ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
                       Sagaravasuttam
     [734]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  kosalesu carikam carati
mahata   bhikkhusanghena  saddhim  .  tena  kho  pana  samayena  dhananjani  1-
nama   brahmani   paccalakappe   2-   pativasati  abhippasanna  buddhe  ca
dhamme   ca   sanghe  ca  .  atha  kho  dhananjani  brahmani  upakkhalitva
tikkhattum  udanam  udanesi namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa ...
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassati.
     [735] Tena kho pana samayena sagaravo 3- nama manavo paccalakappe
pativasati   tinnam   vedanam   paragu   sanighanduketubhanam   sakkharappabhedanam
itihasapancamanam    padako   veyyakarano   lokayata   mahapurisalakkhanesu
anavayo   .  assosi  kho  sagaravo  manavo  dhananjaniya  brahmaniya
evam   vacam   bhasamanaya   sutvana   dhananjanim   brahmanim  etadavoca
avabhuta   ca   yam   dhananjani   brahmani   parabhuta   ca  yam  dhananjani
brahmani     vijjamananam     tevijjanam     brahmananam    atha    ca
pana   tassa   mundakassa   samanassa   vannam   bhasatiti   .   na   hi  pana
tvam    tata   bhadramukha   tassa   bhagavato   silapannanam   janasi   sace
tvam   tata   bhadramukha   tassa  bhagavato  silapannanam  janeyyasi  na  tvam
tata   bhadramukha  tam  bhagavantam  akkositabbam  paribhasitabbam  manneyyasiti .
Tenahi    bhoti   yada   samano   4-   paccalakappam   anuppatto   hoti
@Footnote: 1 Yu. dhananjani. 2 Yu. candalakappe. 3 Yu. samgaravo. 4 Yu. samano gotamo.
Atha   1-   me   aroceyyasiti  .  evam  bhadramukhati  kho  dhananjani
brahmani sagaravassa manavassa paccassosi.
     [736]  Atha  kho  bhagava  kosalesu  anupubbena  carikam  caramano
yena   paccalakappam   tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava  paccalakappe  viharati
todeyyanam    brahmananam   ambavane   .   assosi   kho   dhananjani
brahmani     bhagava    kira    paccalakappam    anuppatto    paccalakappe
viharati   todeyyanam   brahmananam   ambavaneti  .  atha  kho  dhananjani
brahmani    yena    sagaravo    manavo   tenupasankami   upasankamitva
sagaravam  manavam  etadavoca  ayam  tata  bhadramukha  so  bhagava  paccalakappam
anuppatto     paccalakappe     viharati     todeyyanam     brahmananam
ambavane   yassadani   tvam   tata   bhadramukha   kalam  mannasiti  .  evam
bhotiti   kho   sagaravo   manavo  dhananjaniya  brahmaniya  patissutva
yena   bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavata   saddhim   sammodi
sammodaniyam    katham    saraniyam    vitisaretva   ekamantam   nisidi  .
Ekamantam    nisinno   kho   sagaravo   manavo   bhagavantam   etadavoca
santi   kho   bho   gotama   eke   samanabrahmana   ditthadhammabhinna-
vosanaparamippatta     adibrahmacariyam     patijananti    tatra    bho
gotama     ye     te     samanabrahmana     ditthadhammabhinnavosana-
paramippatta    adibrahmacariyam    patijananti    tesam   bhavam   gotamo
katamoti.
     [737]     Ditthadhammabhinnavosanaparamippattanam    adibrahmacariyam
@Footnote: 1 Yu. atha kho me.
Patijanantanampi   kho   aham   bharadvaja   vemattam   1-   vadami  santi
bharadvaja   eke   samanabrahmana   anussavika  tena  2-  anussavena
ditthadhammabhinnavosanaparamippatta       adibrahmacariyam      patijananti
seyyathapi   brahmana   tevijja   .   santi  pana  bharadvaja  eke
samanabrahmana     kevalam     saddhamattakena    ditthadhammabhinnavosana-
paramippatta   adibrahmacariyam   patijananti  seyyathapi  takki  vimamsi .
Santi   bharadvaja   eke  samanabrahmana  pubbe  ananussutesu  dhammesu
samamyeva     dhammam     abhinnaya     ditthadhammabhinnavosanaparamippatta
adibrahmacariyam   patijananti   tatra  bharadvaja  ye  te  samanabrahmana
pubbe     ananussutesu     dhammesu     samamyeva    dhammam    abhinnaya
ditthadhammabhinnavosanaparamippatta       adibrahmacariyam      patijananti
tesahamasmi   tadiminapetam   bharadvaja   pariyayena  veditabbam  .  yatha
ye   te   samanabrahmana   pubbe   ananussutesu   dhammesu   samamyeva
dhammam           abhinnaya          ditthadhammabhinnavosanaparamippatta
adibrahmacariyam patijananti tesahamasmi.
     [738]   Idha  me  bharadvaja  pubbeva  sambodha  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva    sato   etadahosi   sambadho   gharavaso   rajapatho
abbhokaso   pabbajja  nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam
ekantaparisuddham    sankhalikhitam    brahmacariyam   caritum   yannunaham   kesamassum
oharetva     kasayani     vatthani    acchadetva    agarasma
@Footnote: 1 Yu. vemattatam. 2 Yu. te.
Anagariyam  pabbajeyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  aparena  samayena
daharova    samano   susukalakeso   bhadrena   yobbanena   samannagato
pathamena  vayasa  akamakanam  matapitunam  assumukhanam  rodantanam  kesamassum
oharetva   kasayani   vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam
pabbajim   .   so   evam   pabbajito   samano   kimkusalagavesi   anuttaram
santivarapadam    pariyesamano   yena   alaro   kalamo   tenupasankamim
upasankamitva    alaram    kalamam    etadavocam   icchamaham   avuso
kalama imasmim dhammavinaye brahmacariyam caritunti.
     {738.1}  Evam  vutte bharadvaja alaro kalamo mam etadavoca
viharatayasma  tadiso  ayam  dhammo  yattha  vinnu  puriso  nacirasseva  sakam
acariyakam   abhinna   sacchikatva   upasampajja  vihareyyati  .  so  kho
aham  bharadvaja  nacirasseva  khippameva  tam  dhammam  pariyapunim  .  so  kho
aham    bharadvaja   tavatakeneva   otthapahatamattena   lapitalapanamattena
nanavadanca   vadami   theravadanca   janami   passamiti  ca  patijanami
ahanceva   anne   ca  .  tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  na  kho
alaro   kalamo   imam   dhammam  kevalam  saddhamattakena  sayam  abhinna
sacchikatva   upasampajja  viharamiti  pavedeti  addha  alaro  kalamo
imam dhammam janam passam viharatiti.
     {738.2} Atha khvaham bharadvaja yena alaro kalamo tenupasankamim
upasankamitva alaram kalamam etadavocam kittavata no avuso kalama imam
Dhammam   sayam   abhinna   sacchikatva   upasampajja   pavedesiti   .  evam
vutte   bharadvaja   alaro  kalamo  akincannayatanam  pavedesi .
Tassa   mayham   bharadvaja  etadahosi  na  kho  alarasseva  kalamassa
atthi   saddha   mayhampatthi   saddha   na   kho  alarasseva  kalamassa
atthi  viriyam  mayhampatthi  viriyam  sati  ...  samadhi  ...  panna  mayhampatthi
panna    yannunaham   yam   dhammam   alaro   kalamo   sayam   abhinna
sacchikatva   upasampajja  viharamiti  pavedeti  tassa  dhammassa  sacchikiriyaya
padaheyyanti   .   so   kho   aham   bharadvaja   nacirasseva  khippameva
tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.
     {738.3}   Atha   khvaham   bharadvaja  yena  alaro  kalamo
tenupasankamim   upasankamitva   alaram   kalamam  etadavocam  ettavata
no   avuso  kalama  imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
pavedesiti  .  ettavata  kho  aham  avuso  imam  dhammam  sayam  abhinna
sacchikatva   upasampajja   pavedemiti   ahampi  kho  avuso  ettavata
imam   dhammam   sayam   abhinna   sacchikatva   upasampajja  viharamiti  labha
no   avuso   suladdham   no   avuso   ye   mayam  ayasmantam  tadisam
sabrahmacarim   passama   iti   yaham   dhammam   sayam   abhinna  sacchikatva
upasampajja    pavedemi   tam   tvam   dhammam   sayam   abhinna   sacchikatva
upasampajja    vihasi    yam    tvam   dhammam   sayam   abhinna   sacchikatva
upasampajja   vihasi   tamaham   dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
Pavedemi   iti   yaham  dhammam  janami  tam  tvam  dhammam  janasi  yam  tvam
dhammam   janasi   tamaham  dhammam  janami  iti  yadiso  aham  tadiso  tuvam
yadiso   tuvam   tadiso   aham   ehidani  avuso  ubho  vasanta  imam
ganam  pariharamati  .  iti  kho  bharadvaja  alaro  kalamo acariyo
me   samano  antevasim  mam  samanam  attano  samasamam  thapesi  ularaya
ca  mam  pujaya  pujesi  .  tassa  mayham  bharadvaja etadahosi nayam dhammo
nibbidaya  na  viragaya  na  nirodhaya  na  upasamaya  na  abhinnaya [1]-
na    nibbanaya    samvattati   yavadeva   akincannayatanupapattiyati  .
So  kho  aham  bharadvaja  tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja 2-
pakkamim.
     [739]  So  kho  aham  bharadvaja  kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano   yena   uddako   ramaputto   tenupasankamim  upasankamitva
uddakam    ramaputtam    etadavocam   icchamaham   avuso   rama   imasmim
dhammavinaye   brahmacariyam   caritunti  .  evam  vutte  bharadvaja  uddako
ramaputto    mam    etadavoca   viharatayasma   tadiso   ayam   dhammo
yattha  vinnu  puriso  nacirasseva  sakam  acariyakam  abhinna  3-  sacchikatva
upasampajja   vihareyyati   .   so   kho   aham  bharadvaja  nacirasseva
khippameva  tam  dhammam  pariyapunim  .  so  kho  aham bharadvaja tavatakeneva
otthapahatamattena       lapitalapanamattena      nanavadanca      vadami
theravadanca   janami   passamiti   ca   patijanami   ahanceva   anne
@Footnote: 1 Yu. etthantare na sambodhayati dissati. 2 Yu. nibbijjapakkamim.
@3 Yu. sayam abhinna.
Ca  .  tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  na kho ramo imam dhammam kevalam
saddhamattakena      sayam      abhinna      sacchikatva      upasampajja
viharamiti pavedeti 1- addha ramo imam dhammam janam passam viharatiti 2-.
     {739.1}   Atha   khvaham   bharadvaja  yena  uddako  ramaputto
tenupasankamim   upasankamitva   uddakam   ramaputtam   etadavocam  kittavata
no  avuso  rama  3-  imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
pavedesiti    .    evam    vutte   bharadvaja   uddako   ramaputto
nevasannanasannayatanam    pavedesi    .    tassa    mayham   bharadvaja
etadahosi  na  kho  ramasseva  ahosi  saddha  mayhampatthi  saddha  na kho
ramasseva  ahosi  viriyam  .pe.  sati  ...  samadhi ... Panna mayhampatthi
panna    yannunaham    yam   dhammam   ramo   sayam   abhinna   sacchikatva
upasampajja    viharamiti    pavedesi    tassa    dhammassa    sacchikiriyaya
padaheyyanti   .   so   kho  aham  bharadvaja  nacirasseva  khippameva  tam
dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.
     {739.2}   Atha   khvaham   bharadvaja  yena  uddako  ramaputto
tenupasankamim   upasankamitva   uddakam   ramaputtam  etadavocam  ettavata
no  avuso  rama  4-  imam  dhammam  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
pavedesiti  .  ettavata  5-  kho  aham  avuso imam dhammam sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  pavedemiti  6-  ahampi  kho  avuso ettavata
imam  dhammam  sayam  abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti labha no avuso
@Footnote: 1 Yu. pavedesi. 2 Yu. vihasiti. 3-4 Yu. ramo. 5 Yu. ettavata kho avuso
@ramo ... pavedesiti. 6 Yu. pavedesiti.
Suladdham   no   avuso   ye   mayam   ayasmantam   tadisam   sabrahmacarim
passama   iti   yam   dhammam  ramo  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
pavedesi    tam   tvam   dhammam   sayam   abhinna   sacchikatva   upasampajja
vihasi   1-   yam   tvam   dhammam   sayam   abhinna  sacchikatva  upasampajja
vihasi    tam   dhammam   ramo   sayam   abhinna   sacchikatva   upasampajja
pavedesi  iti  yam  dhammam  ramo  abhinnasi  2-  tam  tvam  dhammam  janasi
yam   tvam   dhammam   janasi   tam   dhammam  ramo  abhinnasi  iti  yadiso
ramo   ahosi   tadiso   tuvam   yadiso  tuvam  tadiso  ramo  ahosi
ehidani avuso tuvam imam ganam pariharati.
     {739.3}  Iti  kho  bharadvaja uddako ramaputto sabrahmacari me
samano  acariyatthaneva  3-  mam  thapesi  ularaya ca mam pujaya pujesi.
Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  nayam  dhammo  nibbidaya  na viragaya
na  nirodhaya  na  upasamaya  na  abhinnaya  na  sambodhaya  na  nibbanaya
samvattati    yavadeva   nevasannanasannayatanupapattiyati   .   so   kho
aham bharadvaja tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja pakkamim.
     [740]  So  kho  aham  bharadvaja  kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam
pariyesamano   magadhesu   anupubbena   carikam  caramano  yena  uruvela
senanigamo   tadavasari   4-  .  tatthaddasam  ramaniyam  bhumibhagam  pasadikanca
vanasandam     nadinca     sandantim    situdakam    5-    supatittham    ramaniyam
@Footnote: 1 Yu. viharasi. 2 Yu. annasi. 3 Yu. acariyatthane ca. 4 Yu. tadavasarim.
@5 Yu. setakam.
Samanta  1-  gocaragamam  .  tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi ramaniyo
vata   bhumibhago   pasadiko   ca   vanasando  nadi  ca  sandanti  situdaka
supatittha   ramaniya   samanta   ca   gocaragamo  alam  vatidam  kulaputtassa
padhanatthikassa  padhanayati  .  so  kho  aham  bharadvaja  tattheva  nisidim
alamidam padhanayati.
     [741]  Apissu  mam  bharadvaja  tisso  upama  patibhamsu  anacchariya
pubbe   assutapubba   .   seyyathapi  bharadvaja  allam  kattham  sasneham
udake   nikkhittam   .   atha   puriso   agaccheyya  uttararanim  adaya
aggim   abhinibbattessami   tejo   patukarissamiti   .   tam  kim  mannasi
bharadvaja   api   nu   so   puriso  amum  allam  kattham  sasneham  udake
nikkhittam    uttararanim   adaya   abhimatthento   aggim   abhinibbatteyya
tejo  patukareyyati  .  no  hidam  bho  gotama  tam  kissa  hetu adunhi
bho   gotama   allam   kattham   sasneham   tanca   pana   udake   nikkhittam
yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
     {741.1} Evameva kho bharadvaja ye hi keci samana va brahmana
va  kayena  ceva  kamehi  avupakattha  viharanti . Yo ca nesam kamesu
kamacchando   kamasneho   kamamuccha   kamapipasa  kamaparilaho  so
ca  ajjhattam  na  supahino  hoti  na  supatippassaddho  .  opakkamika cepi
te   bhonto  samanabrahmana  dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyanti
abhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya  sambodhaya  .  no  cepi
@Footnote: 1 Yu. samanta ca.
Te   bhonto   samanabrahmana   opakkamika   dukkha   tippa   katuka
vedana   vediyanti   abhabbava   te   nanaya   dassanaya   anuttaraya
sambodhaya   .   ayam   kho   mam   bharadvaja   pathama  upama  patibhasi
anacchariya pubbe assutapubba.
     [742]   Aparapi   kho   mam  bharadvaja  dutiya  upama  patibhasi
anacchariya   pubbe   assutapubba   .   seyyathapi   bharadvaja   allam
kattham   sasneham   araka   udaka   thale   nikkhittam   .   atha  puriso
agaccheyya    uttararanim   adaya   aggim   abhinibbattessami   tejo
patukarissamiti   .   tam   kim   mannasi  bharadvaja  api  nu  so  puriso
amum   allam   kattham  sasneham  araka  udaka  thale  nikkhittam  uttararanim
adaya   abhimatthento  aggim  abhinibbatteyya  tejo  patukareyyati .
No  hidam  bho  gotama  tam  kissa  hetu  adunhi  bho  gotama  allam  kattham
sasneham  kincapi  araka  udaka  thale  nikkhittam  yavadeva  ca  pana so
puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
     {742.1} Evameva kho bharadvaja ye hi keci samana va brahmana
va  kayena  ceva  kamehi  vupakattha 1- viharanti. Yo ca nesam kamesu
kamacchando  kamasneho  kamamuccha  kamapipasa  kamaparilaho  so  ca
ajjhattam   na   supahino  hoti  na  supatippassaddho  .  opakkamika  cepi
te   bhonto  samanabrahmana  dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyanti
abhabbava  te  nanaya  dassanaya  anuttaraya  sambodhaya  .  no  cepi
@Footnote: 1 Yu. avupakattha.
Te   bhonto   samanabrahmana   opakkamika   dukkha   tippa   katuka
vedana   vediyanti   abhabbava   te   nanaya   dassanaya   anuttaraya
sambodhaya   .   ayam   kho   mam   bharadvaja   dutiya  upama  patibhasi
anacchariya pubbe assutapubba.
     [743]   Aparapi   kho   mam  bharadvaja  tatiya  upama  patibhasi
anacchariya   pubbe   assutapubba   .   seyyathapi   bharadvaja   sukkham
kattham   kolapam   araka   udaka   thale   nikkhittam   .   atha  puriso
agaccheyya    uttararanim   adaya   aggim   abhinibbattessami   tejo
patukarissamiti   .   tam   kim   mannasi  bharadvaja  api  nu  so  puriso
amum   sukkham   kattham  kolapam  araka  udaka  thale  nikkhittam  uttararanim
adaya   abhimatthento  aggim  abhinibbatteyya  tejo  patukareyyati .
Evam   bho   gotama   tam  kissa  hetu  adunhi  bho  gotama  sukkham  kattham
kolapam  tanca  pana  araka  udaka  thale  nikkhittanti  .  evameva kho
bharadvaja   ye  hi  keci  samana  va  brahmana  va  kayena  ceva
kamehi   vupakattha   viharanti   .  yo  ca  nesam  kamesu  kamacchando
kamasneho    kamamuccha    kamapipasa    kamaparilaho    so    ca
ajjhattam     supahino     hoti     supatippassaddho    .    opakkamika
cepi    te    bhonto    samanabrahmana    dukkha    tippa   katuka
vedana    vediyanti   bhabbava   te   nanaya   dassanaya   anuttaraya
sambodhaya     .    no    cepi    te    bhonto    samanabrahmana
Opakkamika    dukkha   tippa   katuka   vedana   vediyanti   bhabbava
te   nanaya   dassanaya   anuttaraya   sambodhaya   .   ayam  kho  mam
bharadvaja   tatiya  upama  patibhasi  anacchariya  pubbe  assutapubba .
Ima   kho   mam   bharadvaja  tisso  upama  patibhamsu  anacchariya  pubbe
assutapubba.
     [744]   Tassa   mayham  bharadvaja  etadahosi  yannunaham  dantebhi
dantamadhaya   jivhaya   talum   ahacca   cetasa  cittam  abhinigganheyyam
abhinippileyyam   abhisantapeyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  dantebhi
dantamadhaya   jivhaya   talum   ahacca   cetasa   cittam  abhinigganhami
abhinippilemi    abhisantapemi   .   tassa   mayham   bharadvaja   dantebhi
dantamadhaya   jivhaya   talum   ahacca   cetasa   cittam  abhinigganhato
abhinippilayato   abhisantapayato   kacchehi  seda  muccanti  .  seyyathapi
bharadvaja  balava  puriso  dubbalataram  purisam  sise  va  gahetva  khandhe
va     gahetva     abhinigganheyya    abhinippileyya    abhisantapeyya
evameva   kho   me   bharadvaja  dantebhi  dantamadhaya  jivhaya  talum
ahacca   cetasa   cittam   abhinigganhato   abhinippilayato  abhisantapayato
kacchehi  seda  muccanti  .  araddham  kho pana me  bharadvaja viriyam hoti
asallinam  upatthita  sati  appammuttha 1-  saraddho ca pana me kayo hoti
appatippassaddho teneva  dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha asammutthati dissati.
     [745]   Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  yannunaham  appanakam
jhanam   jhayeyyanti   .  so  kho  aham  bharadvaja  mukhato  ca  nasato
ca   assasapassase   uparundhim   .   tassa   mayham   bharadvaja  mukhato
ca   nasato   ca   assasapassasesu   uparuddhesu  kannasotehi  vatanam
nikkhantanam  adhimatto  saddo  hoti  .  seyyathapi  nama kammaragaggariya
dhamamanaya   adhimatto   saddo   hoti   evameva  kho  me  bharadvaja
mukhato   ca   nasato   ca   assasapassasesu   uparuddhesu  kannasotehi
vatanam  nikkhantanam  adhimatto  saddo  hoti  .  araddham  kho  pana  me
bharadvaja    viriyam    hoti    asallinam   upatthita   sati   appammuttha
saraddho   ca   pana   me   kayo   hoti   appatippassaddho   teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
     [746]  Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam  jhayeyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  mukhato  ca  nasato ca
kannasotato   1-   ca   assasapassase   uparundhim   .   tassa   mayham
bharadvaja   mukhato   ca  nasato  ca  kannasotato  ca  assasapassasesu
uparuddhesu   adhimatta   vata   muddhanam  ohananti  2-  .  seyyathapi
bharadvaja   balava   puriso   tinhena   sikharena   muddhanam  abhimattheyya
evameva  kho  me  bharadvaja  mukhato  ca  nasato  ca  kannasotato  ca
assasapassasesu      uparuddhesu     adhimatta     vata     muddhanam
ohananti   3-   .   araddham   kho  pana  me  bharadvaja  viriyam  hoti
@Footnote: 1 Yu. sabbattha kannatoti dissati. 2-3 Yu. uhananti.
Asallinam   upatthita   sati   appammuttha  saraddho  ca  pana  me  kayo
hoti    appatippassaddho    teneva   dukkhappadhanena    padhanabhitunnassa
sato.
     [747]    Tassa    mayham    bharadvaja    etadahosi   yannunaham
appanakamyeva   jhanam  jhayeyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  mukhato
ca    nasato   ca   kannasotato   ca   assasapassase   uparundhim  .
Tassa   mayham   bharadvaja   mukhato   ca   nasato   ca  kannasotato  ca
assasapassasesu   uparuddhesu   adhimatta   sise   sisavedana  hoti .
Seyyathapi   bharadvaja   balava   puriso  dalhena  varattakkhandhena  sise
sisavedhanam  1-  dadeyya  evameva  kho  me  bharadvaja mukhato ca nasato
ca   kannasotato   ca   assasapassasesu   uparuddhesu   adhimatta  sise
sisavedana  hoti  .  araddham  kho  pana me bharadvaja viriyam hoti asallinam
upatthita   sati   appammuttha   saraddho  ca  pana  me  kayo   honti
appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
     [748]    Tassa    mayham    bharadvaja    etadahosi   yannunaham
appanakamyeva   jhanam  jhayeyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  mukhato
ca    nasato   ca   kannasotato   ca   assasapassase   uparundhim  .
Tassa   mayham   bharadvaja   mukhato   ca   nasato   ca  kannasotato  ca
assasapassasesu   uparuddhesu   adhimatta   vata  kucchim  parikantanti .
@Footnote: 1 Yu. sisavedham.
Seyyathapi    bharadvaja   dakkho   goghatako   va   goghatakantevasi
va   tinhena   govikantanena   kucchim   parikanteyya  evameva  kho  1-
bharadvaja   mukhato   ca  nasato  ca  kannasotato  ca  assasapassasesu
uparuddhesu   2-   adhimatta  vata  kucchim  parikantanti  .  araddham  kho
pana   me  bharadvaja  viriyam  hoti  asallinam  upatthita  sati  appammuttha
saraddho   ca   pana   me   kayo   hoti   appatippassaddho   teneva
dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato.
     [749]  Tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi yannunaham appanakamyeva
jhanam  jhayeyyanti  .  so  kho  aham  bharadvaja  mukhato  ca  nasato ca
kannasotato  ca  assasa  passase  uparundhim  .  tassa  mayham  bharadvaja
mukhato   ca   nasato  ca  kannasotato  ca  assasapassasesu  uparuddhesu
adhimatto  kayasmim  daho  hoti . Seyyathapi bharadvaja balavanto [3]-
purisa    dubbalataram    purisam   nanabahasu   gahetva   angarakasuya
santapeyyum  [4]-  evameva  kho  me  bharadvaja  mukhato ca nasato ca
kannasotato    ca   assasapassasesu   uparuddhesu   adhimatto   kayasmim
daho  hoti  .  araddham  kho  pana  me  bharadvaja  viriyam hoti asallinam
upatthita   sati   appammuttha   saraddho   ca   pana  me  kayo  hoti
appatippassaddho   teneva   dukkhappadhanena   padhanabhitunnassa   sato .
Apissu  mam bharadvaja devata disva evamahamsu kalakato samano gotamoti.
@Footnote: 1 Yu. evameva kho me. 2 Yu. mukhato ca .pe. uparuddhesuti ime patha na dissanti.
@3 Yu. etthantare dveti dissati. 4 Yu. etthantare samparitapeyyunti
@dissati.
Ekacca  devata  evamahamsu  na  kalakato  samano  gotamo  apica kalam
karotiti  .  ekacca  devata  evamahamsu  na  kalakato  samano gotamo
napi  kalam  karoti  araham  samano  gotamo  viharo  tveva  so  arahato
evarupo hotiti.
     [750]   Tassa   mayham  bharadvaja  etadahosi  yannunaham  sabbaso
aharupacchedaya  patipajjeyyanti  .  atha  kho  mam  bharadvaja  ta  1-
devata   upasankamitva   etadavocum   ma   kho   tvam  marisa  sabbaso
aharupacchedaya    patipajji    sace    kho    tvam   marisa   sabbaso
aharupacchedaya    patipajjissasi    tassa    te    mayam   dibbam   ojam
lomakupehi    ajjhoharissama    taya    tuvam   yapessasiti   .   tassa
mayham    bharadvaja    etadahosi    aham   ceva   kho   pana   sabbaso
jaddhukam   2-   patijaneyyam   ima   ca  kho  me  devata  dibbam  ojam
lomakupehi   ajjhohareyyum   taya   caham   yapeyyam   tam   mama   assa
musati   .   so   kho   aham   bharadvaja  ta  devata  paccacikkhami
alanti vadami.
     [751]   Tassa   mayham   bharadvaja   etadahosi  yannunaham  thokam
thokam   aharam   ahareyyam   pasatam  pasatam  yadi  va  muggayusam  yadi  va
kulatthayusam  yadi  va  kalayayusam  yadi  va  harenukayusanti  .  so  kho aham
bharadvaja   thokam   thokam   aharam   aharesim  pasatam  pasatam  yadi  va
@Footnote: 1 Yu. tati na dissati. 2 Yu. ajaddhukanti dissati.
Muggayusam  yadi  va  kulatthayusam  yadi  va  kalayayusam  yadi  va harenukayusam.
Tassa   mayham   bharadvaja   thokam   thokam   aharam   aharayato  pasatam
pasatam   yadi   va   muggayusam   yadi   va  kulatthayusam  yadi  va  kalayayusam
yadi va harenukayusam adhimattakasimanam patto kayo hoti.
     {751.1}  Seyyathapi  nama  asitikapabbani  va  kalapabbani  va
evamevassu  me  angapaccangani  bhavanti tayevappaharataya. Seyyathapi
nama  otthapadam  evamevassu  me  anisadam  hoti  tayevappaharataya.
Seyyathapi  nama  vattanavali  evamevassu  me  pitthikantako unnatavanato
hoti   tayevappaharataya   .   seyyathapi   nama  jajjarasalaya  1-
gopanasiyo    oluggavilugga    bhavanti   evamevassu   me   phasuliyo
oluggavilugga  bhavanti  tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama gambhire
odapane   udakataraka   gambhiragata  okkhayika  dissanti  evamevassu
me    akkhikupesu    akkhitaraka    gambhiragata   okkhayika   dissanti
tayevappaharataya   .   seyyathapi   nama  tittikalabu  amakacchinno
vatatapena   samphusito  2-  hoti  sammilato  evamevassu  me  sisacchavi
samphusita  hoti  sammilata  tayevappaharataya . So kho aham bharadvaja
udaracchavim    parimasissamiti    pitthikantakamyeva    parigganhami   pitthikantakam
parimasissamiti   udaracchavimyeva   parigganhami   yavassu   me   bharadvaja
udaracchavi  pitthikantakam  allina  hoti  tayevappaharataya . So kho aham
@Footnote: 1 Yu. jarasalaya. 2 Yu. samputito.
Bharadvaja   vaccam   va   muttam   va   karissamiti   tattheva  avakujjo
papatami tayevappaharataya.
     {751.2}  So  kho  aham  bharadvaja  imameva  kayam assasento
panina    gattani    anumajjami   tassa   mayham   bharadvaja   panina
gattani     anumajjato    putimulani    lomani    kayasma    papatanti
tayevappaharataya    .   apissu   mam   bharadvaja   manussa   disva
evamahamsu    kalo    samano    gotamoti    .   ekacce   manussa
evamahamsu   na   kalo   samano  gotamo  samo  samano  gotamoti .
Ekacce   manussa   evamahamsu   na   kalo   samano   gotamo   napi
samo  manguracchavi  samano  gotamoti  .  yavassu  me  bharadvaja [1]-
parisuddho chavivanno pariyodato upahato hoti tayevappaharataya.
     [752]   Tassa   mayham   bharadvaja   etadahosi  ye  kho  keci
atitamaddhanam    samana    va   brahmana   va   opakkamika   dukkha
tippa  katuka  vedana  vediyimsu  etavaparamam  nayito  bhiyyo  yepi  2-
keci    anagatamaddhanam   samana   va   brahmana   va   opakkamika
dukkha   tippa   katuka   vedana   vediyissanti   etavaparamam   nayito
bhiyyo  yepi  3-  keci  etarahi  samana  va brahmana va opakkamika
dukkha  tippa  katuka  vedana  vediyanti  etavaparamam  nayito  bhiyyo.
Na   kho   panaham   imaya   katukaya  dukkarakarikaya  adhigacchami  uttarim
manussadhamma   alamariyananadassanavisesam   siya   nu   kho   anno  maggo
@Footnote: 1 Yu. etthantare tavasaddo dissati. 2-3 Yu. yepi hi keci.
Bodhiyati   1-  .  tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi  abhijanami  kho
panaham   pitu  sakkassa  kammante  sitaya  jambuchayaya  nisinno  vivicceva
kamehi   vivicca   akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham
pathamam   jhanam   upasampajja   viharita   siya   nu   kho   eso  maggo
bodhiyati   2-   .   tassa  mayham  bharadvaja  satanusarivinnanam  ahosi
eseva  3-  maggo  bodhiyati  4-  .  tassa mayham bharadvaja etadahosi
kinnu   kho  aham  tassa  sukhassa  bhayami  yantam  sukham  annatreva  kamehi
annatra   akusalehi   dhammehiti   .  tassa  mayham  bharadvaja  etadahosi
na   kho   aham   tassa  sukhassa  bhayami  yantam  sukham  annatreva  kamehi
annatra akusalehi dhammehiti.
     [753]   Tassa   mayham   bharadvaja  etadahosi  na  kho  tam  sukaram
sukham   adhigantum   evam   adhimattakasimanam  pattakayena  yannunaham  olarikam
aharam   ahareyyam   odanam  kummasanti  .  so  kho  aham  bharadvaja
olarikam   aharam   aharesim   odanam   kummasam  .  tena  kho  pana
mam   bharadvaja   samayena   panca   bhikkhu   paccupatthita  honti  yam  no
samano    gotamo    dhammam    adhigamissati   tanno   arocessatiti  .
Yato   kho   aham   bharadvaja   olarikam   aharam  aharesim  odanam
kummasam   atha   me   te   panca   bhikkhu  nibbijja  pakkamimsu  bahulliko
samano gotamo padhanavibbhanto avatto bahullayati.
     [754]  So  kho  aham  bharadvaja olarikam aharam aharitva 5-
@Footnote:1-2-4 Yu. bodhayati. 3 Yu. esova. 5 Yu. aharetva.
Balam   gahetva   vivicceva   kamehi   .pe.   pathamam  jhanam  upasampajja
vihasim    vitakkavicaranam    vupasama    ajjhattam    sampasadanam   cetaso
ekodibhavam   avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja
vihasim  pitiya  ca  viraga  upekkhako  ca  vihasi  sato  ca  sampajano
sukhanca   kayena   patisamvedesim   yantam   ariya   acikkhanti  upekkhako
satima    sukhavihariti   tatiyam   jhanam   upasampajja   vihasim   sukhassa   ca
pahana    dukkhassa    ca    pahana    pubbeva    somanassadomanassanam
atthangama     adukkhamasukham     upekkhasatiparisuddhim     catuttham     jhanam
upasampajja vihasim.
     [755]   So   evam   samahite   citte  parisuddhe  pariyodate
anangane   vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite  anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya   cittam   abhininnamesim   .   so   anekavihitam
pubbenivasam     anussarami     seyyathidam    ekampi    jatim    dvepi
jatiyo   .pe.   iti   sakaram   sauddesam   anekavihitam   pubbenivasam
anussarami   .   ayam   kho   me   bharadvaja  rattiya  pathame  yame
pathama   vijja   adhigata   avijja   vihata   vijja   uppanna  tamo
vihato    aloko    uppanno    yathatam    appamattassa    atapino
pahitattassa viharato.
     [756]   So   evam   samahite   citte  parisuddhe  pariyodate
anangane   vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite  anenjappatte
Sattanam    cutupapatananaya   cittam   abhininnamesim   .   so   dibbena
cakkhuna    visuddhena   atikkantamanusakena   satte   passami   cavamane
upapajjamane    hine   panite   suvanne   dubbanne   sugate   duggate
.pe.   yathakammupage   satte  pajanami  .  ayam  kho  me  bharadvaja
rattiya   majjhime   yame   dutiya   vijja   adhigata  avijja  vihata
vijja    uppanna    tamo    vihato    aloko   uppanno   yathatam
appamattassa atapino pahitattassa viharato.
     [757]   So   evam   samahite   citte  parisuddhe  pariyodate
anangane   vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite  anenjappatte
asavanam   khayananaya   cittam   abhininnamesim   .   so   idam  dukkhanti
yathabhutam    abbhannasim    ayam    dukkhasamudayoti    yathabhutam    abbhannasim
ayam    dukkhanirodhoti    yathabhutam    abbhannasim    ayam   dukkhanirodhagamini
patipadati   yathabhutam   abbhannasim   ime   asavati  yathabhutam  abbhannasim
ayam    asavasamudayoti    yathabhutam    abbhannasim    ayam   asavanirodhoti
yathabhutam    abbhannasim    ayam    asavanirodhagamini   patipadati   yathabhutam
abbhannasim  .  tassa  mayham  1-  evam  janato evam passato kamasavapi
cittam     vimuccittha    bhavasavapi    cittam    vimuccittha    avijjasavapi
cittam    vimuccittha    vimuttasmim   vimuttamiti   nanam   hoti   2-   khina
jati    vusitam    brahmacariyam    katam    karaniyam    naparam   itthattayati
abbhannasim   .   ayam   kho   me  bharadvaja  rattiya  pacchime  yame
@Footnote: 1 Yu. me. 2 Yu. ahosi.
Tatiya   vijja   adhigata   avijja   vihata   vijja   uppanna  tamo
vihato    aloko    uppanno    yathatam    appamattassa    atapino
pahitattassa viharatoti.
     [758]   Evam   vutte   sagaravo  manavo  bhagavantam  etadavoca
atthitavata    bhoto    gotamassa   padhanam   ahosi   sappurisavata   bhoto
gotamassa    padhanam    ahosi   yathatam   arahato   sammasambuddhassa   kim
nu  kho  bho  gotama  atthi  devati . Thanaso 1- kho panetam bharadvaja
viditam   yadidam   atthi   devati   .   kinnu   kho   bho   gotama  atthi
devati   puttho  samano  thanaso  2-  panetam  bharadvaja  viditam  yadidam
atthi   devati   vadesi   nanu  bho  gotama  evam  sante  tuccha  musa
hotiti   .   atthi  devati  bharadvaja  puttho  samano  atthi  devati
yo  vadeyya  thanaso  vidita  me  viditati  yo  vadeyya. Atha khvettha
vinnupurisena   ekamsena  nittham  gantum  3-  va  yadidam  atthi  devati .
Kissa  pana  me  bhavam  gotamo  adikeneva  na  byakasiti. Uccena 4-
sammatam kho etam bharadvaja lokasmim yadidam atthi devati.
     [759]   Evam   vutte   sagaravo  manavo  bhagavantam  etadavoca
abhikkantam    bho   gotama   abhikkantam   bho   gotama   seyyathapi   bho
gotama   nikkujjitam   va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa
va  maggam  acikkheyya  andhakare  va  telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani    dakkhantiti    evameva    bhota   gotamena   anekapariyayena
@Footnote: 1-2 Yu. thanaso me tam. 3 Yu. gantabbam. 4 Yu. ucce.
Dhammo    pakasito   esaham   bhavantam   1-   gotamam   saranam   gacchami
dhammanca    bhikkhusanghanca    upasakam    mam    bhavam    gotamo    dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
                  Sagaravasuttam nitthitam dasamam.
                  Brahmanavaggo pancamo.
                     ------------
                    Tassa vaggassa uddanam
        brahmayu selassalayano      ghotamukho ca brahmano
        esucanki dhananjani              vasettho subhagaravo.
                   Majjhimapannasakam samattam.
                        -------
@Footnote: Yu. bhagavantam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 667-689. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=734&items=26&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=734&items=26&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=734&items=26&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=734&items=26&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=734              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=8119              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=8119              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :