ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
            การค้นหาคำว่า “ บวช ”             ผลการค้นหาพบ  3  ตำแหน่ง ดังนี้ :-

แสดงผลการค้น ลำดับที่  1 / 3
ถือบวช ถือการเว้นต่างๆ ตามข้อกำหนดทางศาสนา

แสดงผลการค้น ลำดับที่  2 / 3
บวช การเว้นทั่ว คือเว้นความชั่วทุกอย่าง
       (ออกมาจากคำว่า ป + วช) หมายถึงการถือเพศเป็นนักพรตทั่วไป;
       บวชพระ คือ บวชเป็นภิกษุ เรียกว่า อุปสมบท,
       บวชเณร คือ บวชเป็นสามเณร เรียกว่า บรรพชา

แสดงผลการค้น ลำดับที่  3 / 3
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ เหตุที่จะทำให้ผู้บวชในธรรมวินัยนี้ ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ไม่ยั่งยืน
       มี ๔ อย่าง คือ
           ๑. อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้
           ๒. เห็นแก่ปากแก่ท้อง
           ๓. ฝันใฝ่ทะยานอยากได้กามคุณ
           ๕. รักผู้หญิง


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=บวช
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BA%C7%AA


บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com