kūṭaṭṭhā  esikaṭṭhāyiṭṭhitā  te  na iñjanti na vipariṇamanti
na  aññamaññaṃ  byābādhenti  nālaṃ  aññamaññassa  sukhāya  vā
dukkhāya  vā sukhadukkhāya vā tattha natthi hantā vā ghātetā vā
sotā vā sāvetā vā 2- viññātā vā viññāpetā vā so hi 3-
tiṇhena  satthena sīsaṃ chindati na koci kañci jīvitā 4- voropeti
sattannaṃyeva kāyānaṃ antarena satthamanupattatīti 5-
   {97.2} itthaṃ kho me bhante pakudho kaccāyano sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
puṭṭho samāno aññena aññaṃ byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā
puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya evameva
kho me bhante pakudho kaccāyano sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho samāno
aññena aññaṃ byākāsi tassa mayhaṃ bhante etadahosi kathaṃ hi nāma
mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vijite vasantaṃ apasādetabbaṃ maññeyyāti
so kho ahaṃ bhante pakudhassa kaccāyanassa bhāsitaṃ neva abhinandiṃ nappaṭikkosiṃ
anabhinanditvā  appaṭikkositvā anattamano anattamanavācaṃ anicchāretvā
tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [98]  Ekamidāhaṃ  bhante  samayaṃ  yena  nigaṇṭho nāṭaputto
@Footnote: 1 Sī. santime sattakāyā. 2 Sī. sovetā vā. 3 Sī. sopi.
@4 Sī. kāci jīvitā. 5 Sī. satthavivaramanupatanti.
Tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  nigaṇṭhena  nāṭaputtena  saddhiṃ  sammodiṃ
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ
nisinno  kho ahaṃ bhante nigaṇṭhaṃ nāṭaputtaṃ etadavocaṃ yathā nu kho
imāni  bho  aggivessana  puthusippāyatanāni  .pe.  sakkā nu kho
bho  aggivessana  evameva  diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
paññapetunti
   {98.1} evaṃ vutte bhante nigaṇṭho nāṭaputto maṃ etadavoca idha
mahārāja  nigaṇṭho  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti  kathañca  kho  1-
mahārāja  nigaṇṭho  cātuyāmasaṃvarasaṃvuto  hoti idha mahārāja nigaṇṭho
sabbavārivārito  ca  hoti  sabbavāriyutto  ca  sabbavāridhuto  ca
sabbavāriphuṭo 2- ca evaṃ kho 3- mahārāja nigaṇṭho cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
hoti yato kho mahārāja nigaṇṭho evaṃ cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti ayaṃ vuccati
mahārāja nigaṇṭho nāṭaputto 4- gatatto ca yatatto ca ṭhitatto cāti
   {98.2} itthaṃ kho me bhante nigaṇṭho nāṭaputto sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
puṭṭho  samāno cātuyāmasaṃvaraṃ byākāsi seyyathāpi bhante ambaṃ vā
puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya evameva kho
bhante  nigaṇṭho  nāṭaputto  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  puṭṭho samāno
cātuyāmasaṃvaraṃ  byākāsi tassa mayhaṃ bhante etadahosi kathaṃ hi nāma
mādiso  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  vijite  vasantaṃ apasādetabbaṃ
@Footnote: 1 Sī. khosaddo natthi. 2 Sī. sabbavāripuṭṭho. 3 Sī. khosaddo
@natthi. 4 Yu. -phuṭṭho. Sī. nāṭaputtoti pāṭho natthi.
Maññeyyāti so kho ahaṃ bhante nigaṇṭhassa nāṭaputtassa bhāsitaṃ neva
abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  anattamano
anattamanavācaṃ anicchāretvā tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento
uṭṭhāyāsanā pakkāmiṃ.
   [99] Ekamidāhaṃ bhante samayaṃ yena sañjayo velaṭṭhaputto 1-
tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  sañjayena  velaṭṭhaputtena  saddhiṃ sammodiṃ
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ
nisinno kho ahaṃ bhante sañjayaṃ velaṭṭhaputtaṃ etadavocaṃ yathā nu kho
imāni bho sañjaya puthusippāyatanāni .pe. sakkā nu kho bho sañjaya
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti
   {99.1} evaṃ vutte bhante sañjayo velaṭṭhaputto maṃ etadavoca
atthi paro lokoti iti ce maṃ pucchasi atthi paro lokoti iti ce me
assa atthi paro lokoti iti tena 2- byākareyyaṃ evantipi me no
tathātipi me no aññathātipi me no notipi me no no notipi me no
natthi paro loko atthi ca natthi ca paro loko neva atthi na natthi
paro  loko  atthi  sattā  opapātikā natthi sattā opapātikā
atthi  ca natthi ca sattā opapātikā neva atthi na natthi sattā
opapātikā  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko iti ce
maṃ  pucchasi  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko iti ce
@Footnote: 1 Sī. velaṭṭhiputto. 2 te naṃ.
Me  assa  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko iti tena
byākareyyaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko atthi ca
natthi  ca  sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko neva atthi na natthi
sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  hoti  tathāgato  parammaraṇā
na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  hoti  ca na ca hoti tathāgato
parammaraṇā  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce
maṃ pucchasi neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti ce me
assa neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti iti tena byākareyyaṃ
evantipi  me  no  tathātipi me no aññathātipi me no notipi
me no no notipi me noti
   {99.2} itthaṃ kho me bhante sañjayo velaṭṭhaputto sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno  vikkhepaṃ  byākāsi  seyyathāpi bhante
ambaṃ vā puṭṭho labujaṃ byākareyya labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya
evameva  kho  bhante  sañjayo  velaṭṭhaputto sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
puṭṭho  samāno  vikkhepaṃ  byākāsi  tassa mayhaṃ bhante etadahosi
ayañca  imesaṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  sabbabālo  sabbamūḷho  kathaṃ  hi
nāma  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  puṭṭho  samāno vikkhepaṃ byākarissatīti
tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  kathañhi  nāma mādiso samaṇaṃ vā
brāhmaṇaṃ  vā  vijite  vasantaṃ  apasādetabbaṃ maññeyyāti so kho
ahaṃ bhante sañjayassa velaṭṭhaputtassa bhāsitaṃ neva abhinandiṃ nappaṭikkosiṃ
anabhinanditvā    appaṭikkositvā   anattamano   anattamanavācaṃ
Anicchāretvā tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjento uṭṭhāyāsanā
pakkāmiṃ.
   [100] Sohaṃ bhante bhagavantampi pucchāmi yathā nu kho imāni bhante
puthusippāyatanāni  seyyathīdaṃ  hatthārohā assārohā rathikā dhanuggahā
celakā  calakā piṇḍadāyikā uggā rājaputtā pakkhandino mahānāgā
surā  cammayodhino  dāsakaputtā  āḷārikā kappakā nhāpakā sūdā
mālākārā  rajakā  pesakārā nalakārā kumbhakārā gaṇakā muddikā
yāni  vā  panaññānipi  evaṃgatāni  puthusippāyatanāni te diṭṭhe va
dhamme  sandiṭṭhikaṃ  sippaphalaṃ  upajīvanti  te  tena attānaṃ sukhenti
piṇenti  mātāpitaro  sukhenti  piṇenti  puttadāraṃ sukhenti piṇenti
mittāmacce  sukhenti  piṇenti  samaṇabrāhmaṇesu  uddhaggikaṃ  dakkhiṇaṃ
patiṭṭhāpenti sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ sakkā nu kho bhante
evameva diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetunti.
   {100.1}  Sakkā  mahārāja  tenahi  mahārāja  taññevettha
paṭipucchissāmi  yathā  te  khameyya  tathā taṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ
maññasi  mahārāja idha te assa puriso dāso kammakaro pubbuṭṭhāyī
pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  mukhullokiko  1-
tassa  evamassa  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ vata bho puññānaṃ gati
puññānaṃ  vipāko  ayaṃ  hi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
@Footnote: 1 Sī. mukhullokako.
Manusso ahaṃpi manusso ayaṃ hi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreti devo maññe
ahaṃ  panamhissa  1-  dāso  kammakaro  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī manāpacārī piyavādī mukhullokiko so vatassāhaṃ puññāni
kareyyaṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . so aparena
samayena  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyya  .  so evaṃ pabbajito samāno
kāyena  saṃvuto  vihareyya  vācāya saṃvuto vihareyya manasā saṃvuto
vihareyya ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho 2- abhirato paviveke.
   {100.2}  Tañceke 3- purisā evamāroceyyuṃ yagghe deva
jāneyyāsi  yo  te  so  puriso  dāso  kammakaro pubbuṭṭhāyī
pacchānipātī   kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī  mukhullokiko
so  deva  kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito so evaṃ pabbajito samāno kāyena
saṃvuto viharati vācāya saṃvuto viharati manasā saṃvuto viharati ghāsacchādana-
paramatāya santuṭṭho abhirato paviveketi. Apinu tvaṃ evaṃ vadeyyāsi etu
me bho so puriso punadeva hotu dāso kammakaro pubbuṭṭhāyī pacchānipātī
kiṃkārapaṭissāvī  manāpacārī  piyavādī mukhullokikoti . nohetaṃ bhante
@Footnote: 1 ahaṃ panamhassātipi pāṭho. 2 Sī. saṇṭhito. 3 Sī. tañce te.
Athakho  naṃ  mayameva  abhivādeyyāmapi  paccuṭṭheyyāmapi  āsanenapi
nimanteyyāma  abhinimanteyyāmapi  naṃ  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārehi  dhammikaṃpissa  rakkhāvaraṇaguttiṃ  saṃvidaheyyāmāti .
Taṃ kiṃ maññasi mahārāja yadi evaṃ sante hoti vā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
no vāti . Addhā kho bhante evaṃ sante hoti sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalanti.
Idaṃ kho te mahārāja mayā paṭhamaṃ diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
paññattanti.
   [101] Sakkā pana bhante aññaṃpi evameva diṭṭhe va dhamme
sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  paññapetunti  .  sakkā  mahārāja  tenahi
mahārāja  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā  te  khameyya  tathā
naṃ  byākareyyāsi  .  taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja idha te assa
puriso  kassako  gahapatiko  kārakārako  rāsivaḍḍhako  .  tassa
evamassa  acchariyaṃ  vata bho abbhūtaṃ vata bho puññānaṃ gati puññānaṃ
vipāko  ayaṃ  hi  rājā māgadho ajātasattu vedehiputto manusso
ahampi  manusso  ayaṃ  hi  rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
pañcahi  kāmaguṇehi  samappito  samaṅgībhūto  paricāreti devo maññe
ahaṃ  panamhissa  kassako  gahapatiko  kārakārako  rāsivaḍḍhako  so
vatassāhaṃ  puññāni  kareyyaṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {101.1}  So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
Mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyya  .  so
evaṃ  pabbajito  samāno  kāyena saṃvuto vihareyya vācāya saṃvuto
vihareyya  manasā  saṃvuto  vihareyya  ghāsacchādanaparamatāya  santuṭṭho
abhirato  paviveke . tañceke purisā evamāroceyyuṃ yagghe deva
jāneyyāsi  yo  te  so  puriso kassako gahapatiko kārakārako
rāsivaḍḍhako  so  deva  kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  so evaṃ pabbajito
samāno  kāyena  saṃvuto  viharati  vācāya  saṃvuto  viharati manasā
saṃvuto  viharati  ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho abhirato paviveketi .
Apinu  tvaṃ  evaṃ  vadeyyāsi  etu me bho so puriso punadeva
hotu kassako gahapatiko kārakārako rāsivaḍḍhakoti.
   {101.2} No hetaṃ bhante athakho naṃ mayameva abhivādeyyāmapi
paccuṭṭheyyāmapi  āsanenapi  nimanteyyāma  abhinimanteyyāmapi  naṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi dhammikaṃpissa
rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidaheyyāmāti . taṃ kiṃ maññasi mahārāja yadi evaṃ
sante hoti vā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ no vāti . Addhā kho bhante
evaṃ sante hoti sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalanti . idaṃ kho te mahārāja
mayā dutiyaṃ diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññattanti.
   [102] Sakkā pana bhante aññaṃpi diṭṭhe va dhamme sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ   paññapetuṃ   imehi   sandiṭṭhikehi   sāmaññaphalehi
abhikkantatarañca  paṇītatarañcāti  .  sakkā mahārāja tenahi mahārāja
suṇāhi  1-  sādhukaṃ  manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho
rājā 2- māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavato paccassosi.
   {102.1} Bhagavā etadavoca idha mahārāja tathāgato loke uppajjati
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavāti 3- so imaṃ
lokaṃ  sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ sadevamanussaṃ
sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti . so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti.
   {102.2} Taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ
vā kule pacchā 4- jāto. So taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati. So
tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti paṭisañcikkhati sambādho gharāvāso
rajāpatho  5- abbhokāso pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṃkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ yannūnāhaṃ
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
@Footnote: 1 Sī. suṇohīti vā pāṭho. 2 Sī. mahārājā. 3 Sī. bhagavā.
@4 Sī. paccā. 5 Sī. rajopatho.
Anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {102.3}  So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
mahantaṃ  vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya mahantaṃ
vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajati . so evaṃ pabbajito
samāno  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati ācāragocarasampanno aṇumattesu
vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu kāyakammavacīkammena 1-
samannāgato kusalena parisuddhājīvo sīlasampanno indriyesu guttadvāro
satisampajaññena samannāgato santuṭṭho.
   [103] Kathañca mahārāja bhikkhu sīlasampanno hoti idha mahārāja
bhikkhu  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā paṭivirato hoti nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.1}  Adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā paṭivirato hoti
dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharati. Idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.2} Abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato
methunā gāmadhammā. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   {103.3} Musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
saccasandho ṭheto 2- paccayiko avisaṃvādako lokassa . Idaṃpissa hoti
sīlasmiṃ.
   {103.4}   Pisuṇaṃ   vācaṃ   pahāya  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato   hoti   ito   sutvā   na  amutra  akkhātā
@Footnote: 1 Sī. kāyavacīkammena. 2 Sī. theto.
Imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti  bhinnānaṃ  vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ bhāsitā hoti . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.5} Pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā
sā  vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   {103.6}  Samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā paṭivirato hoti
kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ vācaṃ
bhāsitā  hoti  kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   {103.7} Bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti. Ekabhattiko
hoti rattūparato virato vikālabhojanā. Naccagītavāditavisūkadassanā paṭivirato
hoti  .  mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭivirato hoti .
Uccāsayanamahāsayanā paṭivirato hoti. Jātarūparajaṭapaṭiggahaṇā 1- paṭivirato
hoti  .  āmakadhaññapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti . āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  itthīkumārikapaṭiggahaṇā  2- paṭivirato hoti .
Dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  ajeḷakapaṭiggahaṇā paṭivirato
hoti  .  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti . hatthigavāssavaḷavā-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato
@Footnote: 1 Sī. jātarūparajatapaṭiggahaṇā. 2 Sī. itthīkumārīpaṭiggahaṇā.
Hoti  .  dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭivirato  hoti  . kayavikkayā
paṭivirato  hoti  .  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato  hoti .
Ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato  hoti  .  chedanavadhabandhana-
viparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
          Cullasīlaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [104] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  bījagāmabhūtagāmasamārambhaṃ anuyuttā
viharanti  . seyyathīdaṃ . mūlabījaṃ khandhabījaṃ phalabījaṃ aggabījaṃ bījabījameva
pañcamaṃ  iti vā . iti evarūpā bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato
hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [105] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  sannidhikāraparibhogaṃ  anuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  annasannidhi  2- pānasannidhi vatthasannidhi
yānasannidhi  sayanasannidhi  gandhasannidhi  āmisasannidhi  iti  vā . iti
evarūpā  sannidhikāraparibhogā  paṭivirato  hoti  .  idaṃpissa  hoti
sīlasmiṃ.
   [106] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti .
@Footnote: 1 Sī. cullasīlaṃ niṭṭhitanti idaṃ natthi. 2 annasannidhintipi annasannadhitipi
@pāṭho dissati.
Seyyathīdaṃ  .  naccaṃ  gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ akkhānaṃ pāṇissaraṃ vetāḷaṃ
kumbhathūnaṃ  sobhanagarakaṃ  caṇḍālaṃ  vaṃsaṃ  dhovanaṃ  hatthiyuddhaṃ  assayuddhaṃ
mahisayuddhaṃ  usabhayuddhaṃ  ajayuddhaṃ  meṇḍayuddhaṃ  kukkuṭayuddhaṃ  vaṭṭakayuddhaṃ
daṇḍayuddhaṃ   muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ  senābyūhaṃ
anīkadassanaṃ  iti  vā  .  iti  evarūpā  visūkadassanā  paṭivirato
hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [107] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  jūtappamādaṭṭhānānuyogamanuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  aṭṭhapadaṃ  dasapadaṃ  ākāsaṃ  parihārapathaṃ
santikaṃ  khalikaṃ  ghaṭikaṃ  salākahatthaṃ  akkhaṃ  paṅkacīraṃ  vaṅkakaṃ mokkhacikaṃ
ciṅgulakaṃ pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ akkharikaṃ mānesikaṃ 1- yathāvajjaṃ iti
vā  .  iti  evarūpā jūtappamādaṭṭhānānuyogā paṭivirato hoti .
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [108] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  uccāsayanamahāsayanaṃ  anuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . āsandiṃ pallaṅkaṃ goṇakaṃ cittakaṃ paṭikaṃ paṭalikaṃ
tūlikaṃ vikatikaṃ uddhalomiṃ 2- ekantalomiṃ kaṭissaṃ koseyyaṃ kuttakaṃ hatthattharaṃ
assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇiṃ  kādalimigapavarapaccattharaṇaṃ  sauttaracchadaṃ
ubhatolohitakūpadhānaṃ  iti  vā  . iti evarūpā uccāsayanamahāsayanā
@Footnote: 1 Sī. manosikaṃ. (manesikanti pāṭhena bhavitabbaṃ). 2 Sī. uddalomiṃ.
Paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [109] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā
viharanti  .  seyyathīdaṃ  .  ucchādanaṃ  parimaddanaṃ nhāpanaṃ sambāhanaṃ
ādāsaṃ  añjanaṃ  mālāgandhavilepanaṃ mukhacuṇṇaṃ mukhavilepanaṃ hatthabandhaṃ 1-
sikhābandhaṃ  daṇḍaṃ  nālikaṃ  asiṃ  khaggaṃ  chattaṃ citrupāhanaṃ uṇhīsaṃ maṇiṃ
vālavījaniṃ  odātāni  vatthāni dīghadasāni iti vā . iti evarūpā
maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [110] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti .
Seyyathīdaṃ  . rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ
annakathaṃ  pānakathaṃ  vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ
yānakathaṃ  gāmakathaṃ  nigamakathaṃ  nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthīkathaṃ purisakathaṃ 2-
sūrakathaṃ  visikhākathaṃ  kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ
samuddakkhāyikaṃ iti bhavābhavakathaṃ iti vā . Iti evarūpāya tiracchānakathāya
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [111] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te evarūpaṃ viggāhikakathaṃ anuyuttā viharanti .
@Footnote: 1 Sī. mālāvilepanaṃ mukhacuṇṇakaṃ mukhālepaṃ hatthabandhanaṃ. 2 Sī.
@purisakathanti pāṭho na dissati.
Seyyathīdaṃ  .  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāmi  kiṃ  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānissasi  micchāpaṭipanno
tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno  sahitaṃ  me  asahitante  pure
vacanīyaṃ  pacchā  avaca  pacchā  vacanīyaṃ  pure  avaca  adhiciṇṇante
viparāvattaṃ  āropito  te  vādo  niggahitosi  caravādappamokkhāya
nibbeṭhehi vā sace pahosīti iti vā. Iti evarūpāya viggāhikakathāya
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [112] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  dūteyyapahiṇagamanānuyogamanuyuttā
viharanti . seyyathīdaṃ . raññaṃ rājamahāmattānaṃ khattiyānaṃ brāhmaṇānaṃ
gahapatikānaṃ kumārānaṃ idha gaccha amutra gaccha idaṃ hara amutra idaṃ āharāti
iti vā . iti evarūpā dūteyyapahiṇagamanānuyogā paṭivirato hoti.
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [113] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni bhuñjitvā te kuhakā ca honti lapakā ca nemittikā ca nipphesikā
ca 1- lābhena ca lābhaṃ nijigiṃsitāro iti vā 2-. Iti evarūpā kuhanalapanā
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
          Majjhimasīlaṃ niṭṭhitaṃ 3-.
@Footnote: 1 Sī. nimittakā ca nippesikā ca. 2 Sī. iti vāti idaṃ natthi.
@3 Sī. majjhimasīlaṃ niṭṭhitanti idaṃpi natthi.
   [114] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . aṅgaṃ nimittaṃ uppāṭaṃ 1- supinaṃ
lakkhaṇaṃ   mūsikacchinnaṃ   aggihomaṃ  dabbihomaṃ  thusahomaṃ  kaṇahomaṃ
taṇḍulahomaṃ  sappihomaṃ  telahomaṃ  mukhahomaṃ  lohitahomaṃ  aṅgavijjā
vatthuvijjā  khettavijjā  sivavijjā  bhūtavijjā  bhūrivijjā  ahivijjā
visavijjā  vicchikavijjā  mūsikavijjā sakuṇavijjā vāyasavijjā pakkajjhānaṃ
saraparittānaṃ  migapakkaṃ  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [115] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  . maṇilakkhaṇaṃ vatthalakkhaṇaṃ daṇḍalakkhaṇaṃ
satthalakkhaṇaṃ  asilakkhaṇaṃ usulakkhaṇaṃ dhanulakkhaṇaṃ āvudhalakkhaṇaṃ 2- itthīlakkhaṇaṃ
purisalakkhaṇaṃ   kumāralakkhaṇaṃ   kumārīlakkhaṇaṃ  dāsalakkhaṇaṃ  dāsīlakkhaṇaṃ
hatthilakkhaṇaṃ  assalakkhaṇaṃ  mahisalakkhaṇaṃ  usabhalakkhaṇaṃ  golakkhaṇaṃ  ajalakkhaṇaṃ
meṇḍalakkhaṇaṃ  kukkuṭalakkhaṇaṃ  vaṭṭakalakkhaṇaṃ  godhālakkhaṇaṃ  kaṇṇikalakkhaṇaṃ
kacchapalakkhaṇaṃ  migalakkhaṇaṃ  iti vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya
micchājīvā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
@Footnote: 1 Sī. uppādaṃ. 2 sī āyudhalakkhaṇaṃ.
   [116] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  raññaṃ  niyyānaṃ bhavissati raññaṃ
aniyyānaṃ  bhavissati  abbhantarānaṃ  raññaṃ  upayānaṃ  bhavissati bāhirānaṃ
raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati  bāhirānaṃ  raññaṃ  upayānaṃ  bhavissati
abbhantarānaṃ  raññaṃ  apayānaṃ  bhavissati  abbhantarānaṃ  raññaṃ  jayo
bhavissati  bāhirānaṃ  raññaṃ  parājayo  bhavissati  bāhirānaṃ  raññaṃ
jayo  bhavissati  abbhantarānaṃ  raññaṃ  parājayo  bhavissati iti imassa
jayo  bhavissati  1-  imassa  parājayo  bhavissati iti vā . iti
evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvā  paṭivirato hoti . idaṃpissa
hoti sīlasmiṃ.
   [117] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . candaggāho bhavissati suriyaggāho
bhavissati  nakkhattaggāho  bhavissati  candimasuriyānaṃ  pathagamanaṃ  bhavissati
candimasuriyānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati  nakkhattānaṃ  pathagamanaṃ  bhavissati
nakkhattānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati  ukkāpāto  bhavissati  disāḍāho
bhavissati  bhūmicālo  bhavissati  devadundubhi bhavissati candimasuriyanakkhattānaṃ
uggamanaṃ   oggamanaṃ  saṃkilesaṃ  vodānaṃ  bhavissati  evaṃvipāko
@Footnote: 1 Sī. bhavissatīti pāṭho na dissati.
Candaggāho   bhavissati   evaṃvipāko   suriyaggāho   bhavissati
evaṃvipāko  nakkhattaggāho  bhavissati  evaṃvipākaṃ  candimasuriyānaṃ
pathagamanaṃ  bhavissati  evaṃvipākaṃ  candimasuriyānaṃ  uppathagamanaṃ  bhavissati
evaṃvipākaṃ  nakkhattānaṃ  pathagamanaṃ  bhavissati  evaṃvipākaṃ  nakkhattānaṃ
uppathagamanaṃ  bhavissati  evaṃvipāko  ukkāpāto  bhavissati evaṃvipāko
disāḍāho  bhavissati  evaṃvipāko  bhūmicālo  bhavissati  evaṃvipāko
devadundubhi   bhavissati  evaṃvipākaṃ  candimasuriyanakkhattānaṃ  uggamanaṃ
oggamanaṃ  saṃkilesaṃ  vodānaṃ  bhavissati  iti vā . iti evarūpāya
tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [118] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ kappenti . seyyathīdaṃ . suvuṭṭhikā bhavissati dubbuṭṭhikā bhavissati
subhikkhaṃ  bhavissati dubbhikkhaṃ bhavissati khemaṃ bhavissati bhayaṃ bhavissati rogo
bhavissati  ārogyaṃ bhavissati muddā gaṇanā saṃkhānaṃ kāveyyaṃ lokāyataṃ
iti vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [119] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ . āvāhanaṃ vivāhanaṃ saṃvadanaṃ vivadanaṃ
Saṃkiraṇaṃ  vikiraṇaṃ  subhatakaraṇaṃ  dubbhatakaraṇaṃ  viruddhagabbhakaraṇaṃ  jivhānibandhanaṃ
hanusaṃhananaṃ   hatthābhijappanaṃ   kaṇṇajappanaṃ  ādāsapañhaṃ  kumārīpañhaṃ
devapañhaṃ  ādiccupaṭṭhānaṃ  mahatupaṭṭhānaṃ  abbhujjalanaṃ  sirivhāyanaṃ  iti
vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti.
Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [120] Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā saddhādeyyāni
bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpāya  tiracchānavijjāya  micchājīvena
jīvikaṃ  kappenti  .  seyyathīdaṃ  .  santikammaṃ  paṇidhikammaṃ  bhūmikammaṃ
bhūrikammaṃ  vassakammaṃ  vossakammaṃ  vatthukammaṃ  vatthuparikiraṇaṃ  ācamanaṃ
nhāpanaṃ juhanaṃ 1- vamanaṃ virecanaṃ uddhavirecanaṃ adhovirecanaṃ sīsavirecanaṃ
kaṇṇatelaṃ  nettappānaṃ  2-  natthukammaṃ  añjanaṃ  paccañjanaṃ sālākiyaṃ
sallakattiyaṃ  dārakatikicchaṃ  3-  mūlabhesajjānaṃ  anuppadānaṃ  osadhīnaṃ
paṭimokkho  iti  vā . iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā
paṭivirato hoti. Idaṃpissa hoti sīlasmiṃ.
   [121] Sa kho so mahārāja bhikkhu evaṃ sīlasampanno na kutoci
bhayaṃ  samanupassati  yadidaṃ  sīlasaṃvarato . seyyathāpi mahārāja khattiyo
muddhāvasitto  nihatapaccāmitto  na  kutoci  bhayaṃ  samanupassati  yadidaṃ
paccatthikato  evameva  kho  mahārāja  bhikkhu  evaṃ  sīlasampanno
@Footnote: 1 Sī. nahāpanaṃ duhanaṃ. 2 Sī. nettatappanaṃ. 3 Sī. sallakattikaṃ
@dārakatikicchā.
Na  kutoci bhayaṃ samanupassati yadidaṃ sīlasaṃvarato . so iminā ariyena
sīlakkhandhena  samannāgato  ajjhattaṃ  anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti .
Evaṃ kho mahārāja bhikkhu sīlasampanno hoti.
           Mahāsīlaṃ niṭṭhitaṃ.
   [122] Kathañca mahārāja bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.
Idha  mahārāja  bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena  saddaṃ  sutvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  sotindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  sotindriyaṃ  sotindriye  saṃvaraṃ  āpajjati . ghānena gandhaṃ
ghāyitvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī yatvādhikaraṇamenaṃ
ghānindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati ghānindriyaṃ
ghānindriye saṃvaraṃ āpajjati . jivhāya rasaṃ sāyitvā na nimittaggāhī
hoti    nānubyañjanaggāhī    yatvādhikaraṇamenaṃ    jivhindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  jivhindriyaṃ
Jivhindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  .  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  kāyindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjati rakkhati kāyindriyaṃ kāyindriye
saṃvaraṃ  āpajjati  .  manasā  dhammaṃ  viññāya na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjati .
So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ
paṭisaṃvedeti evaṃ kho mahārāja bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti.
   [123]  Kathañca  mahārāja  bhikkhu  satisampajaññena samannāgato
hoti  idha  mahārāja  bhikkhu  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite sampajānakārī hoti sammiñjite pasārite
sampajānakārī  hoti  saṃghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti asite
pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti  uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite
tuṇhībhāve  sampajānakārī  hoti  .  evaṃ  kho  mahārāja  bhikkhu
satisampajaññena samannāgato hoti.
   [124]  Kathañca mahārāja bhikkhu santuṭṭho hoti idha mahārāja
bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
Piṇḍapātena  so  yena  yeneva  pakkamati samādāyeva pakkamati .
Seyyathāpi mahārāja pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti sapattabhāro va
ḍeti  evameva kho mahārāja bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena
cīvarena  kucchiparihārikena  piṇḍapātena  so  yena yeneva pakkamati
samādāyeva pakkamati. Evaṃ kho mahārāja bhikkhu santuṭṭho hoti.
   [125] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca  ariyena  indriyasaṃvarena  samannāgato  iminā  ca  ariyena
satisampajaññena  samannāgato  imāya  ca  ariyāya  santuṭṭhiyā
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ
kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  .  so
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   nisīdati   pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.
   {125.1} So abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā viharati
abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya abyāpannacitto
viharati  sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti
thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ pahāya anuddhato viharati
ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti vicikicchaṃ
pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṅkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya
cittaṃ parisodheti.
   [126] Seyyathāpi mahārāja puriso iṇaṃ ādāya kammante payojeyya
tassa te kammantā 1- samijjheyyuṃ so yāni ca porāṇāni iṇamūlāni
tāni  ca byantīkareyya siyā cassa 2- uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārabharaṇāya
tassa  evamassa  ahaṃ  kho  pubbe  iṇamādāya kammante payojesiṃ
tassa me te kammantā samijjhiṃsu sohaṃ yāni ca porāṇāni iṇamūlāni
tāni ca byantīakāsiṃ atthi ca me uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārabharaṇāyāti.
So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ adhigaccheyya 3- somanassaṃ.
   {126.1} Seyyathāpi mahārāja puriso ābādhiko assa dukkhito
bāḷhagilāno  bhattañcassa  nacchādeyya na cassa kāye balamattā .
So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya bhattañcassa chādeyya
siyā cassa kāye balamattā tassa evamassa ahaṃ kho pubbe ābādhiko
ahosiṃ dukkhito bāḷhagilāno bhattañca me na chādesi na ca me āsi
kāye balamattā somhi etarahi tamhā ābādhā mutto kattañca me
chādeti atthi ca me kāye balamattāti. So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ
adhigaccheyya somanassaṃ.
   {126.2} Seyyathāpi mahārāja puriso bandhanāgāre bandho assa
so aparena samayena tamhā bandhanā mucceyya sotthinā abbhayena na
cassa kiñci bhogānaṃ vayo tassa evamassa ahaṃ kho pubbe bandhanāgāre
bandho ahosiṃ somhi etarahi tamhā bandhanā mutto sotthinā abbhayena
@Footnote: 1 kammantotipi pāṭho. 2 Sī. siyā tassa. 3 adhigacchepiti pāṭho.
Natthi ca me kiñci bhogānaṃ vayoti . so tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ
adhigaccheyya somanassaṃ.
   {126.3} Seyyathāpi mahārāja puriso dāso assa anattādhīno
parādhīno na yenakāmaṃgamo so aparena samayena tamhā dāsabyā mucceyya
attādhīno aparādhīno bhujisso yenakāmaṃgamo tassa evamassa ahaṃ kho
pubbe  dāso ahosiṃ anattādhīno parādhīno na yenakāmaṃgamo somhi
etarahi  tamhā  dāsabyā  mutto  attādhīno  aparādhīno bhujisso
yenakāmaṃgamoti so tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {126.4} Seyyathāpi mahārāja puriso sadhano sabhogo kantāraṃ
addhānamaggaṃ  paṭipajjeyya  dubbhikkhaṃ  sappaṭibhayaṃ  so aparena samayena
taṃ kantāraṃ nitthareyya sotthinā gāmantaṃ anupāpuṇeyya khemaṃ appaṭibhayaṃ
tassa evamassa ahaṃ kho pubbe sadhano sabhogo kantāraṃ addhānamaggaṃ
paṭipajjiṃ  dubbhikkhaṃ  sappaṭibhayaṃ  somhi  etarahi taṃ kantāraṃ nitthiṇṇo
sotthinā  gāmantaṃ  anuppatto  khemaṃ  appaṭibhayanti  so tatonidānaṃ
labhetha pāmojjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ . evameva kho mahārāja bhikkhu
yathāiṇaṃ  yathārogaṃ  yathābandhanāgāraṃ yathādāsabyaṃ yathākantāraddhānamaggaṃ
evaṃ ime pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati.
   {126.5}  Seyyathāpi  mahārāja  yathāānaṇyaṃ  yathāārogyaṃ
yathābandhanāmokkhaṃ   yathābhujissaṃ   yathākhemantabhūmiṃ  evameva  kho
mahārāja bhikkhu ime pañca nīvaraṇe pahīne attani samanupassati.
   [127]  Tassime  pañca  nīvaraṇe  pahīne attani samanupassato
pāmojjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti jāyati pītimanassa kāyo passambhati
passaddhakāyo sukhaṃ paṭisaṃvedeti sukhino cittaṃ samādhiyati.
   {127.1} So vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ upasampajja viharati . so imameva
kāyaṃ  vivekajena pītisukhena abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati
nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti.
Seyyathāpi  mahārāja  dakkho  nhāpako  vā  nhāpakantevāsī vā
kaṃsathāle  nhānīyacuṇṇāni  ākiritvā  udakena  paripphosakaṃ sanneyya
sāyaṃ  nhānīyapiṇḍisnehānugatā snehaparetā 1- santarabāhirā phuṭṭhā
snehena na ca paggharati 2- evameva kho mahārāja bhikkhu imameva
kāyaṃ  vivekajena pītisukhena abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati
nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti.
Idaṃpi  kho  mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi
sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [128]  Puna  caparaṃ  mahārāja  bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .  so  imameva  kāyaṃ
samādhijena  pītisukhena  abhisandeti  parisandeti  paripūreti  parippharati
@Footnote: 1 Sī. yāssa nahānīyapiṇḍisinehānusenaparetā. 2 Sī. paggharaṇī.
Nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  samādhijena  pītisukhena  apphuṭaṃ
hoti.
   {128.1} Seyyathāpi mahārāja udakarahado gambhīro ubbhitodako
tassa  nevassa  puratthimāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ na dakkhiṇāya
disāya  udakassa  āyamukhaṃ  na  pacchimāya  disāya  udakassa āyamukhaṃ
na  uttarāya disāya udakassa āyamukhaṃ devo vā naṃ kālena kālaṃ
sammādhāraṃ  anuppaveccheyya  athakho  tamhā  vā  udakarahadā sītā
vāridhārā  ubbhijjitvā tameva udakarahadaṃ sītena vārinā abhisandeyya
parisandeyya  paripūreyya  paripphareyya  nāssa  kiñci  sabbāvato
udakarahadassa  sītena  vārinā  apphuṭaṃ assa evameva kho mahārāja
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  samādhijena  pītisukhena  abhisandeti parisandeti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa samādhijena
pītisukhena  apphuṭaṃ hoti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [129] Puna caparaṃ mahārāja bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako ca
viharati sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ ariyā
ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja
viharati . so imameva kāyaṃ nippītikena sukhena abhisandeti parisandeti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa nippītikena
sukhena apphuṭaṃ hoti.
   {129.1}  Seyyathāpi  mahārāja  uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā
puṇḍarīkiniyaṃ  vā appekaccāni uppalāni vā padumāni vā puṇḍarīkāni
Vā  udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni udakānugatāni antonimuggaposīni
tāni  yāva  ca  aggā yāva ca mūlā sītena vārinā abhisannāni
paripūrāni  paripphaṭāni  nāssa  kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā
padumānaṃ  vā puṇḍarīkānaṃ vā sītena vārinā apphuṭaṃ assa evameva
kho  mahārāja  bhikkhu  imeva  kāyaṃ  nippītikena sukhena abhisandeti
parisandeti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato kāyassa
nippītikena  sukhena  apphuṭaṃ  hoti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [130] Puna caparaṃ mahārāja bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja viharati . so imameva
kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena pharitvā nisinno hoti nāssa
kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena cetasā pariyodātena apphuṭaṃ
hoti.
   {130.1} Seyyathāpi mahārāja puriso odātena vatthena sasīsaṃ
pārupitvā nisinno assa nāssa kiñci sabbāvato kāyassa odātena
vatthena  apphuṭaṃ  assa evameva kho mahārāja bhikkhu imameva kāyaṃ
parisuddhena  cetasā  pariyodātena  pharitvā  nisinno  hoti nāssa
kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena cetasā pariyodātena apphuṭaṃ
hoti  .  idaṃpi  kho  mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi
Sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [131] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte ñāṇadassanāya
cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so evaṃ pajānāti ayaṃ kho me kāyo
rūpī   cātummahābhūtiko   mātāpettikasambhavo   odanakummāsupacayo
aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo  idañca  pana  me  viññāṇaṃ
ettha nissitaṃ ettha paṭibaddhanti.
   {131.1} Seyyathāpi mahārāja maṇiveḷuriyo subho jātimā aṭṭhaṃso
suparikammakato  accho  vippasanno  sabbākārasampanno  tatrassa suttaṃ
āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍarasuttaṃ 1- vā tamenaṃ
cakkhumā puriso hatthe karitvā paccavekkheyya ayaṃ kho maṇiveḷuriyo subho
jātimā  aṭṭhaṃso  suparikammakato accho vippasanno sabbākārasampanno
tatridaṃ suttaṃ āvutaṃ nīlaṃ vā pītaṃ vā lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍarasuttaṃ
vāti evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  so  evaṃ pajānāti
ayaṃ  kho  me  kāyo  rūpī  cātummahābhūtiko  mātāpettikasambhavo
odanakummāsupacayo aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo
idañca pana me viññāṇaṃ ettha nissitaṃ ettha paṭibaddhanti. Idaṃpi kho
@Footnote: 1 Sī. paṇḍusuttaṃ.
Mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi
abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [132] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  manomayaṃ
abhinimminanāya  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti . so imamhā kāyā
aññaṃ kāyaṃ abhinimmināti rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahīnindriyaṃ
   {132.1} seyyathāpi mahārāja puriso muñjamhā isikaṃ pabbāheyya
tassa evamassa ayaṃ muñjo ayaṃ isikā añño muñjo aññā isikā
muñjamhā tveva isikā pabāḷhāti 1- seyyathā vā pana mahārāja
puriso asiṃ kosiyā pabāheyya tassa evamassa ayaṃ asi ayaṃ kosi añño
asi aññā kosi kosiyā tveva asi pabbāḷhāti seyyathā vā pana
mahārāja puriso ahiṃ karaṇḍā uddhareyya tassa evamassa ayaṃ ahi ayaṃ
karaṇḍo  añño ahi añño karaṇḍo karaṇḍā tveva ahi uddharitoti
evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
manomayaṃ  abhinimminanāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so imamhā
kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimmināti rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgaṃ ahīnindriyaṃ.
Idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi
@Footnote: 1 Sī. pavālhāti.
Abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [133] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte iddhividhāya
cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  so  anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti
ekopi  hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti āvibhāvaṃ
tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati
seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi
udake  udakepi  abhijjamāne  gacchati  seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi
pallaṅkena  kamati  seyyathāpi  pakkhīsakuṇo  imepi  candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati  parimajjati  yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti
   {133.1} seyyathāpi mahārāja dakkho kumbhakāro vā kumbhakārantevāsī
vā suparikammakatāya mattikāya yaṃ yadeva bhājanavikatiṃ ākaṅkheyya tantadeva
kareyya abhinipphādeyya seyyathā vā pana mahārāja dakkho dantakāro vā
dantakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ  dantasmiṃ yaṃ yadeva dantavikatiṃ
ākaṅkheyya tantadeva kareyya abhinipphādeyya seyyathā vā pana mahārāja
dakkho  suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  suparikammakatasmiṃ
suvaṇṇasmiṃ yaṃ yadeva suvaṇṇavikatiṃ ākaṅkheyya tantadeva kareyya abhinipphādeyya
evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
Iddhividhāya  cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so anekavihitaṃ iddhividhaṃ
paccanubhoti ekopi hutvā bahudhā hoti bahudhāpi hutvā eko hoti
āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ asajjamāno
gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti
seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne  gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ
ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhīsakuṇo imepi candimasuriye
evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati  parimajjati  yāva
brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [134] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  dibbāya
sotadhātuyā cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti . so dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya atikkantamānusikāya ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse ca
ye dūre santike ca
   {134.1}  seyyathāpi  mahārāja  puriso  addhānamaggapaṭipanno
so  suṇeyya  bherisaddaṃpi  mudiṅgasaddaṃpi  saṃkhasaddaṃpi  paṇavasaddaṃpi
deṇḍimasaddaṃpi  tassa  evamassa  bherisaddo  itipi mudiṅgasaddo itipi
saṃkhasaddo  itipi  paṇavasaddo itipi deṇḍimasaddo itipi evameva kho
mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  dibbāya
Sotadhātuyā  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti so dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya  atikkantamānusikāya ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse
ca ye dūre santike ca . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ
purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [135]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
cetopariyañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti . so parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajānāti  sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāti  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti  pajānāti vītadosaṃ
vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti  pajānāti  samohaṃ vā cittaṃ samohaṃ
cittanti  pajānāti  vītamohaṃ  vā  cittaṃ vītamohaṃ cittanti pajānāti
saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti  pajānāti vikkhittaṃ vā cittaṃ
vikkhittaṃ  cittanti  pajānāti  mahaggataṃ  vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti
pajānāti  amahaggataṃ  vā cittaṃ amahaggataṃ cittanti pajānāti sauttaraṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti pajānāti anuttaraṃ vā cittaṃ anuttaraṃ
cittanti  pajānāti  samāhitaṃ  vā  cittaṃ samāhitaṃ cittanti pajānāti
asamāhitaṃ  vā  cittaṃ asamāhitaṃ cittanti pajānāti vimuttaṃ vā cittaṃ
vimuttaṃ  cittanti  pajānāti  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ cittanti
pajānāti.
   {135.1}  Seyyathāpi mahārāja itthī vā puriso vā daharo
Vā yuvā maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte acche
vā  udakapatte sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno sakaṇikaṃ vā sakaṇikanti
jāneyya akaṇikaṃ vā akaṇikanti jāneyya evameva kho mahārāja bhikkhu
evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  cetopariyañāṇāya  cittaṃ
abhinīharati  abhininnāmeti  so parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto
paricca pajānāti sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  sadosaṃ vā cittaṃ sadosaṃ
cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ vītadosaṃ cittanti pajānāti
samohaṃ  vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti vītamohaṃ vā cittaṃ
vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  saṃkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṃkhittaṃ  cittanti
pajānāti  vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ cittanti pajānāti mahaggataṃ
vā  cittaṃ mahaggataṃ cittanti pajānāti amahaggataṃ vā cittaṃ amahaggataṃ
cittanti  pajānāti  sauttaraṃ  vā  cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānāti
anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ cittanti pajānāti samāhitaṃ vā cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ vā cittaṃ asamāhitaṃ cittanti
pajānāti  vimuttaṃ  vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāti avimuttaṃ vā
cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti pajānāti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [136] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi  jātiṃ dvepi
jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi
jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsaṃpi jātiyo paññāsaṃpi
jātiyo  sataṃpi  jātiyo  sahassaṃpi jātiyo satasahassampi jātiyo 1-
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkha-
paṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  . iti sākāraṃ
sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {136.1} Seyyathāpi mahārāja puriso sakamhā gāmā aññaṃ gāmaṃ
gaccheyya  tamhāpi gāmā aññaṃpi gāmaṃ gaccheyya so tamhā gāmā
sakaṃyeva gāmaṃ paccāgaccheyya tassa evamassa ahaṃ kho sakamhā gāmā amuṃ
gāmaṃ agañchiṃ tatrāhaṃ evaṃ aṭṭhāsiṃ evaṃ nisīdiṃ evaṃ abhāsiṃ evaṃ tuṇhī ahosiṃ
tamhāpi gāmā amuṃ gāmaṃ agañchiṃ tatrāpāhaṃ evaṃ aṭṭhāsiṃ 2- evaṃ nisīdiṃ
@Footnote: 1 Sī. jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi. 2 Sī. āgacchiṃ
@tatrāpāsiṃ evaṃ aṭṭhāsiṃ.
Evaṃ abhāsiṃ evaṃ tuṇhī ahosiṃ somhi tamhā gāmā sakaṃyeva gāmaṃ
paccāgatoti  evameva  kho  mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte
parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye
ṭhite  āneñjappatte  pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhinīharati
abhininnāmeti  so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekaṃpi
jātiṃ  dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo catassopi jātiyo pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi jātiyo cattāḷīsaṃpi
jātiyo paññāsaṃpi jātiyo sataṃpi jātiyo sahassaṃpi jātiyo satasahassaṃpi
jātiyo  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
Idaṃpi  kho  mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi
sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [137] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti.
   {137.1}  Seyyathāpi  mahārāja  majjhe siṅghāṭake pāsādo
tatra  cakkhumā  puriso  ṭhito  passeyya  manusse gehaṃ pavisantepi
nikkhamantepi  rathiyāya  vithiṃ  sañcarantepi majjhe siṅghāṭake nisinnepi
tassa  evamassa  ete  manussā  gehaṃ  pavisanti ete nikkhamanti
ete  rathiyāya  vithiṃ  sañcaranti ete majjhe siṅghāṭake nisinnāti
evameva kho mahārāja bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ   cutūpapātañāṇāya   cittaṃ   abhinīharati   abhininnāmeti
so  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte
Passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe
sugate  duggate  yathākammūpage  satte pajānāti ime vata bhonto
sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannā  ime  vā pana bhonto sattā
kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena
samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāti . idaṃpi kho mahārāja sandiṭṭhikaṃ
sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi  sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [138] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti ime āsavāti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavasamudayoti
Yathābhūtaṃ   pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ pajānāti . tassa evaṃ
jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi
cittaṃ vimuccati avijjāsavāpi cittaṃ vimuccati . vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti.
   {138.1}  Seyyathāpi  mahārāja  pabbatasaṃkhepe  udakarahado
accho vippasanno anāvilo tattha cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya
sippikasambukaṃpi   sakkharakaṭhalaṃpi   macchagumbaṃpi   carantaṃpi   tiṭṭhantaṃpi
tassa  evamassa  ayaṃ  kho  udakarahado accho vippasanno anāvilo
tatthime  sippikasambukāpi  sakkharakaṭhalaṃpi  1-  macchagumbāpi  carantipi
tiṭṭhantipīti  evameva  kho  mahārāja  bhikkhu evaṃ samāhite citte
parisuddhe  pariyodāte  anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte kammaniye
ṭhite  āneñjappatte  āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhinīharati
abhininnāti  so  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ pajānāti . tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
@Footnote: 1 Sī. sakkharakaṭhalāpi.
Cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti ñāṇaṃ hoti . khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti . idaṃpi
kho   mahārāja  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ  purimehi  sandiṭṭhikehi
sāmaññaphalehi  abhikkantatarañca  paṇītatarañca  .  imasmā ca pana 1-
mahārāja  sandiṭṭhikā  sāmaññaphalā  aññaṃ  sandiṭṭhikaṃ  sāmaññaphalaṃ
uttaritaraṃ vā paṇītataraṃ vā natthīti.
   [139]  Evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ accayo
maṃ bhante accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yohaṃ bhante 2-
pitaraṃ  dhammikaṃ  dhammarājānaṃ  issariyassa  kāraṇā  jīvitā voropesiṃ
tassa  me  bhante  bhagavā  accayaṃ  accayato  paṭiggaṇhātu āyatiṃ
saṃvarāyāti  .  taggha  tvaṃ  mahārāja  accayo accagamā yathābālaṃ
@Footnote: 1 sīhalapotthake idaṃ nipātadvayaṃ taṃ dissati. 2 Sī. bhanteti
@pāṭho na dissati.
Yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yo 1- tvaṃ pitaraṃ dhammikaṃ dhammarājānaṃ issariyassa
kāraṇā  jīvitā  voropesi  yato  ca  kho tvaṃ mahārāja accayaṃ
accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikarosi  tante  mayaṃ  paṭiggaṇhāma
vuḍḍhi  hesā mahārāja ariyassa vinaye yo accayaṃ accayato disvā
yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatīti.
   [140]  Evaṃ vutte rājā māgadho ajātasattu vedehiputto
bhagavantaṃ  etadavoca  handa  cadāni  mayaṃ  bhante gacchāma bahukiccā
mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  mahārāja kālaṃ maññasīti .
Athakho  rājā  māgadho  ajātasattu  vedehiputto  bhagavato bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho bhagavā acirapakkantassa rañño
māgadhassa  ajātasattussa  vedehiputtassa  bhikkhū  āmantesi  khatāyaṃ
bhikkhave  rājā  upahatāyaṃ  bhikkhave  rājā sacāyaṃ bhikkhave rājā
pitaraṃ  dhammikaṃ  dhammarājānaṃ  jīvitā  na  voropessatha imasmiṃyevassa
āsane  vīrajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  uppajjissathāti  .  idamavoca
bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Sāmaññaphalasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Sī. yaṃ.
        Sīlakkhandhavagge ambaṭṭhasuttaṃ tatiyaṃ
   [141] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā   bhikkhusaṃghena   saddhiṃ   pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena
icchānaṅgalannāma  1-  kosalānaṃ  brāhmaṇagāmo  tadavasari . tatra
sudaṃ bhagavā icchānaṅgale viharati icchānaṅgalavanasaṇḍe.
   [142] Tena kho pana samayena brāhmaṇo pokkharasāti ukkaṭṭhaṃ
ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā
pasenadikosalena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  .  assosi  kho
brāhmaṇo  pokkharasāti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  icchānaṅgalaṃ anuppatto icchānaṅgale
viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ
samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 Sī. icchānaṅkalaṃ nāma.
Pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [143]  Tena  kho  pana samayena brāhmaṇassa pokkharasātissa
ambaṭṭho  nāma  māṇavo  antevāsī  hoti  ajjhāyako  mantadharo
tiṇṇaṃ   vedānaṃ   pāragū   sanighaṇḍuketubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  anuññātapaṭiññāto  sake  ācariyake  tevijjake pāvacane
yamahaṃ jānāmi taṃ tvaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ jānāsi tamahaṃ jānāmīti.
   {143.1}  Athakho  brāhmaṇo  pokkharasāti  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ
āmantesi  ayaṃ  tāta ambaṭṭha samaṇo gotamo sakyaputto sakyakulā
pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ
pañcamattehi  bhikkhusatehi  icchānaṅgalaṃ  anuppatto  icchānaṅgale
viharati  icchānaṅgalavanasaṇḍe taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti ehi tvaṃ
tāta  ambaṭṭha  māṇava  yena  samaṇo  gotamo  tenupasaṅkama
Upasaṅkamitvā  samaṇaṃ  gotamaṃ  jānāhi  yadi  vā taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
tathāsantaṃyeva  saddo  abbhuggato  yadi  vā  no  tathā yadi vā
so  bhavaṃ  gotamo  tādiso  yadi  vā  na tādiso tathā mayantaṃ
bhavantaṃ gotamaṃ vedissāmāti.
   {143.2}  Yathākathaṃ  panāhaṃ bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ jānissāmi
yadi  vā  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ tathāsantaṃyeva saddo abbhuggato yadi
vā no tathā yadi vā so bhavaṃ gotamo tādiso yadi vā na tādisoti.
Āgatāni kho tāta ambaṭṭha amhākaṃ mantesu dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni
yehi  samannāgatassa  mahāpurisassa  dve  va gatiyo bhavanti anaññā
sace  agāraṃ  ajjhāvasati rājā hoti cakkavatti dhammiko dhammarājā
cāturanto   vijitāvī   janapadaṭṭhāvariyappatto  sattaratanasamannāgato
tassimāni  satta  ratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ
assaratanaṃ  maṇiratanaṃ  itthīratanaṃ  gahapatiratanaṃ  pariṇāyakaratanameva  sattamaṃ
parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti sūrā vīraṅgarūpā parasenappamaddanā
so  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ adaṇḍena asatthena dhammena abhivijiya
ajjhāvasati  sace  pana  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati arahaṃ hoti
sammāsambuddho loke vivaṭacchado ahaṃ kho pana tāta ambaṭṭha mantānaṃ
dātā tvaṃ mantānaṃ paṭiggahitāti.
   {143.3}  Evaṃ  bhoti  kho  ambaṭṭho māṇavo brāhmaṇassa
pokkharasātissa    paṭissutvā    uṭṭhāyāsanā    brāhmaṇaṃ
pokkharasātiṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ  katvā  vaḷavārathamāruyha
Sambahulehi  māṇavehi  saddhiṃ  yena  icchānaṅgalavanasaṇḍo  tena
pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā yānā paccorohitvā
pattiko va ārāmaṃ pāvisi.
   [144]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti  . athakho ambaṭṭho māṇavo yena te bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca kahaṃ nu kho bho etarahi so bhavaṃ
gotamo viharati taṃ hi mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya idhūpasaṅkantāti.
Athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho  ambaṭṭho  māṇavo
abhiññātakolañño  ceva  abhiññātassa  ca brāhmaṇassa pokkharasātissa
antevāsī  agaru  kho  pana  bhagavato  evarūpehi  kulaputtehi
saddhiṃ  kathāsallāpo  hotīti  .  te  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ etadavocuṃ
eso  ambaṭṭha  vihāro saṃvutadvāro tena appasaddo upasaṅkamitvā
ataramāno  āḷindaṃ  pavisitvā  ukkāsitvā  aggaḷaṃ  ākoṭehi
vivarissati  te  bhagavā dvāranti . athakho ambaṭṭho māṇavo yena
so  vihāro  saṃvutadvāro tena appasaddo upasaṅkamitvā ataramāno
āḷindaṃ  pavisitvā  ukkāsitvā  aggaḷaṃ ākoṭesi . vivari bhagavā
dvāraṃ  .  pāvisi  ambaṭṭho māṇavo . māṇavakāpi kho pavisitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [145]  Ambaṭṭho pana māṇavo caṅkamantopi nisinnena bhagavatā
Kañci  kañci  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāreti  ṭhitopi nisinnena bhagavatā
kañci  kañci  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāreti . athakho bhagavā ambaṭṭhaṃ
māṇavaṃ  etadavoca  evaṃ  nu  te  ambaṭṭha  brāhmaṇehi vuḍḍhehi
mahallakehi  ācariyapācariyehi  saddhiṃ  kathāsallāpo hoti yathayidaṃ caraṃ
tiṭṭhaṃ nisinnena mayā kañci kañci kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāresīti.
   {145.1} No hidaṃ bho gotama gacchanto vā hi bho gotama gacchantena
brāhmaṇo  brāhmaṇena  saddhiṃ  sallapitumarahati  ṭhito  vā  hi bho
gotama  ṭhitena  brāhmaṇo  brāhmaṇena saddhiṃ sallapitumarahati nisinno
vā  hi  bho  gotama  nisinnena  brāhmaṇo  brāhmaṇena  saddhiṃ
sallapitumarahati  sayāno  vā  hi  bho  gotama sayānena brāhmaṇo
brāhmaṇena  saddhiṃ  sallapitumarahati  ye ca kho bho gotama muṇḍakā
samaṇakā  ibbhā  kaṇhā  bandhupādapaccā  tehipi  me  saddhiṃ evaṃ
kathāsallāpo hoti yathariva bhotā gotamenāti . atthikavato kho pana
te  ambaṭṭha idhāgamanaṃ ahosi yāyeva kho panatthāya āgaccheyyātha
tameva  atthaṃ sādhukaṃ manasikareyyātha avusitavāyeva kho pana ambaṭṭho
māṇavo vusitamānī kimaññatra avusitattāti.
   {145.2} Athakho ambaṭṭho māṇavo bhagavatā avusitavādena vuccamāno
kupito  anattamano  bhagavantaṃyeva  khuṃsento  bhagavantaṃyeva  vambhento
bhagavantaṃyeva vadamāno samaṇo ca me bho gotamo pāpito bhavissatīti bhagavantaṃ
etadavoca caṇḍā bho gotama sakyajāti pharusā bho gotama sakyajāti lahusā
Bho  gotama  sakyajāti  rabhasā bho gotama sakyajāti ibbhā santā
ibbhā  samānā  na brāhmaṇe sakkaronti na brāhmaṇe garukaronti
na  brāhmaṇe  mānenti  na  brāhmaṇe  pūjenti  na brāhmaṇe
apacāyanti  tayidaṃ  bho gotama na channaṃ 1- tayidaṃ nappaṭirūpaṃ yadime
sakyā  ibbhā  santā  ibbhā  samānā  na brāhmaṇe sakkaronti
na  brāhmaṇe  garukaronti  na  brāhmaṇe mānenti na brāhmaṇe
pūjenti  na  brāhmaṇe  apacāyantīti  .  itiha ambaṭṭho māṇavo
imaṃ paṭhamaṃ sakyesu ibbhāvādaṃ nipātesi.
   [146] Kiṃ pana te ambaṭṭha sakyā aparaddhunti . ekamidāhaṃ
bho  gotama  samayaṃ ācariyassa brāhmaṇassa pokkharasātissa kenacideva
karaṇīyena  kapilavatthuṃ  agamāsiṃ  yena sakyānaṃ saṇṭhāgāraṃ tenupasaṅkamiṃ
tena kho pana samayena sambahulā sakyā ceva sakyakumārā ca saṇṭhāgāre
uccesu  āsanesu  nisinnā  honti  aññamaññaṃ aṅgulipatodakehi 2-
sañjagghantā  saṅkīḷantā  aññadatthuṃ  mamaññeva  maññe  anujagghantā
na  maṃ koci āsanenapi nimantesi tayidaṃ bho gotama na channaṃ tayidaṃ
nappaṭirūpaṃ yadime sakyā ibbhā santā ibbhā samānā na brāhmaṇe
sakkaronti  na  brāhmaṇe  garukaronti  na brāhmaṇe mānenti na
brāhmaṇe  pūjenti  na  brāhmaṇe apacāyantīti . itiha ambaṭṭho
māṇavo idaṃ dutiyaṃ sakyesu ibbhāvādaṃ nipātesi.
@Footnote: 1 Sī. na ca channaṃ. 2 aṅgulipatodakenātipi pāṭho.
   [147] Laṭukikāpi kho ambaṭṭha sakuṇikā sake kulāvake kāmalāpinī
hoti sakaṃ kho panetaṃ ambaṭṭha sakyānaṃ yadidaṃ kapilavatthuṃ na arahatāyasmā
ambaṭṭho  imāya  appamattāya  abhisajjitunti cattārome bho gotama
vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā  suddā  .  imesaṃ hi bho
gotama  catunnaṃ vaṇṇānaṃ tayo vaṇṇā khattiyā ca vessā ca suddā
ca  aññadatthuṃ  brāhmaṇasseva  paricārakā  sampajjanti  tayidaṃ  bho
gotama  na  channaṃ  tayidaṃ  nappaṭirūpaṃ  yadime  sakyā ibbhā santā
ibbhā  samānā  na brāhmaṇe sakkaronti na brāhmaṇe garukaronti
na  brāhmaṇe  mānenti  na  brāhmaṇe  pūjenti  na brāhmaṇe
apacāyantīti  .  itiha  ambaṭṭho  māṇavo  idaṃ  tatiyaṃ  sakyesu
ibbhāvādaṃ nipātesi.
   [148] Athakho bhagavato etadahosi atibāḷhaṃ kho ayaṃ ambaṭṭho
māṇavo sakyesu ibbhāvādena nimmadeti yannūnāhaṃ gottaṃ puccheyyanti.
Athakho  bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavoca kathaṃgottosi ambaṭṭhāti .
Kaṇhāyanohamasmi  bho  gotamāti  . porāṇaṃ kho pana te ambaṭṭha
mātāpettikaṃ  nāma  gottaṃ  anussarato  ayyaputtā  sakyā bhavanti
dāsiputto  tvamasi  sakyānaṃ  sakyā  kho  pana  ambaṭṭha  rājānaṃ
ukkākaṃ 1- pitāmahaṃ dahanti 2-.
   [149]  Bhūtapubbaṃ  ambaṭṭha  rājā ukkāko yā sā mahesī
@Footnote: 1 Sī. okkākaṃ. 2 Sī. dissanti.
Piyā  manāpā  tassā  puttassa rajjaṃ pariṇāmetukāmo jeṭṭhakumāre
raṭṭhasmā  pabbājesi  ukkāmukhaṃ  karakaṇḍuṃ  hatthinikaṃsinipuraṃ  .  te
raṭṭhasmā pabbājitā himavantapasse pokkharaṇiyā tīre mahāsākavanasaṇḍo
tattha  vāsaṃ  kappesuṃ  .  te  jātisambhedabhayā  sakāhi  bhaganīhi
saddhiṃ saṃvāsaṃ kappesuṃ.
   {149.1} Athakho ambaṭṭha rājā ukkāko amacce pārisajje
āmantesi kahaṃ nu kho bho etarahi kumārā sammantīti . Atthi deva
himavantapasse  pokkharaṇiyā  tīre  mahāsākavanasaṇḍo  tatthetarahi
kumārā   sammanti   te   jātisambhedabhayā   sakāhi  bhaginīhi
saddhiṃ  saṃvāsaṃ kappentīti . athakho ambaṭṭha rājā ukkāko udānaṃ
udānesi sakyā vata bho kumārā paramasakyā vata bho kumārāti .
Tadagge  kho  pana  ambaṭṭha sakyā paññāyanti . so ca sakyānaṃ
pubbapuriso  .  rañño  kho  pana  ambaṭṭha ukkākassa disā nāma
dāsī  ahosi  sā kaṇhaṃ nāma janesi . jāto kaṇho pabyāhāsi
dhovatha  maṃ  amma  nhāpetha  maṃ amma imasmā maṃ amma asucismā
parimocetha  atthāya te 1- bhavissāmīti . yathā kho pana ambaṭṭha
etarahi manussā pisāce pisācāti sañjānanti evameva kho ambaṭṭha
tena  kho  pana  samayena  manussā pisāce kaṇhāti sañjānanti .
Te  evamāhaṃsu  ayaṃ  jāto  pabyāhāsi  kaṇho  jāto pisāco
jātoti . tadagge kho pana ambaṭṭha kaṇhāyanā paññāyanti . so
@Footnote: 1 votipi pāṭho.
Ca  kaṇhāyanānaṃ  pubbapuriso  .  iti  kho  te ambaṭṭha porāṇaṃ
mātāpettikaṃ  nāma  gottaṃ  anussarato  ayyaputtā  sakyā bhavanti
dāsiputto tvamasi sakyānanti.
   [150] Evaṃ vutte te māṇavakā bhagavantaṃ etadavocuṃ mā bhavaṃ
gotamo  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  atibāḷhaṃ  dāsiputtavādena  nimmādesi
sujāto  ca  bho  gotama ambaṭṭho māṇavo kulaputto ca ambaṭṭho
māṇavo  bahussuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo  ca
ambaṭṭho  māṇavo  paṇḍito  ca  ambaṭṭho  māṇavo  pahoti  ca
ambaṭṭho māṇavo bhotā gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane patimantetunti.
   {150.1} Athakho bhagavā te māṇavake etadavoca sace kho tumhākaṃ
māṇavakānaṃ evaṃ hoti dujjāto ca ambaṭṭho māṇavo akulaputto ca
ambaṭṭho  māṇavo  appassuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  akalyāṇa-
vākkaraṇo  ca  ambaṭṭho  māṇavo duppañño ca ambaṭṭho māṇavo
na  ca  pahoti  ambaṭṭho  māṇavo  samaṇena gotamena saddhiṃ asmiṃ
vacane  patimantetunti  tiṭṭhatu  ambaṭṭho māṇavo tumhe mayā saddhiṃ
mantavho  asmiṃ  vacane  sace pana tumhākaṃ māṇavakānaṃ evaṃ hoti
sujāto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kulaputto  ca  ambaṭṭho māṇavo
bahussuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo  ca  ambaṭṭho
māṇavo  paṇḍito  ca  ambaṭṭho  māṇavo  pahoti  ca  ambaṭṭho
māṇavo  samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ  vacane  patimantetunti
Tiṭṭhatha tumhe ambaṭṭho māṇavo mayā saddhiṃ asmiṃ vacane patimantetūti.
Sujāto  ca  bho  gotama ambaṭṭho māṇavo kulaputto ca ambaṭṭho
māṇavo  bahussuto  ca  ambaṭṭho  māṇavo  kalyāṇavākkaraṇo
ca  ambaṭṭho  māṇavo  paṇḍito  ca  ambaṭṭho māṇavo pahoti ca
ambaṭṭho  māṇavo  bhotā  gotamena saddhiṃ asmiṃ vacane patimantetuṃ
tuṇhī  mayaṃ  bhavissāma  ambaṭṭho  māṇavo  bhotā  gotamena saddhiṃ
asmiṃ vacane patimantetūti.
   [151] Athakho bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavoca ayaṃ kho pana
te  ambaṭṭha  sahadhammiko  pañho  āgacchati akāmāpi byākātabbo
sace  tvaṃ  na  byākarissasi  aññena  vā aññaṃ paticarissasi tuṇhī
vā  bhavissasi pakkamissasi vā ettheva te sattadhā muddhā phalīssati
taṃ  kiṃ  maññasi  ambaṭṭha  kinti  te  sutaṃ  brāhmaṇānaṃ  vuḍḍhānaṃ
mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ  kutopabhūtikā  kaṇhāyanā
ko ca kaṇhāyanānaṃ pubbapurisoti.
   {151.1}  Evaṃ  vutte  ambaṭṭho māṇavo tuṇhī ahosi .
Dutiyampi  kho  bhagavā  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  etadavoca  taṃ kiṃ maññasi
ambaṭṭha  kinti  te  sutaṃ  brāhmaṇānaṃ  vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ
ācariyapācariyānaṃ    bhāsamānānaṃ    kutopabhūtikā   kaṇhāyanā
ko  ca  kaṇhāyanānaṃ  pubbapurisoti  .  dutiyampi  kho  ambaṭṭho
māṇavo  tuṇhī  ahosi . athakho bhagavā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ etadavoca
byākarohidāni   ambaṭṭha   nadāni  te  tuṇhībhāvassa  kālo
Yo  kho  ambaṭṭha  tathāgatena  yāvatatiyakaṃ  sahadhammikaṃ pañhaṃ puṭṭho
na byākaroti etthevassa sattadhā muddhā phalissatīti.
   [152]  Tena  kho  pana  samayena  vajirapāṇi yakkho mahantaṃ
ayokūṭaṃ  ādāya  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  saṃjotibhūtaṃ  ambaṭṭhassa
māṇavassa  uparivehāsaṃ  ṭhito  hoti  sacāyaṃ  ambaṭṭho  māṇavo
bhagavatā  yāvatatiyakaṃ  sahadhammikaṃ  pañhaṃ  puṭṭho  na  byākarissati
etthevassa  sattadhā  muddhaṃ phālessāmīti . taṃ kho pana vajirapāṇiṃ
yakkhaṃ  bhagavā  ceva  passati  ambaṭṭho  ca  māṇavo  .  athakho
ambaṭṭho  māṇavo  bhīto  saṃviggo  lomahaṭṭhajāto  bhagavantaṃyeva
tāṇaṃ  gavesi  bhagavantaṃyeva  leṇaṃ  gavesi bhagavantaṃyeva saraṇaṃ gavesi
upanisīditvā  bhagavantaṃ  etadavoca  kimetaṃ  bhavaṃ  gotamo āha puna
bhavaṃ  gotamo  brūtūti  .  taṃ  kiṃ maññasi ambaṭṭha kinti te sutaṃ
brāhmaṇānaṃ  vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ
kutopabhūtikā  kaṇhāyanā  ko  ca  kaṇhāyanānaṃ  pubbapurisoti .
Evameva  bho  gotama  sutaṃ yadeva bhavaṃ gotamo āha tatopabhūtikā
kaṇhāyanā so ca kaṇhāyanānaṃ pubbapurisoti.
   [153]  Evaṃ  vutte  te māṇavakā unnādino uccāsaddā
mahāsaddā  ahesuṃ  dujjāto kira bho ambaṭṭho māṇavo akulaputto
kira  bho  ambaṭṭho  māṇavo  dāsiputto  kira  bho  ambaṭṭho
māṇavo  sakyānaṃ  ayyaputtā  kira  bho  ambaṭṭhassa  māṇavassa
Sakyā bhavanti dhammavādīyeva 1- kira mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ apasādetabbaṃ
amaññimhāti  .  athakho  bhagavato  etadahosi  atibāḷhaṃ kho ime
māṇavakā  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  dāsiputtavādena  nimmādenti  yannūnāhaṃ
parimoceyyanti  .  athakho  bhagavā  te  māṇavake etadavoca mā
kho  tumhe  māṇavakā  ambaṭṭhaṃ  māṇavakaṃ atibāḷhaṃ dāsiputtavādena
nimmādetha  uḷāro  ca so kaṇho isi ahosi so dakkhiṇaṃ janapadaṃ
gantvā  brahmamante  adhiyitvā  rājānaṃ  ukkākaṃ  upasaṅkamitvā
maddarūpiṃ  2-  dhītaraṃ yāci . tassa rājā ukkāko nevare mayhaṃ
dāsiputto  samāno maddarūpiṃ dhītaraṃ yācatīti kupito anattamano khurappaṃ
sannayhi. So taṃ khurappaṃ neva asakkhi muñcituṃ no patisaṃharituṃ.
   [154]  Athakho  māṇavakā  amaccā  pārisajjā  kaṇhaṃ  isiṃ
upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  sotthi  bhadante  hotu  rañño  sotthi
bhadante  hotu  raññoti  .  sotthi  bhavissati rañño apica rājā
yadi  adho khurappaṃ muñcissati yāvatā rañño vijitaṃ ettāvatā paṭhavī
udiyissatīti  .  sotthi bhadante hotu rañño sotthi janapadassāti .
Sotthi  bhavissati  rañño  sotthi  janapadassa apica rājā yadi uddhaṃ
khurappaṃ  muñcissati  yāvatā  rañño vijitaṃ ettāvatā satta vassāni
devo  na  vassissatīti  .  sotthi  bhadante  hotu rañño sotthi
janapadassa  devo  pavassatūti  .  sotthi  bhavissati  rañño  sotthi
@Footnote: 1 Sī. dhammavādiññeva. 2 Sī. khuddarūpiṃ.
Janapadassa  devo  pavassissati  apica  rājā  jeṭṭhakumāre  khurappaṃ
patiṭṭhāpetu  sotthikumāro  pallomo  bhavissatīti . athakho māṇavakā
rājā  ukkāko  jeṭṭhakumāre  khurappaṃ  patiṭṭhāpesi  sotthikumāro
pallomo bhavissatīti . athakho māṇavakā rājā ukkāko jeṭṭhakumāre
khurappaṃ  patiṭṭhāpesi  .  sotthikumāro  pallomo  samabhavi . tassa
rājā ukkāko bhīto brahmadaṇḍena tajjito maddarūpiṃ dhītaraṃ adāsi.
Mā  kho tumhe māṇavakā ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ atibāḷhaṃ dāsiputtavādena
nimmādetha uḷāro so kaṇho isi ahosīti.
   [155]  Athakho  bhagavā  ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  āmantesi taṃ kiṃ
maññasi   ambaṭṭha  idha  khattiyakumāro  brāhmaṇakaññāya  saddhiṃ
saṃvāsaṃ  kappeyya  tesaṃ  saṃvāsamanvāya  putto  jāyetha  yo so
khattiyakumārena  brāhmaṇakaññāya  putto  uppanno  apinu  so
labhetha brāhmaṇesu āsanaṃ vā udakaṃ vāti . labhetha bho gotama.
Apinu  naṃ  brāhmaṇā  bhojeyyuṃ sadde vā thālipāke vā yaññe
vā pāhune vāti . bhojeyyuṃ bho gotama . apinu naṃ brāhmaṇā
mante vāceyyuṃ vā no vāti . vāceyyuṃ bho gotama . Apinussa
itthīsu  āvaṭaṃ  vā  assa  anāvaṭaṃ  vāti . anāvaṭaṃ hissa bho
gotama  .  apinu  khattiyābhisekena abhisiñceyyunti . no hidaṃ bho
gotama. Taṃ kissa hetu. Mātito hi bho gotama anupapannoti.
   [156] Taṃ kimmaññasi ambaṭṭha idha brāhmaṇakumāro khattiyakaññāya
Saddhiṃ  saṃvāsaṃ  kappeyya  tesaṃ  saṃvāsamanvāya  putto  jāyetha
yo  so  brāhmaṇakumārena  khattiyakaññāya  putto  uppanno apinu
so  labhetha  brāhmaṇesu  āsanaṃ  vā udakaṃ vāti . labhetha bho
gotama  .  apinu  naṃ  brāhmaṇā bhojeyyuṃ sadde vā thālipāke
vā yaññe vā pāhune vāti . bhojeyyuṃ bho gotama . apinu naṃ
brāhmaṇā mante vāceyyuṃ vā no vāti . vāceyyuṃ bho gotama.
Apinussa  itthīsu  āvaṭaṃ vā assa anāvaṭaṃ vāti . anāvaṭaṃ hissa
bho gotama . apinu naṃ khattiyābhisekena abhisiñceyyunti . no hidaṃ
bho gotama. Taṃ kissa hetu. Pitito hi bho gotama anupapannoti.
   [157] Iti kho ambaṭṭha itthiyā vā itthiṃ karitvā purisena
vā  purisaṃ  karitvā  khattiyā  va seṭṭhā hīnā brāhmaṇā . taṃ
kiṃ  maññasi  ambaṭṭha  idha  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  kismiñcideva
pakaraṇe  khuramuṇḍaṃ  karitvā  bhassapuṭena  vadhitvā raṭṭhā vā nagarā
vā  pabbājeyyuṃ  apinu  so labhetha brāhmaṇesu āsanaṃ vā udakaṃ
vāti  .  no  hidaṃ bho gotama . apinu naṃ brāhmaṇā bhojeyyuṃ
sadde  vā thālipāke vā yaññe vā pāhune vāti . no hidaṃ
bho  gotama  .  apinu  naṃ  brāhmaṇā mante vāceyyuṃ vā no
vāti  .  no  hidaṃ  bho  gotama . apinussa itthīsu āvaṭaṃ vā
assa anāvaṭaṃ vāti. Āvaṭaṃ hissa bho gotama.
   [158] Taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha idha khattiyā khattiyaṃ kismiñcideva
Pakaraṇe  khuramuṇḍaṃ  karitvā  bhassapuṭena  vadhitvā raṭṭhā vā nagarā
vā  pabbājeyyuṃ  apinu  so labhetha brāhmaṇesu āsanaṃ vā udakaṃ
vāti  .  labhetha  bho  gotama  . apinu naṃ brāhmaṇā bhojeyyuṃ
sadde  vā thālipāke vā yaññe vā pāhune vāti . bhojeyyuṃ
bho  gotama  .  apinu  naṃ  brāhmaṇā mante vāceyyuṃ vā no
vāti  .  vāceyyuṃ  bho  gotama  . apinussa itthīsu āvaṭaṃ vā
assa  anāvaṭaṃ  vāti  . anāvaṭañhissa bho gotama . ettāvatā
kho  ambaṭṭha  khattiyo  paramanihīnatappatto  hoti  yadidaṃ  khattiyā
khuramuṇḍaṃ  karitvā  bhassapuṭena  vadhitvā  raṭṭhā  vā  nagarā  vā
pabbājenti  .  iti kho ambaṭṭha yadāpi khattiyo paramanihīnatappatto
hoti  tadāpi  khattiyā  va  seṭṭhā hīnā brāhmaṇā . brahmunā
cesā ambaṭṭha sanaṅkumārena gāthā bhāsitā
   [159] Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ   ye gottapaṭisārino
         vijjācaraṇasampanno      so seṭṭho devamānuseti.
   [160] Sā kho panesā ambaṭṭha brahmunā sanaṅkumārena gāthā
sugītā  na  duggītā  subhāsitā  na  dubbhāsitā  atthasañhitā  no
anatthasañhitā anumatā mayā ahaṃpi ambaṭṭha evaṃ vadāmi
   [161] Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ   ye gottapaṭisārino
         vijjācaraṇasampanno      so seṭṭho devamānuseti.
                  Bhāṇavāraṃ paṭhamaṃ.
   [162] Katamaṃ pana taṃ bho gotama caraṇaṃ katamā sā vijjāti.
Na  kho  ambaṭṭha  anuttarāya  vijjācaraṇasampadāya  jātivādo  vā
vuccati  gottavādo  vā vuccati mānavādo vā vuccati arahasi vā
maṃ  tvaṃ na vā maṃ tvaṃ arahasīti yattha kho ambaṭṭha āvāho vā
hoti  vivāho vā hoti āvāhavivāho vā hoti etthetaṃ vuccati
jātivādo  vā  itipi gottavādo vā itipi mānavādo vā itipi
arahasi vā maṃ tvaṃ na vā maṃ tvaṃ arahasīti ye hi keci ambaṭṭha
jātivādavinibaddhā  vā  gottavādavinibaddhā  vā  mānavādavinibaddhā
vā  āvāhavivāhavinibaddhā  vā ārakā te anuttarāya vijjācaraṇa-
sampadāya  pahāya  kho  ambaṭṭha  jātivādavinibaddhañca  gottavāda-
vinibaddhañca     mānavādavinibaddhañca     āvāhavivāhavinibaddhañca
anuttarāya vijjācaraṇasampadāya sacchikiriyā hotīti.
   [163] Katamaṃ pana taṃ bho gotama caraṇaṃ katamā sā vijjāti.
Idha  ambaṭṭha  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ  sammāsambuddho
.pe. (yathā sāmaññaphale 1- evaṃ vitthāretabbaṃ) .pe. evaṃ kho
ambaṭṭha  bhikkhu  sīlasampanno  hoti  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  idaṃpissa  hoti  caraṇasmiṃ  .pe.  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
dutiyaṃ  jhānaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati .
Idaṃpissa  hoti  caraṇasmiṃ  .  idaṃpi  kho  taṃ  ambaṭṭha  caraṇaṃ .
@Footnote: 1 Sī. sāmaññaphalaṃ.
Ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .pe.  idaṃpissa
hoti  vijjāya  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti . idaṃpissa
hoti vijjāya . ayaṃ kho sā ambaṭṭha vijjā . Ayaṃ vuccati ambaṭṭha
vijjāsampanno   itipi  caraṇasampanno  itipi  vijjācaraṇasampanno
itipi  .  imāya  ca  ambaṭṭha vijjāsampadāya caraṇasampadāya aññā
vijjāsampadā caraṇasampadā uttaritarā vā paṇītatarā vā natthi.
   {163.1}  Imāya  kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
cattāri apāyamukhāni bhavanti . katamāni cattāri. Idha ambaṭṭha ekacco
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  imaṃyeva  anuttaraṃ  vijjācaraṇasampadaṃ
anabhisambhūṇamāno     khārivividhamādāya     araññavanamajjhogāhati
pavattaphalabhojano  bhavissāmīti  . so aññadatthuṃ vijjācaraṇasampannasseva
paricārako sampajjati . imāya kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
idaṃ paṭhamaṃ apāyamukhaṃ bhavati.
   [164] Puna caparaṃ ambaṭṭha idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
imañceva    anuttaraṃ    vijjācaraṇasampadaṃ    anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca   anabhisambhūṇamāno   kuddālapiṭakaṃ   ādāya
araññavanamajjhogāhati   kaṇḍamūlaphalabhojano   bhavissāmīti   .  so
aññadatthuṃ  vijjācaraṇasampannasseva  paricārako  sampajjati  .  imāya
kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya idaṃ dutiyaṃ apāyamukhaṃ bhavati.
   [165]  Puna caparaṃ ambaṭṭha idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
Vā   imañceva   anuttaraṃ   vijjācaraṇasampadaṃ   anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca    anabhisambhūṇamāno    kaṇḍamūlaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno gāmasāmantaṃ vā nigamasāmantaṃ vā agyāgāraṃ karitvā
aggiṃ  paricaranto  acchati  .  so aññadatthuṃ vijjācaraṇasampannasseva
paricārako sampajjati . imāya kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
idaṃ tatiyaṃ apāyamukhaṃ bhavati.
   [166]  Puna caparaṃ ambaṭṭha idhekacco samaṇo vā brāhmaṇo
vā   imañceva   anuttaraṃ   vijjācaraṇasampadaṃ   anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca    anabhisambhūṇamāno    kaṇḍamūlaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno   aggiparicariyañca  anabhisambhūṇamāno  cātummahāpathe
catudvāraṃ agāraṃ karitvā acchati yo imāhi catūhi disāhi āgamissati
samaṇo vā brāhmaṇo vā tamahaṃ yathāsatti yathābalaṃ paṭipūjissāmīti .
So  aññadatthuṃ  vijjācaraṇasampannasseva  paricārako  sampajjati .
Imāya  kho  ambaṭṭha  anuttarāya  vijjācaraṇasampadāya  idaṃ  catutthaṃ
apāyamukhaṃ bhavati . imāya kho ambaṭṭha anuttarāya vijjācaraṇasampadāya
imāni cattāri apāyamukhāni bhavanti.
   [167]  Taṃ  kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imāya anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya  sandissasi  sācariyakoti  . no hidaṃ bho gotama
ko cāhaṃ bho gotama sācariyako kā ca anuttarā vijjācaraṇasampadā
ārakāhaṃ  bho  gotama  imāya  anuttarāya  vijjācaraṇasampadāya
Sācariyakoti  .  taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imaṃyeva anuttaraṃ
vijjācaraṇasampadaṃ      anabhisambhūṇamāno      khārivividhamādāya
araññavanamajjhogāhasi  sācariyako  pavattaphalabhojanā  bhavissāmāti .
No hidaṃ bho gotama . taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imañceva
anuttaraṃ   vijjācaraṇasampadaṃ   anabhisambhūṇamāno  pavattaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno   kuddālapiṭakaṃ   ādāya   araññavanamajjhogāhasi
sācariyako kaṇḍamūlaphalabhojanā bhavissāmāti. No hidaṃ bho gotama.
   {167.1} Taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha apinu tvaṃ imañceva anuttaraṃ
vijjācaraṇasampadaṃ     anabhisambhūṇamāno     pavattaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno     kaṇḍamūlaphalabhojanattañca     anabhisambhūṇamāno
gāmasāmantaṃ vā nigamasāmantaṃ vā agyāgāraṃ karitvā aggiṃ paricaranto
acchasi sācariyakoti . no hidaṃ bho gotama . taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha
apinu  tvaṃ  imañceva  anuttaraṃ  vijjācaraṇasampadaṃ  anabhisambhūṇamāno
pavattaphalabhojanattañca    anabhisambhūṇamāno    kaṇḍamūlaphalabhojanattañca
anabhisambhūṇamāno   aggiparicariyañca  anabhisambhūṇamāno  cātummahāpathe
catudvāraṃ agāraṃ karitvā acchasi sācariyako yo imāhi catūhi disāhi
āgamissati  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  tamahaṃ yathāsatti yathābalaṃ
paṭipūjissāmīti. No hidaṃ bho gotama.
   {167.2}  Iti  kho  ambaṭṭha  imāya ceva tvaṃ anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya   parihīno   sācariyako  ye  hi  kecime
anuttarāya    vijjācaraṇasampadāya    cattāri    apāyamukhāni
Bhavanti tato ca parihīno sācariyako.
   [168]  Bhāsitā  kho  pana  te esā ambaṭṭha ācariyena
brāhmaṇena  pokkharasātinā  vācā  keci  muṇḍakā samaṇakā ibbhā
kaṇhā bandhupādapaccā kā ca te vijjānaṃ brāhmaṇānaṃ sākacchāti.
Attanā āpāyikopi aparipūramāno . passa ambaṭṭha yāva aparaddhañca
te idaṃ ācariyassa brāhmaṇassa pokkharasātissa.
   {168.1}  Brāhmaṇo  kho  pana ambaṭṭha pokkharasāti rañño
pasenadikosalassa  dattikaṃ  bhuñjati  tassa  rājā  pasenadikosalo
sammukhībhāvaṃpi  na  dadāti  yadāpi  tena  manteti  tirodussantena
manteti . yassa kho pana ambaṭṭha dhammikaṃ payātaṃ bhikkhaṃ paṭiggaṇheyya
kathaṃ  tassa  rājā pasenadikosalo sammukhībhāvaṃpi na dadeyya . passa
ambaṭṭha  yāva  aparaddhañca  te  idaṃ  ācariyassa  brāhmaṇassa
pokkharasātissa.
   [169]  Taṃ  kiṃ  maññasi  ambaṭṭha idha rājā pasenadikosalo
hatthigīvāyaṃ vā nisinno rathūpatthare vā ṭhito uggehi vā rājaññehi
vā  kiñcideva  mantanaṃ  manteyya . so tamhā padesā apakkamma
ekamantaṃ  tiṭṭheyya  atha  āgaccheyya  suddo  vā  suddadāso
vā  so  tasmiṃ  padese  ṭhito  mantanaṃ  manteyya evaṃpi rājā
pasenadikosalo  āha  evaṃpi  rājā  pasenadikosalo  āhāti .
Apinu  kho  rājabhaṇitaṃ  vā  bhaṇati rājamantanaṃ vā manteti tāvatā
So assa rājā vā rājamahāmatto vāti . no hidaṃ bho gotama.
Evameva  kho  tvaṃ ambaṭṭha ye tepi ahesuṃ brāhmaṇānaṃ pubbakā
isayo  mantānaṃ  kattāro  mantānaṃ  pavattāro  yesamidaṃ  etarahi
brāhmaṇā  porāṇaṃ  mantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ  tadanugāyanti
tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti   seyyathīdaṃ
aṭṭhako  vāmako  vāmadevo  vessāmitto  yamataggī  aṅgīraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu  tyāhaṃ  mante  adhiyāmi
sācariyako  tāvatā  tvaṃ bhavissasi isi vā isitāya vā paṭipannoti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {169.1}  Taṃ kiṃ maññasi ambaṭṭha kinti te sutaṃ brāhmaṇānaṃ
vuḍḍhānaṃ  mahallakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  bhāsamānānaṃ ye te ahesuṃ
brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro
yesamidaṃ  etarahi  brāhmaṇā  porāṇamantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ
tadanugāyanti   tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti   vācitamanuvācenti
seyyathīdaṃ aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamataggī aṅgīraso
bhāradvājo vāseṭṭho kassapo bhagu evaṃ su te sunhātā suvilittā
kappitakesamassū   āmuttamālābharaṇā   odātavatthavasanā   pañcahi
kāmaguṇehi  samappitā samaṅgibhūtā paricārenti seyyathāpi tvaṃ etarahi
sācariyakoti. No hidaṃ bho gotama .pe. Evaṃ su te sālīnaṃ odanaṃ vicittakāḷakaṃ
anekasūpaṃ  anekabyañjanaṃ  paribhuñjanti  seyyathāpi  tvaṃ  etarahi
Sācariyakoti . no hidaṃ bho gotama .pe. Evaṃ su te veṭṭhakanatapassāhi
nārīhi paricārenti seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyakoti . no hidaṃ
bho  gotama  .pe.  evaṃ su te kuttavālehi vaḷavārathehi dīghāhi
patodalaṭṭhīhi  vāhane  vitudantā  vicarissanti seyyathāpi tvaṃ etarahi
sācariyakoti . no hidaṃ bho gotama .pe. Evaṃ su te ukkiṇṇaparikkhāsu
ukkhittapalighāsu  nagarūpakārikāsu  dīghāsibaddhehi  purisehi  rakkhāpenti
seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyakoti. No hidaṃ bho gotama .pe. Iti kho
ambaṭṭha neva tvaṃ isi na pana isitāya paṭipanno sācariyako yassa kho
pana ambaṭṭha mayi kaṅkhā vā vimati vā so maṃ pañhena ahaṃ veyyākaraṇena
sodhissāmīti.
   [170]  Athakho bhagavā vihārā nikkhamma caṅkamaṃ abbhuṭṭhāsi .
Ambaṭṭhopi  māṇavo  vihārā  nikkhamma  caṅkamaṃ  abbhuṭṭhāsi .
Athakho  ambaṭṭho  māṇavo  bhagavantaṃ  caṅkamantaṃ  anucaṅkamamāno
bhagavato  kāye  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni  sammannesi  .  addasā
kho  ambaṭṭho  māṇavo  bhagavato  kāye  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni
yebhuyyena  ṭhapetvā  dve dvīsu mahāpurisalakkhaṇesu kaṅkhati vicikicchati
nādhimuccati  na  sampasīdati  kosohite  ca  vatthaguyhe pahūtajivhatāya
ca  .  athakho  bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ ambaṭṭho
māṇavo   dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā  dve
Dvīsu  mahāpurisalakkhaṇesu  ambaṭṭho  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati
na  sampasīdati  kosohite  ca  vatthaguyhe  pahūtajivhatāya  cāti .
Athakho  bhagavā  tathārūpaṃ  iddhābhisaṃkhāraṃ  abhisaṃkhāresi  yathā  addasa
ambaṭṭho  māṇavo  bhagavato  kosohitavatthaguyhaṃ  .  athakho  bhagavā
jivhaṃ  ninnāmetvā  ubhopi  kaṇṇasotāni  anumasi  paṭimasi  ubhopi
nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalampi  nalāṭamaṇḍalaṃ  jivhāya
chādesi.
   [171]  Athakho  ambaṭṭhassa  māṇavassa etadahosi samannāgato
kho  samaṇo  gotamo  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi  paripuṇṇehi  no
aparipuṇṇehīti  .  bhagavantaṃ etadavoca handa cadāni mayaṃ bho gotama
gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ ambaṭṭha
kālaṃ  maññasīti  .  athakho  ambaṭṭho  māṇavo  vaḷavārathamāruyha
pakkāmi.
   [172] Tena kho pana samayena brāhmaṇo pokkharasāti uṭṭhāya
nikkhamitvā  mahatā  brāhmaṇagaṇena  saddhiṃ  sake  ārāme nisinno
hoti  ambaṭṭhaṃyeva  māṇavaṃ  patimānento  .  athakho  ambaṭṭho
māṇavo  yena sako ārāmo tena pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi
yānena  gantvā yānā paccorohitvā pattiko va yena brāhmaṇo
pokkharasāti  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  brāhmaṇaṃ  pokkharasātiṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho ambaṭṭhaṃ
Māṇavaṃ  brāhmaṇo  pokkharasāti  etadavoca  kacci  tāta  ambaṭṭha
addasa  taṃ  bhavantaṃ gotamanti . addasāma kho mayaṃ bho taṃ bhavantaṃ
gotamanti  .  kacci  tāta ambaṭṭha taṃ bhavantaṃ gotamaṃ tathāsantaṃyeva
saddo  abbhuggato  no  aññathā kacci pana bho so bhavaṃ gotamo
tādiso  no  aññādisoti  . tathāsantaṃyeva bho taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
tathāsaddo  abbhuggato  no  aññathā  tādiso  va  bho so bhavaṃ
gotamo  no  aññādiso  samannāgato  va  bho so bhavaṃ gotamo
dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi  paripuṇṇehi  no  aparipuṇṇehīti  .  ahu
pana te tāta ambaṭṭha samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti.
Ahu kho me bho samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti.
Yathākathaṃ pana te tāta ambaṭṭha ahu samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva
kathāsallāpoti . athakho ambaṭṭho māṇavo yāvatako ahosi bhagavatā
saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ brāhmaṇassa pokkharasātissa ārocesi.
   [173]  Evaṃ  vutte brāhmaṇo pokkharasāti ambaṭṭhaṃ māṇavaṃ
etadavoca  aho vata re amhākaṃ paṇḍitaka aho vata re amhākaṃ
bahussutaka  aho  vata  re  amhākaṃ tevijjaka evarūpena kira bho
puriso  atthacarakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  yadeva  kho  tvaṃ ambaṭṭha taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃ āsajja āsajja avacāsi athakho bhavaṃ gotamo amhehi
Evaṃ  upaneyyaṃ  upaneyyaṃ  avaca  aho vata re amhākaṃ paṇḍitaka
ahosi vata re amhākaṃ bahussutaka aho vata re amhākaṃ tevijjaka
evarūpena  kira bho puriso atthacarakena kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjeyyāti . kupito anattamano
ambaṭṭhaṃ  māṇavaṃ  padasāyeva  pavattesi icchati ca tāvadeva bhagavantaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  .  athakho  te  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ
pokkharasātiṃ  etadavocuṃ  ativikālo  kho  bho  ajja samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  svedāni  bhavaṃ  pokkharasāti  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya upasaṅkamissatīti.
   [174]  Athakho  brāhmaṇo pokkharasāti sake nivesane paṇītaṃ
khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  yāne  āropetvā  ukkāsu
dhāriyamānāsu  ukkaṭṭhāya  niyyāsi  yena  icchānaṅgalavanasaṇḍo tena
pāyāsi yāvatikā yānassa bhūmi yānena gantvā yānā paccorohitvā
pattiko  va  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  brāhmaṇo pokkharasāti bhagavantaṃ etadavoca
āgamā  nu  khvidha  bho  gotama  amhākaṃ  antevāsī  ambaṭṭho
māṇavoti  .  āgamā  kho  tedha  brāhmaṇa antevāsī ambaṭṭho
māṇavoti  .  ahu pana te bho gotama ambaṭṭhena māṇavena saddhiṃ
kocideva  kathāsallāpoti  .  ahu  kho  me brāhmaṇa ambaṭṭhena
Māṇavena  saddhiṃ  kocideva kathāsallāpoti . yathākathaṃ pana te bho
gotama  ahu  ambaṭṭhena māṇavena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti .
Athakho bhagavā yāvatako ahosi ambaṭṭhena māṇavena saddhiṃ kathāsallāpo
taṃ sabbaṃ brāhmaṇassa pokkharasātissa ārocesi.
   [175]  Evaṃ vutte brāhmaṇo pokkharasāti bhagavantametadavoca
bālo  bho gotama ambaṭṭho māṇavo khamatu bhavaṃ gotamo ambaṭṭhassa
māṇavassāti  .  sukhī hotu brāhmaṇa ambaṭṭho māṇavoti . athakho
brāhmaṇo  pokkharasāti  bhagavato  kāye  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni
sammannesi  .  addasā kho brāhmaṇo pokkharasāti bhagavato kāye
dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni   yebhuyyena   ṭhapetvā   dve  dvīsu
mahāpurisalakkhaṇesu  kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati  na  sampasīdati
kosohite ca vatthaguyhe pahūtajivhatāya ca.
   {175.1} Athakho bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ brāhmaṇo
pokkharasāti  dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇāni yebhuyyena ṭhapetvā dve dvīsu
mahāpurisalakkhaṇesu kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati kosohite
ca vatthaguyhe pahūtajivhatāya cāti . Athakho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṃkhāraṃ
abhisaṃkhāresi  yathā  addasa brāhmaṇo pokkharasāti bhagavato kosohitaṃ
vatthaguyhaṃ  .  athakho bhagavā jivhaṃ ninnāmetvā ubhopi kaṇṇasotāni
anumasi  paṭimasi  ubhopi  nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalampi
nalāṭamaṇḍalaṃ  jivhāya  chādesi . athakho brāhmaṇassa pokkharasātissa
Etadahosi  samannāgato  kho samaṇo gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
paripuṇṇehi  no aparipuṇṇehīti . bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu bhavaṃ
gotamo  ajjatanāya  bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṃghenāti . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho  brāhmaṇo  pokkharasāti bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā bhagavato kālaṃ ārocesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [176] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
saddhiṃ  bhikkhusaṃghena  yena  brāhmaṇassa  pokkharasātissa  nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
brāhmaṇo  pokkharasāti  bhagavantaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappesi  sampavāresi  māṇavakā  ca bhikkhusaṃghaṃ . athakho
brāhmaṇo  pokkharasāti  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ
nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {176.1}  Ekamantaṃ nisinnassa kho brāhmaṇassa pokkharasātissa
bhagavā  anupubbīkathaṃ kathesi seyyathīdaṃ dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ
ādīnavaṃ okāraṃ saṃkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi . Yadā bhagavā
aññāsi  brāhmaṇaṃ  pokkharasātiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacattaṃ
udaggacittaṃ pasannacittaṃ athassa yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ
pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ
sammadeva rajanaṃ paṭiggaṇheyya evameva kho brāhmaṇassa pokkharasātissa
Tasmiṃyeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi yaṃ kiñci samudayadhammaṃ
sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   [177]  Athakho  brāhmaṇo pokkharasāti diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  kho  bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bho  gotama  saputto sabhariyo sapariso
sāmacco  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ
yathā  ca  bhavaṃ gotamo ukkaṭṭhāyaṃ aññāni upāsakakulāni upasaṅkamati
evameva  kho  bhavaṃ  gotamo  pokkharasātikulaṃ upasaṅkamatu tattha ye
te  māṇavakā  vā  māṇavikā  vā  bhavantaṃ gotamaṃ abhivādessanti
vā  paccuṭṭhissanti  vā  āsanaṃ vā udakaṃ vā dassanti cittaṃ vā
pasādessanti tesaṃ taṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . kalyāṇaṃ
vuccati brāhmaṇāti.
         Ambaṭṭhasuttaṃ tatiyaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------------
          Soṇadaṇḍasuttaṃ catutthaṃ
   [178] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā aṅgesu cārikañcaramāno
mahatā   bhikkhusaṃghena   saddhiṃ   pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena
campā  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya
pokkharaṇiyā tīre.
   [179]  Tena  kho pana samayena soṇadaṇḍo brāhmaṇo campaṃ
ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā
māgadhena  seniyena  bimbisārena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ .
Assosuṃ  kho  campeyyakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu  bho
gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito  aṅgesu  cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi campaṃ anuppatto
campāyaṃ  viharati  gaggarāya  pokkharaṇiyā  tīre taṃ kho pana bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavāti so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ arahataṃ
Dassanaṃ  hotīti  .  athakho  campeyyakā  brāhmaṇagahapatikā campāya
nikkhamitvā saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena gaggarā pokkharaṇī tenupasaṅkamanti.
   [180] Tena kho pana samayena soṇadaṇḍo brāhmaṇo uparipāsāde
divāseyyaṃ  upagato  hoti  .  addasā kho soṇadaṇḍo brāhmaṇo
campeyyake  brāhmaṇagahapatike  campāya  nikkhamitvā  saṃghāsaṃghīgaṇībhūte
yena  gaggarā pokkharaṇī tenupasaṅkamante disvā khattaṃ āmantesi kiṃ
nu kho bho khatte campeyyakā brāhmaṇagahapatikā campāya nikkhamitvā
saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena gaggarā pokkharaṇī tenupasaṅkamantīti . atthi kho
bho samaṇo gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito aṅgesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi campaṃ anuppatto
campāyaṃ viharati gaggarāya pokkharaṇiyā tīre taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ
evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavāti tamete bhavantaṃ
gotamaṃ dassanāya upasaṅkamantīti . tenahi bho khatte yena campeyyakā
brāhmaṇagahapatikā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   campeyyake
brāhmaṇagahapatike  evaṃ  vadesi soṇadaṇḍo bho brāhmaṇo evamāha
āgamentu  kira  bhavanto  soṇadaṇḍopi  brāhmaṇo  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya upasaṅkamissatīti . evaṃ bhoti kho so khatto soṇadaṇḍassa
Brāhmaṇassa   paṭissutvā  yena  campeyyakā  brāhmaṇagahapatikā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   campeyyake   brāhmaṇagahapatike
etadavoca  soṇadaṇḍo  bho  brāhmaṇo  evamāha  āgamentu kira
bhavanto   soṇadaṇḍopi   brāhmaṇo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya
upasaṅkamissatīti.
   [181]  Tena kho pana samayena nānāverajjakānaṃ brāhmaṇānaṃ
pañcamattāni   brāhmaṇasatāni   campāyaṃ   paṭivasanti  kenacideva
karaṇīyena  .  assosuṃ  kho  te brāhmaṇā soṇadaṇḍo brāhmaṇo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissatīti  . athakho te brāhmaṇā
yena  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā soṇadaṇḍaṃ
brāhmaṇaṃ  etadavocuṃ  saccaṃ  kira  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamissatīti . evaṃ kho me bho hoti ahampi samaṇaṃ
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissāmīti  .  mā  bhavaṃ  soṇadaṇḍo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkami  na  arahati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  sace  bhavaṃ  soṇadaṇḍo samaṇaṃ
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissati  bhoto soṇadaṇḍassa yaso hāyissati
samaṇassa  gotamassa  yaso  abhivaḍḍhissati  yampi  bhoto  soṇadaṇḍassa
yaso  hāyissati  samaṇassa  gotamassa  yaso  abhivaḍḍhissati  iminā
caṅgena  na  arahati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya
upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva  gotamo  arahati  bhavantaṃ  soṇadaṇḍaṃ
Dassanāya  upasaṅkamituṃ  bhavaṃ  hi  soṇadaṇḍo ubhato sujāto mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  yampi  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  ubhato  sujāto
mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  iminā caṅgena na arahati bhavaṃ
soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva
gotamo  arahati  bhavantaṃ  soṇadaṇḍaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  bhavaṃ hi
soṇadaṇḍo  aḍḍho  mahaddhano  mahābhogo .pe. bhavaṃ hi soṇadaṇḍo
ajjhāyako  mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  bhavaṃ  hi  soṇadaṇḍo  abhirūpo
dassanīyo   pāsādiko   paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  1-  akkhuddāvakāso  dassanāya  bhavañhi
soṇadaṇḍo  sīlavā  vuḍḍhasīlī  2-  vuḍḍhasīlena  samannāgato  bhavaṃ
hi  soṇadaṇḍo  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya
samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa  viññāpaniyā  bhavaṃ
hi  soṇadaṇḍo  bahūnaṃ  ācariyapācariyo  tīṇi  māṇavakasatāni  mante
vāceti  bahukā  kho  pana  nānādisā  nānājanapadā  māṇavakā
āgacchanti  bhoto  soṇadaṇḍassa  santike  mantatthikā  mante
@Footnote: 1 Sī. brahmavaṇṇī brahmavaḍḍhī. 2 Sī. vuddhasīlī.
Adhiyitukāmā   bhavañhi   soṇadaṇḍo  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako
addhagato  vayoanuppatto  samaṇo gotamo taruṇo ceva taruṇapabbajito
ca  bhavañhi  soṇadaṇḍo  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa
sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito  bhavañhi  soṇadaṇḍo
brāhmaṇassa  pokkharasātissa sakkato garukato mānito pūjito apacito
bhavañhi  soṇadaṇḍo  campaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ
sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  māgadhena  seniyena  bimbisārena dinnaṃ
rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  yampi  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  campaṃ  ajjhāvasati
sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  māgadhena
seniyena  bimbisārena  dinnaṃ  rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ iminā caṅgena
na  arahati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ
samaṇo  tveva  gotamo  arahati  bhavantaṃ  soṇadaṇḍaṃ  dassanāya
upasaṅkamitunti.
   [182]  Evaṃ  vutte  soṇadaṇḍo brāhmaṇo te brāhmaṇe
etadavoca  tenahi  bho  mamapi  suṇātha  yathā mayameva arahāma taṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  na  tveva arahati so bhavaṃ
gotamo  amhākaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo  khalu bho gotamo
ubhato  sujāto  mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā
pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  yaṃpi  bho samaṇo
gotamo  ubhato  sujāto mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva
Sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  iminā
caṅgena  na  aharati so bhavaṃ gotamo amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
athakho mayameva arahāma taṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
   {182.1} samaṇo khalu bho gotamo mahantaṃ ñātisaṃghaṃ ohāya pabbajito
.pe. samaṇo khalu bho gotamo pahūtaṃ hiraññaṃ suvaṇṇaṃ ohāya pabbajito
bhūmigatañca vehāsaṭṭhañca samaṇo khalu bho gotamo daharo va samāno susū
kāḷakeso bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  samaṇo khalu bho gotamo akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ
assumukhānaṃ  rudantānaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito samaṇo khalu bho gotamo
abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  akkhuddāvakāso  dassanāya samaṇo khalu bho
gotamo  sīlavā ariyasīlī kusalasīlī kusalasīlena samannāgato samaṇo khalu
bho  gotamo  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya
samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa  viññāpaniyā  samaṇo
khalu  bho  gotamo  bahūnaṃ ācariyapācariyo samaṇo khalu bho gotamo
khīṇakāmarāgo  vigatacāpallo  samaṇo  khalu  bho  gotamo  kammavādī
kiriyavādī  apāpapurekkhāro  brahmaññāya  pajāya  samaṇo  khalu bho
gotamo uccākulā pabbajito abhinnakhattiyakulā samaṇo khalu bho gotamo
Aḍḍhā  1-  kulā  pabbajito  mahaddhanā mahābhogā samaṇaṃ khalu bho
gotamaṃ  tiroraṭṭhā  tirojanapadā  saṃpucchituṃ  āgacchanti  samaṇaṃ  khalu
bho  gotamaṃ  anekāni  devatāsahassāni  pāṇehi saraṇaṅgatāni samaṇaṃ
khalu  bho  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato itipi so
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū
anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti
   {182.2}  samaṇo  khalu  bho gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato samaṇo khalu bho gotamo ehisāgatavādī sakhilo 2- sammodako
abbhākuṭiko  uttānamukho  pubbabhāsī samaṇo khalu bho gotamo catunnaṃ
parisānaṃ sakkato garukato mānito pūjito apacito samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ
bahū devā ca manussā ca abhippasannā samaṇo khalu bho gotamo yasmiṃ
gāme vā nigame vā paṭivasati na tasmiṃ gāme vā nigame vā amanussā
manusse  viheṭhenti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  saṃghīgaṇīgaṇācariyo
puthutitthakarānaṃ  aggamakkhāyati  yathā  kho  pana  bho  etesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  yathā  vā  tathā vā yaso samudāgacchati na hevaṃ
samaṇassa   gotamassa   yaso   samudāgato  athakho  anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya  samaṇassa  gotamassa  yaso  samudāgato  samaṇaṃ
khalu bho gotamaṃ rājā māgadho seniyo bimbisāro saputto sabhariyo
@Footnote: 1 addhātipi addhakulātipi aḍḍhakulātipi pāṭho. 2 Sī. ehisāhatavādī
@sukhilo.
Sapariso  sāmacco  pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu  bho  gotamaṃ
rājā  pasenadikosalo  saputto  sabhariyo sapariso sāmacco pāṇehi
saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu  bho gotamaṃ brāhmaṇo pokkharasāti saputto
sabhariyo  sapariso  sāmacco  pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇo khalu bho
gotamo  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa sakkato garukato
mānito pūjito apacito samaṇo khalu bho gotamo rañño pasenadikosalassa
sakkato  garukato  mānito pūjito apacito samaṇo khalu bho gotamo
brāhmaṇassa   pokkharasātissa   sakkato   garukato   mānito
pūjito  apacito  samaṇo khalu bho gotamo campaṃ anuppatto campāyaṃ
viharati  gaggarāya pokkharaṇiyā tīre ye kho pana bho keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  amhākaṃ gāmakkhettaṃ āgacchanti atithino te
honti  atithino  panamhehi  sakkātabbā  garukātabbā  mānetabbā
pūjetabbā  apacetabbā  yampi bho samaṇo gotamo campaṃ anuppatto
campāyaṃ  viharati  gaggarāya  pokkharaṇiyā  tīre  atithismākaṃ  samaṇo
gotamo  atithi  kho  panamhehi sakkātabbo garukātabbo mānetabbo
pūjetabbo  apacitabbo  iminā caṅgena na arahati so bhavaṃ gotamo
amhākaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  athakho  mayameva arahāma taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  ettake  kho ahaṃ bhoto gotamassa
vaṇṇe  pariyāpuṇāmi  no  ca  kho so bhavaṃ gotamo ettakavaṇṇo
aparimāṇavaṇṇo hi so bhavaṃ gotamoti.
   [183]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇā  soṇaḍaṇḍaṃ brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  yathā  kho  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇassa gotamassa vaṇṇe
bhāsati  ito  cepi  so  bhavaṃ gotamo yojanasate viharati alameva
saddhena kulaputtena dassanāya upasaṅkamituṃ api puṭosenāti 1-. Tenahi
bho sabbe va mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissāmāti.
   {183.1}  Athakho soṇadaṇḍo brāhmaṇo mahatā brāhmaṇagaṇena
saddhiṃ  yena  gaggarā  pokkharaṇī tenupasaṅkami . athakho soṇadaṇḍassa
brāhmaṇassa  tirovanasaṇḍagatassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi
ahañceva  kho  pana  samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ puccheyyaṃ tatra ce maṃ
samaṇo  gotamo  evaṃ  vadeyya  na  kho  esa brāhmaṇa pañho
evaṃ  pucchitabbo  evaṃ  nāmesa  brāhmaṇa  pañho  pucchitabboti
tena  maṃ  ayaṃ  parisā  paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo brāhmaṇo
abyatto  nāsakkhi  samaṇaṃ  gotamaṃ  yoniso pañhaṃ pucchitunti yaṃ kho
panāyaṃ parisā paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa kho pana yaso
hāyetha  bhogāpi  tassa  hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ bhogā
mañceva  pana  samaṇo  gotamo pañhaṃ puccheyya tassa cāhaṃ pañhassa
veyyākaraṇena  cittaṃ  na ārādheyyaṃ tatra ce maṃ samaṇo gotamo
evaṃ  vadeyya  na  kho esa brāhmaṇa pañho evaṃ byākātabbo
evaṃ  nāmesa brāhmaṇa pañho byākātabboti tena maṃ ayaṃ parisā
@Footnote: 1 Sī. puṭaṃsenāti.
Paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  abyatto  nāsakkhi
samaṇassa  gotamassa  pañhassa  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādhetunti
yaṃ  kho  panāyaṃ parisā paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa kho
pana yaso hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ
bhogā  ahañceva  kho  pana  evaṃ  samīpagato samāno adisvā va
samaṇaṃ  gotamaṃ  nivatteyyaṃ  tena  maṃ ayaṃ parisā paribhaveyya bālo
soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  abyatto  mānathaddho  bhīto  no  visahi
samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  kathañhi  nāma evaṃ samīpagato
samāno  adisvā  samaṇaṃ  gotamaṃ nivattissatīti yaṃ kho panāyaṃ parisā
paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa kho pana yaso hāyetha bhogāpi
tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ bhogāti.
   [184] Athakho soṇadaṇḍo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . campeyyakāpi kho brāhmaṇagahapatikā
appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
appekacce  tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  . tatra sudaṃ soṇadaṇḍo
brāhmaṇo  etadeva  bahulamanuvitakkento  nisinno  hoti  ahañceva
Kho  pana  samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ  puccheyyaṃ  tatra  ce maṃ samaṇo
gotamo  evaṃ  vadeyya  na  kho  esa  brāhmaṇa  pañho evaṃ
pucchitabbo  evaṃ  nāmesa  brāhmaṇa  pañho pucchitabboti tena maṃ
ayaṃ  parisā  paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  abyatto
nāsakkhi  samaṇaṃ  gotamaṃ  yoniso  pañhaṃ  pucchitunti  yaṃ kho panāyaṃ
parisā  paribhaveyya  yasopi  tassa  hāyetha  yassa  kho pana yaso
hāyetha  bhogāpi  tassa  hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ bhogā
mañceva  kho  pana  samaṇo  gotamo  pañhaṃ  puccheyya tassa cāhaṃ
pañhassa  veyyākaraṇena  cittaṃ na ārādheyyaṃ tatra ce maṃ samaṇo
gotamo  evaṃ  vadeyya  na  kho  esa  brāhmaṇa  pañho evaṃ
byākātabbo  evaṃ  nāmesa  brāhmaṇa  pañho  byākātabboti
tena  maṃ  ayaṃ  parisā  paribhaveyya  bālo  soṇadaṇḍo brāhmaṇo
abyatto  nāsakkhi  samaṇassa  gotamassa  pañhassa  veyyākaraṇena
cittaṃ  ārādhetunti  yaṃ kho panāyaṃ parisā paribhaveyya yasopi tassa
hāyetha  yassa  kho  pana  yaso  hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ
yasoladdhā  kho  panamhākaṃ  bhogā  aho  vata maṃ samaṇo gotamo
sake  ācariyake  tevijjake maṃ pañhaṃ puccheyya addhā va tassāhaṃ
cittaṃ ārādheyya pañhassa veyyākaraṇenāti.
   [185]  Athakho  bhagavato  soṇadaṇḍassa  brāhmaṇassa  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  etadahosi  vihaññati  kho  ayaṃ  soṇadaṇḍo
Brāhmaṇo  sakena  cittena  yananūnāhaṃ  soṇadaṇḍaṃ  brāhmaṇaṃ  sake
ācariyake  tevijjake pañhaṃ puccheyyanti . athakho bhagavā soṇadaṇḍaṃ
brāhmaṇaṃ  etadavoca  katīhi  pana  brāhmaṇa  aṅgehi  samannāgataṃ
brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno
sammā  vadeyya  na  ca  pana  musāvādaṃ āpajjeyyāti . athakho
soṇadaṇḍassa  brāhmaṇassa  etadahosi  yaṃ  vata  no ahosi icchitaṃ
yaṃ  ākaṅkhitaṃ  yaṃ  adhippetaṃ  yaṃ  abhipatthitaṃ  aho vata maṃ samaṇo
gotamo  sake  ācariyake  tevijjake  pañhaṃ  puccheyya addhā va
tassāhaṃ  cittaṃ  ārādheyyaṃ  pañhassa  veyyākaraṇena tatra ce maṃ
samaṇo  gotamo  sake  ācariyake  tevijjake pañhaṃ pucchati addhā
va tassāhaṃ cittaṃ ārādhessāmi pañhassa veyyākaraṇenāti.
   [186]  Athakho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo abbhunnāmetvā kāyaṃ
anuviloketvā  parisaṃ bhagavantaṃ etadavoca pañcahi bho gotama aṅgehi
samannāgataṃ  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca
vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ āpajjeyya katamehi
pañcahi  idha  bho  gotama brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  ajjhāyako  ca  hoti  mantadharo  tiṇṇaṃ
vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ  itihāsapañcamānaṃ
padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  abhirūpo
Ca  hoti  dassanīyo pāsādiko paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  akkhuddāvakāso  dassanāya  sīlavā  ca
hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato  paṇḍito ca hoti medhāvī
paṭhamo  vā  dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ imehi kho bho gotama
pañcahi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti.
   [187]  Imesaṃ  pana brāhmaṇa pañcannaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  catūhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ  paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti . sakkā bho gotama imesaṃ hi bho gotama pañcannaṃ
aṅgānaṃ vaṇṇaṃ ṭhapayāma kiṃ hi vaṇṇo karissati yato kho bho gotama
brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena
ajjhāyako  ca hoti mantadharo tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū sanighaṇḍuketubhānaṃ
sākkharappabhedānaṃ    itihāsapañcamānaṃ   padako   veyyākaraṇo
lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī
vuḍḍhasīlena  samannāgato  paṇḍito  ca  hoti  medhāvī  paṭhamo vā
dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ imehi kho bho gotama catūhi aṅgehi
samannāgataṃ  brāhmaṇā  brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca
Vadamāno sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [188]  Imesaṃ  pana  brāhmaṇa catunnaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  tīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ  paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti  . sakkā bho gotama imesaṃ hi bho gotama catunnaṃ
aṅgānaṃ  mante  ṭhapayāma  kiṃ  hi mantā karissanti yato kho bho
gotama  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  hoti  mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho
jātivādena  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
paṇḍito ca hoti medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
imehi  kho  bho  gotama  tīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno sammā vadeyya
na ca pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [189]  Imesaṃ  pana  brāhmaṇa  tiṇṇaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  dvīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ  paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti  .  sakkā bho gotama imesaṃ hi bho gotama tiṇṇaṃ
aṅgānaṃ  jātiṃ ṭhapayāma kiṃ hi jāti karissati yato kho bho gotama
brāhmaṇo  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
paṇḍito ca hoti medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
Imehi  kho  bho  gotama  dvīhi  aṅgehi  samannāgataṃ  brāhmaṇā
brāhmaṇaṃ  paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno sammā vadeyya
na ca pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [190]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇā  soṇadaṇḍaṃ brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  mā  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  evaṃ avaca mā bhavaṃ soṇadaṇḍo
evaṃ  avaca  apavadati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  vaṇṇaṃ  apavadati  mante
apavadati  jātiṃ  ekaṃsena  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  samaṇassayeva  gotamassa
vādaṃ anupakkhandatīti.
   {190.1}  Athakho  bhagavā  te  brāhmaṇe etadavoca sace
kho  tumhākaṃ  brāhmaṇānaṃ  evaṃ  hoti  appassuto ca soṇadaṇḍo
brāhmaṇo   akalyāṇavākkaraṇo   ca   soṇadaṇḍo   brāhmaṇo
duppañño  ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  na  ca  pahoti  soṇadaṇḍo
brāhmaṇo  samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ  vacane  patimantetunti
tiṭṭhatu  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  tumhe  mayā saddhiṃ mantavho sace
pana  tumhākaṃ  brāhmaṇānaṃ  evaṃ  hoti  bahussuto  ca soṇadaṇḍo
brāhmaṇo  kalyāṇavākkaraṇo  ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  paṇḍito
ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  pahoti  ca  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo
samaṇena  gotamena  saddhiṃ  asmiṃ vacane patimantetunti tiṭṭhatha tumhe
soṇadaṇḍo brāhmaṇo mayā saddhiṃ patimantetūti.
   [191] Evaṃ vutte soṇadaṇḍo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
tiṭṭhatu  bhavaṃ  gotamo  tuṇhī  bhavaṃ  gotamo  hotu  ahameva tesaṃ
Sahadhammena  paṭivacanaṃ karissāmīti . athakho soṇadaṇḍo te brāhmaṇe
etadavoca  mā  bhavanto evaṃ avacuttha mā bhavanto evaṃ avacuttha
apavadati  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  vaṇṇaṃ  apavadati  mante
apavadati  jātiṃ  ekaṃsena  bhavaṃ  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  samaṇasseva
gotamassa  vādaṃ  anupakkhandatīti  nāhaṃ  bho  apavadāmi  vaṇṇaṃ  vā
mante vā jātiṃ vāti.
   [192]  Tena  kho  pana  samayena  soṇadaṇḍassa brāhmaṇassa
bhāgineyyo  aṅgako  nāma  māṇavako  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinno
hoti  .  athakho  soṇadaṇḍo brāhmaṇo te brāhmaṇe etadavoca
passanti  no bhonto imaṃ aṅgakaṃ māṇavakaṃ amhākaṃ bhāgineyyanti .
Evaṃ  bho aṅgako kho bho māṇavako abhirūpo dassanīyo pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  brahmavaṇṇi  brahmavacchasi
akkhuddāvakāso  dassanāya  nāssa  imissaṃ  parisāyaṃ  samasamo atthi
vaṇṇena ṭhapetvā samaṇaṃ gotamaṃ . aṅgako kho māṇavako ajjhāyako
mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo ahamassa mante vācetā aṅgako kho māṇavako ubhato sujāto
mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto   anupakkuṭṭho   jātivādena   ahamassa   mātāpitaro
jānāmi  aṅgako  kho  māṇavako  pāṇaṃpi  haneyya  adinnaṃpi
Ādiyeyya  paradāraṃpi  gaccheyya  musāpi  bhāseyya  majjaṃpi piveyya
etthadāni  kiṃ  vaṇṇo karissati kiṃ mantā kiṃ jāti yato kho bho
brāhmaṇo  sīlavā  ca  hoti  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
paṇḍito ca hoti medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
imehi  kho  bho  dvīhi  aṅgehi  samannāgataṃ brāhmaṇā brāhmaṇaṃ
paññapenti  brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā  vadeyya  na ca
pana musāvādaṃ āpajjeyyāti.
   [193]  Imesaṃ  pana  brāhmaṇa dvinnaṃ aṅgānaṃ sakkā ekaṃ
aṅgaṃ  ṭhapayitvā  ekena  aṅgena  samannāgataṃ  brāhmaṇaṃ paññapetuṃ
brāhmaṇosmīti  ca  vadamāno  sammā vadeyya na ca pana musāvādaṃ
āpajjeyyāti  . no hidaṃ bho gotama sīlaparidhotā hi bho gotama
paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ  yattha  sīlaṃ  tattha paññā yattha paññā
tattha  sīlaṃ  sīlavato  paññā  paññavato  sīlaṃ  sīlapaññānañca  pana
lokasmiṃ  aggamakkhāyati  seyyathāpi  bho  gotama hatthena vā hatthaṃ
dhoveyya  pādena  vā  pādaṃ dhoveyya evameva kho bho gotama
sīlaparidhotā  paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ  yattha  sīlaṃ  tattha paññā
yattha  paññā  tattha  sīlaṃ  sīlavato  paññā  paññavato  sīlaṃ
sīlapaññānañca pana lokasmiṃ aggamakkhāyatīti.
   [194]  Evametaṃ  brāhmaṇa  evametaṃ brāhmaṇa sīlaparidhotā
hi  brāhmaṇa  paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ  yattha  sīlaṃ  tattha
Paññā  yattha  paññā  tattha  sīlaṃ  sīlavato  paññā  paññavato
sīlaṃ   sīlapaññānañca  pana  lokasmiṃ  aggamakkhāyati  seyyathāpi
brāhmaṇa  hatthena vā hatthaṃ dhoveyya pādena vā pādaṃ dhoveyya
evameva  kho  brāhmaṇa  sīlaparidhotā  paññā  paññāparidhotaṃ  sīlaṃ
yattha  sīlaṃ  tattha  paññā  yattha paññā tattha sīlaṃ sīlavato paññā
paññavato   sīlaṃ  sīlapaññānañca  pana  lokasmiṃ  aggamakkhāyatīti
katamaṃ  pana  taṃ  brāhmaṇa  sīlaṃ  katamā  pana  sā  paññāti .
Ettakaparamā ca mayaṃ bho gotama kismiṃ atthe sādhu vata bhavantaṃyeva
gotamaṃ paṭibhātu etassa bhāsitassa atthoti.
   [195] Tenahi brāhmaṇa suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti.
Evaṃ bhoti kho soṇadaṇḍo brāhmaṇo bhagavato paccassosi . bhagavā
etadavoca  idha  brāhmaṇa  tathāgato  loke  uppajjati  arahaṃ
sammāsambuddho  .pe.  (yathā  sāmaññaphale  evaṃ  vitthāretabbaṃ)
.pe.  evaṃ  kho pana brāhmaṇa bhikkhu sīlasampanno hoti . idaṃpi
kho  taṃ  brāhmaṇa sīlaṃ . paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . dutiyaṃ
jhānaṃ  .  tatiyaṃ  jhānaṃ  . catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .pe.
Ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  .pe.  idampissa
hoti  paññāya  .pe.  nāparaṃ itthattāyāti pajānāti . idampissa
hoti paññāya. Ayaṃ kho sā brāhmaṇa paññāti.
   [196] Evaṃ vutte soṇadaṇḍo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
Abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ
adhivāsetu ca me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṃghenāti.
Adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho  soṇadaṇḍo brāhmaṇo
bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [197] Athakho soṇadaṇḍo brāhmaṇo tassā rattiyā accayena
sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā bhagavato
kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho
bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  saddhiṃ bhikkhusaṃghena
yena  soṇadaṇḍassa  brāhmaṇassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṃghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappesi sampavāresi.
   [198]  Athakho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {198.1}  Ekamantaṃ  nisinno  kho  soṇadaṇḍo  brāhmaṇo
bhagavantaṃ etadavoca ahañceva kho pana bho gotama parisagato samāno
āsanā  vuṭṭhahitvā bhavantaṃ gotamaṃ abhivādeyyaṃ tena maṃ sā parisā
paribhaveyya yaṃ kho pana sā parisā paribhaveyya yasopi tassa hāyetha yassa
kho pana yaso hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā kho panamhākaṃ
bhogā  ahañceva  kho  pana  ko gotama parisagato samāno añjaliṃ
paggaṇheyyaṃ āsanā me taṃ bhavaṃ gotamo paccuṭṭhānaṃ dhāretu ahañceva
kho pana bho gotama parisagato samāno veṭṭhanaṃ omuñceyyaṃ sirasā me
taṃ bhavaṃ gotamo abhivādanaṃ dhāretu ahañceva kho pana bho gotama yānagato
samāno  yānā  paccorohitvā bhavantaṃ gotamaṃ abhivādeyyaṃ tena maṃ
sā parisā paribhaveyya yaṃ kho pana sā parisā paribhaveyya yasopi tassa
hāyetha yassa kho pana yaso hāyetha bhogāpi tassa hāyeyyuṃ yasoladdhā
kho panamhākaṃ bhogā ahañceva kho pana bho gotama yānagato samāno
patodalaṭṭhiṃ  abbhunnameyyaṃ  yānā  me taṃ bhavaṃ gotamo paccorohanaṃ
dhāretu  ahañceva  kho  pana  bho gotama yānagato samāno chattaṃ
apanāmeyyaṃ  sirasā  me  taṃ  bhavaṃ gotamo abhivādanaṃ dhāretūti .
Athakho  bhagavā  soṇadaṇḍaṃ  brāhmaṇaṃ  dhammiyā  kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
         Soṇadaṇḍasuttaṃ catutthaṃ niṭṭhitaṃ.
           -------------
           Kūṭadantasuttaṃ pañcamaṃ
   [199] Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  yena khānumattaṃ
nāma magadhānaṃ brāhmaṇagāmo tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā khānumatte
viharati ambalaṭṭhikāyaṃ . tena kho pana samayena kūṭadanto brāhmaṇo
khānumattaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ
raññā māgadhena seniyena bimbisārena dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ.
   [200]  Tena  kho  pana  samayena  kūṭadantassa  brāhmaṇassa
mahāyañño  upakkhaṭo  hoti  .  satta  ca  usabhasatāni  satta ca
vacchatarasatāni  satta  ca  vacchatarisatāni  satta  ca  ajasatāni satta
ca  urabbhasatāni  thūnūpanītāni  honti  yaññatthāya  .  assosuṃ kho
khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  magadhesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  khānumattaṃ  anuppatto  khānumatte
viharati ambalaṭṭhikāyaṃ
   {200.1} taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato
   {200.2}  itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇa-
sampanno  sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā
devamanussānaṃ   buddho  bhagavāti  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ
Samārakaṃ   sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ   pajaṃ   sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ
hotīti  .  athakho  khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā  khānumattā
nikkhamitvā saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena ambalaṭṭhikā tenupasaṅkamanti.
   [201] Tena kho pana samayena kūṭadanto brāhmaṇo uparipāsāde
divāseyyaṃ  upagato hoti . addasā kho so kūṭadanto brāhmaṇo
khānumatte  brāhmaṇagahapatike  khānumattā  nikkhamitvā  saṃghāsaṃghīgaṇībhūte
yena  ambalaṭṭhikā  tenupasaṅkamante  disvā  khattaṃ  āmantesi
kinnu  kho  bho  khatte  khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā khānumattā
nikkhamitvā saṃghāsaṃghīgaṇībhūtā yena ambalaṭṭhikā tenupasaṅkamantīti.
   {201.1} Atthi kho bho samaṇo gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito
magadhesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi
bhikkhusatehi khānumattaṃ anuppatto khānumatte viharati ambalaṭṭhikāyaṃ
   {201.2} taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti
   {201.3} tamete bhavantaṃ bho gotamaṃ dassanāya upasaṅkamantīti.
Athakho  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  etadahosi  sutaṃ  kho  pana metaṃ
Samaṇo  gotamo  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  jānātīti  na
kho  panāhaṃ  jānāmi  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  icchāmi
cāhaṃ  mahāyaññaṃ  yajituṃ  yannūnāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā
tividhaṃ yaññasampadaṃ soḷasaparikkhāraṃ puccheyyanti.
   {201.4} Athakho kūṭadanto brāhmaṇo khattaṃ āmantesi tenahi
bho  khatte  yena  khānumattakā  brāhmaṇagahapatikā  tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  khānumattake  brāhmaṇagahapatike  evaṃ vadehi kūṭadanto
bho brāhmaṇo evamāha āgamentu kira bhavanto kūṭadantopi brāhmaṇo
samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti . evaṃ bhoti kho so khattā
kūṭadantassa brāhmaṇassa paṭissutvā yena khānumattakā brāhmaṇagahapatikā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  khānumattake  brāhmaṇagahapatike etadavoca
kūṭadanto bho brāhmaṇo evamāha āgamentu kira bhavanto kūṭadantopi
brāhmaṇo samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissatīti.
   [202] Tena kho pana samayena anekāni brāhmaṇasatāni khānumatte
paṭivasanti  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  mahāyaññaṃ  anubhavissāmāti .
Assosuṃ  kho te brāhmaṇā kūṭadanto kira brāhmaṇo samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamissatīti  .  athakho  te  brāhmaṇā  yena
kūṭadanto   brāhmaṇo   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  kūṭadantaṃ
brāhmaṇaṃ etadavocuṃ saccaṃ kira bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamissatīti  .  evaṃ  kho  me bho hoti ahaṃpi samaṇaṃ gotamaṃ
Dassanāya upasaṅkamissāmīti.
   {202.1} Mā bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkama na
arahati  bhavaṃ  kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ sace bhavaṃ
kūṭadanto  samaṇaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamissati bhoto kūṭadantassa
yaso  hāyissati  samaṇassa  gotamassa yaso abhivaḍḍhissati yampi bhoto
kūṭadantassa  yaso  hāyissati  samaṇassa  gotamassa  yaso abhivaḍḍhissati
iminā  caṅgena  na  arahati  bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva gotamo arahati bhavantaṃ kūṭadantaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ
   {202.2} bhavaṃ hi kūṭadanto ubhato sujāto mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho
jātivādena yaṃpi bhavaṃ kūṭadanto ubhato sujāto mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho
jātivādena  iminā  caṅgena na arahati bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāya  upasaṅkamituṃ  samaṇo tveva gotamo arahati bhavantaṃ kūṭadantaṃ
dassanāya upasaṅkamituṃ
   {202.3}  bhavaṃ  hi  kūṭadanto  aḍḍho  mahaddhano mahābhogo
pahūtavittūpakaraṇo  pahūtajātarūparajato  bhavañhi  kūṭadanto  ajjhāyako
mantadharo  tiṇṇaṃ  vedānaṃ  pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  bhavañhi  kūṭadanto  abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko paramāya
vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  brahmavaṇṇi brahmavacchasi akkhuddāvakāso
Dassanāya   bhavañhi   kūṭadanto   sīlavā  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena
samannāgato  bhavañhi  kūṭadanto  kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo
poriyā  vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa
viññāpaniyā   bhavañhi  kūṭadanto  bahūnaṃ  ācariyapācariyo  tīṇi
māṇavakasatāni  mante vācesi bahū kho pana nānādisā nānājanapadā
māṇavakā  āgacchanti  bhoto  kūṭadantassa santike mantatthikā mante
adhiyitukāmā  bhavañhi  kūṭadanto  jiṇṇo  vuḍḍho  mahallako addhagato
vayoanuppatto  samaṇo  gotamo  taruṇo  ceva  taruṇapabbajito  ca
bhavañhi  kūṭadanto  rañño  māgadhassa  seniyassa bimbisārassa sakkato
garukato  mānito  pūjito  apacito  bhavañhi  kūṭadanto  brāhmaṇassa
pokkharasātissa sakkato garukato mānito pūjito apacito
   {202.4}  bhavañhi  kūṭadanto  khānumattaṃ  ajjhāvasati sattussadaṃ
satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ  raññā  māgadhena  seniyena
bimbisārena  dinnaṃ  rājadāyaṃ  brahmadeyyaṃ  yampi  bhavaṃ  kūṭadanto
khānumattaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ
raññā  māgadhena  seniyena bimbisārena dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ
iminā  caṅgena  na  arahati  bhavaṃ kūṭadanto samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ  samaṇo  tveva gotamo arahati bhavantaṃ kūṭadantaṃ dassanāya
upasaṅkamitunti.
   [203]  Evaṃ  vutte  kūṭadanto  brāhmaṇo te brāhmaṇe
etadavoca  tenahi  bho  mamapi  suṇātha  yathā mayameva arahāma taṃ
Bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  na  tveva arahati so bhavaṃ
gotamo amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
   {203.1} samaṇo khalu bho gotamo ubhato sujāto mātito ca
pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  yampi bho samaṇo gotamo ubhato sujāto
mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  iminā caṅgena na arahati so
bhavaṃ  gotamo  amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ athakho mayameva arahāma
taṃ bhavantaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ samaṇo khalu bho gotamo mahantaṃ
ñātisaṃghaṃ ohāya pabbajito
   {203.2} samaṇo khalu bho gotamo pahūtaṃ hiraññasuvaṇṇaṃ ohāya
pabbajito bhūmigatañca vehāsaṭṭhañca samaṇo khalu bho gotamo daharo va
samāno  susū  kāḷakeso  bhadrena  yobbanena samannāgato paṭhamena
vayasā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  samaṇo  khalu bho gotamo
akāmakānaṃ  mātāpitūnaṃ  assumukhānaṃ  rudantānaṃ kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
   {203.3} samaṇo khalu bho gotamo abhirūpo dassanīyo pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  brahmavaṇṇi  brahmavacchasi
akkhuddāvakāso  dassanāya  samaṇo  khalu  bho  gotamo  sīlavā
ariyasīlī  kusalasīlī  kusalasīlena  samannāgato samaṇo khalu bho gotamo
kalyāṇavāco  kalyāṇavākkaraṇo  poriyā  vācāya  samannāgato
Vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa  viññāpaniyā  samaṇo  khalu  bho
gotamo bahūnaṃ ācariyapācariyo samaṇo khalu bho gotamo khīṇakāmarāgo
vigatacāpallo
   {203.4}  samaṇo  khalu  bho  gotamo  kammavādī  kiriyavādī
apāpapurekkhāro  brahmamaññāya  pajāya  samaṇo  khalu  bho gotamo
uccākulā  pabbajito  abhinnakhattiyakulā  samaṇo  khalu  bho  gotamo
aḍḍhakulā  pabbajito  mahaddhanā  mahābhogā  samaṇaṃ  khalu bho gotamaṃ
tiroraṭṭhā  tirojanapadā  saṃpucchituṃ  āgacchanti samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ
anekāni  devatāsahassāni  pāṇehi  saraṇaṅgatāni  samaṇaṃ  khalu  bho
gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
   {203.5} itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavāti
   {203.6}  samaṇo  khalu  bho gotamo dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi
samannāgato samaṇo khalu bho gotamo ehisāgatavādī sakhilo sammodako
abbhākuṭiko  uttānamukho  pubbabhāsī samaṇo khalu bho gotamo catunnaṃ
parisānaṃ sakkato garukato mānito pūjito apacito samaṇaṃ khalu bho gotamaṃ
bahū devā ca manussā ca abhippasannā samaṇo khalu bho gotamo yasmiṃ
gāme vā nigame vā paṭivasati na tasmiṃ gāme vā nigame vā amanussā
manusse  viheṭhenti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  saṃghīgaṇīgaṇācariyo
puthutitthakarānaṃ  aggamakkhāyati  yathā  kho  pana  bho  etesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  yathā  vā  tathā  vā  yaso  samudāgacchati
Na  hevaṃ  samaṇassa  gotamassa  yaso  samudāgato athakho anuttarāya
vijjācaraṇasampadāya  samaṇassa  gotamassa  yaso  samudāgato  samaṇaṃ
khalu  bho  gotamaṃ  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  saputto
sabhariyo  sapariso  sāmacco  pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu bho
gotamaṃ  rājā  pasenadikosalo  saputto  sabhariyo sapariso sāmacco
pāṇehi  saraṇaṅgato  samaṇaṃ  khalu bho gotamaṃ brāhmaṇo pokkharasāti
saputto sabhariyo sapariso sāmacco pāṇehi saraṇaṅgato
   {203.7} samaṇo khalu bho gotamo rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  sakkato  garukato  mānito pūjito apacito samaṇo khalu
bho gotamo rañño pasenadikosalassa sakkato garukato mānito pūjito
apacito  samaṇo  khalu  bho  gotamo  brāhmaṇassa  pokkharasātissa
sakkato  garukato  mānito pūjito apacito samaṇo khalu bho gotamo
khānumattaṃ  anuppatto  khānumatte  viharati  ambalaṭṭhikāyaṃ  ye  kho
pana keci samaṇā vā brāhmaṇā vā amhākaṃ gāmakkhettaṃ āgacchanti
atithino te honti atithī kho pana amhehi sakkātabbā garukātabbā
mānetabbā  pūjetabbā  apacetabbā  ayaṃ  kho  samaṇo  gotamo
khānumattaṃ  anuppatto  khānumatte viharati ambalaṭṭhikāyaṃ atithi amhākaṃ
samaṇo  gotamo  atithi  kho  panamhehi  sakkātabbo  garukātabbo
mānetabbo  pūjetabbo  apacetabbo iminā caṅgena na arahati so
bhavaṃ  samaṇo  gotamo  amhākaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ athakho mayameva
Arahāma  taṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  ettake kho
ahaṃ  bhoto  gotamassa  vaṇṇe  pariyāpuṇāmi no ca kho so bhavaṃ
gotamo ettakavaṇṇo aparimāṇavaṇṇo hi so bhavaṃ gotamoti.
   [204]  Evaṃ  vutte  te  brāhmaṇā  kūṭadantaṃ  brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  yathā  kho  bhavaṃ  kūṭadanto  samaṇassa  gotamassa  vaṇṇaṃ
bhāsati  ito  cepi  so  bhavaṃ gotamo yojanasate viharati alameva
saddhena  kulaputtena dassanāya upasaṅkamituṃ api puṭosenāti . tenahi
bho sabbe va mayaṃ samaṇaṃ gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissāmāti.
   {204.1}  Athakho  kūṭadanto brāhmaṇo mahatā brāhmaṇagaṇena
saddhiṃ yena ambalaṭṭhikā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnā kho pana khānumattakā brāhmaṇagahapatikā
appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu
appekacce  tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno kho
kūṭadanto  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ bho gotama
samaṇo  gotamo  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  jānātīti  na
kho  panāhaṃ  jānāmi  tividhaṃ  yaññasampadaṃ  soḷasaparikkhāraṃ  icchāmahaṃ
Mahāyaññaṃ  yajituṃ  sādhu  me  bhavaṃ  gotamo  tividhaṃ  yaññasampadaṃ
soḷasaparikkhāraṃ desetūti.
   [205] Tenahi brāhmaṇa suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti.
Evaṃ  bhoti kho kūṭadanto brāhmaṇo bhagavato paccassosi . bhagavā
etadavoca  bhūtapubbaṃ brāhmaṇa rājā mahāvijito nāma ahosi aḍḍho
mahaddhano  mahābhogo  pahūtajātarūparajato pahūtavittūpakaraṇo pahūtadhanadhañño
paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro  .  athakho  brāhmaṇa  rañño  mahāvijitassa
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso parivitakko udapādi adhigatā
kho me vipulā mānusakā bhogā mahantaṃ paṭhavimaṇḍalaṃ abhivijiya ajjhāvasāmi
yannūnāhaṃ mahāyaññaṃ yajeyyaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
Athakho brāhmaṇa rājā mahāvijito purohitaṃ brāhmaṇaṃ āmantāpetvā
etadavoca idha mayhaṃ brāhmaṇa rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko udapādi adhigatā kho me vipulā mānusakā bhogā mahantaṃ
paṭhavimaṇḍalaṃ  abhivijiya  ajjhāvasāmi  yannūnāhaṃ  mahāyaññaṃ  yajeyyaṃ yaṃ
mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya sukhāyāti icchāmahaṃ brāhmaṇa mahāyaññaṃ
yajituṃ anusāsatu maṃ bhavaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   [206]  Evaṃ  vutte brāhmaṇa purohito brāhmaṇo rājānaṃ
mahāvijitaṃ  etadavoca  bhoto  kho  rañño  janapado  sakaṇṭako
sauppīḷo  gāmaghātāpi  dissanti  nigamaghātāpi  dissanti  nagaraghātāpi
Dissanti  panthaduhanāpi  dissanti  .  bhavaṃ  kho  pana  rājā evaṃ
sakaṇṭake  janapade  sauppīḷe valiṃ uddhareyya akiccakārī assa tena
bhavaṃ  rājā  .  siyā  kho pana bhoto rañño evamassa ahametaṃ
dussukhilaṃ vadhena vā bandhena vā jāniyā vā garahāya vā pabbājanāya
vā  samūhanissāmīti  .  na  kho panetassa dussukhilassa evaṃ sammā
samugghāto  hoti  .  ye te hatāvasesakā bhavissanti te pacchā
rañño  janapade  viheṭhessanti  . apica kho idaṃ saṃvidhānaṃ āgamma
evametassa  dussukhilassa  sammā  samugghāto  hoti  . tenahi bhavaṃ
rājā  siyā  kho  pana  ye  bhoto  rañño  janapade ussahanti
kasigorakkhe  tesaṃ  bhavaṃ  rājā  vījabhattaṃ  anuppadetu  ye bhoto
rañño  janapade  ussahanti  vāṇijjāya  tesaṃ  bhavaṃ  rājā pābhataṃ
anuppadetu  ye  bhoto rañño janapade ussahanti rājaporisā tesaṃ
bhavaṃ rājā bhattavettanaṃ kappetu te va manussā sakammapasutā rañño
janapadaṃ  na  viheṭhessanti  .  mahā  ca  rañño kāsiko bhavissati
khemaṭṭhitā  janapadā akaṇṭakā anuppīḷā manussā ca mudā modamānā
ure  putte  naccentā  apārutagharā maññe viharissantīti . evaṃ
bhoti  kho  brāhmaṇa  rājā  mahāvijito  purohitassa  brāhmaṇassa
paṭissutvā  ye  pana  rañño  janapade  ussahiṃsu kasigorakkhe tesaṃ
rājā  mahāvijito  bījabhattaṃ anuppadāsi ye rañño janapade ussahiṃsu
vāṇijjāya  tesaṃ  rājā  mahāvijito pābhataṃ anuppadāsi ye rañño
Janapade  ussahiṃsu  rājaporisā  tesaṃ rājā mahāvijito bhattavettanaṃ
kappesi te va manussā sakammapasutā rañño janapadaṃ na viheṭhesuṃ .
Mahā  ca  rañño  rāsiko  ahosi  khemaṭṭhitā  janapadā akaṇṭakā
anuppīḷā  manussā  mudā  modamānā  ure  putte  naccentā
apārutagharā maññe vihariṃsu.
   [207]  Athakho brāhmaṇa rājā mahāvijito purohitaṃ brāhmaṇaṃ
āmantāpetvā  etadavoca  samūhato  kho  me bho so dussukhilo
bhoto  saṃvidhānaṃ  āgamma mahā ca me rāsiko khemaṭṭhitā janapadā
akaṇṭakā anuppīḷā manussā mudā modamānā ure putte naccentā
apārutagharā  maññe  viharanti  icchāmahaṃ  brāhmaṇa  mahāyaññaṃ yajituṃ
anusāsatu maṃ bhavaṃ yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {207.1} Tenahi bhavaṃ ye bhoto rañño janapade khattiyā anuyantā
negamā ceva jānapadā ca te bhavaṃ rājā āmantayataṃ. Icchāmahaṃ bho
mahāyaññaṃ  yajituṃ  anujānantu  me  bhavanto  yaṃ mama assa dīgharattaṃ
hitāya  sukhāyāti . ye bhoto rañño janapade amaccā pārisajjā
negamā  ceva  jānapadā  ca  .pe.  brāhmaṇamahāsālā  negamā
ceva jānapadā ca .pe. gahapatikā necayikā negamā ceva jānapadā
ca  te  bhavaṃ  rājā āmantayataṃ . icchāmahaṃ bho mahāyaññaṃ yajituṃ
anujānantu  me bhavanto yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti .
Evaṃ  bhoti kho brāhmaṇa rājā mahāvijito purohitassa brāhmaṇassa
Paṭissutvā  ye  rañño  janapade  khattiyā anuyantā negamā ceva
jānapadā  ca  te  rājā  mahāvijito  āmantesi  icchāmahaṃ bho
mahāyaññaṃ  yajituṃ  anujānantu  me  bhavanto  yaṃ mama assa dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti . yajataṃ bhavaṃ rājā yaññaṃ yaññakālo mahārājāti.
Ye rañño janapade amaccā pārisajjā negamā ceva jānapadā ca .pe.
Brāhmaṇamahāsālā  negamā  ceva  jānapadā  ca  .pe. gahapatikā
necayikā negamā ceva jānapadā ca te rājā mahāvijito āmantesi
icchāmahaṃ bho mahāyaññaṃ yajituṃ anujānantu me bhavanto yaṃ mama assa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  yajataṃ bhavaṃ rājā yaññaṃ yaññakālo
mahārājāti  .  iti  ime cattāro anumatipakkhā tasseva yaññassa
parikkhārā bhavanti.
   [208]  Rājā mahāvijito aṭṭhahi aṅgehi samannāgato ubhato
sujāto mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  abhirūpo  dassanīyo  .pe.
Akkhuddāvakāso   dassanāya   aḍḍho   mahaddhano   mahābhogo
pahūtajātarūparajato      pahūtavittūpakaraṇo      pahūtadhanadhañño
paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro    balavā    caturaṅginiyā    senāya
samannāgato   assavāya   ovādapaṭikārāya   tapati   maññe
paccatthike  yasasā  saddho  dāyako  dānapatiko  anāvaṭadvāro
samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ opānabhūto
puññāni  karoti  bahussuto  tassa  tassa  sutajātassa  tassa
Tasseva  kho  pana  bhāsitassa  atthaṃ jānāti ayaṃ imassa bhāsitassa
attho  ayaṃ  imassa  bhāsitassa  atthoti  paṇḍito viyatto medhāvī
paṭibalo  atītānāgatapaccuppanne atthe cintetuṃ . rājā mahāvijito
imehi  aṭṭhahi  aṅgehi  samannāgato  .  iti imānipi aṭṭhaṅgāni
tasseva yaññassa parikkhārā bhavanti.
   [209]  Purohito  brāhmaṇo  catūhaṅgehi samannāgato ubhato
sujāto mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā pitāmahayugā
akkhitto anupakkuṭṭho jātivādena ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedānaṃ
pāragū   sanighaṇḍuketubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ   itihāsapañcamānaṃ
padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  sīlavā
vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato  paṇḍito  byatto medhāvī paṭhamo
vā  dutiyo  vā  pūjampaggaṇhantānaṃ . purohito brāhmaṇo imehi
catūhi aṅgehi samannāgato . iti imānipi cattāri aṅgāni tasseva
yaññassa parikkhārā bhavanti.
   [210]  Athakho  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo  rañño
mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā  tisso  vidhā desesi siyā kho
pana  bhoto  rañño mahāyaññaṃ yajamānassa 1- kocideva vippaṭisāro
mahā  vata  me  bhogakkhandho  vigacchissatīti  so  bhotā  raññā
vippaṭisāro  na  karaṇīyo  .  siyā  kho  pana  bhoto  rañño
@Footnote: 1 Sī. yiṭṭhukāmassa.
Mahāyaññaṃ  yajamānassa  kocideva  vippaṭisāro  mahā  vata  me
bhogakkhandho  vigacchatīti  so  bhotā  raññā  vippaṭisāro  na
karaṇīyo  .  siyā  kho  pana  bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vippaṭisāro  mahā  vata  me  bhogakkhandho vigatoti so
bhotā  raññā  vippaṭisāro  na  karaṇīyo  . ime 1- brāhmaṇa
purohito  brāhmaṇo  rañño  mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā
tisso vidhā desesi.
   [211]  Athakho  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo  rañño
mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā  dasahākārehi  paṭiggāhakesu
vippaṭisāraṃ paṭivinesi . āgamissanti kho bhoto yaññaṃ pāṇātipātinopi
pāṇātipātāpi  paṭiviratā  .  ye  tattha  pāṇātipātino tesaṃyeva
ye  tattha  pāṇātipātino  tesaṃyeva tena ye tattha pāṇātipātā
paṭiviratā  te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva
bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [212]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  adinnādāyinopi
adinnādānāpi  paṭiviratā  ye  tattha adinnādāyino tesaṃyeva tena
ye tattha adinnādānā paṭiviratā te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ
modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [213]  Āgamissanti kho bhoto yaññaṃ kāmesu micchācārinopi
@Footnote: 1 imā khotipi pāṭhena bhavitabbaṃ.
Kāmesu  micchācārāpi  paṭiviratā  ye  tattha kāmesu micchācārino
tesaṃyeva  tena  ye  tattha  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā te
ārabbha  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ
pasādetu.
   [214] Āgamissanti kho bhoto yaññaṃ musāvādinopi musāvādā
paṭiviratāpi ye tattha musāvādino tesaṃyeva tena ye tattha musāvādā
paṭiviratā  te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva
bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [215]  Āgamissanti  kho bhoto yaññaṃ pisuṇavācinopi pisuṇāya
vācāya paṭiviratāpi ye tattha pisuṇavācino tesaṃyeva tena ye tattha
pisuṇāya  vācāya  paṭiviratā  te  ārabbha  yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ
modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [216]  Āgamissanti  kho bhoto yaññaṃ pharusavācinopi pharusāya
vācāya paṭiviratāpi ye tattha pharusavācino tesaṃyeva tena ye tattha
pharusavācāya  paṭiviratā  te  ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ
bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [217]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  samphappalāpinopi
samphappalāpā  paṭiviratāpi  ye  tattha samphappalāpino tesaṃyeva tena
ye  tattha  samphappalāpā  paṭiviratā te ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ
bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [218]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  abhijjhālunopi
anabhijjhālunopi  ye  tattha  abhijjhāluno  tesaṃyeva tena ye tattha
anabhijjhāluno  te  ārabbha  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ  bhavaṃ modataṃ bhavaṃ
cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [219]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  byāpannacittāpi
abyāpannacittāpi  ye  tattha  byāpannacittāpi  tesaṃyeva tena ye
tattha  abyāpannacittā  te  ārabbha yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ
bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [220]  Āgamissanti  kho  bhoto  yaññaṃ  micchādiṭṭhikāpi
sammādiṭṭhikāpi  ye  tattha  micchādiṭṭhikā tesaṃyeva tena ye tattha
sammādiṭṭhikā  te  ārabbha  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ  bhavaṃ modataṃ bhavaṃ
cittameva  bhavaṃ antaraṃ pasādetūti . imehi kho brāhmaṇa purohito
brāhmaṇo  rañño  mahāvijitassa  pubbe  va  yaññā  dasahākārehi
paṭiggāhakesu vippaṭisāraṃ paṭivinesi.
   [221]  Athakho  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo  rañño
mahāvijitassa  mahāyaññaṃ  yajamānassa  soḷasahi  ākārehi  cittaṃ
sandassesi  samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi siyā kho pana bhoto
rañño  mahāyaññaṃ yajamānassa kocideva vattā rājā kho mahāvijito
mahāyaññaṃ  yajati  no  ca  khvassa  āmantitā  khattiyā  anuyantā
negamā ceva jānapadā ca atha ca pana bhavaṃ rājā evarūpaṃ mahāyaññaṃ
Yajatīti  .  evaṃpi  kho  bhoto  rañño vattā dhammato natthi .
Bhoto  kho  pana  rañño  āmantitā  khattiyā  anuyantā negamā
ceva jānapadā ca imināpetaṃ bhavaṃ rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ
bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [222]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
khvassa  āmantitā  amaccā  pārisajjā negamā ceva jānapadā ca
.pe. brāhmaṇamahāsālā negamā ceva jānapadā ca. Gahapatinecayikā
negamā  ceva  jānapadā  ca  atha  ca  pana bhavaṃ rājā evarūpaṃ
mahāyaññaṃ  yajatīti  .  evaṃpi  kho  bhoto rañño vattā dhammato
natthi  . bhoto kho pana rañño āmantitā gahapatinecayikā negamā
ceva  jānapadā  ca  . imināpetaṃ bhavaṃ rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ
sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [223]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
kho  ubhato  sujāto  mātito  ca  pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva
sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena  atha ca
pana  bhavaṃ  rājā evarūpaṃ mahāyaññaṃ yajatīti . evampi kho bhoto
rañño  vattā  dhammato  natthi  .  bhavaṃ  kho pana rājā ubhato
sujāto  mātito  ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā
Pitāmahayugā  akkhitto  anupakkuṭṭho  jātivādena . imināpetaṃ bhavaṃ
rājā  jānātu  yajataṃ  bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ
antaraṃ pasādetu.
   [224]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva vattā rājā kho mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca kho
abhirūpo  dassanīyo  pāsādiko  paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato
brahmavaṇṇi  brahmavacchasi  akkhuddāvakāso  dassanāya  .pe. no ca
kho  aḍḍho  mahaddhano  mahābhogo pahūtajātarūparajato pahūtavittūpakaraṇo
pahūtadhanadhañño  paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro  .pe.  no  ca kho balavā
caturaṅginiyā  senāya  samannāgato  assavāya ovādapaṭikārāya tapati
maññe paccatthike yasasā no ca kho saddho dāyako dānapati anāvaṭadvāro
samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavaṇibbakayācakānaṃ    opānabhūto    puññāni
karoti no ca kho bahussuto tassa tassa sutajātassa no ca kho tassa tasseva
kho  pana bhāsitassa atthaṃ jānāti ayaṃ imassa bhāsitassa attho ayaṃ
imassa bhāsitassa atthoti no ca kho paṇḍito viyatto medhāvī paṭibalo
atītānāgatapaccuppanne  atthe  cintetuṃ  atha  ca  pana bhavaṃ rājā
evarūpaṃ mahāyaññaṃ yajatīti . evaṃpi kho bhoto rañño vattā dhammato
natthi  .  bhavaṃ kho pana rājā paṇḍito viyatto medhāvī paṭibalo
atītānāgatapaccuppanne  atthe  cintetuṃ  imināpetaṃ  bhavaṃ  rājā
Jānātu  yajataṃ  bhavaṃ  sajjataṃ  bhavaṃ  modataṃ  bhavaṃ  cittameva  bhavaṃ
antaraṃ pasādetu.
   [225]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
khvassa  purohito  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  mātito ca pitito
ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā pitāmahayugā akkhitto anupakkuṭṭho
jātivādena  atha  ca pana bhavaṃ rājā evarūpaṃ mahāyaññaṃ yajatīti .
Evaṃpi  kho  bhoto  rañño  vattā dhammato natthi . bhoto kho
pana  rañño  purohito  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  mātito  ca
pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto
anupakkuṭṭho  jātivādena  imināpetaṃ bhavaṃ rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ
sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ cittameva bhavaṃ antaraṃ pasādetu.
   [226]  Siyā  kho  pana bhoto rañño mahāyaññaṃ yajamānassa
kocideva  vattā  rājā  kho  mahāvijito mahāyaññaṃ yajati no ca
khvassa  purohito  brāhmaṇo  ajjhāyako  mantadharo  tiṇṇaṃ vedānaṃ
pāragū  sanighaṇḍuketubhānaṃ  sākkharappabhedānaṃ  itihāsapañcamānaṃ  padako
veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayo  no  ca  khvassa
purohito  brāhmaṇo  sīlavā  vuḍḍhasīlī  vuḍḍhasīlena  samannāgato
no  ca  khvassa  purohito  brāhmaṇo  paṇḍito  viyatto medhāvī
paṭhamo  vā  dutiyo  vā  pūjaṃ  paggaṇhantānaṃ  atha  ca pana bhavaṃ
Rājā  evarūpaṃ  mahāyaññaṃ  yajatīti . evaṃpi bhoto rañño vattā
dhammato  natthi  .  bhoto  kho  pana rañño purohito brāhmaṇo
paṇḍito  viyatto medhāvī paṭhamo vā dutiyo vā pūjaṃ paggaṇhantānaṃ
imināpetaṃ  bhavaṃ  rājā jānātu yajataṃ bhavaṃ sajjataṃ bhavaṃ modataṃ bhavaṃ
cittameva  bhavaṃ antaraṃ pasādetūti . imehi kho brāhmaṇa purohito
brāhmaṇo  rañño  mahāvijitassa  mahāyaññaṃ  yajamānassa  soḷasahi
ākārehi cittaṃ sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   [227]  Tasmiṃ kho pana brāhmaṇa yaññe neva gāvo haññiṃsu
na  ajeḷakā  haññiṃsu  na  kukkuṭasūkarā  haññiṃsu  na vividhā pāṇā
saṃghātaṃ  āpajjiṃsu na rukkhā chindiṃsu 1- yūpatthāya na dabbā lāyiṃsu
parihiṃsatthāya . yepissa ahesuṃ dāsāti vā pessāti vā kammakarāti
vā  tepi  na  daṇḍatajjitā na bhayatajjitā na assumukhā rodamānā
parikammāni  akaṃsu  . athakho ye icchiṃsu te akaṃsu ye na icchiṃsu
na te  akaṃsu . yaṃ icchiṃsu taṃ akaṃsu yaṃ na icchiṃsu na taṃ akaṃsu.
Sappitelanavanītadadhimadhuphāṇitena ceva so yañño niṭṭhānamagamāsi.
   [228]  Athakho  brāhmaṇa  khattiyā  anuyantā negamā ceva
jānapadā  ca . amaccā pārisajjā negamā ceva jānapadā ca .
Brāhmaṇamahāsālā  negamā  ceva  jānapadā  ca . gahapatinecayikā
@Footnote: 1 chijjiṃsūti vā pāṭho.
Negamā  ceva  jānapadā  ca  pahūtaṃ  sāpateyyaṃ  ādāya rājānaṃ
mahāvijitaṃ  upasaṅkamitvā  evamāhaṃsu idaṃ te deva pahūtaṃ sāpateyyaṃ
devaṃyeva  uddissa  ābhataṃ  taṃ  devo  paṭiggaṇhātūti . alaṃ bho
mamāpi  idaṃ  pahūtaṃ  sāpateyyaṃ  dhammikena  balinā  abhisaṃkhataṃ  tañca
vo  hotu  ito  ca  bhiyyo  harathāti . te raññā paṭikkhittā
ekamantaṃ  apakkamma  evaṃ samacintesuṃ na kho etaṃ amhākaṃ paṭirūpaṃ
yaṃ  mayaṃ imāni sāpateyyāni punadeva sakāni gharāni paṭiggaṇheyyāma
rājā  kho  mahāvijito  mahāyaññaṃ  yajati  handassa mayaṃ anuyāgino
homāti.
   [229]  Athakho  brāhmaṇa  puratthimena  yaññavātassa  khattiyā
anuyantā negamā ceva jānapadā ca dānāni paṭṭhapesuṃ . dakkhiṇena
yaññavātassa  amaccā pārisajjā negamā ceva jānapadā ca dānāni
paṭṭhapesuṃ  .  pacchimena  yaññavātassa  brāhmaṇamahāsālā  negamā
ceva  jānapadā  ca  dānāni  paṭṭhapesuṃ  . uttarena yaññavātassa
gahapatinecayikā  negamā  ceva  jānapadā  ca dānāni paṭṭhapesuṃ .
Tesupi  kho  brāhmaṇa  yaññesu  neva gāvo haññiṃsu na ajeḷakā
haññiṃsu  na  kukkuṭasūkarā  haññiṃsu  na  vividhā  pāṇā  saṃghātaṃ
āpajjiṃsu na rukkhā chindiṃsu yūpatthāya na dabbā lāyiṃsu parihiṃsatthāya.
Ye  nesaṃ  ahesuṃ  dāsāti  vā  pessāti  vā  kammakarāti
vā  tepi  na  daṇḍatajjitā na bhayatajjitā na assumukhā rodamānā
Parikammāni  akaṃsu  . athakho ye icchiṃsu te akaṃsu ye na icchiṃsu
na te akaṃsu . yaṃ icchiṃsu taṃ akaṃsu yaṃ na icchiṃsu taṃ na akaṃsu.
Sappitelanavanītadadhimadhuphāṇitena  ceva  so  yañño  niṭṭhānamagamāsi .
Iti  cattāro  ca  anumatipakkhā  rājā mahāvijito aṭṭhahi aṅgehi
samannāgato  purohito  brāhmaṇo  catūhaṅgehi  samannāgato  tisso
vidhā ayaṃ vuccati brāhmaṇa tividhā yaññasampadā soḷasaparikkhārāti.
   [230]  Evaṃ  vutte te brāhmaṇā unnādino uccāsaddā
mahāsaddā  ahesuṃ  aho  yañño  aho yaññasampadāti . kūṭadanto
pana  brāhmaṇo  tuṇhībhūto  va  nisinno  hoti  .  athakho  te
brāhmaṇā  kūṭadantaṃ  brāhmaṇaṃ etadovacuṃ kasmā pana bhavaṃ kūṭadanto
samaṇassa  gotamassa  subhāsitaṃ  subhāsitato  nābbhanumodatīti  .  nāhaṃ
bho  samaṇassa  gotamassa  subhāsitaṃ  subhāsitato  na  abbhanumodāmi
muddhāpi  tassa  nippateyya  1-  yo  samaṇassa  gotamassa subhāsitaṃ
subhāsitato  na  abbhānumodeyya  apica me bho evaṃ hoti samaṇo
gotamo  evamāha evaṃ me sutanti vā evaṃ arahati bhavitunti vā
apica  samaṇo  gotamo  evaṃ  tadā  āsi itthaṃ tadā āsitveva
bhāsati  tassa  mayhaṃ  bho evaṃ hoti addhā samaṇo gotamo tena
samayena  rājā  hoti mahāvijito yaññasāmī purohito tassa yaññassa
yājetāti  abhijānāti  pana  bhavaṃ  gotamo  evarūpaṃ yaññaṃ yajitvā
@Footnote: 1 Sī. vipateyya.
Vā  yājetvā  vā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
uppajjitāti  .  abhijānāmāhaṃ  brāhmaṇa  evarūpaṃ  yaññaṃ  yajitvā
ca  yājetvā  ca  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjitāti  ahaṃ  tena  samayena  brāhmaṇa  purohito  brāhmaṇo
ahosiṃ tassa yaññassa yājetāti.
   [231]  Atthi pana bho gotama añño yañño imāya tividhāya
yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  appatthataro  ca  appasamārambhataro
ca  mahapphalataro  ca  mahānisaṃsataro cāti . atthi brāhmaṇa añño
yañño  imāya  tividhāya  yaññasampadāya soḷasaparikkhārāya appatthataro
ca appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti.
   {231.1} Katamo pana bho gotama so yañño imāya tividhāya
yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  appatthataro  ca  appasamārambhataro
ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti . yāni kho tāni brāhmaṇa
niccadānāni  anukūlayaññāni  sīlavante  pabbajite  uddissa  dīyanti
ayaṃ  kho  pana  brāhmaṇa  yañño  imāya  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya  appatthataro  ca  appasamārambhataro ca mahapphalataro
ca mahānisaṃsataro cāti . ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo
yenataṃ  1-  niccadānaṃ  anukūlayaññaṃ  imāya  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya  appatthatarañca  appasamārambhatarañca  mahapphalatarañca
@Footnote: 1 yenetanti vā pāṭho.
Mahānisaṃsatarañcāti  .  na  kho brāhmaṇa evarūpaṃ yaññaṃ upasaṅkamanti
arahanto  vā  arahattamaggaṃ  vā  samāpannā  taṃ  kissa  hetu
dissanti  hettha  brāhmaṇa  daṇḍappahārāpi  galaggahāpi  tasmā
evarūpaṃ  yaññaṃ  na  upasaṅkamanti  arahanto  vā  arahattamaggaṃ vā
samāpannā  yāni kho pana tāni brāhmaṇa niccadānāni anukūlayaññāni
sīlavante  pabbajite  uddissa  dīyanti  evarūpaṃ  kho pana brāhmaṇa
yaññaṃ  upasaṅkamanti  arahanto  vā  arahattamaggaṃ  vā  samāpannā
taṃ  kissa  hetu  na  hettha  brāhmaṇa  dissanti  daṇḍappahārāpi
galaggahāpi  tasmā  evarūpaṃ  yaññaṃ  upasaṅkamanti  arahanto  vā
arahattamaggaṃ  vā  samāpannā ayaṃ kho brāhmaṇa hetu ayaṃ paccayo
yenataṃ  niccadānaṃ  anukūlayaññaṃ  imāya  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya      appatthatarañca     appasamārambhatarañca
mahapphalatarañca mahānisaṃsatarañcāti.
   [232]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  iminā  ca  niccadānena
anukūlayaññena  appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca  mahapphalataro
ca  mahānisaṃsataro  cāti  .  atthi  kho  brāhmaṇa añño yañño
imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya  .pe.  katamo  pana so bho
gotama  añño  yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya .pe.
Yo  kho  brāhmaṇa  cātuddisaṃ  saṃghaṃ uddissa vihāraṃ karoti ayañca
Kho  brāhmaṇa  yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya
soḷasaparikkhārāya   iminā   ca   niccadānena   anukūlayaññena
appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro
cāti.
   [233]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  .pe.  mahānisaṃsataro  cāti  .  atthi  kho  brāhmaṇa
añño  yañño  .pe.  katamo  pana  so  bho  gotama  añño
yañño  .pe.  yo  kho  brāhmaṇa  pasannacitto  buddhaṃ  saraṇaṃ
gacchati  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchati  saṃghaṃ saraṇaṃ gacchati ayaṃ kho brāhmaṇa
yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya soḷasaparikkhārāya iminā
ca  niccadānena  anukūlayaññena  iminā ca vihāradānena appatthataro
ca appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti.
   [234]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  iminā  ca  niccadānena
anukūlayaññena  .pe.  appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca
mahapphalataro  ca  mahānisaṃsataro cāti . atthi kho brāhmaṇa añño
yañño imāya ca tividhāya .pe. katamo pana so bho gotama añño
yañño  imāya  ca  tividhāya .pe. yo kho brāhmaṇa pasannacitto
sikkhāpadāni   samādiyati   pāṇātipātā  veramaṇī  adinnādānā
veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  musāvādā  veramaṇī
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   veramaṇī   ayaṃ   kho   brāhmaṇa
Yañño  imāya  ca  tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya
iminā  ca  niccadānena  anukūlayaññena  .pe.  appatthataro  ca
appasamārambhataro ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro cāti.
   [235]  Atthi  pana  bho  gotama  añño yañño imāya ca
tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya  iminā  ca  niccadānena
anukūlayaññena  .pe.  atthi  kho  brāhmaṇa  añño yañño imāya
ca  tividhāya  yaññasampadāya  soḷasaparikkhārāya iminā ca niccadānena
anukūlayaññena  iminā ca vihāradānena imehi ca saraṇagamanehi imehi
ca  sikkhāpadehi  appatthataro  ca  appasamārambhataro ca mahapphalataro
ca mahānisaṃsataro cāti.
   {235.1}  Katamo pana so bho gotama añño yañño imāya
ca  tividhāya  yaññasampadāya  .pe. appatthataro ca appasamārambhataro
ca  mahapphalataro  ca mahānisaṃsataro cāti . idha brāhmaṇa tathāgato
loke  uppajjati  arahaṃ  sammāsambuddho  .pe. (yathā sāmaññaphale
evaṃ sabbaṃ vitthāretabbaṃ) .pe. evaṃ kho brāhmaṇa bhikkhu sīlasampanno
hoti . paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . ayaṃ kho brāhmaṇa yañño
purimehi  yaññehi  appatthataro  ca appasamārambhataro ca mahapphalataro
ca mahānisaṃsataro ca . dutiyaṃ jhānaṃ . tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  ayaṃpi  kho  brāhmaṇa  yañño  purimehi
yaññehi  appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca  mahapphalataro  ca
Mahānisaṃsataro  ca  .  ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati abhininnāmeti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti  .  ayaṃ  kho  brāhmaṇa  yañño  purimehi  yaññehi
appatthataro  ca  appasamārambhataro  ca mahapphalataro ca mahānisaṃsataro
ca  imāya  ca  brāhmaṇa  yaññasampadāya  aññā  yaññasampadā
uttaritarā vā paṇītatarā vā natthīti.
   [236]  Evaṃ vutte kūṭadanto brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṃghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ
esāhaṃ bho gotama satta ca usabhasatāni satta ca vacchatarasatāni satta
ca vacchatarisatāni satta ca ajasatāni satta ca urabbhasatāni muñcāmi 1-
jīvitaṃ demi haritāni ceva tiṇāni khādantu sītāni ca pānīyāni pivantu
sīto nesaṃ vāto upavāyatūti.
   [237]  Athakho  bhagavā  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  anupubbīkathaṃ
kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ sīlakathaṃ saggakathaṃ kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ
@Footnote: 1 Sī. muñcāpemi.
Saṅkilesaṃ  nikkhame  1- ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā bhagavā aññāsi
kūṭadantaṃ  brāhmaṇaṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ
pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā taṃ pakāsesi
dukkhaṃ  samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ  .  seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ
apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  kūṭadantassa
brāhmaṇassa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi
yaṃ  kiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  . athakho kūṭadanto
brāhmaṇo  diṭṭhadhammo  pattadhammo  viditadhammo  pariyogāḷhadhammo
tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho vesārajjappatto aparappaccayo satthusāsane
bhavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ
saddhiṃ  bhikkhusaṃghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā tuṇhībhāvena . athakho
kūṭadanto  brāhmaṇo  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [238]  Athakho kūṭadanto brāhmaṇo tassā rattiyā accayena
sake  yaññavāte  paṇītaṃ  khādanīyabhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato
kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho
bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   saddhiṃ
bhikkhusaṃghena  yena  kūṭadantassa  brāhmaṇassa  yaññavāto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  kūṭadanto
@Footnote: 1 nekkhammetipi pāṭhena bhavitabbaṃ.
Brāhmaṇo  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṃghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappesi  sampavāresi  .  athakho  kūṭadanto brāhmaṇo
bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho kūṭadantaṃ brāhmaṇaṃ bhagavā
dhammiyā kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
         Kūṭadantasuttaṃ pañcamaṃ niṭṭhitaṃ.
           -----------
           Mahālisuttaṃ chaṭṭhaṃ
   [239] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana samayena sambahulā
kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca  brāhmaṇadūtā vesāliyaṃ
paṭivisanti  kenacideva  karaṇīyena  . assosuṃ kho te kosalakā ca
brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca  brāhmaṇadūtā  samaṇo  khalu  bho
gotamo  sakyaputto  sakyakulā  pabbajito vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagavā .pe. buddho bhagavāti so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ .pe. tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti . athakho
te  kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā ca brāhmaṇadūtā yena
mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkamiṃsu.
   [240] Tena kho pana samayena āyasmā nāgito bhagavato upaṭṭhāko
hoti  .  athakho  te  kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā māgadhakā ca
brāhmaṇadūtā  yenāyasmā  nāgito  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ nāgitaṃ etadavocuṃ kahaṃ nu kho bho nāgita etarahi so bhavaṃ
gotamo viharati dassanakāmā hi mayaṃ taṃ bhavantaṃ gotamanti . akālo
kho  āvuso  bhagavantaṃ dassanāya paṭisallīno bhagavāti . athakho te
kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca  brāhmaṇadūtā  tattheva
Ekamantaṃ nisīdiṃsu disvā va mayaṃ taṃ bhavantaṃ gotamaṃ gacchissāmāti.
   [241]  Oṭṭhaddhopi  kho licchavi mahatiyā licchaviparisāya saddhiṃ
yena  mahāvanaṃ  kūṭāgārasālā  yenāyasmā  nāgito  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  nāgitaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ ṭhito kho oṭṭhaddhopi licchavi āyasmantaṃ nāgitaṃ etadavoca
kahannu  kho  bhante  nāgita  etarahi  so  bhagavā  viharati arahaṃ
sammāsambuddho  dassanakāmā  hi  mayaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ
sammāsambuddhanti  .  akālo  kho  mahāli  bhagavantaṃ  dassanāya
paṭisallīno  bhagavāti  .  oṭṭhaddhopi  licchavi  tattheva  ekamantaṃ
nisīdi disvā vāhaṃ taṃ bhagavantaṃ gamissāmi arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   [242] Athakho sīho samaṇuddeso yenāyasmā nāgito tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  nāgitaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhito kho sīho samaṇuddeso āyasmantaṃ nāgitaṃ etadavoca
ete  bhante kassapa sambahulā kosalakā ca brāhmaṇadūtā māgadhakā
ca  brāhmaṇadūtā  idhūpasaṅkantā  bhagavantaṃ  dassanāya  oṭṭhaddhopi
licchavi  mahatiyā  licchaviparisāya saddhiṃ idhūpasaṅkanto bhagavantaṃ dassanāya
sādhu  bhante  kassapa  labhataṃ esā janatā bhagavantaṃ dassanāyāti .
Tenahi  sīha  tvaññeva  bhagavato ārocehīti . evaṃ bhanteti kho
sīho  samaṇuddeso  āyasmato  nāgitassa  paṭissutvā  yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ ṭhito kho sīho samaṇuddeso bhagavantaṃ etadavoca ete bhante
sambahulā  kosalakā  ca  brāhmaṇadūtā  māgadhakā  ca brāhmaṇadūtā
idhūpasaṅkantā  bhagavantaṃ  dassanāya  oṭṭhaddhopi  licchavi  mahatiyā
licchaviparisāya  saddhiṃ  idhūpasaṅkanto  bhagavantaṃ  dassanāya sādhu bhante
labhataṃ esā janatā bhagavantaṃ dassanāyāti . Tenahi sīha vihārapacchāyāyaṃ
āsanaṃ  paññapehīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  sīho  samaṇuddeso
bhagavato  paṭissutvā  vihārapacchāyāyaṃ  āsanaṃ  paññapesi  . athakho
bhagavā  vihārā  nikkhamma  vihārapacchāyāyaṃ  paññattāsane  nisīdi .
Athakho  te  kosalakā  ca brāhmaṇadūtā māgadhakā ca brāhmaṇadūtā
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [243]  Oṭṭhaddhopi licchavi mahatiyā licchaviparisāya saddhiṃ yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  oṭṭhaddhopi  licchavi  bhagavantaṃ
etadavoca purimāni bhante divasāni purimatarāni sunakkhatto licchaviputto
yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  etadavoca  yadagge  ahaṃ
mahāli bhagavantaṃ upanissāya viharāmi na ciraṃ tīṇi vassāni dibbāni hi
kho  rūpāni  passāmi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni no ca
kho  dibbāni  saddāni  suṇāmi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni rajaniyāni
santāneva  nu  kho bhante sunakkhatto licchaviputto dibbāni saddāni
Nāssosi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  tāni  udāhu
asantānīti.
   {243.1} Santāneva kho mahāli sunakkhatto licchaviputto dibbāni
saddāni  nāssosi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no
asantānīti . ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena sunakkhatto
licchaviputto  santāneva  dibbāni  saddāni  na  assosi  piyarūpāni
kāmūpasañhitāni rajaniyāni no asantānīti.
   [244]  Idha  mahāli bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvito
samādhi  hoti  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  puratthimāya  disāya  ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  puratthimāya  disāya  dibbāni  rūpāni
passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca kho dibbāni
saddāni  suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa
hetu evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [245]  Puna  caparaṃ  mahāli bhikkhuno dakkhiṇāya disāya .pe.
Pacchimāya  disāya  .pe.  uttarāya  disāya  .pe.  uddhamadho
tiriyaṃ  ekaṃsabhāvito samādhi hoti dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  saddānaṃ
savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  uddhamadho
tiriyaṃ  ekaṃsabhāvite  samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ saddānaṃ savanāya
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  uddhamadho  tiriyaṃ  dibbāni
rūpāni  passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca kho
dibbāni  saddāni  suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni
taṃ  kissa  hetu  evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaṃ
ekaṃsabhāvite  samādhimhi  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ saddānaṃ savanāya
piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [246]  Idha  mahāli bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvito
samādhi  hoti  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  puratthimāya  disāya  ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  puratthimāya  disāya  dibbāni  saddāni
Suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca kho dibbāni
rūpāni  passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa
hetu evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno puratthimāya disāya ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ no ca kho dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ.
   [247]  Puna  caparaṃ  mahāli bhikkhuno dakkhiṇāya disāya .pe.
Pacchimāya  disāya  .pe.  uttarāya  disāya  .pe.  uddhamadho
tiriyaṃ  ekaṃsabhāvito samādhi hoti dibbānaṃ saddānaṃ savanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ so uddhamadho tiriyaṃ ekaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānaṃ  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  no  ca  kho  dibbānaṃ  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  uddhamadho  tiriyaṃ  dibbāni saddāni suṇāti
piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  no  ca  kho dibbāni rūpāni
passati  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa hetu evaṃ
hetaṃ  mahāli  hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaṃ ekaṃsabhāvite samādhimhi
dibbānaṃ  saddānaṃ savanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ no ca
kho dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [248]  Idha  mahāli bhikkhuno puratthimāya disāya ubhayaṃsabhāvito
samādhi  hoti  dibbānañca  rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  so  puratthimāya disāya ubhayaṃsabhāvite samādhimhi dibbānañca
rūpānaṃ  dassanāya  .pe.  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  .pe.
Puratthimāya disāya dibbāni ca rūpāni passati piyarūpāni kāmūpasañhitāni
rajaniyāni  dibbāni  ca  saddāni  suṇāti  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni
rajaniyāni taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ mahāli hoti bhikkhuno puratthimāya
disāya  ubhayaṃsabhāvite  samādhimhi  dibbānañca rūpānaṃ dassanāya .pe.
Dibbānañca saddānaṃ savanāya piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajaniyānaṃ.
   [249]  Puna  caparaṃ  mahāli bhikkhuno dakkhiṇāya disāya .pe.
Pacchimāya  disāya  .pe.  uttarāya  disāya .pe. uddhamadho tiriyaṃ
ubhayaṃsabhāvito  samādhi  hoti  dibbānañca  rūpānaṃ dassanāya piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ
kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ  so  uddhamadho  tiriyaṃ  ubhayaṃsabhāvite
samādhimhi  dibbānañca  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ
rajaniyānaṃ  uddhamadho  tiriyaṃ  dibbāni  rūpāni  passati  piyarūpāni
kāmūpasañhitāni   rajaniyāni   dibbāni   ca   saddāni  suṇāti
Piyarūpāni  kāmūpasañhitāni  rajaniyāni  taṃ  kissa  hetu  evaṃ hetaṃ
mahāli  hoti  bhikkhuno  uddhamadho  tiriyaṃ  ubhayaṃsabhāvite  samādhimhi
dibbānañca  rūpānaṃ  dassanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ
dibbānañca  saddānaṃ  savanāya  piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajaniyānaṃ
ayaṃ kho mahāli hetu ayaṃ paccayo yena santāneva sunakkhatto licchaviputto
dibbāni  saddāni  na  assosi  piyarūpāni  kāmūpasañhitāni rajaniyāni
no asantānīti.
   [250] Etāsaṃ nūna bhante samādhibhāvanānaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū
bhagavati brahmacariyaṃ carantīti . na kho mahāli etāsaṃ samādhibhāvanānaṃ
sacchikiriyāhetu  bhikkhū  mayi  brahmacariyaṃ  caranti  atthi  kho mahāli
aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca yesaṃ sacchikiriyāhetu
bhikkhū mayi brahmacariyaṃ carantīti.
   {250.1} Katame pana bhante dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca
yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū bhagavati brahmacariyaṃ carantīti . idha mahāli
bhikkhu  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hoti avinipātadhammo
niyato sambodhiparāyano ayaṃ kho mahāli dhammo uttaritaro ca paṇītataro
ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [251]  Puna  caparaṃ mahāli bhikkhu tiṇṇaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ  lokaṃ
āgantvā  dukkhassantaṃ karoti ayaṃ kho mahāli dhammo uttaritaro ca
Paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [252]  Puna  caparaṃ  mahāli  bhikkhu  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā lokā ayaṃ kho mahāli dhammo uttaritaro ca
paṇītataro ca yassa sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ caranti.
   [253]  Puna  caparaṃ  mahāli  bhikkhu  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  ayaṃpi kho mahāli dhammo uttaritaro
ca  paṇītataro  ca  yassa  sacchikiriyāhetu  bhikkhū  mayi  brahmacariyaṃ
caranti  ime  kho  te mahāli dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca
yesaṃ sacchikiriyāhetu bhikkhū mayi brahmacariyaṃ carantīti.
   [254]  Atthi  nu kho bhante maggo atthi paṭipadā etesaṃ
dhammānaṃ  sacchikiriyāyāti  . atthi kho mahāli maggo atthi paṭipadā
etesaṃ  dhammānaṃ  sacchikiriyāyāti  .  katamo  pana  bhante maggo
katamā  paṭipadā  etesaṃ  dhammānaṃ  sacchikiriyāyāti  .  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  ayaṃ  kho  mahāli  maggo  ayaṃ  paṭipadā
etesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya.
   [255] Ekamidāhaṃ mahāli samayaṃ kosambiyaṃ viharāmi ghositārāme.
Athakho  dve  pabbajitā  maṇḍiyo  ca  paribbājako  jāliyo
ca  dārupattikantevāsī  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  mayā
saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ ṭhitā kho te dve pabbajitā maṃ etadavocuṃ
kinnu kho āvuso gotama taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ udāhu aññaṃ jīvaṃ aññaṃ
sarīranti.
   {255.1} Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmi .
Idhāvuso tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho .pe. (yathā
sāmaññaphale  evaṃ  vitthāretabbaṃ)  .pe. evaṃ kho āvuso bhikkhu
sīlasampanno hoti .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   {255.2} Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallannu  kho  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti vā . ahaṃ kho panetaṃ āvuso evaṃ jānāmi
evaṃ passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti vāti . dutiyaṃ jhānaṃ . tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati . yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati kallannu kho tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
Passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  ahaṃ  kho  panetaṃ āvuso evaṃ
jānāmi evaṃ passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  ñāṇadassanāya  cittaṃ
abhinīharati abhininnāmeti . yo nu kho āvuso bhikkhu .pe. nāparaṃ
itthattāyāti pajānāti.
   {255.3} Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallaṃ  nu kho tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ aññaṃ sarīranti vāti . ahaṃ kho panetaṃ āvuso evaṃ jānāmi
evaṃ passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  idamavoca  bhagavā  .  attamano
oṭṭhaddho licchavi bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
         Mahālisuttaṃ chaṭṭhaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------------
            Jāliyasuttaṃ sattamaṃ
   [256] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme  .  athakho  dve  pabbajitā maṇḍiyo ca paribbājako
jāliyo ca dārupattikantevāsī yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  te dve pabbajitā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  kinnu  kho  āvuso  bho gotama taṃ jīvaṃ taṃ
sarīraṃ udāhu aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti.
   {256.1} Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti.
Evamāvusoti kho te dve pabbajitā bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca idha āvuso tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
.pe. (yathā sāmaññaphale evaṃ vitthāretabbaṃ) .pe. Evaṃ kho āvuso
bhikkhu sīlasampanno hoti. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   [257] Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallannu  kho  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ  sarīranti  vāti  .  yo  so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti
evaṃ  passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya .pe. ahaṃ kho panetaṃ
āvuso  evaṃ  jānāmi  evaṃ  passāmi atha ca panāhaṃ na vadāmi
taṃ  jīvaṃ  taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti vāti . dutiyaṃ
Jhānaṃ. Tatiyaṃ jhānaṃ. Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   [258] Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallaṃ  nu kho tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti vā . ahaṃ kho panetaṃ āvuso evaṃ jānāmi
evaṃ  passāmi  atha  ca  panāhaṃ  na  vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vāti  .  ñāṇadassanāya  cittaṃ
abhinīharati  abhininnāmeti  .  yo  nu  kho  āvuso bhikkhu .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [259] Yo nu kho āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ passati
kallaṃ  nu kho tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ sarīranti vāti . yo so āvuso bhikkhu evaṃ jānāti evaṃ
passati  na  kallaṃ  tassetaṃ vacanāya taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ
jīvaṃ aññaṃ sarīranti vāti . ahaṃ kho panetaṃ āvuso evaṃ jānāmi
evaṃ  passāmi  atha ca panāhaṃ na vadāmi taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti vāti . idamavoca bhagavā . attamanā
te dve pabbajitā bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Jāliyasuttaṃ sattamaṃ niṭṭhitaṃ.
          ---------------
          Mahāsīhanādasuttaṃ aṭṭhamaṃ
   [260] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā ujuññāyaṃ viharati
kaṇṇakathale  migadāye  .  athakho  acelo  kassapo  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho
acelo  kassapo  bhagavantaṃ  etadavoca  sutametaṃ bho gotama samaṇo
gotamo  sabbantapaṃ  garahati sabbantapassiṃ lūkhājīviṃ ekaṃsena upakkosati
upavadatīti  ye  te  bho  gotama  evamāhaṃsu  samaṇo  gotamo
sabbantapaṃ  garahati  sabbantapassiṃ  lūkhājīviṃ  ekaṃsena  upakkosati
upavadatīti  kacci  te  bhoto  gotamassa vuttavādino na ca bhavantaṃ
gotamaṃ  abhūtena  abbhācikkhanti  dhammassa  ca  anudhammaṃ  byākaronti
na  ca  koci  sahadhammiko  vādānuvādo  gārayhaṃ  ṭhānaṃ āgacchati
anabbhakkhātukāmā hi mayaṃ bhavantaṃ gotamanti.
   {260.1} Ye te kassapa evamāhaṃsu samaṇo gotamo sabbantapaṃ
garahati  sabbantapassiṃ  lūkhājīviṃ ekaṃsena upakkosati upavadatīti na me
te vuttavādino abbhācikkhanti na ca maṃ te asatā abhūtena. Idhāhaṃ kassapa
ekaccaṃ tapassiṃ lūkhājīviṃ passāmi dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannaṃ idha
panāhaṃ  kassapa  ekaccaṃ  tapassiṃ  lūkhājīviṃ passāmi dibbena cakkhunā
Visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapannaṃ.
   {260.2}  Idha  panāhaṃ kassapa ekaccaṃ tapassiṃ appadukkhavihāriṃ
passāmi  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannaṃ. Idha panāhaṃ
kassapa  ekaccaṃ  tapassiṃ  appadukkhavihāriṃ  passāmi  dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapannaṃ . sohaṃ kassapa imesaṃ tapassīnaṃ evaṃ āgatiñca
gatiñca  cutiñca  upapattiñca  yathābhūtaṃ  pajānāmi  sohaṃ kiṃ sabbantapaṃ
garahissāmi   sabbantapassiṃ   lūkhājīviṃ   ekaṃsena  upakkosissāmi
upavadissāmi.
   [261]  Santi  kassapa  eke samaṇabrāhmaṇā paṇḍitā nipuṇā
kataparappavādā vālavedhirūpā te bhindantā maññe caranti paññāgatena
diṭṭhigatāni  .  tehipime  saddhiṃ  ekaccesu  ṭhānesu  samenti
ethaccesu ṭhānesu na samenti . yante ekaccaṃ 1- vadenti sādhūti
mayaṃpi  taṃ  ekaccaṃ  vadema  sādhūti . yante ekaccaṃ vadenti na
sādhūti  mayaṃpi  taṃ  ekaccaṃ  vadema  na sādhūti . yante ekaccaṃ
vadenti sādhūti mayaṃ taṃ ekaccaṃ vadema na sādhūti . yante ekaccaṃ
vadenti  na  sādhūti  mayaṃ  taṃ  ekaccaṃ vadema sādhūti . yaṃ mayaṃ
ekaccaṃ  vadema  sādhūti  parepi taṃ ekaccaṃ vadenti sādhūti . yaṃ
@Footnote: 1 Sī. yantekacce.
Mayaṃ  ekaccaṃ  vadema  na  sādhūti  parepi taṃ ekaccaṃ vadenti na
sādhūti  .  yaṃ  mayaṃ  ekaccaṃ  vadema  sādhūti parepi taṃ ekaccaṃ
vadenti  na  sādhūti  . yaṃ mayaṃ ekaccaṃ vadema na sādhūti parepi
taṃ ekaccaṃ vadenti sādhūti.
   {261.1} Tyāhaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi yesu no āvuso
ṭhānesu  na  samenti tiṭṭhantu tāni ṭhānāni yesu ṭhānesu samenti
tattha   viññū   samanuyuñjantaṃ   samanuggāhantaṃ   samanubhāsantaṃ
satthārā  vā  satthāraṃ  saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ bhavataṃ dhammā
akusalā   akusalasaṃkhātā  sāvajjā  sāvajjasaṃkhātā  asevitabbā
asevitabbasaṃkhātā  naalamariyā  naalamariyasaṃkhātā  kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā
ko  ime  dhamme  anavasesaṃ  pahāya vattati samaṇo gotamo pare
vā pana bhonto gaṇācariyāti.
   [262] Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā  samanubhāsantā  evaṃ  vadeyyuṃ  ye  imesaṃ  bhavataṃ
dhammā  akusalā  akusalasaṃkhātā  sāvajjā sāvajjasaṃkhātā asevitabbā
asevitabbasaṃkhātā  naalamariyā  naalamariyasaṃkhātā  kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā
samaṇo  gotamo  ime dhamme anavasesaṃ pahāya vattati yaṃ vā pana
bhonto  pare  gaṇācariyāti  .  itiha  kassapa viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā samanubhāsantā amhe va tattha yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   [263]  Aparaṃpi  no  kassapa viññū samanuyuñjantaṃ samanuggāhantaṃ
samanubhāsantaṃ  satthārā  vā  satthāraṃ  saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ
Bhavataṃ  dhammā  kusalā  kusalasaṃkhātā  anavajjasaṃkhātā  sevitabbā
sevitabbasaṃkhātā  alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā
ko ime dhamme anavasesaṃ bhonto samādāya vattati samaṇo gotamo
pare vā pana bhonto gaṇācariyāti.
   {263.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā samanubhāsantā evaṃ vadeyyuṃ ye imesaṃ bhavataṃ dhammā kusalā
kusalasaṃkhātā  anavajjā  anavajjasaṃkhātā  sevitabbā  sevitabbasaṃkhātā
alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā  samaṇo  gotamo
ime  dhamme anavasesaṃ samādāya vattati yaṃ vā pana bhonto pare
gaṇācariyāti  .  itiha  kassapa  viññū  samanuyuñjantā samanuggāhantā
samanubhāsantā amhe va tattha yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   [264]  Aparaṃpi  no  kassapa viññū samanuyuñjantaṃ samanuggāhantaṃ
samanubhāsantaṃ  satthārā  vā  satthāraṃ  saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ
bhavataṃ  dhammā  kusalā  kusalasaṃkhātā  sāvajjā  sāvajjasaṃkhātā
asevitabbā   asevitabbasaṃkhātā   naalamariyā   naalamariyasaṃkhātā
kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā  ko  ime  dhamme  anavasesaṃ  pahāya vattati
gotamasāvakasaṃgho  vā pare vā pana bhonto gaṇācariyasāvakasaṃghāti .
Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā samanuggāhantā
samanubhāsantā  evaṃ  vadeyyuṃ  ye  imesaṃ  bhavataṃ  dhammā akusalā
akusalasaṃkhātā    sāvajjā    sāvajjasaṃkhātā    asevitabbā
Asevitabbasaṃkhātā  naalamariyā  naalamariyasaṃkhātā  kaṇhā  kaṇhasaṃkhātā
gotamasāvakasaṃgho  ime  dhamme  anavasesaṃ  pahāya  vattati  yaṃ vā
pana  bhonto  pare  gaṇācariyasāvakasaṃghāti  .  itiha  kassapa viññū
samanuyuñjantā  samanuggāhantā  samanubhāsantā  amhe  va  tattha
yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   [265]  Aparaṃpi  no  kassapa viññū samanuyuñjantaṃ samanuggāhantaṃ
samanubhāsantaṃ satthārā vā satthāraṃ saṃghena vā saṃghaṃ ye imesaṃ bhavataṃ
dhammā  kusalā  kusalasaṃkhātā  anavajjā  anavajjasaṃkhātā  sevitabbā
sevitabbasaṃkhātā  alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā ko
ime dhamme anavasesaṃ samādāya vattati gotamasāvakasaṃgho vā pare vā
pana bhonto gaṇācariyasāvakasaṃghāti.
   {265.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ kassapa vijjati yaṃ viññū samanuyuñjantā
samanuggāhantā  samanubhāsantā evaṃ vadeyyuṃ ye imesaṃ bhavataṃ dhammā
kusalā kusalasaṃkhātā anavajjā anavajjasaṃkhātā sevitabbā sevitabbasaṃkhātā
alamariyā  alamariyasaṃkhātā  sukkā  sukkasaṃkhātā  gotamasāvakasaṃgho
ime  dhamme anavasesaṃ samādāya vattati yaṃ vā pana bhonto pare
gaṇācariyasāvakasaṃghāti   .  itiha  kassapa  viññū  samanuyuñjantā
samanuggāhantā samanubhāsantā amhe va tattha yebhuyyena pasaṃseyyuṃ.
   {265.2}  Atthi  kassapa  maggo atthi paṭipadā yathāpaṭipanno
sāmaññeva   ñassati   sāmaṃ   dakkhati   samaṇo   gotamo
Kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādīti  . katamo ca
kassapa  maggo  katamā  ca  paṭipadā  yathāpaṭipanno  sāmaññeva
ñassati  sāmaṃ  dakkhati  samaṇo  gotamo kālavādī bhūtavādī atthavādī
dhammavādī  vinayavādīti . ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho kassapa maggo
ayaṃ  paṭipadā  yathāpaṭipanno  sāmaññeva  ñassati  sāmaṃ  dakkhati
samaṇo gotamo kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādīti.
   [266] Evaṃ vutte acelo kassapo bhagavantaṃ etadavoca imepi
kho āvuso gotama tapopakkamā etesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ sāmaññasaṃkhātā
ca brahmaññasaṃkhātā ca acelako ca hoti muttācāro hatthāvalekhano na
ehibhadantiko  na tiṭṭhabhadantiko nābhihataṃ na uddissa kataṃ na nimantanaṃ
sādiyati  so  na  kumbhimukhā paṭiggaṇhāti na kalopimukhā paṭiggaṇhāti
na eḷakamantaraṃ na daṇḍakamantaraṃ na musalamantaraṃ na dvinnaṃ bhuñjamānānaṃ
na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya na saṃkittīsu na yattha sā
upaṭṭhito hoti na yattha makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ
na merayaṃ na thusodakaṃ pivati . So ekāgāriko vā hoti ekālopiko
dvāgāriko vā hoti dvālopiko sattāgāriko vā hoti sattālopiko
Ekissāpi  dattiyā  yāpeti  dvīhipi  dattīhi  yāpeti  sattahipi
dattīhi  yāpeti  ekāhikaṃpi  āhāraṃ  āhāreti  dvīhikaṃpi āhāraṃ
āhāreti sattāhikaṃpi āhāraṃ āhāreti . iti evarūpaṃ addhamāsikaṃpi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharati  imepi  kho āvuso gotama
tapopakkamā   etesaṃ   samaṇabrāhmaṇānaṃ   sāmaññasaṃkhātā   ca
brahmaññasaṃkhātā  ca  sākabhakkho  vā hoti sāmākabhakkho vā hoti
nivārabhakkho vā hoti daddulabhakkho vā hoti niyāsabhakkho vā hoti
hatabhakkho  vā  hoti kaṇṇabhakkho vā hoti ācāmabhakkho vā hoti
piññākabhakkho  vā hoti tiṇabhakkho vā hoti gomayabhakkho vā hoti
vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī.
   {266.1}  Ime  kho  āvuso  gotama tapopakkamā etesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ   sāmaññasaṃkhātā   ca   brahmaññasaṃkhātā   ca
sāṇānipi  dhāreti  masāṇānipi  dhāreti  chavadussānipi  dhāreti
paṃsukūlānipi   dhāreti  tiriṭānipi  dhāreti  ajinānipi  dhāreti
ajinakkhipaṃpi  dhāreti  kusacīraṃpi  dhāreti  vākacīraṃpi dhāreti phalakacīraṃpi
dhāreti  kesakambalaṃpi  dhāreti  vālakambalaṃpi  dhāreti  ulūkapakkhaṃpi
dhāreti   kesamassulocakopi   hoti  kesamassulocanānuyogamanuyutto
ubbhaṭṭhakopi  hoti  āsanapaṭikkhitto  ukkuṭikopi  hoti  ukkuṭikap-
padhānamanuyutto    kaṇṭakapassayikopi    hoti    kaṇṭakapassaye
seyyaṃ  kappeti  phalakaseyyaṃpi  kappeti  taṇḍilaseyyaṃpi  kappeti
ekapassayikopi  hoti  rajojalladharo abbhokāsiko hoti yathāsanthatiko
Vekaṭikopi  hoti  vikaṭabhojanānuyogamanuyutto  āpānakopi  hoti
āpānakamanuyutto   sāyaṃ   tatiyakaṃpi   udakorohanānuyogamanuyutto
viharatīti.
   [267] Acelako cepi kassapa hoti muttācāro hatthāvalekhano
.pe.  iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto
viharati  .  tassa  vāyaṃ  sīlasampadā  cittasampadā  paññāsampadā
abhāvitā  hoti  asacchikatā  .  athakho so ārakā ca sāmaññā
ārakā ca brahmaññā . yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {267.1}  Sākabhakkho cepi kassapa hoti sāmākabhakkho .pe.
Vanamūlaphalāhāro  yāpeti  pavattaphalabhojī  .  tassa vāyaṃ sīlasampadā
cittasampadā  paññāsampadā  abhāvitā  hoti  asacchikatā  . athakho
so  ārakā  ca  sāmaññā  ārakā ca brahmaññā . yato kho
kassapa  bhikkhu  averaṃ  abyāpajjhaṃ  mettacittaṃ  bhāveti āsavānañca
khayā  anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  ayaṃ  vuccati  kassapa
bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {267.2}  Sāṇāni  cepi  kassapa  dhāreti  masāṇānipi
dhāreti   .pe.   sāyaṃ   tatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto
Viharati  .  tassa  vāyaṃ  sīlasampadā  cittasampadā  paññāsampadā
abhāvitā  hoti  asacchikatā  .  athakho so ārakā ca sāmaññā
ārakā ca brahmaññā . yato kho kassapa bhikkhu *- averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipīti.
   [268]  Evaṃ  vutte  acelo  kassapo bhagavantaṃ etadavoca
dukkaraṃ  bho  gotama  sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti  . pakati kho
esā  kassapa  lokasmiṃ  dukkaraṃ  sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti .
Acelako  cepi  kassapa  hoti  muttācāro  hatthāvalekhano .pe.
Iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati .
Imāya  ca  kassapa  mattāya  iminā ca tapopakkamena sāmaññaṃ vā
abhavissa  brahmaññaṃ  vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  netaṃ  abhavissa  kallaṃ
vacanāya  dukkaraṃ  sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti  sakkā  ca panetaṃ
abhavissa  kātuṃ  gahapatinā  vā  gahapatiputtena  vā  antamaso
kumbhadāsiyāpi  handāhaṃ  acelako  homi  muttācāro hatthāvalekhano
.pe.  iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto
viharāmīti.
   {268.1} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya
aññatra  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  hoti brahmaññaṃ
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ bhakkhu peḌna bhikkhu
Vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  tasmā  etaṃ kallaṃ vacanāya dukkaraṃ sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {268.2}  Sākabhakkho cepi kassapa hoti sāmākabhakkho .pe.
Vanamūlaphalāhāro  yāpeti pavattaphalabhojī . imāya ca kassapa mattāya
iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  abhavissa  brahmaññaṃ  vā
dukkaraṃ  sudukkaraṃ  netaṃ  abhavissa  kallaṃ  vacanāya  dukkaraṃ  sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  sakkā ca panetaṃ abhavissa kātuṃ gahapatinā
vā  gahapatiputtena  vā  antamaso kumbhadāsiyāpi handāhaṃ sākabhakkho
homi sāmākabhakkho vā .pe. Vanamūlaphalāhāro yāpemi pavattaphalabhojīti.
   {268.3}  Yasmā  ca kho kassapa aññatreva imāya mattāya
aññatra  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  hoti brahmaññaṃ
vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  tasmā  etaṃ kallaṃ vacanāya dukkaraṃ sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {268.4} Sāṇāni cepi kassapa dhāreti masāṇānipi dhāreti .pe.
Sāyaṃ  tatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  .  imāya  ca
kassapa  mattāya  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā abhavissa
brahmaññaṃ  vā  dukkaraṃ sudukkaraṃ netaṃ abhavissa kallaṃ vacanāya dukkaraṃ
sāmaññaṃ  dukkaraṃ  brahmaññanti  .  sakkā ca panetaṃ abhavissa kātuṃ
gahapatinā  vā  gahapatiputtena  vā  antamaso kumbhadāsiyāpi handāhaṃ
sāṇānipi  dhāremi  masāṇānipi  dhāremi  .pe.  sāyaṃ  tatiyakaṃpi
udakorohanānuyogamanuyutto viharāmīti.
   {268.5} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya
aññatra  iminā  ca  tapopakkamena  sāmaññaṃ  vā  hoti brahmaññaṃ
vā  dukkaraṃ  sudukkaraṃ  tasmā  etaṃ kallaṃ vacanāya dukkaraṃ sāmaññaṃ
dukkaraṃ  brahmaññanti  .  yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ
mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati. Ayaṃ vuccati kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipīti.
   [269]  Evaṃ  vutte  acelo  kassapo bhagavantaṃ etadavoca
dujjāno  bho  gotama  samaṇo dujjāno brāhmaṇoti . pakati kho
esā  kassapa  lokasmiṃ  dujjāno samaṇo dujjāno brāhmaṇoti .
Acelako  cepi  kassapa  hoti  muttācāro  hatthāvalekhano .pe.
Iti  evarūpaṃ  addhamāsikaṃpi  pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharati
imāya  ca  kassapa  mattāya  iminā  ca tapopakkamena samaṇo vā
Abhavissa  brāhmaṇo  vā  dujjāno sudujjāno netaṃ abhavissa kallaṃ
vacanāya  dujjāno  samaṇo  dujjāno  brāhmaṇoti  .  sakkā ca
panetaṃ  abhavissa  ñātuṃ  gahapatinā  vā gahapatiputtena vā antamaso
kumbhadāsiyāpi  ayaṃpi  acelo muttācāro hatthāvalekhano .pe. iti
evarūpaṃ addhamāsikaṃpi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharatīti.
   {269.1} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya aññatra
iminā  ca tapopakkamena samaṇo vā hoti brāhmaṇo vā dujjāno
sudujjāno  tasmā  etaṃ  kallaṃ vacanāya dujjāno samaṇo dujjāno
brāhmaṇoti . yato kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ mettacittaṃ
bhāveti  āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe
va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . ayaṃ vuccati
kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {269.2}  Sākabhakkho cepi kassapa hoti sāmākabhakkho .pe.
Vanamūlaphalāhāro  yāpeti pavattaphalabhojī . imāya ca kassapa mattāya
iminā ca tapopakkamena samaṇo vā abhavissa brāhmaṇo vā dujjāno
sudujjāno  netaṃ  abhavissa kallaṃ vacanāya dujjāno samaṇo dujjāno
brāhmaṇoti  .  sakkā  ca  paneso abhavissa ñātuṃ gahapatinā vā
gahapatiputtena  vā antamaso kumbhadāsiyāpi ayaṃ sākabhakkho vā hoti
sāmākabhakkho  .pe.  vanamūlaphalāhāro  yāpeti  pavattaphalabhojīti .
Yasmā ca kho kassapa aññatreva  imāya ca mattāya aññatra iminā ca
Tapopakkamena  samaṇo  vā  hoti  brāhmaṇo  vā  dujjāno
sudujjāno  tasmā  etaṃ  kallaṃ  vacanāya  dujjāno  samaṇo
dujjāno  brāhmaṇoti  .  yato  ca  kho  kassapa  bhikkhu averaṃ
abyāpajjhaṃ    mettacittaṃ   bhāveti   āsavānañca   khayā
anāsavañcetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā   sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  ayaṃ  vuccati
kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipi.
   {269.3} Sāṇāni cepi kassapa dhāreti masāṇānipi dhāreti .pe.
Sāyaṃ  tatiyakaṃpi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  .  imāya  ca
kassapa  mattāya  iminā  ca  tapopakkamena  samaṇo  vā  abhavissa
brāhmaṇo  vā  dujjāno  sudujjāno netaṃ abhavissa kallaṃ vacanāya
dujjāno  samaṇo  dujjāno  brāhmaṇoti  .  sakkā  ca paneso
abhavissa  ñātuṃ  gahapatinā  vā  gahapatiputtena  vā  antamaso
kumbhadāsiyāpi  ayaṃ  sāṇānipi  dhāreti  masāṇānipi  dhāreti .pe.
Sāyaṃ tatiyakaṃpi udakorohanānuyogamanuyutto viharatīti.
   {269.4} Yasmā ca kho kassapa aññatreva imāya ca mattāya aññatra
iminā  ca tapopakkamena samaṇo vā hoti brāhmaṇo vā dujjāno
sudujjāno  tasmā  etaṃ  kallaṃ vacanāya dujjāno samaṇo dujjāno
brāhmaṇoti yato ca kho kassapa bhikkhu averaṃ abyāpajjhaṃ mettacittaṃ
bhāveti  āsavānañca  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe
va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . ayaṃ vuccati
Kassapa bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo itipīti.
   [270] Evaṃ vutte acelo kassapo bhagavantaṃ etadavoca katamā
pana  sā  bho  gotama  sīlasampadā  katamā  cittasampadā  katamā
paññāsampadāti  .  idha  kassapa  tathāgato  loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho .pe. Vitthāretabbo.
   {270.1}  Kathañca kassapa bhikkhu sīlasampanno hoti idha kassapa
bhikkhu  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā paṭivirato hoti nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati idaṃpissa
hoti sīlasampadāya .pe. so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato
ajjhattaṃ  anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti  evaṃ  kassapa  bhikkhu sīlasampanno
hoti ayaṃ kho sā kassapa sīlasampadā .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  idaṃpissa  hoti  cittasampadāya  ayaṃ kho kassapa cittasampadā
.pe.  ñāṇadassanāya  cittaṃ  abhinīharati  abhininnāmeti  idaṃpissa
hoti  paññāsampadāya  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti
idaṃpissa  hoti  paññāsampadā  ayaṃ  kho  kassapa  ñāṇasampadā .
Imāya  ca  kassapa  sīlasampadāya  cittasampadāya  paññāsampadāya
aññā  sīlasampadā  cittasampadā  paññāsampadā  uttaritarā  vā
paṇītatarā vā natthi.
   [271]  Santi  kassapa  eke  samaṇabrāhmaṇā sīlavādā te
anekapariyāyena  sīlavaṇṇaṃ  bhāsanti  .  yāvatā kassapa ariyaṃ paramaṃ
sīlaṃ  nāhaṃ  tattha  attano samasamaṃ samanupassāmi kuto bhiyyo athakho
Ahameva  tattha  bhiyyo  yadidaṃ  adhisīlaṃ  .  santi  kassapa  eke
samaṇabrāhmaṇā  tapojigucchavādā  te  anekapariyāyena  tapojigucchāya
vaṇṇaṃ  bhāsanti  .  yāvatā  kassapa  ariyā  paramā  tapojigucchā
nāhaṃ  tattha  attano  samasamaṃ  samanupassāmi  kuto  bhiyyo  athakho
ahameva  tattha  bhiyyo  yadidaṃ  adhijegucchaṃ  . santi kassapa eke
samaṇabrāhmaṇā   paññāvādā   te   anekapariyāyena  paññāya
vaṇṇaṃ  bhāsanti . yāvatā kassapa ariyā paramā paññā nāhaṃ tattha
attano  samasamaṃ  samanupassāmi  kuto  bhiyyo  athakho ahameva tattha
bhiyyo  yadidaṃ  adhipaññaṃ  .  santi  kassapa  eke  samaṇabrāhmaṇā
vimuttivādā  te  anekapariyāyena  vimuttiyā  vaṇṇaṃ  bhāsanti .
Yāvatā  kassapa  ariyā  paramā vimutti nāhaṃ tattha attano samasamaṃ
samanupassāmi kuto bhiyyo athakho ahameva tattha bhiyyo yadidaṃ adhivimutti.
   [272]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  kassapa  vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  sīhanādaṃ  kho  samaṇo  gotamo nadati
tañca  kho  suññāgāre  nadati  no  ca  parisāsūti  . te mā
hevantissu  vacanīyā  .  sīhanādañca  samaṇo gotamo nadati parisāsu
ca  nadati  no ca suññāgāre nadatīti evamassu kassapa vacanīyā .
Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  kassapa  vijjati  yaṃ  aññatitthiyā  paribbājakā
evaṃ  vadeyyuṃ  sīhanādaṃ  samaṇo  gotamo  nadati parisāsu ca nadati
No  ca  kho visārado nadatīti . te mā hevantissu vacanīyā .
Sīhanādañca  samaṇo  gotamo  nadati  parisāsu ca nadati visārado ca
nadatīti evamassu kassapa vacanīyā.
   {272.1}  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ kassapa vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  sīhanādañca  samaṇo  gotamo  nadati
parisāsu ca nadati visārado ca nadati no ca kho naṃ pañhaṃ pucchanti
pañhañca  naṃ  pucchanti  no  ca kho nesaṃ pañhaṃ puṭṭho byākaroti
pañhañca  nesaṃ  puṭṭho  byākaroti  no  ca  pañhassa byākaraṇena
cittaṃ  ārādheti  pañhassa ca byākaraṇena cittaṃ ārādheti no ca
kho  sotabbaṃ  maññanti  sotabbañcassa  maññanti no ca kho sutvā
pasīdanti  sutvā  cassa  pasīdanti  no ca kho pasannā pasannākāraṃ
karonti  pasannā  ca  pasannākāraṃ  karonti no ca kho tathattāya
paṭipajjanti  tathattāya  ca  paṭipajjanti  no  ca  kho  paṭipannā
ārādhentīti  . te mā hevantissu vacanīyā . sīhanādañca samaṇo
gotamo  nadati  parisāsu  ca  nadati visārado ca nadati pañhañca naṃ
pucchanti  pañhañca nesaṃ puṭṭho byākaroti pañhassa ca veyyākaraṇena
cittaṃ  ārādheti  sotabbañcassa  maññanti  sutvā  cassa  pasīdanti
pasannā  ca  pasannākāraṃ  karonti  tathattāya  paṭipajjanti paṭipannā
ca ārādhentīti evamassu kassapa vacanīyā.
   {272.2} Ekamidāhaṃ kassapa samayaṃ rājagahe viharāmi gijjhakūṭe pabbate.
Tatra  maṃ  aññataro  te  sabrahmacārī nigrodho nāma paribbājako
Adhijegucche  pañhaṃ pucchi tassāhaṃ adhijegucche pañhaṃ puṭṭho byākāsiṃ
byākate ca pana me attamano ahosi paraṃ viya mattāyāti.
   [273] Ko hi bhante bhagavato dhammaṃ sutvā na attamano assa
paraṃ  viya  mattāya  ahaṃpi  bhante  bhagavato dhammaṃ sutvā attamano
paraṃ  viya  mattāya  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ bhante seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva bhagavatā anekapariyāyena dhammo desito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca
labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti.
   [274]  Yo  kho  kassapa aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye
ākaṅkhati  pabbajjaṃ  ākaṅkhati  upasampadaṃ  so  cattāro  māse
parivasati  catunnaṃ  māsānaṃ  accayena āraddhacittā bhikkhū pabbājenti
upasampādenti  bhikkhubhāvāya apica mettha puggalavemattatā viditāti .
Sace  bhante  aññatitthiyapubbo  imasmiṃ dhammavinaye ākaṅkhati pabbajjaṃ
ākaṅkhati upasampadaṃ cattāro māse parivasati catunnaṃ māsānaṃ accayena
āraddhacittā  bhikkhū  pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāya  ahaṃ
cattāri  vassāni parivasissāmi catunnaṃ vassānaṃ accayena āraddhacittā
bhikkhū  pabbājenti  upasampādenti  bhikkhubhāvāyāti  .  alattha kho
acelo  kassapo  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  alattha upasampadaṃ .
Acirūpasampanno  kho  panāyasmā kassapo eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī pahitatto viharanto nacirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
abbhaññāsi. Aññataro kho panāyasmā kassapo arahataṃ ahosīti.
        Mahāsīhanādasuttaṃ aṭṭhamaṃ niṭṭhitaṃ.
          ---------------
          Poṭṭhapādasuttaṃ navamaṃ
   [275] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassārāme . tena kho pana samayena poṭṭhapādo
paribbājako  samayappavādake  tiṇḍukācire  ekasārike  mallikārāme
paṭivasati mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ tiṃsamattehi paribbājakasatehi.
Athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  pāvisi  . athakho bhagavato etadahosi atippago kho tāva
sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  carituṃ yannūnāhaṃ yena samayappavādako tiṇḍukāciro
ekasāliko mallikārāmo yena poṭṭhapādo paribbājako tenupasaṅkameyyanti.
Athakho bhagavā yena samayappavādako tiṇḍukāciro ekasāliko mallikārāmo
tenupasaṅkami.
   [276] Tena kho pana samayena poṭṭhapādo paribbājako mahatiyā
paribbājakaparisāya saddhiṃ nisinno hoti unnādiniyā uccāsaddamahāsaddāya
anekavihitaṃ  tiracchānakathaṃ kathentiyā . seyyathīdaṃ . rājakathaṃ corakathaṃ
mahāmattakathaṃ   senākathaṃ   bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ
vatthakathaṃ  sayanakathaṃ  mālākathaṃ  gandhakathaṃ  ñātikathaṃ  yānakathaṃ  gāmakathaṃ
nigamakathaṃ  nagarakathaṃ  janapadakathaṃ  itthīkathaṃ  purisakathaṃ  surākathaṃ  visikhākathaṃ
kumbhaṭṭhānakathaṃ  pubbapetakathaṃ  nānattakathaṃ  lokakkhāyikaṃ  samuddakkhāyikaṃ
itibhavābhavakathaṃ  iti  vā  .  addasā kho poṭṭhapādo paribbājako
Bhagavantaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  sakaparisaṃ  saṇṭhapesi
appasaddā  bhonto  hontu  mā  bhonto  saddamakattha ayaṃ samaṇo
gotamo  āgacchati  appasaddakāmo  kho panāyasmā so appasaddassa
vaṇṇavādī  appevanāma  appasaddaṃ  parisaṃ  viditvā  upasaṅkamitabbaṃ
maññeyyāti. Evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.
   [277] Athakho bhagavā yena poṭṭhapādo paribbājako tenupasaṅkami.
Athakho poṭṭhapādo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca etu kho bhante
bhagavā  svāgataṃ  bhante  bhagavato  cirassaṃ  kho bhante bhagavā imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīdatu  bhante  bhagavā idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . poṭṭhapādopi
kho  paribbājako  aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  poṭṭhapādaṃ  paribbājakaṃ  bhagavā  etadavoca
kāya  nottha  poṭṭhapāda  etarahi  kathāya sannisinnā kā ca pana
vo antarākathā vippakatāti.
   [278] Evaṃ vutte poṭṭhapādo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
tiṭṭhatesā  bhante  kathā  yāya  mayaṃ  etarahi  kathāya sannisinnā
nesā  bhante  kathā  bhagavato  dullabhā  bhavissati pacchāpi savanāya
purimāni  bhante  divasāni  purimatarāni nānātitthiyānaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
kotuhalasālāya  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  abhisaññānirodhe  kathā
udapādi  kathaṃ  nu  kho  bho  abhisaññānirodho  hotīti tatrekacce
Evamāhaṃsu  ahetu  appaccayā  purisassa saññā uppajjatipi nirujjhatipi
yasmiṃ  samaye  uppajjati  saññī  tasmiṃ  samaye  hoti yasmiṃ samaye
nirujjhati  asaññī  tasmiṃ  samaye  hotīti  ittheke  abhisaññānirodhaṃ
paññapenti  tamañño evamāha na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissati
saññā  hi  bho  purisassa  attā  so  ca kho upetipi apetipi
yasmiṃ  samaye  upeti saññī tasmiṃ samaye hoti yasmiṃ samaye apeti
asaññī tasmiṃ samaye hotīti ittheke abhisaññānirodhaṃ paññapenti
   {278.1} tamañño evamāha na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissati
santi  hi  bho  samaṇabrāhmaṇā  mahiddhikā  mahānubhāvā te imassa
purisassa   saññaṃ   upakaḍḍhantipi   apakaḍḍhantipi   yasmiṃ  samaye
upakaḍḍhanti  saññī  tasmiṃ  samaye  hoti  yasmiṃ  samaye  apakaḍḍhanti
asaññī  tasmiṃ  samaye  hotīti  ittheke  abhisaññānirodhaṃ paññapenti
tamañño evamāha na kho pana metaṃ bho evaṃ bhavissati santi hi bho devā
mahiddhikā  mahānubhāvā  te  imassa  purisassa  saññaṃ  upakkaḍḍhantipi
apakkaḍḍhantipi  yasmiṃ  samaye  upakkaḍḍhanti  saññī  tasmiṃ  samaye
hoti  yasmiṃ  samaye  apakkaḍḍhanti  asaññī  tasmiṃ  samaye  hotīti
ittheke  abhisaññānirodhaṃ  paññapenti tassa mayhaṃ bhante bhagavantaṃyeva
ārabbha sati udapādi aho nūna bhagavā aho nūna sugato yo imesaṃ
dhammānaṃ  sukusaloti  bhagavā  bhante  kusalo  bhagavā  pakataññū
abhisaññānirodhassa kathannu kho bhante abhisaññānirodho hotīti.
   [279]  Tatra  poṭṭhapāda ye te samaṇabrāhmaṇā evamāhaṃsu
ahetu  appaccayā  purisassa  saññā  uppajjatipi nirujjhatipīti ādito
va nesaṃ aparaddhaṃ . taṃ kissa hetu . Sahetu hi poṭṭhapāda sappaccayā
purisassa  saññā  uppajjatipi  nirujjhatipi  sikkhā  ekā  saññā
uppajjatipi sikkhā ekā saññā nirujjhatipi
   {279.1} kā ca sikkhāti bhagavā avoca. Idha poṭṭhapāda tathāgato
loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho .pe. (yathā sāmaññaphale evaṃ
vitthāretabbaṃ) . evaṃ kho poṭṭhapāda bhikkhu sīlasampanno hoti .pe.
Tassime  pañca  nīvaraṇe pahīne attani samanupassato pāmojjaṃ jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ vedayati sukhino cittaṃ samādhiyati . so vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  tassa  yā  purimā  kāmasaññā  sā  nirujjhati
vivekajapītisukhasukhumasaccasaññā     tasmiṃ     samaye    hoti
vivekajapītisukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  hoti  evaṃpi  sikkhā  ekā
saññā  uppajjati  sikkhā  ekā  saññā  nirujjhati  ayaṃpi sikkhāti
bhagavā avoca.
   [280]  Puna  caparaṃ  poṭṭhapāda bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tassa yā purimā vivekajapītisukha-
sukhumasaccasaññā   sā   nirujjhati   samādhijapītisukhasukhumasaccasaññā
Tasmiṃ  samaye  hoti  samādhijapītisukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  samaye
hoti  evaṃpi  sikkhā ekā saññā uppajjati sikkhā ekā saññā
nirujjhati ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [281] Puna caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yaṃ taṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  tassa  yā  purimā  samādhijapītisukhasukhumasaccasaññā
sā  nirujjhati  upekkhāsukhasukhumasaccasaññā  tasmiṃ  samaye  hoti
upekkhāsukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  samaye  hoti  evaṃpi  sikkhā
ekā  saññā  uppajjati  sikkhā  ekā  saññā  nirujjhati  ayaṃpi
sikkhāti bhagavā avoca.
   [282] Puna caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  pubbe  va  somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tassa yā purimā
upekkhāsukhasukhumasaccasaññā   sā  nirujjhati  adukkhamasukhasukhumasaccasaññā
tasmiṃ  samaye  hoti  adukkhamasukhasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ samaye hoti
evaṃpi sikkhā ekā saññā uppajjati sikkhā ekā saññā nirujjhati
ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [283]  Puna  caparaṃ  poṭṭhapāda  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
Ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati tassa yā
purimā  rūpasaññā  sā  nirujjhati  ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā
tasmiṃ   samaye  hoti  ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ
samaye  hoti  evaṃpi sikkhā ekā saññā uppajjati sikkhā ekā
saññā nirujjhati ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [284] Puna caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  tassa  yā  purimā  ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā  sā
nirujjhati   viññāṇañcāyatanasukhumasaccasaññā   tasmiṃ   samaye  hoti
viññāṇañcāyatanasukhumasaccasaññīyeva   tasmiṃ   samaye  hoti  evaṃpi
sikkhā  ekā  saññā  uppajjati  sikkhā  ekā  saññā nirujjhati
ayaṃpi sikkhāti bhagavā avoca.
   [285]  Puna  caparaṃ poṭṭhapāda bhikkhu sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati
tassa  yā  purimā  viññāṇañcāyatanasukhumasaccasaññā  sā  nirujjhati
ākiñcaññāyatanasukhumasaccasaññā    tasmiṃ    samaye    hoti
ākiñcaññāyatanasukhumasaccasaññīyeva  tasmiṃ  samaye  hoti  evaṃpi sikkhā
ekā saññā uppajjati sikkhā ekā saññā nirujjhati ayaṃpi sikkhāti
bhagavā avoca.
   [286]  Yathā  kho poṭṭhapāda bhikkhu idha sakasaññī hoti so
Tato  amutra tato amutra anupubbena saññaggaṃ phusati tassa saññagge
ṭhitassa  evaṃ  hoti  cetayamānassa me pāpiyo acetayamānassa me
seyyo  ahañceva  kho  pana  ceteyyaṃ abhisaṃkhareyyaṃ imā ca me
saññā  nirujjheyyuṃ  aññā  ca  oḷārikā  saññā  uppajjeyyuṃ
yannūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ na ca abhisaṃkhareyyanti . so na ceva
ceteti  na  ca abhisaṃkharoti tassa acetayato anabhisaṃkharato tā ceva
saññā  nirujjhanti  aññā  ca  oḷārikā  saññā  na  uppajjanti
so  nirodhaṃ  phusati  . evaṃ kho poṭṭhapāda anupubbābhisaññānirodha-
sampajānasamāpatti  hoti  . taṃ kiṃ maññasi poṭṭhapāda api nu kho
te  ito  pubbe  evarūpā  anupubbābhisaññānirodhasampajānasamāpatti
sutapubbāti . No hetaṃ bhante evaṃ kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 1-
ājānāmīti.
   {286.1} Yato kho poṭṭhapāda bhikkhu sakasaññī hoti so tato
amutra  tato  amutra  anupubbena  saññaggaṃ  phusati  tassa saññagge
ṭhitassa evaṃ hoti cetayamānassa me pāpiyo acetayamānassa me seyyo
ahañceva kho pana ceteyyaṃ abhisaṃkhareyyaṃ imā ca me saññā nirujjheyyuṃ
aññā ca oḷārikā saññā uppajjeyyuṃ yannūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ
na ca abhisaṃkhareyyanti. So na ceva ceteti na ca abhisaṃkharoti tassa acetayato
anabhisaṃkharato tā ceva saññā nirujjhanti aññā ca oḷārikā saññā na
@Footnote: 1 Sī. bhagavato bhāsitaṃ.
Uppajjanti so nirodhaṃ phusati . evaṃ kho poṭṭhapāda anupubbābhisaññā-
nirodhasampajānasamāpatti hotīti.
   [287] Evaṃ poṭṭhapādāti . ekañceva nu kho bhante bhagavā
saññaggaṃ  paññapeti  udāhu  puthūpi  saññagge  paññapetīti .
Ekaṃpi  kho  poṭṭhapāda  ahaṃ  saññaggaṃ  paññapemi  puthūpi saññagge
paññapemīti  .  yathākathaṃ  pana  bhante  bhagavā  ekaṃpi  saññaggaṃ
paññapeti  puthūpi  saññagge  paññapetīti  .  yathā  yathā  kho
poṭṭhapāda  nirodhaṃ  phusati  tathā  tathā  ahaṃ  saññaggaṃ  paññapemi
evaṃ  kho  ahaṃ  poṭṭhapāda  ekaṃpi  saññaggaṃ  paññapemi  puthūpi
saññagge paññapemīti.
   [288]  Saññā  nu kho bhante paṭhamaṃ uppajjati pacchā ñāṇaṃ
udāhu  ñāṇaṃ  paṭhamaṃ  uppajjati  pacchā  saññā  udāhu saññā ca
ñāṇaṃ  ca  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjantīti  . saññā kho poṭṭhapāda
paṭhamaṃ  uppajjati  pacchā  ñāṇaṃ  saññuppādā  ca  pana ñāṇuppādo
hoti  so evaṃ pajānāti idappaccayā kira me ñāṇaṃ udapādīti .
Iminā ca kho etaṃ poṭṭhapāda pariyāyena veditabbaṃ yathā saññā paṭhamaṃ
uppajjati pacchā ñāṇaṃ saññuppādā ca pana ñāṇuppādo hotīti.
   [289]  Saññā nu kho bhante purisassa attā udāhu aññā
saññā  añño  attāti  .  kiṃ  pana  tvaṃ  poṭṭhapāda  attānaṃ
Paccesīti  .  oḷārikaṃ  kho  ahaṃ  bhante  attānaṃ paccemi rūpiṃ
cātummahābhūtikaṃ  kavalīkārabhakkhanti . oḷāriko ca hi te poṭṭhapāda
attā  abhavissa  rūpī  cātummahābhūtiko  kavalīkārabhakkho  .  evaṃ
santaṃ  kho  te  poṭṭhapāda  aññā  ca  saññā  abhavissa añño
attā  .  tadimināpetaṃ  poṭṭhapāda  pariyāyena veditabbaṃ yathā ca
aññā  saññā  bhavissati  añño  attā  .  tiṭṭhateva  ayaṃ
poṭṭhapāda  oḷāriko  attā  rūpī  cātummahābhūtiko kavalīkārabhakkho
atha  imassa  purisassa  aññā  va  saññā  uppajjati  aññā  va
saññā  nirujjhati  iminā  kho etaṃ poṭṭhapāda pariyāyena veditabbaṃ
yathā aññā va saññā bhavissati añño attāti.
   [290] Manomayaṃ kho ahaṃ bhante attānaṃ paccemi sabbaṅgapaccaṅgaṃ
ahīnindriyanti  .  manomayo  ca hi te poṭṭhapāda attā abhavissa
sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo  .  evaṃ  santaṃpi kho te poṭṭhapāda
aññā  ca  saññā  bhavissati  añño  attā  .  tadimināpetaṃ
poṭṭhapāda  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  aññā va saññā bhavissati
añño  attā  .  tiṭṭhateva sāyaṃ ca poṭṭhapāda manomayo attā
sabbaṅgapaccaṅgī  ahīnindriyo  .  athakho  imassa purisassa aññā va
saññā uppajjati aññā saññā nirujjhati . Imināpi kho etaṃ poṭṭhapāda
pariyāyena veditabbaṃ yathā aññā ca saññā bhavissati añño attāti.
   [291] Arūpiṃ kho ahaṃ bhante attānaṃ paccemi saññāmayanti.
Arūpī  ca  hi  te poṭṭhapāda attā bhavissati saññāmayo . evaṃ
santaṃpi  kho  te  poṭṭhapāda  aññā  va  saññā bhavissati añño
attā  . tadimināpetaṃ poṭṭhapāda pariyāyena veditabbaṃ yathā aññā
va  saññā  bhavissati  añño  attā . tiṭṭhateva sāyaṃ poṭṭhapāda
arūpī  attā  saññāmayo  atha  imassa  purisassa aññā va saññā
uppajjati  aññā  va  saññā  nirujjhati  .  imināpi  kho  etaṃ
poṭṭhapāda  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  aññā va saññā bhavissati
añño attāti.
   [292]  Sakkā ca panetaṃ bhante mayā ñātuṃ saññā purisassa
attāti vā aññā ca saññā añño ca attāti vāti . dujjānaṃ
kho  etaṃ  poṭṭhapāda tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena
aññattha  āyogena  aññatthācariyakena  saññā  purisassa  attāti
vā aññā ca saññā añño ca attāti vāti . sace taṃ bhante
mayā   dujjānaṃ   aññadiṭṭhikena   aññakhantikena   aññarucikena
aññattha   āyogena   aññatthācariyakena   saññā   purisassa
attāti  vā  aññā  ca  saññā  añño ca attāti vā . kiṃ
pana  bhante  sassato  loko idameva saccaṃ moghamaññanti . etaṃpi
kho  poṭṭhapāda  mayā  abyākataṃ  sassato  loko  idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  kiṃ  pana  bhante  asassato loko idameva saccaṃ
Moghamaññanti  .  etaṃpi  kho  poṭṭhapāda mayā abyākataṃ asassato
loko idameva saccaṃ moghamaññanti . kiṃ pana bhante antavā loko
.pe. anantavā loko . taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ. Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ.
Hoti tathāgato parammaraṇā . na hoti tathāgato parammaraṇā . Hoti
ca na ca hoti tathāgato parammaraṇā . Neva hoti na na hoti tathāgato
parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . etaṃpi kho poṭṭhapāda mayā
abyākataṃ neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti . kasmā panetaṃ bhante bhagavatā abyākatanti . Na hetaṃ
poṭṭhapāda  atthasañhitaṃ  na  dhammasañhitaṃ  na  ādibrahmacariyakaṃ  na
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya na nibbānāya saṃvattati tasmātaṃ mayā abyākatanti.
   [293]  Kiṃ  pana bhante bhagavatā byākatanti . idaṃ dukkhanti
kho  poṭṭhapāda  mayā  byākataṃ  ayaṃ dukkhasamudayoti kho poṭṭhapāda
mayā  byākataṃ  ayaṃ  dukkhanirodhoti  kho  poṭṭhapāda mayā byākataṃ
ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti kho poṭṭhapāda mayā byākatanti .
Kasmā  panetaṃ  bhante  bhagavatā byākatanti . etaṃ hi poṭṭhapāda
atthasañhitaṃ  etaṃ  dhammasañhitaṃ  etaṃ  ādibrahmacariyakaṃ  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati tasmā hetaṃ mayā byākatanti . evametaṃ bhagavā evametaṃ
Sugata  yassadāni  bhante  bhagavā  kālaṃ  maññatīti . athakho bhagavā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [294]  Athakho  te  paribbājakā  acirapakkantassa  bhagavato
poṭṭhapādaṃ   paribbājakaṃ   samantato   vācāya   sannipatodakena
sañjambharimakaṃsu  evameva  panāyaṃ  bhavaṃ  poṭṭhapādo yaññadeva samaṇo
gotamo  bhāsati  tantadevassa abbhanumodati evametaṃ bhagavā evametaṃ
sugatāti  na  kho  pana  mayaṃ  kiñci  samaṇassa  gotamassa  ekaṃsikaṃ
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāma  sassato  lokoti vā asassato lokoti
vā .pe. Neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti.
   [295] Evaṃ vutte poṭṭhapādo paribbājako te paribbājake
etadavoca  ahaṃpi  kho  bho  na  kiñci samaṇassa gotamassa ekaṃsikaṃ
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  sassato lokoti vā .pe. neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  apica samaṇo gotamo
bhūtaṃ  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ  paññapeti  dhammaṭṭhitataṃ  dhammaniyāmataṃ  bhūtaṃ
kho  pana  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ paññapentassa dhammaṭṭhitataṃ dhammaniyāmataṃ
kathaṃ  hi  nāma  mādiso  viññū  puriso samaṇassa gotamassa subhāsitaṃ
subhāsitato na abbhanumodeyyāti.
   [296]  Athakho dvīhatīhassa accayena citto ca hatthisāriputto
poṭṭhapādo  ca paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
citto  hatthisāriputto  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Poṭṭhapādo  pana  paribbājako  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  poṭṭhapādo  paribbājako  bhagavantaṃ etadavoca tadā maṃ bhante
te  paribbājakā  acirapakkantassa  bhagavato  samantato  vācāya
sannipatodakena  sañjambharimakaṃsu  evameva  panāyaṃ  bhavaṃ  poṭṭhapādo
paribbājako  yaññadeva  samaṇo  gotamo  bhāsati  tantadevassa
abbhanumodati  evametaṃ  bhagavā  evametaṃ sugatāti na kho pana mayaṃ
kiñci  samaṇassa  gotamassa  ekaṃsikaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāma sassato
lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  .pe. neva hoti na na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vāti  evaṃ  vuttāhaṃ bhante te
paribbājake  etadavocaṃ  ahaṃpi kho bho na kiñci samaṇassa gotamassa
ekaṃsikaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  sassato  lokoti  vā .pe.
Neva  hoti  na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā apica samaṇo
gotamo  bhūtaṃ  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ paññapeti dhammaṭṭhitataṃ dhammaniyāmataṃ
bhūtaṃ  kho  pana  tacchaṃ  tathaṃ  paṭipadaṃ  paññapentassa  dhammaṭṭhitataṃ
dhammaniyāmataṃ  kathaṃ  hi  nāma  mādiso  viññū  puriso  samaṇassa
gotamassa subhāsitaṃ subhāsitato na anumodeyyāti.
   [297]  Sabbeheva kho ete poṭṭhapāda paribbājakā andhā
acakkhukā  tvaññeva  nesaṃ  eko  cakkhumā . ekaṃsikāpi hi kho
poṭṭhapāda  mayā  dhammā  desitā  paññattā  .  anekaṃsikāpi hi
Kho poṭṭhapāda mayā dhammā desitā paññattā.
   {297.1} Katame ca poṭṭhapāda mayā anekaṃsikā dhammā desitā
paññattā . sassato lokoti kho poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko dhammo
desito paññatto . asassato lokoti kho poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko
dhammo  desito paññatto . antavā lokoti kho poṭṭhapāda mayā
anekaṃsiko dhammo desito paññatto . Anantavā lokoti kho poṭṭhapāda
mayā anekaṃsiko dhammo desito paññatto . taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti kho
poṭṭhapāda  mayā  anekaṃsiko  dhammo  desito  paññatto . aññaṃ
jīvaṃ  aññaṃ sarīranti kho poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko dhammo desito
paññatto  .  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti kho poṭṭhapāda mayā
.pe. na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti kho poṭṭhapāda mayā .pe.
Hoti  ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇāti kho poṭṭhapāda mayā
.pe.  neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti kho
poṭṭhapāda mayā anekaṃsiko dhammo desito paññatto.
   {297.2} Kasmā cete poṭṭhapāda mayā anekaṃsikā dhammā desitā
paññattā  .  na hete poṭṭhapāda atthasañhitā na dhammasañhitā na
ādibrahmacariyakā na nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya
na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti tasmā ete mayā
anekaṃsikā dhammā desitā paññattā.
   [298]  Katame ca poṭṭhapāda mayā ekaṃsikā dhammā desitā
Paññattā  .  idaṃ  dukkhanti kho poṭṭhapāda mayā ekaṃsiko dhammo
desito  paññatto  .  ayaṃ  dukkhasamudayoti  kho  poṭṭhapāda mayā
ekaṃsiko  dhammo  desito  paññatto  .  ayaṃ  dukkhanirodhoti kho
poṭṭhapāda  mayā  ekaṃsiko  dhammo  desito  paññatto  .  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  kho  poṭṭhapāda  mayā ekaṃsiko dhammo
desito paññatto.
   {298.1} Kasmā cete poṭṭhapāda mayā ekaṃsikā dhammā desitā
paññattā . ete poṭṭhapāda mayā atthasañhitā ete dhammasañhitā
ete ādibrahmacariyakā ete nibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti tasmā ete mayā ekaṃsikā
dhammā desitā paññattā.
   [299] Santi kho poṭṭhapāda ete samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā  hoti  arogo parammaraṇāti tyāhaṃ
upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi saccaṃ kira tumhe āyasmanto evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā  hoti arogo parammaraṇāti . te
ce  me  evaṃ  puṭṭhā  āmāti  paṭijānanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi
apica  pana  tumhe  āyasmanto  ekantasukhaṃ  lokaṃ  jānaṃ  passaṃ
viharathāti . iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana
tumhe  āyasmanto  ekaṃ  vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā
rattiṃ  upaḍḍhaṃ  vā  divasaṃ  ekantasukhiṃ  attānaṃ  sampajānathāti .
Iti  puṭṭhā  noti  vadanti  tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana tumhe
Āyasmanto  jānātha ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa
sacchikiriyāyāti . iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica
pana tumhe āyasmanto yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā
tāsaṃ  bhāsamānānaṃ  saddaṃ  suṇātha supaṭipannattha mārisā ujupaṭipannattha
mārisā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāya mayaṃpi hi mārisā evaṃpaṭipannā
ekantasukhaṃ lokaṃ upapannāti . iti puṭṭhā noti vadanti. Taṃ kiṃ maññasi
poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante  tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ
bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā kho bhante evaṃ sante tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ
appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.
   [300]  Seyyathāpi poṭṭhapāda puriso evaṃ vadeyya ahaṃ yā
imasmiṃ  janapade  janapadakalyāṇī  taṃ  icchāmi  taṃ  kāmemīti tamenaṃ
evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa yaṃ tvaṃ janapadakalyāṇiṃ icchasi kāmesi
jānāsi  taṃ  janapadakalyāṇiṃ  khattiyiṃ  vā brāhmaṇiṃ vā vessiṃ vā
suddiṃ  vāti  .  iti  puṭṭho noti vadeyya tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ
ambho  purisa  yaṃ  tvaṃ  janapadakalyāṇiṃ  icchasi kāmesi jānāsi taṃ
janapadakalyāṇiṃ  evaṃnāmā  vā  evaṃgottā  vā dīghā vā rassā
vā  majjhimā vā kaṇhā vā sāmā vā maṅguracchavi vāti asukasmiṃ
gāme vā nigame vā nagare vāti .  iti puṭṭho noti vadeyya
tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ ambho purisa yaṃ tvaṃ na jānāsi na passasi
taṃ tvaṃ icchasi kāmesīti . iti puṭṭho āmāti vadeyya . taṃ kiṃ
Maññasi  poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante tassa purisassa appāṭihirikataṃ
bhāsitaṃ sampajjatīti . addhā kho bhante evaṃ sante tassa purisassa
appāṭihirikataṃ  bhāsitaṃ  sampajjatīti  . evameva kho poṭṭhapāda ye
te  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  ekantasukhī  attā
hoti  arogo  parammaraṇāti  tyāhaṃ  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āyasmanto evaṃvādino evaṃdiṭṭhino ekantasukhī
attā hoti arogo parammaraṇāti . te ce me evaṃ puṭṭhā āmāti
paṭijānanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  apica  pana  tumhe āyasmanto
ekantasukhaṃ lokaṃ jānaṃ passaṃ viharathāti.
   {300.1} Iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana
tumhe āyasmanto ekaṃ vā rattiṃ ekaṃ vā divasaṃ upaḍḍhaṃ vā rattiṃ
upaḍḍhaṃ  vā  divasaṃ ekantasukhiṃ attānaṃ sampajānathāti . iti puṭṭhā
noti  vadanti  tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi apica pana tumhe āyasmanto
jānātha ayaṃ maggo ayaṃ paṭipadā ekantasukhassa lokassa sacchikiriyāyāti.
Iti puṭṭhā noti vadanti tyāhaṃ evaṃ vadāmi apica pana tumhe āyasmanto
yā tā devatā ekantasukhaṃ lokaṃ upapannā tāsaṃ bhāsamānānaṃ saddaṃ
suṇātha  supaṭipannattha  mārisā  ujupaṭipannattha  mārisā  ekantasukhassa
lokassa  sacchikiriyāya  mayaṃpi  hi  mārisā  evaṃpaṭipannā ekantasukhaṃ
lokaṃ  upapannāti  .  iti  puṭṭhā noti vadanti . taṃ kiṃ maññasi
poṭṭhapāda  nanu  evaṃ  sante  tesaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ
Bhāsitaṃ  sampajjatīti  .  addhā  kho  bhante  evaṃ  sante tesaṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ appāṭihirikataṃ bhāsitaṃ sampajjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 1-240. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=1&items=385              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=9&item=1&items=385&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=9&item=1&items=385              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=9&item=1&items=385              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_9

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :