ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ วินย. ปริวาโร
   [๘๙๐]  กติ  สมถา  วิวาทาธิกรณสฺส สาธารณา กติ สมถา
วิวาทาธิกรณสฺส  อสาธารณา  ฯ  กติ  สมถา  อนุวาทาธิกรณสฺส
สาธารณา  กติ  สมถา  อนุวาทาธิกรณสฺส  อสาธารณา  ฯ  กติ
สมถา  อาปตฺตาธิกรณสฺส  สาธารณา  กติ  สมถา อาปตฺตาธิกรณสฺส
อสาธารณา  ฯ  กติ  สมถา  กิจฺจาธิกรณสฺส  สาธารณา  กติ
สมถา  กิจฺจาธิกรณสฺส  อสาธารณา ฯ เทฺว สมถา วิวาทาธิกรณสฺส
สาธารณา สมฺมุขาวินโย เยภุยฺยสิกา ฯ
   {๘๙๐.๑}  ปญฺจ สมถา วิวาทาธิกรณสฺส อสาธารณา สติวินโย
อมูฬฺหวินโย   ปฏิญฺาตกรณํ   ตสฺสปาปิยสิกา  ติณวตฺถารโก  ฯ
จตฺตาโร  สมถา อนุวาทาธิกรณสฺส สาธารณา สมฺมุขาวินโย สติวินโย
อมูฬฺหวินโย  ตสฺสปาปิยสิกา  ฯ  ตโย  สมถา  อนุวาทาธิกรณสฺส
อสาธารณา   เยภุยฺยสิยา   ปฏิญฺาตกรณํ   ติณวตฺถารโก   ฯ
ตโย   สมถา   อาปตฺตาธิกรณสฺส   สาธารณา   สมฺมุขาวินโย
ปฏิญฺาตกรณํ    ติณวตฺถารโก    ฯ   จตฺตาโร   สมถา
อาปตฺตาธิกรณสฺส  อสาธารณา  เยภุยฺยสิกา  สติวินโย  อมูฬฺหวินโย
ตสฺสปาปิยสิกา  ฯ  เอโก  สมโถ  กิจฺจาธิกรณสฺส  สาธารโณ
สมฺมุขาวินโย  ฯ  ฉ สมถา กิจฺจาธิกรณสฺส อสาธารณา เยภุยฺยสิกา
สติวินโย    อมูฬฺหวินโย    ปฏิญฺาตกรณํ    ตสฺสปาปิยสิกา
ติณวตฺถารโก ฯ
            สาธารณวารํ นิฏฺิตํ สตฺตมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๘ หน้าที่ ๒๖๓-๒๖๔. http://www.84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=8&item=890&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=8&item=890&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=890&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=890&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=890              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :