ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [601] Savatthinidanam . atha kho sagaravo 1- brahmano yena
bhagava   tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam nisinno kho sagaravo brahmano bhagavantam etadavoca
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangaravo. evamupari.
   [602] Ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo yenekada
digharattam  sajjhayakatapi  manta  nappatibhanti  pageva asajjhayakata .
Ko  pana  bho  gotama  hetu  ko  paccayo  yenekada digharattam
asajjhayakatapi manta patibhanti pageva sajjhayakatati.
   [603] Yasmim kho brahmana samaye kamaragapariyutthitena cetasa
viharati  kamaragaparetena  uppannassa  ca  kamaragassa  nissaranam
yathabhutam nappajanati na passati 1- attatthampi tasmim samaye yathabhutam
nappajanati  na  passati paratthampi tasmim samaye yathabhutam nappajanati
na  passati  ubhayatthampi tasmim samaye yathabhutam nappajanati na passati
digharattam sajjhayakatapi manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [604]  Seyyathapi  brahmana udapatto samsattho lakhaya va
haliddiya  va  niliya  va  manjitthaya va tattha cakkhuma puriso
sakam mukhanimittam paccavekkhamano yathabhutam nappajaneyya na passeyya .
Evameva  kho  brahmana yasmim samaye kamaragapariyutthitena  cetasa
viharati  kamaragaparetena  uppannassa  ca  kamaragassa  nissaranam
yathabhutam  nappajanati  na  passati  attatthampi tasmim samaye yathabhutam
nappajanati  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmim
samaye  yathabhutam  nappajanati  na  passati  digharattam  sajjhayakatapi
manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na passatiti na dissati. evamupari.
   [605]  Puna caparam brahmana yasmim samaye byapadapariyutthitena
cetasa  viharati  byapadaparetena  uppannassa  ca  byapadassa
nissaranam  yathabhutam  nappajanati  na  passati attatthampi tasmim samaye
yathabhutam  nappajanati  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi
tasmim  samaye  yathabhutam nappajanati na passati digharattam sajjhayakatapi
manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [606]  Seyyathapi  brahmana  udapatto  aggina  santatto
ukkutthito 1- usmadakajato 2- tattha cakkhuma puriso sakam mukhanimittam
paccavekkhamano  yathabhutam  nappajaneyya  na  passeyya . evameva
kho  brahmana  yasmim  samaye  byapadapariyutthitena  cetasa viharati
byapadaparetena  uppannassa  ca  byapadassa  nissaranam  yathabhutam
nappajanati  na  passati  attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
nappajanati   na  passati  paratthampi  tasmim  samaye  .pe.
Ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  nappajanati na passati digharattam
sajjhayakatapi manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [607]  Puna  caparam brahmana yasmim samaye thinamiddhapariyutthitena
cetasa  viharati  thinamiddhaparetena  uppannassa ca thinamiddhassa nissaranam
yathabhutam  nappajanati  na  passati  attatthampi tasmim samaye yathabhutam
nappajanati  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmim
@Footnote: 1 Ma. pakkuthito. Yu. ukkatthito. 2 Ma. Yu. usmudakajato.
Samaye  yathabhutam  nappajanati  na  passati  digharattam  sajjhayakatapi
manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [608]  Seyyathapi  brahmana udapatto sevalapanakapariyonaddho
tattha  cakkhuma  puriso  sakam  mukhanimittam  paccavekkhamano  yathabhutam
nappajaneyya  na passeyya . evameva kho brahmana yasmim samaye
thinamiddhapariyutthitena  cetasa  viharati  thinamiddhaparetena  uppannassa
ca  thinamiddhassa  nissaranam  yathabhutam  nappajanati  na  passati
attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  nappajanati  na  passati
paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  nappajanati
na  passati  digharattam  sajjhayakatapi  manta  nappatibhanti  pageva
asajjhayakata.
   [609] Puna caparam brahmana yasmim samaye uddhaccakukkuccapariyutthitena
cetasa  viharati  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca  uddhacca-
kukkuccassa  nissaranam  yathabhutam  nappajanati  na  passati attatthampi
tasmim  samaye  yathabhutam  nappajanati  na  passati  paratthampi .pe.
Ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  nappajanati na passati digharattam
sajjhayakatapi manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [610] Seyyathapi brahmana udapatto vaterito calito bhango 1-
umijato  tattha  cakkhuma  puriso  sakam  mukhanimittam  paccavekkhamano
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhanto.
Yathabhutam  nappajaneyya  na  passeyya  .  evameva kho brahmana
yasmim  samaye  uddhaccakukkuccapariyutthitena  cetasa  viharati  uddhacca-
kukkuccaparetena   uppannassa   ca  uddhaccakukkuccassa  nissaranam
yathabhutam  nappajanati  na  passati  attatthampi tasmim samaye yathabhutam
nappajanati  na  passati  paratthampi  .pe. ubhayatthampi tasmim samaye
yathabhutam  nappajanati  na  passati  digharattam  sajjhayakatapi  manta
nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [611]  Puna caparam brahmana yasmim samaye vicikicchapariyutthitena
cetasa  viharati  vicikicchaparetena uppannaya ca vicikicchaya nissaranam
yathabhutam  nappajanati  na  passati  attatthampi tasmim samaye yathabhutam
nappajanati  na  passati  paratthampi  .pe.  ubhayatthampi  tasmim
samaye  yathabhutam  nappajanati  na  passati  digharattam  sajjhayakatapi
manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [612] Seyyathapi brahmana udapatto avilo lulito kalalibhuto
andhakare  nikkhitto  tattha  cakkhuma  puriso  sakam  mukhanimittam
paccavekkhamano  yathabhutam  nappajaneyya  na  passeyya . evameva
kho  brahmana  yasmim  samaye  vicikicchapariyutthitena  cetasa viharati
vicikicchaparetena  uppannaya  ca  vicikicchaya  nissaranam  yathabhutam
nappajanati  na  passati  attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
nappajanati  na  passati  paratthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
Nappajanati  na  passati  ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
nappajanati   na   passati   digharattam   sajjhayakatapi  manta
nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [613] Ayam kho brahmana hetu ayam paccayo yenekada digharattam
sajjhayakatapi manta nappatibhanti pageva asajjhayakata.
   [614]  Yasminca kho brahmana samaye na kamaragapariyutthitena
cetasa  viharati  na  kamaragaparetena  uppannassa  ca kamaragassa
nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati  attatthampi  tasmim  samaye
yathabhutam  pajanati  passati  paratthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
pajanati  passati  ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati
passati   digharattam   asajjhayakatapi   manta  patibhanti  pageva
sajjhayakata.
   [615]  Seyyathapi brahmana udapatto asamsattho lakhaya va
haliddiya  va  niliya  va  manjitthaya va tattha cakkhuma puriso
sakam  mukhanimittam  paccavekkhamano  yathabhutam  pajaneyya  passeyya .
Evameva  kho  brahmana  yasmim  samaye  na  kamaragapariyutthitena
cetasa  viharati  na  kamaragaparetena  uppannassa  ca kamaragassa
nissaranam yathabhutam pajanati passati .pe.
   [616] Puna caparam brahmana yasmim samaye na byapadapariyutthitena
cetasa    viharati    na   byapadaparetena   uppannassa
Ca  byapadassa  nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati  attatthampi
tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati  passati paratthampi . ubhayatthampi
.pe. Digharattam asajjhayakatapi manta patibhanti pageva sajjhayakata.
   [617]  Seyyathapi  brahmana udapatto na aggina santatto
na  ukkutthito  na  usmadakajato  tattha  cakkhuma  puriso  sakam
mukhanimittam  paccavekkhamano yathabhutam pajaneyya passeyya . evameva
kho  brahmana  yasmim samaye na byapadapariyutthitena cetasa viharati
na  byapadaparetena  uppannassa  ca  byapadassa nissaranam yathabhutam
pajanati  passati  attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati
passati  paratthampi  .  ubhayatthampi  .pe.  digharattam  asajjhayakatapi
manta patibhanti pageva sajjhayakata.
   [618] Puna caparam brahmana yasmim samaye na thinamiddhapariyutthitena
cetasa  viharati  na  thinamiddhaparetena  uppannassa  ca  thinamiddhassa
nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati  attatthampi  tasmim  samaye
yathabhutam  pajanati  passati  paratthampi . ubhayatthampi .pe. digharattam
asajjhayakatapi manta patibhanti pageva sajjhayakata
   [619] Seyyathapi brahmana udapatto na sevalapanakapariyonaddho
tattha   cakkhuma   puriso   sakam   mukhanimittam  paccavekkhamano
Yathabhutam  pajaneyya  passeyya  .  evameva  kho brahmana yasmim
samaye  na  thinamiddhapariyutthitena  cetasa  viharati na thinamiddhaparetena
uppannassa  ca  thinamiddhassa  nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati
attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati  passati paratthampi .
Ubhayatthampi  .pe.  digharattam  asajjhayakatapi  manta  patibhanti
pageva sajjhayakata.
   [620]  Puna caparam brahmana yasmim samaye na uddhaccakukkucca-
pariyutthitena  cetasa  viharati  na uddhaccakukkuccaparetena uppannassa
ca   uddhaccakukkuccassa   nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati
attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati  passati paratthampi .
Ubhayatthampi  .pe.  digharattam  asajjhayakatapi  manta  patibhanti
pageva sajjhayakata.
   [621] Seyyathapi brahmana udapatto na vaterito na calito
na  bhango  na  umijato  tattha  cakkhuma  puriso  sakam mukhanimittam
paccavekkhamano  yathabhutam  pajaneyya  passeyya  .  evameva kho
brahmana  yasmim  samaye  na  uddhaccakukkuccapariyutthitena  cetasa
viharati  na  uddhaccakukkuccaparetena  uppannassa  ca uddhaccakukkuccassa
nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati  attatthampi  tasmim  samaye
yathabhutam  pajanati  passati  paratthampi  .  ubhayatthampi  .pe.
Digharattam asajjhayakatapi manta patibhanti pageva sajjhayakata.
   [622] Puna caparam brahmana yasmim samaye na vicikicchapariyutthitena
cetasa  viharati  na  vicikicchaparetena  uppannaya  ca  vicikicchaya
nissaranam  yathabhutam  pajanati  passati  attatthampi  tasmim  samaye
yathabhutam  pajanati  passati  paratthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
pajanati  passati  ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati
passati .pe.
   [623]  Seyyathapi  brahmana  udapatto  accho  vippasanno
anavilo  aloke  nikkhitto  tattha cakkhuma puriso sakam mukhanimittam
paccavekkhamano  yathabhutam  pajaneyya  passeyya  .  evameva
kho  brahmana  yasmim  samaye  na  vicikicchapariyutthitena  cetasa
viharati  na  vicikicchaparetena  uppannaya  ca  vicikicchaya  nissaranam
yathabhutam  pajanati  passati  attatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam
pajanati  passati  paratthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati
passati  ubhayatthampi  tasmim  samaye  yathabhutam  pajanati  passati
digharattam asajjhayakatapi manta patibhanti pageva sajjhayakata.
   [624]  Ayam  kho  brahmana  hetu ayam paccayo yenekada
digharattam asajjhayakatapi manta patibhanti pageva sajjhayakata.
   [625]  Sattimepi  brahmana  bojjhanga anavarana anivarana
cetaso  anupakkilesa  bhavita  bahulikata  vijjavimuttiphalasacchikiriyaya
samvattanti  .  katame  satta  .  satisambojjhango  kho  brahmana
Anavarano  anivarano  cetaso  anupakkileso  bhavito  bahulikato
vijjavimuttiphalasacchikiriyaya   samvattati  .pe.  upekkhasambojjhango
kho  brahmana  anavarano  anivarano cetaso anupakkileso bhavito
bahulikato  vijjavimuttiphalasacchikiriyaya  samvattati . ime kho brahmana
satta  bojjhanga anavarana anivarana cetaso anupakkilesa bhavita
bahulikata vijjavimuttiphalasacchikiriyaya samvattantiti.
   [626]  Evam vutte sagaravo brahmano bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama  .pe.  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 166-175. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=601&items=26&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=601&items=26&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=601&items=26&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=601&items=26&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=601              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5303              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5303              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :