ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [1]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava ukkatthayam viharati
subhagavane  salarajamule  .  tatra  kho  bhagava  bhikkhu amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca  sabbadhammamulapariyayam  vo  bhikkhave  desissami  1-  tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  . evambhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [2]  Bhagava  etadavoca  idha  bhikkhave  assutava puthujjano
ariyanam  adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito
sappurisanam   adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinito  pathavim  pathavito  sanjanati  pathavim  pathavito  sannatva
pathavim  mannati  pathaviya  mannati  pathavito  mannati  pathavimmeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessami.
Mannati  pathavim  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.1}  Apam  apato  sanjanati  apam apato sannatva
apam  mannati  apasmim  mannati  apato  mannati  apammeti
mannati  apam  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.2} Tejam tejato sanjanati tejam tejato sannatva tejam
mannati  tejasmim  mannati  tejato  mannati  tejammeti  mannati
tejam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.3} Vayam vayato sanjanati vayam vayato sannatva vayam
mannati  vayasmim  mannati  vayato  mannati  vayammeti  mannati
vayam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.4}  Bhute bhutato sanjanati bhute bhutato sannatva bhute
mannati  bhutesu  mannati  bhutato  mannati  bhute  meti mannati bhute
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.5} Deve devato sanjanati deve devato sannatva deve
mannati  devesu  mannati devato mannati deve meti mannati deve
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.6}  Pajapatim  pajapatito  sanjanati  pajapatim pajapatito
sannatva   pajapatim   mannati  pajapatismim  mannati  pajapatito
mannati  pajapatimmeti  mannati  pajapatim  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.7} Brahmam brahmato sanjanati brahmam brahmato sannatva brahmam
Mannati   brahmani  mannati  brahmato  mannati  brahmam  meti
mannati  brahmam  abhinandati . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.8} Abhassare abhassarato sanjanati abhassare abhassarato
sannatva  abhassare  mannati  abhassaresu  mannati  abhassarato
mannati  abhassare  meti  mannati  abhassare  abhinandati  .  tam
kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.9}  Subhakinhe  1-  subhakinhato  sanjanati  subhakinhe
subhakinhato   sannatva  subhakinhe  mannati  subhakinhesu  mannati
subhakinhato   mannati   subhakinhe   meti   mannati   subhakinhe
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.10}  Vehapphale  vehapphalato  sanjanati  vehapphale
vehapphalato  sannatva  vehapphale  mannati  vehapphalesu  mannati
vehapphalato   mannati   vehapphale  meti  mannati  vehapphale
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.11}  Abhibhum  abhibhuto  sanjanati abhibhum abhibhuto sannatva
abhibhum  mannati  abhibhusmim  mannati  abhibhuto  mannati  abhibhummeti
mannati  abhibhum  abhinandati  . tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.12}  Akasanancayatanam  akasanancayatanato  sanjanati
akasanancayatanam      akasanancayatanato     sannatva
akasanancayatanam    mannati   akasanancayatanasmim   mannati
akasanancayatanato     mannati     akasanancayatanammeti
mannati      akasanancayatanam     abhinandati     .
@Footnote: 1 Yu. subhakinne. sabbattha idisameva.
Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.13}     Vinnanancayatanam     vinnanancayatanato
sanjanati vinnanancayatanam vinnanancayatanato
sannatva    vinnanancayatanam    mannati    vinnanancayatanasmim
mannati    vinnanancayatanato   mannati   vinnanancayatanammeti
mannati  vinnanancayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.14}     Akincannayatanam     akincannayatanato
sanjanati akincannayatanam akincannayatanato
sannatva    akincannayatanam    mannati    akincannayatanasmim
mannati    akincannayatanato   mannati   akincannayatanammeti
mannati  akincannayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.15}   Nevasannanasannayatanam   nevasannanasannayatanato
sanjanati    nevasannanasannayatanam    nevasannanasannayatanato
sannatva  nevasannanasannayatanam  mannati  nevasannanasannayatanasmim
mannati  nevasannanasannayatanato  mannati  nevasannanasannayatanammeti
mannati  nevasannanasannayatanam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.16}   Dittham  ditthato  sanjanati  dittham  ditthato
sannatva  dittham  mannati  ditthasmim  mannati  ditthato  mannati
ditthammeti  mannati dittham abhinandati . tam kissa hetu . aparinnatam
tassati vadami.
   {2.17}  Sutam  sutato  sanjanati  sutam  sutato  sannatva
Sutam   mannati   sutasmim   mannati  sutato  mannati  sutammeti
mannati  sutam  abhinandati  .  tam kissa hetu . aparinnatam tassati
vadami.
   {2.18}  Mutam  mutato  sanjanati mutam mutato sannatva mutam
mannati   mutasmim  mannati  mutato  mannati  mutammeti  mannati
mutam abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.19}  Vinnatam  vinnatato  sanjanati vinnatam vinnatato
sannatva   vinnatam   mannati  vinnatasmim  mannati  vinnatato
mannati  vinnatammeti  mannati  vinnatam  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.20}  Ekattam  ekattato  sanjanati ekattam ekattato
sannatva  ekattam  mannati  ekattasmim  mannati  ekattato  mannati
ekattammeti  mannati  ekattam  abhinandati  .  tam  kissa hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.21}  Nanattam  nanattato  sanjanati nanattam nanattato
sannatva   nanattam   mannati  nanattasmim  mannati  nanattato
mannati  nanattammeti  mannati  nanattam  abhinandati  .  tam  kissa
hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   {2.22}   Sabbam  sabbato  sanjanati  sabbam  sabbato
sannatva  sabbam  mannati  sabbasmim  mannati  sabbato  mannati
sabbammeti  mannati  sabbam  abhinandati  .  tam  kissa  hetu .
Aparinnatam tassati vadami.
   {2.23}   Nibbanam   nibbanato   sanjanati   nibbanam
nibbanato    sannatva    nibbanam   mannati   nibbanasmim
Mannati   nibbanato   mannati  nibbanammeti  mannati  nibbanam
abhinandati. Tam kissa hetu. Aparinnatam tassati vadami.
   Puthujjanavasena pathamanayabhumiparicchedo.
   [3]  Yopi so bhikkhave bhikkhu sekho appattamanaso anuttaram
yogakkhemam  patthayamano  viharati  . sopi pathavim pathavito abhijanati
pathavim  pathavito  abhinnaya  pathavim  mamanni  pathaviya  mamanni
pathavito  mamanni  pathavimmeti  mamanni  pathavim mabhinandi 1- . tam
kissa  hetu . parinneyyam tassati vadami .pe. apam tejam vayam
bhute  deve  pajapatim  brahmam  abhassare  subhakinhe  vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  mamanni  nibbanasmim  mamanni  nibbanato
mamanni  nibbanammeti  mamanni  nibbanam  mabhinandi  .  tam
kissa hetu. Parinneyyam tassati vadami.
   Sekhavasena dutiyanayabhumiparicchedo.
   [4]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavim
@Footnote: 1 katthaci mabhinandati.
Pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  .  parinnatam tassati vadami .pe. apam tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati nibbanato
na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati .
Tam kissa hetu. Parinnatam tassati vadami.
   Khinasavavasena tatiyanayabhumiparicchedo.
   [5]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavim
pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  . khaya ragassa vitaragatta .pe. apam tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
Nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati nibbanato
na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati .
Tam kissa hetu. Khaya ragassa vitaragatta.
   Khinasavavasena catutthanayabhumiparicchedo.
   [6]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavim
pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  . khaya dosassa vitadosatta .pe. apam tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya   nibbanam   na   mannati  nibbanasmim  na  mannati
nibbanato  na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam
nabhinandati. Tam kissa hetu. Khaya dosassa vitadosatta.
   Khinasavavasena pancamanayabhumiparicchedo.
   [7]  Yopi  so  bhikkhave  bhikkhu  araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasamyojano
sammadanna  vimutto  sopi  pathavim  pathavito  abhijanati  pathavi
pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya  na  mannati
pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati  pathavim nabhinandati .
Tam  kissa  hetu  . khaya mohassa vitamohatta .pe. apam tejam
vayam  bhute deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe  vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam  nibbanam  nibbanato  abhijanati nibbanam nibbanato abhinnaya
nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati  nibbanato  na
mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati  .  tam
kissa hetu. Khaya mohassa vitamohatta.
   Khinasavavasena chatthanayabhumiparicchedo.
   [8]  Tathagatopi bhikkhave araham sammasambuddho pathavim pathavito
abhijanati  pathavim  pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya
na  mannati  pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati
pathavim  nabhinandati  .  tam kissa hetu . parinnatantam tathagatassati
vadami  .pe.  apam  tejam  vayam  bhute  deve pajapatim brahmam
abhassare   subhakinhe   vehapphale   abhibhum  akasanancayatanam
Vinnanancayatanam     akincannayatanam    nevasannanasannayatanam
dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam  nanattam  sabbam  nibbanam
nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato  abhinnaya  nibbanam
na  mannati  nibbanasmim  na  mannati  nibbanato  na  mannati
nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati  .  tam  kissa
hetu. Parinnatantam tathagatassati vadami.
   Satthuvasena 1- sattamanayabhumiparicchedo.
   [9]  Tathagatopi bhikkhave araham sammasambuddho pathavim pathavito
abhijanati  pathavim  pathavito  abhinnaya  pathavim  na  mannati  pathaviya
na  mannati  pathavito  na  mannati  pathavimmeti  na  mannati
pathavim  nabhinandati  . tam kissa hetu . nandi 2- dukkhassa mulanti
iti viditva bhava jati bhutassa jara marananti . tasmatiha bhikkhave
tathagato sabbaso tanhanam khaya viraga nirodha caga patinissagga
anuttaram  sammasambodhim  abhisambuddhoti  vadami  .pe.  apam  tejam
vayam  bhute  deve pajapatim brahmam abhassare subhakinhe vehapphale
abhibhum   akasanancayatanam   vinnanancayatanam   akincannayatanam
nevasannanasannayatanam  dittham  sutam  mutam  vinnatam  ekattam nanattam
sabbam   nibbanam  nibbanato  abhijanati  nibbanam  nibbanato
abhinnaya  nibbanam  na  mannati  nibbanasmim  na  mannati nibbanato
na  mannati  nibbanammeti  na  mannati  nibbanam  nabhinandati .
@Footnote: 1 Si. sattharavasena. Ma. tathagatavasena .  2 Ma. Yu. nandi.
Tam  kissa  hetu  .  nandi  dukkhassa  mulanti  iti viditva bhava
jati  bhutassa jara marananti . tasmatiha bhikkhave tathagato sabbaso
tanhanam  khaya  viraga  nirodha  caga  patinissagga  anuttaram
sammasambodhim abhisambuddhoti vadamiti.
   Satthuvasena atthamanayabhumiparicchedo.
   Idamavoca  bhagava na attamana 1- te bhikkhu bhagavato bhasitam
abhinandunti.
         Mulapariyayasuttam nitthitam pathamam.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
           Sabbasavasamvarasuttam
   [10]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  sabbasavasamvarapariyayam vo bhikkhave desissami 1-
tam  sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evambhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [11]  Bhagava  etadavoca  janato  aham  bhikkhave passato
asavanam khayam vadami no ajanato no apassato . kinca bhikkhave
janato kim 2- passato asavanam khayo 3- hoti. Yoniso ca manasikaram
ayoniso  ca manasikaram . ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppanna
ceva asava uppajjanti uppanna ca asava pavaddhanti . yoniso
ca 4- bhikkhave manasikaroto anuppanna ceva asava na uppajjanti
uppanna  ca  asava pahiyyanti . atthi bhikkhave asava dassana
pahatabba  atthi  asava  samvara  pahatabba  atthi  asava
patisevana  pahatabba  atthi  asava  adhivasana pahatabba atthi
asava  parivajjana  pahatabba  atthi asava vinodana pahatabba
atthi asava bhavana pahatabba.
   [12] Katame ca bhikkhave asava dassana pahatabba . idha
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessami . 2 Ma. kinca . 3 Ma. khayam vadami . 4 katthaci ca khoti atthi.
Bhikkhave  assutava puthujjano ariyanam adassavi ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinito  manasikaraniye dhamme nappajanati amanasikaraniye
dhamme  nappajanati  .  so  manasikaraniye  dhamme  appajananto
amanasikaraniye  dhamme  appajananto  ye  dhamma  na  manasikaraniya
te  dhamme  manasikaroti  ye  dhamma  manasikaraniya te dhamme na
manasikaroti.
   {12.1} Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno va
kamasavo  uppajjati  uppanno  va kamasavo pavaddhati anuppanno
va  bhavasavo uppajjati uppanno va bhavasavo pavaddhati anuppanno
va  avijjasavo  uppajjati  uppanno  va  avijjasavo  pavaddhati
ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.
   {12.2} Katame ca bhikkhave dhamma manasikaraniya ye dhamme na
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno va
kamasavo  na  uppajjati  uppanno  va  kamasavo  pahiyyati
anuppanno  va  bhavasavo  na  uppajjati  uppanno va bhavasavo
pahiyyati  anuppanno  va  avijjasavo  na  uppajjati  uppanno
va  avijjasavo  pahiyyati  ime  dhamma  manasikaraniya ye dhamme
na manasikaroti.
   {12.3} Tassa amanasikaraniyanam dhammanam manasikara manasikaraniyanam
dhammanam amanasikara anuppanna ceva asava uppajjanti uppanna ca
Asava pavaddhanti.
   {12.4}  So evam ayoniso manasikaroti ahosim nu kho aham
atitamaddhanam  na  nu  kho  ahosim  atitamaddhanam kim nu kho ahosim
atitamaddhanam  katham  nu kho ahosim atitamaddhanam kim hutva kim ahosim
nu  kho  aham  atitamaddhanam  bhavissami  nu kho aham anagatamaddhanam
na  nu  kho  bhavissami  anagatamaddhanam  kim  nu  kho  bhavissami
anagatamaddhanam  katham  nu  kho  bhavissami  anagatamaddhanam  kim
hutva  kim  bhavissami  nu  kho  aham  anagatamaddhananti  etarahi
va  paccuppannamaddhanam  arabbha  1-  ajjhattam  kathamkathi  hoti
aham nu khosmi no nu khosmi kim nu khosmi katham nu khosmi ayam nu
kho satto kuto agato so kuhim gami bhavissatiti.
   {12.5}  Tassa  evam  ayoniso  manasikaroto  channam ditthinam
annatara  ditthi  uppajjati  .  atthi me attati vassa saccato
thetato ditthi uppajjati . natthi me attati vassa saccato thetato
ditthi  uppajjati  .  attanava attanam sanjanamiti vassa saccato
thetato  ditthi  uppajjati . attanava anattanam sanjanamiti vassa
saccato  thetato ditthi uppajjati . anattanava attanam sanjanamiti
vassa saccato thetato ditthi uppajjati . atha va panassa evam ditthi
hoti  yo me ayam attava vedeyyo tatra tatra kalyanapapakanam
kammanam vipakam patisamvedeti so kho pana me ayam atta nicco dhuvo
sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva thassatiti . idam vuccati
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Bhikkhave ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro 1- ditthivisukam ditthivipphanditam
ditthisamyojanam  .  ditthisamyojanasamyutto  bhikkhave assutava puthujjano na
parimuccati jatiya jaraya maranena sokaparidevadukkhadomanassupayasehi 2-
na parimuccati dukkhasmati vadami.
   {12.6} Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi
sappurisadhammassa   kovido   sappurisadhamme  suvinito  manasikaraniye
dhamme  pajanati amanasikaraniye dhamme pajanati . so manasikaraniye
dhamme  pajananto  amanasikaraniye  dhamme  pajananto  ye  dhamma
na manasikaraniya te dhamme na manasikaroti . ye dhamma manasikaraniya
te dhamme manasikaroti.
   {12.7} Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme
na  manasikaroti . yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno va
kamasavo  uppajjati  uppanno  va kamasavo pavaddhati anuppanno
va  bhavasavo uppajjati uppanno va bhavasavo pavaddhati anuppanno
va  avijjasavo  uppajjati  uppanno  va  avijjasavo  pavaddhati
ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme na manasikaroti.
   {12.8} Katame ca bhikkhave dhamma manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.
Yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno va kamasavo na uppajjati
uppanno  va  kamasavo  pahiyyati  anuppanno  va bhavasavo na
@Footnote: 1 yebhuyyena ditthikantaram .  2 Ma. Yu. sokehi .pe. upayasehi.
Uppajjati  uppanno  va  bhavasavo  pahiyyati  anuppanno  va
avijjasavo  na  uppajjati  uppanno  va  avijjasavo  pahiyyati
ime dhamma manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.
   {12.9}   Tassa   amanasikaraniyanam  dhammanam  amanasikara
manasikaraniyanam  dhammanam  manasikara  anuppanna  ceva  asava
na uppajjanti uppanna ca asava pahiyyanti.
   {12.10}  So  idam  dukkhanti  yoniso  manasikaroti  ayam
dukkhasamudayoti  yoniso  manasikaroti  ayam  dukkhanirodhoti  yoniso
manasikaroti  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yoniso manasikaroti .
Tassa  evam  yoniso  manasikaroto  tini  samyojanani  pahiyyanti
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamaso  .  ime  vuccanti
bhikkhave asava dassana pahatabba.
   [13] Katame ca bhikkhave asava samvara pahatabba. Idha bhikkhave
bhikkhu  patisankha  yoniso  cakkhundriyasamvarasamvuto  viharati  . yanhissa
bhikkhave  cakkhundriyasamvaram  asamvutassa  viharato  uppajjeyyum  asava
vighataparilaha  cakkhundriyasamvaram  samvutassa viharato evamsa te asava
vighataparilaha  na  honti . patisankha yoniso sotindriyasamvarasamvuto
viharati  .pe.  patisankha  yoniso  ghanindriyasamvarasamvuto  viharati
.pe.   patisankha  yoniso  jivhindriyasamvarasamvuto  viharati  .pe.
Patisankha    yoniso   kayindriyasamvarasamvuto   viharati   .pe.
Patisankha   yoniso  manindriyasamvarasamvuto  viharati  .  yanhissa
Bhikkhave  manindriyasamvaram  asamvutassa  viharato  uppajjeyyum  asava
vighataparilaha  manindriyasamvaram  samvutassa  viharato evamsa te asava
vighataparilaha  na  honti  .  yanhissa  bhikkhave  samvaram asamvutassa
viharato  uppajjeyyum  asava  vighataparilaha  samvaram  samvutassa
viharato  evamsa  te  asava  vighataparilaha na honti . ime
vuccanti bhikkhave asava samvara pahatabba.
   [14] Katame ca bhikkhave asava patisevana pahatabba. Idha bhikkhave
bhikkhu  patisankha yoniso civaram patisevati yavadeva sitassa patighataya
unhassa    patighataya   damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   1-
patighataya yavadeva hirikopinapaticchadanattham.
   {14.1} Patisankha yoniso pindapatam patisevati neva davaya na
madaya  na  mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa kayassa thitiya
yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya  iti  purananca  vedanam
patihankhami navanca vedanam na uppadessami yatra ca me bhavissati
anavajjata ca phasuviharo cati 2-.
   {14.2} Patisankha yoniso senasanam patisevati yavadeva sitassa
patighataya  unhassa  patighataya  damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam  1-
patighataya yavadeva utuparissayavinodanam patisallanaramattham.
   {14.3} Patisankha yoniso gilanapaccayabhesajjaparikkharam patisevati
yavadeva   uppannanam   veyyabadhikanam  vedananam  patighataya
abyapajjhaparamataya.
   {14.4}   Yanhissa  bhikkhave  appatisevato  uppajjeyyum
@Footnote: 1 Ma. ..sirisapa.. . 2 Ma. itisaddo natthi.
Asava   vighataparilaha   patisevato  evamsa  te  asava
vighataparilaha  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  asava
patisevana pahatabba.
   [15]  Katame  ca bhikkhave asava adhivasana pahatabba .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  patisankha yoniso khamo hoti sitassa unhassa
jighacchaya   pipasaya   damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   duruttanam
duragatanam  vacanapathanam  uppannanam  saririkanam  vedananam  dukkhanam
tippanam   kharanam  katukanam  asatanam  amanapanam  panaharanam
adhivasakajatiko  hoti . yanhissa bhikkhave anadhivasayato uppajjeyyum
asava   vighataparilaha  adhivasayato  evamsa  te  asava
vighataparilaha  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  asava
adhivasana pahatabba.
   [16]  Katame  ca bhikkhave asava parivajjana pahatabba .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  patisankha  yoniso  candam  hatthim  parivajjeti
candam  assam  parivajjeti  candam  gonam  parivajjeti  candam  kukkuram
parivajjeti  ahim  khanum  kantakatthanam  1-  sobbham  papatam candanikam
oligallam  .  yatharupe anasane nisinnam yatharupe agocare carantam
yatharupe  papake  mitte  bhajantam  vinnu  sabrahmacari  papakesu
thanesu  okappeyyum  .  so  tanca  anasanam tanca agocaram te
@Footnote: 1 Si. kantakadhanam.
Ca  papake  mitte  patisankha  yoniso  parivajjeti  .  yanhissa
bhikkhave   apparivajjayato  uppajjeyyum  asava  vighataparilaha
parivajjayato  evamsa  te  asava  vighataparilaha  na  honti .
Ime vuccanti bhikkhave asava parivajjana pahatabba.
   [17] Katame ca bhikkhave asava vinodana pahatabba . Idha
bhikkhave  bhikkhu  patisankha  yoniso  uppannam kamavitakkam nadhivaseti
pajahati  vinodeti  byantikaroti  1-  anabhavangameti  uppannam
byapadavitakkam  .pe.  uppannam  vihimsavitakkam  .pe. uppannuppanne
papake  akusale  dhamme  nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti
anabhavangameti  .  yanhissa  bhikkhave  avinodayato  uppajjeyyum
asava vighataparilaha vinodayato evamsa te asava vighataparilaha
na honti. Ime vuccanti bhikkhave asava vinodana pahatabba.
   [18] Katame ca bhikkhave asava bhavana pahatabba . idha
bhikkhave  bhikkhu patisankha yoniso satisambojjhangam bhaveti vivekanissitam
viraganissitam   nirodhanissitam  vossaggaparinamim  patisankha  yoniso
dhammavicayasambojjhangam  bhaveti  .pe. viriyasambojjhangam bhaveti .pe.
Pitisambojjhangam  bhaveti  .pe.  passaddhisambojjhangam  bhaveti .pe.
Samadhisambojjhangam  bhaveti  .pe.  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  . yanhissa
@Footnote: 1 Si. Yu. byantikaroti.
Bhikkhave  abhavayato  uppajjeyyum  asava  vighataparilaha bhavayato
evamsa  te  asava  vighataparilaha  na honti . ime vuccanti
bhikkhave asava bhavana pahatabba.
   [19] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno ye asava dassana
pahatabba  te  dassana  pahina  honti  . ye asava samvara
pahatabba  te  samvara  pahina honti . ye asava patisevana
pahatabba te patisevana pahina honti . ye asava adhivasana
pahatabba te adhivasana pahina honti . ye asava parivajjana
pahatabba  te parivajjana pahina honti . ye asava vinodana
pahatabba  te  vinodana  pahina honti . ye asava bhavana
pahatabba  te  bhavana  pahina  honti  . ayam vuccati bhikkhave
bhikkhu  sabbasavasamvarasamvuto  viharati  acchecchi  tanham  vivattayi  2-
samyojanam samma manabhisamaya antamakasi dukkhassati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Sabbasavasamvarasuttam nitthitam dutiyam.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Si. Yu. avattayi.
           Dhammadayadasuttam
   [20]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [21]  Bhagava  etadavoca  dhammadayada  me bhikkhave bhavatha
ma  amisadayada  atthi  me  tumhesu  anukampa  kinti  me
savaka dhammadayada bhaveyyum no amisadayadati . tumhe ca me
bhikkhave  amisadayada  bhaveyyatha no dhammadayada tumhepi tena
adissa  1- bhaveyyatha amisadayada satthu savaka viharanti no
dhammadayadati  .  ahampi  tena  adisso bhaveyyam amisadayada
satthu  savaka  viharanti  no  dhammadayadati  .  tumhe ca me
bhikkhave  dhammadayada  bhaveyyatha  no  amisadayada  tumhepi
tena  na  adissa bhaveyyatha dhammadayada satthu savaka viharanti
no  amisadayadati  .  ahampi  tena  na  adisso  bhaveyyam
dhammadayada  satthu  savaka  viharanti  no  amisadayadati .
Tasmatiha  me  bhikkhave  dhammadayada  bhavatha  ma  amisadayada
atthi  me  tumhesu  anukampa  kinti  me savaka dhammadayada
bhaveyyum no amisadayadati.
   [22]  Idhaham  bhikkhave  bhuttavi  assam  pavarito paripunno
@Footnote: 1 Ma. adiya.
Pariyosito  suhito yavadattho siya ca me pindapato atirekadhammo
chaddiyadhammo 1- . atha dve bhikkhu agaccheyyum jighacchadubbalyapareta 2-
tyaham evam vadeyyam aham khomhi bhikkhave bhuttavi pavarito paripunno
pariyosito suhito yavadattho atthi ca me ayam pindapato atirekadhammo
chaddiyadhammo  sace  akankhatha bhunjatha sace 3- tumhe na bhunjissatha
idanaham  apaharite  va  chaddessami  appanake  va  udake
opilapessamiti  .  tatthekassa 4- bhikkhuno evamassa bhagava kho
bhuttavi  pavarito  paripunno  pariyosito  suhito  yavadattho atthi
cayam  bhagavato  pindapato  atirekadhammo  chaddiyadhammo  sace  mayam
na  bhunjissama  idani  bhagava  appaharite  va  chaddessati
appanake  va  udake  opilapessati  vuttam kho panetam bhagavata
dhammadayada   me   bhikkhave   bhavatha  ma  amisadayadati
amisannataram  kho  panetam  yadidam  pindapato  yannunaham  imam
pindapatam   abhunjitva   iminava   jighacchadubbalyena   evam
imam rattindivam vitinameyyanti.
   {22.1} So tam pindapatam abhunjitva teneva jighacchadubbalyena
evam tam rattindivam vitinameyya . atha dutiyassa bhikkhuno evamassa bhagava
kho  bhuttavi pavarito paripunno pariyosito suhito yavadattho atthi
cayam  bhagavato  pindapato  atirekadhammo  chaddiyadhammo  sace
mayam  na  bhunjissama  idani  bhagava  appaharite  va  chaddessati
@Footnote: 1 Ma. chaddaniyadhammo . 2 Si. jighacchadubballapareta. Yu. ...dubbala....
@3 Ma. no ce tumhe bhunjissatha .   4 Ma. Yu. tatrekassa.
Appanake  va  udake  opilapessati  yannunaham  imam  pindapatam
bhunjitva  jighacchadubbalyam  pativinodetva  1-  evam imam rattindivam
vitinameyyanti  .  so  tam  pindapatam  bhunjitva  jighacchadubbalyam
pativinodetva  evam  tam  rattindivam  vitinameyya  . kincapi so
bhikkhave   bhikkhu   tam   pindapatam   bhunjitva  jighacchadubbalyam
pativinodetva evam tam rattindivam vitinameyya.
   {22.2} Atha kho asuyeva me purimo bhikkhu pujjataro ca pasamsataro
ca . tam kissa hetu . Tanhi tassa bhikkhave bhikkhuno digharattam appicchataya
santutthiya  sallekhaya  subharataya  viriyarambhaya  samvattissati .
Tasmatiha  me bhikkhave dhammadayada bhavatha ma amisadayada atthi
me tumhesu anukampa kinti me savaka dhammadayada bhaveyyum no
amisadayadati  .  idamavoca  bhagava  idam  vatvana  2- sugato
utthayasana viharam pavisi.
   [23]  Tatra kho ayasma sariputto acirapakkantassa bhagavato
bhikkhu  amantesi  avuso  bhikkhavoti  .  avusoti  te  bhikkhu
ayasmato  sariputtassa  paccassosum  .  ayasma  sariputto
etadavoca  kittavata  nu  kho  avuso satthu pavivittassa viharato
savaka  vivekam  nanusikkhanti  kittavata  ca pana satthu pavivittassa
viharato  savaka  vivekamanusikkhantiti  .  duratopi kho mayam avuso
@Footnote: 1 Si. Yu. pativinetva .  2 Si. Yu. vatva.
Agaccheyyama 1- ayasmato sariputtassa santike etassa bhasitassa
atthamannatum  sadhu  vatayasmantamyeva  sariputtam  patibhatu  etassa
bhasitassa attho ayasmato sariputtassa sutva bhikkhu dharessantiti.
Tenahavuso  sunatha  sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evamavusoti
kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum.
   [24]  Ayasma  sariputto  etadavoca  kittavata nu kho
avuso  satthu  pavivittassa  viharato  savaka  vivekam  nanusikkhanti
idhavuso  satthu  pavivittassa  viharato  savaka  vivekam nanusikkhanti
yesanca  dhammanam  sattha  pahanamaha  te  ca  dhamme nappajahanti
bahullika 2- ca honti sathilika 3- okkamane pubbangama paviveke
nikkhittadhura . tatravuso thera bhikkhu tihi thanehi garayha bhavanti.
Satthu  pavivittassa  viharato  savaka  vivekam  nanusikkhantiti  imina
pathamena thanena thera bhikkhu garayha bhavanti.
   {24.1}  Yesanca  dhammanam sattha pahanamaha te ca dhamme
nappajahantiti imina dutiyena thanena thera bhikkhu garayha bhavanti.
Bahullika ca sathilika okkamane pubbangama paviveke nikkhittadhurati
imina tatiyena thanena thera bhikkhu garayha bhavanti. Thera havuso
bhikkhu imehi tihi thanehi garayha bhavanti . Tatravuso majjhima bhikkhu
.pe. nava bhikkhu tihi thanehi garayha bhavanti . satthu pavivittassa
@Footnote: 1 Ma. agacchama .  2 yebhuyyena bahulika .  3 Si. Ma. Yu. sathalika.
Viharato  savaka  vivekam  nanusikkhantiti  imina  pathamena  thanena
nava  bhikkhu garayha bhavanti . yesanca dhammanam sattha pahanamaha
te  ca  dhamme  nappajahantiti  imina dutiyena thanena nava bhikkhu
garayha  bhavanti  . bahullika ca sathilika okkamane pubbangama
paviveke nikkhittadhurati imina tatiyena thanena nava bhikkhu garayha
bhavanti  .  nava  havuso  bhikkhu  imehi  tihi thanehi garayha
bhavanti  .  ettavata  kho  avuso  satthu  pavivittassa viharato
savaka vivekam nanusikkhanti.
   [25]  Kittavata  ca  panavuso  satthu  pavivittassa viharato
savaka  vivekamanusikkhanti  idhavuso  satthu  pavivittassa  viharato
savaka  vivekamanusikkhanti  yesanca  dhammanam  sattha  pahanamaha
te  ca  dhamme  pajahanti  na  ca bahullika honti na sathilika
okkamane  nikkhittadhura  paviveke  pubbangama . tatravuso thera
bhikkhu  tihi  thanehi  pasamsa  bhavanti . satthu pavivittassa viharato
savaka  vivekamanusikkhantiti  imina  pathamena  thanena  thera bhikkhu
pasamsa  bhavanti  .  yesanca  dhammanam  sattha pahanamaha te ca
dhamme  pajahantiti  imina  dutiyena  thanena  thera bhikkhu pasamsa
bhavanti  .  na  ca bahullika na sathilika okkamane nikkhittadhura
paviveke  pubbangamati imina tatiyena thanena thera bhikkhu pasamsa
bhavanti  .  thera  havuso  bhikkhu  imehi  tihi thanehi pasamsa
Bhavanti  .  tatravuso  majjhima  bhikkhu  .pe.  nava  bhikkhu tihi
thanehi  pasamsa  bhavanti  .  satthu  pavivittassa  viharato savaka
vivekamanusikkhantiti  imina  pathamena  thanena  nava  bhikkhu  pasamsa
bhavanti  .  yesanca  dhammanam  sattha  pahanamaha  te ca dhamme
pajahantiti  imina  dutiyena  thanena nava bhikkhu pasamsa bhavanti .
Na  ca  bahullika  na  sathilika okkamane nikkhittadhura paviveke
pubbangamati  imina tatiyena thanena nava bhikkhu pasamsa bhavanti .
Nava  havuso  bhikkhu  imehi  tihi  thanehi  pasamsa  bhavanti .
Ettavata  kho  avuso  satthu  pavivittassa  viharato  savaka
vivekamanusikkhanti.
   [26] Tatravuso lobho ca papako doso ca papako lobhassa ca
pahanaya  dosassa  ca  pahanaya  atthi majjhima patipada cakkhukarani
nanakarani  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati .
Katama  ca  sa  avuso  majjhima  patipada  cakkhukarani  nanakarani
upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  .  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi  sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati  sammasamadhi  .  ayam kho sa avuso majjhima patipada
cakkhukarani   nanakarani   upasamaya   abhinnaya   sambodhaya
nibbanaya samvattati.
   {26.1}   Tatravuso  kodho  ca  papako  upanaho
Ca papako ... . makkho ca papako palaso ca papako .... Issa
ca papika maccheranca papakam ... . maya ca papika satheyyam ca
papakam ... . thambho ca papako sarambho ca papako .... Mano
ca papako atimano ca papako ... . mado ca papako pamado
ca papako madassa ca pahanaya pamadassa ca pahanaya atthi majjhima
patipada  cakkhukarani  nanakarani  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya
nibbanaya samvattati.
   {26.2}  Katama  ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani
nanakarani  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati .
Ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo
sammavaca  sammakammanto  sammaajivo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi  .  ayam  kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani
nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattatiti.
   Idamavoca  ayasma  sariputto  attamana  te  bhikkhu
ayasmato sariputtassa bhasitam abhinandunti.
        Dhammadayadasuttam nitthitam tatiyam.
           ----------
            Bhayabheravasuttam
   [27]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  atha  kho  janussoni
brahmano  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva bhagavata saddhim
sammodi sammodaniyam katham saraniyam 1- vitisaretva ekamantam nisidi.
   [28]  Ekamantam  nisinno kho janussoni brahmano bhagavantam
etadavoca  yeme  bho  gotama  kulaputta  bhavantam gotamam uddissa
saddha  agarasma  anagariyam pabbajita bhavantesam gotamo pubbangamo
bhavantesam  gotamo  bahukaro  bhavantesam gotamo samadapeta bhoto
ca  pana  gotamassa  sa janata ditthanugatim apajjatiti . evametam
brahmana  evametam  brahmana  ye  te  brahmana  kulaputta
mamam  uddissa  saddha  agarasma  anagariyam  pabbajita  aham tesam
pubbangamo  aham  tesam  bahukaro  aham  tesam  samadapeta mamanca
pana sa janata ditthanugatim apajjatiti.
   [29]  Durabhisambhavani hi kho bho gotama arannavanapatthani 2-
pantani senasanani dukkaram pavivekam durabhiramam ekatte haranti manne
mano  vanani  samadhim  alabhamanassa bhikkhunoti . evametam brahmana
evametam  brahmana  durabhisambhavani  hi  brahmana  arannavanapatthani
@Footnote: 1 Ma. saraniyam . 2 Si. Yu. aranne vanapatthani.
Pantani  senasanani  dukkaram  pavivekam  durabhiramam  ekatte  haranti
manne mano vanani samadhim alabhamanassa bhikkhunoti.
   [30] Mayhampi kho brahmana pubbeva sambodha anabhisambuddhassa
bodhisattasseva sato etadahosi durabhisambhavani hi kho arannavanapatthani
pantani senasanani dukkaram pavivekam durabhiramam ekatte haranti manne
mano vanani samadhim alabhamanassa bhikkhunoti.
   [31] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana va
brahmana  va  aparisuddhakayakammanta  arannavanapatthani  pantani
senasanani  patisevanti  aparisuddhakayakammantasandosahetu  have  te
bhonto samanabrahmana akusalam bhayabheravam avhayanti . na kho panaham
aparisuddhakayakammanto   arannavanapatthani   pantani   senasanani
patisevami  parisuddhakayakammantohamasmi  .  ye  hi  vo  ariya
parisuddhakayakammanta   arannavanapatthani   pantani   senasanani
patisevanti   tesamaham   annataro   1-   etamaham  brahmana
parisuddhakayakammantatam   2-   attani   sampassamano   bhiyyo
pallomamapadim aranne viharaya.
   [32] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana va
brahmana  va  aparisuddhavacikammanta  .pe.  aparisuddhamanokammanta
@Footnote: 1 Si. Yu. annatamo . 2 Ma. parisuddhakayakammatam.
.pe.     Aparisuddhajiva    arannavanapatthani    pantani
senasanani  patisevanti  aparisuddhajivasandosahetu  have te bhonto
samanabrahmana  akusalam  bhayabheravam  avhayanti  .  na  kho  panaham
aparisuddhajivo  arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevami
parisuddhajivohamasmi  .  ye  hi  vo  ariya  parisuddhajiva
arannavanapatthani   pantani   senasanani   patisevanti  tesamaham
annataro  etamaham  brahmana  parisuddhajivatam  attani  sampassamano
bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [33] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana va
brahmana  va  abhijjhalu  kamesu  tibbasaraga  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti abhijjhalukamesutibbasaragasandosahetu
have  te bhonto samanabrahmana akusalam bhayabheravam avhayanti . na
kho  panaham  abhijjhalu  kamesu  tibbasarago  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevami  anabhijjhaluhamasmi  . ye hi vo
ariya   anabhijjhalu   arannavanapatthani   pantani   senasanani
patisevanti  tesamaham  annataro  etamaham  brahmana  anabhijjhalutam
attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [34] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana
va   brahmana   va   byapannacitta   padutthamanasankappa
Arannavanapatthani    pantani    senasanani    patisevanti
byapannacittapadutthamanasankappasandosahetu   have   te   bhonto
samanabrahmana  akusalam  bhayabheravam  avhayanti  .  na  kho  panaham
byapannacitto   padutthamanasankappo   arannavanapatthani   pantani
senasanani  patisevami  mettacittohamasmi  .  ye hi vo ariya
mettacitta  arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti
tesamaham   annataro  etamaham  brahmana  mettacittatam  attani
sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [35]  Tassa  mayham  brahmana  etadahosi  ye  kho keci
samana  va  brahmana  va  thinamiddhapariyutthita  arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevanti   thinamiddhapariyutthanasandosahetu
have  te  bhonto  samanabrahmana  akusalam bhayabheravam avhayanti .
Na  kho  panaham  thinamiddhapariyutthito  arannavanapatthani  pantani
senasanani  patisevami  vigatathinamiddhohamasmi  . ye hi vo ariya
vigatathinamiddha  arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti
tesamaham  annataro  etamaham  brahmana  vigatathinamiddhatam  attani
sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [36]  Tassa  mayham  brahmana  etadahosi  ye  kho keci
samana  va  brahmana va uddhata avupasantacitta arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevanti  uddhatavupasantacittasandosahetu
Have  te  bhonto  samanabrahmana  akusalam bhayabheravam avhayanti .
Na   kho   panaham  uddhato  avupasantacitto  arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevami   vupasantacittohamasmi  .
Ye  hi  vo  ariya  vupasantacitta  arannavanapatthani  pantani
senasanani  patisevanti  tesamaham  annataro  etamaham  brahmana
vupasantacittatam   attani   sampassamano   bhiyyo  pallomamapadim
aranne viharaya.
   [37]  Tassa  mayham  brahmana  etadahosi  ye  kho keci
samana  va  brahmana  va  kankhi  vicikicchi  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  kankhivicikicchisandosahetu  have te
bhonto  samanabrahmana  akusalam  bhayabheravam  avhayanti  .  na kho
panaham  kankhi  vicikicchi  arannavanapatthani  pantani  senasanani
patisevami  tinnavicikicchohamasmi  . ye hi vo ariya tinnavicikiccha
arannavanapatthani    pantani    senasanani    patisevanti
tesamaham  annataro  etamaham  brahmana  tinnavicikicchatam  attani
sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [38]  Tassa  mayham  brahmana  etadahosi  ye  kho keci
samana  va  brahmana  va  attukkamsaka paravambhi arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevanti  attukkamsanaparavambhanasandosahetu
have   te   bhonto   samanabrahmana   akusalam   bhayabheravam
Avhayanti  .  na  kho panaham attukkamsako paravambhi arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevami  anattukkamsako  aparavambhihamasmi .
Ye  hi  vo  ariya  anattukkamsaka  aparavambhi  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  tesamaham  annataro  1- etamaham
brahmana  anattukkamsakatam  aparavambhitam  attani  sampassamano  bhiyyo
pallomamapadim aranne viharaya.
   [39] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana va
brahmana   va   chambhi  bhirukajatika  2-  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  chambhibhirukajatikasandosahetu  have
te  bhonto  samanabrahmana akusalam bhayabheravam avhayanti . na kho
panaham  chambhi  bhirukajatiko  arannavanapatthani  pantani  senasanani
patisevami  vigatalomahamsohamasmi  . ye hi vo ariya vigatalomahamsa
arannavanapatthani   pantani   senasanani   patisevanti  tesamaham
annataro  etamaham  brahmana  vigatalomahamsatam  attani  sampassamano
bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [40] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana va
brahmana  va  labhasakkarasilokam  nikamayamana  arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevanti  labhasakkarasilokanikamayamana-
sandosahetu  3-  have  te  bhonto  samanabrahmana  akusalam
bhayabheravam  avhayanti  .  na  kho  panaham  labhasakkarasilokam
@Footnote: 1 Ma. sabbattha annataroti. 2 Ma. bhirukajatika. ito param idisameva.
@3 Ma. labhasakkarasilokanikamanasandosahetu.
Nikamayamano  arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevami
appicchohamasmi  .  ye  hi  vo ariya appiccha arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  tesamaham  annataro  etamaham
brahmana  appicchatam  attani  sampassamano  bhiyyo  pallomamapadim
aranne viharaya.
   [41] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana
va  brahmana  va  kusita  hinaviriya  1-  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  kusitahinaviriyasandosahetu  have te
bhonto  samanabrahmana  akusalam  bhayabheravam  avhayanti  .  na kho
panaham  kusito  hinaviriyo  arannavanapatthani  pantani  senasanani
patisevami  araddhaviriyohamasmi  . ye hi vo ariya araddhaviriya
arannavanapatthani   pantani   senasanani   patisevanti  tesamaham
annataro  etamaham  brahmana  araddhaviriyatam  attani  sampassamano
bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [42] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana
va  brahmana  va  mutthassati  asampajana  arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevanti  mutthassatiasampajanasandosahetu
have  te  bhonto  samanabrahmana  akusalam bhayabheravam avhayanti .
Na   kho   panaham   mutthassati  asampajano  arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevami   upatthitasatihamasmi  .
@Footnote: 1 Ma. hinaviriya. ito param idisameva.
Ye  hi vo ariya upatthitasati arannavanapatthani pantani senasanani
patisevanti  tesamaham  annataro  etamaham  brahmana  upatthitasatitam
attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
   [43]  Tassa  mayham  brahmana  etadahosi  ye  kho keci
samana  va brahmana va asamahita vibbhantacitta arannavanapatthani
pantani   senasanani  patisevanti  asamahitavibbhantacittasandosahetu
have  te  bhonto  samanabrahmana  akusalam bhayabheravam avhayanti .
Na   kho  panaham  asamahito  vibbhantacitto  arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevami   samadhisampannohamasmi  .
Ye   hi   vo   ariya   samadhisampanna   arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  tesamaham  annataro  etamaham
brahmana  samadhisampadam  attani  sampassamano  bhiyyo pallomamapadim
aranne viharaya.
   [44] Tassa mayham brahmana etadahosi ye kho keci samana
va  brahmana  va  duppanna  elamuga  1-  arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevanti  duppannaelamugasandosahetu  have
te  bhonto  samanabrahmana akusalam bhayabheravam avhayanti . na kho
panaham   duppanno   elamugo   arannavanapatthani   pantani
senasanani  patisevami  pannasampannohamasmi . ye hi vo ariya
pannasampanna  arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti
@Footnote: 1 Ma. elamuga. ito param idisameva.
Tesamaham   annataro  etamaham  brahmana  pannasampadam  attani
sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.
          Solasapariyayam nitthitam.
   [45]  Tassa  mayham  brahmana etadahosi yannunaham ya ta
rattiyo  abhinnata  abhilakkhita  catuddasi  pancadasi  atthami  ca
pakkhassa  tatharupasu  rattisu yani tani aramacetiyani vanacetiyani
rukkhacetiyani bhimsanakani salomahamsani tatharupesu senasanesu vihareyyam.
Appevanama 1- tam bhayabheravam passeyyanti . so kho aham brahmana
aparena  samayena  ya ta rattiyo abhinnata abhilakkhita catuddasi
pancadasi  atthami  ca  pakkhassa  tatharupasu  rattisu  yani  tani
aramacetiyani  vanacetiyani  rukkhacetiyani  bhimsanakani  salomahamsani
tatharupesu  senasanesu  viharami  tattha  ca me brahmana viharato
migo va agacchati moro va kattham pateti vato va pannakasatam 2-
ereti  .  tassa  mayham brahmana evam hoti 3- etam nuna tam
bhayabheravam agacchatiti.
   {45.1}  Tassa  mayham  brahmana  etadahosi  kinnukho  aham
annadatthu  bhayapatikankhi  4-  viharami  yannunaham  yathabhutassa  5-
yathabhutassa  me  tam  bhayabheravam agacchati tathabhuto 6-  tathabhutova
tam  bhayabheravam  pativineyyanti  .  tassa mayham brahmana cankamantassa
tam  bhayabheravam  agacchati  .  so  kho aham brahmana neva tava
@Footnote: 1 Ma. appevanamaham. 2 Si. Yu. pannasatam. 3 Ma. etadahosi.
@4 Si. bhayapatikankhi. 5 Ma. yathabhutam. 6 Ma. tathabhutam.
Titthami  na  nisidami  na nipajjami yava cankamantova tam bhayabheravam
pativinemi . tassa mayham brahmana thitassa tam bhayabheravam agacchati .
So  kho  aham  brahmana  neva  tava  cankamami na nisidami na
nipajjami  yava  thitova  tam  bhayabheravam  pativinemi  . tassa mayham
brahmana  nisinnassa  tam  bhayabheravam  agacchati  .  so  kho aham
brahmana  neva  tava  nipajjami  na  titthami na cankamami yava
nisinnova  tam  bhayabheravam  pativinemi  .  tassa  mayham  brahmana
nipannassa  tam  bhayabheravam  agacchati  .  so  kho  aham brahmana
neva  tava  nisidami  na  titthami  na  cankamami yava nipannova
tam bhayabheravam pativinemi.
   [46]  Santi  kho  pana  brahmana  eke  samanabrahmana
rattimyeva  samanam  divati  sanjananti  divayeva  samanam  rattiti
sanjananti   idamaham   tesam   samanabrahmananam  sammohaviharasmim
vadami  .  aham  kho  pana  brahmana  rattimyeva  samanam  rattiti
sanjanami  divayeva  samanam  divati  sanjanami  .  yam kho tam
brahmana  samma  vadamano  vadeyya  asammohadhammo satto loke
uppanno  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampakaya  1-  atthaya
hitaya sukhaya devamanussananti . mameva tam samma vadamano vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampakaya 2- atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
@Footnote: 1-2 Ma. lokanukampaya.
   [47] Araddham kho pana me brahmana viriyam 1- ahosi asallinam
upatthita  sati appammuttha 2- passaddho kayo asaraddho samahitam
cittam  ekaggam . so kho aham brahmana vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  vihasim  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja vihasim pitiya ca viraga upekkhako ca vihasim sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedesim  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja vihasim sukhassa
ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja vihasim.
   [48] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  3-
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnamesim  .  so  anekavihitam
pubbenivasam  anussarami  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi jatiyo
tissopi  jatiyo  catassopi  jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo
visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi
jatiyo   jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi
@Footnote: 1 Ma. viriyam. 2 Si. Ma. asammuttha. 3 Si. anejjappatte.
Samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe
amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo  evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto amutra udapadim
tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti .
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam pubbenivasam anussarami . ayam
kho  me  brahmana  rattiya pathame yame pathama vijja adhigata
avijja  vihata  vijja  uppanna tamo vihato aloko uppanno
yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   [49] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  dibbena  cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte passami cavamane upapajjamane
hine  panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte
pajanami  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va
pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata
manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka  sammaditthika
Sammaditthikammasamadana   te   kayassa   bheda   parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapannati  . iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passami  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanami  .  ayam  kho  me  brahmana  rattiya majjhime yame
dutiya  vijja  adhigata  avijja  vihata  vijja  uppanna tamo
vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa  atapino
pahitattassa viharato.
   [50] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya  cittam  abhininnamesim  .  so  idam  dukkhanti  yathabhutam
abbhannasim   ayam   dukkhasamudayoti   yathabhutam  abbhannasim  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  abbhannasim  ime  asavati  yathabhutam  abbhannasim  ayam
asavasamudayoti   yathabhutam   abbhannasim   ayam   asavanirodhoti
yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam
abbhannasim  .  tassa me evam janato evam passato kamasavapi
cittam  vimuccittha  bhavasavapi  cittam  vimuccittha  avijjasavapi  cittam
vimuccittha  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  ahosi  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  abbhannasim .
Ayam  kho  me  brahmana  rattiya  pacchime yame tatiya vijja
adhigata  avijja  vihata  vijja  uppanna tamo vihato aloko
uppanno yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   [51] Siya kho pana te brahmana evamassa ajjapi nuna samano
gotamo  avitarago  avitadoso  avitamoho  tasma arannavanapatthani
pantani  senasanani  patisevatiti . na kho panetam brahmana evam
datthabbam  .  dve  kho  aham  brahmana  atthavase  sampassamano
arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevami  attano  ca
ditthadhammasukhaviharam sampassamano pacchimanca janatam anukampamanoti.
   [52]  Anukampitarupa  vatayam bhota gotamena pacchima janata
yathatam  arahata  sammasambuddhena . abhikkantam bho gotama abhikkantam
bho  gotama  seyyathapi  bho  gotama  nikkujjitam  va ukkujjeyya
paticchannam  va  vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare
va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti 1- evameva 2-
bhota  gotamena  anekapariyayena  dhammo  pakasito  .  esaham
bhavantam  gotamam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam
mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti 3-.
       Bhayabheravasuttantam 4- nitthitam catuttham.
@Footnote: 1 Si. dakkhintiti. 2 Ma. evamevam. 3 Yu. saranagatantiti. 4 Ma. bhayabheravasuttam.
            Ananganasuttam
   [53]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tatra kho ayasma sariputto
bhikkhu  amantesi  avuso  bhikkhavoti  . avusoti kho te bhikkhu
ayasmato sariputtassa paccassosum.
   [54]  Ayasma  sariputto  etadavoca  cattarome avuso
puggala  santo  samvijjamana  lokasmim  .  katame  cattaro .
Idhavuso ekacco puggalo sanganova 1- samano atthi me ajjhattam
angananti  yathabhutam  nappajanati . idha panavuso ekacco puggalo
sanganova  samano  atthi  me  ajjhattam  angananti  yathabhutam
pajanati  .  idhavuso  ekacco  puggalo  ananganova  samano
natthi  me  ajjhattam  angananti  yathabhutam  nappajanati  .  idha
panavuso  ekacco  puggalo  ananganova  samano  natthi  me
ajjhattam angananti yathabhutam pajanati.
   {54.1} Tatravuso yvayam puggalo sanganova samano atthi me
ajjhattam  angananti yathabhutam nappajanati ayam imesam dvinnam puggalanam
sangananamyeva 2- satam hinapuriso akkhayati . Tatravuso yvayam puggalo
sanganova  samano  atthi  me ajjhattam angananti yathabhutam pajanati
ayam  imesam  dvinnam  puggalanam  sangananamyeva  satam  setthapuriso
@Footnote: 1 Ma. sanganova. 2 sangananamyeva. itoparam idisameva.
Akkhayati  .  tatravuso  yvayam  puggalo  ananganova  samano
natthi  me  ajjhattam  angananti  yathabhutam  nappajanati  ayam imesam
dvinnam  puggalanam  anangananamyeva  satam  hinapuriso  akkhayati .
Tatravuso  yvayam  puggalo  ananganova samano natthi me ajjhattam
angananti  yathabhutam  pajanati  ayam  imesam  dvinnam  puggalanam
anangananamyeva satam setthapuriso akkhayatiti.
   [55]  Evam  vutte  ayasma  mahamoggallano ayasmantam
sariputtam  etadavoca  ko  nu  kho  avuso sariputta hetu ko
paccayo  yenimesam  dvinnam  puggalanam  sangananamyeva  satam  eko
hinapuriso  akkhayati  eko  setthapuriso  akkhayati  ko panavuso
sariputta hetu ko paccayo yenimesam dvinnam puggalanam anangananamyeva
satam eko hinapuriso akkhayati eko setthapuriso akkhayatiti.
   {55.1} Tatravuso yvayam puggalo sanganova samano atthi me
ajjhattam  angananti  yathabhutam nappajanati tassetam patikankham na chandam
janessati  na  vayamissati  na  viriyam  arabhissati  tassa  anganassa
pahanaya  . so sarago sadoso samoho sangano  sankilitthacitto
kalam  karissati  .  seyyathapi  avuso  kamsapati abhata apana
va  kammarakula  va  rajena  ca  malena ca pariyonaddha tamenam
samika  na  ceva  paribhunjeyyum na ca pariyodapeyyum 1- rajapathe
ca  nam  nikkhipeyyum  evanhi sa avuso kamsapati aparena samayena
@Footnote: 1 pariyodapeyyuntipi patho.
Sankilitthatara  assa  malaggahitati . evamavusoti . evameva kho
avuso  yvayam  puggalo  sanganova  samano  atthi  me ajjhattam
angananti  yathabhutam  nappajanati  tassetam  patikankham  na  chandam
janessati  na  vayamissati  na  viriyam  arabhissati  tassa  anganassa
pahanaya  .  so sarago sadoso samoho sangano sankilitthacitto
kalam karissati.
   {55.2}  Tatravuso  yvayam  puggalo  sanganova  samano
atthi  me  ajjhattam  angananti yathabhutam pajanati tassetam patikankham
chandam  janessati  vayamissati  viriyam  arabhissati  tassa  anganassa
pahanaya . so arago adoso amoho anangano asankilitthacitto
kalam  karissati  .  seyyathapi  avuso  kamsapati abhata apana
va  kammarakula  va  rajena  ca  malena ca pariyonaddha tamenam
samika  paribhunjeyyum  ceva  pariyodapeyyum  ca na ca nam rajapathe
nikkhipeyyum  evanhi  sa  avuso  kamsapati  aparena  samayena
parisuddha  1-  assa  pariyodatati  . evamavusoti . evameva
kho  avuso  yvayam puggalo sanganova samano atthi me ajjhattam
angananti  yathabhutam  pajanati  tassetam  patikankham  chandam  janessati
vayamissati  viriyam  arabhissati  tassa  anganassa  pahanaya  . so
arago  adoso  amoho  anangano  asankilitthacitto  kalam
karissati.
   {55.3}  Tatravuso  yvayam  puggalo  ananganova  samano
natthi  me  ajjhattam  angananti  yathabhutam  nappajanati  tassetam
@Footnote: 1 Ma. parisuddhatara.
Patikankham  subhanimittam  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  manasikara
rago  cittam  anuddhamsessati  .  so  sarago  sadoso  samoho
sangano  sankilitthacitto  kalam  karissati  .  seyyathapi  avuso
kamsapati abhata apana va kammarakula va parisuddha pariyodata
tamenam  samika na ceva paribhunjeyyum na ca pariyodapeyyum rajapathe
ca  nam  nikkhipeyyum  evanhi sa avuso kamsapati aparena samayena
sankilittha 1- assa malaggahitati . evamavusoti . evameva kho
avuso  yvayam  puggalo  ananganova  samano  natthi me ajjhattam
angananti  yathabhutam  nappajanati  tassetam  patikankham  subhanimittam
manasikarissati tassa subhanimittassa manasikara rago cittam anuddhamsessati.
So   sarago   sadoso   samoho  sangano  sankilitthacitto
kalam karissati.
   {55.4}  Tatravuso  yvayam  puggalo  ananganova  samano
natthi  me  ajjhattam  angananti  yathabhutam  pajanati  tassetam
patikankham  subhanimittam  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  manasikara
rago  cittam  nanuddhamsessati  .  so  arago  adoso amoho
anangano  asankilitthacitto  kalam  karissati  .  seyyathapi avuso
kamsapati abhata apana va kammarakula va parisuddha pariyodata
tamenam  samika  paribhunjeyyum  ceva  pariyodapeyyum  ca  na ca nam
rajapathe  nikkhipeyyum  evanhi  sa  avuso  kamsapati  aparena
samayena  parisuddhatara  assa  pariyodatati  .  evamavusoti .
@Footnote: 1 Ma. sankilitthatara.
Evameva  kho  avuso  yvayam  puggalo ananganova samano natthi
me  ajjhattam  angananti  yathabhutam  pajanati  tassetam  patikankham
subhanimittam   na  manasikarissati  tassa  subhanimittassa  amanasikara
rago  cittam  nanuddhamsessati  .  so  arago  adoso amoho
anangano  asankilitthacitto  kalam  karissati  .  ayam  kho avuso
moggallana  hetu  ayam  paccayo  yenimesam  dvinnam  puggalanam
sangananamyeva  satam  eko  hinapuriso  akkhayati eko setthapuriso
akkhayati  ayam  kho  panavuso  moggallana  hetu  ayam  paccayo
yenimesam  dvinnam  puggalanam  anangananamyeva  satam  eko hinapuriso
akkhayati eko setthapuriso akkhayatiti.
   [56]  Anganam  angananti  avuso  vuccati  kissa  nu  kho
etam avuso adhivacanam yadidam angananti . Papakanam [1]- etam avuso
akusalanam icchavacaranam adhivacanam yadidam angananti.
   [57]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  apattinca  vata  apanno
assam  na  ca  mam  bhikkhu  janeyyum  apattim apannoti . thanam
kho  panetam  avuso  vijjati  yantam bhikkhum bhikkhu janeyyum apattim
apannoti  .  jananti  mam  bhikkhu  apattim  apannoti iti so
kupito  hoti  appatito . yo ceva kho avuso kopo yo ca
appaccayo ubhayametam anganam.
@Footnote: 1 Ma. kho.
   [58]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati  yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  apattinca  vata  apanno
assam  anuraho  mam  bhikkhu codeyyum no sanghamajjheti . thanam kho
panetam  avuso  vijjati  yantam  bhikkhum  bhikkhu  sanghamajjhe codeyyum
no  anuraho  . sanghamajjhe mam bhikkhu codenti no anurahoti iti
so  kupito hoti appatito . yo ceva kho avuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [59]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  apattinca  vata  apanno
assam  sappatipuggalo  mam  codeyya  no  appatipuggaloti  . thanam
kho  panetam  avuso  vijjati  yantam  bhikkhum appatipuggalo codeyya
no  sappatipuggalo  . appatipuggalo mam codeti no sappatipuggaloti
iti  so  kupito  hoti  appatito  .  yo  ceva  kho
avuso kopo yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [60]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  aho  vata  mameva  sattha
patipucchitva  patipucchitva  bhikkhunam  dhammam  deseyya  na annam bhikkhum
sattha  patipucchitva  patipucchitva  bhikkhunam  dhammam  deseyyati .
Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati  yam  annam  bhikkhum  sattha
patipucchitva  patipucchitva  bhikkhunam  dhammam  deseyya  na  tam  bhikkhum
Sattha  patipucchitva  patipucchitva  bhikkhunam  dhammam  deseyya .
Annam  bhikkhum  sattha  patipucchitva  patipucchitva  bhikkhunam  dhammam
deseti  na  mam  sattha  patipucchitva  patipucchitva  bhikkhunam  dhammam
desetiti iti so kupito hoti appatito . yo ceva kho avuso
kopo yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [61]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  aho  vata  mameva  bhikkhu
purakkhatva  purakkhatva  gamam  bhattaya  paviseyyum  na  annam bhikkhum
bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya paviseyyunti.
   {61.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annam bhikkhum bhikkhu
purakkhatva  purakkhatva  gamam  bhattaya paviseyyum na tam bhikkhum bhikkhu
purakkhatva  purakkhatva  gamam  bhattaya  paviseyyum  .  annam bhikkhum
bhikkhu  purakkhatva  purakkhatva  gamam  bhattaya pavisanti na mam bhikkhu
purakkhatva  purakkhatva  gamam  bhattaya  pavisantiti  iti so kupito
hoti appatito . yo ceva kho avuso kopo yo ca appaccayo
ubhayametam anganam.
   [62]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  aho  vata  ahameva labheyyam
bhattagge  aggasanam  aggodakam  aggapindam  na  anno  bhikkhu
labheyya  bhattagge  aggasanam  aggodakam  aggapindanti  .  thanam
Kho  panetam  avuso  vijjati  yam  anno bhikkhu labheyya bhattagge
aggasanam  aggodakam  aggapindam  na  so  bhikkhu  labheyya bhattagge
aggasanam  aggodakam  aggapindam  .  anno  bhikkhu  labhati bhattagge
aggasanam  aggodakam  aggapindam  naham  labhami  bhattagge  aggasanam
aggodakam  aggapindanti  iti  so  kupito  hoti appatito . yo
ceva kho avuso kopo yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [63]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  aho  vata ahameva bhattagge
bhuttavi  anumodeyyam  na  anno  bhikkhu  bhattagge  bhuttavi
anumodeyyati . thanam kho panetam avuso vijjati yam anno bhikkhu
bhattagge  bhuttavi  anumodeyya  na  so  bhikkhu bhattagge bhuttavi
anumodeyya  .  anno  bhikkhu  bhattagge  bhuttavi anumodati naham
bhattagge  bhuttavi  anumodamiti iti so kupito hoti appatito .
Yo ceva kho avuso kopo yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [64]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha uppajjeyya aho vata ahameva aramagatanam
bhikkhunam  dhammam  deseyyam  na  anno  bhikkhu  aramagatanam  bhikkhunam
dhammam  deseyyati  . thanam kho panetam avuso vijjati yam anno
bhikkhu aramagatanam bhikkhunam dhammam deseyya na so bhikkhu aramagatanam
bhikkhunam  dhammam  deseyya  .  anno  bhikkhu  aramagatanam  bhikkhunam
Dhammam  deseti  naham  aramagatanam  bhikkhunam  dhammam  desemiti iti
so  kupito hoti appatito . yo ceva kho avuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [65]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha uppajjeyya aho vata ahameva aramagatanam
bhikkhuninam  dhammam  deseyyam  .pe. upasakanam dhammam deseyyam .pe.
Upasikanam  dhammam  deseyyam  na  anno  bhikkhu  aramagatanam
upasikanam  dhammam  deseyyati . thanam kho panetam avuso vijjati
yam  anno  bhikkhu  aramagatanam  upasikanam  dhammam  deseyya  na
so  bhikkhu  aramagatanam  upasikanam  dhammam  deseyya  . anno
bhikkhu  aramagatanam  upasikanam  dhammam  deseti naham aramagatanam
upasikanam  dhammam desemiti iti so kupito hoti appatito . yo
ceva kho avuso kopo yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [66]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno evam iccha uppajjeyya aho vata mameva bhikkhu sakkareyyum
garukareyyum  1-  maneyyum pujeyyum na annam bhikkhum bhikkhu sakkareyyum
garukareyyum  maneyyum  pujeyyunti  .  thanam  kho  panetam avuso
vijjati  yam  annam  bhikkhum  bhikkhu  sakkareyyum  garukareyyum  maneyyum
pujeyyum  na  tam  bhikkhum  bhikkhu  sakkareyyum  garukareyyum  maneyyum
pujeyyum  .  annam  bhikkhum  bhikkhu  sakkaronti  garukaronti manenti
@Footnote: 1 Ma. garum kareyyum.
Pujenti  na  mam  bhikkhu  sakkaronti  garukaronti manenti pujentiti
iti  so kupito hoti appatito . yo ceva kho avuso kopo
yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [67]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno evam iccha uppajjeyya aho vata mameva bhikkhuniyo .pe.
Upasaka  .pe.  upasikayo  sakkareyyum  garukareyyum  maneyyum
pujeyyum  na  annam  bhikkhum  upasikayo  sakkareyyum  garukareyyum
maneyyum  pujeyyunti  .  thanam  kho  panetam  avuso vijjati yam
annam  bhikkhum  upasikayo  sakkareyyum  garukareyyum maneyyum pujeyyum
na tam bhikkhum upasikayo sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum .
Annam  bhikkhum  upasikayo  sakkaronti  garukaronti manenti pujenti
na  mam  upasikayo  sakkaronti garukaronti manenti pujentiti iti
so  kupito hoti appatito . yo ceva kho avuso kopo yo
ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [68]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  aho  vata  ahameva  labhi
assam  panitanam  civaranam  na  anno  bhikkhu  labhi  assa panitanam
civarananti  .  thanam  kho  panetam  avuso  vijjati  yam  anno
bhikkhu  labhi  assa  panitanam  civaranam  na  so bhikkhu labhi assa
panitanam  civaranam  .  anno  bhikkhu  labhi panitanam civaranam naham
Labhi  panitanam civarananti iti so kupito hoti appatito . yo
ceva kho avuso kopo yo ca appaccayo ubhayametam anganam.
   [69]  Thanam  kho  panetam  avuso  vijjati yam idhekaccassa
bhikkhuno  evam  iccha  uppajjeyya  aho  vata  ahameva  labhi
assam  panitanam  pindapatanam  .pe.  panitanam  senasananam  .pe.
Panitanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharanam  na  anno  bhikkhu  labhi
assa panitanam gilanapaccayabhesajjaparikkharananti.
   {69.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam anno bhikkhu labhi
assa  panitanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharanam  na  so  bhikkhu labhi
assa  panitanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharanam  .  anno  bhikkhu
labhi   panitanam   gilanapaccayabhesajjaparikkharanam   naham   labhi
panitanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharananti  iti  so  kupito  hoti
appatito . yo ceva kho avuso kopo yo ca appaccayo ubhayametam
anganam . imesam kho etam avuso papakanam akusalanam icchavacaranam
adhivacanam yadidam angananti.
   [70]  Yassakassaci  avuso  bhikkhuno  ime papaka akusala
icchavacara  appahina  dissanti  ceva  suyyanti  ca  .  kincapi
so  hoti  arannako  1- pantasenasano pindapatiko sapadanacari
pamsukuliko lukhacivaradharo atha kho nam sabrahmacari neva 2- sakkaronti
na garukaronti na manenti na pujenti . tam kissa hetu . Te hi
@Footnote: 1 Ma. aranniko. 2 Ma. na ceva.
Tassa  ayasmato  papaka  akusala  icchavacara appahina dissanti
ceva  suyyanti  ca . seyyathapi avuso kamsapati abhata apana
va  kammarakula  va  parisuddha  pariyodata  . tamenam samika
ahikunapam  va  kukkurakunapam  va  manussakunapam va racayitva annissa
kamsapatiya  patikujjitva  antarapanam  patipajjeyyum  .  tamenam jano
disva  evam  vadeyya  ambho  kimevidam  hariyyati  jannam  jannam
viyati.
   {70.1} Tamenam utthahitva apapuritva olokeyya tassa saha
dassanena  amanapata  ca  santhaheyya  patikkulyata  ca santhaheyya
jegucchata  ca  santhaheyya  jighacchitanampi  na  bhottukamyata  assa
pageva  suhitanam  evameva kho avuso yassa kassaci bhikkhuno ime
papaka  akusala  icchavacara  appahina  dissanti  ceva  suyyanti
ca  .  kincapi  so  hoti arannako pantasenasano pindapatiko
sapadanacari  pamsukuliko  lukhacivaradharo  atha  kho  nam  sabrahmacari
neva  sakkaronti  na  garukaronti  na manenti na pujenti . tam
kissa hetu . te hi tassa ayasmato papaka akusala icchavacara
appahina dissanti ceva suyyanti ca.
   [71]  Yassa  kassaci avuso bhikkhuno ime papaka akusala
icchavacara  pahina  dissanti  ceva  suyyanti  ca . kincapi so
hoti  gamantavihari  nemantaniko  gahapaticivaradharo  atha  kho  nam
sabrahmacari  sakkaronti  garukaronti  manenti pujenti . tam kissa
Hetu  .  te  hi  tassa ayasmato papaka akusala icchavacara
pahina  dissanti  ceva  suyyanti ca . seyyathapi avuso kamsapati
abhata  apana  va  kammarakula  va parisuddha pariyodata .
Tamenam  samika  salinam  odanam  vicitakalakam anekasupam anekabyanjanam
racayitva annissa kamsapatiya patikujjitva antarapanam patipajjeyyum .
Tamenam  jano  disva  evam vadeyya ambho kimevidam hariyyati jannam
jannam viyati.
   {71.1} Tamenam utthahitva apapuritva olokeyya tassa saha
dassanena  manapata  ca  santhaheyya  appatikkulyata  ca santhaheyya
ajegucchata  ca  santhaheyya  suhitanampi  bhottukamyata assa pageva
jighacchitanam evameva kho avuso yassa kassaci bhikkhuno ime papaka
akusala  icchavacara  pahina dissanti ceva suyyanti ca . kincapi
so  hoti  gamantavihari  nemantaniko  gahapaticivaradharo atha kho nam
sabrahmacari  sakkaronti  garukaronti  manenti pujenti . tam kissa
hetu  .  te  hi  tassa ayasmato papaka akusala icchavacara
pahina dissanti ceva suyyanti cati.
   [72]  Evam  vutte  ayasma  mahamoggallano ayasmantam
sariputtam  etadavoca  upama  mam  avuso  sariputta patibhatiti .
Patibhatu  tam  avuso  moggallanati  . ekamidaham avuso samayam
rajagahe  viharami  giribbaje  .  atha khvaham avuso pubbanhasamayam
Nivasetva  pattacivaramadaya  rajagaham  pindaya  pavisim  .  tena
kho pana samayena samiti 1- yanakaraputto rathassa nemim taccheti .
Tamenam  panduputto  ajivako  puranayanakaraputto  paccupatthito
hoti . atha kho avuso panduputtassa ajivakassa puranayanakaraputtassa
evam  cetaso parivitakko udapadi aho vatayam samiti yanakaraputto
imissa  nemiya  imanca vankam imanca jimham imanca dosam taccheyya
evayam  nemi  apagatavanka  apagatajimha  apagatadosa suddha assa
sare  patitthitati  .  yatha  yatha  kho  avuso  panduputtassa
ajivakassa   puranayanakaraputtassa   cetaso  parivitakko  hoti
tatha  tatha  samiti  yanakaraputto  tassa  nemiya  tanca  vankam
tanca  jimham  tanca  dosam  tacchati . atha kho avuso panduputto
ajivako    puranayanakaraputto    attamano    attamanavacam
niccharesi hadaya hadayam manne annaya tacchatiti.
   {72.1} Evameva kho avuso ye te puggala asaddha jivikattha na
saddha agarasma anagariyam pabbajita satha mayavino ketubhino uddhata
unnala  capala mukhara vikinnavaca indriyesu aguttadvara bhojane
amattannuno  jagariyam  ananuyutta  samanne  anapekkhavanto sikkhaya
na  tibbagarava  bahullika  sathilika  okkamane  pubbangama
paviveke  nikkhittadhura  kusita  hinaviriya  mutthassati  asampajana
@Footnote: 1 Si. samiti.
Asamahita  vibbhantacitta  duppanna  elamuga  1- tesam ayasma
sariputto  imina  dhammapariyayena  hadaya  hadayam  manne  annaya
tacchati.
   {72.2}  Ye pana te kulaputta saddha agarasma anagariyam
pabbajita  asatha  amayavino  aketubhino  anuddhata  anunnala
acapala  amukhara  avikinnavaca  indriyesu  guttadvara  bhojane
mattannuno  jagariyam  anuyutta  samanne  apekkhavanto  sikkhaya
tibbagarava  na  bahullika  na  sathilika  okkamane nikkhittadhura
paviveke  pubbangama  araddhaviriya pahitatta upatthitasati sampajana
samahita  ekaggacitta  pannavanto  anelamuga  te  ayasmato
sariputtassa  imam  dhammapariyayam  sutva  pivanti  manne  ghasanti
manne  vacasa ceva manasa ca sadhu vata bho sabrahmacari akusala
vutthapetva kusale patitthapetiti.
   {72.3} Seyyathapi avuso itthi va puriso va daharo yuva
mandanakajatiko  sisanhato  2-  uppalamalam  va  vassikamalam  va
adhimuttakamalam  va  labhitva ubhohi hatthehi patiggahetva uttamange
sirasmim patitthapeyya evameva kho avuso ye te kulaputta saddha
agarasma  anagariyam  pabbajita  asatha  amayavino  aketubhino
anuddhata   anunnala   acapala   amukhara   avikinnavaca
indriyesu   guttadvara   bhojane   mattannuno   jagariyam
anuyutta   samanne   apekkhavanto   sikkhaya   tibbagarava
@Footnote: 1 Ma. Yu. elamuga. 2 Ma. Yu. sisam nahato.
Na  bahullika  na  sathilika  okkamane  nikkhittadhura  paviveke
pubbangama  araddhaviriya  pahitatta  upatthitasati sampajana samahita
ekaggacitta  pannavanto  anelamuga  te  ayasmato  sariputtassa
imam  dhammapariyayam  sutva  pivanti  manne  ghasanti  manne  vacasa
ceva  manasa  ca sadhu vata bho sabrahmacari akusala vutthapetva
kusale patitthapetiti.
   Itiha   te   ubho  mahanaga  annamannassa  subhasitam
samanumodimsuti.
         Ananganasuttam nitthitam pancamam.
           ----------
           Akankheyyasuttam
   [73]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  sampannasila  bhikkhave  viharatha sampannapatimokkha
patimokkhasamvarasamvuta   viharatha   acaragocarasampanna   anumattesu
vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhatha sikkhapadesu.
   [74]  Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu sabrahmacarinam piyo ca
assam  manapo  ca garu ca bhavaniyo cati silesvevassa paripurakari
ajjhattancetosamathamanuyutto     anirakatajjhano     vipassanaya
samannagato bruheta sunnagaranam.
   [75] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu labhi assam civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti silesvevassa
paripurakari     ajjhattancetosamathamanuyutto     anirakatajjhano
vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.
   [76]  Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu yesaham civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam    paribhunjami    tesante
kara  mahapphala  assu  mahanisamsati  silesvevassa  paripurakari
ajjhattancetosamathamanuyutto     anirakatajjhano     vipassanaya
samannagato bruheta sunnagaranam.
   [77] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu ye me natisalohita
peta  kalakata  pasannacitta  anussaranti  tesantam  mahapphalam assa
mahanisamsanti  silesvevassa  paripurakari  ajjhattancetosamathamanuyutto
anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.
   [78]  Akankheyya  ce bhikkhave bhikkhu aratiratisaho assam na
ca  mam  arati  saheyya uppannam aratim abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti
silesvevassa paripurakari .pe. Bruheta sunnagaranam.
   [79] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu bhayabheravasaho assam na ca
mam bhayabheravam saheyya uppannam bhayabheravam abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti
silesvevassa paripurakari .pe. Bruheta sunnagaranam.
   [80]  Akankheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu  catunnam  jhananam
abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam  nikamalabhi  assam  akicchalabhi
akasiralabhiti silesvevassa paripurakari .pe. Bruheta sunnagaranam.
   [81] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu ye te santa vimokkha
atikkamma  rupe  aruppa  te  kayena  phusitva  vihareyyanti
silesvevassa paripurakari .pe. Bruheta sunnagaranam.
   [82] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu tinnam samyojananam parikkhaya
sotapanno   assam   avinipatadhammo  niyato  sambodhiparayanoti
silesvevassa paripurakari .pe. Bruheta sunnagaranam.
   [83]  Akankheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu  tinnam  samyojananam
parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  assam sakideva imam
lokam  agantva  dukkhassantam  kareyyanti  silesvevassa  paripurakari
ajjhattancetosamathamanuyutto     anirakatajjhano     vipassanaya
samannagato bruheta sunnagaranam.
   [84]  Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu pancannam orambhagiyanam
samyojananam parikkhaya opapatiko assam tattha parinibbayi anavattidhammo
tasma  lokati  silesvevassa  paripurakari  .pe.  bruheta
sunnagaranam.
   [85]  Akankheyya  ce  bhikkhave  bhikkhu anekavihitam iddhividham
paccanubhaveyyam  ekopi  hutva  bahudha assam bahudhapi hutva eko
assam  avibhavam  tirobhavam  tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam
asajjamano  gaccheyyam  seyyathapi akase pathaviyapi ummujjanimmujjam
kareyyam  seyyathapi  udake  udakepi  abhijjamane  1-  gaccheyyam
seyyathapi  pathaviyam  akasepi  pallankena  kameyyam  seyyathapi
pakkhi  sakuno  imepi  candimasuriye  evammahiddhike  evammahanubhave
panina  paramaseyyam  2-  parimajjeyyam yava brahmalokapi kayena
vasam  vatteyyanti  silesvevassa  paripurakari  .pe.  bruheta
sunnagaranam.
@Footnote: 1 Si. Ma. abhijjamano. 2 Si. Yu. parimaseyyam.
   [86]  Akankheyya  ce  bhikkhave bhikkhu dibbaya sotadhatuya
visuddhaya  atikkantamanusikaya  ubho  sadde  suneyyam  dibbe  ca
manuse ca ye dure santike cati silesvevassa paripurakari .pe.
Bruheta sunnagaranam.
   [87]  Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu parasattanam parapuggalanam
cetasa  ceto  paricca  janeyyam  1-  saragam va cittam saragam
cittanti  pajaneyyam  vitaragam  va  cittam  vitaragam  cittanti
pajaneyyam  sadosam  va  cittam  sadosam  cittanti  pajaneyyam
vitadosam  va  cittam  vitadosam  cittanti  pajaneyyam  samoham  va
cittam  samoham  cittanti  pajaneyyam  vitamoham  va  cittam  vitamoham
cittanti  pajaneyyam  sankhittam  va  cittam  sankhittam  cittanti
pajaneyyam  vikkhittam  va  cittam  vikkhittam  cittanti  pajaneyyam
mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti  pajaneyyam  amahaggatam
va  cittam  amahaggatam  cittanti  pajaneyyam  sauttaram  va  cittam
sauttaram  cittanti  pajaneyyam  anuttaram  va  cittam  anuttaram
cittanti  pajaneyyam  samahitam  va  cittam  samahitam  cittanti
pajaneyyam  asamahitam  va  cittam  asamahitam  cittanti  pajaneyyam
vimuttam  va  cittam  vimuttam  cittanti pajaneyyam avimuttam va cittam
avimuttam  cittanti  pajaneyyanti  silesvevassa  paripurakari  .pe.
Bruheta sunnagaranam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajaneyyam.
   [88]  Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu anekavihitam pubbenivasam
anussareyyam  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  tissopi
jatiyo  catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo dasapi jatiyo visampi
jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi jatiyo
jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe
anekepi   vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe  amutrasim
evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi
evammayupariyanto  so  tato  cuto amutra udapadim 1- tatrapasim
evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo evam sukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti iti sakaram sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam  anussareyyanti  silesvevassa  paripurakari
.pe. Bruheta sunnagaranam.
   [89] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passeyyam  cavamane  upapajjamane hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajaneyyam  ime  vata  bhonto  satta kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika micchaditthikammasamadana te kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapanna ime va pana
@Footnote: 1 Si. uppadim.
Bhonto  satta  kayasucaritena  samannagata vacisucaritena samannagata
manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka  sammaditthika
sammaditthikammasamadana  te  kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam  upapannati  iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena
satte  passeyyam  cavamane  upapajjamane  hine  panite  suvanne
dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte  pajaneyyanti
silesvevassaparipurakari   ajjhattancetosamathamanuyutto  anirakatajjhano
vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.
   [90] Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu asavanam khaya anasavam
cetovimuttim   pannavimuttim   dittheva   dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva   upasampajja  vihareyyanti  silesvevassa  paripurakari
ajjhattancetosamathamanuyutto     anirakatajjhano     vipassanaya
samannagato  bruheta  sunnagaranam  .  sampannasila  bhikkhave
viharatha    sampannapatimokkha    patimokkhasamvarasamvuta   viharatha
acaragocarasampanna  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya
sikkhatha sikkhapadesuti. Iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Akankheyyasuttam nitthitam chattham.
            --------
            Vatthupamasuttam
   [91]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [92]  Bhagava  etadavoca seyyathapi bhikkhave vattham sankilittham
malaggahitam  tamenam  rajako  yasmim  yasmim rangajate upasamhareyya yadi
nilakaya  yadi  pitakaya  yadi  lohitakaya  yadi  manjetthikaya
durattavannamevassa  aparisuddhavannamevassa  .  tam  kissa  hetu .
Aparisuddhatta  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
sankilitthe  duggati  patikankha . seyyathapi bhikkhave vattham parisuddham
pariyodatam  tamenam  rajako  yasmim  yasmim  rangajate  upasamhareyya
yadi  nilakaya  yadi  pitakaya  yadi  lohitakaya  yadi  manjetthikaya
surattavannamevassa  parisuddhavannamevassa  .  tam  kissa  hetu .
Parisuddhatta  bhikkhave  vatthassa  evameva  kho  bhikkhave  citte
asankilitthe sugati patikankha.
   [93] Katame ca bhikkhave cittassa upakkilesa. Abhijjhavisamalobho
cittassa  upakkileso  byapado  cittassa  upakkileso  kodho
cittassa  upakkileso  upanaho  cittassa  upakkileso  makkho
cittassa   upakkileso   palaso   cittassa   upakkileso
Issa  cittassa  upakkileso    macchariyam  cittassa  upakkileso
maya  cittassa  upakkileso    satheyyam  cittassa  upakkileso
thambho  cittassa  upakkileso    sarambho  cittassa  upakkileso
mano  cittassa  upakkileso    atimano  cittassa  upakkileso
mado cittassa upakkileso pamado cittassa upakkileso.
   [94]  Sa  kho so bhikkhave bhikkhu abhijjhavisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  abhijjhavisamalobham  cittassa  upakkilesam
pajahati  .  byapado cittassa upakkilesoti iti viditva byapadam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  kodho cittassa upakkilesoti iti
viditva  kodham  cittassa  upakkilesam  pajahati  . upanaho cittassa
upakkilesoti iti viditva upanaham cittassa upakkilesam pajahati.
   {94.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditva makkham cittassa
upakkilesam pajahati . palaso cittassa upakkilesoti iti viditva palasam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  issa cittassa upakkilesoti iti
viditva  issam  cittassa  upakkilesam  pajahati  .  macchariyam cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  macchariyam cittassa upakkilesam pajahati .
Maya  cittassa upakkilesoti iti viditva mayam cittassa upakkilesam
pajahati  .  satheyyam  cittassa upakkilesoti iti viditva satheyyam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  thambho cittassa upakkilesoti iti
viditva  thambham  cittassa  upakkilesam  pajahati  . sarambho cittassa
Upakkilesoti  iti  viditva  sarambham cittassa upakkilesam pajahati .
Mano  cittassa upakkilesoti iti viditva manam cittassa upakkilesam
pajahati  .  atimano  cittassa  upakkilesoti iti viditva atimanam
cittassa  upakkilesam  pajahati  .  mado  cittassa upakkilesoti iti
viditva  madam  cittassa  upakkilesam  pajahati  .  pamado  cittassa
upakkilesoti iti viditva pamadam cittassa upakkilesam pajahati.
   [95]  Yato  kho bhikkhave bhikkhuno abhijjhavisamalobho cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  abhijjhavisamalobho  cittassa upakkileso
pahino  hoti  .  byapado  cittassa  upakkilesoti iti viditva
byapado  cittassa  upakkileso  pahino  hoti . kodho cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  kodho  cittassa  upakkileso  pahino
hoti  .  upanaho  cittassa  upakkilesoti iti viditva upanaho
cittassa upakkileso pahino hoti.
   {95.1} Makkho cittassa upakkilesoti iti viditva makkho cittassa
upakkileso pahino hoti . palaso cittassa upakkilesoti iti viditva
palaso cittassa upakkileso pahino hoti. Issa cittassa upakkilesoti
iti viditva issa cittassa upakkileso pahino hoti. Macchariyam cittassa
upakkilesoti iti viditva macchariyam cittassa upakkileso pahino hoti.
Maya cittassa upakkilesoti iti viditva maya cittassa upakkileso
pahino     hoti     .     satheyyam     cittassa
Upakkilesoti  iti  viditva  satheyyam  cittassa upakkileso pahino
hoti  . thambho cittassa upakkilesoti iti viditva thambho cittassa
upakkileso  pahino  hoti  .  sarambho  cittassa  upakkilesoti
iti  viditva sarambho cittassa upakkileso pahino hoti . mano
cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  mano  cittassa upakkileso
pahino  hoti  .  atimano  cittassa  upakkilesoti  iti viditva
atimano  cittassa  upakkileso  pahino  hoti  .  mado cittassa
upakkilesoti  iti  viditva  mado  cittassa  upakkileso  pahino
hoti  .  pamado  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva pamado
cittassa upakkileso pahino hoti.
   {95.2} So buddhe aveccappasadena samannagato hoti itipi
so  bhagava  araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu
anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho bhagavati .
Dhamme  aveccappasadena  samannagato  hoti  svakkhato  bhagavata
dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo
vinnuhiti  .  sanghe  aveccappasadena samannagato hoti supatipanno
bhagavato   savakasangho   ujupatipanno   bhagavato   savakasangho
nayapatipanno   bhagavato   savakasangho  samicipatipanno  bhagavato
savakasangho  yadidam  cattari  purisayugani  attha  parisapuggala  esa
bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo
Anuttaram  punnakkhettam  lokassati  . yatodhi kho 1- panassa cattam
hoti  vantam muttam pahinam patinissattham . so buddhe aveccappasadena
samannagatomhiti   labhati   atthavedam   labhati  dhammavedam  labhati
dhammupasanhitam  pamujjam  2-  pamuditassa  piti jayati pitimanassa kayo
passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati.
   {95.3} Dhamme .pe. sanghe aveccappasadena samannagatomhiti
labhati  atthavedam labhati dhammavedam labhati dhammupasanhitam pamujjam pamuditassa
piti  jayati  pitimanassa  kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti
sukhino  cittam  samadhiyati . yatodhi kho pana me cattam vantam muttam
pahinam  patinissatthanti  labhati  atthavedam  labhati  dhammavedam  labhati
dhammupasanhitam  pamujjam  pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa  kayo
passambhati passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati.
   [96] Sa kho so bhikkhave bhikkhu evamsilo evamdhammo evampanno
salinancepi   pindapatam   bhunjati   vicitakalakam   anekasupam
anekabyanjanam  nevassa  tam  hoti  antarayaya  .  seyyathapi
bhikkhave  vattham  sankilittham  malaggahitam  accham  udakam agamma parisuddham
hoti  pariyodatam  ukkamukham  va  panagamma jatarupam suparisuddham 3-
hoti  pariyodatam  evameva kho bhikkhave bhikkhu evamsilo evamdhammo
evampanno  salinancepi  pindapatam  bhunjati  vicitakalakam  anekasupam
@Footnote: 1 pathantarena yathodhi khoti. 2 Po. Ma. pamojjam. 3 Po. Ma. Yu. parisuddham.
Anekabyanjanam nevassa tam hoti antarayaya 1-.
   [97] So mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  . iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati   .  karunasahagatena  cetasa  .pe.  muditasahagatena
cetasa  .pe. upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  . iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati.
   {97.1}  So atthi idam atthi hinam atthi panitam atthi imassa
sannagatassa  uttarim  nissarananti  pajanati  . tassa evam janato
evam  passato  kamasavapi  cittam  vimuccati  bhavasavapi  cittam
vimuccati   avijjasavapi  cittam  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti
nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam naparam
itthattayati  pajanati  .  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu sinato
antarena sinanenati.
   [98]  Tena  kho pana samayena sundarikabharadvajo brahmano
bhagavato  avidure  nisinno  hoti  .  atha kho sundarikabharadvajo
@Footnote: 1 Si. antaradhaya.
Brahmano  bhagavantam  etadavoca  gacchati  pana  bhavam  gotamo
bahukam  nadim  sinayitunti  .  kim  brahmana  bahukaya  nadiya kim
bahuka  nadi  karissatiti  .  lokasammata  hi bho gotama bahuka
nadi  bahujanassa  punnasammata  hi  bho  gotama  bahuka  nadi
bahujanassa  bahukaya  ca  pana  nadiya  bahujano  papakammam  katam
pavahetiti  .  atha  kho  bhagava  sundarikam  bharadvajam  brahmanam
gathahi ajjhabhasi
   bahukam adhikakkanca    gayam sundarikamapi
   sarassatim payaganca    atho bahumatim nadim
  niccampi balo pakkhanno  kanhakammo na sujjhati
  kim sundarika karissati   kim payago kim bahuka nadi.
       Verim katakibbisam naram
       na hi nam sodhaye papakamminam
  suddhassa ve sada phaggu  suddhassuposatho sada
  suddhassa sucikammassa    sada sampajjate vatam.
      Idheva sinahi  brahmana
      sabbabhutesu   karohi khematam
  sace musa na bhanasi    sace panam na himsasi
  sace adinnam nadiyasi   saddahano amacchari
  kim kahasi gayam gantva   udapanopi te gayati.
   [99]  Evam  vuttepi  sundarikabharadvajo brahmano bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi
bho  gotama  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya
cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  1-  evameva  bhota  gotamena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  gotamam  saranam
gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  labheyyaham  bhoto  gotamassa
santike pabbajjam labheyyam upasampadanti.
   {99.1}  Alattha  kho  sundarikabharadvajo brahmano bhagavato
santike  pabbajjam alattha upasampadam . acirupasampanno kho panayasma
bharadvajo  eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto
nacirasseva  yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam
pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja vihasi khina jati vusitam brahmacariyam
katam  karaniyam  naparam  itthattayati  abbhannasi  .  annataro kho
panayasma bharadvajo arahatam ahositi.
         Vatthupamasuttam nitthitam sattamam.
@Footnote: 1 Si. Yu. dakkhintiti.
            Sallekhasuttam
   [100]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa arame . atha kho ayasma mahacundo
sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  mahacundo  bhagavantam etadavoca ya ima
bhante  anekavihita  ditthiyo  loke  uppajjanti attavadapatisamyutta
va  lokavadapatisamyutta  va  adimeva  nu  kho  bhante bhikkhuno
manasikaroto  evametasam  ditthinam  pahanam  hoti evametasam ditthinam
patinissaggo hotiti.
   [101] Ya ima cunda anekavihita ditthiyo loke uppajjanti
attavadapatisamyutta  va lokavadapatisamyutta va yattha ceta ditthiyo
uppajjanti  yattha  1- ca anusenti yattha ca samudacaranti tam netam
mama  nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya
passato  evametasam  ditthinam  pahanam  hoti  evametasam  ditthinam
patinissaggo hoti.
   [102]  Thanam  kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu
@Footnote: 1 Si. yattha ceta anusenti yattha ceta samudacaranti.
Vivicceva  kamehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja vihareyya tassa evamassa
sallekhena  viharamiti  na  kho  panete  cunda  ariyassa  vinaye
sallekha  vuccanti  ditthadhammasukhavihara  ete  ariyassa  vinaye
vuccanti.
   {102.1} Thanam kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu
vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham dutiyam jhanam upasampajja vihareyya
tassa  evamassa sallekhena viharamiti na kho panete cunda ariyassa
vinaye  sallekha  vuccanti ditthadhammasukhavihara ete ariyassa vinaye
vuccanti.
   {102.2} Thanam kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu pitiya
ca viraga upekkhako ca vihareyya sato ca sampajano sukhanca kayena
patisamvedeyya  yantam  ariya acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti
tatiyam jhanam upasampajja vihareyya tassa evamassa sallekhena viharamiti
na kho panete cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti ditthadhammasukhavihara
ete ariyassa vinaye vuccanti.
   {102.3} Thanam kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu sukhassa
ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja  vihareyya  tassa  evamassa sallekhena viharamiti na kho
panete cunda ariyassa vinaye
Sallekha  vuccanti  ditthadhammasukhavihara  ete  ariyassa  vinaye
vuccanti.
   [103] Thanam kho panetam cunda vijjati ayam idhekacco bhikkhu sabbaso
rupasannanam  samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam
amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam  upasampajja
vihareyya tassa evamassa sallekhena viharamiti na kho panete cunda
ariyassa  vinaye  sallekha  vuccanti santa ete vihara ariyassa
vinaye vuccanti.
   {103.1} Thanam kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu sabbaso
akasanancayatanam    samatikkamma    anantam    vinnananti
vinnanancayatanam   upasampajja   vihareyya   tassa   evamassa
sallekhena viharamiti na kho panete cunda ariyassa vinaye sallekha
vuccanti santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.
   {103.2} Thanam kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu
sabbaso    vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti
akincannayatanam  upasampajja  vihareyya  tassa  evamassa  sallekhena
viharamiti  na  kho panete cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti
santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.
   {103.3} Thanam kho panetam cunda vijjati yam idhekacco bhikkhu sabbaso
akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatanam upasampajja vihareyya
tassa evamassa sallekhena viharamiti na kho panete cunda ariyassa vinaye
Sallekha vuccanti santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.
   [104]  Idha kho pana vo cunda sallekho karaniyo . pare
vihimsaka  bhavissanti  mayamettha  avihimsaka  bhavissamati  sallekho
karaniyo  .  pare  panatipati  bhavissanti  mayamettha panatipata
pativirata  bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  adinnadayi
bhavissanti  mayamettha  adinnadana  pativirata  bhavissamati sallekho
karaniyo  .  pare  abrahmacari  bhavissanti  mayamettha  brahmacari
bhavissamati sallekho karaniyo.
   {104.1} Pare musavadi bhavissanti mayamettha musavada pativirata
bhavissamati sallekho karaniyo . Pare pisunavaca 1- bhavissanti mayamettha
pisunaya  vacaya  pativirata bhavissamati sallekho karaniyo . pare
pharusavaca  2-  bhavissanti  mayamettha  pharusaya  vacaya  pativirata
bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  samphappalapi  bhavissanti
mayamettha samphappalapa pativirata bhavissamati sallekho karaniyo.
   {104.2}  Pare  abhijjhalu  bhavissanti  mayamettha  anabhijjhalu
bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare byapannacitta bhavissanti
mayamettha  abyapannacitta  bhavissamati  sallekho karaniyo . pare
micchaditthika   3-  bhavissanti  mayamettha  sammaditthika  4-
bhavissamati    sallekho    karaniyo    .    pare
@Footnote: 1 Si. Yu. pisuna vaca. 2 pharusa vaca. 3 Si. Yu. micchaditthi.
@4 Si. Yu. sammaditthi.
Micchasankappa  bhavissanti  mayamettha  sammasankappa  bhavissamati
sallekho  karaniyo  .  pare  micchavaca  bhavissanti  mayamettha
sammavaca  bhavissamati  sallekho karaniyo . pare micchakammanta
bhavissanti   mayamettha   sammakammanta   bhavissamati  sallekho
karaniyo  .  pare  micchaajiva  bhavissanti mayamettha sammaajiva
bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare micchavayama bhavissanti
mayamettha sammavayama bhavissamati sallekho karaniyo.
   {104.3}  Pare  micchasati  bhavissanti  mayamettha  sammasati
bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  micchasamadhi  bhavissanti
mayamettha  sammasamadhi  bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare
micchanani   bhavissanti   mayamettha   sammanani   bhavissamati
sallekho  karaniyo  .  pare  micchavimutti  bhavissanti  mayamettha
sammavimutti bhavissamati sallekho karaniyo.
   {104.4}  Pare  thinamiddhapariyutthita  bhavissanti  mayamettha
vigatathinamiddha  bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  uddhata
bhavissanti  mayamettha  anuddhata  bhavissamati  sallekho  karaniyo .
Pare  vecikicchi  bhavissanti  mayamettha  tinnavicikiccha  bhavissamati
sallekho  karaniyo  . pare kodhana bhavissanti mayamettha akkodhana
bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  upanahi  bhavissanti
mayamettha  anupanahi  bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare
makkhi  bhavissanti  mayamettha amakkhi bhavissamati sallekho karaniyo .
Pare  palasi  bhavissanti  mayamettha  apalasi  bhavissamati sallekho
karaniyo  .  pare  issuki bhavissanti mayamettha anissuki bhavissamati
sallekho  karaniyo  .  pare  macchari  bhavissanti mayamettha amacchari
bhavissamati  sallekho  karaniyo  . pare satha bhavissanti mayamettha
asatha  bhavissamati  sallekho  karaniyo . pare mayavi bhavissanti
mayamettha  amayavi  bhavissamati sallekho karaniyo . pare thaddha
bhavissanti  mayamettha  athaddha  bhavissamati  sallekho  karaniyo .
Pare  atimani  bhavissanti  mayamettha anatimani bhavissamati sallekho
karaniyo.
   {104.5} Pare dubbaca bhavissanti mayamettha suvaca bhavissamati
sallekho  karaniyo  .  pare  papamitta  bhavissanti  mayamettha
kalyanamitta  bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  pamatta
bhavissanti  mayamettha  appamatta  bhavissamati  sallekho karaniyo .
Pare  asaddha  bhavissanti  mayamettha  saddha  bhavissamati sallekho
karaniyo  .  pare ahirika bhavissanti mayamettha hirimana bhavissamati
sallekho karaniyo . pare anottappi 1- bhavissanti mayamettha ottappi
bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  appasuta  bhavissanti
mayamettha  bahussuta  bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare
kusita  bhavissanti  mayamettha  araddhaviriya  bhavissamati  sallekho
karaniyo  .  pare  mutthassati  bhavissanti  mayamettha  upatthitasati
@Footnote: 1 Si. anuttapi. Ma. Yu. anottapi.
Bhavissamati  sallekho  karaniyo  .  pare  duppanna  bhavissanti
mayamettha  pannasampanna  bhavissamati  sallekho  karaniyo .
Pare  sanditthiparamasiadhanagahiduppatinissaggi  bhavissanti  mayamettha
asanditthiparamasianadhanagahisupatinissaggi   bhavissamati   sallekho
karaniyo.
   [105] Cittuppadampi kho aham cunda kusalesu dhammesu bahukaram
vadami  ko  pana vado kayena vacaya anuvidhiyanasu . tasmatiha
cunda  pare  vihimsaka  bhavissanti  mayamettha  avihimsaka  bhavissamati
cittam  uppadetabbam  .  pare  panatipati  bhavissanti  mayamettha
panatipata  pativirata  bhavissamati  cittam  uppadetabbam  .pe.
Pare  sanditthiparamasiadhanagahiduppatinissaggi  bhavissanti  mayamettha
asanditthiparamasianadhanagahisupatinissaggi    bhavissamati    cittam
uppadetabbam.
   [106]  Seyyathapi cunda visamo maggo tassassa 1- anno
samo  maggo  parikkamanaya  seyyathapi  pana  cunda  visamam  tittham
tassassa  annam  samam  tittham  parikkamanaya  evameva  kho  cunda
vihimsakassa  purisapuggalassa avihimsa hoti parikkamanaya . panatipatissa
purisapuggalassa  panatipata  veramani  hoti  parikkamanaya  .
Adinnadayissa   purisapuggalassa   adinnadana   veramani  hoti
parikkamanaya  .  abrahmacarissa  purisapuggalassa  brahmacariyam  hoti
@Footnote: 1 Ma. assa tassa.
Parikkamanaya  .  musavadissa  purisapuggalassa  musavada  veramani
hoti  parikkamanaya  .  pisunavacassa  1-  purisapuggalassa  pisunaya
vacaya veramani hoti parikkamanaya . pharusavacassa 2- purisapuggalassa
pharusaya  vacaya  veramani  hoti  parikkamanaya  .  samphappalapissa
purisapuggalassa  samphappalapa  veramani  hoti  parikkamanaya  .
Abhijjhalussa  purisapuggalassa  anabhijjha  hoti  parikkamanaya  .
Byapannacittassa purisapuggalassa abyapado hoti parikkamanaya.
   {106.1}  Micchaditthikassa  purisapuggalassa  sammaditthi  hoti
parikkamanaya  .  micchasankappassa  purisapuggalassa  sammasankappo
hoti  parikkamanaya  . micchavacassa purisapuggalassa sammavaca hoti
parikkamanaya  .  micchakammantassa  purisapuggalassa sammakammanto hoti
parikkamanaya  .  micchaajivassa  purisapuggalassa  sammaajivo  hoti
parikkamanaya  .  micchavayamassa  purisapuggalassa  sammavayamo
hoti  parikkamanaya  .  micchasatissa  purisapuggalassa  sammasati
hoti  parikkamanaya  .  micchasamadhissa  purisapuggalassa  sammasamadhi
hoti  parikkamanaya  .  micchananissa  purisapuggalassa  sammananam
hoti  parikkamanaya  .  micchavimuttissa  purisapuggalassa  sammavimutti
hoti parikkamanaya.
   {106.2}  Thinamiddhapariyutthitassa  purisapuggalassa  vigatathinamiddhata
hoti    parikkamanaya    .    uddhatassa    purisapuggalassa
@Footnote: 1 Si. Yu. pisunavacassa. 2 pharusavacassa.
Anuddhaccam  hoti  parikkamanaya  .  vecikicchissa  purisapuggalassa
tinnavicikicchata  hoti  parikkamanaya  .  kodhanassa  purisapuggalassa
akkodho   hoti  parikkamanaya  .  upanahissa  purisapuggalassa
anupanaho  hoti  parikkamanaya  .  makkhissa  purisapuggalassa amakkho
hoti  parikkamanaya  .  palasissa  purisapuggalassa  apalaso  hoti
parikkamanaya   .   issukissa   purisapuggalassa  anissa  hoti
parikkamanaya . maccharissa parisapuggalassa amacchariyam hoti parikkamanaya.
Sathassa  purisapuggalassa  asatheyyam  hoti  parikkamanaya . mayavissa
purisapuggalassa amaya hoti parikkamanaya.
   {106.3} Thaddhassa purisapuggalassa athaddhiyam hoti parikkamanaya .
Atimanissa  purisapuggalassa  anatimano hoti parikkamanaya . dubbacassa
purisapuggalassa  sovacassata  hoti  parikkamanaya  .  papamittassa
purisapuggalassa  kalyanamittata  hoti  parikkamanaya  .  pamattassa
purisapuggalassa   appamado  hoti  parikkamanaya  .  asaddhassa
purisapuggalassa  saddha  hoti  parikkamanaya . ahirikassa purisapuggalassa
hiri  hoti  parikkamanaya  .  anottapissa  purisapuggalassa ottappam
hoti  parikkamanaya  .  appasutassa  purisapuggalassa  bahusaccam  hoti
parikkamanaya   .  kusitassa  purisapuggalassa  viriyarambho  hoti
parikkamanaya  .  mutthassatissa  purisapuggalassa  upatthitasatita  hoti
parikkamanaya  .  duppannassa  purisapuggalassa  pannasampada  hoti
Parikkamanaya    .    sanditthiparamasiadhanagahiduppatinissaggissa
purisapuggalassa   asanditthiparamasianadhanagahisupatinissaggita   hoti
parikkamanaya.
   [107]  Seyyathapi cunda yekeci akusala dhamma sabbe te
adhobhavangamaniya yekeci kusala dhamma sabbe te uparibhavangamaniya
evameva  kho  cunda  vihimsakassa  purisapuggalassa  avihimsa  hoti
uparibhavaya   .   panatipatissa  purisapuggalassa  panatipata
veramani   hoti   uparibhavaya   .   adinnadayissa  .pe.
Sanditthiparamasiadhanagahiduppatinissaggissa purisapuggalassa
asanditthiparamasianadhanagahisupatinissaggita hoti uparibhavaya.
   [108] So vata cunda attana palipapalipanno param palipapalipannam
uddharissatiti  netam  thanam  vijjati  .  so  vata  cunda  attana
apalipapalipanno   param   palipapalipannam   uddharissatiti   thanametam
vijjati  .  so  vata  cunda attana adanto avinito aparinibbuto
param  damessati  vinessati  parinibbapessatiti  netam thanam vijjati .
So  vata  cunda  attana  danto vinito parinibbuto param damessati
vinessati  parinibbapessatiti  thanametam  vijjati  .  evameva  kho
cunda  vihimsakassa  purisapuggalassa  avihimsa  hoti  parinibbanaya .
Panatipatissa   purisapuggalassa   panatipata   veramani  hoti
parinibbanaya   .  adinnadayissa  purisapuggalassa  adinnadana
Veramani  hoti  parinibbanaya  .  abrahmacarissa  purisapuggalassa
brahmacariyam  1-  hoti  parinibbanaya  . musavadissa purisapuggalassa
musavada  veramani hoti parinibbanaya . pisunavacassa purisapuggalassa
pisunaya  vacaya  veramani  hoti  parinibbanaya  .  pharusavacassa
purisapuggalassa  pharusaya  vacaya  veramani  hoti  parinibbanaya .
Samphappalapissa   purisapuggalassa   samphappalapa   veramani  hoti
parinibbanaya  .  abhijjhalussa  purisapuggalassa  anabhijjha  hoti
parinibbanaya   .  byapannacittassa  purisapuggalassa  abyapado
hoti parinibbanaya.
   {108.1}  Micchaditthikassa  purisapuggalassa  sammaditthi  hoti
parinibbanaya  .  micchasankappassa  purisapuggalassa  sammasankappo
hoti  parinibbanaya  .  micchavacassa  purisapuggalassa  sammavaca
hoti   parinibbanaya   .   micchakammantassa   purisapuggalassa
sammakammanto  hoti  parinibbanaya  . micchaajivassa purisapuggalassa
sammaajivo   hoti   parinibbanaya   .   micchavayamassa
purisapuggalassa sammavayamo hoti parinibbanaya.
   {108.2} Micchasatissa purisapuggalassa sammasati hoti parinibbanaya.
Micchasamadhissa  purisapuggalassa  sammasamadhi  hoti  parinibbanaya .
Micchananissa  purisapuggalassa  sammananam  hoti  parinibbanaya .
Micchavimuttissa  purisapuggalassa  sammavimutti  hoti  parinibbanaya .
Thinamiddhapariyutthitassa
@Footnote: 1 abrahmacariya veramanitipi patho.
Purisapuggalassa  vigatathinamiddhata  hoti  parinibbanaya  .  uddhatassa
purisapuggalassa  anuddhaccam  hoti  parinibbanaya  .  vecikicchissa
purisapuggalassa  tinnavicikicchata  hoti  parinibbanaya  .  kodhanassa
purisapuggalassa  akkodho  hoti  parinibbanaya  .  upanahissa
purisapuggalassa   anupanaho  hoti  parinibbanaya  .  makkhissa
purisapuggalassa  amakkho hoti parinibbanaya . palasissa purisapuggalassa
apalaso   hoti  parinibbanaya  .  issukissa  purisapuggalassa
anissa   hoti   parinibbanaya  .  maccharissa  purisapuggalassa
amacchariyam  hoti  parinibbanaya  .  sathassa purisapuggalassa asatheyyam
hoti  parinibbanaya  .  mayavissa  purisapuggalassa  amaya  hoti
parinibbanaya. Thaddhassa purisapuggalassa athaddhiyam hoti parinibbanaya.
   {108.3} Atimanissa purisapuggalassa anatimano hoti parinibbanaya.
Dubbacassa purisapuggalassa sovacassata hoti parinibbanaya . Papamittassa
purisapuggalassa  kalyanamittata  hoti  parinibbanaya  .  pamattassa
purisapuggalassa appamado hoti parinibbanaya . asaddhassa purisapuggalassa
saddha  hoti  parinibbanaya  .  ahirikassa purisapuggalassa hiri hoti
parinibbanaya  .  anottappissa  purisapuggalassa  ottappam  hoti
parinibbanaya  .  appasutassa  purisapuggalassa  bahusaccam  hoti
parinibbanaya  .  kusitassa  purisapuggalassa  viriyarambho  hoti
parinibbanaya. Mutthassatissa
Purisapuggalassa  upatthitasatita  hoti  parinibbanaya  .  duppannassa
purisapuggalassa   pannasampada   hoti   parinibbanaya   .
Sanditthiparamasiadhanagahiduppatinissaggissa purisapuggalassa
asanditthiparamasianadhanagahisupatinissaggita hoti parinibbanaya.
   [109] Iti kho cunda desito maya sallekhapariyayo desito
cittuppadapariyayo desito parikkamanapariyayo desito uparibhavapariyayo
desito  parinibbanapariyayo  .  yam  kho  cunda  satthara
karaniyam  savakanam  hitesina  anukampakena  anukampam  upadaya  katam
vo  tam  maya  . etani cunda rukkhamulani etani sunnagarani
jhayatha  cunda  ma  pamadattha ma paccha vippatisarino ahuvattha .
Ayam vo 1- amhakam anusasaniti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  mahacundo  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
   Catuttalisa pada vutta   sandhiyo panca desita
   sallekho nama suttanto  gambhiro sagarupamoti.
        Sallekhasuttam nitthitam atthamam.
          ---------
@Footnote: 1 Ma. kho.
          Sammaditthisuttam
   [110]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  ayasma
sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti . avusoti [1]- te
bhikkhu  ayasmato  sariputtassa  paccassosum  . ayasma sariputto
etadavoca  sammaditthi  sammaditthiti  avuso  vuccati  kittavata
nu  kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti ujugatassa ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   {110.1} Duratopi kho mayam avuso agaccheyyama ayasmato
sariputtassa  santike  etassa  bhasitassa  atthamannatum  sadhu
vatayasmantamyeva  sariputtam  patibhatu  etassa  bhasitassa  attho
ayasmato  sariputtassa  sutva  bhikkhu  dharessantiti  .  tenahi
avuso  2- sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evamavusoti
kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum.
   [111]  Ayasma  sariputto  etadavoca yato kho avuso
ariyasavako  akusalanca  pajanati  akusalamulanca  pajanati  kusalanca
pajanati kusalamulanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo dissati. 2 Si. Yu. tenahavuso.
Samannagato agato imam saddhammanti.
   {111.1} Katamam panavuso akusalam [1]- . panatipato kho
avuso  akusalam  adinnadanam  akusalam  kamesumicchacaro  akusalam
musavado  akusalam  pisuna  vaca  akusalam  pharusa  vaca akusalam
samphappalapo   akusalam   abhijjha  akusalam  byapado  akusalam
micchaditthi  akusalam  idam  vuccatavuso  akusalam  .  katamancavuso
akusalamulam  .  lobho  akusalamulam  doso akusalamulam moho akusalamulam
idam vuccatavuso akusalamulam.
   {111.2}  Katamancavuso kusalam . panatipata veramani kusalam
adinnadana  veramani  kusalam  kamesumicchacara  veramani  kusalam
musavada  veramani  kusalam  pisunaya vacaya veramani kusalam pharusaya
vacaya  veramani  kusalam  samphappalapa  veramani  kusalam  anabhijjha
kusalam  abyapado  kusalam  sammaditthi  kusalam  idam  vuccatavuso
kusalam.
   {111.3}  Katamancavuso kusalamulam . alobho kusalamulam adoso
kusalamulam  amoho  kusalamulam  idam  vuccatavuso  kusalamulam  .  yato
kho  avuso  ariyasavako  evam  akusalam pajanati evam akusalamulam
pajanati  evam  kusalam  pajanati  evam  kusalamulam  pajanati  so
sabbaso  raganusayam  pahaya  patighanusayam  pativinodetva  asmiti
ditthimananusayam  samuhanitva  avijjam  pahaya  vijjam  uppadetva
dittheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti . ettavatapi kho avuso
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
@Footnote: 1 Ma. Yu. katamam akusalamulam katamam kusalam katamam kusalamulam.
Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [112]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham  apucchimsu  siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [113] Siyavusoti 1- ayasma sariputto avoca yato kho
avuso  ariyasavako  aharanca pajanati aharasamudayanca pajanati
aharanirodhanca  pajanati  aharanirodhagaminim  patipadanca  pajanati
ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa
ditthi   dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato  imam
saddhammanti  .  katamo  panavuso  aharo  katamo aharasamudayo
katamo aharanirodho katama aharanirodhagamini patipadati.
   {113.1} Cattarome avuso ahara bhutanam va sattanam thitiya
sambhavesinam va anuggahaya . katame cattaro. Kavalinkaro aharo
olariko va sukhumo va phasso dutiyo manosancetana tatiya vinnanam
catuttham  .  tanhasamudaya aharasamudayo tanhanirodha aharanirodho
ayameva ariyo atthangiko maggo aharanirodhagamini patipada seyyathidam
sammaditthi sammasankappo sammavaca
@Footnote: 1 Si. Yu. siyavuso yato kho avuso.
Sammakammanto  sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi .
Yato kho avuso ariyasavako evam aharam pajanati evam aharasamudayam
pajanati evam aharanirodham pajanati evam aharanirodhagaminim patipadam
pajanati  so  sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva
asmiti  ditthimananusayam  samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva
dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso ariyasavako
sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato
agato imam saddhammanti.
   [114]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham apucchimsu siya panavuso .pe.
   [115]  Siyavusoti  ayasma  sariputto  avoca yato kho
avuso  ariyasavako  dukkhanca  pajanati  dukkhasamudayanca  pajanati
dukkhanirodhanca   pajanati  dukkhanirodhagaminim  patipadanca  pajanati
ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa
ditthi   dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato  imam
saddhammanti.
   {115.1} Katamampanavuso dukkham jatipi dukkha jarapi dukkha [1]-
maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi  dukkha  appiyehi
sampayogo   dukkho   piyehi   vippayogo   dukkho  yampiccham
@Footnote: 1 Yu. byadhipi dukkha.
Na  labhati  tampi  dukkham  sankhittena  pancupadanakkhandha dukkha idam
vuccatavuso dukkham.
   {115.2} Katamo cavuso dukkhasamudayo yayam tanha ponobbhavika
nandiragasahagata  tatratatrabhinandini  seyyathidam  kamatanha  bhavatanha
vibhavatanha ayam vuccatavuso dukkhasamudayo.
   {115.3} Katamo cavuso dukkhanirodho yo tassayeva tanhaya
asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo ayam vuccatavuso
dukkhanirodho.
   {115.4}  Katama  cavuso  dukkhanirodhagamini patipada ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi
ayam vuccatavuso dukkhanirodhagamini patipada.
   {115.5} Yato kho avuso ariyasavako evam dukkham pajanati evam
dukkhasamudayam pajanati evam dukkhanirodham pajanati evam dukkhanirodhagaminim
patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam  pahaya  patighanusayam
pativinodetva  asmiti  ditthimananusayam  samuhanitva  avijjam  pahaya
vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [116]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham  apucchimsu  siya  panavuso  annopi  pariyayo  yatha
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [117]  Siyavusoti  ayasma  sariputto  avoca yato kho
avuso  ariyasavako  jaramarananca  pajanati  jaramaranasamudayanca
pajanati   jaramarananirodhanca   pajanati   jaramarananirodhagaminim
patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   {117.1}  Katamam  panavuso  jaramaranam katamo jaramaranasamudayo
katamo  jaramarananirodho  katama  jaramarananirodhagamini  patipadati .
Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam
paliccam valitacata 1- ayuno samhani indriyanam paripako ayam vuccati
jara . ya tesam tesam sattanam tamha tamha sattanikaya cuti cavanata
bhedo  antaradhanam maccu maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalevarassa
nikkhepo jivitindriyassa upacchedo idam vuccati maranam.
   {117.2} Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccatavuso jaramaranam.
Jatisamudaya  jaramaranasamudayo  jatinirodha  jaramarananirodho  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  jaramarananirodhagamini  patipada  seyyathidam
sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam
jaramaranam   pajanati   evam   jaramaranasamudayam   pajanati
@Footnote: 1 Si. Yu. valittacata. (vallittacatati amhakam khanti)
Evam  jaramarananirodham  pajanati  evam  jaramarananirodhagaminim  patipadam
pajanati  so  sabbaso  raganusayam  pahaya  .pe.  ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [118] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  jatinca  pajanati
jatisamudayanca  pajanati  jatinirodhanca  pajanati  jatinirodhagaminim
patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   {118.1}  Katama  panavuso jati katamo jatisamudayo katamo
jatinirodho  katama  jatinirodhagamini  patipadati . ya tesam tesam
sattanam  tamhi  tamhi  sattanikaye jati sanjati okkanti nibbatti
abhinibbatti  khandhanam patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccatavuso
jati  .  bhavasamudaya  jatisamudayo  bhavanirodha jatinirodho ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  jatinirodhagamini  patipada  seyyathidam
sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {118.2} Yato kho avuso ariyasavako evam jatim pajanati
evam  jatisamudayam  pajanati  evam  jatinirodham  pajanati  evam
jatinirodhagaminim  patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam
pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti
Ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato
imam saddhammanti.
   [119] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  bhavanca  pajanati
bhavasamudayanca   pajanati  bhavanirodhanca  pajanati  bhavanirodhagaminim
patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi
hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato
agato imam saddhammanti.
   {119.1} Katamo panavuso bhavo katamo bhavasamudayo katamo bhavanirodho
katama  bhavanirodhagamini patipadati . tayome avuso bhava kamabhavo
rupabhavo  arupabhavo  .  upadanasamudaya  bhavasamudayo upadananirodha
bhavanirodho  ayameva ariyo atthangiko maggo bhavanirodhagamini patipada
seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {119.2} Yato kho avuso ariyasavako evam bhavam pajanati evam
bhavasamudayam  pajanati  evam  bhavanirodham pajanati evam bhavanirodhagaminim
patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [120] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  upadananca  pajanati
Upadanasamudayanca    pajanati   upadananirodhanca   pajanati
upadananirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato  agato  imam  saddhammanti  .  katamam  panavuso
upadanam  katamo  upadanasamudayo  katamo  upadananirodho  katama
upadananirodhagamini  patipadati  .  cattarimani avuso upadanani
kamupadanam ditthupadanam silabbattupadanam attavadupadanam.
   {120.1}   Tanhasamudaya   upadanasamudayo  tanhanirodha
upadananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo upadananirodhagamini
patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso
ariyasavako  evam upadanam pajanati evam upadanasamudayam pajanati
evam  upadananirodham  pajanati  evam  upadananirodhagaminim  patipadam
pajanati  so  sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho
avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [121] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  tanhanca  pajanati
tanhasamudayanca    pajanati    tanhanirodhanca    pajanati
tanhanirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
Aveccappasadena  samannagato  agato  imam  saddhammanti . katama
panavuso  tanha  katamo  tanhasamudayo  katamo  tanhanirodho
katama   tanhanirodhagamini   patipadati   .  chayime  avuso
tanhakaya   rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha
photthabbatanha   dhammatanha   .  vedanasamudaya  tanhasamudayo
vedananirodha  tanhanirodho  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo
tanhanirodhagamini   patipada   seyyathidam   sammaditthi   .pe.
Sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam tanham pajanati
evam  tanhasamudayam  pajanati  evam  tanhanirodham  pajanati  evam
tanhanirodhagaminim  patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam
pahaya  .pe.  ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi
hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato
agato imam saddhammanti.
   [122] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  vedananca  pajanati
vedanasamudayanca    pajanati    vedananirodhanca    pajanati
vedananirodhagaminim   patipadanca   pajanati   ettavatapi  kho
avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena  samannagato  agato  imam  saddhammanti . katama
panavuso vedana katamo vedanasamudayo katamo vedananirodho katama
Vedananirodhagamini  patipadati  .  chayime  avuso  vedanakaya
cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja vedana ghanasamphassaja vedana
jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja  vedana  manosamphassaja
vedana  .  phassasamudaya  vedanasamudayo phassanirodha vedananirodho
ayameva ariyo atthangiko maggo vedananirodhagamini patipada seyyathidam
sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam
vedanam  pajanati  evam  vedanasamudayam pajanati evam vedananirodham
pajanati  evam  vedananirodhagaminim  patipadam  pajanati so sabbaso
raganusayam  pahaya  .pe.  ettavatapi  kho avuso ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [123] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  phassanca  pajanati
phassasamudayanca  pajanati  phassanirodhanca  pajanati  phassanirodhagaminim
patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato  agato  imam  saddhammanti  . katamo panavuso phasso
katamo  phassasamudayo  katamo  phassanirodho  katama  phassanirodhagamini
patipadati   .   chayime   avuso  phassakaya  cakkhusamphasso
Sotasamphasso   ghanasamphasso   jivhasamphasso   kayasamphasso
manosamphasso  .  salayatanasamudaya  phassasamudayo  salayatananirodha
phassanirodho  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  phassanirodhagamini
patipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  .  yato
kho  avuso  ariyasavako  evam  phassam pajanati evam phassasamudayam
pajanati  evam  phassanirodham  pajanati evam phassanirodhagaminim patipadam
pajanati  so  sabbaso  raganusayam  pahaya  .pe. ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [124] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  salayatananca  pajanati
salayatanasamudayanca    pajanati   salayatananirodhanca   pajanati
salayatananirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato  agato  imam  saddhammanti . katamam panavuso salayatanam
katamo   salayatanasamudayo   katamo   salayatananirodho   katama
salayatananirodhagamini  patipadati  .  chayimani  avuso  ayatanani
cakkhvayatanam   sotayatanam   ghanayatanam   jivhayatanam  kayayatanam
manayatanam   .  namarupasamudaya  salayatanasamudayo  namarupanirodha
salayatananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo salayatananirodhagamini
Patipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  . yato kho
avuso  ariyasavako  evam salayatanam pajanati evam salayatanasamudayam
pajanati  evam  salayatananirodham  pajanati evam salayatananirodhagaminim
patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi
kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   [125] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  namarupanca  pajanati
namarupasamudayanca    pajanati    namarupanirodhanca    pajanati
namarupanirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho avuso
ariyasavako   sammaditthi   hoti   ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   {125.1} Katamam panavuso namarupam katamo namarupasamudayo katamo
namarupanirodho  katama  namarupanirodhagamini  patipadati  .  vedana
sanna  cetana phasso manasikaro idam vuccati namam . cattari ca
mahabhutani  catunnanca  mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam .
Iti idanca namam idanca rupam idam vuccatavuso namarupam. Vinnanasamudaya
namarupasamudayo  vinnananirodha  namarupanirodho  ayameva  ariyo
atthangiko  maggo  namarupanirodhagamini  patipada seyyathidam sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  yato  kho  avuso  ariyasavako
Evam namarupam pajanati evam namarupasamudayam pajanati evam namarupanirodham
pajanati  evam  namarupanirodhagaminim  patipadam  pajanati so sabbaso
raganusayam pahaya .pe. Ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi
hoti  ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato
imam saddhammanti.
   [126] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  vinnananca  pajanati
vinnanasamudayanca    pajanati    vinnananirodhanca    pajanati
vinnananirodhagaminim  patipadanca  pajanati  ettavatapi  kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   {126.1}  Katamam  panavuso  vinnanam  katamo  vinnanasamudayo
katamo  vinnananirodho  katama  vinnananirodhagamini  patipadati .
Chayime   avuso   vinnanakaya   cakkhuvinnanam   sotavinnanam
ghanavinnanam   jivhavinnanam   kayavinnanam   manovinnanam  .
Sankharasamudaya   vinnanasamudayo   sankharanirodha   vinnananirodho
ayameva  ariyo  atthangiko  maggo  vinnananirodhagamini  patipada
seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {126.2}  Yato  kho  avuso  ariyasavako  evam vinnanam
pajanati  evam  vinnanasamudayam  pajanati  evam  vinnananirodham
pajanati   evam  vinnananirodhagaminim  patipadam  pajanati  so
Sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako
sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato
agato imam saddhammanti.
   [127] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca  yato  kho  avuso  ariyasavako  sankharanca  pajanati
sankharasamudayanca    pajanati    sankharanirodhanca    pajanati
sankharanirodhagaminim   patipadanca   pajanati   ettavatapi  kho
avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme
aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti.
   {127.1} Katamo panavuso sankharo katamo sankharasamudayo katamo
sankharanirodho katama sankharanirodhagamini patipadati . tayome avuso
sankhara  kayasankharo  vacisankharo cittasankharo . avijjasamudaya
sankharasamudayo avijjanirodha sankharanirodho ayameva ariyo atthangiko
maggo  sankharanirodhagamini  patipada  seyyathidam  sammaditthi  .pe.
Sammasamadhi.
   {127.2} Yato kho avuso ariyasavako evam sankharam pajanati evam
sankharasamudayam  pajanati  evam  sankharanirodham  pajanati  evam
sankharanirodhagaminim  patipadam  pajanati  so  sabbaso  raganusayam
pahaya  patighanusayam  pativinodetva  asmiti ditthimananusayam samuhanitva
avijjam  pahaya  vijjam  uppadetva  dittheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  ettavatapi  kho  avuso  ariyasavako  sammaditthi  hoti
Ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato
imam saddhammanti.
   [128] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto
avoca yato kho avuso ariyasavako avijjanca pajanati avijjasamudayanca
pajanati  avijjanirodhanca  pajanati  avijjanirodhagaminim  patipadanca
pajanati  ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti
ujugatassa  ditthi  dhamme aveccappasadena samannagato agato imam
saddhammanti.
   {128.1} Katama panavuso avijja katamo avijjasamudayo katamo
avijjanirodho katama avijjanirodhagamini patipadati . yam kho avuso
dukkhe   ananam   dukkhasamudaye   ananam  dukkhanirodhe  ananam
dukkhanirodhagaminiya  patipadaya  ananam  ayam  vuccatavuso avijja .
Asavasamudaya  avijjasamudayo  asavanirodha  avijjanirodho  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  avijjanirodhagamini  patipada  seyyathidam
sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   {128.2} Yato kho avuso ariyasavako evam avijjam pajanati evam
avijjasamudayam  pajanati  evam  avijjanirodham  pajanati  evam
avijjanirodhagaminim  patipadam  pajanati so sabbaso raganusayam pahaya
patighanusayam   pativinodetva  asmiti  ditthimananusayam  samuhanitva
avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti
ettavatapi kho avuso
Ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [129]  Sadhavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa
bhasitam  abhinanditva  anumoditva  ayasmantam  sariputtam  uttarim
panham  apucchimsu  siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako
sammaditthi  hoti  ujugatassa  ditthi  dhamme  aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   [130]  Siyavusoti  ayasma  sariputto  avoca yato kho
avuso  ariyasavako  asavanca  pajanati  asavasamudayanca pajanati
asavanirodhanca  pajanati  asavanirodhagaminim  patipadanca  pajanati
ettavatapi  kho  avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa
ditthi   dhamme  aveccappasadena  samannagato  agato  imam
saddhammanti.
   {130.1}  Katamo  panavuso  asavo  katamo  asavasamudayo
katamo  asavanirodho  katama asavanirodhagamini patipadati . tayome
avuso  asava kamasavo bhavasavo avijjasavo . avijjasamudaya
asavasamudayo   avijjanirodha   asavanirodho  ayameva  ariyo
atthangiko  maggo  asavanirodhagamini  patipada  seyyathidam sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo sammasati sammasamadhi.
   {130.2}   Yato   kho  avuso  ariyasavako  evam
asavam   pajanati   evam   asavasamudayam   pajanati   evam
Asavanirodham  pajanati  evam  asavanirodhagaminim  patipadam  pajanati
so  sabbaso  raganusayam  pahaya  patighanusayam pativinodetva asmiti
ditthimananusayam  samuhanitva  avijjam  pahaya  vijjam  uppadetva
dittheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  ettavatapi  kho avuso
ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena
samannagato agato imam saddhammanti.
   Idamavoca  ayasma sariputto attamana te bhikkhu ayasmato
sariputtassa bhasitam abhinandunti.
         Sammaditthisuttam nitthitam navamam.
          Dukkham jaramaranam upadanam
         salayatanam namarupam vinnanam
     yam chapade katamam      panavuso vadanake
     jati tanha ca vedana   avijjaya catukkaka
     ya cattari pade katama   panavuso vadanake.
     Aharo ca bhavo phasso   sankharo asavapancamo
     yam pancapade katamam     panavuso vadanake.
     Katamanti chabbidha vuttam    katamani catubbidha
          katamo pancavidho vutto
       sabbasankharanam pancadasa padani cati.
           ----------
           Satipatthanasuttam
   [131]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  kurusu viharati
kammasadhammam  nama  kurunam  nigamo  .  tatra  kho  bhagava  bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadandeti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [132]  Bhagava  etadavoca  ekayano  ayam bhikkhave maggo
sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam
atthangamaya  nayassa  adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya  . yadidam
cattaro  satipatthana  .  katame cattaro . idha bhikkhave bhikkhu
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
loke  abhijjhadomanassam  .  vedanasu vedananupassi viharati atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  .  dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano
satima vineyya loke abhijjhadomanassam. 1-
   [133]  Kathanca  bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va sunnagaragato
va   nisidati   pallankam   abhujitva  ujum  kayam  panidhaya
parimukham  satim upatthapetva . so satova assasati sato passasati .
@Footnote: 1 pathantare puna uddesoti dissati.
Digham  va  assasanto  digham  assasamiti  pajanati  .  digham  va
passasanto  digham  passasamiti  pajanati  .  rassam  va assasanto
rassam  assasamiti  pajanati  .  rassam  va  passasanto  rassam
passasamiti  pajanati  .  sabbakayapatisamvedi assasissamiti sikkhati .
Sabbakayapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam
assasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam  passasissamiti
sikkhati.
   {133.1} Seyyathapi bhikkhave dakkho bhamakaro va bhamakarantevasi
va  digham  va  anchanto  digham  anchamiti pajanati . rassam va
anchanto  rassam  anchamiti  pajanati  .  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  digham  va  assasanto  digham  assasamiti  pajanati  . digham
va  passasanto digham  passasamiti pajanati . rassam va assasanto
rassam assasamiti pajanati . rassam va passasanto rassam passasamiti
pajanati   .   sabbakayapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  .
Sabbakayapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam
assasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam  passasissamiti
sikkhati  .  iti  ajjhattam  va kaye kayanupassi viharati bahiddha
va kaye kayanupassi viharati ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  vayadhammanupassi
va   kayasmim   viharati   samudayavayadhammanupassi  va  kayasmim
viharati  atthi  kayoti  va  panassa  sati  paccupatthita  hoti
Yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca  viharati  na
ca  kinci  loke  upadiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu  kaye
kayanupassi viharati. Anapanapabbam.
   [134]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu gacchanto va gacchamiti
pajanati  thito  va  thitomhiti pajanati nisinno va nisinnomhiti
pajanati  sayano  va  sayanomhiti  pajanati  .  yatha  yatha
va  panassa  kayo  panihito  hoti  tatha tatha nam pajanati .
Iti  ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Iriyapathapabbam.
   [135]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  abhikkante  patikkante
sampajanakari  hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti
samminjite  pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane
sampajanakari  hoti  asite  pite  khayite  sayite sampajanakari
hoti  uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti gate thite nisinne
sutte  jagarite  bhasite  tunhibhave  sampajanakari hoti . iti
ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Sampajannapabbam.
   [136] Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kayam uddham padatala
adho   kesamatthaka   tacapariyantam   purannanappakarassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
Mamsam  naharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam pittam semham pubbo lohitam
sedo medo assu vasa khelo singhanika lasika muttanti.
   {136.1}  Seyyathapi  bhikkhave  ubhatomukha mutoli 1- puva
nanavihitassa  dhannassa  seyyathidam  salinam  vihinam  mugganam  masanam
tilanam  tandulanam . tamenam cakkhuma puriso muncitva paccavekkheyya
ime sali ime vihi ime mugga ime masa ime tila ime tandulati
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu imameva kayam uddham padatala adho
kesamatthaka  tacapariyantam  purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati
atthi  imasmim  kaye  kesa  loma  .pe.  lasika muttanti .
Iti  ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Patikkulapabbam.
   [137] Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kayam yathathitam yathapanihitam
dhatuso paccavekkhati atthi imasmim kaye pathavidhatu apodhatu tejodhatu
vayodhatuti . seyyathapi bhikkhave dakkho goghatako va goghatakantevasi
va  gavim vadhitva catummahapathe vilaso pativibhajitva nisinno assa
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kayam yathathitam yathapanihitam dhatuso
paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye  pathavidhatu apodhatu tejodhatu
vayodhatuti . iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati .pe. Evampi
@Footnote: 1 Po. Ma. putoli.
Bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Dhatupabbam.
   [138]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  ekahamatam  va  dvihamatam  va  tihamatam  va
uddhumatakam  vinilakam  vipubbakajatam  .  so  imameva kayam upasamharati
ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi evam anatitoti 1- . iti
ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
   {138.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam kakehi 2- va khajjamanam gijjhehi va khajjamanam
kulalehi  va khajjamanam suvanehi 3- va khajjamanam singalehi va
khajjamanam vividhehi va panakajatehi khajjamanam . so imameva kayam
upasamharati ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi evam anatitoti.
   {138.2} Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati . Puna caparam bhikkhave
bhikkhu  seyyathapi  passeyya sariram sivathikaya chadditam atthisankhalikam 4-
samamsalohitam  nharusambandham  .pe.  atthisankhalikam  nimmamsalohitamakkhitam
nharusambandham  .pe. atthisankhalikam apagatamamsalohitam nharusambandham .pe.
Atthikani  apagatanharusambandhani  5-  disa  vidisa  vikkhittani
annena hatthatthikam annena
@Footnote: 1 Si. etam anatitotipi patho. 2 Po. Yu. kakehi .. kulalehi .. gijjhehi ...
@Ma. kakehi .. kulalehi .. gijjhehi .. kunkehi .. sunakhehi .. bayagghehi ..
@dipihi .. sinagalehi ... 3 Si. Yu. supanehi . 4 Ma. Yu. atthikasankhalikam.
@5 Si. Yu. apagatasambandhanani.
Padatthikam [1]- annena janghatthikam annena urutthikam annena katitthikam 2-
annena  pitthikantakatthikam  annena  phasukatthikam  annena  uratthikam
annena  bahutthikam  annena  amsatthikam  annena  givatthikam  annena
hanutthikam  annena  dantatthikam  annena  sisakataham  .  so imameva
kayam  upasamharati  ayampi  kho  kayo  evamdhammo  evambhavi evam
anatitoti  .  iti  ajjhattam va kaye kayanupassi viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
   {138.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  atthikani  setani  sankhavannupanibhani  ... .
Atthikani  punjakitani  terovassikani  ...  .  atthikani  putini
cunnakajatani  .  so  imameva kayam upasamharati ayampi kho kayo
evamdhammo evambhavi evam anatitoti.
   {138.4}  Iti  ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati
bahiddha  va  kaye  kayanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
kaye  kayanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va kayasmim viharati
vayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
kayasmim  viharati  atthi  kayoti va panassa sati paccupatthita hoti
yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati na ca
kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi
viharati. Navasivathikapabbam. Kayanupassanasatipatthanam.
@Footnote: 1 Ma. annena gopphakatthikam. 2 Ma. ... katitthikam ... phasukatthikam ...
@ pitthitthikam ... khandhatthikam ... givatthikam ....
   [139] Kathanca bhikkhave bhikkhu vedanasu vedananupassi viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu sukham [1]- vedanam vediyamano sukham vedanam vediyamiti
pajanati  dukkham  [2]- vedanam vediyamano dukkham vedanam vediyamiti
pajanati  adukkhamasukham  [3]-  vedanam vediyamano adukkhamasukham vedanam
vediyamiti  pajanati . samisam va sukham vedanam vediyamano samisam
sukham vedanam vediyamiti pajanati niramisam va sukham vedanam vediyamano
niramisam  sukham  vedanam  vediyamiti  pajanati  . samisam va dukkham
vedanam  vediyamano  samisam  dukkham  vedanam  vediyamiti  pajanati
niramisam  va  dukkham  vedanam  vediyamano  niramisam  dukkham  vedanam
vediyamiti pajanati.
   {139.1}  Samisam  va adukkhamasukham vedanam vediyamano samisam
adukkhamasukham  vedanam  vediyamiti  pajanati  niramisam  va adukkhamasukham
vedanam  vediyamano  niramisam  adukkhamasukham  vedanam  vediyamiti
pajanati.
   {139.2}  Iti  ajjhattam  va vedanasu vedananupassi viharati
bahiddha  va  vedanasu  vedananupassi  viharati  ajjhattabahiddha va
vedanasu  vedananupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  vedanasu
viharati  vayadhammanupassi  va  vedanasu  viharati  samudayavayadhammanupassi
va  vedanasu  viharati atthi vedanati va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati
na  ca  kinci  loke upadiyati evam kho bhikkhave bhikkhu vedanasu
vedananupassi viharati. Vedananupassanasatipatthanam.
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. va.
   [140]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  citte cittanupassi viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saragam  va  cittam saragam cittanti pajanati
vitaragam  va  cittam  vitaragam  cittanti  pajanati  . sadosam va
cittam  sadosam  cittanti  pajanati  vitadosam  va  cittam  vitadosam
cittanti  pajanati  .  samoham va cittam samoham cittanti pajanati
vitamoham  va  cittam  vitamoham  cittanti  pajanati . sankhittam va
cittam  sankhittam  cittanti  pajanati  vikkhittam  va  cittam vikkhittam
cittanti  pajanati  .  mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti
pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati.
   {140.1} Sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati anuttaram va
cittam  anuttaram  cittanti  pajanati  .  samahitam  va  cittam
samahitam  cittanti  pajanati  asamahitam  va  cittam  asamahitam
cittanti  pajanati  .  vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati
avimuttam  va  cittam  avimuttam  cittanti  pajanati . iti ajjhattam
va  citte  cittanupassi  viharati  bahiddha va citte cittanupassi
viharati ajjhattabahiddha va citte cittanupassi viharati samudayadhammanupassi
va   cittasmim   viharati   vayadhammanupassi   va   cittasmim
viharati  samudayavayadhammanupassi  va  cittasmim  viharati  atthi  cittanti
va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva  nanamattaya
patissatimattaya  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci  loke
Upadiyati  evam  kho  bhikkhave bhikkhu citte cittanupassi viharati .
Cittanupassanasatipatthanam.
   [141]  Kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati .
Idha  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati pancasu nivaranesu .
Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammanupassi  viharati  pancasu
nivaranesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  santam  va ajjhattam kamachandam
atthi   me  ajjhattam  kamachandoti  pajanati  asantam  va
ajjhattam  kamachandam  natthi  me  ajjhattam  kamachandoti pajanati .
Yatha  ca  anuppannassa  kamachandassa uppado hoti tanca pajanati
yatha  ca  uppannassa  kamachandassa  pahanam  hoti  tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  kamachandassa  ayatim  anuppado  hoti  tanca
pajanati.
   {141.1}  Santam  va  ajjhattam byapadam atthi me ajjhattam
byapadoti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  byapadam  natthi
me  ajjhattam  byapadoti  pajanati  .  yatha  ca  anuppannassa
byapadassa  uppado  hoti  tanca  pajanati yatha ca uppannassa
byapadassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa
byapadassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati.
   {141.2} Santam va ajjhattam thinamiddham atthi me ajjhattam thinamiddhanti
pajanati asantam va ajjhattam thinamiddham natthi me ajjhattam thinamiddhanti
pajanati  .  yatha  ca  anuppannassa  thinamiddhassa  uppado hoti
Tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa  thinamiddhassa  pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa  thinamiddhassa  ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {141.3} Santam va ajjhattam uddhaccakukkuccam atthi me ajjhattam
uddhaccakukkuccanti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  uddhaccakukkuccam
natthi  me  ajjhattam  uddhaccakukkuccanti  pajanati  .  yatha  ca
anuppannassa  uddhaccakukkuccassa  uppado  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam hoti tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  uddhaccakukkuccassa ayatim anuppado hoti tanca
pajanati.
   {141.4}  Santam  va  ajjhattam  vicikiccham atthi me ajjhattam
vicikicchati pajanati asantam va ajjhattam vicikiccham natthi me ajjhattam
vicikicchati  pajanati  . yatha ca anuppannaya vicikicchaya uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannaya  vicikicchaya  pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinaya  vicikicchaya  ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {141.5} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi   va   dhammesu   viharati   samudayavayadhammanupassi
va  dhammesu  viharati  atthi  dhammati  va  panassa  sati
paccupatthita   hoti   yavadeva   nanamattaya   patissatimattaya
Anissito  ca  viharati  na  ca kinci loke upadiyati evampi kho
bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammanupassi  viharati  pancasu nivaranesu .
Nivaranapabbam.
   [142]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
pancasu  upadanakkhandhesu  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammanupassi  viharati  pancasu  upadanakkhandhesu  .  idha  bhikkhave
bhikkhu  iti  rupam  iti  rupassa  samudayo  iti  rupassa  atthangamo
iti  vedana  iti  vedanaya  samudayo  iti  vedanaya atthangamo
iti  sanna  iti  sannaya  samudayo  iti  sannaya  atthangamo
iti  sankhara  iti  sankharanam samudayo iti sankharanam atthangamo
iti   vinnanam  iti  vinnanassa  samudayo  iti  vinnanassa
atthangamoti.
   {142.1}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi va dhammesu viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu  viharati  atthi  dhammati  va  panassa  sati  paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati
na  ca  kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati pancasu upadanakkhandhesu. Khandhapabbam.
   [143]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
Chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu . kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi  viharati  chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu  .  idha
bhikkhave  bhikkhu  cakkhunca  pajanati rupe ca pajanati yanca tadubhayam
paticca  uppajjati  sannojanam  tanca  pajanati  .  yatha  ca
anuppannassa   sannojanassa  uppado  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  uppannassa  sannojanassa  pahanam  hoti  tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  sannojanassa  ayatim  anuppado  hoti  tanca
pajanati.
   {143.1} Sotanca pajanati sadde ca pajanati .... Ghananca
pajanati  gandhe ca pajanati ... . jivhanca pajanati rase ca
pajanati ... . kayanca pajanati photthabbe ca pajanati ....
Mananca  pajanati  dhamme  ca  pajanati  yanca  tadubhayam  paticca
uppajjati  sannojanam  tanca  pajanati  .  yatha  ca  anuppannassa
sannojanassa   uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
uppannassa  sannojanassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha ca
pahinassa sannojanassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati.
   {143.2} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu viharati atthi dhammati va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva
Nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci
loke  upadiyati  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu. Ayatanapabbam.
   [144]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
sattasu  bojjhangesu  .  kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati sattasu bojjhangesu . idha bhikkhave bhikkhu santam va ajjhattam
satisambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  satisambojjhangoti  pajanati
asantam  va  ajjhattam  satisambojjhangam  natthi  me  ajjhattam
satisambojjhangoti   pajanati   .   yatha   ca  anuppannassa
satisambojjhangassa   uppado   hoti  tanca  pajanati  yatha
ca  uppannassa  satisambojjhangassa  bhavanaparipuri  hoti  tanca
pajanati.
   {144.1} Santam va ajjhattam dhammavicayasambojjhangam .... Santam
va  ajjhattam  viriyasambojjhangam  ...  .  santam  va  ajjhattam
pitisambojjhangam ... . santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam ....
Santam  va  ajjhattam  samadhisambojjhangam ... . santam va ajjhattam
upekkhasambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  upekkhasambojjhangoti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  upekkhasambojjhangam  natthi  me
ajjhattam  upekkhasambojjhangoti  pajanati  . yatha ca anuppannassa
upekkhasambojjhangassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha
ca  uppannassa  upekkhasambojjhangassa  bhavanaparipuri  hoti  tanca
Pajanati.
   {144.2}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu
viharati  vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi
va  dhammesu  viharati  atthi  dhammati va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati
na  ca  kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati sattasu bojjhangesu. Bojjhangapabbam. 1-
   [145]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
catusu  ariyasaccesu  .  kathanca  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati  catusu  ariyasaccesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam pajanati 2-.
   {145.1} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi   va   dhammesu   viharati   samudayavayadhammanupassi
va    dhammesu    viharati    atthi    dhammati   va
@Footnote: 1 pathantare puna pathamabhanavaroti dissamti. 2 pathantare iti ajjhattam va .pe.
@pathamabhanavaroti imani na dissanti.
Panassa  sati  paccupatthita hoti yavadeva nanamattaya patissatimattaya
anissito ca viharati na ca kinci loke upadiyati evam kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu  dhammanupassi viharati catusu ariyasaccesu 1- . saccapabbam .
Pathamabhanavaro.
   [146] 2- Katamanca bhikkhave dukkham ariyasaccam . jatipi dukkha
jarapi  dukkha  maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi
dukkha  appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho
yampiccham  na  labhati  tampi  dukkham  sankhittena  pancupadanakkhandha
dukkha.
   {146.1} Katama ca bhikkhave jati . ya tesam tesam sattanam
tamhi  tamhi sattanikaye jati sanjati okkanti nibbatti abhinibbatti
khandhanam patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccati bhikkhave jati.
   {146.2} Katama ca bhikkhave jara. Ya tesam tesam sattanam tamhi
tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam paliccam valittacata ayuno
samhani indriyanam paripako ayam vuccati bhikkhave jara.
   {146.3} Katamanca bhikkhave maranam . ya tesam tesam sattanam
tamha  tamha  sattanikaya  cuti  cavanata bhedo antaradhanam maccu
maranam  kalakiriya  khandhanam bhedo kalevarassa nikkhepo jivitindriyassa
upacchedo idam vuccati bhikkhave maranam.
   {146.4}  Katamo  ca  bhikkhave soko . yo kho bhikkhave
annatarannatarena  byasanena  samannagatassa
@Footnote: 1 Si. Yu. ettakamidam. 2 Po. Ma. vittharapatho.
Annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa  soko  socana  socitattam
antosoko antoparisoko ayam vuccati bhikkhave soko.
   {146.5}  Katamo ca bhikkhave paridevo . yo kho bhikkhave
annatarannatarena   byasanena   samannagatassa   annatarannatarena
dukkhadhammena  phutthassa  adevo  paridevo  adevana  paridevana
adevitattam paridevitattam ayam vuccati bhikkhave paridevo.
   {146.6} Katamanca bhikkhave dukkham . yam kho bhikkhave kayikam dukkham
kayikam asatam kayasamphassajam dukkham asatam vedayitam idam vuccati bhikkhave
dukkham.
   {146.7} Katamanca bhikkhave domanassam . yam kho bhikkhave cetasikam
dukkham  cetasikam asatam cetosamphassajam 1- dukkham asatam vedayitam idam
vuccati bhikkhave domanassam.
   {146.8} Katamo ca bhikkhave upayaso . yo kho bhikkhave
annatarannatarena   byasanena   samannagatassa   annatarannatarena
dukkhadhammena   phutthassa   ayaso   upayaso   ayasitattam
upayasitattam ayam vuccati bhikkhave upayaso.
   {146.9}  Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho .
Idha bhikkhave yassa te honti anittha akanta amanapa rupa sadda
gandha rasa photthabba [2]- ye va panassa te honti anatthakama
ahitakama  aphasukama ayogakkhemakama ya tehi sangati samagamo
samodhanam  missibhavo  ayam  vuccati  bhikkhave  appiyehi  sampayogo
dukkho.
   {146.10} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha
bhikkhave  yassa  te  honti  ittha  kanta manapa rupa sadda
@Footnote: 1 Ma. mano ... 2 Ma. dhamma.
Gandha rasa photthabba [1]- ye va panassa te honti atthakama
hitakama  phasukama  yogakkhemakama mata va pita va bhata
va  bhagini  va  mitta va amacca va natisalohita va ya
tehi  asangati  asamagamo  asamodhanam  amissibhavo  ayam  vuccati
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.
   {146.11} Katamanca bhikkhave yampiccham na labhati tampi dukkham .
Jatidhammanam  bhikkhave sattanam evam iccha uppajjati aho vata mayam
na jatidhamma assama na ca vata no jati agaccheyyati na kho panetam
icchaya pattabbam idampi yampiccham na labhati tampi dukkham . Jaradhammanam
bhikkhave sattanam .... Byadhidhammanam bhikkhave sattanam ... . Maranadhammanam
bhikkhave sattanam ... . sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammanam bhikkhave
sattanam  evam iccha uppajjati aho vata mayam na sokaparidevadukkha-
domanassupayasadhamma  assama  na  ca  vata no sokaparidevadukkha-
domanassupayasa  agaccheyyunti  na  kho panetam icchaya pattabbam
idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.
   {146.12}  Katame  ca bhikkhave sankhittena pancupadanakkhandha
dukkha    seyyathidam   rupupadanakkhandho   vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho   sankharupadanakkhandho   vinnanupadanakkhandho
ime  vuccanti bhikkhave sankhittena pancupadanakkhandha dukkha . idam
vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam.
   [147]  Katamanca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccam . yayam
@Footnote: 1 Ma. dhamma .  2 Ma. dukkhasamudayam.
Tanha  ponobbhavika  nandiragasahagata  tatratatrabhinandini  seyyathidam
kamatanha bhavatanha vibhavatanha.
   {147.1} Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha uppajjamana
uppajjati kattha nivisamana nivisati . Yam loke piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.2} Kinca loke piyarupam satarupam. Cakkhum loke piyarupam satarupam
etthesa tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
Sotam ghanam jivha kayo mano loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.3} Rupa sadda gandha rasa photthabba dhamma loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {147.4}    Cakkhuvinnanam   sotavinnanam   ghanavinnanam
jivhavinnanam   kayavinnanam   manovinnanam   loke   piyarupam
satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha
nivisamana nivisati.
   {147.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghanasamphasso
jivhasamphasso  kayasamphasso  manosamphasso  loke  piyarupam satarupam
etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana
nivisati.
   {147.6}  Cakkhusamphassaja  vedana  sotasamphassaja  vedana
ghanasamphassaja  vedana  jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja
vedana  manosamphassaja  vedana  loke piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.7}   Rupasanna  saddasanna  gandhasanna  rasasanna
photthabbasanna  dhammasanna  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.8}   Rupasancetana   saddasancetana  gandhasancetana
rasasancetana    photthabbasancetana   dhammasancetana   loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {147.9}   Rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.10}  Rupavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
photthabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.11}  Rupavicaro  saddavicaro  gandhavicaro  rasavicaro
photthabbavicaro dhammavicaro loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati . Idam vuccati bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccam.
   [148] Katamanca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam. Yo tassayeva
tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo.
   {148.1} Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha pahiyyamana pahiyyati
kattha  nirujjhamana nirujjhati . yam loke piyarupam satarupam etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.2} Kinci loke piyarupam satarupam. Cakkhum loke piyarupam satarupam
Etthesa  tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha  nirujjhamana
nirujjhati  . sotam ghanam jivha kayo mano loke piyarupam satarupam
etthesa tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.3} Rupa sadda gandha rasa photthabba dhamma loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {148.4}    Cakkhuvinnanam   sotavinnanam   ghanavinnanam
jivhavinnanam   kayavinnanam   manovinnanam   loke   piyarupam
satarupam   etthesa  tanha  pahiyyamana  pahiyyati   ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {148.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghanasamphasso
jivhasamphasso   kayasamphasso   manosamphasso   loke  piyarupam
satarupam   etthesa   tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {148.6}  Cakkhusamphassaja  vedana  sotasamphassaja  vedana
ghanasamphassaja  vedana  jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja
vedana  manosamphassaja  vedana  loke piyarupam satarupam etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.7}   Rupasanna  saddasanna  gandhasanna  rasasanna
photthabbasanna  dhammasanna  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.8}   Rupasancetana   saddasancetana  gandhasancetana
rasasancetana  photthabbasancetana  dhammasancetana  loke  piyarupam
satarupam    etthesa    tanha   pahiyyamana   pahiyyati
Ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.9}   Rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.10}  Rupavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
photthabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.11}  Rupavicaro  saddavicaro  gandhavicaro  rasavicaro
photthabbavicaro  dhammavicaro  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati .
Idam vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam.
   [149] Katamanca bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam.
Ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati sammasamadhi.
   {149.1} Katama ca bhikkhave sammaditthi. Yam kho bhikkhave dukkhe
nanam  dukkhasamudaye  nanam  dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya
patipadaya nanam ayam vuccati bhikkhave sammaditthi.
   {149.2} Katamo ca bhikkhave sammasankappo. Nekkhammasankappo
abyapadasankappo avihimsasankappo ayam vuccati bhikkhave sammasankappo.
   {149.3} Katama ca bhikkhave sammavaca . Musavada veramani
pisunaya  vacaya  veramani  pharusaya  vacaya veramani samphappalapa
Veramani ayam vuccati bhikkhave sammavaca.
   {149.4}  Katamo ca bhikkhave sammakammanto . panatipata
veramani adinnadana veramani kamesumicchacara veramani ayam vuccati
bhikkhave sammakammanto.
   {149.5}  Katamo  ca bhikkhave sammaajivo . idha bhikkhave
ariyasavako  micchaajivam  pahaya  sammaajivena  jivikam  kappeti
ayam vuccati bhikkhave sammaajivo.
   {149.6} Katamo ca bhikkhave sammavayamo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam anuppadaya chandam janeti
vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam
akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam
pagganhati  padahati  anuppannanam  kusalanam  dhammanam uppadaya chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam
kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya
bhavanaya  paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam
pagganhati padahati ayam vuccati bhikkhave sammavayamo.
   {149.7} Katama ca bhikkhave sammasati. Idha bhikkhave bhikkhu kaye
kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  .  vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam   .  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi
Sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  ayam  vuccati
bhikkhave sammasati.
   {149.8}  Katamo  ca  bhikkhave sammasamadhi . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram
samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga
upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti
yantam   ariya   acikkhanti   upekkhako  satima  sukhavihariti
tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  ayam vuccati
bhikkhave sammasamadhi . idam vuccati bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada
ariyasaccam.
   [150] Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu  viharati  atthi  dhammati  va  panassa  sati  paccupatthita
hoti   yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca
viharati  na  ca  kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu
Dhammesu dhammanupassi viharati catusu ariyasaccesu. 1-
   [151] Yo hi koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evam
bhaveyya  satta  vassani  tassa  dvinnam  phalanam  annataram  phalam
patikankham  dittheva  dhamme anna sati va upadisese anagamita
titthantu  bhikkhave  satta  vassani  . yo hi koci bhikkhave ime
cattaro  satipatthane  evam  bhaveyya  cha vassani panca vassani
cattari vassani tini vassani dve vassani ekam vassam ... Titthatu
bhikkhave  ekam  vassam  .  yo  hi koci bhikkhave ime cattaro
satipatthane  evam  bhaveyya  satta  masani  tassa dvinnam phalanam
annataram  phalam patikankham dittheva dhamme anna sati va upadisese
anagamita  titthantu  bhikkhave  satta  masani  .  yo  hi
koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cha masani
panca masani cattari masani tini masani dve masani [2]- masam
addhamasam ... titthatu bhikkhave addhamaso . yo hi koci bhikkhave
ime  cattaro  satipatthane  evam bhaveyya sattaham tassa dvinnam
phalanam  annataram  phalam  patikankham  dittheva  dhamme  anna  sati
va upadisese anagamita.
   [152]  Ekayano  ayam  bhikkhave  maggo sattanam visuddhiya
sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa
@Footnote: 1 pathantare puna saccapabbam. dhammanupassanasatipatthananti dissanti.
@2 Po. Ma. ekam.
Adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya  yadidam cattaro satipatthanati .
Iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
       Satipatthanasuttam nitthitam dasamam.
        Mulapariyayavaggo pathamo.
          Tassuddanam
   ajaram amaram amatadhigamam phalamagganidassanam dukkhanudam
   sahitatthamaharahassakaram bahupitiharam vividham sunatha
   talakava supuritam ghammapathe tividhaggisilesitanibbanam
   byadhipanodanaopadayo majjhimasuttavara thapita
   madhumaddavamandarasa amaranam khiddaratijanani
   manusangham tam suttabyakarananca thapita sakyaputtanmabhiramatta
   tipannasavaram diyaddhasatam dve ca veyyakaranam apare ca te
   asame pathavaggavagge anupubbena ekamana nisametha mudaggam
     1- mulaasavadhammadayada-   bheravananganakankhasuttam
      vatthasallekhaditthisati    pathavaggavaro so samatto.
@Footnote: 1 Si. subhavayavadayacapubbagamo aganiganaanganasabbhayano piyakaravapandarasallikhino
@ tathaditthisatiasamo pathamo bruvarovaravaggoti patho dissati.
            Sihanadavaggo
            ---------
           culasihanadasuttam
   [153]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [154]  Bhagava etadavoca idheva bhikkhave samano idha dutiyo
samano  idha  tatiyo samano idha catuttho samano sunna parappavada
samanehi 1- annebhiti evameva bhikkhave samma sihanadam nadatha.
   {154.1} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam idha 2- annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum  ko  panayasmantanam assaso kim balam
yena  tumhe  ayasmanto attani sampassamana evam vadetha idheva
samano  idha  dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano
sunna  parappavada  samanehi  annebhiti  evamvadino  bhikkhave
annatitthiya  paribbajaka  evamassu  vacaniya  atthi  kho  no
avuso  tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena
cattaro  dhamma  akkhata  ye  mayam  attani sampassamana evam
vadema  idheva  samano  idha  dutiyo  samano  idha  tatiyo samano
@Footnote: 1 Po. Ma. samanebhi annehi. 2 Po. Ma. ayam patho natthi.
Idha  catuttho  samano  sunna  parappavada  samanehi  annebhiti
katame  cattaro  atthi  kho  no  avuso satthari pasado atthi
dhamme  pasado  atthi  silesu  paripurakarita  sahadhammika kho pana
piya  manapa  gahattha ceva pabbajita ca ime kho no avuso
tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena cattaro
dhamma  akkhata ye mayam attani sampassamana evam vadema idheva
samano  idha  dutiyo samano idha tatiyo samano idha catuttho samano
sunna parappavada samanehi annebhiti.
   {154.2}  Thanam  kho panetam bhikkhave vijjati yam annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum  amhakampi  kho avuso atthi satthari
pasado yo amhakam sattha amhakampi atthi dhamme pasado yo 1-
amhakam  dhammo  mayampi  silesu paripurakarino yani amhakam silani
amhakampi  sahadhammika piya manapa gahattha ceva pabbajita ca .
Idha no avuso ko viseso ko adhippayo 2- kim nanakaranam yadidam
tumhakanceva amhakancati.
   {154.3}  Evamvadino  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka
evamassu vacaniya kim panavuso eka nittha udahu puthu nitthati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum eka havuso nittha na puthu nitthati.
   {154.4}   Sa  panavuso  nittha  saragassa  udahu
vitaragassati  .   samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya
@Footnote: 1 Yu. so. 2 adhippayasotipi patho.
Paribbajaka  evam  byakareyyum vitaragassavuso sa nittha na sa
nittha saragassati.
   {154.5} Sa panavuso nittha sadosassa udahu vitadosassati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum vitadosassavuso sa nittha na sa nittha sadosassati.
   {154.6} Sa panavuso nittha samohassa udahu vitamohassati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum vitamohassavuso sa nittha na sa nittha samohassati.
   {154.7} Sa panavuso nittha satanhassa udahu vitatanhassati.
Samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam
byakareyyum vitatanhassavuso sa nittha na sa nittha satanhassati.
   {154.8}  Sa  panavuso  nittha  saupadanassa  udahu
anupadanassati  .  samma  byakaramana  bhikkhave  annatitthiya
paribbajaka  evam  byakareyyum  anupadanassavuso  sa nittha na
sa nittha saupadanassati.
   {154.9} Sa panavuso viddasuno udahu aviddasunoti. Samma
byakaramana  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  evam byakareyyum
viddasuno avuso sa nittha na sa nittha aviddasunoti.
   {154.10}  Sa  panavuso nittha anuruddhappativiruddhassa udahu
ananuruddhappativiruddhassati  . samma byakaramana bhikkhave annatitthiya
paribbajaka  evam byakareyyum ananuruddhappativiruddhassavuso sa nittha
na sa nittha anuruddhappativiruddhassati.
   {154.11}  Sa  panavuso nittha papancaramassa papancaratino
udahu  nippapancaramassa  nippapancaratinoti  .  samma byakaramana
bhikkhave   annatitthiya   paribbajaka   evam   byakareyyum
nippapancaramassavuso  sa  nittha  nippapancaratino  na sa nittha
papancaramassa papancaratinoti.
   [155] Dvema bhikkhave ditthiyo bhavaditthi ca vibhavaditthi ca .
Ye  hi keci bhikkhave samana va brahmana va bhavaditthim allina
bhavaditthim  upagata bhavaditthim ajjhosita vibhavaditthiya te pativiruddha .
Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va vibhavaditthim allina
vibhavaditthim upagata vibhavaditthim ajjhosita bhavaditthiya te pativiruddha .
Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va imasam dvinnam ditthinam
samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca   nissarananca
yathabhutam nappajananti te saraga te sadosa te samoha te satanha
te  saupadana  te  aviddasuno  te  anuruddhappativiruddha  te
papancarama  papancaratino  te  na parimuccanti jatiya jaramaranena
sokehi  paridevehi  dukkhehidomanassehi  upayasehi  parimuccanti
dukkhasmati vadami . ye 1- hi keci samana va brahmana va
imasam   dvinnam   ditthinam  samudayanca  atthangamanca  assadanca
adinavanca  nissarananca  yathabhutam  pajananti  te  vitaraga  te
vitadosa     te    vitamoha    te    vitatanha
@Footnote: 1 po ye hi kho. Ma. Yu. ye ca kho.
Te  anupadana  te  viddasuno  te  ananuruddhappativiruddha  te
nippapancarama   nippapancaratino   te   parimuccanti   jatiya
jaramaranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upayasehi
parimuccanti dukkhasmati vadami.
   [156]  Cattarimani  bhikkhave  upadanani  katamani cattari
kamupadanam   ditthupadanam  silabbatupadanam  attavadupadanam  .
Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana  sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa  parinnam  pannapenti  na  ditthupadanassa  parinnam
pannapenti   na  silabbatupadanassa  parinnam  pannapenti  na
attavadupadanassa  parinnam  pannapenti  tam  kissa hetu imani hi
te  bhonto  samanabrahmana  tini  thanani  yathabhutam  nappajananti
tasma   te   bhonto  samanabrahmana  sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa  parinnam  pannapenti  na  ditthupadanassa  parinnam
pannapenti   na  silabbatupadanassa  parinnam  pannapenti  na
attavadupadanassa parinnam pannapenti.
   {156.1}   Santi   bhikkhave   eke   samanabrahmana
sabbupadanaparinnavada   patijanamana   te   na   samma
sabbupadanaparinnam    pannapenti    kamupadanassa    parinnam
pannapenti  ditthupadanassa  parinnam pannapenti na silabbatupadanassa
Parinnam    pannapenti   na   attavadupadanassa   parinnam
pannapenti  tam  kissa  hetu  imani  hi  te  bhonto
samanabrahmana  dve  thanani  yathabhutam  nappajananti  tasma
te    bhonto    samanabrahmana    sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa    parinnam    pannapenti    ditthupadanassa
parinnam    pannapenti   silabbatupadanassa   1-   parinnam
pannapenti na attavadupadanassa parinnam pannapenti.
   {156.2}   Santi   bhikkhave   eke   samanabrahmana
sabbupadanaparinnavada   patijanamana   te   na   samma
sabbupadanaparinnam    pannapenti    kamupadanassa    parinnam
pannapenti     ditthupadanassa    parinnam    pannapenti
silabbatupadanassa   parinnam  pannapenti  na  attavadupadanassa
parinnam  pannapenti  tam  kissa  hetu  imam  hi  te  bhonto
samanabrahmana   ekam   thanam  yathabhutam  nappajananti  tasma
te    bhonto    samanabrahmana    sabbupadanaparinnavada
patijanamana  te  na  samma  sabbupadanaparinnam  pannapenti
kamupadanassa   parinnam   pannapenti   ditthupadanassa  parinnam
pannapenti   silabbatupadanassa   parinnam   pannapenti   na
attavadupadanassa   parinnam  pannapenti  .  evarupe  kho
bhikkhave dhammavinaye yo satthari pasado so na sammaggato akkhayati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na silabbat ....
Yo  dhamme  pasado  so  na  sammaggato  akkhayati  ya
silesu  paripurakarita  sa  na  sammaggata  akkhayati  ya
sahadhammikesu  piyamanapata  sa  na  sammaggata  akkhayati  tam
kissa  hetu  evanhetam  bhikkhave  hoti  yathatam  durakkhate
dhammavinaye    duppavedite    aniyyanike   anupasamasamvattanike
asammasambuddhappavedite.
   [157]  Tathagato  ca  kho  bhikkhave  araham  sammasambuddho
sabbupadanaparinnavado   patijanamano  samma  sabbupadanaparinnam
pannapeti   kamupadanassa  parinnam  pannapeti  ditthupadanassa
parinnam   pannapeti   silabbatupadanassa   parinnam   pannapeti
attavadupadanassa  parinnam  pannapeti  .  evarupe  kho bhikkhave
dhammavinaye yo satthari pasado so sammaggato akkhayati yo dhamme
pasado  so  sammaggato  akkhayati  ya silesu paripurakarita 1-
sa  sammaggata  akkhayati  ya  sahadhammikesu  piyamanapata  sa
sammaggata akkhayati tam kissa hetu evanhetam bhikkhave hoti yathatam
svakkhate  dhammavinaye  supavedite  niyyanike  upasamasamvattanike
sammasambuddhappavedite.
   [158] Ime ca bhikkhave cattaro upadana kimnidana kimsamudaya
kimjatika  kimpabhava  .  ime  cattaro  upadana  tanhanidana
@Footnote: 1 paripurikaritatipi patho.
Tanhasamudaya   tanhajatika   tanhapabhava  .  tanha  cayam
bhikkhave  kimnidana  kimsamudaya  kimjatika  kimpabhava  .  tanha
vedananidana  vedanasamudaya  vedanajatika  vedanapabhava .
Vedana  cayam  bhikkhave  kimnidana  kimsamudaya kimjatika kimpabhava .
Vedana  phassanidana  phassasamudaya  phassajatika  phassapabhava .
Phasso cayam bhikkhave kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo . Phasso
salayatananidano  salayatanasamudayo  salayatanajatiko  salayatanapabhavo .
Salayatanancidam  bhikkhave  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam .
Salayatanam  namarupanidanam  namarupasamudayam  namarupajatikam namarupapabhavam .
Namarupancidam  bhikkhave  kimnidanam  kimsamudayam kimjatikam kimpabhavam . namarupam
vinnananidanam   vinnanasamudayam   vinnanajatikam   vinnanapabhavam  .
Vinnanancidam  bhikkhave  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam .
Vinnanam  sankharanidanam  sankharasamudayam  sankharajatikam  sankharapabhavam .
Sankhara  cime  bhikkhave  kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava .
Sankhara    avijjanidana   avijjasamudaya   avijjajatika
avijjapabhava.
   {158.1}  Yato  ca  kho  bhikkhave bhikkhuno avijja pahina
hoti  vijja  uppanna  so  avijjaviraga  vijjuppada  neva
kamupadanam  upadiyati  na  ditthupadanam upadiyati na silabbatupadanam
upadiyati  na  attavadupadanam  upadiyati  anupadiyam  na  paritassati
aparitassam    paccattanneva    parinibbayati   khina   jati
Vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati 1-.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Culasihanadasuttam nitthitam pathamam.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajanatiti.
           Mahasihanadasuttam
   [159] Evamme sutam ekam samayam bhagava vesaliyam viharati bahinagare
aparapure  1-  vanasande  .  tena  kho pana samayena sunakkhatto
licchaviputto acirapakkanto hoti imasma dhammavinaya . so vesaliyam
parisati  2- evam vacam bhasati natthi samanassa gotamassa uttari 3-
manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam   samano
gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  yassa  ca
khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  samma
dukkhakkhayayati.
   [160] Atha kho ayasma sariputto pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  vesalim  pindaya  pavisi  .  assosi  kho
ayasma  sariputto  sunakkhattassa  licchaviputtassa  vesaliyam  parisati
evam  vacam  bhasamanassa  natthi  samanassa  gotamassa  uttari
manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam   samano
gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  yassa  ca
khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  samma
dukkhakkhayayati  .  athakho  ayasma  sariputto vesaliyam pindaya
@Footnote: 1 Si. Yu. avarapureti patho pannayati. 2 Si. Yu. parisatinti patho dissati.
@3 Yu. uttarim.
Caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  sariputto  bhagavantam etadavoca sunakkhatto
bhante  licchaviputto  acirapakkanto imasma dhammavinaya so vesaliyam
parisati  evam  vacam  bhasati  natthi  samanassa  gotamassa  uttari
manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam   samano
gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  yassa  ca
khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  samma
dukkhakkhayayati.
   [161]  Kodhano  kho sariputta sunakkhatto moghapuriso kodha
ca  panassa  esa  vaca  bhasita  avannam  bhasissamiti  so
sariputta  sunakkhatto  moghapuriso  vannamyeva  tathagatassa  bhasati
vanno  heso  sariputta  tathagatassa  yo  evam  vadeyya  yassa
ca  khvassatthaya  dhammo  desito  so  niyyati takkarassa samma
dukkhakkhayayati.
   [162]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagava araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha devamanussanam buddho bhagavati.
   [163]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
Mayi  dhammanvayo  na  bhavissati itipi so bhagava anekavihitam iddhividham
paccanubhoti ekopi hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti
avibhavam  tirobhavam  tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam asajjamano
gacchati  seyyathapi  akase  .  pathaviyapi  ummujjanimmujjam karoti
seyyathapi  udake  .  udakepi  abhijjamane  gacchati  seyyathapi
pathaviyam  .  akasepi pallankena kamati seyyathapi pakkhi sakuno .
Imepi  candimasuriye  evammahiddhike  evammahanubhave panina parimasati
parimajjati yava brahmalokapi kayena vasam vattetiti.
   [164]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na bhavissati itipi so bhagava dibbaya sotadhatuya
visuddhaya   atikkantamanusikaya  ubho  sadde  sunati  dibbe
ca manuse ca ye dure santike cati.
   [165]  Ayampi  hi  nama sariputta sunakkhattassa moghapurisassa
mayi  dhammanvayo  na  bhavissati  itipi  so  bhagava  parasattanam
parapuggalanam  cetasa  ceto paricca pajanati . saragam va cittam
saragam  cittanti  pajanati  vitaragam  va  cittam  vitaragam cittanti
pajanati  .  sadosam  va  cittam  sadosam  cittanti  pajanati
vitadosam  va  cittam  vitadosam  cittanti  pajanati  . samoham va
cittam  samoham  cittanti  pajanati  vitamoham  va  cittam  vitamoham
cittanti  pajanati  .  sankhittam  va  cittam  sankhittam  cittanti
Pajanati  vikkhittam  va  cittam  vikkhittam  cittanti  pajanati .
Mahaggatam va cittam ... amahaggatam va cittam ... . sauttaram va
cittam  ...  anuttaram va cittam ... . samahitam va cittam ...
Asamahitam  va  cittam  ...  . vimuttam va cittam vimuttam cittanti
pajanati avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanatiti.
   [166]  Dasa  kho panimani sariputta tathagatassa tathagatabalani
yehi  balehi  samannagato  tathagato  asabhanthanam  patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti. Katamani dasa.
   {166.1} Idha sariputta tathagato thananca thanato atthananca
atthanato  yathabhutam  pajanati . yampi sariputta tathagato thananca
thanato  atthananca  atthanato  yathabhutam pajanati idampi sariputta
tathagatassa  tathagatabalam  hoti yam balam agamma tathagato asabhanthanam
patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.2} Puna caparam sariputta tathagato atitanagatapaccuppannanam
kammasamadananam  thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati . yampi
sariputta   tathagato   atitanagatapaccuppannanam   kammasamadananam
thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati idampi sariputta tathagatassa
tathagatabalam  hoti  yam balam agamma tathagato asabhanthanam patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.3}    Puna    caparam   sariputta   tathagato
sabbatthagaminim    patipadam    yathabhutam    pajanati   .
Yampi  sariputta  tathagato  sabbatthagaminim  patipadam yathabhutam pajanati
idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti  yam balam agamma
tathagato  asabhanthanam  patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam
pavatteti.
   {166.4} Puna caparam sariputta tathagato anekadhatunanadhatulokam
yathabhutam pajanati . yampi sariputta tathagato anekadhatunanadhatulokam
yathabhutam  pajanati  idampi sariputta tathagatassa tathagatabalam hoti yam
balam  agamma  tathagato  asabhanthanam  patijanati  parisasu sihanadam
nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.5} Puna caparam sariputta tathagato sattanam nanadhimuttikatam
yathabhutam pajanati . yampi sariputta tathagato sattanam nanadhimuttikatam
yathabhutam  pajanati  idampi sariputta tathagatassa tathagatabalam hoti yam
balam  agamma  tathagato  asabhanthanam  patijanati  parisasu sihanadam
nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.6} Puna caparam sariputta tathagato parasattanam parapuggalanam
indriyaparopariyattam  yathabhutam  pajanati  . yampi sariputta tathagato
parasattanam  parapuggalanam  indriyaparopariyattam  yathabhutam  pajanati
idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti  yam  balam agamma
tathagato   asabhanthanam  patijanati  parisasu  sihanadam  nadati
brahmacakkam pavatteti.
   {166.7} Puna caparam sariputta tathagato jhanavimokkhasamadhisamapattinam
sankilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati. Yampi sariputta tathagato
Jhanavimokkhasamadhisamapattinam  sankilesam  vodanam  vutthanam  yathabhutam
pajanati  idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti yam balam
agamma  tathagato  asabhanthanam  patijanati  parisasu sihanadam nadati
brahmacakkam pavatteti.
   {166.8}  Puna  caparam  sariputta  tathagato  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo
tissopi  jatiyo  catassopi  jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo
visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi
jatiyo   jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi
samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe
amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo  evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto amutra udapadim
tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno  evamaharo evam
sukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti
iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam pubbenivasam anussarati . yampi
sariputta  tathagato  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam
ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram  sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  idampi  sariputta  tathagatassa
tathagatabalam  hoti  yam  balam  agamma  tathagato  asabhanthanam
patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {166.9}    Puna    caparam   sariputta   tathagato
dibbena     cakkhuna     visuddhena    atikkantamanusakena
Satte   passati   cavamane   upapajjamane   hine   panite
suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage satte pajanati
ime  vata  .pe.  pajanati . yampi sariputta tathagato dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage  satte  pajanati  ime  vata  .pe.  pajanati
idampi  sariputta  tathagatassa  tathagatabalam  hoti  yam  balam agamma
tathagato  asabhanthanam  patijanati parisasu sihanadam nadati brahmacakkam
pavatteti.
   {166.10}  Puna  caparam  sariputta  tathagato asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharati  .  yampi  sariputta  tathagato
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  idampi  sariputta
tathagatassa  tathagatabalam   hoti  yam  balam  agamma  tathagato
asabhanthanam  patijanati  parisasu  sihanadam  nadati  brahmacakkam
pavatteti.
   {166.11} Imani kho sariputta dasa tathagatassa tathagatabalani
yehi  balehi  samannagato  tathagato  asabhanthanam  patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti . yo kho mam sariputta
evam  janantam evam passantam evam vadeyya natthi samanassa gotamassa
uttari manussadhamma alamariyananadassanaviseso
Takkapariyahatam  samano  gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam
patibhananti  tam  sariputta  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam
ditthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto evam niraye . seyyathapi
sariputta   bhikkhu   silasampanno  samadhisampanno  pannasampanno
dittheva dhamme annam aradheyya evam sampadamidam sariputta vadami.
Tam  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva
yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [167]  Cattarimani  sariputta tathagatassa vesarajjani yehi
vesarajjehi  samannagato  tathagato asabhanthanam patijanati parisasu
sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti. Katamani cattari.
   {167.1}  Sammasambuddhassa  te  patijanato  ime  dhamma
anabhisambuddhati tatra vata mam samano va brahmano va devo va
maro va brahma va koci va lokasmim sahadhammena paticodessatiti
nimittametam  sariputta  na samanupassami etamaham 1- sariputta nimittam
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.
   {167.2} Khinasavassa te patijanato ime asava apparikkhinati
tatra vata mam samano va brahmano va devo va maro va brahma
va koci va lokasmim sahadhammena paticodessatiti nimittametam sariputta
na  samanupassami etamaham sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto
@Footnote: 1 Si. Yu. etampaham.
Abhayappatto vesarajjappatto viharami.
   {167.3} Ye kho pana te antarayika dhamma vutta te patisevato
nalam antarayayati tatra vata mam samano va brahmano va devo va
maro va brahma va koci va lokasmim sahadhammena paticodessatiti
nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham  sariputta  nimittam
asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.
   {167.4} Yassa kho pana te atthaya dhammo desito so na niyyati
takkarassa samma dukkhakkhayayati tatra vata mam samano va brahmano
va devo va maro va brahma va koci va lokasmim sahadhammena
paticodessatiti  nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham
sariputta   nimittam   asamanupassanto   khemappatto  abhayappatto
vesarajjappatto viharami.
   {167.5} Imani kho sariputta cattari tathagatassa vesarajjani
yehi  vesarajjehi  samannagato  tathagato  asabhanthanam patijanati
parisasu sihanadam nadati brahmacakkam pavatteti.
   {167.6} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam evam
vadeyya   natthi   samanassa   gotamassa   uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso    takkapariyahatam    samano   gotamo
dhammam   deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti  tam  sariputta
vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  tam ditthim appatinissajjitva
yathabhatam  nikkhitto   evam  niraye  .  seyyathapi  sariputta
bhikkhu   silasampanno   samadhisampanno   pannasampanno  dittheva
Dhamme  annam  aradheyya  evam sampadamidam sariputta vadami . tam
vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  tam  ditthim appatinissajjitva
yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [168] Attha kho ima sariputta parisa katama attha khattiyaparisa
brahmanaparisa   gahapatiparisa   samanaparisa   catummaharajikaparisa
tavatimsaparisa  maraparisa  brahmaparisa  ima  kho  sariputta attha
parisa  .  imehi  kho  sariputta catuhi vesarajjehi samannagato
tathagato  ima  attha parisa upasankamati ajjhogahati . abhijanami
kho  panaham  sariputta  anekasatam  khattiyaparisam  upasankamita tatrapi
maya   sannisinnapubbanceva   sallapitapubbanca   sakaccha   ca
samapajjitapubba  tatra  vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti
nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham  sariputta  nimittam
asamanupassanto .pe. Viharami.
   {168.1}  Abhijanami  kho  panaham  sariputta  anekasatam
brahmanaparisam    gahapatiparisam   samanaparisam   catummaharajikaparisam
tavatimsaparisam  maraparisam  brahmaparisam  upasankamita  tatrapi  maya
sannisinnapubbanceva     sallapitapubbanca    sakaccha    ca
samapajjitapubba  tatra  vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti
nimittametam  sariputta  na  samanupassami  etamaham  sariputta  nimittam
asamanupassanto khemappatto .pe. Viharami.
   {168.2} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam
evam     vadeyya    natthi    samanassa    gotamassa
Uttari   manussadhamma   alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam
samano  gotamo  dhammam  deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti tam
sariputta  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  tam  ditthim
appatinissajjitva  yathabhatam  nikkhitto  evam  niraye  . seyyathapi
sariputta  bhikkhu  silasampanno  samadhisampanno pannasampanno dittheva
dhamme  annam  aradheyya  evam  sampadamidam  sariputta  vadami .
Tam  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva
yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [169]  Catasso kho ima sariputta yoniyo katama catasso
andaja  yoni jalabuja yoni samsedaja yoni opapatika yoni .
Katama  ca  sariputta andaja yoni ye kho te sariputta satta
andakosam  abhinibbhijja  jayanti  ayam  vuccati  sariputta  andaja
yoni . katama ca sariputta jalabuja yoni ye kho te sariputta
satta  vatthikosam  abhinibbhijja  jayanti  ayam  vuccati  sariputta
jalabuja yoni . katama ca sariputta samsedaja yoni ye kho te
sariputta  satta  putimacche va jayanti putikunape va putikummase
va  candanikaya  va oligalle va jayanti ayam vuccati sariputta
samsedaja  yoni  .  katama ca sariputta opapatika yoni deva
nerayika  ekacce ca manussa ekacce ca vinipatika ayam vuccati
sariputta opapatika yoni. Ima kho sariputta catasso yoniyo.
   {169.1} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam evam
vadeyya   natthi   samanassa   gotamassa   uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam  samano  gotamo  dhammam
deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti tam sariputta vacam appahaya
tam  cittam  appahaya  tam  datthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto
evam niraye . seyyathapi sariputta bhikkhu silasampanno samadhisampanno
pannasampanno  dittheva  dhamme  annam  aradheyya evam sampadamidam
sariputta  vadami  .  tam  vacam  appahaya tam cittam appahaya tam
ditthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto evam niraye.
   [170]  Panca  kho  ima  sariputta  gatiyo  katama panca
nirayo  tiracchanayoni  pittivisayo  manussa  deva  .  nirayancaham
sariputta  pajanami  nirayagaminca  maggam  nirayagamininca patipadam yatha
patipanno  ca  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam
nirayam  upapajjati  tanca  pajanami  .  tiracchanayonincaham sariputta
pajanami  tiracchanayonigaminca  maggam  tiracchanayonigamininca  patipadam
yatha  patipanno  ca  kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim
upapajjati  tanca  pajanami  .  pittivisayancaham  sariputta pajanami
pittivisayagaminca  maggam  pittivisayagamininca  patipadam  yatha  patipanno
ca  kayassa  bheda  parammarana  pittivisayam  upapajjati  tanca
pajanami  .  manusse  caham  sariputta pajanami manussalokagaminca
Maggam  manussalokagamininca  patipadam  yatha  patipanno  ca  kayassa
bheda  parammarana  manussesu  upapajjati  tanca pajanami . deve
caham  sariputta  pajanami  devalokagaminca  maggam devalokagamininca
patipadam  yatha  patipanno  ca  kayassa  bheda  parammarana  sugatim
saggam  lokam  upapajjati  tanca  pajanami . nibbanancaham sariputta
pajanami  nibbanagaminca  maggam  nibbanagamininca  patipadam  yatha
patipanno  ca  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja viharati tanca
pajanami.
   [171] Idhaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca janami 1- tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapannam  ekantadukkha
tippa 2- katuka vedana vediyamanam. Seyyathapi sariputta angarakasu
sadhikaporisa  pura  angaranam  vitaccikanam  vitadhumanam  atha puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
ekayanena  maggena  tameva  angarakasum  panidhaya tamenam cakkhuma
puriso  disva  evam  vadeyya  tathayam bhavam puriso patipanno tatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajanami. ito param evameva. 2 Ma. tibba. ito param evameva.
Ca  iriyati  tanca  maggam  samarulho  yatha  imamyeva  angarakasum
agamissatiti   tamenam   passeyya   aparena  samayena  tassa
angarakasuya  patitam ekantadukkha tippa katuka vedana vediyamanam
evameva  kho aham sariputta idhekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca  janami  tathayam  puggalo  patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena
dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapannam  ekantadukkha
tippa katuka vedana vediyamanam.
   [172]  Idha  panaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  janami  tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda  parammarana
tiracchanayonim  upapajjissatiti tamenam passami aparena samayena dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana
tiracchanayonim  upapannam  dukkha tippa katuka vedana vediyamanam .
Seyyathapi  sariputta  guthakupe  sadhikaporiso  puro  guthassa  atha
puriso  agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito
pipasito  ekayanena  maggena  tameva  guthakupam  panidhaya  tamenam
cakkhuma  puriso  disva evam vadeyya tathayam bhavam puriso patipanno
Tatha  ca  iriyati  tanca  maggam  samarulho  yatha imamyeva guthakupam
agamissatiti  tamenam  passeyya  aparena  samayena  tasmim  guthakupe
patitam  dukkha  tippa katuka vedana vediyamanam evameva kho aham
sariputta  idhekaccam  puggalam  evam  cetasa ceto paricca janami
tathayam  puggalo  patipanno  tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim  upapajjissatiti
tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena   kayassa  bheda  parammarana  tiracchanayonim
upapannam dukkha tippa katuka vedana vediyamanam.
   [173] Idhaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca  janami  tathayam  puggalo  patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda  parammarana  pittivisayam
upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana pittivisayam
upapannam dukkhabahula vedana vediyamanam . seyyathapi sariputta rukkho
visame  bhumibhage  jato  tanupattapalaso  kavaracchayo  atha puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
ekayanena  maggena  tameva  rukkham panidhaya tamenam cakkhuma puriso
disva  evam vadeyya tathayam bhavam puriso patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha  imamyeva  rukkham agamissatiti tamenam
Passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chayaya nisinnam va nipannam va
dukkhabahula vedana vediyamanam evameva kho aham sariputta idhekaccam
puggalam evam cetasa ceto paricca janami tathayam puggalo patipanno
tatha  ca  iriyati  tanca  maggam  samarulho  yatha kayassa bheda
parammarana  pittivisayam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena
samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda
parammarana pittivisayam upapannam dukkhabahula vedana vediyamanam.
   [174]  Idha  panaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  janami  tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha kayassa bheda parammarana manussesu
upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana manussesu
upapannam sukhabahula vedana vediyamanam . seyyathapi sariputta rukkho
same  bhumibhage  jato  bahalapattapalaso  sandacchayo  atha puriso
agaccheyya  ghammabhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito
ekayanena  maggena  tameva  rukkham panidhaya tamenam cakkhuma puriso
disva  evam  vadeyya  tathayam  puriso  patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha  imamyeva  rukkham agamissatiti tamenam
passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chayaya nisinnam va nipannam
va  sukhabahula  vedana  vediyamanam  evameva  kho aham sariputta
Idhekaccam  puggalam  evam  cetasa  ceto  paricca  janami tathayam
puggalo  patipanno  tatha  ca iriyati tanca maggam samarulho .pe.
Manussesu upapannam sukhabahula vedana vediyamanam.
   [175] Idhaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto
paricca  janami  tathayam  puggalo  patipanno tatha ca iriyati tanca
maggam  samarulho  yatha  kayassa  bheda  parammarana  sugatim saggam
lokam  upapajjissatiti  tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapannam  ekantasukha  vedana  vediyamanam .
Seyyathapi  sariputta  pasado  tatrassa  kutagaram  ullittavalittam
nivatam  phusitaggalam  pihitavatapanam  tatrassa  pallanko  gonakatthato
patikatthato   patalikatthato   kaddalimigapavarapaccattharano  sauttaracchado
ubhato  lohitakupadhano  atha  puriso  agaccheyya  ghammabhitatto
ghammapareto  kilanto  tasito  pipasito ekayanena maggena tameva
pasadam  panidhaya  tamenam  cakkhuma  puriso  disva  evam vadeyya
tathayam bhavam puriso patipanno tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  imamyeva  pasadam  agamissatiti  tamenam  passeyya  aparena
samayena  tasmim  pasade  tasmim  kutagare tasmim pallanke nisinnam
va  nipannam  va  ekantasukha  vedana  vediyamanam evameva kho
aham sariputta idhekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca janami
Tathayam  puggalo  patipanno  tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  kayassa  bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjissatiti
tamenam  passami  aparena  samayena  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam
upapannam ekantasukha vedana vediyamanam.
   [176]  Idha  panaham sariputta ekaccam puggalam evam cetasa
ceto  paricca  janami  tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati
tanca  maggam  samarulho  yatha asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharissatiti  tamenam passami aparena samayena asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja viharantam ekantasukha vedana vediyamanam.
   {176.1} Seyyathapi sariputta pokkharani acchodaka satodaka
sitodaka setaka supatittha ramaniya avidure cassa tibbo vanasando
atha  puriso  agaccheyya  ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito
pipasito  ekayanena  maggena  tameva  pokkharanim  panidhaya tamenam
cakkhuma  puriso  disva evam vadeyya tathayam bhavam puriso patipanno
tatha  ca  iriyati  tanca  maggam samarulho yatha imamyeva pokkharanim
agamissatiti  tamenam  passeyya  aparena  samayena  tam  pokkharanim
ogahetva  nhatva  ca  pivitva  ca  sabbadarathakilamathaparilaham
Patippassambhetva  paccuttaritva  tasmim  vanasande  nisinnam  va
nipannam  va  ekantasukha  vedana  vediyamanam  evameva kho aham
sariputta  idhekaccam  puggalam  evam  cetasa ceto paricca janami
tathayam  puggalo  patipanno  tatha ca iriyati tanca maggam samarulho
yatha  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharissatiti  tamenam
passami  aparena  samayena  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharantam  ekantasukha  vedana  vediyamanam  . ima kho sariputta
panca gatiyo.
   {176.2} Yo kho mam sariputta evam janantam evam passantam
evam  vadeyya  natthi  samanassa  gotamassa  uttari  manussadhamma
alamariyananadassanaviseso   takkapariyahatam  samano  gotamo  dhammam
deseti  vimamsanucaritam  sayam  patibhananti tam sariputta vacam appahaya
tam  cittam  appahaya  tam  ditthim appatinissajjitva yathabhatam nikkhitto
evam  niraye  .  seyyathapi  sariputta  bhikkhu  silasampanno
samadhisampanno  pannasampanno  dittheva  dhamme  annam  aradheyya
evam  sampadamidam  sariputta  vadami  .  tam  vacam  appahaya  tam
cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  yathabhatam  nikkhitto
evam niraye.
   [177]  Abhijanami  kho  panaham  sariputta caturangasamannagatam
Brahmacariyam  carita  .  tapassissudam homi paramatapassi lukho 1- sudam
homi  paramalukho  jegucchi  sudam  homi  paramajegucchi  pavivitto 2-
sudam homi paramapavivitto.
   [178] Tatrassu me idam sariputta tapassitaya hoti acelako
homi  muttacaro  hatthavalekhano na ehibhadantiko na titthabhadantiko
na abhihatam na uddissa katam na nimantanam sadiyami . so na kumbhimukha
patigganhami  na  kalopimukha  patigganhami  na  elakamantaram  na
dandamantaram  na  musalamantaram  na dvinnam bhunjamananam na gabbhiniya na
payamanaya  na purisantaragataya na sankittisu na yattha sa upatthito
hoti na yattha makkhika sandasandacarini na maccham na mamsam na suram na
merayam na thusodakam pivami.
   {178.1} So ekagariko va homi ekalopiko dvagariko
va homi dvalopiko .pe. sattagariko va homi sattalopiko.
Ekissapi  dattiya  yapemi dvihipi dattihi yapemi .pe. sattahipi
dattihi  yapemi  ekahikampi  aharam aharemi dvihikampi aharam
aharemi  .pe.  sattahikampi  aharam  aharemi  iti evarupam
addhamasikampi  pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto  viharami  .  so
sakabhakkho va homi samakabhakkho va homi nivarabhakkho va homi
daddulabhakkho   va  homi  hatabhakkho  va  homi  kanabhakkho
@Footnote: 1 Si. lukhassudam. 2 Yu. pavivittassudam.
Va  homi  acamabhakkho  va  homi  pinnakabhakkho  va  homi
tinabhakkho  va  homi  gomayabhakkho  va  homi  vanamulaphalaharo
yapemi pavattaphalabhoji.
   {178.2} So sananipi dharemi masananipi dharemi chavadussanipi
dharemi pamsukulanipi dharemi tiritanipi dharemi ajinanipi 1- dharemi
ajinakkhipampi  dharemi kusacirampi dharemi vakacirampi dharemi phalakacirampi
dharemi  kesakambalampi  dharemi  valakambalampi  dharemi ulukapakkhampi
dharemi   kesamassulocakopi   homi  kesamassulocananuyogamanuyutto
ubbhatthako   homi   asanapatikkhitto   ukkutikopi   homi
ukkutikappadhanamanuyutto   kantakapassayikopi   homi  kantakapassaye
seyyam  kappemi  sayatatiyakampi  udakorohananuyogamanuyutto  viharami
iti  evarupam  anekavihitam  kayassa  atapanaparitapananuyogamanuyutto
viharami. Idamsu me sariputta tapassitaya hoti.
   [179] Tatrassu me idam sariputta lukhasmim hoti. Nekavassaganikam
rajojallam  kaye  sannicitam  hoti  pappatikajatam  .  seyyathapi
sariputta  tindukakhanu  nekavassaganiko  sannicito  hoti pappatikajato
evamevassu  me  sariputta  nekavassaganikam  rajojallam  kaye
sannicitam  hoti  pappatikajatam  .  tassa  mayham  sariputta na evam
hoti  aho  vataham  imam rajojallam panina parimajjeyyam . anne
va  pana  me  imam rajojallam panina parimajjeyyunti evampi me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajinampi.
Sariputta na hoti. Idamsu me sariputta lukhasmim hoti.
   [180] Tatrassu me idam sariputta jegucchismim hoti. So kho
aham  sariputta  satova  abhikkamami  sato  patikkamami  .  yava
udakabindumhipi  me  daya  paccupatthita  hoti maham khuddake pane
visamagate sanghatam apadesinti. Idamsu me sariputta jegucchismim hoti.
   [181] Tatrassu me idam sariputta pavivittasmim hoti. So kho
aham  sariputta  annataram  arannayatanam  ajjhogahetva  viharami .
Yada  passami  gopalakam  va  pasupalakam  va  tinaharakam  va
katthaharakam va vanakammikam va vanena vanam gahanena gahanam ninnena ninnam
thalena  thalam  papatami  1-  tam  kissa hetu ma mam te addasamsu
ahanca  ma  te  addasanti  .  seyyathapi  sariputta arannako
migo  manusse  disva  vanena  vanam  gahanena gahanam ninnena ninnam
thalena  thalam  papatati  evameva  kho  aham sariputta yada passami
gopalakam va pasupalakam va tinaharakam va katthaharakam va vanakammikam
va  vanena  vanam gahanena gahanam ninnena ninnam thalena thalam papatami
tam  kissa hetu ma mam te addasamsu ahanca ma te addasanti .
Idamsu me sariputta pavivittasmim hoti.
   [182] So kho aham sariputta ye te gottha patthitagavo
apagatagopala  tattha  catukundiko  2-  upasankamitva  yani  tani
@Footnote: 1 Ma. sampatami. 2 Si. Yu. catukundigo.
Vacchakanam  tarunakanam  dhenupakanam  gomayani tani sudam aharemi .
Yavakivanca  me  sariputta  sakam  muttakarisam  apariyadinnam  hoti
sakamyeva  sudam  muttakarisam  aharemi  .  idamsu  me  sariputta
mahavikatabhojanasmim hoti.
   [183]  So  kho  aham  sariputta  annataram bhimsanakam vanasandam
ajjhogahetva  viharami  .  tatrassudam  sariputta  bhimsanakassa
vanasandassa  bhimsanakatasmim  hoti  .  yokoci  avitarago tam vanasandam
pavisati yebhuyyena lomani hamsanti . so kho aham sariputta ya ta
rattiyo  sita  hemantika antaratthaka himapatasamaya 1- tatharupasu
rattisu  rattim  abbhokase viharami diva vanasande gimhanam pacchime
mase  disva  abbhokase  viharami rattim vanasande . apissu mam
sariputta ayam anacchariya gatha patibhasi pubbe assutapubba
    so tatto so sino eko   eko bhimsanake vane
    naggo na caggimasino     esanapasuto muniti.
   [184] So kho aham sariputta susane seyyam kappemi chavatthikani
upadhaya  .  apissu  mam  sariputta  gomandala  upasankamitva
otthubhentipi  2-  omuttentipi  pamsukenapi  okiranti kannasotesupi
salakam pavesenti . na kho panaham sariputta abhijanami tesu papakam
cittam uppadeta. Idamsu me sariputta upekkhaviharasmim hoti.
@Footnote: 1 Si. Yu. antaratthake himapatasamaye. 2 Si. Yu. otthubhantipi.
   [185]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  aharena  suddhiti  .  te  evamahamsu
kolehi  yapemati  .  te kolampi khadanti kolacunnampi khadanti
kolodakampi  pivanti  anekavihitampi  kolavikatim  paribhunjanti  .
Abhijanami kho panaham sariputta ekamyeva kolam aharam aharita.
Siya  kho  pana  te sariputta evamassa maha nuna tena samayena
kolo  ahositi  .  na  kho  panetam sariputta evam datthabbam .
Tadapi  etaparamoyeva  kolo  ahosi seyyathapi etarahi . tassa
mayham  sariputta  ekamyeva kolam aharam aharayato adhimattakasimanam
patto kayo hoti.
   {185.1}  Seyyathapi  nama asitikapabbani va kalapabbani
va  evamevassu  me angapaccangani bhavanti tayevappaharataya .
Seyyathapi  nama  otthapadam  evamevassu  me  anisadam  hoti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  vattanavali  evamevassu
me pitthikantako unnatavanato hoti tayevappaharataya . Seyyathapi
nama  jarasalaya  gopanasiyo  oluggavilugga  bhavanti  evamevassu
me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tayevappaharataya.
   {185.2}  Seyyathapi  nama  gambhire  udapane udakataraka
gambhiragata okkhayika dissanti evamevassu me akkhikupesu akkhitaraka
gambhiragata  okkhayika  dissanti  tayevappaharataya . seyyathapi
nama tittikalabu amakacchinno vatatapena samphusito hoti sammilato
Evamevassu me sisacchavi samphusita hoti sammilata tayevappaharataya.
So  kho  aham  sariputta  udaracchavim  parimasissamiti  pitthikantakamyeva
parigganhami  pitthikantakam  parimasissamiti  udaracchavimyeva  parigganhami
yavassu  me  sariputta  udaracchavi  pitthikantakam  allina  hoti
tayevappaharataya . so kho aham sariputta vaccam va muttam va
karissamiti  tatutheva  avakujjo  papatami  tayevappaharataya .
So  kho aham sariputta tameva kayam assasento panina gattani
anomajjami  .  tassa mayham sariputta panina gattani anomajjato
putimulani lomani kayasma papatanti tayevappaharataya.
   [186]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  aharena  suddhiti  .  te  evamahamsu
muggehi  yapema  .pe.  tilehi  yapema  .pe.  tandulehi
yapemati  .  te  tandulampi  khadanti  tandulacunnampi  khadanti
tandulodakampi  pivanti  anekavihitampi  tandulavikatim  paribhunjanti .
Abhijanami kho panaham sariputta ekamyeva tandulam aharam aharita.
Siya  kho  pana  te sariputta evamassa maha nuna tena samayena
tandulo  ahositi  .  na  kho panetam sariputta evam datthabbam .
Tadapi  etaparamoyeva  tandulo ahosi seyyathapi etarahi . tassa
mayham   sariputta   ekamyeva   tandulam  aharam  aharayato
Adhimattakasimanam patto kayo hoti . seyyathapi nama asitikapabbani
va  kalapabbani  va  evamevassu  me  angapaccangani  bhavanti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  otthapadam  .pe. hoti
tayevappaharataya  .  seyyathapi  nama  vattanavali  .pe.
Tayevappaharataya . seyyathapi nama jarasalaya .pe. seyyathapi
nama  gambhire  .pe.  seyyathapi  nama  tittikalabu  .pe.
So kho aham sariputta udaracchavim .pe. so kho aham sariputta vaccam
va  .pe.  so kho aham sariputta tameva kayam .pe. kayasma
papatanti  tayevappaharataya  . tayapi kho aham sariputta ariyaya
taya  patipadaya  taya  dukkarakarikaya najjhagamim uttari manussadhamma
alamariyananadassanavisesam  tam  kissa  hetu  imissayeva  ariyaya
pannaya  anadhigama  yayam  ariya panna adhigata ariya niyyanika
niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya.
   [187] Santi kho pana sariputta eke samanabrahmana evamvadino
evamditthino  samsarena suddhiti . na kho paneso sariputta samsaro
sulabharupo  yo  maya  asamsaritapubbo imina dighena addhuna annatra
suddhavasehi  devehi  suddhavase caham sariputta deve samsareyyam
nayimam lokam puna agaccheyyam.
   [188]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  upapattiya  suddhiti  .  na kho panesa
Sariputta  upapatti  sulabharupa  ya  maya  anuppannapubba  imina
dighena  addhuna  annatra  suddhavasehi  devehi suddhavase caham
sariputta deve upapajjeyyam nayimam lokam puna agaccheyyam.
   [189]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  avasena  suddhiti  .  na kho paneso
sariputta  avaso  sulabharupo  yo  maya  anavutthapubbo  imina
dighena  addhuna  annatra  suddhavasehi  devehi suddhavase caham
sariputta deve avaseyyam nayimam lokam puna agaccheyyam.
   [190]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yannena  suddhiti  .  na  kho  paneso
sariputta  yanno  sulabharupo  yo  maya ayitthapubbo imina dighena
addhuna  tanca  kho  ranna  va  sata  khattiyena muddhavasittena
brahmanena va mahasalena.
   [191]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino aggiparicariyaya suddhiti . na kho paneso
sariputta  aggi  sulabharupo  yo maya aparicinnapubbo imina dighena
addhuna  tanca  kho  ranna  va  sata  khattiyena muddhavasittena
brahmanena va mahasalena.
   [192]  Santi  kho  pana  sariputta  eke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yavadevayam  bhavam  puriso  daharo  hoti
Yuva  susukalakeso  bhadrena  yobbanena  samannagato  pathamena
vayasa  tavadeva  paramena  pannaveyyattiyena  samannagato  hoti
yato  ca  kho  ayam  bhavam  puriso  jinno hoti vuddho mahallako
addhagato  vayo  anuppatto  asitiko  va navutiko va vassasatiko
va  jatiya  atha  tamha  pannaveyyattiya  parihayatiti  .  na
kho  panetam  sariputta  evam  datthabbam . aham kho pana sariputta
etarahi  jinno  vuddho  mahallako  addhagato  vayo  anuppatto
asitiko me vayo vattati.
   {192.1} Idhassu me sariputta cattaro savaka vassasatayuka
vassasatajivino paramaya satiya ca gatiya ca dhitiya ca samannagata paramena
ca  pannaveyyattiyena  seyyathapi  sariputta  dalhadhammo  dhanuggaho
sikkhito  katahattho  katupasano lahukena asanena appakasireneva tiriyam
talacchayam  atipateyya  evam adhimattasatimanto evam adhimattagatimanto
evam  adhimattadhitimanto  evam paramena pannaveyyattiyena samannagata
te  mam catunnam satipatthananam upadayupadaya panham puccheyyum puttho
puttho caham tesam byakareyyam byakatanca me byakatato dhareyyum na ca
mam  dutiyakam  uttarim  patipuccheyyum annatra asita pita khayita sayita
annatra   uccarapassavakamma   annatra   niddakilamathapativinodana
apariyadinnayevassa sariputta tathagatassa dhammadesana apariyadinnamyevassa
tathagatassa   dhammapadabyanjanam   apariyadinnamyevassa   tathagatassa
Panhapatibhanam  .  atha  me  te  cattaro savaka vassasatayuka
vassasatajivino  vassasatassa  accayena  kalam  kareyyum  .  mancakena
cepi   mam   sariputta   pariharissatha   nevatthi   tathagatassa
pannaveyyattiyassa  annathattam  .  yam  kho  tam  sariputta  samma
vadamano  vadeyya  asammohadhammo  satto  loke  uppanno
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussananti  .  mameva  tam  samma  vadamano  vadeyya
asammohadhammo  satto  loke  uppanno  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [193] Tena kho pana samayena ayasma nagasamalo bhagavato
pitthito  hoti  bhagavantam  vijayamano  .  atha  kho  ayasma
nagasamalo  bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante
apica  me  bhante  imam  dhammapariyayam sutva lomani hatthani ko
namayam  bhante  dhammapariyayoti  .  tasmatiha tvam nagasamala imam
dhammapariyayam lomahamsanapariyayotveva nam dharehiti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  nagasamalo  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Mahasihanadasuttam nitthitam dutiyam.
           -------------
           Mahadukkhakkhandhasuttam
   [194]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  atha  kho sambahula bhikkhu
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  savatthim  pindaya
pavisimsu  .  atha  kho  tesam  bhikkhunam  etadahosi  atippago kho
tava  savatthiyam  pindaya  caritum  yannuna  mayam  yena annatitthiyanam
paribbajakanam  aramo  tenupasankameyyamati  .  atha  kho  te
bhikkhu  yena  annatitthiyanam  paribbajakanam  aramo  tenupasankamimsu
upasankamitva  tehi  annatitthiyehi  paribbajakehi  saddhim  sammodimsu
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu.
   {194.1}  Ekamantam nisinne kho te bhikkhu te annatitthiya
paribbajaka  etadavocum  samano  avuso  gotamo  kamanam parinnam
pannapeti  mayampi  kamanam  parinnam  pannapema  samano  avuso
gotamo  rupanam  parinnam pannapeti mayampi rupanam parinnam pannapema
samano avuso gotamo vedananam parinnam pannapeti mayampi vedananam
parinnam pannapema idha no avuso ko viseso ko adhippayo kim
nanakaranam  samanassa  va gotamassa amhakam va yadidam dhammadesanaya
va dhammadesanam anusasaniya va anusasaninti . Atha kho te bhikkhu tesam
annatitthiyanam paribbajakanam bhasitam
Neva   abhinandimsu  nappatikkosimsu  anabhinanditva  appatikkositva
utthayasana  pakkamimsu  bhagavato  santike  etassa  bhasitassa attham
ajanissamati.
   [195] Atha kho te bhikkhu savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam
pindapatapatikkanta   yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna
kho  te  bhikkhu  bhagavantam  etadavocum idha mayam bhante pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimha  tesanno
bhante  amhakam  etadahosi  atippago kho tava savatthiyam pindaya
caritum  yannuna  mayam  yena  annatitthiyanam  paribbajakanam  aramo
tenupasankameyyamati.
   {195.1} Atha kho mayam bhante yena annatitthiyanam paribbajakanam
aramo   tenupasankamimha   upasankamitva  tehi  annatitthiyehi
paribbajakehi   saddhim  sammodimha  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  nisidimha  . ekamantam nisinne kho amhe
bhante  te  annatitthiya  paribbajaka  etadavocum  samano avuso
gotamo  kamanam  parinnam  pannapeti  mayampi  kamanam  parinnam
pannapema  samano  avuso  gotamo  rupanam  parinnam  pannapeti
mayampi  rupanam  parinnam  pannapema  samano  avuso  gotamo
vedananam  parinnam  pannapeti  mayampi  vedananam  parinnam pannapema
idha   no  avuso  ko  viseso  ko  adhippayo  kim
Nanakaranam samanassa va gotamassa amhakam va yadidam dhammadesanaya va
dhammadesanam anusasaniya va anusasaninti . atha kho mayam bhante tesam
annatitthiyanam  paribbajakanam  bhasitam  neva abhinandimha nappatikkosimha
anabhinanditva  appatikkositva  utthayasana  pakkamimha  bhagavato
santike etassa bhasitassa attham ajanissamati.
   [196]  Evamvadino  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka
evamassu  vacaniya  ko  panavuso kamanam assado ko adinavo
kim  nissaranam  ko  rupanam  assado  ko  adinavo  kim nissaranam
ko  vedananam  assado  ko  adinavo  kim nissarananti . evam
puttha  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  na  ceva sampayissanti
uttarinca  vighatam  apajjissanti  tam  kissa  hetu  yathatam bhikkhave
avisayasmim  .  nahantam  bhikkhave passami sadevake loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  yo  imesam
panhanam  veyyakaranena  cittam  aradheyya  annatra  tathagatena
va tathagatasavakena va ito va pana sutva.
   [197] Ko ca bhikkhave kamanam assado . pancime bhikkhave
kamaguna  katame  panca  cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita rajaniya sotavinneyya sadda ...
Ghanavinneyya gandha ... jivhavinneyya rasa ... Kayavinneyya
photthabba  ittha  kanta  manapa  piyarupa kamupasanhita rajaniya
Ime  kho bhikkhave panca kamaguna . yam kho bhikkhave ime panca
kamagune paticca uppajjati sukham somanassam ayam kamanam assado.
   [198]  Ko  ca bhikkhave kamanam adinavo . idha bhikkhave
kulaputto  yena  sipputthanena 1- jivikam kappeti yadi muddhaya yadi
gananaya  yadi  sankhanena yadi kasiya yadi vanijjaya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rajaporisena  yadi  sippannatarena  sitassa
purakkhato   unhassa   purakkhato   damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi
rissamano  khuppipasaya  miyyamano  2-  ayampi  bhikkhave kamanam
adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   {198.1} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evam utthahato ghatato
vayamato  te  bhoga  nabhinipphajjanti so socati kilamati paridevati
urattalim  kandati  sammoham apajjati mogham vata me utthanam aphalo
vata  me  vayamoti  ayampi bhikkhave kamanam adinavo sanditthiko
dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.2} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evam utthahato ghatato
vayamato te bhoga abhinipphajjanti so tesam bhoganam arakkhadhikaranam
dukkham domanassam patisamvedeti. Kinti te 3- bhoge neva rajano hareyyum
na cora hareyyum na aggi daheyya na udakam vaheyya na appiya dayada
hareyyunti.
@Footnote: 1 Si. Ma. sippatthanena . 2 Si. Ma. Yu. miyamano . 3 Ma. Yu. me.
Tassa  evam  arakkhato gopayato te bhoge rajano va haranti
cora  va  haranti  aggi  va  dahati  udakam va vahati appiya
dayada  va  haranti  so  socati  kilamati  paridevati  urattalim
kandati  sammoham  apajjati  yampi  me  ahosi  tampi no natthiti
ayampi  bhikkhave  kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.3} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  rajanopi  rajuhi  vivadanti khattiyapi khattiyehi
vivadanti  brahmanapi  brahmanehi  vivadanti  gahapatipi  gahapatihi
vivadanti  matapi  puttena  vivadati  puttopi matara vivadati pitapi
puttena  vivadati  puttopi  pitara  vivadati  bhatapi bhatara vivadati
bhatapi  bhaginiya  vivadati bhaginipi bhatara vivadati sahayopi sahayena
vivadati  te  tattha  kalahaviggahavivadapanna  annamannam  panihipi
upakkamanti  ledduhipi  upakkamanti  dandehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti  te  tattha  maranampi  niggacchanti  maranamattampi  dukkham
ayampi  bhikkhave  kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.4}  Puna  caparam  bhikkhave  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam   kamanameva  hetu  asicammam  gahetva  dhanukalapam
sannayhitva   ubhatobyulham  1-  sangamam  pakkhandanti  ususupi
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ubhatoviyulham.
Khippamanesu  sattisupi  khippamanasu  asisupi vijjotalantesu te tattha
usuhipi  vijjhanti  sattiyapi  vijjhanti  asinapi  sisam  chindanti  te
tattha  maranampi  niggacchanti  maranamattampi  dukkham  ayampi  bhikkhave
kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.5} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva attavalepana 1-
upakariyo  pakkhandanti  ususupi  khippamanesu  sattisupi  khippamanasu
asisupi  vijjotalantesu  te tattha usuhipi vijjhanti sattiyapi vijjhanti
chakanatiyapi  2-  osincanti  abhivaggenapi  omaddanti  asinapi sisam
chindanti  te  tattha  maranampi  niggacchanti maranamattampi dukkham ayampi
bhikkhave kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.6} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekagarikampi
karonti   paripanthepi   titthanti  paradarampi  gacchanti  tamenam
rajano   gahetva  vividhani  kammakaranani  3-  karenti
kasahipi   talenti   vettehipi   talenti   addhadandakehipi
talenti    hatthampi    chindanti    padampi    chindanti
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. addavalepana. 2 Si. Yu. pakkatthiya. Ma. chakanakayapi.
@3 Si. Yu. vividha kammakarana. Ma. vividha kammakarana.
Hatthapadampi   chindanti   kannampi  chindanti  nasampi  chindanti
kannanasampi   chindanti   bilangathalikampi  karonti  sankhamundakampi
karonti  rahumukhampi  karonti  jotimalikampi karonti hatthapajjotikampi
karonti   erakavattikampi   karonti   cirakavasikampi   karonti
eneyyakampi  karonti  balisamamsikampi  karonti  kahapanakampi  karonti
kharapaticchakampi  karonti  palighaparivattikampi  karonti  palalapithakampi
karonti  tattenapi  telena  osincanti  sunakhehipi  khadapenti
jivantampi  sule  uttasenti  asinapi  sisam  chindanti  te  tattha
maranampi   niggacchanti   maranamattampi   dukkham  ayampi  bhikkhave
kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.7} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  kayena duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti
manasa duccaritam caranti te kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam
caritva  manasa  duccaritam caritva kayassa bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjanti ayampi bhikkhave kamanam adinavo
samparayiko   dukkhakkhandho   kamahetu  kamanidanam  kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   [199]  Kinca bhikkhave kamanam nissaranam . yo kho bhikkhave
kamesu chandaragavinayo chandaragappahanam idam kamanam nissaranam.
   [200]  Ye  hi  keci bhikkhave samana va brahmana va
Evam  kamanam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato
nissarananca  nissaranato  yathabhutam  nappajananti  te  vata  samam
va  kame  parijanissanti  param  va  tathattaya  samadapessanti
yathapatipanno kame parijanissatiti netam thanam vijjati . ye ca kho
keci  bhikkhave samana va brahmana va evam kamanam assadanca
assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam
pajananti te vata samam va kame parijanissanti param va tathattaya
samadapessanti yathapatipanno kame parijanissatiti thanametam vijjati.
   [201] Ko ca bhikkhave rupanam assado . Seyyathapi bhikkhave
khattiyakanna   va   brahmanakanna   va  gahapatikanna  va
pannarasavassuddesika  va solasavassuddesika va natidigha natirassa
natikisa natithula natikalika 1- naccodata parama sa bhikkhave
tasmim samaye subha vannanibhati . evam bhanteti 2-. Yam kho bhikkhave
subham  vannanibham   paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  rupanam
assado.
   [202] Ko ca bhikkhave rupanam adinavo . Idha bhikkhave tameva
bhaginim  passeyya aparena samayena asitikam va  navutikam va vassasatikam
va  jatiya  jinnam  gopanasivankam  bhoggam  dandaparayanam pavedhamanam
gacchantim  aturam  gatayobbanam  khandadantim  palitakesim  vilunam  khallitasiram
valinam  tilakahatagattam  .  tam  kim mannatha bhikkhave ya purima subha
@Footnote: 1 Ma. natikali. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pathapadampi idisameva.
Vannanibha  sa antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti .
Ayam 1- bhikkhave rupanam adinavo.
   {202.1} Puna caparam bhikkhave tameva bhaginim passeyya abadhikam
dukkhitam  balhagilanam  sake  muttakarise  palipannam  semanam  annehi
vutthapiyamanam  annehi sampavesiyamanam 2- . tam kim mannatha bhikkhave
ya  purima subha vannanibha sa antarahita adinavo patubhutoti .
Evam bhanteti. Ayampi bhikkhave rupanam adinavo.
   {202.2} Puna caparam bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram sivathikaya
chadditam ekahamatam va dvihamatam va tihamatam va uddhumatakam va vinilakam
vipubbakajatam . tam kim mannatha bhikkhave ya purima subha vannanibha sa
antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti . ayampi bhikkhave
rupanam adinavo.
   {202.3} Puna caparam bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram sivathikaya
chadditam  kakehi  va khajjamanam gijjhehi va khajjamanam kulalehi va
khajjamanam suvanehi va khajjamanam singalehi va khajjamanam vividhehi va
panakajatikehi khajjamanam . tam kim mannatha bhikkhave ya purima subha
vannanibha  sa antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti .
Ayampi bhikkhave rupanam adinavo.
   {202.4}  Puna  caparam  bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram
sivathikaya   chadditam   atthikasankhalikam   samamsalohitam   nharusambandham
.pe.    atthikasankhalikam    nimmamsalohitamakkhitam    nharusambandham
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayampi. 2 Ma. Yu. samvesiyamananti dissati.
.pe.  Atthikasankhalikam  apagatamamsalohitam  nharusambandham .pe. atthikani
apagatanharusambandhani  1-  disavidisa  vikkhittani annena hatthatthikam
annena padatthikam [2]- annena janghatthikam annena urutthikam annena
katitthikam  annena  pitthikantakatthikam  annena  phasukatthikam  annena
uratthikam  annena  bahutthikam  annena  amsatthikam  annena  givatthikam
annena  hanutthikam  annena  dantatthikam  annena  sisakataham  .  tam
kim  mannatha  bhikkhave  ya  purima  subha vannanibha sa antarahita
adinavo  patubhutoti  .  evam bhanteti . ayampi bhikkhave rupanam
adinavo.
   {202.5}  Puna  caparam  bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  atthikani  setani  sankhavannupanibhani  .pe.
Atthikani  punjakitani  terovassikani  .pe.  atthikani  putini
cunnakajatani  .  tam  kim  mannatha  bhikkhave  ya  purima  subha
vannanibha  sa antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti .
Ayampi bhikkhave rupanam adinavo.
   [203] Kinca bhikkhave rupanam nissaranam . yo bhikkhave rupesu
chandaragavinayo chandaragappahanam idam rupanam nissaranam.
   [204] Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam
rupanam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca
nissaranato  yathabhutam  nappajananti  te  vata  samam  va  rupe
parijanissanti  param  va tathattaya samadapessanti yathapatipanno rupe
@Footnote: 1 Ma. Yu. apagatasambandhani. 2 Ma. annena gopphakatthikam.
Parijanissatiti  netam  thanam  vijjati  . ye ca kho keci bhikkhave
samana  va  brahmana  va  evam  rupanam assadanca assadato
adinavanca  adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam  pajananti
te  vata  samam  va  rupe  parijanissanti  param  va  tathattaya
samadapessanti yathapatipanno rupe parijanissatiti thanametam vijjati.
   [205]  Ko ca bhikkhave vedananam assado . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati . yasmim samaye
bhikkhave  bhikkhu  vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati neva tasmim
samaye  attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi ceteti na
ubhayabyabadhayapi ceteti abyapajjhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti
abyapajjhaparamaham bhikkhave vedananam assadam vadami.
   {205.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam
sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam
jhanam upasampajja viharati . yasmim samaye bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam
vupasama .pe. viharati neva tasmim samaye attabyabadhayapi ceteti .pe.
Vedeti abyapajjhaparamaham bhikkhave vedananam assadam vadami.
   {205.2} Puna caparam bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
Ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  .  yasmim  samaye  bhikkhave  bhikkhu  pitiya ca
viraga  .pe.  viharati  neva  tasmim  samaye  .pe.  vedeti
abyapajjhaparamaham bhikkhave vedananam assadam vadami.
   {205.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham jhanam upasampajja viharati . yasmim samaye
bhikkhave bhikkhu sukhassa ca .pe. Viharati neva tasmim samaye attabyabadhayapi
ceteti  na  parabyabadhayapi  ceteti na ubhayabyabadhayapi ceteti
abyapajjhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti abyapajjhaparamaham bhikkhave
vedananam assadam vadami.
   [206]  Ko  ca bhikkhave vedananam adinavo . yam bhikkhave
vedana anicca dukkha viparinamadhamma ayam vedananam adinavo.
   [207]  Kinca  bhikkhave  vedananam  nissaranam . yo bhikkhave
vedananam 1- chandaragavinayo chandaragappahanam idam vedananam nissaranam.
   [208]  Ye  hi  keci bhikkhave samana va brahmana va
evam  vedananam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato
nissarananca  nissaranato  yathabhutam  nappajananti  te  vata  samam
va  vedana  2-  parijanissanti param va tathattaya samadapessanti
yathapatipanno vedana 3- parijanissatiti netam thanam vijjati . Ye ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedanasu. 2-3 Ma. vedanam.
Kho  keci  bhikkhave  samana  va  brahmana va evam vedananam
assadanca   assadato   adinavanca   adinavato   nissarananca
nissaranato  yathabhutam  pajananti  te  vata  samam va vedana 1-
parijanissanti  param  va  tathattaya  samadapessanti  yathapatipanno
vedana 2- parijanissatiti thanametam vijjatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahadukkhakkhandhasuttam nitthitam tatiyam.
@Footnote: 1-2 Ma. vedanam.
           Culadukkhakkhandhasuttam
   [209]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava sakkesu viharati
kapilavatthusmim  nigrodharame  .  atha  kho mahanamo sakko yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  mahanamo  sakko  bhagavantam
etadavoca  digharattaham bhante bhagavata evam dhammam desitam ajanami
lobho  cittassa  upakkileso  doso  cittassa  upakkileso moho
cittassa  upakkilesoti  .  evancaham bhante bhagavata dhammam desitam
ajanami  lobho  cittassa upakkileso doso cittassa upakkileso
moho cittassa upakkilesoti . atha ca pana me ekada lobhadhammapi
cittam  pariyadaya  titthanti  dosadhammapi  cittam  pariyadaya titthanti
mohadhammapi  cittam  pariyadaya  titthanti  tassa  mayham bhante evam
hoti  kosu  nama  me  dhammo  ajjhattam  appahino  yena  me
ekada  lobhadhammapi  cittam  pariyadaya  titthanti dosadhammapi cittam
pariyadaya titthanti mohadhammapi cittam pariyadaya titthantiti.
   [210]  So  eva  kho  te  mahanama  dhammo  ajjhattam
appahino  yena  te  ekada  lobhadhammapi  cittam  pariyadaya
titthanti  dosadhammapi  cittam  pariyadaya  titthanti mohadhammapi cittam
pariyadaya  titthanti  .  so ca hi te mahanama dhammo ajjhattam
pahino  abhavissa  .  na  tvam  agaram ajjhavaseyyasi  na kame
paribhunjeyyasi  .  yasma ca kho te mahanama so eva dhammo
ajjhattam appahino tasma tvam agaram ajjhavasasi kame paribhunjasi.
   [211]  Appassada  kama  bahudukkha bahupayasa adinavo
ettha  bhiyyoti  iti  cepi  mahanama  ariyasavakassa  yathabhutam
sammappannaya  sudittham  hoti . so ca annatreva kamehi annatra
akusalehi  dhammehi  pitisukham  nadhigacchati  annam  va  tato santataram
atha kho so neva tava anavatti kamesu hoti . yato ca kho
mahanama  ariyasavakassa  appassada  kama  bahudukkha bahupayasa
adinavo ettha bhiyyoti evametam yathabhutam sammappannaya sudittham hoti.
So  ca  annatreva  kamehi  annatra  akusalehi  dhammehi pitisukham
adhigacchati  annam  va  tato  santataram  atha  kho  so  anavatti
kamesu hoti.
   {211.1} Mayhampi kho mahanama pubbeva sambodha anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  appassada  kama  bahudukkha  bahupayasa
adinavo  ettha  bhiyyoti  evametam  yathabhutam sammappannaya sudittham
hoti . so ca  annatreva kamehi annatra akusalehi dhammehi pitisukham
najjhagamim 1- annam va tato santataram atha khvaham neva tava anavatti
kamesu paccannasim . yato ca kho me mahanama appassada kama
bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha bhiyyoti evametam yathabhutam
sammappannaya  sudittham ahosi . so ca annatreva kamehi annatra
akusalehi  dhammehi  pitisukham  ajjhagamim  annanca tato santataram athaham
anavatti kamesu paccannasim.
@Footnote: 1 Ma. Yu. najjhagamam.
   [212]  Ko  ca  mahanama  kamanam  assado . pancime
mahanama  kamaguna  katame  panca  cakkhuvinneyya  rupa  ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  sotavinneyya
sadda ... ghanavinneyya gandha ... jivhavinneyya rasa ...
Kayavinneyya  photthabba  ittha  kanta  manapa  piyarupa
kamupasanhita  rajaniya  ime  kho  mahanama  panca  kamaguna .
Yam  kho  mahanama  ime  panca  kamagune  paticca uppajjati sukham
somanassam ayam kamanam assado.
   [213] Ko ca mahanama kamanam adinavo . idha mahanama
kulaputto  yena  sipputthanena  jivikam  kappeti  yadi  muddhaya yadi
gananaya  yadi  sankhanena yadi kasiya yadi vanijjaya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rajaporisena  yadi  sippannatarena  sitassa
purakkhato   unhassa   purakkhato   damsamakasavatatapasarimsapasamphassehi
rissamano  khuppipasaya  miyyamano  ayampi  mahanama  kamanam
adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   {213.1}  Tassa  ce  mahanama  kulaputtassa evam utthahato
ghatato  vayamato  te  bhoga  nabhinipphajjanti  so  socati
kilamati  paridevati   urattalim  kandati  sammoham  apajjati  mogham
vata  me  utthanam aphalo vata me vayamoti . ayampi mahanama
kamanam   adinavo   sanditthiko   dukkhakkhandho   kamahetu
Kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {213.2} Tassa ce mahanama kulaputtassa evam utthahato ghatato
vayamato te bhoga abhinipphajjanti so tesam bhoganam arakkhadhikaranam
dukkham domanassam patisamvedeti kinti me bhoge neva rajano hareyyum na
cora hareyyum na aggi daheyya na udakam vaheyya na appiya dayada
hareyyunti . tassa evam arakkhato gopayato te bhoge rajano
va haranti cora va haranti aggi va dahati udakam va vahati appiya
dayada  va haranti so socati kilamati paridevati urattalim kandati
sammoham  apajjati  yampi  me ahosi tampi no natthiti . ayampi
mahanama  kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   [214]  Puna caparam mahanama kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  rajanopi  rajuhi  vivadanti khattiyapi khattiyehi
vivadanti  brahmanapi  brahmanehi  vivadanti  gahapatipi  gahapatihi
vivadanti  matapi  puttena  vivadati  puttopi matara vivadati pitapi
puttena  vivadati  puttopi  pitara  vivadati  bhatapi bhatara vivadati
bhatapi  bhaginiya  vivadati bhaginipi bhatara vivadati sahayopi sahayena
vivadati  .  te  tattha  kalahaviggahavivadapanna  annamannam  panihipi
upakkamanti  ledduhipi  upakkamanti  dandehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti   te   tattha   maranampi  niggacchanti  maranamattampi
Dukkham  .  ayampi  mahanama  kamanam  adinavo  dukkhakkhandho
kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   [215]  Puna caparam mahanama kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  asicammam  gahetva  dhanukalapam  sannayhitva
ubhatobyulham  sangamam  pakkhandanti  .  ususupi  khippamanesu sattisupi
khippamanasu  asisupi  vijjotalantesu  te  tattha  usuhipi  vijjhanti
sattiyapi  vijjhanti  asinapi  sisam  chindanti  te  tattha  maranampi
niggacchanti  maranamattampi  dukkham  .  ayampi  mahanama  kamanam
adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   [216]  Puna caparam mahanama kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  asicammam  gahetva  dhanukalapam  sannayhitva
attavalepana  upakariyo pakkhandanti . ususupi khippamanesu sattisupi
khippamanasu  asisupi  vijjotalantesu  te  tattha  usuhipi  vijjhanti
sattiyapi  vijjhanti chakanatiyapi 1- osincanti abhivaggenapi omaddanti
asinapi  sisam  chindanti  te  tattha maranampi niggacchanti maranamattampi
dukkham  . ayampi mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho
kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   [217]  Puna caparam mahanama kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekagarikampi
@Footnote: 1 Ma. chakanakayapi.
Karonti  panthepi  titthanti  paradarampi  gacchanti  tamenam  rajano
gahetva  vividhani  kammakaranani  karenti  .  kasahipi  talenti
vettehipi  talenti  addhadandakehipi  talenti .pe. jotimalikampi
karonti   hatthapajjotikampi   karonti   erakavattikampi  karonti
cirakavasikampi  karonti  eneyyakampi  karonti  balisamamsikampi karonti
kahapanakampi  karonti  kharapaticchakampi  karonti  palighapalivattikampi
karonti palalapithakampi karonti tattenapi telena osincanti sunakhehipi
khadapenti  jivantampi  sule uttasenti asinapi sisam chindanti te
tattha  maranampi  niggacchanti  maranamattampi  dukkham . ayampi mahanama
kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   [218]  Puna caparam mahanama kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  kayena  duccaritam  caranti  vacaya  duccaritam
caranti  manasa  duccaritam  caranti  te  kayena  duccaritam  caritva
vacaya  duccaritam  caritva  manasa duccaritam caritva kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapajjanti . ayam 1-
mahanama  kamanam  adinavo  samparayiko  dukkhakkhandho  kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   [219] Ekamidaham mahanama samayam rajagahe viharami gijjhakute
pabbate  .  tena kho pana samayena sambahula nigantha isigilipasse
@Footnote: 1 Ma. ayampi.
Kalasilayam  ubbhatthaka  honti  asanapatikkhitta  opakkamika dukkha
tippa khara katuka vedana vediyanti . atha khvaham 1- mahanama
sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena isigilipasse 2- kalasila
yena 3- nigantha tenupasankamim upasankamitva te niganthe etadavocam
kinnu  tumhe avuso nigantha ubbhatthaka hotha 4- asanapatikkhitta
opakkamika dukkha tippa khara katuka vedana vediyathati.
   {219.1} Evam vutte mahanama te nigantha mam etadavocum nigantho
avuso  nataputto  sabbannu  sabbadassavi  aparisesam  nanadassanam
patijanati  carato  ca  me  titthato ca suttassa ca jagarassa ca
satatam  samitam  nanadassanam  paccupatthitanti  so  evamaha  atthi
kho bho 5- nigantha pubbe papakammam katam tam imaya dukkhaya 6-
dukkarakarikaya  nijjaretha  7-  yam panettha etarahi kayena samvuta
vacaya  samvuta  manasa  samvuta tam ayatim papassa kammassa akaranam
iti  purananam  kammanam  tapasa  byantibhava  navanam  kammanam
akarana  ayatim  anavassavo ayatim anavassava kammakkhayo kammakkhaya
dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham
nijjinnam  bhavissatiti  .  tanca  pana  amhakam  ruccati  ceva khamati
ca tena camha attamanati.
@Footnote: 1 Si. Yu. atha khoham. 2 Si. Yu. isigilipassam. 3 Ma. Yu. te.. 4 Ma. Yu. ayam patho
@natthi. 5 Si. Yu. vo. 6 Si. Ma. Yu. katukaya. 7 Ma. nijjiretha.
   [220]  Evam  vutte aham mahanama te niganthe etadavocam
kim  pana  tumhe  avuso  nigantha janatha ahuvamheva mayam pubbe
na  nahuvamhati  .  no  hidam  avusoti  .  kim  pana  tumhe
avuso  nigantha  janatha  akaramheva  mayam  pubbe  papakammam na
nakaramhati . no hidam avusoti 1-. Kim pana tumhe avuso nigantha
janatha  evarupam  va  evarupam  va papakammam akaramhati . no
hidam  avusoti . kim pana tumhe avuso nigantha janatha ettakam
va dukkham nijjinnam ettakam va dukkham nijjaretabbam 2- ettakamhi va
dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  .  no hidam
avusoti  .  kim  pana  tumhe  avuso nigantha janatha dittheva
dhamme  akusalanam  dhammanam  pahanam kusalanam dhammanam upasampadanti .
No hidam avusoti.
   {220.1}  Iti  kira  tumhe  avuso  nigantha na janatha
ahuvamheva  mayam  pubbe  na  nahuvamhati  na  janatha akaramheva
mayam  pubbe  papakammam  na  nakaramhati  na janatha evarupam va
evarupam  va  papakammam  akaramhati  na  janatha  ettakam  va
dukkham  nijjinnam  ettakam  va  dukkham  nijjaretabbam  ettake  va
dukkhe  nijjinne  sabbam  dukkham  nijjinnam  bhavissatiti  na  janatha
dittheva  dhamme akusalanam dhammanam pahanam kusalanam dhammanam upasampadam
evam  sante  avuso  nigantha  ye loke ludda lohitapanino
kururakammanta  manussesu paccha jata te niganthesu pabbajjantiti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pathapadampi idisameva.
@2 Ma. nijjiretabbam. ito parampi idisameva.
Na  kho  avuso  gotama sukhena sukham adhigantabbam dukkhena kho sukham
adhigantabbam   sukhena  ca  avuso  gotama  sukham  adhigantabbam
abhavissa  raja magadho seniyo bimbisaro sukham adhigaccheyya raja
magadho seniyo bimbisaro sukhaviharitaro ayasmata gotamenati.
   {220.2}  Addhayasmantehi  niganthehi  sahasa  appatisankha
vaca bhasita na kho avuso gotama sukhena sukham adhigantabbam dukkhena
kho sukham adhigantabbam sukhena ca avuso gotama sukham adhigantabbam abhavissa
raja  magadho seniyo bimbisaro sukham adhigaccheyya raja magadho
seniyo  bimbisaro  sukhaviharitaro  ayasmata  gotamenati  apica
ahameva  tattha patipucchitabbo ko nu kho ayasmantanam sukhaviharitaro
raja va magadho seniyo bimbisaro ayasma va gotamoti.
   {220.3} Addhavuso gotama amhehi sahasa appatisankha vaca
bhasita na kho avuso gotama sukhena sukham adhigantabbam dukkhena kho sukham
adhigantabbam  sukhena  ca  avuso  gotama  sukham  adhigantabbam abhavissa
raja  magadho seniyo bimbisaro sukham adhigaccheyya raja magadho
seniyo  bimbisaro  sukhaviharitaro  ayasmata  gotamenati  apica
titthatetam  idanipi  mayam  ayasmantam  gotamam  pucchama ko nu kho
ayasmantanam  sukhaviharitaro  raja va magadho seniyo bimbisaro
ayasma  va  gotamoti  .  tenahavuso  nigantha  tumhe tattha
patipucchissami  yatha  vo  khameyya  tatha nam byakareyyatha tam kim
mannathavuso  nigantha  pahoti  raja  magadho  seniyo bimbisaro
Aninjamano  kayena abhasamano vacam satta rattindivani ekantasukham
patisamvedi  viharitunti  .  no hidam avusoti . tam kim mannathavuso
nigantha  pahoti  raja  magadho  seniyo  bimbisaro aninjamano
kayena abhasamano vacam cha rattindivani ... Panca rattindivani ...
Cattari rattindivani ... tini rattindivani ... Dve rattindivani ...
Ekam rattindivam ekantasukham patisamvedi viharitunti . no hidam avusoti.
Aham  kho  avuso nigantha pahomi aninjamano kayena abhasamano
vacam ekam rattindivam ekantasukham patisamvedi viharitum.
   {220.4} Aham kho avuso nigantha pahomi aninjamano kayena
abhasamano vacam dve rattindivani ... Tini rattindivani ... Cattari
rattindivani ... panca rattindivani ... cha rattindivani ... Satta
rattindivani  ekantasukham  patisamvedi  viharitum  .  tam kim mannathavuso
nigantha evam sante ko sukham viharati 1- raja va magadho seniyo
bimbisaro  aham  vati  . evam sante ayasma ca 2- gotamo
sukhaviharitaro ranna magadhena seniyena bimbisarenati.
   Idamavoca  bhagava  attamano  mahanamo  sakko  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Culadukkhakkhandhasuttam nitthitam catuttham.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. viharataro. 2 Ma. Yu. va..
            Anumanasuttam
   [221]  Evamme sutam ekam samayam ayasma mahamoggallano
bhaggesu  viharati  sumsumaragire  bhesakalavane migadaye . tatra kho
ayasma  mahamoggallano  bhikkhu  amantesi avuso bhikkhavoti .
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato mahamoggallanassa paccassosum.
   [222]  Ayasma mahamoggallano etadavoca pavareti cepi
avuso  bhikkhu  vadantu  mam  ayasmanto  vacaniyomhi ayasmantehiti
so  ca  hoti  dubbaco  dovacassakaranehi  dhammehi  samannagato
akkhamo  appadakkhinaggahi  anusasanim atha kho [1]- sabrahmacari na
ceva  vattabbam  mannanti  na  ca  anusasitabbam  mannanti  na  ca
tasmim puggale vissasam apajjitabbam mannanti.
   {222.1}  Katame cavuso dovacassakarana dhamma . idhavuso
bhikkhu  papiccho  hoti papikanam icchanam vasangato yampavuso bhikkhu
papiccho  hoti  papikanam  icchanam  vasangato  ayampi  dhammo
dovacassakarano  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu  attukkamsako hoti
paravambhi  yampavuso  bhikkhu  attukkamsako  hoti  paravambhi  ayampi
dhammo  dovacassakarano  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu  kodhano
hoti   kodhabhibhuto   yampavuso   bhikkhu   kodhano   hoti
kodhabhibhuto  ayampi  dhammo  dovacassakarano  .  puna  caparam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nam.
Avuso  bhikkhu  kodhano  hoti  kodhahetu upanahi yampavuso bhikkhu
kodhano hoti kodhahetu upanahi ayampi dhammo dovacassakarano.
   {222.2}  Puna  caparam avuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu
abhisanki  1-  yampavuso  bhikkhu  kodhano  hoti kodhahetu abhisanki
ayampi  dhammo  dovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu kodhano
hoti  kodhasamantam  2- vacam nicchareta yampavuso bhikkhu kodhano
hoti kodhasamantam vacam nicchareta ayampi dhammo dovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito 3- codakena codakam patippharati
yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena codakam patippharati ayampi dhammo
dovacassakarano  . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena codakam
apasadeti  yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakam apasadeti
ayampi dhammo dovacassakarano.
   {222.3} Puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena codakassa
paccaropeti  yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakassa
paccaropeti  ayampi  dhammo  dovacassakarano . puna caparam avuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakam 4- annenannam paticarati bahiddhakatham
apanameti  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  yampavuso
bhikkhu  cudito  codakena  codakam 4- annenannam paticarati bahiddhakatham
apanameti  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayampi
dhammo  dovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena
@Footnote: 1 Si. abhisangi. 2 Po. Ma. kodhasamanta. sabbatthapi idisameva.
@3 Po. Ma. codito. ito param idisameva . 4 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Apadane  na  sampayati yampavuso bhikkhu cudito codakena apadane
na  sampayati  ayampi  dhammo dovacassakarano . puna caparam avuso
bhikkhu  makkhi  hoti  palasi  yampavuso  bhikkhu  makkhi hoti palasi
ayampi dhammo dovacassakarano.
   {222.4} Puna caparam avuso bhikkhu issuki hoti macchari yampavuso
bhikkhu issuki hoti macchari ayampi dhammo dovacassakarano . puna caparam
avuso bhikkhu satho hoti mayavi yampavuso bhikkhu satho hoti mayavi
ayampi dhammo dovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu thaddho hoti
atimani  yampavuso  bhikkhu  thaddho  hoti  atimani  ayampi dhammo
dovacassakarano  .  puna  caparam avuso bhikkhu sanditthiparamasi hoti
adhanagahi   duppatinissaggi  yampavuso  bhikkhu  sanditthiparamasi
hoti  adhanagahi  duppatinissaggi  ayampi  dhammo dovacassakarano .
Ime vuccantavuso dovacassakarana dhamma.
   [223] No cepi avuso bhikkhu pavareti vadantu mam ayasmanto
vacaniyomhi  ayasmantehiti  so  ca  hoti  suvaco sovacassakaranehi
dhammehi  samannagato  khamo  padakkhinaggahi  anusasanim  atha kho nam
sabrahmacari   vattabbanceva   mannanti  anusasitabbanca  mannanti
tasmim  ca  puggale vissasam apajjitabbam mannanti . katame cavuso
sovacassakarana dhamma.
   {223.1} Idhavuso bhikkhu na papiccho hoti na papikanam icchanam
vasangato   yampavuso   bhikkhu   na   papiccho   hoti
Na  papikanam  icchanam  vasangato  ayampi dhammo sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu anattukkamsako hoti aparavambhi yampavuso
bhikkhu  anattukkamsako hoti aparavambhi ayampi dhammo sovacassakarano .
Puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhabhibhuto yampavuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhabhibhuto ayampi dhammo sovacassakarano.
Puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanahi yampavuso
bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu upanahi ayampi dhammo sovacassakarano.
   {223.2} Puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu
abhisanki yampavuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisanki ayampi
dhammo sovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasamantam vacam nicchareta yampavuso bhikkhu na kodhano hoti na
kodhasamantam  vacam  nicchareta  ayampi  dhammo  sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito  codakena codakam na patippharati
yampavuso bhikkhu cudito codakena codakam na patippharati ayampi dhammo
sovacassakarano  . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena codakam
na  apasadeti  yampavuso  bhikkhu  cudito  codakena  codakam  na
apasadeti ayampi dhammo sovacassakarano.
   {223.3}  Puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa   na   paccaropeti   yampavuso   bhikkhu   cudito
codakena   codakassa   na   paccaropeti   ayampi   dhammo
Sovacassakarano  .  puna  caparam  avuso  bhikkhu  cudito  codakena
codakassa  1-  na  annenannam  paticarati  na bahiddhakatham apanameti
na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  yampavuso  bhikkhu
cudito  codakena  codakassa  na  annenannam paticarati na bahiddhakatham
apanameti  na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayampi
dhammo  sovacassakarano . puna caparam avuso bhikkhu cudito codakena
codakassa  na  apadane  na  sampayati  yampavuso  bhikkhu  cudito
codakena  codakassa  na  apadane  na  sampayati  ayampi  dhammo
sovacassakarano  .  puna  caparam avuso bhikkhu amakkhi hoti apalasi
yampavuso bhikkhu amakkhi hoti apalasi ayampi dhammo sovacassakarano.
   {223.4}  Puna  caparam  avuso bhikkhu anissuki hoti amacchari
yampavuso bhikkhu anissuki hoti amacchari ayampi dhammo sovacassakarano.
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  asatho  hoti  amayavi  yampavuso
bhikkhu  asatho  hoti  amayavi  ayampi  dhammo  sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  athaddho  hoti  anatimani  yampavuso
bhikkhu  athaddho  hoti  anatimani  ayampi  dhammo sovacassakarano .
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  asanditthiparamasi  hoti  anadhanagahi
supatinissaggi   yampavuso   bhikkhu   asanditthiparamasi   hoti
anadhanagahi  supatinissaggi  ayampi  dhammo  sovacassakarano .
Ime vuccantavuso sovacassakarana dhamma.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. sabbatthapi idisameva.
   [224] Tatravuso bhikkhuna attanava attanam evam anumanitabbam 1-
yo  khvayam  puggalo  papiccho  papikanam  icchanam vasangato ayam
me  puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho panassam papiccho
papikanam icchanam vasangato aham passam paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna na papiccho bhavissami na papikanam
icchanam  vasangatoti  cittam  uppadetabbam  .  yo khvayam puggalo
attukkamsako  paravambhi  ayam  me  puggalo  appiyo  amanapo
ahanceva  kho  panassam  attukkamsako  paravambhi  aham  passam  paresam
appiyo  amanapoti  . evam janantenavuso bhikkhuna anattukkamsako
bhavissami  aparavambhiti  cittam  uppadetabbam  . yo khvayam puggalo
kodhano  kodhabhibhuto  ayam me puggalo appiyo amanapo ahanceva
kho  panassam  kodhano  kodhabhibhuto  aham  passam  paresam  appiyo
amanapoti  .  evam janantenavuso bhikkhuna na kodhano bhavissami
na kodhabhibhutoti cittam uppadetabbam.
   {224.1} Yo khvayam puggalo kodhano [2]- kodhahetu upanahi ayam me
puggalo appiyo amanapo ahanceva kho panassam kodhano kodhahetu upanahi
aham passam paresam appiyo amanapoti . evam janantenavuso bhikkhuna
na kodhano bhavissami na kodhahetu upanahiti cittam uppadetabbam. Yo
khvayam puggalo kodhano kodhahetu abhisanki ayam me puggalo appiyo amanapo
@Footnote: 1 Si. anusasitabbam. Yu. anuminitabbam. 2 Po. kodhabhibhuto.
Ahanceva  kho  panassam  kodhano  kodhahetu  abhisanki . aham passam
paresam  appiyo  amanapoti  .  evam janantenavuso bhikkhuna na
kodhano  bhavissami  na  kodhahetu  abhisankiti cittam uppadetabbam .
Yo  khvayam  puggalo  kodhano  kodhasamantam vacam nicchareta ayam
me puggalo appiyo amanapo ahanceva kho panassam kodhano kodhasamantam
vacam  nicchareta  aham  passam  paresam  appiyo  amanapoti .
Evam  janantenavuso bhikkhuna na kodhano bhavissami na kodhasamantam
vacam  niccharessamiti  cittam  uppadetabbam . yo khvayam puggalo
cudito codakena codakam patippharati ayam me puggalo appiyo amanapo
ahanceva  kho  pana cudito codakena codakam patipphareyyam aham passam
paresam  appiyo amanapoti . evam janantenavuso bhikkhuna cudito
codakena codakam nappatippharissamiti cittam uppadetabbam.
   {224.2}  Yo  khvayam  puggalo  cudito  codakena  codakam
apasadeti  ayam  me  puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva kho
pana  cudito  codakena  codakam  apasadeyyam  aham  passam  paresam
appiyo  amanapoti  .  evam  janantenavuso  bhikkhuna  cudito
codakena  codakam  na  apasadessamiti  cittam uppadetabbam . yo
khvayam  puggalo  cudito  codakena codakassa paccaropeti ayam me
puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho  pana cudito codakena
codakassa  paccaropeyyam  aham  passam paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna  cudito  codakena  codakassa  na
paccaropessamiti cittam uppadetabbam . yo khvayam puggalo cudito
codakena  codakassa  annenannam  paticarati  bahiddhakatham  apanameti
kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayam  me  puggalo
appiyo  amanapo  ahanceva  kho  pana cudito codakena codakassa
annenannam   paticareyyam   bahiddhakatham   apanameyyam   kopanca
dosanca  appaccayanca  patukareyyam  aham  passam  paresam  appiyo
amanapoti  .  evam  janantenavuso bhikkhuna cudito codakena na
annenannam  paticarissami  na  bahiddhakatham  apanamessami na kopanca
dosanca  appaccayanca  patukarissamiti  cittam  uppadetabbam  . yo
khvayam  puggalo  cudito  codakena  apadane  na  sampayati  ayam
me  puggalo appiyo amanapo ahanceva kho pana cudito codakena
apadane  na  sampayeyyam aham passam paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna  cudito  codakena na apadane na
sappayissamiti cittam uppadetabbam.
   {224.3} Yo khvayam puggalo makkhi palasi ayam me puggalo
appiyo  amanapo  ahanceva  kho  panassam makkhi palasi aham passam
paresam  appiyo amanapoti . evam janantenavuso bhikkhuna amakkhi
bhavissami  apalasiti  cittam  uppadetabbam  .  yo khvayam puggalo
issuki  macchari  ayam  me puggalo appiyo amanapo ahanceva kho
Panassam  issuki  macchari  aham  passam  paresam appiyo amanapoti .
Evam  janantenavuso  bhikkhuna  anissuki  bhavissami amacchariti cittam
uppadetabbam  .  yo  khvayam  puggalo  satho  mayavi ayam me
puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho  panassam satho mayavi
aham  passam  paresam  appiyo  amanapoti  . evam janantenavuso
bhikkhuna asatho bhavissami amayaviti cittam uppadetabbam.
   {224.4} Yo khvayam puggalo thaddho atimani ayam me puggalo
appiyo  amanapo  ahanceva kho panassam thaddho atimani aham passam
paresam  appiyo  amanapoti  .  evam  janantenavuso  bhikkhuna
athaddho  bhavissami  anatimaniti  cittam  uppadetabbam . yo khvayam
puggalo  sanditthiparamasi  adhanagahi  duppatinissaggi  ayam  me
puggalo  appiyo  amanapo  ahanceva  kho panassam sanditthiparamasi
adhanagahi   duppatinissaggi   aham   passam   paresam  appiyo
amanapoti  .  evam  janantenavuso  bhikkhuna  asanditthiparamasi
bhavissami anadhanagahi supatinissaggiti cittam uppadetabbam.
   [225] Tatravuso bhikkhuna attanava attanam evam paccavekkhitabbam
kinnukhomhi   papiccho   papikanam   icchanam  vasangatoti  .
Sace  avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati papiccho khomhi
papikanam  icchanam vasangatoti tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam  . sace panavuso bhikkhu
Paccavekkhamano  evam  janati  na  khomhi papiccho na papikanam
icchanam  vasangatoti  tenavuso  bhikkhuna  teneva  pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.1} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  attukkamsako  paravambhiti . sace avuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati attukkamsako khomhi paravambhiti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
anattukkamsako  khomhi  aparavambhiti  tenavuso  bhikkhuna  teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.2} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi kodhano kodhabhibhutoti . sace avuso bhikkhu
paccavekkhamano evam janati kodhano khomhi kodhabhibhutoti tenavuso
bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.
Sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati na khomhi kodhano na
kodhabhibhutoti  tenavuso  bhikkhuna  teneva pitipamojjena vihatabbam
ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.3} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam paccavekkhitabbam
kinnukhomhi kodhano kodhahetu upanahiti. Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano
evam janati kodhano khomhi kodhahetu upanahiti tenavuso bhikkhuna
Tesamyeva  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam .
Sace  panavuso  bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati na khomhi
kodhano na kodhahetu upanahiti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.4} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi kodhano kodhahetu abhisankiti . Sace avuso
bhikkhu paccavekkhamano evam janati kodhano khomhi kodhahetu abhisankiti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam . sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati na
khomhi  kodhano  na kodhahetu abhisankiti tenavuso bhikkhuna teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.5} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi kodhano kodhasamantam vacam niccharetati .
Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati kodhano khomhi kodhasamantam
vacam  niccharetati tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano
evam janati na khomhi kodhano na kodhasamantam vacam niccharetati
tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.6} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam     kinnukhomhi     cudito     codakena
Codakam  patippharamiti  .  sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam
janati  cudito  khomhi  codakena  codakam  patippharamiti tenavuso
bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.
Sace  panavuso  bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi
codakena codakam na patippharamiti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.7} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  cudito  codakena codakam apasademiti .
Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi codakena
codakam  apasademiti tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano
evam janati cudito khomhi codakena codakam na apasademiti tenavuso
bhikkhuna  teneva  pitipamojjena  vihatabbam  ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.8} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi cudito codakena codakassa paccaropemiti.
Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi codakena
codakassa  paccaropemiti  tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam  . sace panavuso bhikkhu
paccavekkhamano  evam  janati  cudito  khomhi codakena codakassa
na    paccaropemiti    tenavuso    bhikkhuna   teneva
Pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.9} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  cudito  codakena  annenannam  paticarami
bahiddhakatham  apanamemi  kopanca dosanca appaccayanca patukaromiti .
Sace  avuso  bhikkhu  paccavekkhamano evam janati cudito khomhi
codakena  annenannam  paticarami  bahiddhakatham  apanamemi  kopanca
dosanca  appaccayanca  patukaromiti  tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva
papakanam  akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  cudito  khomhi  codakena
annenannam  na  paticarami  na  bahiddhakatham  apanamemi  na kopanca
dosanca  appaccayanca  patukaromiti  tenavuso  bhikkhuna  teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.10} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi cudito codakena apadane na sampayamiti.
Sace  avuso  bhikkhu  paccavekkhamano evam janati cudito khomhi
codakena  apadane  na  sampayamiti  tenavuso bhikkhuna tesamyeva
papakanam  akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace panavuso
bhikkhu paccavekkhamano evam janati cudito khomhi codakena na 1-
apadane na 1- sampayamiti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
@Footnote: 1 Ma. nasaddadvayam natthi.
   {225.11} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam kinnukhomhi makkhi palasiti. Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano
evam  janati makkhi khomhi palasiti tenavuso bhikkhuna tesamyeva papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  vayamitabbam  sace  panavuso  bhikkhu
paccavekkhamano  evam  janati  amakkhi khomhi apalasiti tenavuso
bhikkhuna  teneva  pitipamojjena  vihatabbam  ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.12}  Puna  caparam  avuso  bhikkhuna attanava attanam
evam  paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  issuki macchariti . sace avuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  issuki  khomhi  macchariti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
anissuki  khomhi amacchariti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.13} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  satho  mayaviti . sace avuso bhikkhu
paccavekkhamano evam janati satho khomhi mayaviti tenavuso bhikkhuna
tesamyeva  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam . sace
panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati asatho khomhi amayaviti
tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.14} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
Paccavekkhitabbam  kinnukhomhi  thaddho  atimaniti  .  sace  avuso
bhikkhu  paccavekkhamano  evam  janati  thaddho  khomhi  atimaniti
tenavuso  bhikkhuna  tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
athaddho khomhi anatimaniti tenavuso bhikkhuna teneva pitipamojjena
vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.15} Puna caparam avuso bhikkhuna attanava attanam evam
paccavekkhitabbam    kinnukhomhi   sanditthiparamasi   adhanagahi
duppatinissaggiti . sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati
sanditthiparamasi  khomhi  adhanagahi  duppatinissaggiti  tenavuso
bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.
Sace panavuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati asanditthiparamasi
khomhi  anadhanagahi  supatinissaggiti  tenavuso  bhikkhuna  teneva
pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.
   {225.16}  Sace  avuso  bhikkhu paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  appahine  attani  samanupassati tenavuso
bhikkhuna  sabbesamyeva  imesam  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace  panavuso  bhikkhu  paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  pahine  attani  samanupassati  tenavuso
bhikkhuna  teneva  pitipamojjena  vihatabbam  ahorattanusikkhina
kusalesu dhammesu.
   {225.17} Seyyathapi avuso itthi va puriso va daharo yuva
mandanakajatiko adase va parisuddhe pariyodate acche va udakapatte
sakamukhanimittam paccavekkhamano sace tattha passati rajam va anganam va tasseva
rajassa  va anganassa va pahanaya vayamati no ce tattha passati rajam
va  anganam  va teneva attamano hoti labha vata me parisuddham
vata meti evameva kho avuso sace bhikkhu paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  appahine  attani  samanupassati tenavuso
bhikkhuna  sabbesamyeva  imesam  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya
vayamitabbam  .  sace  panavuso  bhikkhu  paccavekkhamano sabbepime
papake  akusale  dhamme  pahine  attani  samanupassati  tenavuso
bhikkhuna  teneva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu
dhammesuti.
   Idamavocayasma  mahamoggallano  attamana  te  bhikkhu
ayasmato mahamoggallanassa bhasitam abhinandunti.
         Anumanasuttam nitthitam pancamam.
           -----------
            Cetokhilasuttam
   [226]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [227]  Bhagava  etadavoca yassakassaci bhikkhave bhikkhuno panca
cetokhila  appahina  panca  cetaso  vinibandha  asamucchinna  so
vatimasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjissatiti  netam
thanam vijjati.
   [228]  Katamassa  panca  cetokhila appahina honti . idha
bhikkhave  bhikkhu  satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati .
Yo  so  bhikkhave  bhikkhu  satthari  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati
na  sampasidati  tassa  cittam  na  namati  atappaya  anuyogaya
sataccaya  padhanaya . yassa cittam na namati atappaya anuyogaya
sataccaya  padhanaya  evamassayam  pathamo  cetokhilo  appahino
hoti.
   {228.1}  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu dhamme kankhati vicikicchati
nadhimuccati  na  sampasidati  .pe.  sanghe  kankhati  vicikicchati
nadhimuccati  na  sampasidati  .pe.  sikkhaya  kankhati  vicikicchati
nadhimuccati  na  sampasidati  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu sikkhaya
kankhati  vicikicchati  nadhimuccati  na  sampasidati  tassa  cittam  na
Namati  atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya . yassa cittam
na  namati  atappaya  anuyogaya  sataccaya padhanaya evamassayam
catuttho cetokhilo appahino hoti.
   {228.2} Puna caparam bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu kupito hoti
anattamano ahatacitto khilajato . yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu
kupito  hoti anattamano ahatacitto khilajato tassa cittam na namati
atappaya  anuyogaya sataccaya padhanaya . yassa cittam na namati
atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya  evamassayam  pancamo
cetokhilo appahino hoti. Imassa panca cetokhila appahina honti.
   [229] Katamassa panca cetaso vinibandha asamucchinna honti.
Idha bhikkhave bhikkhu kame avitarago hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipaso  avigataparilaho  avigatatanho  .  yo  so  bhikkhave
bhikkhu kame avitarago hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipaso
avigataparilaho  avigatatanho  tassa  cittam  na  namati  atappaya
anuyogaya  sataccaya  padhanaya  .  yassa cittam .pe. padhanaya
evamassayam pathamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {229.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu kaye avitarago hoti .pe.
Rupe  avitarago  hoti  avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso
avigataparilaho  avigatatanho  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  rupe
avitarago  hoti  .pe.  evamassayam  tatiyo  cetalo  vinibandho
Asamucchinno hoti.
   {229.2}  Puna  caparam  bhikkhave bhikkhu yavadattham udaravadehakam
bhunjitva  seyyasukham  passasukham  middhasukham  anuyunjanto  viharati .
Yo  so  bhikkhave bhikkhu yavadattham udaravadehakam bhunjitva seyyasukham
passasukham  middhasukham  anuyunjanto  viharati  tassa  cittam  na  namati
atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya  .  yassa  cittam na
namati  atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya  evamassayam
catuttho cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
   {229.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu annataram devanikayam panidhaya
brahmacariyam carissati 1- iminaham silena va vattena va tapena va
brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro vati . Yo so
bhikkhave  bhikkhu  annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam carissati 2-
iminaham silena va vattena va tapena va brahmacariyena va devo va
bhavissami  devannataro  vati  tassa  cittam  na  namati  atappaya
anuyogaya sataccaya padhanaya.
   {229.4} Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya
padhanaya evamassayam pancamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.
Imassa  panca cetaso vinibandha asamucchinna honti . yassa kassaci
bhikkhave bhikkhuno ime panca cetokhila appahina ime panca cetaso
vinibandha  asamucchinna  honti  3-  so vatimasmim dhammavinaye vuddhim
virulhim vepullam apajjissatiti netam thanam vijjati.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. carati. 3 Ma. Yu. ayam patho natthi.
   [230]  Yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno panca cetokhila pahina
panca  cetaso  vinibandha  samucchinna  so  vatimasmim  dhammavinaye
vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti thanametam vijjati.
   [231]  Katamassa  panca  cetokhila  pahina  honti . idha
bhikkhave bhikkhu satthari na kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasidati .
Yo  so  bhikkhave  bhikkhu satthari na kankhati na vicikicchati adhimuccati
sampasidati  tassa  cittam  namati  atappaya  anuyogaya  sataccaya
padhanaya  .  yassa  cittam  namati atappaya anuyogaya sataccaya
padhanaya evamassayam pathamo cetokhilo pahino hoti.
   {231.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhamme na kankhati na vicikicchati
adhimuccati  sampasidati .pe. sanghe na kankhati na vicikicchati adhimuccati
sampasidati  .pe.  sikkhaya  na  kankhati  na  vicikicchati  adhimuccati
sampasidati . yo so bhikkhave bhikkhu sikkhaya na kankhati na vicikicchati
adhimuccati  sampasidati  tassa  cittam namati .pe. evamassayam catuttho
cetokhilo pahino hoti.
   {231.2} Puna caparam bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu na kupito hoti
na anattamano 1- na ahatacitto na khilajato. Yo so bhikkhave bhikkhu
sabrahmacarisu na kupito hoti na anattamano 1- na ahatacitto 2- na
khilajato tassa cittam namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.
Yassa  cittam  namati  atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya
@Footnote: 1 Yu. attamano 2 Ma. Yu. anahatacitto akhilajato.
Evamassayam  pancamo  cetokhilo  pahino  hoti  .  imassa panca
cetokhila pahina honti.
   [232] Katamassa panca cetaso vinibandha susamucchinna honti.
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kame vitarago hoti vigatacchando vigatapemo
vigatapipaso  vigataparilaho  vigatatanho  .  yo so bhikkhave bhikkhu
kame vitarago hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho
vigatatanho   tassa   cittam   namati   atappaya   anuyogaya
sataccaya  padhanaya  yassa  cittam  namati  atappaya  anuyogaya
sataccaya  padhanaya  evamassayam  pathamo  cetaso  vinibandho
susamucchinno hoti.
   {232.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu kaye vitarago hoti .pe.
Rupe  vitarago hoti .pe. puna caparam bhikkhave bhikkhu na yavadattham
udaravadehakam  bhunjitva seyyasukham passasukham middhasukham ananuyunjanto 1-
viharati . yo so bhikkhave bhikkhu na yavadattham udaravadehakam bhunjitva
seyyasukham  passasukham  middhasukham  ananuyunjanto  2- viharati tassa cittam
namati  atappaya  anuyogaya sataccaya padhanaya yassa cittam namati
atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya  evamassayam  catuttho
cetaso vinibandho susamucchinno hoti.
   {232.2}  Puna  caparam  bhikkhave bhikkhu na annataram devanikayam
panidhaya  brahmacariyam  carissati 3- iminaham silena va vattena va
tapena   va   brahmacariyena  va  devo  va  bhavissami
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. anuyutto. 3 Ma. Yu. carati.
Devannataro  vati  .  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  na  annataram
devanikayam  panidhaya  brahmacariyam  carissati  iminaham  silena  va
vattena  va  tapena  va brahmacariyena va devo va bhavissami
devannataro  vati  tassa  cittam  namati  atappaya  anuyogaya
sataccaya  padhanaya  yassa  cittam  namati  atappaya  anuyogaya
sataccaya  padhanaya  evamassayam  pancamo  cetaso  vinibandho
susamucchinno  hoti  .  imassa panca cetaso vinibandha susamucchinna
honti  .  yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhuno ime panca cetokhila
pahina  ime  panca  cetaso  vinibandha  susamucchinna  honti .
So  vatimasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjissatiti
thanametam vijjati.
   [233]  So chandasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti
viriyasamadhicittasamadhivimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam
bhaveti ussolhiyeva pancami . sa kho so bhikkhave evam ussolhi
pannarasangasamannagato   bhikkhu   bhabbo   abhinibbhidaya   bhabbo
sambodhaya  bhabbo  anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya . seyyathapi
bhikkhave  kukkutiya  andani  attha  va  dasa  va  dvadasa va
tanassu  kukkutiya  samma  adhisayitani  samma  pariseditani samma
paribhavitani . kincapi tassa kukkutiya na evam iccha uppajjeyya
aho  vatime  kukkutapotaka  padanakhasikhaya  va  mukhatundakena  va
Andakosam  padaletva  sotthina  abhinibbhijjeyyunti  atha  kho
bhabba  va  te  kukkutapotaka  padanakhasikhaya va mukhatundakena va
andakosam  padaletva  sotthina  abhinibbhijjitum  evameva  kho
bhikkhave   evam   ussolhipannarasangasamannagato   bhikkhu  bhabbo
abhinibbhidaya  bhabbo  sambodhaya  bhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa
adhigamayati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Cetokhilasuttam nitthitam chattham.
           ------------
            Vanapatthasuttam
   [234]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  vanapatthapariyayam  vo  bhikkhave  desissami  tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam bhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [235]  Bhagava  etadavoca  idha  bhikkhave  bhikkhu  annataram
vanapattham  upanissaya  viharati  tassa  tam  vanapattham  upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati  na  upatthati  asamahitanca cittam
na  samadhiyati  apparikkhina  ca  asava  na  parikkhayam  gacchanti
ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  nanupapunati  ye  cime
pabbajitena  jivitaparikkhara  samudanetabba  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkhara te kasirena samudagacchanti.
   {235.1} Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam aham kho
imam  vanapattham upanissaya viharami tassa me imam vanapattham upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati na upatthati asamahitanca cittam na
samadhiyati  apparikkhina ca asava na parikkhayam gacchanti ananuppattanca
anuttaram yogakkhemam nanupapunami ye cime pabbajitena jivitaparikkhara
Samudanetabba civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara
te kasirena samudagacchantiti . tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va
divasabhagam va tamha vanapattha pakkamitabbam na vatthabbam.
   [236]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattham upanissaya
viharati  tassa  tam  vanapattham  upanissaya  viharato  anupatthita ceva
sati  na  upatthati  asamahitanca  cittam  na  samadhiyati apparikkhina
ca  asava  na  parikkhayam gacchanti ananuppattanca anuttaram yogakkhemam
nanupapunati  ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jivitaparikkhara
samudanetabba civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara
te appakasirena samudagacchanti.
   {236.1} Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam aham kho
imam  vanapattham upanissaya viharami tassa me imam vanapattham upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati na upatthati asamahitanca cittam na
samadhiyati  apparikkhina ca asava na parikkhayam gacchanti ananuppattanca
anuttaram  yogakkhemam  nanupapunami  ye  ca  kho ime pabbajitena
jivitaparikkhara    samudanetabba    civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkhara te appakasirena samudagacchanti na kho panaham
civarahetu  agarasma  anagariyam  pabbajito  na  pindapatahetu  na
senasanahetu   na   gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu   agarasma
anagariyam    pabbajito    atha    ca    pana    me
Imam  vanapattham upanissaya viharato anupatthita ceva sati na upatthati
asamahitanca  cittam na samadhiyati apparikkhina ca asava na parikkhayam
gacchanti  ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  nanupapunamiti .
Tena  bhikkhave  bhikkhuna  sankhapi  tamha  vanapattha pakkamitabbam na
vatthabbam.
   [237] Idha bhikkhave bhikkhu annataram vanapattham upanissaya viharati
tassa tam vanapattham upanissaya viharato anupatthita ceva sati upatthati
asamahitanca  cittam  samadhiyati  apparikkhina  ca  asava  parikkhayam
gacchanti  ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  anupapunati  ye  ca
kho  ime  pabbajitena  jivitaparikkhara samudanetabba civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara  te  kasirena  samuda  gacchanti
tena  bhikkhave  bhikkhuna  iti patisancikkhitabbam aham kho imam vanapattham
upanissaya  viharami  tassa  me  imam  vanapattham upanissaya viharato
anupatthita  ceva  sati  upatthati  asamahitanca  cittam  samadhiyati
apparikkhina  ca  asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca anuttaram
yogakkhemam anupapunami . ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara
samudanetabba civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara
te  kasirena  samudagacchanti . na kho panaham civarahetu agarasma
anagariyam  pabbajito  na  pindapatahetu  na  senasanahetu  na
gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu     agarasma     anagariyam
Pabbajito  atha  ca  pana  me  imam  vanapattham  upanissaya viharato
anupatthita  ceva  sati  upatthati  asamahitanca  cittam  samadhiyati
apparikkhina  ca  asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca anuttaram
yogakkhemam  anupapunamiti  .  tena bhikkhave bhikkhuna sankhapi tasmim
vanapatthe vatthabbam na pakkamitabbam.
   [238]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattham upanissaya
viharati  tassa  tam vanapattham upanissaya viharato anupatthita ceva sati
upatthati  asamahitanca  cittam  samadhiyati  apparikkhina  ca  asava
parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  anupapunati
ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jivitaparikkhara  samudanetabba
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara   te  appakasirena
samudagacchanti.
   {238.1}  Tena  bhikkhave  bhikkhuna  iti patisancikkhitabbam aham
kho  imam  vanapattham  upanissaya  viharami  tassa  me imam vanapattham
upanissaya viharato anupatthita ceva sati upatthati asamahitanca cittam
samadhiyati  apparikkhina  ca  asava  parikkhayam gacchanti ananuppattanca
anuttaram  yogakkhemam  anupapunami  ye  ca  kho  ime pabbajitena
jivitaparikkhara   samudanetabba   civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkhara  te appakasirena samudagacchantiti . tena bhikkhave
bhikkhuna yavajivampi tasmim vanapatthe vatthabbam na pakkamitabbam.
   [239]  Idha  bhikkhave  bhikkhu  annataram  gamam  upanissaya
Viharati .pe. annataram nigamam upanissaya viharati .pe. annataram nagaram
upanissaya  viharati  .pe. annataram janapadam upanissaya viharati .pe.
Annataram  puggalam  upanissaya  viharati  tassa  tam  puggalam upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati  na  upatthati  asamahitanca cittam
na  samadhiyati  apparikkhina  ca  asava  na  parikkhayam  gacchanti
ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  nanupapunati  ye  cime
pabbajitena  jivitaparikkhara  samudanetabba  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkhara te kasirena samudagacchanti.
   {239.1} Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam aham kho
imam  puggalam  upanissaya  viharami tassa me imam puggalam upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati na upatthati asamahitanca cittam na
samadhiyati  apparikkhina ca asava na parikkhayam gacchanti ananuppattanca
anuttaram yogakkhemam nanupapunami ye cime 1- pabbajitena jivitaparikkhara
samudanetabba civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara
te kasirena samudagacchantiti . tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va
divasabhagam va so puggalo anapuccha pakkamitabbo 2- nanubandhitabbo.
   [240]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu annataram puggalam upanissaya
viharati  tassa  tam  puggalam  upanissaya  viharato  anupatthita  ceva
sati  na  upatthati  asamahitanca  cittam  na  samadhiyati apparikkhina
@Footnote: 1 Po. Ma. ye ca kho ime. 2 Ma. pakkamitabbam. sabbattha idisameva.
Ca  asava  na  parikkhayam gacchanti ananuppattanca anuttaram yogakkhemam
nanupapunati  ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jivitaparikkhara
samudanetabba civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara
te appakasirena samudagacchanti.
   {240.1} Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam aham kho imam
puggalam upanissaya viharami tassa me imam puggalam upanissaya viharato
anupatthita  ceva  sati na upatthati asamahitanca cittam na samadhiyati
apparikkhina  ca  asava na parikkhayam gacchanti ananuppattanca anuttaram
yogakkhemam nanupapunami ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara
samudanetabba civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara
te  appakasirena  samudagacchanti na kho panaham civarahetu agarasma
anagariyam  pabbajito  na  pindapatahetu  na  senasanahetu  na
gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu   agarasma   anagariyam  pabbajito
atha  ca  pana  me  imam  puggalam  upanissaya  viharato anupatthita
ceva  sati na upatthati asamahitanca cittam na samadhiyati apparikkhina
ca  asava  na  parikkhayam gacchanti ananuppattanca anuttaram yogakkhemam
nanupapunamiti  .  tena  bhikkhave  bhikkhuna  sankhapi so puggalo
anapuccha pakkamitabbo nanubandhitabbo.
   [241]  Idha bhikkhave bhikkhu annataram puggalam upanissaya viharati
tassa  tam puggalam upanissaya viharato anupatthita ceva sati upatthati
Asamahitanca  cittam  samadhiyati  apparikkhina  ca  asava  parikkhayam
gacchanti  ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  anupapunati  ye
ca   kho   ime  pabbajitena  jivitaparikkhara  samudanetabba
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara    te   kasirena
samudagacchanti  .  tena  bhikkhave  bhikkhuna iti patisancikkhitabbam aham
kho imam puggalam upanissaya viharami tassa me imam puggalam upanissaya
viharato  anupatthita ceva sati upatthati asamahitanca cittam samadhiyati
apparikkhina   ca   asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca
anuttaram  yogakkhemam  anupapunami  ye  ca  kho  ime pabbajitena
jivitaparikkhara     samudanetabba     civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkhara  te  kasirena  samudagacchanti  na  kho
panaham  civarahetu  agarasma  anagariyam  pabbajito na pindapatahetu
na  senasanahetu  na  gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu  agarasma
anagariyam  pabbajito  atha  ca  pana  me  imam  puggalam upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati  upatthati  asamahitanca  cittam
samadhiyati  apparikkhina  ca  asava  parikkhayam gacchanti ananuppattanca
anuttaram  yogakkhemam anupapunamiti . tena bhikkhave bhikkhuna sankhapi
so puggalo anubandhitabbo na pakkamitabbam.
   [242]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu annataram puggalam upanissaya
viharati  tassa  tam  puggalam  upanissaya  viharato  anupatthita  ceva
Sati  upatthati  asamahitanca cittam samadhiyati apparikkhina ca asava
parikkhayam  gacchanti  ananuppattanca  anuttaram  yogakkhemam  anupapunati
ye  ca  kho  ime  pabbajitena  jivitaparikkhara  samudanetabba
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara   te   appakasirena
samudagacchanti.
   {242.1} Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam aham kho
imam  puggalam  upanissaya  viharami tassa me imam puggalam upanissaya
viharato  anupatthita  ceva  sati  upatthati  asamahitanca  cittam
samadhiyati   apparikkhina   ca   asava   parikkhayam   gacchanti
ananuppattanca   anuttaram   yogakkhemam   anupapunami  ye  ca
kho   ime   pabbajitena   jivitaparikkhara   samudanetabba
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhara   te   appakasirena
samudagacchantiti  .  tena  bhikkhave bhikkhuna yavajivampi so puggalo
anubandhitabbo na pakkamitabbam api samujjamanenapiti 1-.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Vanapatthasuttam nitthitam sattamam.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. panujjamanenapiti.
            Madhupindikasuttam
   [243]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava sakkesu viharati
kapilavatthusmim  nigrodharame  .  atha  kho  bhagava  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  kapilavatthum  pindaya  pavisi  .
Kapilavatthusmim   pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto
yena  mahavanam  tenupasankami  divaviharaya  mahavanam ajjhogahetva
veluvalatthikaya  mule  divaviharam  nisidi  . dandapanipi kho sakko
janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano yena mahavanam tenupasankami
mahavanam ajjhogahetva yena veluvalatthika yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva dandamolubbha ekamantam atthasi.
   {243.1} Ekamantam thito kho dandapani sakko bhagavantam etadavoca
kimvadi samano kimakkhayiti. Yathavadi kho avuso sadevake loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  na  kenaci
loke  viggayha  titthati  yatha  ca  pana kamehi visamyuttam viharantam
tam  brahmanam  akathamkathim  chinnakukkuccam  bhavabhave  vitatanham  sanna
nanusentiti evamvadi kho aham avuso evamakkhayiti . evam vutte
dandapani  sakko  sisam  okampetva  jivham  nillaletva tivisakham
Nalatikam nalate vutthapetva dandamolubbha pakkami.
   [244]  Atha  kho  bhagava  sayanhasamayam patisallana vutthito
yena  nigrodharamo  tenupasankami  upasankamitva  pannatte asane
nisidi  .  nisajja  kho  bhagava  bhikkhu  amantesi idhaham bhikkhave
pubbanhasamayam   nivasetva  pattacivaramadaya  kapilavatthum  pindaya
pavisim  kapilavatthusmim  pindaya  caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto
yena    mahavanam   tenupasankamim   divaviharaya   mahavanam
ajjhogahetva veluvalatthikaya mule divaviharam nisidim.
   {244.1}  Dandapanipi  kho  bhikkhave  sakko  janghaviharam
anucankamamano  anuvicaramano  yena  mahavanam  tenupasankami  mahavanam
ajjhogahetva yena veluvalatthika yenaham tenupasankami upasankamitva
mama saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva dandamolubbha
ekamantam  atthasi  .  ekamantam  thito  kho  bhikkhave  dandapani
sakko  mam  etadavoca  kimvadi  samano  kimakkhayiti  evam  vutte
aham  bhikkhave  dandapanim  sakkam  etadavocam  yathavadi kho avuso
sadevake  loke  samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya
sadevamanussaya  na  kenaci  loke  viggayha titthati  yatha ca pana
kamehi  visamyuttam  viharantam  tam  brahmanam  akathamkathim  chinnakukkuccam
bhavabhave  vitatanham  sanna  nanusentiti  1-  evamvadi  kho aham
avuso  evamakkhayiti  .  evam  vutte bhikkhave dandapani sakko
@Footnote: 1 Ma. Yu. nanusenti.
Sisam  okampetva  jivham  nillaletva  tivisakham  nalatikam nalate
vutthapetva dandamolubbha pakkamiti.
   [245]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
kimvadi  pana  bhante  bhagava  sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  na  kenaci  loke
viggayha  titthati  katham 1- pana bhante kamehi visamyuttam viharantam tam
brahmanam   akathamkathim  chinnakukkuccam  bhavabhave  vitatanham  sanna
nanusentiti   .  yatonidanam  bhikkhu  purisam  papancasannasankha
samudacaranti   ettha   ce   natthi  abhinanditabbam  abhivaditabbam
ajjhositabbam  esevanto  raganusayanam  esevanto  patighanusayanam
esevanto  ditthanusayanam  esevanto  vicikicchanusayanam esevanto
mananusayanam  esevanto bhavaraganusayanam esevanto avijjanusayanam
esevanto dandadanasatthadanakalahaviggahavivadatuvamtuvapesunna-
musavadanam  2-  etthete  papaka  akusala dhamma aparisesa
nirujjhantiti  .  idamavoca  bhagava idam vatvana sugato utthayasana
viharam pavisi.
   [246] Atha kho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena
attham  avibhajitva  utthayasana  viharam  pavittho  yatonidanam bhikkhu
purisam   papancasannasankha   samudacaranti   ettha  ce  natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathanca pana. 2 Po. Ma. tuvamtuvam. Yu. tuvantuva.
Abhinanditabbam  abhivaditabbam  ajjhositabbam  esevanto  raganusayanam
esevanto  patighanusayanam  esevanto  vicikicchanusayanam esevanto
mananusayanam  esevanto bhavaraganusayanam esevanto avijjanusayanam
esevanto dandadanasatthadanakalahaviggahavivadatuvamtuva-
pesunnamusavadanam  etthete  papaka  akusala dhamma aparisesa
nirujjhantiti  ko  nu  kho  imassa  bhagavata  sankhittena uddesassa
udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati.
   {246.1} Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi ayam kho ayasma
mahakaccano satthu ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti  cayasma  mahakaccano  imassa  bhagavata  sankhittena
uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena
attham   vibhajitum   yannuna   mayam   yenayasma   mahakaccano
tenupasankameyyama  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam  etamattham
patipuccheyyamati  .  atha kho te bhikkhu yenayasma mahakaccano
tenupasankamimsu   upasankamitva  ayasmata  mahakaccanena  saddhim
sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam
nisidimsu.
   {246.2} Ekamantam nisinna kho te bhikkhu ayasmantam mahakaccanam
etadavocum idam kho no avuso kaccana bhagava sankhittena uddesam
uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana  viharam
pavittho  yatonidanam  bhikkhu  purisam  papancasannasankha  samudacaranti
Ettha  ca  natthi  abhinanditabbam  .pe. etthete papaka akusala
dhamma  aparisesa  nirujjhantiti  tesam no avuso kaccana amhakam
acirapakkantassa  bhagavato  etadahosi  idam  kho no avuso bhagava
sankhittena  uddesam  uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva
utthayasana viharam pavittho yatonidanam bhikkhu purisam papancasannasankha
samudacaranti ettha ce natthi abhinanditabbam .pe. etthete papaka
akusala  dhamma  aparisesa nirujjhantiti ko nu kho imassa bhagavata
sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa
vittharena  attham  vibhajeyyati  tesam no avuso kaccana amhakam
etadahosi  ayam  kho  avuso  ayasma mahakaccano satthu ceva
samvannito  sambhavito  ca  vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti  cayasma
mahakaccano  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa
vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham vibhajitum yannuna mayam
yenayasma   mahakaccano   tenupasankameyyama   upasankamitva
ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  patipuccheyyamati  vibhajatayasma
mahakaccanoti.
   [247]  Seyyathapi  avuso  puriso  saratthiko  saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkammeva
mulam  atikkamma  khandham  sakhapalase  saram  pariyesitabbam  manneyya
evam  sampadamidam  ayasmantanam  satthari  sammukhibhute  tam  bhagavantam
Atisitva  amhe  etamattham  patipucchitabbam  mannatha  so  havuso
bhagava  janam  janati  passam  passati cakkhubhuto nanabhuto dhammabhuto
brahmabhuto  vatta  pavatta  atthassa  ninneta  amatassa  data
dhammasami  tathagato  so  ceva  panetassa  kalo  ahosi  yam
bhagavantamyeva  etamattham  patipuccheyyatha yatha no bhagava byakareyya
tatha nam dhareyyathati.
   {247.1}  Addhavuso  kaccana  bhagava  janam  janati
passam  passati  cakkhubhuto  nanabhuto  dhammabhuto  brahmabhuto  vatta
pavatta  atthassa  ninneta  amatassa  data  dhammasami  tathagato
so  ceva  panetassa  kalo  ahosi  yam  bhagavantamyeva  etamattham
patipuccheyyama  yatha  no bhagava byakareyya tatha nam dhareyyama
apicayasma  mahakaccano  satthu  ceva  samvannito  sambhavito  ca
vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti  cayasma  mahakaccano  imassa
bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham
avibhattassa  vittharena  attham  vibhajitum  vibhajatayasma  mahakaccano
agarukaritvati 1- .
   [248]  Tenahavuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti .
Evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato mahakaccanassa paccassosum .
Ayasma  mahakaccano  etadavoca  yam  kho  no avuso bhagava
sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthayasana
viharam   pavittho  yatonidanam  bhikkhu  purisam  papancasannasankha
@Footnote: 1 Ma. agarum katvati.
Samudacaranti ettha ce natthi abhinanditabbam .pe. etthete papaka
akusala  dhamma  aparisesa  nirujjhantiti  imassa  kho aham avuso
bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa
evam  vittharena  attham  ajanami  cakkhuncavuso paticca rupe ca
uppajjati   cakkhuvinnanam   tinnam  sangati  phasso  phassapaccaya
vedana  yam  vedeti  tam  sanjanati  yam sanjanati tam vitakketi
yam  vitakketi  tam  papanceti  yam  papanceti  tatonidanam  purisam
papancasannasankha  samudacaranti atitanagatapaccuppannesu cakkhuvinneyyesu
rupesu.
   {248.1}  Sotancavuso  paticca  sadde  ca  uppajjati
sotavinnanam  .pe.  ghanancavuso  paticca  gandhe  ca  uppajjati
ghanavinnanam  ...  .  jivhancavuso  paticca  rase  ca uppajjati
jivhavinnanam  ... . kayancavuso paticca photthabbe ca uppajjati
kayavinnanam  ...  .  manancavuso  paticca  dhamme  ca uppajjati
manovinnanam   tinnam   sangati   phasso  phassapaccaya  vedana
yam  vedeti  tam  sanjanati  yam  sanjanati  tam  vitakketi  yam
vitakketi tam papanceti yam papanceti tatonidanam purisam papancasannasankha
samudacaranti     atitanagatapaccuppannesu     manovinneyyesu
dhammesu . so vatavuso cakkhusmim sati rupe sati cakkhuvinnane sati
phassapannattim   pannapessatiti  thanametam  vijjati  phassapannattiya
sati  vedanapannattim pannapessatiti thanametam vijjati vedanapannattiya
Sati   sannapannattim   pannapessatiti   thanametam   vijjati
sannapannattiya   sati  vitakkapannattim  pannapessatiti  thanametam
vijjati   vitakkapannattiya   sati  papancasannasankhasamudacaranapannattim
pannapessatiti thanametam vijjati.
   {248.2} So vatavuso sotasmim sati sadde sati .... Ghanasmim
sati gandhe sati ... . jivhaya sati rase sati ... . kayasmim
sati photthabbe  sati ... . manasmim sati dhamme sati manovinnane
sati    phassapannattim   pannapessatiti   thanametam   vijjati
phassapannattiya    sati    vedanapannattim    pannapessatiti
thanametam   vijjati   vedanapannattiya   sati   sannapannattim
pannapessatiti    thanametam    vijjati    sannapannattiya
sati   vitakkapannattim   pannapessatiti   thanametam   vijjati
vitakkapannattiya     sati     papancasannasankhasamudacaranapannattim
pannapessatiti thanametam vijjati.
   {248.3} So vatavuso cakkhusmim asati rupe asati cakkhuvinnane
   asati  phassapannattim  pannapessatiti  netam  thanam  vijjati
phassapannattiya asati vedanapannattim pannapessatiti netam thanam vijjati
vedanapannattiya  asati  sannapannattim  pannapessatiti  netam  thanam
vijjati sannapannattiya asati vitakkapannattim pannapessatiti netam thanam
vijjati   vitakkapannattiya  asati  papancasannasankhasamudacaranapannattim
pannapessatiti   netam   thanam  vijjati  .  so  vatavuso
Sotasmim asati sadde asati .pe. ghanasmim asati gandhe asati ....
Jivhaya asati rase asati .... Kayasmim asati photthabbe asati ....
Manasmim  asati  dhamme  asati  manovinnane  asati  phassapannattim
pannapessatiti   netam   thanam  vijjati  phassapannattiya  asati
vedanapannattim  pannapessatiti  netam  thanam vijjati vedanapannattiya
asati   sannapannattim   pannapessatiti   netam  thanam  vijjati
sannapannattiya    asati    vitakkapannattim    pannapessatiti
netam  thanam  vijjati  vitakkapannattiya  asati  papancasannasankha-
samudacaranapannattim pannapessatiti netam thanam vijjati.
   {248.4}  Yam  kho  no avuso bhagava sankhittena uddesam
uddisitva  vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
yatonidanam  bhikkhu  purisam  papancasannasankha  samudacaranti ettha ce
natthi abhinanditabbam .pe. etthete papaka akusala dhamma aparisesa
nirujjhantiti  imassa  kho aham avuso bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  evam  vittharena  attham
ajanami  . akankhamana ca pana tumhe ayasmanto bhagavantamyeva
upasankamitva  etamattham  patipuccheyyatha yatha no bhagava byakaroti
tatha nam dhareyyathati.
   [249]  Atha kho te bhikkhu ayasmato mahakaccanassa bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  yena  bhagava tenupasankamimsu
Upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam nisidimsu  . ekamantam
nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum yam 1- kho no bhante
bhagava  sankhittena  uddesam  uddisitva vittharena attham avibhajitva
utthayasana  viharam  pavittho  yatonidanam  bhikkhu  purisam  papanca
sannasankha  samudacaranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbam  .pe.
Etthete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhantiti.
   {249.1} Tesam no bhante amhakam acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena
attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho yatonidanam bhikkhu purisam
papancasannasankha  samudacaranti  ettha  ce  natthi  abhinanditabbam
abhivaditabbam  ajjhositabbam  esevanto  raganusayanam  esevanto
patighanusayanam  esevanto  ditthanusayanam esevanto vicikicchanusayanam
esevanto  mananusayanam  esevanto  bhavaraganusayanam esevanto
avijjanusayanam  esevanto  dandadanasatthadanakalahaviggahavivadatuvamtuva-
pesunnamusavadanam    etthete    papaka    akusala
dhamma  aparisesa  nirujjhantiti  ko  nu  kho  imassa  bhagavata
sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa
vittharena attham vibhajeyyati.
   {249.2}  Tesam  no  bhante  amhakam  etadahosi  ayam
kho   ayasma   mahakaccano   satthu   ceva   samvannito
sambhavito   ca   vinnunam   sabrahmacarinam  pahoti  cayasma
@Footnote: 1 Yu. idam kho noti.
Mahakaccano  imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa
vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham  vibhajitum  yannuna
mayam  yenayasma  mahakaccano  tenupasankameyyama  upasankamitva
ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  patipuccheyyamati  .  atha kho
mayam  bhante  yenayasma  mahakaccano tenupasankamimha upasankamitva
ayasmantam  mahakaccanam  etamattham  patipucchimha . tesam no bhante
ayasmata  mahakaccanena  imehi  akarehi imehi padehi imehi
byanjanehi  attho  vibhattoti  .  pandito  bhikkhave  mahakaccano
mahapanno  bhikkhave  mahakaccano  mancepi  tumhe  bhikkhave
etamattham  patipuccheyyatha ahampi tam evamevam 1- byakareyyam yatha
tam  mahakaccanena  byakatam  eso  ceva etassa attho evanca
nam dharethati.
   [250]  Evam  vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
seyyathapi  bhante puriso jighacchadubbalyapareto madhupindikam adhigaccheyya
so  yato  yato  sayeyya  labhetheva  sadum  rasam  asecanakam
evameva  kho bhante cetaso bhikkhu dabbajatiko yato yato imassa
dhammapariyayassa  pannaya  attham  upaparikkheyya labhetha ceva attamanatam
labhetha  ca  cetaso  pasadam ko namayam bhante dhammapariyayoti .
Tasmatiha  tvam  ananda  imam  dhammapariyayam  madhupindikapariyayotveva
nam dharehiti.
@Footnote: 1 Po. evameva.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Madhupindikasuttam nitthitam atthamam.
           ----------
           Dvedhavitakkasuttam
   [251]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [252]  Bhagava  etadavoca  pubbeva  me bhikkhave sambodha
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi yannunaham dvedha 1-
katva  dvedha  katva vitakke vihareyyanti so kho aham bhikkhave
yo cayam kamavitakko yo ca byapadavitakko yo ca vihimsavitakko
imam ekam bhagamakasim yo cayam nekkhammavitakko yo ca abyapadavitakko
yo ca avihimsavitakko imam dutiyam bhagamakasim.
   {252.1}  Tassa  mayham bhikkhave evam appamattassa atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati  kamavitakko  so  evam  pajanami
uppanno kho me ayam kamavitakko so ca kho attabyabadhayapi samvattati
parabyabadhayapi  samvattati  ubhayabyabadhayapi  samvattati  pannanirodhiko
vighatapakkhiko   anibbanasamvattaniko   attabyabadhaya   samvattatitipi
me  bhikkhave  patisancikkhato  abbhattham  gacchati  parabyabadhaya
samvattatitipi me bhikkhave patisancikkhato abbhattham gacchati ubhayabyabadhaya
samvattatitipi    me    bhikkhave    patisancikkhato   abbhattham
@Footnote: 1 Si. Yu. dvidhati patho dissati.
Gacchati   pannanirodhiko   vighatapakkhiko   anibbanasamvattanikotipi
me  bhikkhave  patisancikkhato  abbhattham  gacchati  .  so  kho aham
bhikkhave uppannuppannam kamavitakkam pajjahameva vinodanameva 1- byantameva
nam akasim.
   {252.2}  Tassa  mayham bhikkhave evam appamattassa atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati  byapadavitakko  .pe.  uppajjati
vihimsavitakko so evam pajanami uppanno kho me ayam vihimsavitakko
so  ca  kho  attabyabadhayapi  samvattati  parabyabadhayapi samvattati
ubhayabyabadhayapi    samvattati   pannanirodhiko   vighatapakkhiko
anibbanasamvattaniko   attabyabadhaya  samvattatitipi  me  bhikkhave
patisancikkhato  abbhattham  gacchati  parabyabadhaya  samvattatitipi  me
bhikkhave   patisancikkhato   abbhattham   gacchati   ubhayabyabadhaya
samvattatitipi   me   bhikkhave   patisancikkhato  abbhattham  gacchati
pannanirodhiko  vighatapakkhiko  anibbanasamvattanikotipi  me  bhikkhave
patisancikkhato abbhattham gacchati . so kho aham bhikkhave uppannuppannam
vihimsavitakkam pajjahameva vinodanameva byantameva nam akasim.
   {252.3} Yannadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicareti
tatha tatha nati hoti cetaso. Kamavitakkam ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi
anuvicareti  pahasi  nekkhammavitakkam  kamavitakkam  bahulamakasi  tassa
@Footnote: 1 Si. Yu. pajjahameva vinodemeva iti ime patha dissanti. pajjahimeva
@vinodanimevati amhakam ruci.
Tam  kamavitakkaya  cittam  namati  .  byapadavitakkam  ce  bhikkhave
bhikkhu ... . vihimsavitakkam ce bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicareti
pahasi   avihimsavitakkam   vihimsavitakkam   bahulamakasi  tassa  tam
vihimsavitakkaya  cittam  namati . seyyathapi bhikkhave vassanam pacchime
mase saradasamaye kitthasambadhe gopalako gavo rakkheyya so [1]-
gavo  tato tato dandena akotteyya patikotteyya sanniruddheyya
sannivareyya.
   {252.4} Tam kissa hetu . passati hi so bhikkhave gopalako
tatonidanam  vadham va bandham va janim va garaham va evameva kho
aham  bhikkhave  addasam  akusalanam dhammanam adinavam okaram sankilesam
kusalanam  dhammanam  nekkhamme  anisamsam  vodanapakkham  tassa  mayham
bhikkhave  evam  appamattassa atapino pahitattassa viharato uppajjati
nekkhammavitakko  so  evam  pajanami  uppanno  kho  me  ayam
nekkhammavitakko  so  ca  kho  neva  attabyabadhaya samvattati na
parabyabadhaya  samvattati  na  ubhayabyabadhaya  samvattati pannavuddhiko
avighatapakkhiko   nibbanasamvattaniko   rattincepi   nam   bhikkhave
anuvitakkeyyam anuvicareyyam neva tatonidanam bhayam samanupassami.
   {252.5} Divasancepi nam bhikkhave anuvitakkeyyam anuvicareyyam neva
tatonidanam bhayam samanupassami . rattindivancepi nam bhikkhave anuvitakkeyyam
anuvicareyyam neva tatonidanam bhayam samanupassami . Apica kho me aticiram
anuvitakkayato  anuvicarayato  kayo  kilameyya  kaye  kilante
@Footnote: 1 Ma. Yu. ta.
Cittam ohanneyya 1- ohate citte ara cittam samadhimhati so
kho aham bhikkhave ajjhattameva cittam santhapemi sannisidemi 2- ekodim
karomi samadahami tam kissa hetu ma me cittam ugghatiti 3-. Tassa
mayham  bhikkhave  evam  appamattassa  atapino  pahitattassa viharato
uppajjati   abyapadavitakko  .pe.  uppajjati  avihimsavitakko
so evam pajanami uppanno kho me ayam avihimsavitakko so ca kho
neva  attabyabadhaya  samvattati  na  parabyabadhaya  samvattati  na
ubhayabyabadhaya    samvattati    pannavuddhiko   avighatapakkhiko
nibbanasamvattaniko   rattincepi   nam   bhikkhave   anuvitakkeyyam
anuvicareyyam neva tatonidanam bhayam samanupassami.
   {252.6}  Divasancepi  nam bhikkhave anuvitakkeyyam anuvicareyyam
neva  tatonidanam  bhayam  samanupassami  . rattindivancepi nam bhikkhave
anuvitakkeyyam  anuvicareyyam  neva  tatonidanam  bhayam samanupassami .
Apica  kho  me aticiram anuvitakkayato anuvicarayato kayo kilameyya
kaye  kilante  cittam  ohanneyya  ohate  citte ara cittam
samadhimhati  so  kho  aham  bhikkhave  ajjhattameva cittam santhapemi
sannisidemi ekodim karomi samadahami tam kissa hetu ma me cittam
ugghatiti.
   {252.7} Yannadeva bhikkhave bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicareti
tatha tatha nati hoti cetaso . nekkhammavitakkam ce bhikkhave bhikkhu
bahulamanuvitakketi anuvicareti
@Footnote: 1 Si. Yu. uhanneyya. 2 Ma. Yu. sannisademi. 3 Si. Yu. uhaniti.
Pahasi kamavitakkam nekkhammavitakkam bahulamakasi tassa tam nekkhammavitakkaya
cittam namati . abyapadavitakkam ce bhikkhave bhikkhu .... Avihimsavitakkam
ce  bhikkhave  bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicareti pahasi vihimsavitakkam
avihimsavitakkam  bahulamakasi  tassa  tam avihimsavitakkaya cittam namati .
Seyyathapi bhikkhave gimhanam pacchime mase sabbapassesu gamantasambhavesu
gopalako  gavo rakkheyya tassa rukkhamulagatassa va abbhokasagatassa
va satikaraniyameva hoti eta gavoti evameva kho bhikkhave satikaraniyameva
ahosi ete dhammati.
   [253]  Araddham kho pana me bhikkhave viriyam ahosi asallinam
upatthita  sati  appammuttha  passaddho  kayo  asaraddho samahitam
cittam  ekaggam  so  kho  aham  bhikkhave vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  vihasim  .  vitakkavicaranam  vupasama ajjhattam sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam
jhanam .pe. Tatiyam jhanam .... Catuttham jhanam upasampajja vihasim.
   {253.1} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite   anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya  cittam  abhininnamesim  so  anekavihitam
pubbenivasam anussarami seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo .pe.
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam pubbenivasam anussarami . ayam
Kho  me  bhikkhave  rattiya  pathame yame pathama vijja adhigata
avijja  vihata  vijja  uppanna tamo vihato aloko uppanno
yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   {253.2} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  sattanam
cutupapatananaya  cittam  abhininnamesim so dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena satte passami cavamane upapajjamane .pe. Ime
vata  bhonto satta kayaduccaritena samannagata .pe. iti dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passami  cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage  satte  pajanami  . ayam kho me bhikkhave rattiya
majjhime  yame  dutiya  vijja  adhigata  avijja  vihata vijja
uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa
atapino pahitattassa viharato.
   {253.3} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte asavanam khayananaya
cittam abhininnamesim so idam dukkhanti yathabhutam abbhannasim ayam dukkhasamudayoti
yathabhutam  abbhannasim  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  abbhannasim  ime  asavati
yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavasamudayoti  yathabhutam  abbhannasim
Ayam  asavanirodhoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavanirodhagamini
patipadati  yathabhutam  abbhannasim  tassa  me  evam  janato  evam
passato  kamasavapi  cittam  vimuccittha  bhavasavapi  cittam vimuccittha
avijjasavapi   cittam   vimuccittha  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam
ahosi  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam
itthattayati  abbhannasim  .  ayam  kho  me  bhikkhave  rattiya
pacchime  yame  tatiya  vijja  adhigata  avijja  vihata vijja
uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa
atapino pahitattassa viharato.
   [254]  Seyyathapi  bhikkhave  aranne  pavane  mahantam ninnam
pallalam  tamenam  maha migasangho upanissaya vihareyya tassa kocideva
puriso  uppajjeyya  anatthakamo  ahitakamo  ayogakkhemakamo
so yvassa maggo khemo sovatthiko pitigamaniyo tam maggam pidaheyya
vivareyya  kummaggam  odaheyya  okacaram thapeyya okacarikam evanhi
so  bhikkhave  maha  migasangho  aparena samayena anayabyasanam tanuttam
apajjeyya . tasseva kho pana bhikkhave mahato migasanghassa kocideva
puriso  uppajjeyya  atthakamo  hitakamo  yogakkhemakamo  so
yvassa  maggo  khemo  sovatthiko  pitigamaniyo tam maggam vivareyya
pidaheyya  kummaggam  ohaneyya  okacaram  naseyya  okacarikam
evanhi   so   bhikkhave   maha   migasangho   aparena
@Footnote: 1 Po. anattham.
Samayena vuddhim virulhim vepullam apajjeyya.
   {254.1} Upama kho me ayam bhikkhave kata atthassa vinnapanaya.
Ayancevettha attho mahantam ninnam pallalanti kho bhikkhave kamanametam
adhivacanam . maha migasanghoti kho bhikkhave sattanametam adhivacanam. Puriso
anatthakamo  ahitakamo  ayogakkhemakamoti  kho bhikkhave marassetam
papimato  adhivacanam  .  kummaggoti  kho  bhikkhave  atthangikassetam
micchamaggassa  adhivacanam  seyyathidam  micchaditthiya  micchasankappassa
micchavacaya   micchakammantassa   micchaajivassa  micchavayamassa
micchasatiya micchasamadhissa . okacaroti kho bhikkhave nandiragassetam
adhivacanam . okacarikati kho bhikkhave avijjayetam adhivacanam . Puriso
atthakamo  hitakamo  yogakkhemakamoti  kho  bhikkhave tathagatassetam
adhivacanam  arahato  sammasambuddhassa . maggo 1- khemo sovatthiko
pitigamaniyoti  kho  bhikkhave  ariyassetam atthangikassa maggassa adhivacanam
seyyathidam  sammaditthiya sammasankappassa sammavacaya sammakammantassa
sammaajivassa sammavayamassa sammasatiya sammasamadhissa.
   [255] Iti kho bhikkhave vivato maya khemo maggo sovatthiko
pitigamaniyo   pihito   kummaggo  ohato  okacaro  nasita
okacarika  .  yam  bhikkhave  satthara karaniyam savakanam hitesina
anukampakena  anukampam  upadaya  katam  vo  tam  maya . etani
@Footnote: 1 Ma. Yu. khemo maggo.
Bhikkhave  rukkhamulani  etani  sunnagarani  jhayatha  bhikkhave  ma
pamadattha  ma  paccha  vippatisarino ahuvattha . ayam vo amhakam
anusasaniti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Dvedhavitakkasuttam nitthitam navamam.
           ----------
           Vitakkasanthanasuttam
   [256]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [257]  Bhagava  etadavoca adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhuna
panca  nimittani  kalena kalam manasikatabbani . katamani panca .
Idha  bhikkhave  bhikkhuno  yam  nimittam agamma yam nimittam manasikaroto
uppajjanti  papaka  akusala  vitakka chandupasanhitapi dosupasanhitapi
mohupasanhitapi  tena  bhikkhave  bhikkhuna  tamha  nimitta  annam
nimittam  manasikatabbam  kusalupasanhitam  tassa  tamha  nimitta  annam
nimittam  manasikaroto  kusalupasanhitam  ye  papaka  akusala  vitakka
chandupasanhitapi   dosupasanhitapi   mohupasanhitapi  te  pahiyanti
te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva cittam santitthati
sannisidati  ekodibhoti  1-  samadhiyati  .  seyyathapi  bhikkhave
dakkho  phalagando  va  phalagandantevasi  va  sukhumaya  aniya
olarikam  anim  abhinihaneyya  abhinihareyya  abhinivatteyya  evameva
kho  bhikkhave  bhikkhuno  yam  nimittam agamma yam nimittam manasikaroto
uppajjanti   papaka   akusala   vitakka   chandupasanhitapi
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ekodi hoti.
Dosupasanhitapi  mohupasanhitapi tena bhikkhave bhikkhuna tamha nimitta
annam  nimittam  manasikatabbam  kusalupasanhitam  tassa  tamha  nimitta
annam  nimittam  manasikaroto  kusalupasanhitam  ye  papaka  akusala
vitakka   chandupasanhitapi   dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  te
pahiyanti  te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva cittam
santitthati sannisidati ekodibhoti samadhiyati.
   [258]  Tassa  ce  bhikkhave  bhikkhuno tamha nimitta annam
nimittam  manasikaroto  kusalupasanhitam  uppajjanteva  papaka  akusala
vitakka   chandupasanhitapi  dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  tena
bhikkhave  bhikkhuna  tesam  vitakkanam adinavo upaparikkhitabbo itipime
vitakka  akusala  itipime  vitakka  savajja  itipime  vitakka
dukkhavipakati  .  tassa  tesam  vitakkanam  adinavam  upaparikkhato
ye  papaka  akusala  vitakka  chandupasanhitapi  dosupasanhitapi
mohupasanhitapi  te  pahiyanti  te  abbhattham  gacchanti  tesam
pahana  ajjhattameva  cittam  santitthati  sannisidati  ekodibhoti
samadhiyati.
   {258.1} Seyyathapi bhikkhave itthi va puriso va daharo yuva
mandanakajatiko  ahikunapena  va  kukkurakunapena  va  manussakunapena
va  kanthe  alaggena  1-  attiyeyya  harayeyya  jiguccheyya
evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tamha 2- nimitta annam
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. asattena. 2 Ma. tamhapimti dissati.
Nimittam  manasikaroto  kusalupasanhitam  uppajjanteva  papaka  akusala
vitakka   chandupasanhitapi  dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  tena
bhikkhave  bhikkhuna  tesam  vitakkanam adinavo upaparikkhitabbo itipime
vitakka  akusala  itipime  vitakka  savajja  itipime  vitakka
dukkhavipakati  .  tassa  tesam  vitakkanam adinavam upaparikkhato ye
papaka   akusala   vitakka   chandupasanhitapi   dosupasanhitapi
mohupasanhitapi  te  pahiyanti  te  abbhattham gacchanti tesam pahana
ajjhattameva cittam santitthati sannisidati ekodibhoti samadhiyati.
   [259] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesam 1- vitakkanam adinavam
upaparikkhato  uppajjanteva  papaka  akusala vitakka chandupasanhitapi
dosupasanhitapi  mohupasanhitapi tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam
asati amanasikaro apajjitabbo tassa tesam vitakkanam asati amanasikaram
apajjato ye papaka akusala vitakka chandupasanhitapi dosupasanhitapi
mohupasanhitapi  te  pahiyanti  te  abbhattham gacchanti tesam pahana
ajjhattameva  cittam  santitthati  sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati .
Seyyathapi bhikkhave cakkhuma puriso apathagatanam rupanam adassanakamo
assa so nimmileyya va annena va apalokeyya evameva kho bhikkhave
tassa ce bhikkhuno tesam vitakkanam adinavam upaparikkhato uppajjanteva
papaka akusala vitakka chandupasanhitapi .pe. Ekodibhoti samadhiyati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesampiti dissati.
   [260] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesam vitakkanam asatiamanasikaram
apajjato  uppajjanteva  papaka  akusala  vitakka chandupasanhitapi
dosupasanhitapi  mohupasanhitapi tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam
vitakkasankharasanthanam   manasikatabbam   tassa   tesam   vitakkanam
vitakkasankharasanthanam  manasikaroto  ye  papaka  akusala  vitakka
chandupasanhitapi   dosupasanhitapi   mohupasanhitapi  te  pahiyanti
te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva cittam santitthati
sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati . seyyathapi bhikkhave puriso sigham
gaccheyya  tassa evamassa kinnukho aham sigham gacchami yannunaham sanikam
gaccheyyanti so sanikam gaccheyya.
   {260.1} Tassa evamassa kinnukho aham sanikam gacchami yannunaham
tittheyyanti so tittheyya . tassa evamassa kinnukho aham thito yannunaham
nisideyyanti  so nisideyya . tassa evamassa kinnukho aham nisinno
yannunaham nipajjeyyanti so nipajjeyya . evanhi so bhikkhave puriso
olarikam olarikam iriyapatham abhinissajjetva 1- sukhumam sukhumam iriyapatham
kappeyya evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesampi vitakkanam
vitakkasankharasanthanam  manasikaroto  uppajjanteva  papaka  akusala
vitakka chandupasanhitapi .pe. Ekodibhoti samadhiyati.
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. abhinivajjetva.
   [261]  Tassa  ce  bhikkhave  bhikkhuno  tesampi  vitakkanam
vitakkasankharasanthanam    manasikaroto   uppajjanteva   papaka
akusala  vitakka  chandupasanhitapi  dosupasanhitapi  mohupasanhitapi
tena  bhikkhave  bhikkhuna dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca
cetasa  cittam  abhinigganhitabbam  abhinippiletabbam  abhisantapetabbam
tassa  dantebhi  dantamadhaya  jivhaya  talum ahacca cetasa cittam
abhinigganhato  abhinippilayato  abhisantapayato  ye  papaka  akusala
vitakka   chandupasanhitapi   dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  te
pahiyanti  te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva cittam
santitthati sannisidati ekodibhoti samadhiyati.
   {261.1} Seyyathapi bhikkhave balava puriso dubbalataram purisam sise
va gale va khandhe va gahetva 1- abhinigganheyya abhinippileyya
abhisantapeyya evameva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesam vitakkanam
vitakkasankharasanthanam  manasikaroto  uppajjanteva  papaka  akusala
vitakka   chandupasanhitapi  dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  tena
bhikkhave bhikkhuna dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa
cittam   abhinigganhitabbam   abhinippiletabbam  abhisantapetabbam  tassa
dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato
abhinippilayato abhisantapayato ye papaka akusala vitakka chandupasanhitapi
@Footnote: 1 Si. Yu. sise gahetva khandhe gahetvati ime patha pannayanti.
Dosupasanhitapi   mohupasanhitapi  te  pahiyanti  te  abbhattham
gacchanti  tesam  pahana  ajjhattameva  cittam  santitthati  sannisidati
ekodibhoti samadhiyati.
   [262] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno yam nimittam agamma
yam  nimittam  manasikaroto  uppajjanti  papaka  akusala  vitakka
chandupasanhitapi   dosupasanhitapi   mohupasanhitapi  tassa  tamha
nimitta  annam  nimittam  manasikaroto  kusalupasanhitam  ye  papaka
akusala  vitakka  chandupasanhitapi  dosupasanhitapi  mohupasanhitapi
te  pahiyanti  te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva
cittam santitthati sannisidati ekodibhoti samadhiyati.
   {262.1} Tesam vitakkanam adinavam upaparikkhato ye papaka akusala
vitakka   chandupasanhitapi   dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  te
pahiyanti  te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva cittam
santitthati  sannisidati  ekodibhoti samadhiyati . tesam vitakkanam asati
amanasikaram  apajjato  ye papaka akusala vitakka chandupasanhitapi
dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  te  pahiyanti  te abbhattham gacchanti
tesam  pahana  ajjhattameva  cittam  santitthati sannisidati ekodibhoti
samadhiyati  .  tesam  vitakkanam  vitakkasankharasanthanam  manasikaroto
ye  papaka  akusala  vitakka  chandupasanhitapi  dosupasanhitapi
@Footnote: 1 Si. Yu. casaddo na dissati.
Mohupasanhitapi  te  pahiyanti  te  abbhattham gacchanti tesam pahana
ajjhattameva  cittam  santitthati  sannisidati  ekodibhoti  samadhiyati .
Dantebhi  dantamadhaya  jivhaya  talum  ahacca  cetasa  cittam
abhinigganhato  abhinippilayato  abhisantapayato  ye  papaka  akusala
vitakka   chandupasanhitapi   dosupasanhitapi  mohupasanhitapi  te
pahiyanti  te  abbhattham  gacchanti  tesam  pahana ajjhattameva cittam
santitthati sannisidati ekodibhoti samadhiyati.
   {262.2} Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu vasi vitakkapariyayapathesu yam
vitakkam  akankhissati  tam  vitakkam vitakkessati yam vitakkam nakankhissati
na  tam  vitakkam  vitakkessati acchecchi tanham vivattayi 1- sannojanam
samma manabhisamaya antamakasi dukkhassati.
   {262.3} Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam
abhinandunti.
       Vitakkasanthanasuttam nitthitam dasamam.
         Sihanadavaggo dutiyo.
           Tassudanam
  culasihanadalomahamsavaro maha  culadukkhakkhandhaanumanikasuttam
  khilapatthamadhupindikadvidhavitakkam  pancanimittakatha puna vaggo.
       -----------------------
@Footnote: 1 Si. Yu. vavattayi.
           Opammavaggo
           --------
           kakacupamasuttam
   [263]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma
moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim ativelam samsattho viharati . evam samsattho
ayasma  moliyaphagguno  bhikkhunihi saddhim viharati . sace koci bhikkhu
ayasmato  moliyaphaggunassa  sammukha  tasam  bhikkhuninam  avannam bhasati
tenayasma  moliyaphagguno  kupito  anattamano adhikaranampi karoti .
Sace pana koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha ayasmato moliyaphaggunassa
avannam  bhasati  tena  ta  bhikkhuniyo kupita anattamana adhikaranampi
karonti. Evam samsattho ayasma moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati.
   {263.1}  Atha kho annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca ayasma bhante moliyaphagguno
bhikkhunihi saddhim ativelam samsattho viharati evam samsattho bhante ayasma
moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati sace koci bhikkhu ayasmato moliyaphaggunassa
sammukha tasam bhikkhuninam avannam bhasati tenayasma moliyaphagguno kupito
Anattamano  adhikaranampi  karoti  sace  pana  koci  bhikkhu  tasam
bhikkhuninam  sammukha  ayasmato  moliyaphaggunassa  avannam  bhasati
tena  ta  bhikkhuniyo  kupita  anattamana adhikaranampi karonti evam
samsattho bhante ayasma moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharatiti.
   [264]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  moliyaphaggunam  bhikkhum  amantehi  sattha
tam  avuso moliyaphagguna 1- amantetiti . evambhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  patissutva  yenayasma  moliyaphagguno  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  moliyaphaggunam  etadavoca  sattha  tam
avuso  moliyaphagguna  amantetiti  .  evamavusoti kho ayasma
moliyaphagguno  tassa  bhikkhuno  patissutva  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {264.1} Ekamantam nisinnam kho ayasmantam moliyaphaggunam bhagava
etadavoca saccam kira tvam phagguna bhikkhunihi saddhim ativelam samsattho viharasi
evam samsattho tvam phagguna bhikkhunihi saddhim viharasi sace koci bhikkhu tuyham
sammukha  tasam  bhikkhuninam avannam bhasati tena tvam kupito anattamano
adhikaranampi  karosi  sace  pana  koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha
tuyham  avannam  bhasati  tena  ta  bhikkhuniyo  kupita  anattamana
adhikaranampi  karonti  evam  samsattho  kira  tvam  phagguna  bhikkhunihi
saddhim  viharasiti  . evam bhante 2- . nanu tvam phagguna kulaputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. phaggunati dissati. sabbattha idisameva. 2 Po. Ma. itisaddo dissati.
Saddha agarasma anagariyam pabbajitoti. Evam bhante 1-.
   {264.2} Na kho te etam phagguna patirupam kulaputtassa saddha
agarasma  anagariyam  pabbajitassa  yam  tvam  bhikkhunihi saddhim ativelam
samsattho vihareyyasi.
   {264.3}  Tasmatiha  phagguna  tava cepi koci sammukha tasam
bhikkhuninam  avannam  bhaseyya  tatrapi  tvam  phagguna  ye  gehasita
chanda  ye  gehasita  vitakka  te  pajaheyyasi tatrapi phagguna
evam  sikkhitabbam  na  ceva  me  cittam  viparinatam  bhavissati na ca
papikam  vacam  niccharessami  hitanukampi ca viharissami mettacitto
na dosantaroti evanhi te phagguna evam 2- sikkhitabbam.
   {264.4} Tasmatiha phagguna tava cepi koci sammukha tasam bhikkhuninam
panina  paharam  dadeyya  ledduna paharam dadeyya dandena paharam
dadeyya  satthena paharam dadeyya tatrapi tvam phagguna ye gehasita
chanda ye gehasita vitakka te pajaheyyasi tatrapi te phagguna evam
sikkhitabbam  na ceva me cittam viparinatam bhavissati na ca papikam vacam
niccharessami  hitanukampi ca viharissami mettacitto na dosantaroti
evanhi te phagguna sikkhitabbam.
   {264.5}  Tasmatiha  phagguna tava cepi koci sammukha avannam
bhaseyya  tatrapi  tvam phagguna ye gehasita chanda ye gehasita
vitakka  te  pajaheyyasi  tatrapi te phagguna evam sikkhitabbam na
ceva me cittam viparinatam bhavissati na ca papikam vacam niccharessami
hitanukampi   ca   viharissami  mettacitto  na  dosantaroti
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo dissati. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Evanhi te phagguna sikkhitabbam.
   {264.6} Tasmatiha phagguna tava cepi koci panina paharam dadeyya
ledduna  paharam  dadeyya  dandena paharam dadeyya satthena paharam
dadeyya tatrapi tvam phagguna ye gehasita chanda ye gehasita vitakka
te pajaheyyasi tatrapi te phagguna evam sikkhitabbam na ceva me cittam
viparinatam  bhavissati  na ca papikam vacam niccharessami hitanukampi ca
viharissami mettacitto na dosantaroti evanhi te phagguna sikkhitabbanti.
   [265]  Atha  kho  bhagava  bhikkhu amantesi aradhayimsu vata
me  bhikkhave  bhikkhu  ekam  samayam  cittam . idhaham bhikkhave bhikkhu
amantesim  aham  kho bhikkhave ekasanabhojanam bhunjami ekasanabhojanam
kho   aham   bhikkhave  bhunjamano  appabadhatanca  sanjanami
appatankatanca  lahutthananca  balanca  phasuviharanca  .  etha
tumhepi  bhikkhave  ekasanabhojanam bhunjatha ekasanabhojanam kho bhikkhave
tumhepi  bhunjamana  appabadhatanca  sanjanissatha  appatankatanca
lahutthananca  balanca  phasuviharancati  .  na  me  bhikkhave tesu
bhikkhusu  anusasani  karaniya  ahosi  satuppadakaraniyameva  bhikkhave
tesu bhikkhusu ahosi.
   {265.1}   Seyyathapi  bhikkhave  subhumiyam  catummahapathe
ajannaratho  sudanto  yutto  assa  thito  odhastapatodo  tamenam
dakkho  yoggacariyo  assadammasarathi  abhiruhitva  vamena  hatthena
rasmiyo  gahetva  dakkhinena  hatthena  patodam  gahetva yenicchakam
Yadicchakam  sareyyapi  paccasareyyapi  evameva  kho bhikkhave na
me  tesu  bhikkhusu  anusasani  karaniya  ahosi  satuppadakaraniyameva
bhikkhave  tesu  bhikkhusu ahosi . tasmatiha bhikkhave tumhepi akusalam
pajahatha  kusalesu  dhammesu  ayogam  karotha evanhi tumhepi imasmim
dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatha.
   {265.2} Seyyathapi bhikkhave gamassa va nigamassa va avidure
mahantam  salavanam  tancassa elandehi sanchannam tassa kocideva puriso
uppajjeyya  atthakamo  hitakamo  yogakkhemakamo  so  ya ta
salalatthiyo  kutila  ojasaraniyo 1- ta tacchetva 2- bahiddha
nihareyya  antovanam  suvisodhitam visodheyya ya pana ta salalatthiyo
ujuka  sujata  [3]- samma parihareyya evanahi 4- tam bhikkhave
salavanam aparena samayena vuddhim virulhim vepullam apajjeyya evameva
kho bhikkhave tumhepi akusalam pajahatha kusalesu dhammesu ayogam karotha
evanhi tumhepi imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatha.
   [266] Bhutapubbam bhikkhave imissayeva savatthiya vedehika nama
gahapatani ahosi . vedehikaya bhikkhave gahapataniya evam kalyano
kittisaddo  abbhuggato  sorata  vedehika  gahapatani  nivata
vedehika  gahapatani upasanta vedehika gahapataniti . vedehikaya
kho  pana  bhikkhave  gahapataniya  kali  nama dasi ahosi dakkha
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ojapaharaniyo. 2 Po. Ma. chetva. 3 Ma. Yu. ta.
@4 Po. Ma. Yu. evam hetam.
Analasa susamvihitakammanta.
   {266.1} Atha kho bhikkhave kaliya dasiya etadahosi mayham kho
ayyaya  evam  kalyano  kittisaddo abbhuggato sorata vedehika
gahapatani  nivata  vedehika  gahapatani  upasanta  vedehika
gahapataniti  kinnukho  me  ayya  santamyeva nu kho ajjhattam kopam
na  patukaroti  udahu  asantam  udahu  mayhampete  1- kammanta
susamvihita  yena  me ayya santamyeva ajjhattam kopam na patukaroti
no asantam yannunaham ayyam vimamseyyanti.
   {266.2} Atha kho bhikkhave kali dasi diva utthasi. Atha kho
bhikkhave vedehika gahapatani kalim dasim etadavoca he je kaliti.
Kim ayyeti . kim je diva utthasiti . Na khvayye kinciti. No vata
re  kinci  papadasi  2-  diva  utthasiti  kupita  anattamana
bhakutimakasi  3-  .  atha kho bhikkhave kaliya dasiya etadahosi
santamyeva  me  ayya  ajjhattam  kopam  na patukaroti no asantam
mayhampete  kammanta  susamvihita yena me ayya santamyeva ajjhattam
kopam  na  patukaroti  no  asantam  yannunaham  bhiyyoso  mattaya
ayyam vimamseyyanti.
   {266.3} Atha kho bhikkhave kali dasi divataramyeva utthasi.
Atha  kho  bhikkhave  vedehika  gahapatani  kalim  dasim etadavoca
he  je kaliti . kim ayyeti . kim je diva utthasiti . na
khvayye   kinciti  .   no  vata  re  kinci  papadasi
@Footnote: 1 Ma. mayhamevete. Yu. mayhevete. 2 Ma. Yu. papidasi.
@3 Ma. bhakutim. Yu. bhukutim.
Diva  1-  utthasiti kupita anattamana anattamanavacam nicchareti .
Atha  kho bhikkhave kaliya dasiya etadahosi santamyeva me ayya
ajjhattam  kopam  na  patukaroti  no  asantam  mayhampete kammanta
susamvihita  yena  me ayya santamyeva ajjhattam kopam na patukaroti
no asantam yannunaham bhiyyoso mattaya aham vimamseyyanti.
   {266.4} Atha kho bhikkhave kali dasi divataramyeva utthasi.
Atha kho bhikkhave vedehika gahapatani kalim dasim etadavoca he je
kaliti . kim ayyeti . kim je divataram utthasiti . na khvayye
kinciti  .  no vata re kinci papadasi divataram utthasiti kupita
anattamana  aggalasucim  gahetva  sise  paharam  adasi  sisam  te
bhindissamiti 2-.
   {266.5} Atha kho bhikkhave kali dasi bhinnena sisena lohitena
galantena  pativissakanam  ujjhapesi  passathayye  sorataya  kammam
passathayye  nivataya  kammam  passathayye  upasantaya  kammam katham hi
nama  ekadasiya  diva  utthasiti  kupita  anattamana  aggalasucim
gahetva sise paharam dassati sisam te bhindissamiti 3-.
   {266.6} Atha kho bhikkhave vedehikaya gahapataniya aparena samayena
evam  papako  kittisaddo  abbhuggacchi  candi  vedehika gahapatani
anivata  vedehika  gahapatani anupasanta vedehika gahapataniti .
Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu tavadeva soratasorato hoti
@Footnote: 1 Ma. divataram. 2 Si. Ma. Yu. sisam vo bhindi. 3 Si. Ma. Yu. sisam vo
@bhindissatiti.
Nivatanivato  hoti  upasantupasanto  hoti  yava  na  amanapa
vacanapatha phusanti yato ca kho 1- bhikkhave bhikkhum amanapa vacanapatha
phusanti  atha  kho bhikkhave soratoti veditabbo nivatoti veditabbo
upasantoti  veditabbo  .  nahantam  bhikkhave bhikkhum suvacoti vadami
yo   civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharahetu   suvaco
hoti  sovacassatam apajjati tam kissa hetu tanhi so bhikkhave bhikkhu
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam    alabhamano   na
suvaco hoti na sovacassatam apajjati. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu dhammamyeva
sakkaronto  dhammam  garukaronto  dhammam  apacayamano  suvaco hoti
sovacassatam  apajjati  tamaham  suvacoti  vadami . tasmatiha bhikkhave
dhammamyeva  sakkaronta  dhammam garukaronta [2]- dhammam apacayamana
suvaca  bhavissama  sovacassatam  apajjissamati evanhi vo bhikkhave
sikkhitabbam.
   [267]  Pancime bhikkhave vacanapatha yehi vo pare vadamana
vadeyyum kalena va akalena va bhutena va abhutena va sanhena
va  pharusena va atthasanhitena va anatthasanhitena va mettacitta
va dosantara va . kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum
akalena  va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena
va  sanhena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum pharusena va
atthasanhitena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum anatthasanhitena
@Footnote: 1 Ma. khosaddo na dissati. 2 Ma. dhammam manenta dhammam pujenta.
Va  mettacitta  va  bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara
va  .  tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam na ceva no cittam
viparinatam  bhavissati  na  ca  papikam  vacam niccharessama hitanukampi
ca viharissama mettacitta na dosantara tanca puggalam mettasahagatena
cetasa  pharitva  viharissama  tadarammananca  sabbavantam  lokam
mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [268]  Seyyathapi  bhikkhave  puriso agaccheyya kuddalapitakam
adaya so evam vadeyya aham imam mahapathavim apathavim karissamiti .
So tatra tatra khaneyya 1- tatra tatra vikireyya tatra tatra otthubheyya
tatra  tatra  omutteyya  apathavi  bhavasi  apathavi bhavasiti . tam kim
mannatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso  imam  mahapathavim  apathavim
kareyyati  .  no  hetam  bhante  tam kissa hetu ayanhi bhante
mahapathavi  gambhira  appameyya  sa  na  sukara  apathavim  katum
yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati.
   {268.1} Evameva kho bhikkhave pancime vacanapatha yehi vo pare
vadamana vadeyyum kalena va akalena va bhutena va abhutena va sanhena
va  pharusena va atthasanhitena va anatthasanhitena va mettacitta
va dosantara va . kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum
@Footnote: 1 Ma. vikhineyya.
Akalena  va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena
va  sanhena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum pharusena va
atthasanhitena  va  bhikkhave  pare vadamana vadeyyum anatthasanhitena
va  mettacitta  va  bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara
va . tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam na ceva no cittam viparinatam
bhavissati na ca papikam vacam niccharessama hitanukampi ca viharissama
mettacitta  na  dosantara  tanca  puggalam mettasahagatena cetasa
pharitva  viharissama  tadarammananca  sabbavantam  lokam  pathavisamena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [269]  Seyyathapi  bhikkhave  puriso  agaccheyya lakham va
haliddam  va  nilam  va  manjettham va adaya so evam vadeyya
aham  imasmim  akase  rupani likhissami rupapatubhavam karissamiti .
Tam kim mannatha bhikkhave api nu so puriso imasmim akase rupani 1-
likheyya  rupapatubhavam  kareyyati  .  no  hetam bhante tam kissa
hetu  ayanhi  bhante  akaso  arupi  anidassano  tattha  na
sukaram  rupam  likhitum  rupapatubhavam katum yavadeva ca pana so puriso
kilamathassa vighatassa bhagi assati . evameva kho bhikkhave pancime
vacanapatha  yehi vo pare vadamana vadeyyum kalena va akalena
@Footnote: 1 Ma. Yu. rupam.
Va  .pe.  tadarammananca  sabbavantam  lokam akasasamena cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [270] Seyyathapi bhikkhave puriso agaccheyya adittam tinukkam
adaya  so  evam  vadeyya  aham  imaya  adittaya  tinukkaya
gangam  nadim  santapessami  samparitapessamiti  .  tam  kim mannatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  adittaya  tinukkaya gangam nadim
santapeyya  samparitapeyyati  .  no  hetam  bhante  tam  kissa
hetu  ganga  hi  bhante nadi gambhira appameyya sa na sukara
adittaya  tinukkaya  santapetum  samparitapetum  yavadeva  ca pana
so  puriso  kilamathassa  vighatassa  bhagi assati . evameva kho
bhikkhave pancime vacanapatha yehi vo pare vadamana vadeyyum kalena
va akalena va .pe. tadarammananca sabbavantam lokam gangasamena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [271]  Seyyathapi  bhikkhave  vilarabhasta  maddita sumaddita
suparimaddita  muduka  tulini  chinnasassara  chinnapabbhara  atha  puriso
agaccheyya  kattham  va kathalam va adaya so evam vadeyya aham
imam vilarabhastam madditam sumadditam suparimadditam mudukam tulinim chinnasassaram
chinnapabbharam  katthena  va  kathalena  va  sarasaram  karissami bharabharam
Karissamiti  . tam kim mannatha bhikkhave api nu so puriso imam 1-
vilarabhastam  madditam  sumadditam  suparimadditam  mudukam  tulinim  chinnasassaram
chinnapabbharam  katthena  va  kathalena  va  sarasaram  kareyya  bharabharam
kareyyati  . no hetam bhante tam kissa hetu ayanahi 2- bhante
vilarabhasta   maddita  sumaddita  suparimaddita  muduka  tulini
chinnasassara  chinnapabbhara  sa na sukara katthena va kathalena va
sarasaram  katum  bharabharam katum yavadeva ca pana so puriso kilamathassa
vighatassa bhagi assati.
   {271.1} Evameva kho bhikkhave pancime vacanapatha yehi vo
pare  vadamana  vadeyyum  kalena  va akalena va bhutena va
abhutena  va  sanhena  va  pharusena  va  atthasanhitena  va
anatthasanhitena  va  mettacitta  va  dosantara va . kalena
va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va bhutena va bhikkhave
pare  vadamana  vadeyyum  abhutena va sanhena va bhikkhave pare
vadamana  vadeyyum  pharusena  va  atthasanhitena va bhikkhave pare
vadamana  vadeyyum  anatthasanhitena  va  mettacitta  va bhikkhave
pare  vadamana  vadeyyum  dosantara va . tatrapi vo bhikkhave
evam  sikkhitabbam  na  ceva  no  cittam  viparinatam  bhavissati na ca
papikam  vacam  niccharessama  hitanukampi ca viharissama mettacitta
na  dosantara  tanca  puggalam  mettasahagatena  cetasa  pharitva
viharissama   tadarammananca   sabbavantam  lokam  vilarabhastasamena
@Footnote: 1 Ma. amum. 2 Ma. am hi.
Cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [272] Ubhatodandakenapi ce bhikkhave kakacena cora vocaraka
angamangani  okanteyyum  tatrapi  yo  mano  paduseyya  na me
so tena sasanakaro . tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam na ceva
no  cittam  viparinatam  bhavissati  na  ca papikam vacam niccharessama
hitanukampi  ca  viharissama  mettacitta  na  dosantara  tanca
puggalam  mettasahagatena  cetasa  pharitva  viharissama tadarammananca
sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva viharissamati evanhi
vo bhikkhave sikkhitabbam.
   [273]  Imanca  tumhe  bhikkhave  kakacupamam  ovadam abhikkhanam
manasikareyyatha  passatha  no  tumhe  bhikkhave  tanca  vacanapatham anum
va thulam va yam tumhe nadhivaseyyathati . no hetam bhante .
Tasmatiha  bhikkhave  imam  kakacupamam  ovadam  abhikkhanam  manasikarotha
tam vo bhavissati digharattam hitaya sukhayati.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
         Kakacupamasuttam nitthitam pathamam.
            ---------
           Alagaddupamasuttam
   [274]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
aritthassa nama bhikkhuno gandhavadhipubbassa 1- evarupam papakam ditthigatam
uppannam  hoti  tathaham  bhagavata  dhammam  desitam  ajanami  yatha
yeme  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata te patisevato nalam
antarayayati  .  assosum  kho  sambahula  bhikkhu  aritthassa kira
nama  bhikkhuno  gandhavadhipubbassa  evarupam  papakam  ditthigatam uppannam
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   {274.1} Atha kho te bhikkhu yena arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
tenupasankamimsu  upasankamitva  arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam etadavocum
saccam kira te avuso arittha evarupam papakam ditthigatam uppannam tathaham
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta  bhagavata te patisevato nalam antarayayati . evam bya
kho  aham  avuso  bhagavata  dhammam desitam ajanami yatha yeme
antarayika  dhamma  vutta  bhagavata  te  patisevato  nalam
antarayayati  .  atha  kho te bhikkhu arittham bhikkhum gandhavadhipubbam
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabadhi.... ito param evam natabbam.
Etasma   papaka   ditthigata   vivecetukama   samanuyunjanti
samanuggahanti  samanubhasanti  ma  hevam  avuso  arittha avaca ma
bhagavantam abbhacikkhi na hi sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  anekapariyayena  avuso arittha antarayika dhamma vutta
bhagavata  alanca  pana  te  patisevato  antarayaya  appassada
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyo  atthikankhalupama  kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa
adinavo   ettha   bhiyyo   mamsapesupama   kama   vutta
bhagavata ....
   {274.2} Tinukkupama kama vutta bhagavata .... Angarakasupama
kama vutta bhagavata ... . Supinakupama kama vutta bhagavata ....
Yacitakupama kama vutta bhagavata ... . rukkhaphalupama kama vutta
bhagavata ... . asisunupama kama vutta bhagavata .... Sattisulupama
kama  vutta bhagavata ... . sappasirupama kama vutta bhagavata
bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyoti  .  evampi
kho  arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo  tehi  bhikkhuhi samanuyunjiyamano
samanuggahiyamano  samanubhasiyamano  tadeva  papakam  ditthigatam thamasa
paramassa 1- abhinivissa voharati evam bya kho aham avuso bhagavata
dhammam  desitam  ajanami  yatha  yeme antarayika dhamma vutta
bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   [275]  Yato  kho  te  bhikkhu  nasakkhimsu  arittham  bhikkhum
@Footnote: 1 Po. Ma. paramasa.
Gandhavadhipubbam etasma papaka ditthigata vivecetum atha kho te bhikkhu
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  aritthassa  nama bhante bhikkhuno gandhavadhipubbassa evarupam
papakam  ditthigatam  uppannam  tathaham  bhagavata dhammam desitam ajanami
yatha  yeme  antarayika  dhamma  vutta bhagavata te patisevato
nalam  antarayayati  assumha  kho  mayam  bhante  aritthassa kira
nama  bhikkhuno  gandhavadhipubbassa  evarupam  papakam  ditthigatam uppannam
tathaham  bhagavata  dhammam  desitam ajanami yatha yeme antarayika
dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati
   {275.1} atha kho mayam bhante yena arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
tenupasankamimha   upasankamitva   arittham   bhikkhum  gandhavadhipubbam
etadavocumha saccam kira te avuso arittha evarupam papakam ditthigatam
uppannam  tathaham  bhagavata  dhammam  desitam  ajanami  yatha yeme
antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati
evam  vutte bhante arittho bhikkhu gandhavadhipubbo amhe etadavoca
evam bya kho aham avuso bhagavata dhammam desitam ajanami yatha
yeme  antarayika  dhamma  vutta  bhagavata te patisevato nalam
antarayayati atha kho mayam bhante arittham bhikkhum gandhavadhipubbam etasma
papaka  ditthigata  vivecetukama  samanuyunjimha  samanuggahimha
Samanubhasimha  ma  hevam  avuso  arittha  avaca  ma  bhagavantam
abbhacikkhi  na  hi  sadhu  bhagavato abbhakkhanam na hi bhagava evam
vadeyya  anekapariyayena  avuso arittha antarayika dhamma vutta
bhagavata  alanca  pana  te  patisevato  antarayaya  appassada
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyo  atthikankhalupama  kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa
adinavo  ettha  bhiyyo .pe. sappasirupama kama vutta bhagavata
bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyoti
   {275.2}  evampi  kho bhante arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
amhehi   samanuyunjiyamano   samanuggahiyamano   samanubhasiyamano
tadeva  papakam  ditthigatam  thamasa paramassa abhinivissa voharati evam
bya kho aham avuso bhagavata dhammam desitam ajanami yatha yeme
antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati
yato  kho  mayam  bhante  nasakkhimha  arittham  bhikkhum gandhavadhipubbam
etasma  papaka  ditthigata  vivecetum atha mayam etamattham bhagavato
arocemati.
   [276]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam amantehi
sattha  tam  avuso arittha amantetiti . evam bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  patissutva  yena  arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo
tenupasankami  upasankamitva  arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam  etadavoca
Sattha tam avuso arittha amantetiti . evamavusoti kho arittho
bhikkhu  gandhavadhipubbo  tassa  bhikkhuno  patissutva  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho arittham bhikkhum gandhavadhipubbam bhagava etadavoca
saccam  kira  te  arittha  evarupam  papakam ditthigatam uppannam tathaham
bhagavata  dhammam  desitam  ajanami yatha yeme antarayika dhamma
vutta bhagavata te patisevato nalam antarayayati.
   {276.1}  Evam bya kho aham bhante bhagavata dhammam desitam
ajanami  yatha  yeme  antarayika  dhamma vutta bhagavata te
patisevato  nalam  antarayayati . kassa kho nama tvam moghapurisa
maya  evam  dhammam  desitam  ajanasi  .  nanu  maya moghapurisa
anekapariyayena  antarayika  dhamma  vutta  alanca  pana  te
patisevato  antarayaya  appassada  kama vutta maya bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo atthikankhalupama kama vutta
maya ... . mamsapesupama kama vutta maya .... Tinukkupama kama
vutta maya .... Angarakasupama kama vutta maya .... Supinakupama
kama vutta maya .... Yacitakupama kama vutta maya .... Rukkhaphalupama
kama vutta maya .... Asisunupama kama vutta maya .... Sattisulupama
kama vutta maya ... . sappasirupama kama vutta maya bahudukkha
bahupayasa adinavo ettha bhiyyo atha ca pana tvam moghapurisa attana
Duggahitena  amhe ceva abbhacikkhasi attananca khanasi bahunca apunnam
pasavasi  tanhi te moghapurisa bhavissati digharattam ahitaya dukkhayati .
Atha kho bhagava bhikkhu amantesi tam kim mannatha bhikkhave apinayam 1-
arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo  usmikatopi  imasmim  dhammavinayeti .
Kinhi 2- siya bhante no hetam bhanteti . evam vutte arittho
bhikkhu  gandhavadhipubbo  tunhibhuto  mankubhuto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhayanto appatibhano nisidi.
   [277]  Atha  kho bhagava arittham bhikkhum gandhavadhipubbam tunhibhutam
mankubhutam  pattakkhandham  adhomukham  pajjhayantam  appatibhanam  viditva
arittham  bhikkhum  gandhavadhipubbam  etadavoca  pannayissasi  kho  tvam
moghapurisa  etena  sakena  papakena  ditthigatena  idhaham  bhikkhu
patipucchissamiti  .  atha  kho bhagava bhikkhu amantesi tumhepi me
bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha yathayam arittho bhikkhu gandhavadhipubbo
attana   duggahite   amhe  ceva  abbhacikkhati  attananca
khanati  bahunca  apunnam pasavatiti . no hetam bhante anekapariyayena
hi  no  bhante  antarayika  dhamma  vutta bhagavata alanca pana
te  patisevato  antarayaya  appassada  kama  vutta bhagavata
bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  atthikankhalupama
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyo  .pe.  sappasirupama  kama  vutta  bhagavata  bahudukkha
@Footnote: 1 Po. atha panayam. 2 Po. kinci siya.
Bahupayasa adinavo ettha bhiyyoti . sadhu 1- kho me tumhe
bhikkhave  evam  dhammam  desitam  ajanatha  anekapariyayena hi vo
bhikkhave antarayika dhamma vutta maya alanca pana te patisevato
antarayaya   appassada   kama  vutta  maya  bahudukkha
bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo atthikankhalupama kama vutta
maya  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha  bhiyyo  .pe.
Sappasirupama  kama  vutta  maya  bahudukkha bahupayasa adinavo
ettha  bhiyyo  atha  ca  panayam  arittho  bhikkhu  gandhavadhipubbo
attana  duggahitena  amhe  ceva  abbhacikkhati  attananca  khanati
bahunca  apunnam  pasavati  tanhi  tassa  moghapurisassa  bhavissati
digharattam  ahitaya  dukkhaya . so vata bhikkhave annatreva kamehi
annatra  kamasannaya  annatra  kamavitakkehi  kame  patisevissatiti
netam thanam vijjati.
   [278]  Idha  bhikkhave ekacce moghapurisa dhammam pariyapunanti
suttam  geyyam  veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam
vedallam  te  tam  dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham
na  upaparikkhanti  tesam  te  dhamma  pannaya  attham  anupaparikkhatam
na  nijjhanam  khamanti  te  uparambhanisamsa ceva dhammam pariyapunanti
itivadappamokkhanisamsa  ca  yassatthaya  dhammam  pariyapunanti  tancassa
@Footnote: 1 Si. Yu. sadhu bhikkhave. 2 Ma. sadhu sadhu bhikkhave.
Attham  nanubhonti  tesam  te  dhamma  duggahita  digharattam ahitaya
dukkhaya samvattanti tam kissa hetu duggahitatta bhikkhave dhammanam.
   {278.1} Seyyathapi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesi
alagaddapariyesanam caramano so passeyya mahantam alagaddam tamenam bhoge
va nangutthe va ganheyya tassa so alagaddo patinivattitva hatthe
va bahaya va annatarasmim va angapaccange damseyya so tatonidanam
maranam va niggaccheyya maranamattam va dukkham tam kissa hetu duggahitatta
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce moghapurisa dhammam
pariyapunanti  suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam
abbhutadhammam vedallam te tam dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya
attham na upaparikkhanti tesam te dhamma pannaya attham anupaparikkhatam na
nijjhanam  khamanti  te  uparambhanisamsa  ceva  dhammam  pariyapunanti
itivadappamokkhanisamsa  ca yassatthaya 1- dhammam pariyapunanti tancassa
attham  nanubhonti  tesam  te  dhamma  duggahita  digharattam ahitaya
dukkhaya samvattanti tam kissa hetu duggahitatta bhikkhave dhammanam.
   [279] Idha pana bhikkhave ekacce kulaputta dhammam pariyapunanti
suttam  geyyam  veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam
vedallam  te  tam  dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham
upaparikkhanti  tesam  te  dhamma  pannaya  attham  upaparikkhatam
@Footnote: 1 Ma. yassa catthaya.
Nijjhanam  khamanti  te  na  ceva uparambhanisamsa dhammam pariyapunanti
na  itivadappamokkhanisamsa  ca  yassatthaya  dhammam  pariyapunanti
tancassa  attham  anubhonti tesam te dhamma sugahita digharattam hitaya
sukhaya samvattanti tam kissa hetu sugahitatta bhikkhave dhammanam.
   {279.1} Seyyathapi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesi
alagaddapariyesanam  caramano  so  passeyya  mahantam  alagaddam tamenam
ajapadena  dandena  suniggahitam  nigganheyya  ajapadena  dandena
suniggahitam  niggahetva  givayam  sugahitam  ganheyya  kincapi  so
bhikkhave  alagaddo  tassa  purisassa  hattham  va baham va annataram
va angapaccangam bhogehi palivedheyya atha kho so neva tatonidanam
maranam va niggaccheyya maranamattam va dukkham tam kissa hetu sugahitatta
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce kulaputta dhammam
pariyapunanti  suttam  geyyam  veyyakaranam  gatham  udanam  itivuttakam
jatakam  abbhutadhammam  vedallam  te  tam  dhammam  pariyapunitva  tesam
dhammanam  pannaya  attham  upaparikkhanti  tesam  te  dhamma pannaya
attham  upaparikkhatam  nijjhanam  khamanti  te  na ceva uparambhanisamsa
dhammam  pariyapunanti  na  itivadappamokkhanisamsa  ca  yassatthaya
dhammam   pariyapunanti  tancassa  attham  anubhonti  tesam  te
dhamma  sugahita  digharattam  hitaya  sukhaya  samvattanti  tam  kissa
hetu  sugahitatta  bhikkhave  dhammanam  .  tasmatiha  bhikkhave
Yassa  me  bhasitassa  attham  ajaneyyatha  tatha nam dhareyyatha
yassa  ca  pana  me  bhasitassa  attham na ajaneyyatha aham vo
tattheva  patipucchitabbo  ye  va  panassu  viyatta  bhikkhu kullupamam
vo  bhikkhave  dhammam  desissami  nittharanatthaya  no gahanatthaya tam
sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti . evam bhanteti kho te
bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [280]  Bhagava  etadavoca  seyyathapi  bhikkhave  puriso
addhanamaggapatipanno  so  passeyya  mahantam  udakannavam  orimatiram
sasankam  sappatibhayam  parimatiram  khemam  appatibhayam  na  cassa nava
santarani  uttarasetu  va  apara  param gamanaya tassa evamassa
ayam  kho  maha  udakannavo  orimatiram sasankam sappatibhayam parimatiram
khemam  appatibhayam  natthi ca nava santarani uttarasetu va apara
param  gamanaya  yannunaham  tinakatthasakhapalasam  sankaddhitva  kullam
bandhitva  tam  kullam  nissaya  hatthehi ca padehi ca vayamamano
sotthina param uttareyyanti.
   {280.1}  Atha  kho  so bhikkhave puriso tinakatthasakhapalasam
sankaddhitva  kullam  bandhitva tam kullam nissaya hatthehi ca padehi
ca vayamamano sotthina param uttareyya tassa [1]- uttinnassa 2-
paragatassa  evamassa  bahukaro  kho me ayam kullo imaham kullam
nissaya  hatthehi  ca  padehi  ca  vayamamano  sotthina  param
uttinno  yannunaham  imam  kullam  sise  3-  va  aropetva
@Footnote: 1 Ma. purisassa. 2 Yu. tinnassa. 3 Ma. thale va ussadetva udake va
@opilapetva.
Khandhe va paccaropetva yenakamam pakkameyyanti . tam kim mannatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  evamkari  tasmim kulle kiccakari
assati  .  no hetam bhante . kathamkari ca so bhikkhave puriso
tasmim  kulle kiccakari assa . idha bhikkhave tassa purisassa [1]-
paragatassa  evamassa  bahukaro  kho me ayam kullo imaham kullam
nissaya  hatthehi  ca  padehi  ca  vayamamano  sotthina  param
uttinno  yannunaham  imam kullam thale va ussapetva 2- udake
va  opilapetva  yenakamam  pakkameyyanti . evamkari kho so
bhikkhave  puriso  tasmim  kulle  kiccakari  assa . evameva kho
bhikkhave  kullupamo  maya  dhammo  desito  nittharanatthaya  no
gahanatthaya  kullupamam  vo  bhikkhave  dhammam  desitam  ajanantehi
dhammapi vo pahatabba pageva adhamma.
   [281]  Chayimani  bhikkhave  ditthitthanani  . katamani cha .
Idha  bhikkhave  assutava  puthujjano  ariyanam  adassavi ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinito  sappurisanam  adassavi sappurisadhammassa
akovido  sappurisadhamme  avinito  rupam  etam  mama  esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  vedanam  etam  mama esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  sannam  etam  mama  esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  sankhare etam mama esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. tinnassa. Si. Yu. ussaretva. 2 Ma. usasadetva.
Eso  me attati samanupassati yampidam 1- dittham sutam mutam vinnatam
pattam  pariyesitam  anuvicaritam  manasa  tampi  etam  mama esohamasmi
eso  me  attati  samanupassati  yampidam  2-  ditthitthanam  so
loko  so  atta  so  pecca  bhavissami nicco dhuvo sassato
aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  thassamiti  tampi  etam  mama
esohamasmi eso me attati samanupassati.
   {281.1} Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinito  sappurisanam  dassavi
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinito  rupam  netam  mama
nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  vedanam  netam  mama
nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  sannam  netam  mama
nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  sankhare  netam
mama  nesohamasmi  na  meso  attati  samanupassati  yampidam  3-
dittham  sutam  mutam  vinnatam  pattam  pariyesitam anuvicaritam manasa tampi
netam  mama  nesohamasmi  na meso attati samanupassati yampidam 3-
ditthitthanam  so  loko  so  atta so pecca bhavissami nicco
dhuvo  sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  thassamiti tampi
netam  mama  nesohamasmi  na  meso attati samanupassati so evam
samanupassanto asati na paritassatiti.
   [282]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
siya  nu  kho  bhante bahiddha asati paritassanati . siya bhikkhuti
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. yampi tam.
Bhagava  avoca  idha  bhikkhu  ekaccassa  evam hoti ahu vata me
tam  vata  me  natthi  siya  vata me tam vataham na labhamiti so
socati  kilamati  paridevati  urattalim  kandati  sammoham  apajjati
evam kho bhikkhu bahiddha asati paritassana hotiti.
   {282.1}  Siya  pana bhante bahiddha asati aparitassanati .
Siya bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa na evam hoti ahu vata
me tam vata me natthi siya vata me tam vataham na labhamiti so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattalim  kandati na sammoham apajjati
evam kho bhikkhu bahiddha asati aparitassana hotiti.
   {282.2} Siya nu kho bhante ajjhattam asati paritassanati .
Siya bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu ekaccassa evam ditthi hoti so
loko  so  atta  so  pecca  bhavissami nicco dhuvo sassato
aviparinamadhammo   sassatisamam   tatheva  thassamiti  so  sunati
tathagatassa  va  tathagatasavakassa  va  sabbesam ditthitthanadhitthana-
pariyutthanabhinivesanusayanam    samugghataya    sabbasankharasamathaya
sabbupadhipatinissaggaya    tanhakkhayaya    viragaya    nirodhaya
nibbanaya dhammam desentassa.
   {282.3}  Tassevam  hoti  ucchijjissami namassu vinassissami
namassu nassu nama bhavissamiti so socati kilamati paridevati urattalim
kandati  sammoham apajjati evam kho bhikkhu ajjhattam asati paritassana
hotiti . siya 1- pana bhante ajjhattam asati aparitassanati. Siya
@Footnote: 1 Po. siya nukho bhante.
Bhikkhuti  bhagava avoca idha bhikkhave ekaccassa na evam ditthi hoti
so  loko so atta so pecca bhavissami nicco dhuvo sassato
aviparinamadhammo   sassatisamam   tatheva  thassamiti  so  sunati
tathagatassa  va  tathagatasavakassa  va  sabbesam ditthitthanadhitthana-
pariyutthanabhinivesanusayanam    samugghataya    sabbasankharasamathaya
sabbupadhipatinissaggaya  tanhakkhayaya  viragaya  nirodhaya  nibbanaya
dhammam  desentassa  .  tassa na evam hoti ucchijjissami namassu
vinassissami  namassu  nassu  nama  bhavissamiti  so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattalim  kandati na sammoham apajjati
evam kho bhikkhu ajjhattam asati aparitassana hoti.
   [283] Tam 1- bhikkhave pariggaham parigganheyyatha yvassa 2- pariggaho
nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo sassatisamam tatheva tittheyya 3-
passatha no tumhe bhikkhave tam pariggaham yvassa 2- pariggaho nicco
dhuvo  sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  tittheyyati .
No hetam bhante . sadhu bhikkhave ahampi kho tam bhikkhave pariggaham
na  samanupassami  yvassa  2-  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
aviparinamadhammo sassatisamam tatheva tittheyya.
   {283.1}  Tam bhikkhave attavadupadanam upadiyetha yassa  4-
attavadupadanam   upadiyato   na   uppajjeyyum  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa   passatha   no   tumhe  bhikkhave  tam
@Footnote: 1 Po. tanca bhikkhave. 2 Po. yavassu pariggaho. 3 Po. tittheyyati.
@4 Si. Yu. yam assa.
Attavadupadanam  yassa  attavadupadanam  upadiyato  na uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  no  hetam  bhante  . sadhu
bhikkhave  ahampi  kho  tam  bhikkhave attavadupadanam na samanupassami
yassa  attavadupadanam  upadiyato  na uppajjeyyum sokaparidevadukkha-
domanassupayasa.
   {283.2}  Tam  bhikkhave ditthinissayam nissayetha yassa ditthinissayam
nissayato   na   uppajjeyyum   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
passatha no tumhe bhikkhave tam ditthinissayam yassa ditthinissayam nissayato
na  uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  no  hetam
bhante  .  sadhu  bhikkhave  ahampi  kho  tam  bhikkhave ditthinissayam
na  samanupassami  yassa  ditthinissayam  nissayato  na  uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasa.
   [284]  Attani  va bhikkhave sati attaniyam meti assati .
Evam bhante . attaniye va bhikkhave sati atta meti assati.
Evam bhante . attani ca bhikkhave attaniye 1- ca saccato thetato
anupalabbhiyamane  yampidam 2- ditthitthanam so loko so atta so
pecca  bhavissami  nicco  dhuvo  sassato aviparinamadhammo sassatisamam
tatheva  thassamiti  nanayam  bhikkhave kevalo paripuro baladhammoti .
Kinhi no siya bhante kevalo hi 3- bhante 4- paripuro baladhammoti.
Tam  kim  mannatha  bhikkhave  rupam  niccam va aniccam vati . aniccam
@Footnote: 1 Po. attaniyeva saccato thetato ca. 2 Po. Ma. yampitam.
@3-4 Si. Yu. ayam patho natthi.
Bhante . yampananiccam dukkham va tam sukham vati . dukkham bhante .
Yampananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam  nu  tam  samanupassitum etam
mama  esohamasmi  eso me attati . no hetam bhante . tam
kim mannatha bhikkhave vedana .pe. sanna ... Sankhara ... Vinnanam
niccam  va  aniccam  vati  . aniccam bhante . yampananiccam dukkham
va tam sukham vati . dukkham bhante . yampananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam nu tam samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati.
   {284.1} No hetam bhante . tasmatiha bhikkhave yankinci rupam
atitanagatapaccuppannam  ajjhattam  va  bahiddha  va  olarikam  va
sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam rupam netam mama
nesohamasmi  na  meso  attati  evametam  yathabhutam sammappannaya
datthabbam  .  yakaci vedana .pe. yakaci sanna ... yekeci
sankhara  ...  yankinci  vinnanam  atitanagatapaccuppannam  ajjhattam
va  bahiddha  va  olarikam  va sukhumam va hinam va panitam va
yam  dure  santike  va  sabbam  vinnanam  netam  mama nesohamasmi
na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam.
   [285]  Evam  passam  bhikkhave  sutava  ariyasavako rupasmimpi
nibbindati  vedanayapi  nibbindati sannayapi nibbindati sankharesupi 1-
nibbindati  vinnanasmimpi  nibbindati  nibbindam  2-  virajjati  viraga
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. pancasu thanesu pisaddo na dissati. 2 Ma. nibbida.
Vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam karaniyam naparam itthattayati pajanatiti 1- . ayam
vuccati   bhikkhave  bhikkhu  ukkhittapaligho  itipi  sankinnaparikkho
itipi  abbhulhesiko  itipi  niraggalo  itipi  ariyo  pannaddhajo
pannabharo visamyutto itipi.
   {285.1}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  avijja  pahina hoti ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
ukkhittapaligho hoti.
   {285.2}   Kathanca   bhikkhave   bhikkhu   sankinnaparikkho
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  ponobbhaviko  jatisankharo
pahino  hoti  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim
anuppadadhammo evam kho bhikkhave bhikkhu sankinnaparikkho hoti.
   {285.3}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu abbhulhesiko hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  tanha  pahina  hoti ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
abbhulhesiko hoti . kathanca bhikkhave bhikkhu niraggalo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  pancorambhagiyani  sannojanani  pahinani  honti
ucchinnamulani    talavatthukatani    anabhavangatani    ayatim
anuppadadhammani evam kho bhikkhave bhikkhu niraggalo hoti.
   {285.4}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  ariyo  pannaddhajo
pannabharo   visamyutto   hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno
asmimano   pahino   hoti   ucchinnamulo   talavatthukato
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Anabhavangato  ayatim  anuppadadhammo  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyo pannaddhajo pannabharo visamyutto hoti.
   [286]  Evam  vimuttacittam kho bhikkhave bhikkhum sainda deva
sabrahmaka  sapajapatika  anvesanta  nadhigacchanti  idam  nissitam
tathagatassa  vinnananti  tam  kissa  hetu ditthevaham bhikkhave dhamme
tathagatam ananuvajjoti 1- vadami . Evamvadim kho mam bhikkhave evamakkhayim
eke  samanabrahmana  asata  tuccha  musa abhutena abbhacikkhanti
venayiko  samano  gotamo  sato  sattassa  ucchedam  vinasam vibhavam
pannapetiti  .  yatha  caham  bhikkhave  na yatha caham na vadami
tatha  mam  te  bhonto  samanabrahmana  asata  tuccha  musa
abhutena  abbhacikkhanti  venayiko  samano  gotamo  sato  sattassa
ucchedam  vinasam vibhavam pannapetiti . pubbe caham bhikkhave etarahi
ca dukkhanceva pannapemi dukkhassa ca nirodham.
   {286.1} Tatra ce bhikkhave pare tathagatam akkosanti paribhasanti rosenti
vihesenti ghattenti 2- tatra bhikkhave tathagatassa na hoti aghato na
appaccayo na cetaso anabhinandi 3- . Tatra ce bhikkhave pare tathagatam
sakkaronti garukaronti manenti pujenti tatra bhikkhave tathagatassa na
hoti anando na somanassam [4]- cetaso ubbilavitattam. Tatra ce bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ananuvijjo. Yu. ananuvejjoti vadami. 2 Si. Ma. Yu. vihesenti ghattentiti
@ime patha na dissanti. 3 Si. Ma. Yu. anabhiraddhi. 4 Ma. Yu. nasaddo dissati.
Pare tathagatam sakkaronti garukaronti manenti pujenti tatra bhikkhave
tathagatassa  evam  hoti  yam  kho idam pubbe parinnatam tattha me
evarupa kara kariyantiti.
   [287]  Tasmatiha  bhikkhave  tumhe  cepi pare akkoseyyum
paribhaseyyum roseyyum viheseyyum ghatteyyum 1- tatra tumhehi na aghato
na appaccayo na cetaso abhinandi 2- karaniya . tasmatiha bhikkhave
tumhe  cepi  pare  sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum tatra
tumhehi  na  anando  na  somanassam  na  cetaso  ubbilavitattam
karaniyam . tasmatiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyum garukareyyum
maneyyum  pujeyyum  tatra  tumhakam  evamassa  yam kho idam pubbe
parinnatam  tattha  no  3- evarupa kara kariyantiti . tasmatiha
bhikkhave  yam  na  tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya
sukhaya bhavissati.
   {287.1}  Kinca  bhikkhave  na  tumhakam  rupam  bhikkhave  na
tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati .
Vedana  bhikkhave  na  tumhakam tam pajahatha sa vo pahina digharattam
hitaya  sukhaya  bhavissati  . sanna bhikkhave na tumhakam tam pajahatha
sa vo pahina digharattam hitaya sukhaya bhavissati . sankhara bhikkhave
na  tumhakam  te  pajahatha  te vo pahina digharattam hitaya sukhaya
bhavissanti  .  vinnanam  bhikkhave  na  tumhakam  tam pajahatha tam vo
pahinam  digharattam  hitaya  sukhaya  bhavissati . tam kim mannatha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ghatteyyunti patho natthi. Yu. viheseyyum ghatteyyunti ime patha na
@disasanti. 2 Si. Ma. Yu. anabhiraddhi. 3 Po. Ma. me.
Yam  imasmim  jetavane  tinakatthasakhapalasam  tam  jano  hareyya va
daheyya  va  yathapaccayam  va  kareyya api nu tumhakam evamassa
amhe  jano harati va dahati va yathapaccayam va karotiti . no
hetam  bhante  tam  kissa  hetu  na  hi no etam bhante atta
va attaniyam vati.
   {287.2} Evameva kho bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha tam
vo  pahinam  digharattam  hitaya  sukhaya bhavissati . kinca bhikkhave na
tumhakam  rupam bhikkhave na tumhakam tam pajahatha tam vo pahinam digharattam
hitaya  sukhaya  bhavissati . vedana bhikkhave .pe. sanna bhikkhave
.pe.  sankhara  bhikkhave  .pe. vinnanam bhikkhave na tumhakam tam
pajahatha tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati.
   [288] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito  chinnapilotiko  evam  svakkhate  bhikkhave  maya dhamme
uttane  vivate  pakasite  chinnapilotike ye te bhikkhu arahanto
khinasava  vusitavanto  katakaraniya  ohitabhara  anuppattasadattha
parikkhinabhavasannojana    sammadannavimutta   vattantesam   natthi
pannapanaya  .  evam  svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano
vivato  pakasito  chinnapilotiko  evam  svakkhate  bhikkhave maya
dhamme  uttane  vivate  pakasite  chinnapilotike  yesam  bhikkhunam
pancorambhagiyani  sannojanani  pahinani  sabbe  te  opapatika
Tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka . evam svakkhato
bhikkhave  maya  dhammo  uttano  vivato  pakasito  chinnapilotiko
evam  svakkhate  bhikkhave maya dhamme uttane vivate pakasite
chinnapilotike   yesam   bhikkhunam   tini   sannojanani  pahinani
ragadosamohatanubhuta  sabbe  te  sakadagamino  sakideva  imam
lokam agantva dukkhassantam karissanti.
   {288.1} Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito chinnapilotiko evam svakkhate bhikkhave maya dhamme uttane
vivate pakasite chinnapilotike yesam bhikkhunam tini sannojanani pahinani
sabbe te sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana.
   {288.2} Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito chinnapilotiko evam svakkhate bhikkhave maya dhamme uttane
vivate pakasite chinnapilotike ye te bhikkhu dhammanusarino saddhanusarino
sabbe te sambodhiparayana.
   {288.3} Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano vivato
pakasito  chinnapilotiko evam svakkhate bhikkhave maya dhamme uttane
vivate  pakasite  chinnapilotike  yesam  mayi  saddhamattam  pemamattam
sabbe te saggaparayanati.
   Idamavocabhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
         Alagaddupamasuttam nitthitam dutiyam.
          --------------
            Vammikasuttam
   [289]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  kumarakassapo  andhavane  viharati  .  atha kho annatara
devata  abhikkantaya  rattiya  abhikkantavanna  kevalakappam  andhavanam
obhasetva  yenayasma  kumarakassapo  tenupasankami  upasankamitva
ekamantam  atthasi  . ekamantam thita kho sa devata ayasmantam
kumarakassapam  etadavoca bhikkhu bhikkhu ayam vammiko rattim dhumayati 1-
diva  pajjalati  brahmano  evamaha  abhikkhana  sumedha  sattham
adayati.
   {289.1} Abhikkhananto sumedho sattham adaya addasa palingam 2-
palinga bhanteti 3- . brahmano evamaha ukkhipa palingam abhikkhana
sumedha  sattham  adayati  .  abhikkhananto  sumedho sattham adaya
addasa  uddhumayikam  uddhumayika  bhanteti  .  brahmano evamaha
ukkhipa  uddhumayikam  abhikkhana sumedha sattham adayati . abhikkhananto
sumedho  sattham  adaya  addasa  dvidhapatham  dvidhapatho bhanteti .
Brahmano  evamaha  ukkhipa  dvidhapatham  abhikkhana  sumedha  sattham
adayati.
   {289.2} Abhikkhananto sumedho sattham adaya addasa pankavaram 4-
pankavaro bhanteti . [5]- ukkhipa pankavaram abhikkhana sumedha sattham
adayati  .  abhikkhananto  sumedho  sattham  adaya addasa kummam
@Footnote: 1 Si. dhupayati. 2 Si. Yu. palangim. 3 Ma. Yu. bhadanteti. sabbattha idisameva.
@4 Si. Ma. Yu. cangavaram. 5 brahmano evamahati ime patha nattha bhaveyyum.
Kummo  bhanteti  .  brahmano  evamaha  ukkhipa  kummam abhikkhana
sumedha  sattham  adayati  .  abhikkhananto  sumedho sattham adaya
addasa  asisunam  asisuna  bhanteti  .  brahmano evamaha ukkhipa
asisunam  abhikkhana  sumedha  sattham  adayati . abhikkhananto sumedho
sattham  adaya  addasa  mamsapesim  mamsapesi  bhanteti  . brahmano
evamaha ukkhipa mamsapesim abhikkhana sumedha sattham adayati.
   {289.3}  Abhikkhananto  sumedho  sattham adaya addasa nagam
nago  bhanteti  .  brahmano evamaha titthatu nago ma nagam
ghattesi namo karohi nagassati . ime kho tvam bhikkhu pannarasam panhe
bhagavantam  upasankamitva  puccheyyasi  yatha  te  bhagava byakaroti
tatha  nam  dhareyyasi  . nahantam bhikkhu passami sadevake loke
samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
yo  imesam  panhanam  veyyakaranena  cittam  aradheyya  annatra
tathagatena  va  tathagatasavakena  va  ito va pana sutvati .
Idamavoca sa devata idam vatva tattheva antaradhayi.
   [290]  Atha  kho  ayasma  kumarakassapo  tassa rattiya
accayena  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho ayasma
kumarakassapo  bhagavantam  etadavoca  imam  bhante  rattim  annatara
devata  abhikkantaya  rattiya  abhikkantavanna  kevalakappam  andhavanam
Obhasetva yenaham tenupasankami upasankamitva ekamantam atthasi .
Ekamantam  thita kho bhante sa devata mam etadavoca bhikkhu bhikkhu
ayam  vammiko  rattim  dhumayati  diva  pajjalati brahmano evamaha
abhikkhana  sumedha  sattham  adayati  .  abhikkhananto sumedho sattham
adaya  addasa  palingam  palinga  bhanteti . brahmano evamaha
ukkhipa  palingam  abhikkhana  sumedha  sattham  adayati . abhikkhananto
sumedho  sattham  adaya  addasa  uddhumayikam  uddhumayika  bhanteti
.pe.  addasa  nagam  nago  bhanteti  .  brahmano  evamaha
titthatu nago ma nagam ghattesi namo karohi nagassati.
   {290.1}  Ime  kho  tvam  bhikkhu  pannarasa panhe bhagavantam
upasankamitva  puccheyyasi  yatha  te  bhagava byakaroti tatha nam
dhareyyasi . nahantam bhikkhu passami sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  yo  imesam  panhanam
veyyakaranena cittam aradheyya annatra tathagatena va tathagatasavakena
va ito va pana sutvati . idamavoca bhante sa devata idam vatva
tattheva antaradhayi . ko nu kho bhante vammiko ka rattim dhumayana
ka diva pajjalana ko brahmano ko sumedho kim sattham ka abhikkhana 1-
ka palingi ka uddhumayika ko dvidhapatho kim pankavaram ko kummo ka
@Footnote: 1 Yu. kim abhikkhanam.
Asisuna ka mamsapesi ko nagoti.
   [291]  Vammikoti  kho  bhikkhu  imassetam  catummahabhutikassa
kayassa   adhivacanam   matapettikasambhavassa   odanakummasupacayassa
aniccucchadanaparimaddanabhedanavidhamsanadhammassa  .  ka  rattim  dhumayanati
yam kho bhikkhu diva kammante arabbha rattim anuvitakketi anuvicareti
ayam  rattim  dhumayana . ka diva pajjalanati yam kho bhikkhu rattim
anuvitakketva  anuvicaretva  diva  kammante  payojeti  kayena
vacaya ayam diva pajjalana . brahmanoti kho bhikkhu tathagatassetam
adhivacanam  arahato sammasambuddhassa . sumedhoti kho bhikkhu sekhassetam
bhikkhuno adhivacanam. Satthanti kho bhikkhu ariyayetam pannaya adhivacanam.
   {291.1} Abhikkhanati kho bhikkhu viriyarambhassetam adhivacanam. Palingiti
kho bhikkhu avijjayetam adhivacanam . ukkhipa palingam pajaha avijjam abhikkhana
sumedha  sattham  adayati  ayametassa  attho . uddhumayikati kho
bhikkhu  kodhupayasassetam  adhivacanam  .  ukkhipa  uddhumayikam  pajaha
kodhupayasam  abhikkhana  sumedha sattham adayati ayametassa attho .
Dvidhapathoti  kho  bhikkhu  vicikicchayetam adhivacanam . ukkhipa dvidhapatham
pajaha vicikiccham abhikkhana sumedha sattham adayati ayametassa attho .
Pankavaranti kho bhikkhu pancannetam nivarananam adhivacanam kamachandanivaranassa
byapadanivaranassa    thinamiddhanivaranassa    uddhaccakukkuccanivaranassa
vicikicchanivaranaya   .   ukkhipa   pankavaram   pajaha   panca
Nivarane  abhikkhana  sumedha  sattham  adayati  ayametassa attho .
Kummoti  kho  bhikkhu  pancannetam upadanakkhandhanam adhivacanam seyyathidam
rupupadanakkhandhassa    vedanupadanakkhandhassa   sannupadanakkhandhassa
sankharupadanakkhandhassa   vinnanupadanakkhandhassa   .   ukkhipa
kummam  pajaha  pancupadanakkhandhe  abhikkhana  sumedha  sattham adayati
ayametassa  attho  .  asisunati  kho bhikkhu pancannetam kamagunanam
adhivacanam  cakkhuvinneyyanam  rupanam  itthanam  kantanam  manapanam
piyarupanam  kamupasanhitanam  rajaniyanam  sotavinneyyanam  saddanam ...
Ghanavinneyyanam  gandhanam  ...  jivhavinneyyanam  rasanam  ...
Kayavinneyyanam   photthabbanam   itthanam   kantanam   manapanam
piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam.
   {291.2}  Ukkhipa  asisunam  pajaha  panca  kamagune  abhikkhana
sumedha  sattham  adayati ayametassa attho . mamsapesiti kho bhikkhu
nandiragassetam  adhivacanam  . ukkhipa mamsapesim pajaha nandiragam abhikkhana
sumedha  sattham  adayati  ayametassa attho . nagoti kho bhikkhu
khinasavassetam  bhikkhuno adhivacanam . titthatu nago ma nagam ghattesi
namo karohi nagassati ayametassa atthoti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  kumarakassapo bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Vammikasuttam nitthitam tatiyam.
            --------
            Rathavinitasuttam
   [292]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane kalandakanivape . atha kho sambahula jatibhumika 1- bhikkhu
jatibhumiyam  vassam  vuttha  yena  bhagava  tenupasankamimsu upasankamitva
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {292.1} Ekamantam nisinne kho te bhikkhu bhagava etadavoca
ko nu kho bhikkhave jatibhumiyam jatibhumikanam bhikkhunam sabrahmacarinam evam
sambhavito  attana  ca  appiccho  appicchakathanca  bhikkhunam  katta
attana  ca  santuttho  santutthikathanca  bhikkhunam  katta  attana
ca  pavivitto  vivekakathanca  bhikkhunam  katta  attana  ca asamsattho
asamsaggakathanca   bhikkhunam   katta   attana  ca  araddhaviriyo
viriyarambhakathanca   bhikkhunam   katta  attana  ca  silasampanno
silasampadakathanca  bhikkhunam  katta  attana  ca  samadhisampanno
samadhisampadakathanca  bhikkhunam  katta  attana  ca  pannasampanno
pannasampadakathanca  bhikkhunam  katta  attana  ca  vimuttisampanno
vimuttisampadakathanca    bhikkhunam    katta    attana    ca
vimuttinanadassanasampanno vimuttinanadassanasampadakathanca
bhikkhunam katta ovadako vinnapako sandassako samadapako samuttejako
sampahamsako  sabrahmacarinanti  .  punno  nama  bhante  ayasma
@Footnote: 1 Si. Yu. jatibhumaka.
Mantaniputto  jatibhumiyam  jatibhumikanam  bhikkhunam  sabrahmacarinam  evam
sambhavito  attana  ca  appiccho  appicchakathanca  bhikkhunam  katta
attana  ca  santuttho  .pe. attana ca pavivitto ... attana
ca asamsattho ... Attana ca araddhaviriyo ... Attana ca silasampanno ...
Attana  ca  samadhisampanno  ... attana ca pannasampanno ...
Attana  ca vimuttisampanno ... attana ca vimuttinanadassanasampanno
vimuttinanadassanasampadakathanca    bhikkhunam    katta   ovadako
vinnapako   sandassako   samadapako   samuttejako  sampahamsako
sabrahmacarinanti.
   [293]  Tena kho pana samayena ayasma sariputto bhagavato
avidure  nisinno  hoti  .  atha  kho  ayasmato  sariputtassa
etadahosi  labha  ayasmato  punnassa  mantaniputtassa  suladdham
ayasmato  punnassa  mantaniputtassa  yassa  vinnu  sabrahmacari
satthu  sammukha  anumassa  anumassa  vannam  bhasanti  tanca sattha
abbhanumodati  appevanama  mayampi  kadaci  karahaci  ayasmata
punnena  mantaniputtena  saddhim  samagamam  gaccheyyama  appevanama
siya kocideva kathasallapoti.
   [294]  Atha kho bhagava rajagahe yathabhirantam viharitva yena
savatthi  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano yena
savatthi  tadavasari  .  tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane
Anathapindikassa  arame  .  assosi  kho  ayasma  punno
mantaniputto  bhagava  kira  savatthim  anuppatto  savatthiyam  viharati
jetavane  anathapindikassa  arameti  . atha kho ayasma punno
mantaniputto  senasanam samsametva pattacivaram adaya yena savatthi
tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano  yena savatthi
jetavanam anathapindikassa aramo yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {294.1}  Ekamantam nisinnam kho ayasmantam punnam mantaniputtam
bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.
Atha  kho  ayasma  punno  mantaniputto bhagavata dhammiya kathaya
sandassito  samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavato  bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam katva yena andhavanam tenupasankami divaviharaya.
   [295]  Atha  kho  annataro  bhikkhu  yenayasma sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  sariputtam  etadavoca  yassa
kho  tvam  avuso  sariputta punnassa nama bhikkhuno mantaniputtassa
abhinham  kittayamano  ahosi  so  bhagavata  dhammiya  kathaya
sandassito  samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavato  bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam  katva  yena  andhavanam tena pakkanto divaviharayati .
Atha kho ayasma sariputto taramanarupo nisidanam adaya ayasmantam
punnam  mantaniputatam  pitthito  pitthito  anubandhi  sisanuloki .
Atha  kho  ayasma  punno  mantaniputto andhavanam ajjhogahetva
annatarasmim  rukkhamule  divaviharam  nisidi  ayasmapi kho sariputto
andhavanam ajjhogahetva annatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi.
   [296] Atha kho ayasma sariputto sayanhasamayam patisallana
vutthito  yenayasma  punno mantaniputto tenupasankami upasankamitva
ayasmata  punnena  mantaniputtena  saddhim  sammodi  sammodaniyam
katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho
ayasma  sariputto  ayasmantam  punnam  mantaniputtam  etadavoca
bhagavati no avuso brahmacariyam vussatiti.
   {296.1} Evamavusoti . kinnu kho avuso silavisuddhattham bhagavatam
brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . kim panavuso cittavisuddhattham
bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . kinnu kho avuso
ditthivisuddhattham  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti . no hidam avuso .
Kim  panavuso  kankhavitaranavisuddhattham  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti .
No  hidam avuso . kinnu kho avuso maggamaggananadassanavisuddhattham
bhagavati  brahmacariyam  vussatiti  .  no  hidam  avuso  .
Kim   panavuso   patipadananadassanavisuddhattham   bhagavati  brahmacariyam
vussatiti . no hidam avuso . kinnu kho avuso nanadassanavisuddhattham
Bhagavati  brahmacariyam  vussatiti  .  no  hidam avuso . kinnu kho
avuso   silavisuddhattham   bhagavati   brahmacariyam   vussatiti  iti
puttho samano no hidam avusoti vadesi kim panavuso cittavisuddhattham
bhagavati   brahmacariyam   vussatiti  iti  puttho  samano  no
hidam  avusoti  vadesi  kinnu  kho  avuso  ditthivisuddhattham bhagavati
brahmacariyam  vussatiti  iti  puttho  samano  no  hidam  avusoti
vadesi  kim  panavuso  kankhavitaranavisuddhattham ... kinnu kho avuso
maggamaggananadassanavisuddhattham  ...  kim  panavuso  patipadananadassana-
visuddhattham  ...  kinnu  kho  avuso  nanadassanavisuddhattham  bhagavati
brahmacariyam  vussatiti  iti puttho samano no hidam avusoti vadesi
kimattham carahavuso bhagavati brahmacariyam vussatiti . anupadaparinibbanattham
kho avuso bhagavati brahmacariyam vussatiti.
   {296.2}  Kinnu kho avuso silavisuddhi anupadaparinibbananti.
No hidam avuso . kim panavuso cittavisuddhi anupadaparinibbananti.
No hidam avuso . Kinnu kho avuso ditthivisuddhi anupadaparinibbananti.
No hidam avuso. Kim panavuso kankhavitaranavisuddhi anupadaparinibbananti.
No  hidam  avuso  . kinnu kho avuso maggamaggananadassanavisuddhi
anupadaparinibbananti  .  no  hidam  avuso  .  kim  panavuso
patipadananadassanavisuddhi  anupadaparinibbananti . no hidam avuso .
Kinnu  kho  avuso  nanadassanavisuddhi  anupadaparinibbananti . no
Hidam  avuso  .  kim  panavuso  annatra  imehi  dhammehi
anupadaparinibbananti  .  no  hidam  avuso  .  kinnu  kho
avuso   silavisuddhi   anupadaparinibbananti   iti   puttho
samano  no  hidam  avusoti  vadesi  kim  panavuso  cittavisuddhi
anupadaparinibbananti   iti   puttho   samano   no   hidam
avusoti   vadesi   kinnu   kho   avuso   ditthivisuddhi
anupadaparinibbananti  .pe.  kim  panavuso  kankhavitaranavisuddhi ...
Kinnu  kho  avuso  maggamaggananadassanavisuddhi  ...  kim panavuso
patipadananadassanavisuddhi  ...  kinnu  kho  avuso  nanadassanavisuddhi
anupadaparinibbananti  iti  puttho  samano  no  hidam  avusoti
vadesi  kim  panavuso  annatra imehi dhammehi anupadaparinibbananti
iti  puttho  samano  no hidam avusoti vadesi yathakatham panavuso
imassa bhasitassa attho datthabboti.
   [297]  Silavisuddhim  ce  avuso  bhagava  anupadaparinibbanam
pannapessa    saupadananneva   samanam   anupadaparinibbanam
pannapessa  .  cittavisuddhim  ce avuso bhagava anupadaparinibbanam
pannapessa    saupadananneva   samanam   anupadaparinibbanam
pannapessa  .  ditthivisuddhim  ce avuso bhagava anupadaparinibbanam
pannapessa    saupadananneva   samanam   anupadaparinibbanam
pannapessa . kankhavitaranavisuddhim ce avuso bhagava anupadaparinibbanam
pannapessa    saupadananneva   samanam   anupadaparinibbanam
Pannapessa  .  maggamaggananadassanavisuddhim  ce  avuso  bhagava
anupadaparinibbanam    pannapessa   saupadananneva   samanam
anupadaparinibbanam pannapessa . patipadananadassanavisuddhim ce avuso
bhagava  anupadaparinibbanam  pannapessa  saupadananneva  samanam
anupadaparinibbanam  pannapessa  .  nanadassanavisuddhim  ce  avuso
bhagava  anupadaparinibbanam  pannapessa  saupadananneva  samanam
anupadaparinibbanam  pannapessa  .  annatra  ce  avuso imehi
dhammehi  anupadaparinibbanam  abhavissa  puthujjano  parinibbayeyya
puthujjano  hi  avuso  annatra  imehi  dhammehi  . tenahavuso
upamante  karissami  upamayapidhekacce  vinnu purisa bhasitassa attham
ajananti.
   [298]  Seyyathapi  avuso  ranno  pasenadissa  kosalassa
savatthiyam  pativasantassa  sakete  kincideva  accayikam  karaniyam
uppajjeyya  tassa  antara  ca savatthim antara ca saketam satta
rathavinitani  upatthapeyyum  atha  kho avuso raja pasenadi kosalo
savatthiya  nikkhamitva  antepuradvare  pathamam  rathavinitam  abhiruheyya
pathamena  rathavinitena  dutiyam  rathavinitam  papuneyya  pathamam  rathavinitam
vissajjeyya  dutiyam  rathavinitam  abhiruheyya  dutiyena  rathavinitena tatiyam
rathavinitam  papuneyya  dutiyam  rathavinitam  vissajjeyya  tatiyam  rathavinitam
abhiruheyya  tatiyena  rathavinitena  catuttham  rathavinitam  papuneyya tatiyam
Rathavinitam  vissajjeyya catuttham rathavinitam abhiruheyya catutthena rathavinitena
pancamam  rathavinitam  papuneyya  catuttham  rathavinitam  vissajjeyya  pancamam
rathavinitam  abhiruheyya  pancamena  rathavinitena chattham rathavinitam papuneyya
pancamam  rathavinitam  vissajjeyya  chattham  rathavinitam  abhiruheyya  chatthena
rathavinitena  sattamam  rathavinitam  papuneyya  chattham rathavinitam vissajjeyya
sattamam rathavinitam abhiruheyya sattamena rathavinitena saketam anupapuneyya
antepuradvaram   tamenam  antepuradvaragatam  samanam  mittamacca
natisalohita  evam  puccheyyum  imina  tvam  maharaja rathavinitena
savatthiyam  saketam  anuppatto  antepuradvaranti  katham byakaramano
nu   kho   avuso  maharaja  pasenadi  kosalo  samma
byakaramano byakareyyati.
   {298.1} Evam byakaramano kho avuso raja pasenadi kosalo
samma  byakaramano  byakareyya  idha  me savatthiyam pativasantassa
sakete  kincideva accayikam karaniyam uppajji tassa me antara ca
savatthim antara ca saketam satta rathavinitani upatthapesum atha khvaham
savatthiya nikkhamitva antepuradvare pathamam rathavinitam abhiruyhim pathamena
rathavinitena dutiyam rathavinitam papunim pathamam rathavinitam nissajjim dutiyam rathavinitam
abhiruyhim dutiyena rathavinitena tatiyam rathavinitam papunim dutiyam rathavinitam nissajjim
tatiyam  rathavinitam  abhiruyhim  tatiyena rathavinitena catuttham rathavinitam papunim
tatiyam  rathavinitam nissajjim catuttham rathavinitam abhiruyhim catutthena rathavinitena
Pancamam  rathavinitam  papunim  catuttham  rathavinitam  nissajjim pancamam rathavinitam
abhiruyhim  pancamena  rathavinitena  chattham  rathavinitam  papunim  pancamam
rathavinitam  nissajjim  chattham  rathavinitam  abhiruyhim  chatthena  rathavinitena
sattamam  rathavinitam  papunim  chattham  rathavinitam  nissajjim  sattamam rathavinitam
abhiruyhim  sattamena  rathavinitena  saketam anuppatto antepuradvaranti
evam  byakaramano  kho  avuso  raja pasenadi kosalo samma
byakaramano byakareyyati
   {298.2} evameva kho avuso silavisuddhi yavadeva cittavisuddhattha
cittavisuddhi   yavadeva   ditthivisuddhattha   ditthivisuddhi  yavadeva
kankhavitaranavisuddhattha   kankhavitaranavisuddhi   yavadeva  maggamagga-
nanadassanavisuddhattha maggamaggananadassanavisuddhi
yavadeva    patipadananadassanavisuddhattha    patipadananadassanavisuddhi
yavadeva   nanadassanavisuddhattha   nanadassanavisuddhi   yavadeva
anupadaparinibbanattha  anupadaparinibbanattham  kho  avuso  bhagavati
brahmacariyam vussatiti.
   [299]  Evam  vutte  ayasma sariputto ayasmantam punnam
mantaniputtam  etadavoca  ko  namo  ayasma kathanca panayasmantam
sabrahmacari  janantiti  .  punnoti  kho  me  avuso  namam
mantaniputtoti ca pana mam sabrahmacari janantiti . acchariyam avuso
abbhutam  avuso  yathatam  sutavata  savakena sammadeva satthu sasanam
ajanantena   evamevam   ayasmata  punnena  mantaniputtena
Gambhira  gambhira  panna  anumassa  anumassa  byakata  labha
sabrahmacarinam  suladdham sabrahmacarinam ye ayasmantam punnam mantaniputtam
labhanti  dassanaya  labhanti  payirupasanaya  velandukena  1-  cepi
sabrahmacari  ayasmantam  mantaniputtam  muddhana  pariharanta  labheyyum
dassanaya  labheyyum  payirupasanaya  tesampi  labha  tesampi suladdham
amhakampi  labha  amhakampi  suladdham  ye  mayam ayasmantam punnam
mantaniputtam labhama dassanaya labhama payirupasanayati.
   [300] Evam vutte ayasma punno mantaniputto ayasmantam
sariputtam  etadavoca  ko  namo  ayasma  kathanca  panayasmantam
sabrahmacari  janantiti  .  upatissoti  kho  me  avuso  namam
sariputtoti  ca  pana  mam  sabrahmacari  janantiti  . satthukappena
vata  kira  bho  savakena  saddhim mantayamana na janimha ayasma
sariputtoti  sace  hi  mayam  janeyyama  ayasma  sariputtoti
ettakampi  no  nappatibhaseyya  acchariyam  avuso  abbhutam avuso
yathatam  sutavata  savakena  sammadeva  satthu  sasanam ajanantena
evamevam  ayasmata sariputtena gambhira gambhira  panna anumassa
anumassa  pucchita  labha  sabrahmacarinam  suladdham  sabrahmacarinam
ye  ayasmantam  sariputtam  labhanti  dassanaya  labhanti payirupasanaya
velandukena  cepi  sabrahmacari  ayasmantam  sariputtam  muddhana
@Footnote: 1 Si. Yu. celandukena.
Pariharanta  labheyyum  dassanaya labheyyum payirupasanaya tesampi labha
tesampi  suladdham  amhakampi  labha  amhakampi  suladdham  ye mayam
ayasmantam sariputtam labhama dassanaya labhama payirupasanayati.
   Itiha   te  ubhopi  mahanaga  annamannassa  subhasitam
samanumodimsuti.
         Rathavinitasuttam nitthitam catuttham.
           -----------
            Nivapasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 1-298. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=1&items=300&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :