ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
           Mahavedallasuttam
   [493]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . atha kho ayasma mahakotthiko
sayanhasamayam   patisallana   vutthito   yenayasma  sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodi
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi.
   [494]  Ekamantam  nisinno  kho  ayasma  mahakotthiko
ayasmantam  sariputtam  etadavoca  duppanno  duppannoti  avuso
vuccati kittavata nu kho avuso duppannoti vuccatiti . Nappajanati
nappajanatiti  kho  avuso  tasma  duppannoti  vuccati  kinca
nappajanati   idam  dukkhanti  nappajanati  ayam  dukkhasamudayoti
nappajanati  ayam  dukkhanirodhoti  nappajanati  ayam  dukkhanirodhagamini
patipadati  nappajanati  nappajanati  nappajanatiti  kho  avuso
tasma duppannoti vuccatiti.
   {494.1}  Sadhavusoti kho ayasma mahakotthiko ayasmato
sariputtassa   bhasitam   abhinanditva   anumoditva   ayasmantam
sariputtam  uttarim  panham  apucchi  pannava  pannavati  avuso
vuccati  kittavata  nu kho avuso pannavati vuccatiti . pajanati
pajanatiti  kho  avuso  tasma  pannavati vuccati kinca pajanati
idam  dukkhanti  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  pajanati  ayam
Dukkhanirodhoti  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  pajanati
pajanati  pajanatiti  kho  avuso  tasma  pannavati vuccatiti .
Vinnanam  vinnananti  avuso  vuccati  kittavata  nu kho avuso
vinnananti  vuccatiti  .  vijanati  vijanatiti kho avuso tasma
vinnananti  vuccati  kinca  vijanati  sukhantipi  vijanati  dukkhantipi
vijanati   adukkhamasukhantipi   vijanati   vijanati   vijanatiti
kho avuso tasma vinnananti vuccatiti.
   {494.2}  Ya  cavuso  panna yanca vinnanam ime dhamma
samsattha  udahu  visamsattha  labbha ca panimesam dhammanam vinibbhujitva
vinibbhujitva nanakaranam pannapetunti.
   {494.3}  Ya  cavuso  panna yanca vinnanam ime dhamma
samsattha  no  visamsattha  na ca labbha imesam dhammanam vinibbhujitva
vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum  yanca  avuso  pajanati
tam vijanati yam vijanati tam pajanati tasma ime dhamma samsattha
no  visamsattha  na  ca  labbha  imesam  dhammanam  vinibbhujitva
vinibbhujitva nanakaranam pannapetunti.
   {494.4}  Ya cavuso panna yanca vinnanam imesam dhammanam
samsatthanam  no  visamsatthanam kim nanakarananti . ya cavuso panna
yanca  vinnanam  imesam  dhammanam  samsatthanam  no visamsatthanam panna
bhavetabba vinnanam parinneyyam idam nesam nanakarananti.
   [495]  Vedana vedanati avuso vuccati kittavata nu kho
Avuso vedanati vuccatiti . vedeti vedetiti kho avuso tasma
vedanati  vuccati  kinca  vedeti  sukhampi vedeti dukkhampi vedeti
adukkhamasukhampi  vedeti  vedeti  vedetiti  kho  avuso  tasma
vedanati  vuccatiti  .  sanna  sannati avuso vuccati kittavata
nu  kho  avuso sannati vuccatiti . sanjanati sanjanatiti  kho
avuso  tasma  sannati  vuccati  kinca  sanjanati  nilakampi
sanjanati  pitakampi  sanjanati  lohitakampi  sanjanati  odatampi
sanjanati  sanjanati  sanjanatiti  kho  avuso  tasma sannati
vuccatiti.
   {495.1} Ya cavuso vedana ya ca sanna yanca vinnanam
ime  dhamma  samsattha  udahu  visamsattha  labbha  ca  panimesam
dhammanam  vinibbhujitva  vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetunti .
Ya  cavuso  vedana  ya  ca  sanna  yanca  vinnanam  ime
dhamma  samsattha  no  visamsattha  na  ca  labbha  imesam dhammanam
vinibbhujitva  vinibbhujitva  nanakaranam  pannapetum  yam  cavuso
vedeti  tam  sanjanati  yam  vijanati  tam vijanati tasma ime
dhamma  samsattha  no  visamsattha  na  ca  labbha  imesam dhammanam
vinibbhujitva vinibbhujitva nanakaranam pannapetunti.
   [496]  Nissatthena  havuso  pancahi  indriyehi  parisuddhena
manovinnanena  kim  neyyanti  .  nissatthena  ca  avuso pancahi
indriyehi   parisuddhena   manovinnanena   ananto  akasoti
Akasanancayatanam  neyyam  anantam  vinnananti  vinnanancayatanam
neyyam  natthi  kinciti akincannayatanam neyyanti . neyyam panavuso
dhammam kena janatiti 1- . neyyam kho avuso dhammam pannacakkhuna
janatiti 2- . panna panavuso kimatthiyati . panna kho avuso
abhinnattha parinnattha pahanatthati.
   [497]  Kati panavuso paccaya sammaditthiya uppadayati .
Dve  kho  avuso  paccaya  sammaditthiya  uppadaya parato ca
ghoso  yoniso  ca  manasikaro  ime kho avuso dve paccaya
sammaditthiya  uppadayati  .  katihi panavuso angehi anuggahita
sammaditthi  cetovimuttiphala  ca  hoti  cetovimuttiphalanisamsa  ca
pannavimuttiphala ca hoti pannavimuttiphalanisamsa cati.
   {497.1}  Pancahi kho avuso angehi anuggahita sammaditthi
cetovimuttiphala  ca  hoti  cetovimuttiphalanisamsa ca pannavimuttiphala
ca  hoti pannavimuttiphalanisamsa ca idhavuso sammaditthi silanuggahita
ca  hoti  sutanuggahita  ca  hoti  sakacchanuggahita  ca  hoti
samathanuggahita  ca  hoti  vipassananuggahita  ca  hoti imehi kho
avuso  pancahangehi  anuggahita  sammaditthi  cetovimuttiphala  ca
hoti   cetovimuttiphalanisamsa  ca  pannavimuttiphala  ca  hoti
pannavimuttiphalanisamsa cati.
   [498]  Kati  panavuso  bhavati  .  tayome avuso bhava
@Footnote: 1-2 Ma. pajanatiti.
Kamabhavo  rupabhavo  arupabhavo  cati  .  katham  panavuso  ayatim
punabbhavabhinibbatti  hotiti  .  avijjanivarananam  kho  avuso
sattanam    tanhasannojananam    tatratatrabhinandana    evam
ayatim  punabbhavabhinibbatti  hotiti  .  katham  panavuso  ayatim
punabbhavabhinibbatti  na  hotiti  .  avijjaviraga  kho  avuso
vijjuppada   tanhanirodha   evam   ayatim  punabbhavabhinibbatti
na hotiti.
   [499]  Katamam  panavuso  pathamam  jhananti . idhavuso bhikkhu
vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam
pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  idam  vuccatavuso  pathamam
jhananti  .  pathamam  panavuso  jhanam  katangikanti  .  pathamam  kho
avuso  jhanam  pancangikam  idhavuso  pathamam  jhanam  pancangikam
samapannassa  bhikkhuno vitakko ca vattati vicaro ca piti ca sukhanca
cittekaggata  ca  pathamam  kho  avuso jhanam evam pancangikanti .
Pathamam  panavuso  jhanam  katangavippahinam  katangasamannagatanti  . pathamam
kho  avuso  jhanam  pancangavippahinam  pancangasamannagatam  idhavuso
pathamam  jhanam  samapannassa  bhikkhuno  kamachando  pahino  hoti
byapado  pahino  hoti  thinamiddham  pahinam  hoti  uddhacca kukkuccam
pahinam  hoti  vicikiccha pahina hoti vitakko ca vattati vicaro ca
piti  ca  sukham  ca cittekaggata ca pathamam kho avuso jhanam evam
pancangavippahinam pancangasamannagatanti.
   [500]   Pancimani   avuso  indriyani  nanavisayani
nanagocarani  na  annamannassa  gocaravisayam  paccanubhonti  seyyathidam
cakkhundriyam sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam kayindriyam imesam
kho  avuso  pancannam  indriyanam  nanavisayanam nanagocaranam na
annamannassa  gocaravisayam  paccanubhontanam  kim  patisaranam  ko  ca
nesam  gocaravisayam  paccanubhotiti  .  pancimani  avuso  indriyani
nanavisayani   nanagocarani   na   annamannassa   gocaravisayam
paccanubhonti seyyathidam cakkhundriyam sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam
kayindriyam  imesam  kho  avuso  pancannam indriyanam nanavisayanam
nanagocaranam  na  annamannassa  gocaravisayam  paccanubhontanam  mano
patisaranam mano ca nesam gocaravisayam paccanubhotiti.
   [501]  Pancimani  avuso  indriyani  seyyathidam cakkhundriyam
sotindriyam  ghanindriyam  jivhindriyam  kayindriyam imani kho avuso
pancindriyani  kim  paticca titthantiti . pancimani avuso indriyani
seyyathidam cakkhundriyam sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam kayindriyam
imani  kho  avuso pancindriyani ayum paticca titthantiti . ayu
panavuso  kim  paticca  titthatiti  . ayu usmam paticca titthatiti .
Usma  panavuso  kim  paticca  titthatiti  .  usma  ayum paticca
titthatiti  .  idaneva  kho  mayam  ayasmato  sariputtassa bhasitam
evam  ajanama  ayu  usmam  paticca titthatiti idaneva kho mayam
Ayasmato  sariputtassa  bhasitam  evam  ajanama  usma  ayum
paticca  titthatiti  .  yathakatham  panavuso  imassa  bhasitassa attho
datthabboti  .  tenahavuso  upamante  karissami  upamayapidhekacce
vinnu [1]- bhasitassa attham ajananti seyyathapi avuso telappadipassa
jhayato  accim  paticca  abha  pannayati  abham  paticca  acci
pannayati  evameva  kho  ayu  usmam paticca titthati usma ayum
paticca titthatiti . teva nu kho avuso ayusankhara te vedaniya
dhamma  udahu anne ayusankhara anne vedaniya dhammati . na
kho  avuso teva ayusankhara te vedaniya dhamma te avuso
ayusankhara abhavissamsu te vedaniya dhamma nayidam sannavedayitanirodham
samapannassa  bhikkhuno  vutthanam  pannayetha  yasma  ca  kho
anne ayusankhara anne vedaniya dhamma tasma sannavedayitanirodham
samapannassa bhikkhuno vutthanam pannayatiti.
   [502]  Yada nu kho avuso imam kayam kati dhamma jahanti
athayam  kayo  ujjhito avakkhitto seti yatha kattham acetananti .
Yada  kho avuso imam kayam tayo dhamma jahanti ayu usma ca
vinnanam  athayam  kayo  ujjhito  avakkhitto  seti  yatha  kattham
acetananti  .  yo  2- cayam avuso mato kalakato yo cayam
bhikkhu  sannavedayitanirodhasamapanno  imesam  kim  nanakarananti .
Yo  cayam  avuso  mato  kalakato  tassa kayasankhara niruddha
@Footnote: 1 Ma. purisa. 2 Ma. yvayam.
Patippassaddha  vacisankhara  niruddha  patippassaddha  cittasankhara
niruddha   patippassaddha   ayu  parikkhina  usma  vupasanta
indriyani  paribhinnani  yo  cayam  bhikkhu  sannavedayitanirodham
samapanno  tassapi  kayasankhara  niruddha patippassaddha vacisankhara
niruddha   patippassaddha   cittasankhara  niruddha  patippassaddha
ayu    apparikkhina    usma   avupasanta   indriyani
vippasannani  yo  cayam  avuso  mato kalakato yo cayam bhikkhu
sannavedayitanirodham samapanno idam nesam nanakarananti.
   [503]  Kati  panavuso  paccaya adukkhamasukhaya cetovimuttiya
samapattiyati  .  cattaro  kho  avuso  paccaya  adukkhamasukhaya
cetovimuttiya  samapattiya  idhavuso  bhikkhu  sukhassa  ca  pahana
dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama
adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati
ime  kho  avuso  cattaro paccaya adukkhamasukhaya cetovimuttiya
samapattiyati  .  kati  panavuso paccaya animittaya cetovimuttiya
samapattiyati . dve kho avuso paccaya animittaya cetovimuttiya
samapattiya  sabbanimittananca  amanasikaro  animittaya  ca  dhatuya
manasikaro ime kho avuso dve paccaya animittaya cetovimuttiya
samapattiyati   .   kati   panavuso   paccaya   animittaya
cetovimuttiya  thitiyati  .  tayo kho avuso paccaya animittaya
Cetovimuttiya  thitiya  sabbanimittananca  amanasikaro  animittaya
ca  dhatuya  manasikaro  pubbe ca abhisankharo ime kho avuso
tayo  paccaya  animittaya cetovimuttiya thitiyati . kati panavuso
paccaya  animittaya  cetovimuttiya  vutthanayati  .  dve  kho
avuso paccaya animittaya cetovimuttiya vutthanaya sabbanimittananca
manasikaro   animittaya   ca   dhatuya   amanasikaro  ime
kho avuso dve paccaya animittaya cetovimuttiya vutthanayati.
   [504]  Ya  cayam  avuso appamana cetovimutti ya ca
akincanna  cetovimutti  ya  ca  sunnata  cetovimutti  ya ca
animitta  cetovimutti  ime  dhamma nanattha ceva nanabyanjana
ca  udahu  ekattha  byanjanameva  nananti . ya cayam avuso
appamana  cetovimutti  ya  ca  akincanna  cetovimutti  ya
ca  sunnata  cetovimutti  ya  ca  animitta  cetovimutti  atthi
kho  avuso  pariyayo yam pariyayam agamma ime dhamma nanattha
ceva  nanabyanjana  ca  atthi  ca avuso pariyayo yam pariyayam
agamma  ime  dhamma  ekattha  byanjanameva  nanam  .  katamo
cavuso  pariyayo yam pariyayam agamma ime dhamma nanattha ceva
nanabyanjana  ca  idhavuso  bhikkhu  mettasahagatena cetasa ekam
disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena
Cetasa   vipulena   mahaggatena   appamanena   averena
abyapajjhena pharitva viharati karunasahagatena ... muditasahagatena ...
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena   averena  abyapajjhena  pharitva  viharati  ayam
vuccatavuso  appamana  cetovimutti . katama cavuso akincanna
cetovimutti  idhavuso  bhikkhu  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma
natthi   kinciti   akincannayatanam   upasampajja   viharati  ayam
vuccatavuso akincanna cetovimutti.
   {504.1}  Katama  cavuso sunnata cetovimutti idha avuso
bhikkhu  arannagato  va  rukkhamulagato  va  sunnagaragato va iti
patisancikkhati  sunnamidam  attena  va  attaniyena  vati  ayam
vuccatavuso  sunnata  cetovimutti  .  katama  cavuso  animitta
cetovimutti   idhavuso   bhikkhu   sabbanimittanam   amanasikara
animittam   cetosamadhim  upasampajja  viharati  ayam  vuccatavuso
animitta  cetovimutti  .  ayam kho avuso pariyayo yam pariyayam
agamma  ime  dhamma nanattha ceva nanabyanjana ca . katamo
cavuso  pariyayo  yam  pariyayam  agamma  ime  dhamma ekattha
byanjanameva  nanam  rago  kho  avuso  pamanakarano  doso
pamanakarano   moho  pamanakarano  te  khinasavassa  bhikkhuno
Pahina   ucchinnamula   talavatthukata   anabhavangata   ayatim
anuppadadhamma  .  yavata  kho avuso appamana cetovimuttiyo
akuppa  tasam  cetovimutti  aggamakkhayati  sa  kho  panakuppa
cetovimutti  sunna  ragena  sunna  dosena  sunna mohena .
Rago  kho  avuso  kincano doso kincano moho kincano te
khinasavassa   bhikkhuno   pahina   ucchinnamula   talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  .  yavata  kho  avuso
akincanna   cetovimuttiyo   akuppa   tasam   cetovimutti
aggamakkhayati  sa  kho  panakuppa  cetovimutti  sunna  ragena
sunna dosena sunna mohena.
   {504.2} Rago kho avuso nimittakarano doso nimittakarano
moho  nimittakarano  te  khinasavassa  bhikkhuno  pahina ucchinnamula
talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  .  yavata
kho  avuso  nimitta  cetovimuttiyo  akuppa  tasam cetovimutti
aggamakkhayati  sa  kho  panakuppa  cetovimuttati  sunna ragena
sunna  dosena  sunna mohena . ayam kho avuso pariyayo yam
pariyayam agamma ime dhamma ekattha byanjanameva nananti.
   Idamavocayasma  sariputto  attamano  ayasma mahakotthiko
ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditi.
        Mahavedallasuttam nitthitam tatiyam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 536-546. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=493&items=12&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=493&items=12&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=493&items=12&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=493&items=12&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=493              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6197              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6197              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :