ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
            Samagamasuttam
   [51]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava sakkesu viharati
samagame  .  tena kho pana samayena nigantho nataputto pavayam
adhuna  kalakato  hoti  .  tassa  kalakiriyaya  bhinna  nigantha
dvelhakajata  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna  annamannam
mukhasattihi  vitudanta  viharanti  na  tvam  imam  dhammavinayam ajanasi
aham  imam  dhammavinayam  ajanami kim tvam imam dhammavinayam ajanissasi
micchapatipanno   tvamasi   ahamasmi   sammapatipanno   sahitamme
asahitante  pure  vacaniyam  paccha  avaca paccha vacaniyam pure avaca
adhicinnam  te  viparavattam  aropito  te  vado niggahitopi cara
vadappamokkhaya nibbedhehi va sace pahositi . te 1- annamannam
kalaham karimsu . vadhoyeveko manne niganthesu nataputtiyesu vattati.
Yepi  niganthassa  nataputtassa  savaka  gihi odatavasana . tepi
niganthesu   nataputtiyesu  nibbindarupa  virattarupa  pativanarupa
yathatam durakkhate dhammavinaye duppavedite aniyyanike anupasamasamvattanike
asammasambuddhappavedite bhinnathupe appatisarane.
   [52]  Atha  kho  cundo  samanuddeso pavayam vassam vuttho
yena  samagamo  yenayasma  anando  tenupasankami upasankamitva
ayasmantam  anandam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam
@Footnote: 1 yebhuyyena potthakesu te ... karimsuti natthi.
Nisinno  kho  cundo  samanuddeso  ayasmantam  anandam etadavoca
nigantho  bhante  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa
kalakiriyaya  bhinna  nigantha  dvelhakajata  .pe.  bhinnathupe
appatisaraneti  .  evam vutte ayasma anando cundam samanuddesam
etadavoca  atthi  kho  idam  avuso  cunda  kathapabhatam  bhagavantam
dassanaya  ayamavuso  cunda  yena  bhagava  tenupasankamissama
upasankamitva  etamattham  bhagavato arocessamati . evam bhanteti
kho cundo samanuddeso ayasmato anandassa paccassosi.
   [53] Atha kho ayasma ca anando cundo ca samanuddeso
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinno  kho ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  ayam  bhante  cundo  samanuddeso  evamaha
nigantho  bhante  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa
kalakiriyaya  bhinna  nigantha  dvelhakajata bhandanajata kalahajata
vivadapanna  annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti  na  tvam
imam  dhammavinayam  ajanasi  aham  imam  dhammavinayam ajanami .pe.
Bhinnathupe  appatisaraneti  tassa  mayham  bhante  evam  hoti  ma
heva  bhagavato  accayena  sanghe vivado uppajji svassa vivado
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya
dukkhaya devamanussananti.
   [54]  Tam kim mannasi ananda ye vo maya dhamma abhinna
desita  seyyathidam  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani satta bojjhanga
ariyo  atthangiko  maggo passasi no tvam ananda imesu dhammesu
dvepi bhikkhu nanavadeti . ye no 1- bhante dhamma bhagavata abhinna
desita  seyyathidam  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana
cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani satta bojjhanga
ariyo atthangiko maggo naham passami imesu dhammesu dvepi bhikkhu
nanavade santi 2- ca kho bhante puggala bhagavantam patissayamanarupa
viharanti te bhagavato accayena sanghe vivadam janeyyum ajjhajive va
adhipatimokkhe  va  svassa  vivado  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussananti .
Appamattako yo 3- ananda vivado yadidam ajjhajive va adhipatimokkhe
va  magge  vapi  ananda  patipadaya  va  sanghe  vivado
uppajjamano uppajjeyya svassa vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussananti.
   [55]  Chayimani  ananda  vivadamulani  katamani cha idhananda
bhikkhu  kodhano  hoti  upanahi . yo so ananda bhikkhu kodhano
hoti  upanahi  so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi
agaravo  viharati  appatisso  sanghepi  agaravo viharati appatisso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. me . 2 Ma. Yu. ye ca kho . 3 Ma. Yu. so.
Sikkhayapi  na  paripurakari  hoti . yo so ananda bhikkhu satthari
agaravo  viharati  appatisso dhamme ... sanghepi agaravo viharati
appatisso  sikkhayapi  na  paripurakari so sanghe vivadam janeti .
Yo  hoti  vivado  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam  .  evarupance tumhe
ananda  vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  samanupasseyyatha
tatra  tumhe  ananda  tasseva  papakassa  vivadamulassa  pahanaya
vayameyyatha  evarupance  tumhe  ananda  vivadamulam  ajjhattam
va  bahiddha  va  na  samanupasseyyatha  tatra  tumhe  ananda
tasseva  papakassa  vivadamulassa  ayatim  anavassavaya patipajjeyyatha
evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti  evametassa
papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   [56] Puna caparam ananda bhikkhu makkhi hoti palasi ... Issuki
hoti macchari ... Satho hoti mayavi ... Papiccho hoti micchaditthi ...
Sanditthiparamasi  hoti  adhanagahi  duppatinissaggi  .  yo  so
ananda  bhikkhu  sanditthiparamasi  hoti  adhanagahi  duppatinissaggi
so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati
appatisso  sanghepi  agaravo  viharati  appatisso  sikkhayapi  na
paripurakari  hoti  .  yo  so  ananda  bhikkhu satthari agaravo
viharati appatisso dhamme ... sanghe ... Sikkhaya na paripurakari hoti
So sanghe vivadam janeti. Yo hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam .
Evarupance  tumhe  ananda  vivadamulam  ajjhattam va bahiddha va
samanupasseyyatha  tatra tumhe ananda tasseva papakassa vivadamulassa
pahanaya   vayameyyatha   .  evarupance  tumhe  ananda
vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  na  samanupasseyyatha tatra
tumhe  ananda  tasseva  papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya
patipajjeyyatha  evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti
evametassa  papakassa  vivadamulassa  ayatim  anavassavo  hoti .
Imani kho ananda cha vivadamulani.
   [57]  Cattarimani  ananda  adhikaranani  katamani  cattari
vivadadhikaranam   anuvadadhikaranam   apattadhikaranam   kiccadhikaranam
imani  kho  ananda  cattari  adhikaranani  .  satta kho panime
ananda   adhikaranasamatha   uppannuppannanam  adhikarananam  samathaya
vupasamaya  sammukhavinayo  databbo  sativinayo  databbo amulhavinayo
databbo   patinnatakaranam   1-   yebhuyyasika   tassapapiyasika
tinavattharako.
   [58]  Kathancananda  sammukhavinayo  hoti  . idhananda bhikkhu
vivadanti dhammoti va adhammoti va vinayoti va avinayoti va. Teheva
ananda  bhikkhuhi  sabbeheva samaggehi [2]- sannipatitva dhammanetti
@Footnote: 1 Ma. Yu. patinnaya karetabbam . 2 Ma. Yu. sannipatitabbam.
Samanumajjitabba  dhammanettim  samanumajjitva  yatha  tattha  sameti
tatha  tam  adhikaranam vupasametabbam . evam kho ananda sammukhavinayo
hoti  .  evanca  panidhekaccanam  adhikarananam  vupasamo hoti yadidam
sammukhavinayena.
   [59] Kathancananda yebhuyyasika hoti . te pana 1- ananda
bhikkhu  na  sakkonti tam adhikaranam tasmim avase vupasametum . tehi
ananda  bhikkhuhi  yasmim  avase  bahutara  bhikkhu  so  avaso
gantabbo  .  tattha  sabbeheva  samaggehi sannipatitabbam sannipatitva
dhammanetti  samanumajjitabba  dhammanettim  samanumajjitva  yatha  tattha
sameti  tatha  tam  adhikaranam  vupasametabbam  .  evam  kho ananda
yebhuyyasika  hoti  .  evanca  panidhekaccanam  adhikarananam vupasamo
hoti yadidam yebhuyyasikaya.
   [60]  Kathancananda  sativinayo hoti . idhananda bhikkhu bhikkhum
evarupaya garukaya apattiya codenti parajikena va parajikasamantena
va  saratayasma  evarupam  2-  garukam  apattim  apajjita
parajikam  va parajikasamantam vati . so evamaha na kho aham
avuso  sarami  evarupam  garukam  apattim apajjita parajikam va
parajikasamantam vati . tassa kho evam ananda bhikkhuno sativinayo
databbo . evam ananda sativinayo hoti . evanca panidhekaccanam
adhikarananam vupasamo hoti yadidam sativinayena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ce . 2 annesu potthakesu idisatthane evarupim iti dissati.
@sabbatthapi evam natabbam.
   [61] Kathancananda amulhavinayo hoti . idhananda bhikkhu bhikkhum
evarupaya garukaya apattiya codenti parajikena va parajikasamantena
va   saratayasma   evarupam   garukam   apattim   apajjita
parajikam  va parajikasamantam vati . so evamaha na kho aham
avuso  sarami  evarupam  garukam  apattim apajjita parajikam va
parajikasamantam  vati  .  tamenam  so  nibbedhentam  ativetheti
inghayasma  sadhukameva  janahi  yadi sarasi evarupam garukam apattim
apajjita  parajikam  va  parajikasamantam vati . so evamaha
aham  kho  avuso  ummadam  papunim  cetaso vipariyesam tena me
ummattakena  bahum  assamanakam  ajjhacinnam  bhasitaparikantam  naham
tam  sarami  mulhena me etam katanti . tassa kho evam ananda
bhikkhuno  amulhavinayo  databbo  . evam kho ananda amulhavinayo
hoti  .  evanca  panidhekaccanam  adhikarananam  vupasamo hoti yadidam
amulhavinayena.
   [62]  Kathancananda  patinnatakaranam  hoti  . idhananda bhikkhu
cudito va 1- acudito va apattim sarati vivarati uttanikaroti .
Tena  ananda  bhikkhuna  vuddhataro bhikkhu upasankamitva ekamsam civaram
katva  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  itthannamam  apattim  apanno
tam  patidesemiti  .  so  evamaha  passasiti  .  passamiti .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. codito va acodito.
Ayatim  samvaram  apajjeyyasiti  .  samvaram  apajjissamiti . evam
kho  ananda  patinnatakaranam  hoti  .  evanca  panidhekaccanam
adhikarananam vupasamo hoti yadidam patinnatakaranena.
   [63]  Kathancananda  tassapapiyasika hoti . idhananda bhikkhu
bhikkhum  evarupaya  garukaya  apattiya  codenti  parajikena va
parajikasamantena  va  saratayasma  evarupam  garukam  apattim
apajjita  parajikam  va  parajikasamantam vati . so evamaha
na  kho  aham  avuso  sarami  evarupam garukam apattim apajjita
parajikam  va  parajikasamantam  vati  . tamenam so nibbethentam
ativetheti  inghayasma  sadhukameva  janahi  yadi  sarasi  evarupam
garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam vati .
So  evamaha  na kho aham avuso sarami evarupam garukam apattim
apajjita  parajikam  va parajikasamantam va sarami ca kho aham
avuso  evarupam  appamattikam  apattim  apajjitati . tamenam so
nibbethentam  ativetheti  inghayasma  sadhukameva janahi yadi sarasi
evarupam  garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam
vati.
   {63.1}  So  evamaha imam hi namaham avuso appamattikam
apattim  apajjitva  aputtho  patijanissami  kimpanaham  evarupam
garukam  apattim  apajjitva  parajikam  va  parajikasamantam  va
puttho  na  patijanissamiti  .  so  evamaha  imanca nama tvam
Avuso  appamattikam  apattim  apajjitva  aputtho na patijanissasi
kim  pana  tvam  evarupam  garukam  apattim apajjitva parajikam va
parajikasamantam  va  aputtho  patijanissasi  inghayasma sadhukameva
janahi  yadi sarasi evarupam garukam apattim apajjita parajikam va
parajikasamantam  vati  .  so evamaha sarami kho aham avuso
evarupam garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam va
dava me etam vuttam rava me etam vuttam nahantam sarami evarupam
garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam vati .
Evam  kho  ananda  tassapapiyasika hoti . evanca panidhekaccanam
adhikarananam vupasamo hoti yadidam tassapapiyasikaya.
   [64]  Kathancananda  tinavattharako  hoti . idhananda bhikkhunam
bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  hoti  bhasitaparikantam  tehananda  bhikkhuhi  sabbeheva
samaggehi   sannipatitabbam   sannipatitva  ekatopakkhikanam  bhikkhunam
byattena bhikkhuna utthayasana ekamsam civaram katva anjalimpanametva
sangho  napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  idhamhakam  1-
bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  bhasita  parikantam  yadi  sanghassa  pattakallam  aham  ya
ceva  imesam  ayasmantanam  apatti  ya  ca  attano  apatti
imesanceva  ayasmantanam  atthaya  attano ca atthaya sanghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamhakam.
Tinavattharakena   deseyyam   thapetva   thullavajjam   thapetva
gihipatisamyuttanti  .  athaparesam  ekatopakkhikanam  bhikkhunam  byattena
bhikkhuna  utthayasana  ekamsam  civaram  katva  anjalimpanametva
sangho  napetabbo  sunatu  me  bhante  sangho  idhamhakam
bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  bhasita  parikantam  yadi  sanghassa  pattakallam  aham  ya
ceva  imesam  ayasmantanam  apatti  ya  ca  attano  apatti
imesanceva  ayasmantanam  atthaya  attano ca atthaya sanghamajjhe
tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti.
Evam   kho   ananda   tinavattharako  hoti  .  evanca
panidhekaccanam adhikarananam vupasamo hoti yadidam tinavattharakena.
   [65]  Chayime  ananda dhamma saraniya piyakarana garukarana
sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya  samvattanti katame cha
idhananda  bhikkhuno  mettam  kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu
avi   ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  saraniyo  piyakarano
garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {65.1} Puna caparam ananda bhikkhuno mettam vacikammam paccupatthitam
hoti .pe. ekibhavaya samvattati . puna caparam ananda bhikkhuno mettam
manokammam  paccupatthitam  hoti  sabrahmacarisu  avi  ceva  raho ca
ayampi  dhammo  saraniyo  piyakarano garukarano sangahaya avivadaya
Samaggiya  ekibhavaya  samvattati  . puna caparam ananda bhikkhu ye
te  labha  dhammika  dhammaladdha  antamaso  pattapariyapannamattampi
tatharupehi  labhehi  appativibhattabhogi  hoti silavantehi sabrahmacarihi
sadharanabhogi  ayampi  dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano
sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {65.2} Puna caparam ananda bhikkhu yani tani silani akkhandani
acchiddani   asabalani   akammasani  bhujjissani  vinnupasatthani
aparamatthani  samadhisamvattanikani  tatharupesu  silesu  silasamannagato
viharati  sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo
piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya
samvattati.
   {65.3} Puna caparam ananda bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika
niyyati   takkarassa   sammadukkhakkhayaya   tatharupaya   ditthiya
ditthisamannagato  viharati  sabrahmacarihi  avi ceva raho ca ayampi
dhammo  saraniyo  piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya
samaggiya ekibhavaya samvattati . ime kho ananda cha saraniya
dhamma  piyakarana  garukarana  sangahaya  avivadaya  samaggiya
ekibhavaya samvattanti.
   [66] Ime ce tumhe ananda cha saraniye dhamme samadaya
samvatteyyatha  passatha  no  tumhe  ananda  tam vacanapatham anum va
thulam  va  yam  tumhe  nadhivaseyyathati . no hetam bhante .
Tasmatihananda ime cha saraniye dhamme samadaya samvatteyyatha 1-
tam vo bhavissati digharattam hitaya sukhayati.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anando  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Samagamasuttam nitthitam catuttham.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattatha.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 49-60. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=51&items=16&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=51&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=51&items=16&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=51&items=16&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=51              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=536              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=536              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :