ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [186]  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu tadahuposathe
apattim  apanno  hoti  .  athakho  tassa  bhikkhuno  etadahosi
bhagavata   pannattam   na   sapattikena  uposatho  katabboti
ahancamhi  apattim  apanno  katham nu kho maya patipajjitabbanti .
Bhagavato etamattham arocesum . idha pana bhikkhave bhikkhu tadahuposathe
apattim  apanno  hoti  .  tena  bhikkhave bhikkhuna ekam bhikkhum
upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham  avuso  itthannamam
apattim  apanno  tam  patidesemiti . tena vattabbo passasiti .
Ama  passamiti . ayatim samvareyyasiti . idha pana bhikkhave bhikkhu
tadahuposathe  apattiya  vematiko  hoti . tena bhikkhave bhikkhuna
ekam  bhikkhum  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva  ukkutikam
nisiditva  anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham  avuso
itthannamaya  apattiya  vematiko  yada  nibbematiko  bhavissami
tada  tam  apattim  patikarissamiti  vatva  uposatho  katabbo
patimokkham  sotabbam  na  tveva  tappaccaya  uposathassa antarayo
katabboti.
   [187] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sabhagam apattim
desenti  .  bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave sabhaga
apatti  desetabba  yo  deseyya  apatti  dukkatassati .
Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya  bhikkhu  sabhagam  apattim
patigganhanti . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave sabhaga
apatti   patiggahetabba   yo   patigganheyya   apatti
dukkatassati.
   [188]  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu patimokkhe
uddissamane  apattim  sarati  .  athakho tassa bhikkhuno etadahosi
bhagavata   pannattam   na   sapattikena  uposatho  katabboti
ahancamhi  apattim  apanno  katham nu kho maya patipajjitabbanti .
Bhagavato etamattham arocesum . idha pana bhikkhave bhikkhu patimokkhe
Uddissamane apattim sarati . tena bhikkhave bhikkhuna samanto 1-
bhikkhu  evamassa  vacaniyo  aham  avuso  itthannamam  apattim
apanno  ito  vutthahitva  tam  apattim  patikarissamiti  vatva
uposatho  katabbo  patimokkham  sotabbam  na  tveva  tappaccaya
uposathassa  antarayo  katabbo  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhu
patimokkhe  uddissamane  apattiya  vematiko  hoti  .  tena
bhikkhave bhikkhuna samanto 1- bhikkhu evamassa vacaniyo aham avuso
itthannamaya  apattiya  vematiko  yada  nibbematiko  bhavissami
tada  tam  apattim  patikarissamiti  vatva  uposatho  katabbo
patimokkham  sotabbam  na  tveva  tappaccaya  uposathassa antarayo
katabboti.
   [189]  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahuposathe sabbo sangho sabhagam apattim apanno hoti . athakho
tesam  bhikkhunam  etadahosi  bhagavata  pannattam  na  sabhaga apatti
desetabba   na  sabhaga  apatti  patiggahetabbati  ayanca
sabbo  sangho  sabhagam  apattim  apanno  katham  nu kho amhehi
patipajjitabbanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  idha  pana
bhikkhave  annatarasmim  avase  tadahuposathe  sabbo  sangho sabhagam
apattim  apanno  hoti  .  tehi  bhikkhave bhikkhuhi eko bhikkhu
samanta  avasa  sajjukam  pahetabbo  gacchavuso  tam  apattim
@Footnote: 1 Yu. samanta.
Patikaritva agaccha mayante santike [1]- apattim patikarissamati.
Evancetam  labhetha  iccetam  kusalam  no  ce  labhetha  byattena
bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {189.1} sunatu me bhante sangho ayam sabbo sangho sabhagam
apattim  apanno  yada  annam  bhikkhum  suddham anapattikam passissati
tada  tassa  santike  tam  apattim  patikarissatiti  vatva uposatho
katabbo  patimokkham  uddisitabbam  na  tveva tappaccaya uposathassa
antarayo katabbo.
   {189.2}  Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahuposathe
sabbo  sangho  sabhagaya  apattiya  vematiko hoti . byattena
bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {189.3} sunatu me bhante sangho ayam sabbo sangho sabhagaya
   apattiya vematiko yada nibbematiko bhavissati tada tam apattim
patikarissatiti  vatva  uposatho  katabbo  patimokkham uddisitabbam na
tveva tappaccaya uposathassa antarayo katabbo.
   {189.4}  Idha  pana bhikkhave annatarasmim avase vassupagato
sangho sabhagam apattim apanno hoti . tehi bhikkhave bhikkhuhi eko
bhikkhu  samanta  avasa  sajjukam  pahetabbo  gacchavuso  tam
apattim  patikaritva  agaccha  mayante  santike  tam  apattim
patikarissamati  .  evancetam  labheyya  iccetam  kusalam  no ce
labhetha  eko  bhikkhu  sattahakalikam  pahetabbo  gacchavuso
tam   apattim   patikaritva   agaccha   mayante   santike
@Footnote: 1 Ma. tam.
Tam apattim patikarissamati.
   [190]  Tena  kho pana samayena annatarasmim avase sabbo
sangho  sabhagam  apattim apanno hoti . so na janati tassa
apattiya namam na gottam 1- . tatthanno bhikkhu agacchati bahussuto
agatagamo  dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito  byatto
medhavi  lajji  kukkuccako  sikkhakamo  . tamenam annataro bhikkhu
yena  so  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  tam bhikkhum etadavoca
yo  nu  kho  avuso evancevanca karoti kim nama so apattim
apajjatiti  .  so  evamaha  yo  kho  avuso  evancevanca
karoti  imam  nama  so  apattim  apajjati  imam  nama  tvam
avuso apattim apanno patikarohi tam apattinti.
   {190.1} So evamaha na kho aham avuso eko va imam
apattim  apanno  ayam  sabbo sangho imam apattim apannoti .
So evamaha kinte avuso karissati paro apanno va anapanno
va  ingha tvam avuso sakaya apattiya vutthahati . athakho so
bhikkhu  tassa  bhikkhuno  vacanena  tam  apattim patikaritva yena te
bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  te  bhikkhu  etadavoca yo kira
avuso  evancevanca  karoti  imam  nama  so apattim apajjati
imam  nama  tumhe  avuso  apattim  apanna  patikarotha  tam
apattinti  .  athakho  te  bhikkhu  na  icchimsu  tassa  bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. namagottam.
Vacanena  tam  apattim  patikatum . bhagavato etamattham arocesum .
Idha  pana  bhikkhave  annatarasmim  avase  sabbo  sangho  sabhagam
apattim  apanno  hoti  .  so  na janati tassa apattiya
namam na gottam 1- . tatthanno bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo
dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito  byatto  medhavi lajji
kukkuccako  sikkhakamo  .  tamenam  annataro  bhikkhu  yena  so
bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  tam  bhikkhum  evam  vadeti  yo
nu  kho  avuso  evancevanca  karoti  kim  nama  so apattim
apajjatiti  .  so  evam  vadeti yo kho avuso evancevanca
karoti  imam  nama  so  apattim  apajjati  imam  nama  tvam
avuso apattim apanno patikarohi tam apattinti.
   {190.2} So evam vadeti na kho aham avuso eko va imam
apattim  apanno  ayam  sabbo sangho imam apattim apannoti .
So  evam  vadeti  kinte  avuso  karissati paro apanno va
anapanno  va  ingha tvam avuso sakaya apattiya vutthahati .
So ce bhikkhave bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena tam apattim patikaritva
yena  te  bhikkhu tenupasankami upasankamitva te bhikkhu evam vadeti
yo  kira  avuso  evancevanca  karoti  imam nama so apattim
apajjati  imam  nama  tumhe  avuso apattim apanna patikarotha
tam apattinti . te ce bhikkhave bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena tam
@Footnote: 1 Ma. Yu. namagottam.
Apattim  patikareyyum  iccetam  kusalam  no  ce patikareyyum na te
bhikkhave bhikkhu tena bhikkhuna akama vacaniyati.
         Codanavatthubhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 245-251. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=4&item=186&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=4&item=186&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=186&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=186&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=186              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3187              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3187              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :