ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
          Abhidhammapiṭake dhammasaṅgaṇi
              -----------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
               Mātikā
   [1]  Kusalā  dhammā  akusalā  dhammā  abyākatā  dhammā
sukhāyavedanāyasampayuttā  dhammā  dukkhāyavedanāyasampayuttā  dhammā
adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttā  dhammā vipākā dhammā vipākadhammadhammā
nevavipākanavipākadhammadhammā     upādinnupādāniyā     dhammā
anupādinnupādāniyā  dhammā  anupādinnānupādāniyā dhammā saṅkiliṭṭha-
saṅkilesikā dhammā asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā dhammā asaṅkiliṭṭhāsaṅkilesikā
dhammā   savitakkasavicārā   dhammā   avitakkavicāramattā  dhammā
avitakkāvicārā  dhammā  pītisahagatā  dhammā  sukhasahagatā  dhammā
upekkhāsahagatā  dhammā  dassanenapahātabbā dhammā bhāvanāyapahātabbā
dhammā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   dhammā   dassanena-
pahātabbahetukā dhammā bhāvanāyapahātabbahetukā dhammā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā    dhammā   ācayagāmino   dhammā
apacayagāmino   dhammā   nevācayagāminonāpacayagāmino   dhammā
sekkhā dhammā asekkhā dhammā nevasekkhānāsekkhā dhammā parittā
dhammā  mahaggatā  dhammā  appamāṇā  dhammā parittārammaṇā dhammā
Mahaggatārammaṇā  dhammā  appamāṇārammaṇā  dhammā  hīnā  dhammā
majjhimā  dhammā  paṇītā  dhammā  micchattaniyatā dhammā sammattaniyatā
dhammā  aniyatā  dhammā  maggārammaṇā  dhammā  maggahetukā dhammā
maggādhipatino  dhammā  uppannā dhammā anuppannā dhammā uppādino
dhammā  atītā  dhammā  anāgatā  dhammā  paccuppannā  dhammā
atītārammaṇā  dhammā  anāgatārammaṇā  dhammā  paccuppannārammaṇā
dhammā  ajjhattā  dhammā  bahiddhā  dhammā  ajjhattabahiddhā  dhammā
ajjhattārammaṇā  dhammā  bahiddhārammaṇā  dhammā ajjhattabahiddhārammaṇā
dhammā   sanidassanasappaṭighā   dhammā   anidassanasappaṭighā  dhammā
anidassanāppaṭighā dhammā.
           Bāvīsati tikamātikā.
   [2]  Hetū  dhammā nahetū dhammā sahetukā dhammā ahetukā
dhammā  hetusampayuttā  dhammā  hetuvippayuttā  dhammā  hetūceva
dhammā  sahetukāca  sahetukāceva  dhammā  nacahetū hetūceva dhammā
hetusampayuttāca  hetusampayuttāceva  dhammā nacahetū nahetū kho pana
dhammā sahetukāpi ahetukāpi.
           Hetugocchakaṃ.
   [3]  Sappaccayā  dhammā  appaccayā  dhammā saṅkhatā dhammā
asaṅkhatā  dhammā  sanidassanā  dhammā  anidassanā  dhammā sappaṭighā
dhammā  appaṭighā  dhammā  rūpino  dhammā  arūpino dhammā lokiyā
Dhammā  lokuttarā  dhammā  kenaciviññeyyā dhammā kenacinaviññeyyā
dhammā.
            Cūḷantaradukaṃ.
   [4] Āsavā dhammā noāsavā dhammā sāsavā dhammā anāsavā
dhammā  āsavasampayuttā  dhammā  āsavavippayuttā dhammā āsavāceva
dhammā  sāsavāca  sāsavāceva  dhammā  nocaāsavā  āsavāceva
dhammā  āsavasampayuttāca  āsavasampayuttāceva  dhammā  nocaāsavā
āsavavippayuttā kho pana dhammā sāsavāpi anāsavāpi.
           Āsavagocchakaṃ.
   [5]  Saññojanā  dhammā  nosaññojanā  dhammā  saññojaniyā
dhammā   asaññojaniyā   dhammā   saññojanasampayuttā   dhammā
saññojanavippayuttā  dhammā  saññojanāceva  dhammā  saññojaniyāca
saññojaniyāceva  dhammā  nocasaññojanā  saññojanāceva  dhammā
saññojanasampayuttāca  saññojanasampayuttāceva  dhammā  nocasaññojanā
saññojanavippayuttā kho pana dhammā saññojaniyāpi asaññojaniyāpi.
           Saññojanagocchakaṃ.
   [6] Ganthā dhammā noganthā dhammā ganthaniyā dhammā aganthaniyā
dhammā  ganthasampayuttā  dhammā  ganthavippayuttā  dhammā  ganthāceva
dhammā  ganthaniyāca  ganthaniyāceva  dhammā  nocaganthā  ganthāceva
Dhammā  ganthasampayuttāca  ganthasampayuttāceva  dhammā  nocaganthā
ganthavippayuttā kho pana dhammā ganthaniyāpi aganthaniyāpi.
           Ganthagocchakaṃ.
   [7] Oghā dhammā nooghā dhammā oghaniyā dhammā anoghaniyā
dhammā  oghasampayuttā  dhammā  oghavippayuttā  dhammā  oghāceva
dhammā  oghaniyāca  oghaniyāceva  dhammā  nocaoghā  oghāceva
dhammā  oghasampayuttāca  oghasampayuttāceva  dhammā  nocaoghā
oghavippayuttā kho pana dhammā oghaniyāpi anoghaniyāpi.
           Oghagocchakaṃ.
   [8] Yogā dhammā noyogā dhammā yoganiyā dhammā ayoganiyā
dhammā  yogasampayuttā  dhammā  yogavippayuttā  dhammā  yogāceva
dhammā  yoganiyāca yoganiyāceva dhammā nocayogā yogāceva dhammā
yogasampayuttāca  yogasampayuttāceva  dhammā nocayogā yogavippayuttā
kho pana dhammā yoganiyāpi ayoganiyāpi.
           Yogagocchakaṃ.
   [9]  Nīvaraṇā  dhammā  nonīvaraṇā  dhammā  nīvaraṇiyā dhammā
anīvaraṇiyā  dhammā  nīvaraṇasampayuttā  dhammā  nīvaraṇavippayuttā dhammā
nīvaraṇāceva  dhammā  nīvaraṇiyāca  nīvaraṇiyāceva  dhammā  nocanīvaraṇā
nīvaraṇāceva  dhammā  nīvaraṇasampayuttāca  nīvaraṇasampayuttāceva  dhammā
nocanīvaraṇā   nīvaraṇavippayuttā  kho  pana  dhammā  nīvaraṇiyāpi
Anīvaraṇiyāpi.
           Nīvaraṇagocchakaṃ.
   [10] Parāmāsā dhammā noparāmāsā dhammā parāmaṭṭhā dhammā
aparāmaṭṭhā  dhammā  parāmāsasampayuttā  dhammā  parāmāsavippayuttā
dhammā  parāmāsāceva  dhammā  parāmaṭṭhāca  parāmaṭṭhāceva  dhammā
nocaparāmāsā  parāmāsavippayuttā  kho  pana  dhammā  parāmaṭṭhāpi
aparāmaṭṭhāpi.
           Parāmāsagocchakaṃ.
   [11]  Sārammaṇā  dhammā  anārammaṇā dhammā cittā dhammā
nocittā  dhammā  cetasikā dhammā acetasikā dhammā cittasampayuttā
dhammā  cittavippayuttā  dhammā  cittasaṃsaṭṭhā  dhammā  cittavisaṃsaṭṭhā
dhammā  cittasamuṭṭhānā  dhammā  nocittasamuṭṭhānā dhammā cittasahabhuno
dhammā   nocittasahabhuno   dhammā   cittānuparivattino   dhammā
nocittānuparivattino    dhammā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   dhammā
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno  dhammā
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno   dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
dhammā   nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino   dhammā   ajjhattikā
dhammā  bāhirā  dhammā  upādā  dhammā  noupādā  dhammā
upādinnā dhammā anupādinnā dhammā.
            Mahantaradukaṃ.
   [12] Upādānā dhammā noupādānā dhammā upādāniyā dhammā
anupādāniyā  dhammā  upādānasampayuttā  dhammā  upādānavippayuttā
dhammā  upādānaceva  dhammā  upādāniyāca  upādāniyāceva dhammā
nocaupādānā   upādānāceva   dhammā   upādānasampayuttāca
upādānasampayuttāceva  dhammā  nocaupādānā  upādānavippayuttā
kho pana dhammā upādāniyāpi anupādāniyāpi.
           Upādānagocchakaṃ.
   [13]  Kilesā  dhammā nokilesā dhammā saṅkilesikā dhammā
asaṅkilesikā  dhammā  saṅkiliṭṭhā  dhammā  asaṅkiliṭṭhā  dhammā
kilesasampayuttā  dhammā  kilesavippayuttā  dhammā kilesāceva dhammā
saṅkilesikāca  saṅkilesikāceva dhammā nocakilesā kilesāceva dhammā
saṅkiliṭṭhāca  saṅkiliṭṭhāceva  dhammā  nocakilesā kilesāceva dhammā
kilesasampayuttāca kilesasampayuttāceva dhammā nocakilesā kilesavippayuttā
kho pana dhammā saṅkilesikāpi asaṅkilesikāpi.
           Kilesagocchakaṃ.
   [14]  Dassanenapahātabbā  dhammā  nadassanenapahātabbā dhammā
bhāvanāyapahātabbā  dhammā  nabhāvanāyapahātabbā  dhammā  dassanena-
pahātabbahetukā   dhammā   nadassanenapahātabbahetukā   dhammā
bhāvanāyapahātabbahetukā  dhammā  nabhāvanāyapahātabbahetukā  dhammā
savitakkā  dhammā avitakkā dhammā savicārā dhammā avicārā dhammā
Sappītikā  dhammā  appītikā  dhammā  pītisahagatā dhammā napītisahagatā
dhammā  sukhasahagatā  dhammā  nasukhasahagatā  dhammā  upekkhāsahagatā
dhammā  naupekkhāsahagatā  dhammā  kāmāvacarā  dhammā nakāmāvacarā
dhammā  rūpāvacarā  dhammā  narūpāvacarā  dhammā arūpāvacarā dhammā
naarūpāvacarā  dhammā  pariyāpannā  dhammā  apariyāpannā  dhammā
niyyānikā  dhammā aniyyānikā dhammā niyatā dhammā aniyatā dhammā
sauttarā dhammā anuttarā dhammā saraṇā dhammā araṇā dhammā.
             Piṭṭhidukaṃ.
           Abhidhammamātikā.
   [15]  Vijjābhāgino  dhammā  avijjābhāgino dhammā vijjūpamā
dhammā  vajirūpamā  dhammā  bālā  dhammā  paṇḍitā  dhammā kaṇhā
dhammā  sukkā  dhammā  tapaniyā  dhammā atapaniyā dhammā adhivacanā
dhammā  adhivacanapathā  dhammā  nirutti  dhammā  niruttipathā  dhammā
paññatti  dhammā  paññattipathā  dhammā  nāmañca  rūpañca avijjā ca
bhavataṇhā ca bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca sassatadiṭṭhi ca ucchedadiṭṭhi ca
antavādiṭṭhi   ca   anantavādiṭṭhi   ca   pubbantānudiṭṭhi   ca
aparantānudiṭṭhi  ca  ahirikañca  anottappañca  hiri  ca  ottappañca
dovacassatā  ca  pāpamittatā  ca sovacassatā ca kalyāṇamittatā ca
āpattikusalatā  ca  āpattivuṭṭhānakusalatā  ca  samāpattikusalatā  ca
samāpattivuṭṭhānakusalatā   ca   dhātukusalatā  ca  manasikārakusalatā
Ca  āyatanakusalatā  ca  paṭiccasamuppādakusalatā  ca  ṭhānakusalatā
ca  aṭṭhānakusalatā  ca  ājjavo  ca  maddavo  ca  khanti  ca
soraccañca  sākhalyañca  paṭisanthāro  ca  indriyesuaguttadvāratā ca
bhojane  amattaññutā  ca  indriyesu  guttadvāratā  ca  bhojane
mattaññutā  ca  muṭṭhasaccañca  asampajaññañca  sati  ca  sampajaññañca
paṭisaṅkhānabalañca   bhāvanābalañca   samatho   ca  vipassanā  ca
samathanimittañca    paggāhanimittañca    paggāhoca   avikkhepoca
sīlavipatti ca diṭṭhivipatti ca sīlasampadā ca diṭṭhisampadā ca sīlavisuddhi ca
diṭṭhivisuddhi  ca  diṭṭhivisuddhi  kho  pana  yathādiṭṭhissa  ca  padhānaṃ
saṃvego ca saṃvejaniyesu ṭhānesu saṃviggassa ca yoniso padhānaṃ asantuṭṭhatā
ca kusalesu dhammesu appaṭivānitā ca padhānasmiṃ vijjā ca vimutti ca
khaye ñāṇaṃ anuppāde ñāṇanti.
             Suttantamātikā.
             Mātikā niṭṭhitā
                -------
             Cittuppādakaṇḍaṃ
              padabhājanīyaṃ
   [16]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā saddārammaṇaṃ vā gandhārammaṇaṃ vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ hoti sammādiṭṭhi hoti sammāsaṅkappo hoti sammāvāyāmo
hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi  hoti  saddhābalaṃ  hoti
viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ  hoti  paññābalaṃ  hoti
hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso  hoti
amoho  hoti  anabhijjhā  hoti  abyāpādo  hoti  sammādiṭṭhi
hoti  hirī  hoti  ottappaṃ hoti kāyappassaddhi hoti cittappassaddhi
hoti  kāyalahutā  hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti
cittamudutā  hoti  kāyakammaññatā  hoti  cittakammaññatā  hoti
kāyapāguññatā  hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti
Cittujukatā  hoti  sati  hoti  sampajaññaṃ  hoti  samatho  hoti
vipassanā  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā kusalā.
   [17]  Katamo  tasmiṃ  samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [18]  Katamā  tasmiṃ  samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ   cetasikaṃ   sātaṃ   cetasikaṃ  sukhaṃ
cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā sukhā
vedanā ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [19]  Katamā  tasmiṃ  samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā      saññā      sañjānanā
sañjānitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [20]  Katamā  tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [21] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ mano
mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho tajjā manoviññāṇadhātu idaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti.
   [22]  Katamo  tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
Takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [23] Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [24]  Katamā tasmiṃ samaye pīti hoti yā tasmiṃ samaye pīti
pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   [25] Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   [26]  Katamā  tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [27]  Katamaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti.
   [28]  Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo
Ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
idaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti.
   [29]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye satindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  idaṃ  tasmiṃ samaye
satindriyaṃ hoti.
   [30] Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   idaṃ  tasmiṃ
samaye samādhindriyaṃ hoti.
   [31]  Katamaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko  paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi idaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti.
   [32]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
Viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [33]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   [34]  Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [35]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti  yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi
hoti.
   [36]  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ
samaye takko vitakko saṅkappo appanā byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti.
   [37]  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāvāyāmo hoti yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye sammāvāyāmo hoti.
   [38]  Katamā tasmiṃ samaye sammāsati hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  ayaṃ  tasmiṃ samaye
sammāsati hoti.
   [39]  Katamo  tasmiṃ  samaye  sammāsamādhi  hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye sammāsamādhi hoti.
   [40]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti.
   [41]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   sammāvāyāmo
Idaṃ tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti.
   [42]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  satibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  idaṃ  tasmiṃ samaye
satibalaṃ hoti.
   [43]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   idaṃ  tasmiṃ
samaye samādhibalaṃ hoti.
   [44]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā
paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko
paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi idaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti.
   [45]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  hirībalaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
idaṃ tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti.
   [46]  Katamaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
Ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti.
   [47]  Katamo  tasmiṃ samaye alobho hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye alobho hoti.
   [48]  Katamo  tasmiṃ samaye adoso hoti yo tasmiṃ samaye
adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye adoso hoti.
   [49]  Katamo  tasmiṃ samaye amoho hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī   medhā   pariṇāyikā   vipassanā   sampajaññaṃ   patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  amoho  kusalamūlaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye amoho hoti.
   [50]  Katamā tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti.
   [51] Katamo tasmiṃ samaye abyāpādo hoti yo tasmiṃ samaye
Adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye abyāpādo hoti.
   [52] Katamā tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko  paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho
dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   [53]  Katamā  tasmiṃ  samaye  hirī  hoti  yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
ayaṃ tasmiṃ samaye hirī hoti.
   [54]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye ottappaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappaṃ hoti.
   [55]  Katamā  tasmiṃ  samaye  kāyappassaddhi hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  passaddhi
paṭippassaddhi   passambhanā  paṭippassambhanā  paṭippassambhitattaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye kāyappassaddhi hoti.
   [56]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittappassaddhi hoti yā tasmiṃ
Samaye   viññāṇakkhandhassa   passaddhi   paṭippassaddhi   passambhanā
paṭippassambhanā  paṭippassambhitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  cittappassaddhi
hoti.
   [57] Katamā tasmiṃ samaye kāyalahutā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa lahutā lahupariṇāmatā
adandhanatā   avitthanatā   ayaṃ   tasmiṃ   samaye   kāyalahutā
hoti.
   [58] Katamā tasmiṃ samaye cittalahutā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa   lahutā  lahupariṇāmatā  adandhanatā  avitthanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittalahutā hoti.
   [59] Katamā tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  mudutā  maddavatā
akakkhaḷatā akathinatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti.
   [60] Katamā tasmiṃ samaye cittamudutā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa  mudutā  maddavatā  akakkhaḷatā  akathinatā  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittamudutā hoti.
   [61]  Katamā  tasmiṃ  samaye kāyakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  kammaññatā
kammaññattaṃ  kammaññabhāvo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  kāyakammaññatā
hoti.
   [62]  Katamā  tasmiṃ  samaye cittakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  kammaññatā  kammaññattaṃ  kammaññabhāvo
ayaṃ tasmiṃ samaye cittakammaññatā hoti.
   [63]  Katamā  tasmiṃ  samaye kāyapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  paguṇatā
paguṇattaṃ paguṇabhāvo ayaṃ tasmiṃ samaye kāyapāguññatā hoti.
   [64]  Katamā  tasmiṃ  samaye cittapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  paguṇatā  paguṇattaṃ  paguṇabhāvo  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittapāguññatā hoti.
   [65] Katamā tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  ujutā  ujukatā
ajimhatā avaṅkatā akuṭilatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti.
   [66] Katamā tasmiṃ samaye cittujukatā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa  ujutā  ujukatā  ajimhatā  avaṅkatā  akuṭilatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittujukatā hoti.
   [67]  Katamā tasmiṃ samaye sati hoti yā tasmiṃ samaye sati
anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
sati satindriyaṃ satibalaṃ sammāsati ayaṃ tasmiṃ samaye sati hoti.
   [68]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye sampajaññaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
Paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  idaṃ  tasmiṃ  samaye  sampajaññaṃ
hoti.
   [69]  Katamo  tasmiṃ  samaye samatho hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   ayaṃ  tasmiṃ
samaye samatho hoti.
   [70]  Katamā tasmiṃ samaye vipassanā hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi ayaṃ tasmiṃ samaye vipassanā hoti.
   [71]  Katamo tasmiṃ samaye paggāho hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
Anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye paggāho hoti.
   [72] Katamo tasmiṃ samaye avikkhepo hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   sammāsamādhi   ayaṃ  tasmiṃ
samaye avikkhepo hoti.
   [73] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
           Padabhājanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
           Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [74] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  pañcaṅgiko  maggo  hoti  satta
balāni honti tayo hetū honti eko phasso hoti ekā vedanā
hoti  ekā  saññā hoti ekā cetanā hoti ekaṃ cittaṃ hoti
eko vedanākkhandho hoti eko saññākkhandho hoti eko saṅkhārakkhandho
hoti  eko  viññāṇakkhandho  hoti  ekaṃ  manāyatanaṃ  hoti
ekaṃ  manindriyaṃ hoti ekā manoviññāṇadhātu hoti ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
   [75] Katame tasmiṃ samaye cattāro khandhā honti vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  .  katamo  tasmiṃ
samaye  vedanākkhandho hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ
sukhaṃ  cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā
vedanā  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  vedanākkhandho hoti . katamo tasmiṃ
samaye  saññākkhandho  hoti  yā  tasmiṃ  samaye saññā sañjānanā
sañjānitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saññākkhandho hoti.
   {75.1} Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko vicāro pīti cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ
samādhibalaṃ   paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  alobho  adoso
amoho   anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi  hirī  ottappaṃ
kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā  kāyamudutā
cittamudutā   kāyakammaññatā   cittakammaññatā   kāyapāguññatā
cittapāguññatā  kāyujukatā  cittujukatā  sati  sampajaññaṃ  samatho
vipassanā  paggāho  avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi   paṭiccasamuppannā  arūpinodhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye  saṅkhārakkhandho  hoti . katamo tasmiṃ samaye viññāṇakkhandho
Hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
ayaṃ tasmiṃ samaye viññāṇakkhandho hoti . ime tasmiṃ samaye cattāro
khandhā honti.
   [76]  Katamāni  tasmiṃ  samaye  dvāyatanāni honti manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ  .  katamaṃ  tasmiṃ  samaye  manāyatanaṃ  hoti  yaṃ  tasmiṃ
samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye  manāyatanaṃ  hoti  .  katamaṃ  tasmiṃ samaye dhammāyatanaṃ hoti
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  idaṃ  tasmiṃ  samaye
dhammāyatanaṃ hoti. Imāni tasmiṃ samaye dvāyatanāni honti.
   [77] Katamā tasmiṃ samaye dve dhātuyo honti manoviññāṇadhātu
dhammadhātu  .  katamā  tasmiṃ  samaye  manoviññāṇadhātu  hoti
yaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  manoviññāṇadhātu  hoti . katamā tasmiṃ samaye
dhammadhātu   hoti  vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  dhammadhātu  hoti  . imā tasmiṃ samaye dve
dhātuyo honti.
   [78] Katame tasmiṃ samaye tayo āhārā honti phassāhāro
Manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  .  katamo  tasmiṃ  samaye
phassāhāro  hoti  yo  tasmiṃ  samaye  phasso  phusanā  samphusanā
samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phassāhāro  hoti  .  katamo
tasmiṃ  samaye  manosañcetanāhāro  hoti yā tasmiṃ samaye cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  manosañcetanāhāro
hoti  . katamo tasmiṃ samaye viññāṇāhāro hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
viññāṇāhāro hoti. Ime tasmiṃ samaye tayo āhārā honti.
   [79]  Katamāni  tasmiṃ samaye aṭṭhindriyāni honti saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ   satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ
somanassindriyaṃ jīvitindriyaṃ . katamaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti yā
tasmiṃ  samaye  saddhā  saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā
saddhindriyaṃ saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti.
   {79.1} Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti yo tasmiṃ samaye cetasiko
viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho ussoḷhī
thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā  anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ  sammāvāyāmo  idaṃ
tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti.
   {79.2}   Katamaṃ   tasmiṃ   samaye   satindriyaṃ   hoti
yā  tasmiṃ  samaye  sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā
Dhāraṇatā    apilāpanatā   asammusanatā   sati   satindriyaṃ
satibalaṃ sammāsati idaṃ tasmiṃ samaye satindriyaṃ hoti.
   {79.3}  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
idaṃ tasmiṃ samaye samādhindriyaṃ hoti.
   {79.4} Katamaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā
paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko
paññāobhāso  paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi idaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti.
   {79.5} Katamaṃ tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
manindriyaṃ hoti.
   {79.6}  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ  hoti  yaṃ
tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ sātaṃ
sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   {79.7} Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti  yapanā  yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā
jīvitaṃ   jīvitindriyaṃ   idaṃ   tasmiṃ   samaye   jīvitindriyaṃ
Hoti. Imāni tasmiṃ samaye aṭṭhindriyāni honti.
   [80] Katamaṃ tasmiṃ samaye pañcaṅgikaṃ jhānaṃ hoti vitakko vicāro pīti
sukhaṃ cittassekaggatā.
   {80.1} Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye takko
vitakko saṅkappo appanā byappanā cetaso abhiniropanā sammāsaṅkappo
ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   {80.2} Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye cāro
vicāro  anuvicāro  upavicāro  cittassa  anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   {80.3} Katamā tasmiṃ samaye pīti hoti yā tasmiṃ samaye pīti
pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   {80.4} Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ sātaṃ
cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā
sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   {80.5} Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  cittassekaggatā  hoti  .  idaṃ tasmiṃ samaye
pañcaṅgikaṃ jhānaṃ hoti.
   [81] Katamo tasmiṃ samaye pañcaṅgiko maggo hoti sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  katamā
Tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ samaye paññā pajānanā
vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā  upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā
paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā
pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko  paññāobhāso
paññāpajjoto   paññāratanaṃ   amoho   dhammavicayo  sammādiṭṭhi
ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   {81.1} Katamo tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti.
   {81.2} Katamo tasmiṃ samaye sammāvāyāmo hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ sammāvāyāmo ayaṃ tasmiṃ
samaye sammāvāyāmo hoti.
   {81.3} Katamā tasmiṃ samaye sammāsati hoti yā tasmiṃ samaye sati
anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
sati satindriyaṃ satibalaṃ sammāsati ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsati hoti.
   {81.4}  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāsamādhi hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
Ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsamādhi hoti . ayaṃ tasmiṃ samaye pañcaṅgiko
maggo hoti.
   [82]  Katamāni  tasmiṃ  samaye satta balāni honti saddhābalaṃ
viriyabalaṃ satibalaṃ samādhibalaṃ paññābalaṃ hirībalaṃ ottappabalaṃ.
   {82.1} Katamaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye saddhā
saddahanā  okappanā  abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ  saddhābalaṃ
idaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti.
   {82.2} Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye cetasiko
viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho ussoḷhī
thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā  anikkhittacchandatā  anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho  viriyaṃ  viriyindriyaṃ  viriyabalaṃ sammāvāyāmo idaṃ tasmiṃ
samaye viriyabalaṃ hoti.
   {82.3} Katamaṃ tasmiṃ samaye satibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye sati
anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā apilāpanatā asammusanatā
sati satindriyaṃ satibalaṃ sammāsati idaṃ tasmiṃ samaye satibalaṃ hoti.
   {82.4} Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye cittassa
ṭhiti  saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā samatho
samādhindriyaṃ samādhibalaṃ sammāsamādhi idaṃ tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti.
   {82.5} Katamaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye paññā
pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā paccupalakkhaṇā
paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā
Pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ
paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko  paññāobhāso
paññāpajjoto   paññāratanaṃ   amoho   dhammavicayo  sammādiṭṭhi
idaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti.
   {82.6} Katamaṃ tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye hiriyati
hiriyitabbena  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ
tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti.
   {82.7} Katamaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye ottappati
ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
idaṃ  tasmiṃ  samaye ottappabalaṃ hoti . imāni tasmiṃ samaye satta
balāni honti.
   [83] Katame tasmiṃ samaye tayo hetū honti alobho adoso
amoho.
   {83.1} Katamo tasmiṃ samaye alobho hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye alobho hoti.
   {83.2} Katamo tasmiṃ samaye adoso hoti yo tasmiṃ samaye adoso
adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso  kusalamūlaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye adoso hoti.
   {83.3} Katamo tasmiṃ samaye amoho hoti yā tasmiṃ samaye
paññā   pajānanā   vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ   kosallaṃ   nepuññaṃ
vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā
Sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ
paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto
paññāratanaṃ  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  amoho  kusalamūlaṃ ayaṃ
tasmiṃ samaye amoho hoti. Ime tasmiṃ samaye tayo hetū honti.
   [84]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko phasso hoti yo tasmiṃ
samaye  phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
eko phasso hoti.
   [85] Katamā tasmiṃ samaye ekā vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  ayaṃ  tasmiṃ samaye ekā
vedanā hoti 1-.
   [86] Katamā tasmiṃ samaye ekā saññā hoti yā tasmiṃ samaye
saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  ekā
saññā hoti 2-.
   [87] Katamā tasmiṃ samaye ekā cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye ekā cetanā
hoti 3-.
@Footnote:1-2-3 imāni padabhājanāni purimehi na samenti. tattha hi
@tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajanti ca tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajāti
@ca dissati. tasmā tattha atirekaṃ vā idha ūnaṃ vā siyā.
   [88] Katamaṃ tasmiṃ samaye ekaṃ cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye  ekaṃ
cittaṃ hoti.
   [89]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko vedanākkhandho hoti yaṃ
tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā ayaṃ tasmiṃ samaye
eko vedanākkhandho hoti.
   [90]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko saññākkhandho hoti yā
tasmiṃ  samaye  saññā  sañjānanā  sañjānitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
eko saññākkhandho hoti.
   [91] Katamo tasmiṃ samaye eko saṅkhārakkhandho hoti phasso
cetanā  vitakko vicāro pīti cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi saddhābalaṃ viriyabalaṃ
satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  alobho adoso
amoho   anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi  hirī  ottappaṃ
kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā  kāyamudutā
cittamudutā   kāyakammaññatā   cittakammaññatā   kāyapāguññatā
cittapāguññatā  kāyujukatā  cittujukatā  sati  sampajaññaṃ  samatho
Vipassanā  paggāho  avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
eko saṅkhārakkhandho hoti.
   [92]  Katamo  tasmiṃ  samaye eko viññāṇakkhandho hoti yaṃ
tasmiṃ  samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu
ayaṃ tasmiṃ samaye eko viññāṇakkhandho hoti.
   [93]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ekaṃ manāyatanaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye ekaṃ manāyatanaṃ hoti.
   [94]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ekaṃ manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye ekaṃ manindriyaṃ hoti.
   [95]  Katamā  tasmiṃ samaye ekā manoviññāṇadhātu hoti yaṃ
tasmiṃ  samaye  cittaṃ  mano  mānasaṃ  .pe. tajjā manoviññāṇadhātu
ayaṃ tasmiṃ samaye ekā manoviññāṇadhātu hoti.
   [96] Katamaṃ tasmiṃ samaye ekaṃ dhammāyatanaṃ hoti vedanākkhandho
Saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ tasmiṃ samaye ekaṃ dhammāyatanaṃ hoti.
   [97] Katamā tasmiṃ samaye ekā dhammadhātu hoti vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  ekā dhammadhātu
hoti.
   [98] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
           Koṭṭhāsavāraṃ.
   [99]  Tasmiṃ  kho  pana samaye dhammā honti khandhā honti
āyatanāni  honti  dhātuyo  honti  āhārā  honti  indriyāni
honti  jhānaṃ  hoti  maggo  hoti  balāni  honti  hetū honti
phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā  hoti  cetanā hoti cittaṃ
hoti  vedanākkhandho  hoti  saññākkhandho  hoti  saṅkhārakkhandho
hoti  viññāṇakkhandho  hoti  manāyatanaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti
manoviññāṇadhātu  hoti  dhammāyatanaṃ  hoti  dhammadhātu  hoti  ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā.
   [100]  Katame  tasmiṃ  samaye  dhammā honti vedanākkhandho
saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime  tasmiṃ  samaye
dhammā honti.
   [101]  Katame  tasmiṃ  samaye  khandhā honti vedanākkhandho
Saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime  tasmiṃ  samaye
khandhā honti.
   [102]  Katamāni  tasmiṃ  samaye  āyatanāni honti manāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ imāni tasmiṃ samaye āyatanāni honti.
   [103]  Katamā  tasmiṃ samaye dhātuyo honti manoviññāṇadhātu
dhammadhātu imā tasmiṃ samaye dhātuyo honti.
   [104]  Katame  tasmiṃ  samaye  āhārā honti phassāhāro
manosañcetanāhāro  viññāṇāhāro  ime  tasmiṃ  samaye  āhārā
honti.
   [105]  Katamāni  tasmiṃ  samaye indriyāni honti saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ   satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ
somanassindriyaṃ jīvitindriyaṃ imāni tasmiṃ samaye indriyāni honti.
   [106]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  jhānaṃ  hoti vitakko vicāro
pīti sukhaṃ cittassekaggatā idaṃ tasmiṃ samaye jhānaṃ hoti.
   [107] Katamo tasmiṃ samaye maggo hoti sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo   sammāsati   sammāsamādhi  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
maggo hoti.
   [108] Katamāni tasmiṃ samaye balāni honti saddhābalaṃ viriyabalaṃ
satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ  imāni  tasmiṃ
samaye balāni honti.
   [109]  Katame  tasmiṃ  samaye hetū honti alobho adoso
amoho ime tasmiṃ samaye hetū honti.
   [110]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye phasso hoti.
   [111]  Katamā tasmiṃ samaye vedanā hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye vedanā hoti.
   [112]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye saññā hoti.
   [113]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti .pe. ayaṃ tasmiṃ
samaye cetanā hoti.
   [114]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ hoti .pe. idaṃ tasmiṃ
samaye cittaṃ hoti.
   [115]  Katamo tasmiṃ samaye vedanākkhandho hoti .pe. ayaṃ
tasmiṃ samaye vedanākkhandho hoti.
   [116]  Katamo  tasmiṃ samaye saññākkhandho hoti .pe. ayaṃ
tasmiṃ samaye saññākkhandho hoti.
   [117]  Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti.
   [118]  Katamo  tasmiṃ  samaye  viññāṇakkhandho  hoti .pe.
Ayaṃ tasmiṃ samaye viññāṇakkhandho hoti.
   [119]  Katamaṃ tasmiṃ samaye manāyatanaṃ hoti .pe. idaṃ tasmiṃ
samaye manāyatanaṃ hoti.
   [120]  Katamaṃ tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti .pe. idaṃ tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [121]  Katamā  tasmiṃ  samaye  manoviññāṇadhātu hoti .pe.
Ayaṃ tasmiṃ samaye manoviññāṇadhātu hoti.
   [122]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye dhammāyatanaṃ hoti vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ tasmiṃ samaye dhammāyatanaṃ hoti.
   [123]  Katamā  tasmiṃ  samaye dhammadhātu hoti vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho ayaṃ tasmiṃ samaye dhammadhātu hoti.
   [124] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
           Suññatavāro.
            Paṭhamaṃ cittaṃ.
   [125]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
            Dutiyaṃ cittaṃ.
   [126]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti sammāsaṅkappo
hoti   sammāvāyāmo   hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi
hoti  saddhābalaṃ  hoti  viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ
hoti  hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso
hoti  anabhijjhā  hoti  abyāpādo  hoti  hirī  hoti  ottappaṃ
hoti   kāyappassaddhi  hoti  cittappassaddhi  hoti  kāyalahutā
hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti  cittamudutā  hoti
kāyakammaññatā   hoti   cittakammaññatā   hoti  kāyapāguññatā
hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti  cittujukatā  hoti
sati  hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo hoti ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā.
   [127] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti sattindriyāni
Honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko maggo hoti cha balāni
honti  dve  hetū  honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [128] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ samādhibalaṃ hirībalaṃ
ottappabalaṃ   alobho  adoso  anabhijjhā  abyāpādo  hirī
ottappaṃ   kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā
kāyamudutā  cittamudutā  kāyakammaññatā  cittakammaññatā kāyapāguññatā
cittapāguññatā    kāyujukatā   cittujukatā   sati   samatho
paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
            Tatiyaṃ cittaṃ.
   [129]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
Rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
           Catutthaṃ cittaṃ.
   [130]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā saddārammaṇaṃ vā gandhārammaṇaṃ vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  upekkhindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ hoti sammādiṭṭhi hoti sammāsaṅkappo hoti sammāvāyāmo
hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi  hoti  saddhābalaṃ  hoti
viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ  hoti  paññābalaṃ  hoti
hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso  hoti
amoho  hoti  anabhijjhā  hoti abyāpādo hoti sammādiṭṭhi hoti
hirī  hoti  ottappaṃ  hoti  kāyappassaddhi  hoti  cittappassaddhi
hoti  kāyalahutā  hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti
cittamudutā  hoti  kāyakammaññatā  hoti  cittakammaññatā  hoti
Kāyapāguññatā  hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti
cittujukatā  hoti  sati  hoti  sampajaññaṃ  hoti  samatho  hoti
vipassanā  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā kusalā.
   [131]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso  phusanā  samphusanā  samphusitattaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .  katamā  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  vedanā  hoti  .pe.  katamā  tasmiṃ samaye
upekkhā hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ   vedayitaṃ   cetosamphassajā   adukkhamasukhā  vedanā
ayaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhā  hoti  .pe.  katamaṃ  tasmiṃ samaye
upekkhindriyaṃ  hoti  yaṃ  tasmiṃ  samaye  cetasikaṃ nevasātaṃ nāsātaṃ
cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā
vedanā  idaṃ  tasmiṃ  samaye  upekkhindriyaṃ hoti . ye vā pana
tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā
ime dhammā kusalā.
   [132] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
Honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ hoti pañcaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [133]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ
viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ alobho
adoso   amoho   anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi  hirī
ottappaṃ   kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā
kāyamudutā    cittamudutā    kāyakammaññatā    cittakammaññatā
kāyapāguññatā   cittapāguññatā   kāyujukatā   cittujukatā  sati
sampajaññaṃ  samatho  vipassanā  paggāho  avikkhepo  ye  vā
pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino
dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā
viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti  .pe.
Ime dhammā kusalā .pe.
           Pañcamaṃ cittaṃ.
   [134]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
            Chaṭṭhaṃ cittaṃ.
   [135]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ
vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ yaṃ vā panārabbha tasmiṃ samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti upekkhā hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti manindriyaṃ hoti upekkhindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti sammāsaṅkappo
hoti   sammāvāyāmo   hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi
hoti  saddhābalaṃ  hoti  viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ
hoti  hirībalaṃ  hoti  ottappabalaṃ  hoti  alobho  hoti  adoso
hoti  anabhijjhā  hoti  abyāpādo  hoti  hirī  hoti  ottappaṃ
hoti   kāyappassaddhi  hoti  cittappassaddhi  hoti  kāyalahutā
hoti  cittalahutā  hoti  kāyamudutā  hoti  cittamudutā  hoti
kāyakammaññatā   hoti   cittakammaññatā   hoti  kāyapāguññatā
Hoti  cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti  cittujukatā  hoti
sati  hoti  samatho  hoti  paggāho  hoti  avikkhepo hoti ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [136] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti sattindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko maggo hoti cha balāni
honti dve hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [137]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vitakko  vicāro  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ
hirībalaṃ  ottappabalaṃ  alobho  adoso  anabhijjhā  abyāpādo
hirī  ottappaṃ  kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā
kāyamudutā    cittamudutā    kāyakammaññatā    cittakammaññatā
kāyapāguññatā   cittapāguññatā   kāyujukatā   cittujukatā  sati
samatho  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
Ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
           Sattamaṃ cittaṃ.
   [138]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  sasaṅkhārena
rūpārammaṇaṃ  vā  .pe.  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ vā panārabbha
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā .pe.
           Aṭṭhamaṃ cittaṃ.
        Kāmāvacaraaṭṭhamahākusalacittāni.
           Dutiyabhāṇavāraṃ.
             ---------
   [139]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā 1-.
   [140]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
@Footnote: 1 ito paraṃ evarūpe peyyāle pariyosāne ime dhammā kusalāti idamettha veditabbaṃ.
Ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti
saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  pīti hoti sukhaṃ hoti
cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ
hoti samādhindriyaṃ hoti paññindriyaṃ hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ
hoti   jīvitindriyaṃ   hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo
hoti   .pe.   paggāho   hoti  avikkhepo  hoti  ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [141] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [142]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
.pe.  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
Ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
   [143]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  pītiyā  ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ hoti
paññindriyaṃ  hoti manindriyaṃ hoti somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ
hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.  paggāho
hoti  avikkhepo  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [144] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [145]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
Cetanā cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [146]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ    upekkhāsatipārisuddhiṃ    catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
vedanā  hoti  saññā  hoti  cetanā hoti cittaṃ hoti upekkhā
hoti  cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti
satindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ  hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ
hoti  upekkhindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti
sammāvāyāmo  hoti  .pe.  paggāho hoti avikkhepo hoti ye
vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā arūpino
dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [147] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
Honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [148]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā cittassekaggatā saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
            Catukkanayo.
   [149]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   [150]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  avitakkaṃ  vicāramattaṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti vedanā
hoti  saññā  hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  vicāro hoti
pīti  hoti  sukhaṃ  hoti  cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ  hoti
Viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ hoti paññindriyaṃ
hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti
sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.  paggāho  hoti
avikkhepo  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ  samaye  aññepi  atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [151] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  caturaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti  caturaṅgiko  maggo  hoti  satta
balāni  honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [152]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  vicāro  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ   samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi
sammāvāyāmo  .pe.  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā ṭhapetvā
vedanākkhandhaṃ  ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ
tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [153]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
Bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti vedanā hoti saññā
hoti cetanā hoti cittaṃ hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.
Paggāho  hoti  avikkhepo  hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye
aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime  dhammā
kusalā .pe.
   [154] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  tivaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti .pe. Ekaṃ dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [155]  Katamo  tasmiṃ  samaye  saṅkhārakkhandho  hoti phasso
cetanā  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ
samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
.pe.  paggāho  avikkhepo  ye  vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
Ṭhapetvā   saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [156]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  pītiyā  ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā hoti
saddhindriyaṃ  hoti  viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti  paññindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti
jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti  .pe.
Paggāho hoti avikkhepo hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [157] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti  tayo  hetū  honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [158] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
Paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [159]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sukhassa  ca pahānā .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti upekkhā hoti cittassekaggatā
hoti saddhindriyaṃ hoti viriyindriyaṃ hoti satindriyaṃ hoti samādhindriyaṃ
hoti   paññindriyaṃ   hoti   manindriyaṃ   hoti  upekkhindriyaṃ
hoti  jīvitindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāvāyāmo  hoti
.pe.  paggāho  hoti  avikkhepo  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [160] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti tayo āhārā honti aṭṭhindriyāni
honti  duvaṅgikaṃ  jhānaṃ  hoti caturaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti  tayo  hetū  honti  eko  phasso  hoti  .pe. ekaṃ
dhammāyatanaṃ  hoti  ekā  dhammadhātu  hoti  ye  vā  pana tasmiṃ
Samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā .pe.
   [161] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ   jīvitindriyaṃ   sammādiṭṭhi   sammāvāyāmo   .pe.
Paggāho  avikkhepo  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ ṭhapetvā
saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā viññāṇakkhandhaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
            Pañcakanayo.
   [162]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [163]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [164]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
Viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [165]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [166]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
           Catasso paṭipadā.
   [167]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [168]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
Maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [169]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [170]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [171]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.
Parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
          Cattāri ārammaṇāni.
   [172]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {172.1}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā
kusalā.
   {172.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {172.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [173]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   parittaṃ   parittārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {173.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {173.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {173.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ    khippābhiññaṃ    appamāṇaṃ    appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime
dhammā kusalā.
   [174]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā.
   {174.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
Sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {174.2}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {174.3}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   [175]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ
samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā
kusalā  .  katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā  kusalā  .  katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
Maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā  kusalā  .  katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   [176]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ
parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ
appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  Sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ
.pe.   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ
paṭhavīkasiṇaṃ    .pe.    sukhāpaṭipadaṃ    khippābhiññaṃ   parittaṃ
parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ
appamāṇārammaṇaṃ   paṭhavīkasiṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  paṭhavīkasiṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Soḷasakkhattukaṃ.
   [177]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  āpokasiṇaṃ  .pe.  tejokasiṇaṃ  .pe.  vāyokasiṇaṃ  .pe.
Nīlakasiṇaṃ  .pe.  pītakasiṇaṃ  .pe.  lohitakasiṇaṃ  .pe.  odātakasiṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.
Ime dhammā kusalā.
         Aṭṭhakasiṇaṃ soḷasakkhattukaṃ.
   [178]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
Tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā . katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ arūpasaññī
bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [179]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ
Arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati parittāni tāni abhibhuyya jānāmi
passāmīti  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {179.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
           Catasso paṭipadā.
   [180]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
Abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {180.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {180.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
.pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
.pe.  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Dve ārammaṇāni.
   [181]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {181.1}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati parittāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ
parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ parittārammaṇaṃ
tasmiṃ   samaye   phasso   hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya      jānāmi      passāmīti      vivicceva
Kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.5} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.6} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {181.7}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati parittāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhāyaṃ   upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appamāṇaṃ
parittārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {181.8}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ    bhāveti    ajjhattaṃ    arūpasaññī    bahiddhā
Rūpāni  passati  parittāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ
.pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ   parittārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  parittaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ  parittārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ
parittārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ appamāṇaṃ parittārammaṇaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.
Ime dhammā kusalā.
           Aṭṭhakkhattukaṃ.
   [182]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā
kusalā  .  katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  parittāni
Suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
          Idampi aṭṭhakkhattukaṃ.
   [183]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā . katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ arūpasaññī
bahiddhā   rūpāni   passati   appamāṇāni   tāni   abhibhuyya
jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ
.pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ
.pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [184]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
Jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni tāni
abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {184.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ
Jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ
jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Catasso paṭipadā.
   [185]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {185.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {185.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. Catutthaṃ jhānaṃ .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. Pañcamaṃ
Jhānaṃ   upasampajja   viharati  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  .pe.
Appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Dve ārammaṇāni.
   [186]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   appamāṇaṃ
appamāṇārammaṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {186.2}  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati
appamāṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
parittaṃ appamāṇārammaṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja   viharati   dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ
appamāṇārammaṇaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {186.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.5} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ appamāṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.6} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ   samaye   phasso   hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.7} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ appamāṇaṃ appamāṇārammaṇaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {186.8} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  parittaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ
parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   dukkhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ
appamāṇaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ
parittaṃ   appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ
appamāṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  parittaṃ
appamāṇārammaṇaṃ   .pe.   sukhāpaṭipadaṃ   khippābhiññaṃ   appamāṇaṃ
Appamāṇārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Aparaṃ aṭṭhakkhattukaṃ.
   [187]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  appamāṇāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati tasmiṃ samaye phasso
hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā kusalā .
Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ bhāveti
ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni suvaṇṇadubbaṇṇāni
tāni    abhibhuyya    jānāmi   passāmīti   vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
          Idampi aṭṭhakkhattukaṃ.
   [188]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  nīlāni
nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
Viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe.  ime  dhammā  kusalā  .  katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ
samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā
rūpāni  passati  pītāni  pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni
.pe.  lohitakāni  lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni lohitakanibhāsāni
.pe.    odātāni    odātavaṇṇāni    odātanidassanāni
odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya jānāmi passāmīti vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
       Imānipi abhibhāyatanāni soḷasakkhattukāni.
   [189]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  rūpī  rūpāni  passati  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā . katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti ajjhattaṃ arūpasaññī
bahiddhā  rūpāni  passati  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā . katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ bhāveti subhanti vivicceva
kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye
Phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
      Imānipi tīṇi vimokkhāni soḷasakkhattukāni.
   [190]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
mettāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {190.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
mettāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā . katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
mettāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {190.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
mettāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime
dhammā kusalā.
   {190.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  avitakkaṃ vicāramattaṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  mettāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā kusalā . katame dhammā kusalā yasmiṃ
Samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  mettāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā
kusalā.
   {190.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  pītiyā  ca  virāgā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  mettāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {190.5} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
karuṇāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {190.6} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
karuṇāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {190.7} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
muditāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
   {190.8} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
muditāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {190.9} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sukhassa  ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
upekkhāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe.
Ime dhammā kusalā.
     Cattāri brahmavihārajjhānāni soḷasakkhattukāni.
   [191]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  uddhumātakasaññāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā . katame dhammā kusalā
yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe.
Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati vinīlakasaññāsahagataṃ .pe. Vipubbakasaññāsahagataṃ
.pe.   vicchiddakasaññāsahagataṃ   .pe.   vikkhāyitakasaññāsahagataṃ
.pe.   vikkhittakasaññāsahagataṃ   .pe.   hatavikkhittakasaññāsahagataṃ
.pe.    lohitakasaññāsahagataṃ    .pe.    puḷuvakasaññāsahagataṃ
.pe.   aṭṭhikasaññāsahagataṃ   tasmiṃ   samaye   phasso   hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
         Asubhajjhānaṃ soḷasakkhattukaṃ.
             Rūpāvacarakusalaṃ.
   [192] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ākāsānañcāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa
ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati upekkhāsahagataṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā
kusalā.
   {192.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  viññāṇañcāyatana-
saññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  upekkhāsahagataṃ  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {192.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  ākiñcaññāyatana-
saññāsahagataṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
upekkhāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime
dhammā kusalā.
   {192.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatana-
saññāsahagataṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
upekkhāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime
dhammā kusalā.
       Cattāri arūpajjhānāni soḷasakkhattukāni.
            Arūpāvacarakusalaṃ.
             ------------
   [193]  Katame  dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  ñāṇasampayuttaṃ  hīnaṃ  .pe.
Majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ
.pe.  cittādhipateyyaṃ  .pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ
hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. Majjhimaṃ
.pe.  paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {193.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ
cittaṃ  uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārena .pe.
Somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ  .pe.  somanassasahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ .pe. upekkhāsahagataṃ
ñāṇasampayuttaṃ  sasaṅkhārena  .pe.  upekkhāsahagataṃ  ñāṇavippayuttaṃ
.pe.   upekkhāsahagataṃ   ñāṇavippayuttaṃ   sasaṅkhārena   hīnaṃ
.pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  .pe.
Viriyādhipateyyaṃ   .pe.  cittādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
Hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Kāmāvacarakusalaṃ.
   [194]  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
paṭhavīkasiṇaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ
.pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ
.pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {194.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  paṭhavīkasiṇaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
.pe.  chandādhipateyyaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe. majjhimaṃ
.pe.  paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
.pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
Tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
           Rūpāvacarakusalaṃ.
   [195]  Katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ākāsānañcāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ  .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe.
Chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhammā
kusalā.
   {195.1}  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ   bhāveti   sabbaso   ākāsānañcāyatanaṃ   samatikkamma
viññāṇañcāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  hīnaṃ  .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe.
Chandādhipateyyaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe. cittādhipateyyaṃ .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
   {195.2}  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ   bhāveti   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma
ākiñcaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  hīnaṃ  .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe.
Chandādhipateyyaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe. cittādhipateyyaṃ .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  .pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ .pe.
Paṇītaṃ  .pe.  viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ
.pe.  cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {195.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ
bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatana-
saññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe. chandādhipateyyaṃ
.pe.  viriyādhipateyyaṃ  .pe.  cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ
.pe.  chandādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ .pe.
Viriyādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Cittādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  .pe.
Vīmaṃsādhipateyyaṃ  hīnaṃ  .pe.  majjhimaṃ  .pe.  paṇītaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Arūpāvacarakusalaṃ.
               ------
   [196]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  vedanā  hoti  saññā
hoti  cetanā  hoti  cittaṃ  hoti  vitakko  hoti vicāro hoti
pīti  hoti  sukhaṃ  hoti  cittassekaggatā  hoti  saddhindriyaṃ  hoti
viriyindriyaṃ  hoti  satindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ hoti paññindriyaṃ
hoti  manindriyaṃ  hoti  somanassindriyaṃ  hoti  jīvitindriyaṃ  hoti
anaññataññassāmītindriyaṃ  hoti  sammādiṭṭhi  hoti  sammāsaṅkappo
hoti  sammāvācā  hoti  sammākammanto  hoti sammāājīvo hoti
sammāvāyāmo  hoti  sammāsati  hoti  sammāsamādhi hoti saddhābalaṃ
hoti  viriyabalaṃ  hoti  satibalaṃ  hoti  samādhibalaṃ  hoti  paññābalaṃ
hoti  hirībalaṃ  hoti ottappabalaṃ hoti alobho hoti adoso hoti
Amoho  hoti  anabhijjhā  hoti abyāpādo hoti sammādiṭṭhi hoti
hirī  hoti  ottappaṃ  hoti kāyappassaddhi hoti cittappassaddhi hoti
kāyalahutā  hoti cittalahutā hoti kāyamudutā hoti cittamudutā hoti
kāyakammaññatā  hoti  cittakammaññatā  hoti  kāyapāguññatā  hoti
cittapāguññatā  hoti  kāyujukatā  hoti  cittujukatā  hoti  sati
hoti  sampajaññaṃ  hoti  samatho  hoti  vipassanā  hoti  paggāho
hoti  avikkhepo  hoti  ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi
paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
   [197]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [198]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [199]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [200]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [201] Katamaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ
mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ
viññāṇakkhandho   tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ  samaye
cittaṃ hoti.
   [202]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
sammāsaṅkappo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye vitakko
hoti.
   [203]  Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye
cāro vicāro anuvicāro upavicāro cittassa anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [204]  Katamā  tasmiṃ  samaye  pīti hoti yā tasmiṃ samaye
pīti  pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā hāso pahāso vitti odagyaṃ
attamanatā  cittassa  pītisambojjhaṅgo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  pīti
hoti.
   [205]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  sukhaṃ  hoti  yaṃ tasmiṃ samaye
cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā  idaṃ  tasmiṃ  samaye  sukhaṃ
hoti.
   [206]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
Samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
cittassekaggatā hoti.
   [207]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  saddhindriyaṃ  hoti  yā tasmiṃ
samaye  saddhā  saddahanā  okappanā abhippasādo saddhā saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhindriyaṃ hoti.
   [208]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  viriyindriyaṃ  hoti  yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ   tasmiṃ
samaye viriyindriyaṃ hoti.
   [209]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  satindriyaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  sati  anussati  paṭissati  sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye satindriyaṃ hoti.
   [210]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhindriyaṃ  hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
Samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye
samādhindriyaṃ hoti.
   [211]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  paññindriyaṃ  hoti  yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye paññindriyaṃ hoti.
   [212]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [213]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye  cetasikaṃ  sātaṃ  cetasikaṃ  sukhaṃ  cetosamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ
vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā idaṃ tasmiṃ samaye
somanassindriyaṃ hoti.
   [214]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  jīvitindriyaṃ  hoti  yo tesaṃ
arūpīnaṃ  dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā
Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [215]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  anaññataññassāmītindriyaṃ  hoti
yā  tesaṃ  dhammānaṃ  anaññātānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  appattānaṃ  aviditānaṃ
asacchikatānaṃ  sacchikiriyāya paññā pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo
sallakkhaṇā   upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ   kosallaṃ
nepuññaṃ  vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā
vipassanā   sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ
paññāsatthaṃ   paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso
paññāpajjoto   paññāratanaṃ   amoho   dhammavicayo  sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ   tasmiṃ
samaye anaññataññassāmītindriyaṃ hoti.
   [216]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   [217]  Katamo  tasmiṃ samaye sammāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ
Samaye  takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā  cetaso
abhiniropanā  sammāsaṅkappo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ
samaye sammāsaṅkappo hoti.
   [218]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammāvācā hoti yā tasmiṃ
samaye  catūhi  vacīduccaritehi  ārati virati paṭivirati veramaṇī akiriyā
akaraṇaṃ  anajjhāpatti  velāanatikkamo setughāto sammāvācā maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammāvācā hoti.
   [219]  Katamo  tasmiṃ  samaye  sammākammanto  hoti  yā
tasmiṃ  samaye  tīhi  kāyaduccaritehi  ārati  virati paṭivirati veramaṇī
akiriyā akaraṇaṃ anajjhāpatti velāanatikkamo setughāto sammākammanto
maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  sammākammanto
hoti.
   [220]  Katamo  tasmiṃ  samaye sammāājīvo hoti yā tasmiṃ
samaye  micchāājīvā  ārati virati paṭivirati veramaṇī akiriyā akaraṇaṃ
anajjhāpatti  velāanatikkamo  setughāto  sammāājīvo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammāājīvo hoti.
   [221]  Katamo  tasmiṃ samaye sammāvāyāmo hoti yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
Viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   tasmiṃ
samaye sammāvāyāmo hoti.
   [222]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammāsati  hoti  yā tasmiṃ
samaye  sati  anussati  paṭissati  sati saraṇatā dhāraṇatā apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammāsati hoti.
   [223]  Katamo  tasmiṃ  samaye  sammāsamādhi hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
sammāsamādhi hoti.
   [224]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  saddhābalaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  saddhā  saddahanā  okappanā abhippasādo saddhā saddhindriyaṃ
saddhābalaṃ idaṃ tasmiṃ samaye saddhābalaṃ hoti.
   [225]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko  viriyārambho  nikkamo  parakkamo  uyyāmo  vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ   tasmiṃ
samaye viriyabalaṃ hoti.
   [226]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye satibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye satibalaṃ hoti.
   [227]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  samādhibalaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye
samādhibalaṃ hoti.
   [228]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  paññābalaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye paññābalaṃ hoti.
   [229]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  hirībalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati   hiriyitabbena   hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye hirībalaṃ hoti.
   [230]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  ottappabalaṃ  hoti  yaṃ tasmiṃ
samaye  ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappabalaṃ hoti.
   [231]  Katamo tasmiṃ samaye alobho hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye alobho hoti.
   [232]  Katamo tasmiṃ samaye adoso hoti yo tasmiṃ samaye
adoso  adūsanā  adūsitattaṃ  abyāpādo  abyāpajjo  adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye adoso hoti.
   [233]  Katamo tasmiṃ samaye amoho hoti yā tasmiṃ samaye
paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā
bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo  paññā
paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo  paññāāloko
paññāobhāso    paññāpajjoto    paññāratanaṃ    amoho
dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye amoho hoti.
   [234] Katamā tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti yo tasmiṃ samaye
alobho  alubbhanā  alubbhitattaṃ  asārāgo asārajjanā asārajjitattaṃ
anabhijjhā alobho kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye anabhijjhā hoti.
   [235]  Katamo  tasmiṃ  samaye  abyāpādo hoti yo tasmiṃ
samaye  adoso  adūsanā adūsitattaṃ abyāpādo abyāpajjo adoso
kusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye abyāpādo hoti.
   [236]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sammādiṭṭhi  hoti yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sammādiṭṭhi hoti.
   [237]  Katamā  tasmiṃ  samaye  hirī  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā
ayaṃ tasmiṃ samaye hirī hoti.
   [238]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye ottappaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
ottappati  ottappitabbena  ottappati  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ottappaṃ hoti.
   [239]  Katamā  tasmiṃ  samaye kāyappassaddhi hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  passaddhi
paṭippassaddhi    passambhanā   paṭippassambhanā   paṭippassambhitattaṃ
Passaddhisambojjhaṅgo ayaṃ tasmiṃ samaye kāyappassaddhi hoti.
   [240]  Katamā  tasmiṃ  samaye cittappassaddhi hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa   passaddhi   paṭippassaddhi   passambhanā
paṭippassambhanā  paṭippassambhitattaṃ  passaddhisambojjhaṅgo  ayaṃ  tasmiṃ
samaye cittappassaddhi hoti.
   [241]  Katamā  tasmiṃ  samaye  kāyalahutā  hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  lahutā
lahupariṇāmatā  adandhanatā  avitthanatā  ayaṃ  tasmiṃ samaye kāyalahutā
hoti.
   [242] Katamā tasmiṃ samaye cittalahutā hoti yā tasmiṃ samaye
viññāṇakkhandhassa   lahutā  lahupariṇāmatā  adandhanatā  avitthanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittalahutā hoti.
   [243] Katamā tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  mudutā  maddavatā
akakkhaḷatā akathinatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyamudutā hoti.
   [244]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittamudutā  hoti yā tasmiṃ
samaye  viññāṇakkhandhassa  mudutā  maddavatā  akakkhaḷatā  akathinatā
ayaṃ tasmiṃ samaye cittamudutā hoti.
   [245]  Katamā  tasmiṃ samaye kāyakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  kammaññatā
Kammaññattaṃ  kammaññabhāvo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  kāyakammaññatā
hoti.
   [246]  Katamā  tasmiṃ samaye cittakammaññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  kammaññatā  kammaññattaṃ  kammaññabhāvo
ayaṃ tasmiṃ samaye cittakammaññatā hoti.
   [247]  Katamā  tasmiṃ samaye kāyapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye  vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  paguṇatā
paguṇattaṃ paguṇabhāvo ayaṃ tasmiṃ samaye kāyapāguññatā hoti.
   [248]  Katamā  tasmiṃ samaye cittapāguññatā hoti yā tasmiṃ
samaye   viññāṇakkhandhassa  paguṇatā  paguṇattaṃ  paguṇabhāvo  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittapāguññatā hoti.
   [249] Katamā tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti yā tasmiṃ samaye
vedanākkhandhassa  saññākkhandhassa  saṅkhārakkhandhassa  ujutā  ujukatā
ajimhatā avaṅkatā akuṭilatā ayaṃ tasmiṃ samaye kāyujukatā hoti.
   [250]  Katamā  tasmiṃ  samaye  cittujukatā  hoti yā tasmiṃ
samaye  viññāṇakkhandhassa  ujutā  ujukatā  ajimhatā  avaṅkatā
akuṭilatā ayaṃ tasmiṃ samaye cittujukatā hoti.
   [251]  Katamā  tasmiṃ  samaye  sati hoti yā tasmiṃ samaye
sati  anussati  paṭissati  sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā
asammusanatā  sati  satindriyaṃ  satibalaṃ  sammāsati  satisambojjhaṅgo
Maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye sati hoti.
   [252]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  sampajaññaṃ  hoti  yā  tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ idaṃ tasmiṃ samaye sampajaññaṃ hoti.
   [253]  Katamo  tasmiṃ samaye samatho hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   tasmiṃ   samaye   samatho
hoti.
   [254]  Katamā  tasmiṃ  samaye  vipassanā  hoti  yā tasmiṃ
samaye  paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā
upalakkhaṇā  paccupalakkhaṇā  paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā
cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ
patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ  paññāsatthaṃ  paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
Amoho    dhammavicayo    sammādiṭṭhi    dhammavicayasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye vipassanā hoti.
   [255]  Katamo  tasmiṃ  samaye  paggāho  hoti  yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ sammāvāyāmo
viriyasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   ayaṃ   tasmiṃ
samaye paggāho hoti.
   [256]  Katamo  tasmiṃ  samaye  avikkhepo  hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  tasmiṃ  samaye
avikkhepo hoti.
   [257] Ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā kusalā.
   [258] Tasmiṃ kho pana samaye cattāro khandhā honti dvāyatanāni
honti  dve  dhātuyo  honti  tayo āhārā honti navindriyāni
honti  pañcaṅgikaṃ  jhānaṃ hoti aṭṭhaṅgiko maggo hoti satta balāni
honti tayo hetū honti eko phasso hoti ekā vedanā hoti
ekā  saññā hoti ekā cetanā hoti ekaṃ cittaṃ hoti eko
Vedanākkhandho hoti eko saññākkhandho hoti eko saṅkhārakkhandho
hoti  eko  viññāṇakkhandho  hoti  ekaṃ  manāyatanaṃ  hoti ekaṃ
manindriyaṃ  hoti  ekā  manoviññāṇadhātu  hoti  ekaṃ  dhammāyatanaṃ
hoti  ekā  dhammadhātu  hoti ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi paṭiccasamuppannā arūpino dhammā ime dhammā kusalā .pe.
   [259] Katamo tasmiṃ samaye saṅkhārakkhandho hoti phasso cetanā
vitakko  vicāro  pīti  cittassekaggatā  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ
satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  anaññataññassāmī-
tindriyaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto
sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  saddhābalaṃ
viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  hirībalaṃ  ottappabalaṃ alobho
adoso  amoho  anabhijjhā  abyāpādo  sammādiṭṭhi hirī ottappaṃ
kāyappassaddhi  cittappassaddhi  kāyalahutā  cittalahutā  kāyamudutā
cittamudutā   kāyakammaññatā   cittakammaññatā   kāyapāguññatā
cittapāguññatā  kāyujukatā  cittujukatā  sati  sampajaññaṃ  samatho
vipassanā  paggāho  avikkhepo ye vā pana tasmiṃ samaye aññepi
atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ṭhapetvā  vedanākkhandhaṃ
ṭhapetvā  saññākkhandhaṃ  ṭhapetvā  viññāṇakkhandhaṃ  ayaṃ  tasmiṃ samaye
saṅkhārakkhandho hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [260]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
Bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [261]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [262]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [263]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   [264]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
Bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.
Pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  .pe.
Sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
           Suddhikapaṭipadā.
   [265]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe.  ime  dhammā  kusalā  .  katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  suññataṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
            Suññataṃ.
   [266]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {266.1}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {266.2}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā . katame
dhammā  kusalā  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti niyyānikaṃ
apacayagāmiṃ   diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā
vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. ime dhammā kusalā . katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye
lokuttaraṃ    jhānaṃ    bhāveti    niyyānikaṃ    apacayagāmiṃ
Diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ   suññataṃ   .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  suññataṃ
.pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  suññataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Suññatamūlakapaṭipadā.
   [267]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti
.pe.  ime  dhammā  kusalā  .  katame  dhammā  kusalā  yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  appaṇihitaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā kusalā.
            Appaṇihitaṃ.
   [268]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.1}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.2}  Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti
.pe. Ime dhammā kusalā.
   {268.4} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ
Apacayagāmiṃ   diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā
vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  .pe.  dukkhāpaṭipadaṃ
khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  .pe.  sukhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  appaṇihitaṃ
.pe.  sukhāpaṭipadaṃ  khippābhiññaṃ  appaṇihitaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā.
          Appaṇihitamūlakapaṭipadā.
   [269]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ maggaṃ
bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  satipaṭṭhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ
sammappadhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  iddhipādaṃ  bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  indriyaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ balaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  bojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ saccaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  samathaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  dhammaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  khandhaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āyatanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  dhātuṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ āhāraṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  phassaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ vedanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  saññaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ cetanaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  cittaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya
paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
           Vīsati mahānayā.
   [270]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe.
Cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe. ime dhammā kusalā .pe. katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  pañcamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe.
Cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe. ime dhammā kusalā .pe. katame dhammā
kusalā  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  maggaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ
satipaṭṭhānaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  sammappadhānaṃ bhāveti .pe.
Lokuttaraṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ  indriyaṃ  bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  balaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ bojjhaṅgaṃ bhāveti
.pe.  Lokuttaraṃ  saccaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ samathaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  dhammaṃ  bhāveti  .pe.  lokuttaraṃ khandhaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  āyatanaṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ dhātuṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  āhāraṃ  bhāveti .pe. lokuttaraṃ phassaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  vedanaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ saññaṃ bhāveti
.pe.  lokuttaraṃ  cetanaṃ  bhāveti  .pe. lokuttaraṃ cittaṃ bhāveti
niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ  pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   chandādhipateyyaṃ   .pe.   viriyādhipateyyaṃ   .pe.
Cittādhipateyyaṃ  .pe.  vīmaṃsādhipateyyaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso hoti
.pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
             Adhipati
           paṭhamo maggo.
   [271]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  kāmarāgabyāpādānaṃ  tanubhāvāya
dutiyāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti  .pe.  aññindriyaṃ  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti .pe.
Ime dhammā kusalā .pe.
           Dutiyo maggo.
   [272]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ kāmarāgabyāpādānaṃ anavasesappahānāya
tatiyāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   tasmiṃ   samaye   phasso
hoti  .pe.  aññindriyaṃ  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti .pe.
Ime dhammā kusalā .pe.
           Tatiyo maggo.
   [273]  Katame  dhammā  kusalā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ rūparāga arūparāga māna uddhacca avijjāya
anavasesappahānāya  catutthāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.  aññindriyaṃ  hoti  .pe.
Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā .pe.
   [274]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  aññindriyaṃ  hoti  yā tasmiṃ
samaye  tesaṃ  dhammānaṃ ñātānaṃ diṭṭhānaṃ pattānaṃ viditānaṃ sacchikatānaṃ
sacchikiriyāya   paññā  pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo
sallakkhaṇā   upalakkhaṇā   paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ   kosallaṃ
nepuññaṃ  vebhabyā  cintā  upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā
vipassanā   sampajaññaṃ  patodo  paññā  paññindriyaṃ  paññābalaṃ
paññāsatthaṃ   paññāpāsādo   paññāāloko   paññāobhāso
Paññāpajjoto  paññāratanaṃ  amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi dhammavicaya-
sambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  idaṃ  tasmiṃ  samaye
aññindriyaṃ hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ye vā pana tasmiṃ
samaye  aññepi  atthi  paṭiccasamuppannā  arūpino  dhammā  ime
dhammā kusalā.
           Catuttho maggo.
           Lokuttaraṃ cittaṃ.
             ---------
   [275]  Katame  dhammā  akusalā  yasmiṃ samaye akusalaṃ cittaṃ
uppannaṃ  hoti  somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  rūpārammaṇaṃ  vā
saddārammaṇaṃ  vā  gandhārammaṇaṃ  vā rasārammaṇaṃ vā phoṭṭhabbārammaṇaṃ
vā  dhammārammaṇaṃ  vā  yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti vedanā hoti saññā hoti cetanā hoti cittaṃ hoti
vitakko  hoti  vicāro hoti pīti hoti sukhaṃ hoti cittassekaggatā
hoti  viriyindriyaṃ  hoti  samādhindriyaṃ  hoti  manindriyaṃ  hoti
somanassindriyaṃ hoti jīvitindriyaṃ hoti micchādiṭṭhi hoti micchāsaṅkappo
hoti   micchāvāyāmo   hoti   micchāsamādhi  hoti  viriyabalaṃ
hoti  samādhibalaṃ  hoti  ahirikabalaṃ  hoti anottappabalaṃ hoti lobho
hoti  moho  hoti  abhijjhā  hoti  micchādiṭṭhi  hoti  ahirikaṃ
hoti  anottappaṃ  hoti  samatho  hoti  paggāho hoti avikkhepo
Hoti  ye  vā  pana  tasmiṃ samaye aññepi atthi paṭiccasamuppannā
arūpino dhammā ime dhammā akusalā.
   [276]  Katamo  tasmiṃ samaye phasso hoti yo tasmiṃ samaye
phasso phusanā samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti.
   [277]  Katamā  tasmiṃ samaye vedanā hoti yaṃ tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  sātā  sukhā  vedanā
ayaṃ tasmiṃ samaye vedanā hoti.
   [278]  Katamā  tasmiṃ samaye saññā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā   saññā   sañjānanā  sañjānitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye saññā hoti.
   [279]  Katamā tasmiṃ samaye cetanā hoti yā tasmiṃ samaye
tajjāmanoviññāṇadhātusamphassajā  cetanā  sañcetanā  sañcetayitattaṃ
ayaṃ tasmiṃ samaye cetanā hoti.
   [280]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye cittaṃ hoti.
   [281]  Katamo tasmiṃ samaye vitakko hoti yo tasmiṃ samaye
takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā cetaso abhiniropanā
Micchāsaṅkappo ayaṃ tasmiṃ samaye vitakko hoti.
   [282]  Katamo tasmiṃ samaye vicāro hoti yo tasmiṃ samaye
cāro vicāro anuvicāro upavicāro cittassa anusandhanatā anupekkhanatā
ayaṃ tasmiṃ samaye vicāro hoti.
   [283]  Katamā  tasmiṃ  samaye  pīti hoti yā tasmiṃ samaye
pīti  pāmojjaṃ  āmodanā  pamodanā hāso pahāso vitti odagyaṃ
attamanatā cittassa ayaṃ tasmiṃ samaye pīti hoti.
   [284] Katamaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye cetasikaṃ
sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye sukhaṃ hoti.
   [285]  Katamā tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  micchāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye cittassekaggatā hoti.
   [286] Katamaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   micchāvāyāmo
idaṃ tasmiṃ samaye viriyindriyaṃ hoti.
   [287] Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhindriyaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
Cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho   samādhindriyaṃ   samādhibalaṃ   micchāsamādhi   idaṃ  tasmiṃ
samaye samādhindriyaṃ hoti.
   [288]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye manindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  tasmiṃ
samaye manindriyaṃ hoti.
   [289]  Katamaṃ  tasmiṃ  samaye  somanassindriyaṃ hoti yaṃ tasmiṃ
samaye cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ
cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ tasmiṃ samaye somanassindriyaṃ
hoti.
   [290] Katamaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti yo tesaṃ arūpīnaṃ
dhammānaṃ  āyu  ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ
jīvitindriyaṃ idaṃ tasmiṃ samaye jīvitindriyaṃ hoti.
   [291] Katamā tasmiṃ samaye micchādiṭṭhi hoti yā tasmiṃ samaye
diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  ayaṃ tasmiṃ samaye
micchādiṭṭhi hoti.
   [292]  Katamo  tasmiṃ samaye micchāsaṅkappo hoti yo tasmiṃ
Samaye  takko  vitakko  saṅkappo  appanā  byappanā  cetaso
abhiniropanā  micchāsaṅkappo  ayaṃ  tasmiṃ  samaye  micchāsaṅkappo
hoti.
   [293]  Katamo  tasmiṃ samaye micchāvāyāmo hoti yo tasmiṃ
samaye  cetasiko  viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo
ussāho  ussoḷhī  thāmo  dhiti  asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā dhurasampaggāho viriyaṃ viriyindriyaṃ viriyabalaṃ micchāvāyāmo
ayaṃ tasmiṃ samaye micchāvāyāmo hoti.
   [294]  Katamo  tasmiṃ  samaye  micchāsamādhi hoti yā tasmiṃ
samaye  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  micchāsamādhi  ayaṃ
tasmiṃ samaye micchāsamādhi hoti.
   [295]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti yo tasmiṃ samaye
cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo uyyāmo vāyāmo ussāho
ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā anikkhittacchandatā anikkhittadhuratā
dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   micchāvāyāmo
idaṃ tasmiṃ samaye viriyabalaṃ hoti.
   [296]  Katamaṃ tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti yā tasmiṃ samaye
cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā
samatho    samādhindriyaṃ    samādhibalaṃ    micchāsamādhi   idaṃ
Tasmiṃ samaye samādhibalaṃ hoti.
   [297]  Katamaṃ  tasmiṃ samaye ahirikabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
na  hiriyati  hiriyitabbena  na  hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ
samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye ahirikabalaṃ hoti.
   [298] Katamaṃ tasmiṃ samaye anottappabalaṃ hoti yaṃ tasmiṃ samaye
na  ottappati  ottappitabbena  na  ottappati pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ tasmiṃ samaye anottappabalaṃ hoti.
   [299]  Katamo  tasmiṃ samaye lobho hoti yo tasmiṃ samaye
lobho  lubbhanā  lubbhitattaṃ sārāgo sārajjanā sārajjitattaṃ abhijjhā
lobho akusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye lobho hoti.
   [300]  Katamo  tasmiṃ  samaye moho hoti yaṃ tasmiṃ samaye
aññāṇaṃ  adassanaṃ  anabhisamayo  ananubodho  asambodho  appaṭivedho
asaṅgāhanā apariyogāhanā asamapekkhanā appaccavekkhaṇā appaccakkhakammaṃ
dummejjhaṃ   bālyaṃ   asampajaññaṃ   moho  pamoho  sammoho
avijjā  avijjogho  avijjāyogo  avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ ayaṃ tasmiṃ samaye moho hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 1-113. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=987              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=34&item=1&items=987&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=1&items=987              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=1&items=987              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_34

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :