ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญสนทนาธรรม

1. หัวข้อกระทู้ : ช่วยอธิบายให้เห็นถึงภัยของวัฏฏสงสารด้วยค่ะ [วันรัฐธรรมนูญ 54 23:28:12]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     1.1 สามัญญผลสูตร [เริ่มที่#233]
     1.2 พรหมชาลสูตร [เริ่มที่#250]
2. หัวข้อกระทู้ : นี่คือรูปพระอะไรคะ [5 ม.ค. 55 14:51:31]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     2.1 พรหมชาลสูตร (ต่อ) [เริ่มที่#32]
     2.2 อัมพัฏฐสูตร [เริ่มที่#49]
     2.3 โสณทัณฑสูตร [เริ่มที่#92]
     2.4 กูฏทันตสูตร [เริ่มที่#192]
     2.5 มหาลิสูตร [เริ่มที่#215]
     2.6 ชาลิยสูตร [เริ่มที่#319]
     2.7 มหาสีหนาทสูตร [เริ่มที่#349]
           2.a1 จูฬสัจจกสูตร [เริ่มที่#158]
3. หัวข้อกระทู้ : ขอถามค่ะว่า พระสูตรไหนแสดงถึงการบรรลุพระอรหัตของท่านพระสารีบุตร [21 ก.พ. 55 16:28:37]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     3.1 โปฏฐปาทสูตร [เริ่มที่#29]
     3.2 สุภสูตร [เริ่มที่#69]
     3.3 เกวัฏฏสูตร [เริ่มที่#76]
     3.4 โลหิจจสูตร [เริ่มที่#108]
     3.5 เตวิชชสูตร [เริ่มที่#130]
     3.6 มหาปทานสูตร [เริ่มที่#211]
     3.7 มหานิทานสูตร [เริ่มที่#262]
           3.a1 สัปปุริสสูตร [เริ่มที่#160]
           3.a2 อุทยชาดก [เริ่มที่#160]
4. หัวข้อกระทู้ : พระอานนท์บรรลุเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร? [21 มี.ค. 55 00:06:18]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     4.1 มหานิทานสูตร (ต่อ) [เริ่มที่#29]
     4.2 มหาปรินิพพานสูตร [เริ่มที่#165]
5. หัวข้อกระทู้ : ข้อความนี้เป็นพุทธภาษิตหรือไม่? [21 มี.ค. 55 00:10:50]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     5.1 มหาปรินิพพานสูตร (ต่อ) [เริ่มที่#15]
     5.2 มหาสุทัสสนสูตร [เริ่มที่#61]
     5.3 ชนวสภสูตร [เริ่มที่#80]
     5.4 มหาโควินทสูตร [เริ่มที่#188]
     5.5 มหาสมัยสูตร [เริ่มที่#247]
     5.6 สักกปัญหสูตร [เริ่มที่#289]
           5.a1 คังคมาลชาดก [เริ่มที่#154]
6. หัวข้อกระทู้ : วันพระมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ [4 พ.ค. 55 00:22:44]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     6.1 สักกปัญหสูตร (ต่อ) [เริ่มที่#6]
     6.2 มหาสติปัฏฐานสูตร [เริ่มที่#46]
     6.3 ปายาสิราชัญญสูตร [เริ่มที่#218]
7. หัวข้อกระทู้ : ดูกรกัสสป ก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไร จึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ... [17 พ.ค. 55 12:56:34]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     7.1 ปาฏิกสูตร [เริ่มที่#16]
     7.2 อุทุมพริกสูตร [เริ่มที่#128]
     7.3 จักกวัตติสูตร [เริ่มที่#173]
     7.4 อัคคัญญสูตร [เริ่มที่#219]
8. หัวข้อกระทู้ : เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2555 อันเป็นวันครบ 2,600 ปีที่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ [วันวิสาขบูชา 55 00:02:39]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     8.1 สัมปสาทนียสูตร [เริ่มที่#9]
     8.2 ปาสาทิกสูตร [เริ่มที่#22]
     8.3 ลักขณสูตร [เริ่มที่#106]
9. หัวข้อกระทู้ : สีหสูตร พระตถาคตทรงแสดงธรรมโดยเคารพ [3 ก.ค. 55 00:09:52]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     9.1 สิงคาลกสูตร [เริ่มที่#5]
     9.2 อาฏานาฏิยสูตร [เริ่มที่#54]
     9.3 สังคีติสูตร [เริ่มที่#106]
10. หัวข้อกระทู้ : ราชสูตร ... ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น ฯ [26 ก.ค. 55 00:14:48]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     10.1 ทสุตตรสูตร
11. หัวข้อกระทู้ : มรณัสสติสูตร ... เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ไม่ประมาท จักเจริญมรณัสสติ ฯลฯ ... [25 ส.ค. 55 00:01:32]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     11.1 มูลปริยายสูตร [เริ่มที่#5]
     11.2 สัพพาสวสังวรสูตร [เริ่มที่#69]
     11.3 ธรรมทายาทสูตร [เริ่มที่#107]
     11.4 ภยเภรวสูตร [เริ่มที่#148]
     11.5 อนังคณสูตร [เริ่มที่#192]
12. หัวข้อกระทู้ : กิมมิลสูตร : อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว [11 มกราคม 2556 เวลา 00:00 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     12.1 อากังเขยยสูตร [เริ่มที่#14-1]  BLOG 
     12.2 วัตถูปมสูตร [เริ่มที่#14-10]  BLOG 
     12.3 สัลเลขสูตร [เริ่มที่#14-34]  BLOG 
     12.4 สัมมาทิฏฐิสูตร [เริ่มที่#14-45]  BLOG 
     12.5 สติปัฏฐานสูตร [เริ่มที่#14-56]  BLOG 
     12.6 จูฬสีหนาทสูตร [เริ่มที่#14-63]  BLOG 
13. หัวข้อกระทู้ : ทุกถาสูตร : ถ้อยคำของบุคคล ๕ จำพวกย่อมเป็นถ้อยคำชั่ว เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคล [26 มกราคม 2556 เวลา 15:00 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     13.1 มหาสีหนาทสูตร [เริ่มที่#6-1]  BLOG 
     13.2 มหาทุกขักขันธสูตร [เริ่มที่#6-25]  BLOG 
     13.3 จูฬทุกขักขันธสูตร [เริ่มที่#6-33]  BLOG 
     13.4 อนุมานสูตร [เริ่มที่#6-50]  BLOG 
     13.5 เจโตขีลสูตร [เริ่มที่#6-57]  BLOG 
     13.6 วนปัตถสูตร [เริ่มที่#6-64]  BLOG 
     13.7 มธุปิณฑิกสูตร [เริ่มที่#6-73]  BLOG 
     13.8 เทวธาวิตักกสูตร [เริ่มที่#6-100]  BLOG 
     13.9 วิตักกสัณฐานสูตร [เริ่มที่#6-112]  BLOG 
14. หัวข้อกระทู้ : ภิกขุสูตร : ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๓ จำพวกเป็นไฉน [2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 23:59 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     14.1 กกจูปมสูตร [เริ่มที่#4-1]  BLOG 
     14.2 อลคัททูปมสูตร [เริ่มที่#4-21]  BLOG 
     14.3 วัมมิกสูตร [เริ่มที่#4-45]  BLOG 
     14.4 รถวินีตสูตร [เริ่มที่#4-54]  BLOG 
     14.5 นิวาปสูตร [เริ่มที่#4-70]  BLOG 
     14.6 ปาสราสิสูตร [เริ่มที่#4-83]  BLOG 
15. หัวข้อกระทู้ : สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๒ : ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม ... [13 เมษายน 2556 เวลา 00:00 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     15.1 จูฬหัตถิปโทปมสูตร [เริ่มที่#9-1]  BLOG 
     15.2 มหาหัตถิปโทปมสูตร [เริ่มที่#9-23]  BLOG 
     15.3 มหาสาโรปมสูตร [เริ่มที่#9-50]  BLOG 
     15.4 จูฬสาโรปมสูตร [เริ่มที่#9-65]  BLOG 
16. หัวข้อกระทู้ : อปัณณกสูตร : เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาที่ชอบใจ พึงสมาทานอปัณณกธรรมนี้แล้วประพฤติ [3 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:00 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     16.1 จูฬโคสิงคสาลสูตร [เริ่มที่#9-1]  BLOG 
     16.2 มหาโคสิงคสาลสูตร [เริ่มที่#9-25]  BLOG 
     16.3 มหาโคปาลสูตร [เริ่มที่#9-43]  BLOG 
     16.4 จูฬโคปาลสูตร [เริ่มที่#9-62]  BLOG 
     16.5 จูฬสัจจกสูตร [เริ่มที่#9-77]  BLOG    กระทู้ก่อนหน้า
     16.6 มหาสัจจกสูตร [เริ่มที่#9-88]  BLOG 
     16.7 จูฬตัณหาสังขยสูตร [เริ่มที่#9-100]  BLOG 
17. หัวข้อกระทู้ : อภัพพสูตร : ก็เพราะธรรม ๓ ประการนี้มีอยู่ในโลก ฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดในโลก ฯ [24 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:00 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     17.1 มหาตัณหาสังขยสูตร [เริ่มที่#3-1]  BLOG 
     17.2 มหาอัสสปุรสูตร [เริ่มที่#3-20]  BLOG 
     17.3 จูฬอัสสปุรสูตร [เริ่มที่#3-40]  BLOG 
     17.4 สาเลยยกสูตร [เริ่มที่#3-46]  BLOG 
     17.5 เวรัญชกสูตร [เริ่มที่#3-67]  BLOG 
     17.6 มหาเวทัลลสูตร [เริ่มที่#3-77]  BLOG 
     17.7 จูฬเวทัลลสูตร [เริ่มที่#3-102]  BLOG 
18. หัวข้อกระทู้ : เมฆิยสูตร : ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติที่ยังไม่แก่กล้า ๕ ประการเป็นไฉน [1 กรกฎาคม 2556 เวลา 00:05 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     18.1 จูฬธรรมสมาทานสูตร [เริ่มที่#4-1]  BLOG 
     18.2 มหาธรรมสมาทานสูตร [เริ่มที่#4-16]  BLOG 
     18.3 วีมังสกสูตร [เริ่มที่#4-30]  BLOG 
     18.4 โกสัมพิยสูตร [เริ่มที่#4-52]  BLOG 
     18.5 พรหมนิมันตนิกสูตร [เริ่มที่#4-68]  BLOG 
     18.6 มารตัชชนียสูตร [เริ่มที่#4-93]  BLOG 
19. หัวข้อกระทู้ : โทษของการดื่มสุรา [9 กันยายน 2556 เวลา 11:39 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     19.1 กันทรกสูตร [เริ่มที่#10-6]  BLOG 
     19.2 อัฏฐกนาครสูตร [เริ่มที่#10-17]  BLOG 
     19.3 เสขปฏิปทาสูตร [เริ่มที่#10-26]  BLOG 
     19.4 โปตลิยสูตร [เริ่มที่#10-39]  BLOG 
     19.5 ชีวกสูตร [เริ่มที่#10-52]  BLOG 
     19.6 อุปาลิวาทสูตร [เริ่มที่#10-65]  BLOG 
     19.7 กุกกุโรวาทสูตร [เริ่มที่#10-85]  BLOG 
     19.8 อภัยราชกุมารสูตร [เริ่มที่#10-105]  BLOG 
     19.9 พหุเวทนิยสูตร [เริ่มที่#10-115]  BLOG 
     19.10 อปัณณกสูตร [เริ่มที่#10-126]  BLOG 
20. หัวข้อกระทู้ : ชฏิลสูตร : ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ก็ศีลนั้นจะพึงรู้ได้โดยกาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย ... [9 กันยายน 2556 เวลา 12:00 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด พระสูตร
     20.1 จูฬราหุโลวาทสูตร [เริ่มที่#5-1]  BLOG 
     20.2 มหาราหุโลวาทสูตร [เริ่มที่#5-21]  BLOG 
     20.3 จูฬมาลุงโกยวาทสูตร [เริ่มที่#5-50]  BLOG 
     20.4 มหามาลุงโกฺยวาทสูตร [เริ่มที่#5-60]  BLOG 
     20.5 ภัททาลิสูตร [เริ่มที่#5-74]  BLOG 
21. หัวข้อกระทู้ : กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คำสอนเหมือนกัน [16 กันยายน 2556 เวลา 09:10 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     21.1 ลฑุกิโกปมสูตร [เริ่มที่#8-1]  BLOG 
     21.2 จาตุมสูตร [เริ่มที่#8-14]  BLOG 
     21.3 นฬกปานสูตร [เริ่มที่#8-24]  BLOG 
     21.4 โคลิสสานิสูตร [เริ่มที่#8-33]  BLOG 
     21.5 กีฏาคิริสูตร [เริ่มที่#8-43]  BLOG 
     21.6 จูฬวัจฉโคตตสูตร [เริ่มที่#8-57]  BLOG 
     21.7 อัคคิวัจฉโคตตสูตร [เริ่มที่#8-71]  BLOG 
     21.8 มหาวัจฉโคตตสูตร [เริ่มที่#8-81]  BLOG 
     21.9 ทีฆนขสูตร [เริ่มที่#8-95]  BLOG 
     21.10 มาคัณฑิยสูตร [เริ่มที่#8-110]  BLOG 
22. หัวข้อกระทู้ : กลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้ [17 กันยายน 2556 เวลา 10:58 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     22.1 สันทกสูตร [เริ่มที่#3-1]  BLOG 
     22.2 มหาสกุลุทายิสูตร [เริ่มที่#3-11]  BLOG 
     22.3 สมณมุณฑิกสูตร [เริ่มที่#3-23]  BLOG 
     22.4 จูฬสกุลุทายิสูตร [เริ่มที่#3-32]  BLOG 
     22.5 เวขณสสูตร [เริ่มที่#3-49]  BLOG 
     22.6 ฆฏิการสูตร [เริ่มที่#3-59]  BLOG 
     22.7 รัฐปาลสูตร [เริ่มที่#3-72]  BLOG 
     22.8 มฆเทวสูตร [เริ่มที่#3-93]  BLOG 
     22.9 มธุรสูตร [เริ่มที่#3-113]  BLOG 
     22.10 โพธิราชกุมารสูตร [เริ่มที่#3-120]  BLOG 
23. หัวข้อกระทู้ : การรื่นเริงของคนพาล [17 กันยายน 2556 เวลา 11:23 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๕ พระสูตร
     23.1 อังคุลิมาลสูตร [เริ่มที่#6-1]  BLOG 
     23.2 ปิยชาติกสูตร [เริ่มที่#6-13]  BLOG 
     23.3 พาหิติยสูตร [เริ่มที่#6-24]  BLOG 
     23.4 ธรรมเจติยสูตร [เริ่มที่#6-31]  BLOG 
     23.5 กรรณกัตถลสูตร [เริ่มที่#6-44]  BLOG 
     23.6 พรหมายุสูตร [เริ่มที่#6-66]  BLOG 
     23.7 เสลสูตร [เริ่มที่#6-84]  BLOG 
     23.8 อัสสลายนสูตร [เริ่มที่#6-96]  BLOG 
     23.9 โฆฏมุขสูตร [เริ่มที่#6-107]  BLOG 
     23.10 จังกีสูตร [เริ่มที่#6-117]  BLOG 
     23.11 เอสุการีสูตร [เริ่มที่#6-131]  BLOG 
     23.12 ธนัญชานิสูตร [เริ่มที่#6-141]  BLOG 
     23.13 วาเสฏฐสูตร [เริ่มที่#6-151]  BLOG 
     23.14 สุภสูตร [เริ่มที่#6-158]  BLOG 
     23.15 สคารวสูตร [เริ่มที่#6-175]  BLOG 
24. หัวข้อกระทู้ : สหายเก่าทั้งสอง ผู้มีตนอันอบรมแล้ว ทรงไว้ซึ่งสรีระมีในที่สุด ได้มาพบกัน ... [17 ธันวาคม 2556 เวลา 07:38 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     24.1 เทวทหสูตร [เริ่มที่#7-1]  BLOG 
     24.2 ปัญจัตตยสูตร [เริ่มที่#7-16]  BLOG 
     24.3 กินติสูตร [เริ่มที่#7-32]  BLOG 
     24.4 สามคามสูตร [เริ่มที่#7-42]  BLOG 
     24.5 สุนักขัตตสูตร [เริ่มที่#7-57]  BLOG 
     24.6 อาเนญชสัปปายสูตร [เริ่มที่#7-70]  BLOG 
     24.7 คณกโมคคัลลานสูตร [เริ่มที่#7-82]  BLOG 
     24.8 โคปกโมคคัลลานสูตร [เริ่มที่#7-95]  BLOG 
     24.9 มหาปุณณมสูตร [เริ่มที่#7-107]  BLOG 
     24.10 จูฬปุณณมสูตร [เริ่มที่#7-119]  BLOG 
25. หัวข้อกระทู้ : บวชนาน แต่ไม่มีความยินดีในการศึกษายิ่งๆ ขึ้นไป ... [18 มกราคม 2557 เวลา 22:19 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     25.1 อนุปทสูตร [เริ่มที่#3-1]  BLOG 
     25.2 ฉวิโสธนสูตร [เริ่มที่#3-13]  BLOG 
     25.3 สัปปุริสสูตร [เริ่มที่#3-25]  BLOG    กระทู้ก่อนหน้า
     25.4 เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร [เริ่มที่#3-31]  BLOG 
     25.5 พหุธาตุกสูตร [เริ่มที่#3-47]  BLOG 
     25.6 อิสิคิลิสูตร [เริ่มที่#3-57]  BLOG 
     25.7 มหาจัตตารีสกสูตร [เริ่มที่#3-72]  BLOG 
     25.8 อานาปานสติสูตร [เริ่มที่#3-83]  BLOG 
     25.9 กายคตาสติสูตร [เริ่มที่#3-95]  BLOG 
     25.10 สังขารูปปัตติสูตร [เริ่มที่#3-102]  BLOG 
26. หัวข้อกระทู้ : ในเวลาที่ท่านทั้งสองนั้นแยกทางกัน มหาปฐพีนี้ได้สะเทือนเลื่อนลั่น (๑) [23 กันยายน 2556 เวลา 09:25 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     26.1 จูฬสุญญตสูตร [เริ่มที่#6-1]  BLOG 
     26.2 มหาสุญญตสูตร [เริ่มที่#6-10]  BLOG 
     26.3 อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร [เริ่มที่#6-27]  BLOG 
     26.4 พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร [เริ่มที่#6-38]  BLOG 
     26.5 ทันตภูมิสูตร [เริ่มที่#6-49]  BLOG 
     26.6 ภูมิชสูตร [เริ่มที่#6-65]  BLOG 
     26.7 อนุรุทธสูตร [เริ่มที่#6-76]  BLOG 
     26.8 อุปักกิเลสสูตร [เริ่มที่#6-89]  BLOG 
     26.9 พาลบัณฑิตสูตร [เริ่มที่#6-100]  BLOG 
     26.10 เทวทูตสูตร [เริ่มที่#6-113]  BLOG 
27. หัวข้อกระทู้ : มหาปฐพีนี้แม้ไม่มีจิตใจก็ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดิน (๒) [23 กันยายน 2556 เวลา 09:26 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๒ พระสูตร
     27.1 ภัทเทกรัตตสูตร [เริ่มที่#6-1]  BLOG 
     27.2 อานันทภัทเทกรัตตสูตร [เริ่มที่#6-9]  BLOG 
     27.3 มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร [เริ่มที่#6-15]  BLOG 
     27.4 โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร [เริ่มที่#6-29]  BLOG 
     27.5 จูฬกัมมวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-38]  BLOG 
     27.6 มหากัมมวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-44]  BLOG 
     27.7 สฬายตนวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-62]  BLOG 
     27.8 อุทเทสวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-74]  BLOG 
     27.9 อรณวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-85]  BLOG 
     27.10 ธาตุวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-94]  BLOG 
     27.11 สัจจวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-111]  BLOG 
     27.12 ทักขิณาวิภังคสูตร [เริ่มที่#6-117]  BLOG 
28. หัวข้อกระทู้ : ความปรารถนาลามก เป็นไฉน [24 กันยายน 2556 เวลา 07:36 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     28.1 อนาถปิณฑิโกวาทสูตร [เริ่มที่#8]  BLOG 
     28.2 ฉันโนวาทสูตร [เริ่มที่#17]  BLOG 
     28.3 ปุณโณวาทสูตร [เริ่มที่#28]  BLOG 
     28.4 นันทโกวาทสูตร [เริ่มที่#37]  BLOG 
     28.5 จูฬราหุโลวาทสูตร [เริ่มที่#46]  BLOG 
     28.6 ฉฉักกสูตร [เริ่มที่#54]  BLOG 
     28.7 สฬายตนวิภังคสูตร [เริ่มที่#63]  BLOG 
     28.8 นครวินเทยยสูตร [เริ่มที่#73]  BLOG 
     28.9 ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร [เริ่มที่#79]  BLOG 
     28.10 อินทริยภาวนาสูตร [เริ่มที่#89]  BLOG 
29. หัวข้อกระทู้ : ก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริง แล้วสารภาพตามเป็นจริง รับสังวรต่อไป นี้เป็นความชอบในวินัยของพระอริยเจ้า [1 ตุลาคม 2556 เวลา 07:17 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     29.1 โอฆตรณสูตร [เริ่มที่#4]  BLOG 
     29.2 นิโมกขสูตร [เริ่มที่#20]  BLOG 
     29.3 อุปเนยยสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     29.4 อัจเจนติสูตร [เริ่มที่#27]  BLOG 
     29.5 กติฉินทิสูตร [เริ่มที่#33]  BLOG 
     29.6 ชาครสูตร [เริ่มที่#37]  BLOG 
     29.7 อัปปฏิวิทิตสูตร [เริ่มที่#34]  BLOG 
     29.8 สุสัมมุฏฐสูตร [เริ่มที่#44]  BLOG 
     29.9 มานกามสูตร [เริ่มที่#45]  BLOG 
     29.10 อรัญญสูตร [เริ่มที่#52]  BLOG 
30. หัวข้อกระทู้ : ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ พระเจ้าข้า? [1 ตุลาคม 2556 เวลา 07:20 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๓๐ พระสูตร
     30.1 นันทนสูตร [เริ่มที่#7]  BLOG 
     30.2 นันทิสูตร [เริ่มที่#12]  BLOG 
     30.3 นัตถิปุตตสมสูตร [เริ่มที่#8]  BLOG 
     30.4 ขัตติยสูตร [เริ่มที่#23]  BLOG 
     30.5 สกมานสูตร [เริ่มที่#24]  BLOG 
     30.6 นิททาตันทิสูตร [เริ่มที่#24]  BLOG 
     30.7 ทุกกรสูตร [เริ่มที่#33]  BLOG 
     30.8 หิริสูตร [เริ่มที่#34]  BLOG 
     30.9 กุฏิกาสูตร [เริ่มที่#37]  BLOG 
     30.10 สมิทธิสูตร [เริ่มที่#42]  BLOG 
     30.11 สัตติสูตร [เริ่มที่#52]  BLOG 
     30.12 ผุสติสูตร [เริ่มที่#56]  BLOG 
     30.13 ชฏาสูตร [เริ่มที่#56]  BLOG 
     30.14 มโนนิวารณสูตร [เริ่มที่#71]  BLOG 
     30.15 อรหันตสูตร [เริ่มที่#75]  BLOG 
     30.16 ปัชโชตสูตร [เริ่มที่#72]  BLOG 
     30.17 สรสูตร [เริ่มที่#83]  BLOG 
     30.18 มหัทธนสูตร [เริ่มที่#89]  BLOG 
     30.19 จตุจักกสูตร [เริ่มที่#84]  BLOG 
     30.20 เอณิชังคสูตร [เริ่มที่#89]  BLOG 
     30.21 สัพภิสูตร [เริ่มที่#97]  BLOG 
     30.22 มัจฉริสูตร [เริ่มที่#98]  BLOG 
     30.23 สาธุสูตร [เริ่มที่#105]  BLOG 
     30.24 นสันติสูตร [เริ่มที่#106]  BLOG 
     30.25 อุชฌานสัญญีสูตร [เริ่มที่#114]  BLOG 
     30.26 สัทธาสูตร [เริ่มที่#115]  BLOG 
     30.27 สมยสูตร [เริ่มที่#123]  BLOG 
     30.28 สกลิกสูตร [เริ่มที่#124]  BLOG 
     30.29 ปฐมปัชชุนนธีตุสูตร [เริ่มที่#135]  BLOG 
     30.30 ทุติยปัชชุนนธีตุสูตร [เริ่มที่#140]  BLOG 
31. หัวข้อกระทู้ : มนุษย์สมบัติ เทวสมบัติ และโลกุตตรธรรม [1 ตุลาคม 2556 เวลา 07:23 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     31.1 อาทิตตสูตร [เริ่มที่#4]  BLOG 
     31.2 กินททสูตร [เริ่มที่#5]  BLOG 
     31.3 อันนสูตร [เริ่มที่#15]  BLOG 
     31.4 เอกมูลสูตร [เริ่มที่#16]  BLOG 
     31.5 อโนมิยสูตร [เริ่มที่#25]  BLOG 
     31.6 อัจฉราสูตร [เริ่มที่#26]  BLOG 
     31.7 วนโรปสูตร [เริ่มที่#37]  BLOG 
     31.8 เชตวนสูตร [เริ่มที่#38]  BLOG 
     31.9 มัจฉริสูตร [เริ่มที่#43]  BLOG 
     31.10 ฆฏิกรสูตร [เริ่มที่#44]  BLOG 
32. หัวข้อกระทู้ : พระเจ้าอชาตศัตรูคบมิตรชั่ว [7 ตุลาคม 2556 เวลา 10:13 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     32.1 ชราสูตร [เริ่มที่#4]  BLOG 
     32.2 อชรสาสูตร [เริ่มที่#8]  BLOG 
     32.3 มิตตสูตร [เริ่มที่#13]  BLOG 
     32.4 วัตถุสูตร [เริ่มที่#14]  BLOG 
     32.5 ปฐมชนสูตร [เริ่มที่#19]  BLOG 
     32.6 ทุติยชนสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     32.7 ตติยชนสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     32.8 อุปปถสูตร [เริ่มที่#31]  BLOG 
     32.9 ทุติยสูตร [เริ่มที่#37]  BLOG 
     32.10 กวิสูตร [เริ่มที่#32]  BLOG 
33. หัวข้อกระทู้ : พระเทวทัตเลียนแบบพระพุทธเจ้า [7 ตุลาคม 2556 เวลา 10:13 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     33.1 นามสูตร [เริ่มที่#5]  BLOG 
     33.2 จิตตสูตร [เริ่มที่#11]  BLOG 
     33.3 ตัณหาสูตร [เริ่มที่#11]  BLOG 
     33.4 สัญโญชนสูตร [เริ่มที่#16]  BLOG 
     33.5 พันธนสูตร [เริ่มที่#17]  BLOG 
     33.6 อัพภาหตสูตร [เริ่มที่#17]  BLOG 
     33.7 อุฑฑิตสูตร [เริ่มที่#22]  BLOG 
     33.8 ปิหิตสูตร [เริ่มที่#26]  BLOG 
     33.9 อิจฉาสูตร [เริ่มที่#26]  BLOG 
     33.10 โลกสูตร [เริ่มที่#26]  BLOG 
34. หัวข้อกระทู้ : พอบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ำ ก็เลิกเสีย ในระหว่าง [7 ตุลาคม 2556 เวลา 10:15 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๑ พระสูตร
     34.1 ฆัตวาสูตร [เริ่มที่#10]  BLOG 
     34.2 รถสูตร [เริ่มที่#14]  BLOG 
     34.3 วิตตสูตร [เริ่มที่#14]  BLOG 
     34.4 วุฏฐิสูตร [เริ่มที่#20]  BLOG 
     34.5 ภีตสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     34.6 นชีรติสูตร [เริ่มที่#42]  BLOG 
     34.7 อิสสรสูตร [เริ่มที่#52]  BLOG 
     34.8 กามสูตร [เริ่มที่#57]  BLOG 
     34.9 ปาเถยยสูตร [เริ่มที่#58]  BLOG 
     34.10 ปัชโชตสูตร [เริ่มที่#75]  BLOG 
     34.11 อรณสูตร [เริ่มที่#80]  BLOG 
35. หัวข้อกระทู้ : เอวมฺเม สุตํ - ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ [8 ตุลาคม 2556 เวลา 09:06 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     35.1 ปฐมกัสสปสูตร [เริ่มที่#5]  BLOG 
     35.2 ทุติยกัสสปสูตร [เริ่มที่#6]  BLOG 
     35.3 มาฆสูตร [เริ่มที่#14]  BLOG 
     35.4 มาคธสูตร [เริ่มที่#15]  BLOG 
     35.5 ทามลิสูตร [เริ่มที่#20]  BLOG 
     35.6 กามทสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     35.7 ปัญจาลจัณฑสูตร [เริ่มที่#31]  BLOG 
     35.8 ตายนสูตร [เริ่มที่#32]  BLOG 
     35.9 จันทิมสูตร [เริ่มที่#40]  BLOG 
     35.10 สุริยสูตร [เริ่มที่#47]  BLOG 
36. หัวข้อกระทู้ : ดูกรมหาบพิตร ของ ๔ อย่างเหล่านี้ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อย [8 ตุลาคม 2556 เวลา 09:07 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     36.1 จันทิมสสูตร [เริ่มที่#4]  BLOG 
     36.2 เวณฑุสูตร [เริ่มที่#5]  BLOG 
     36.3 ทีฆลัฏฐิสูตร [เริ่มที่#14]  BLOG 
     36.4 นันทนสูตร [เริ่มที่#14]  BLOG 
     36.5 จันทนสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     36.6 วาสุทัตตสูตร [เริ่มที่#28]  BLOG 
     36.7 สุพรหมสูตร [เริ่มที่#33]  BLOG 
     36.8 กกุธสูตร [เริ่มที่#34]  BLOG 
     36.9 อุตตรสูตร [เริ่มที่#45]  BLOG 
     36.10 อนาถปิณฑิกสูตร [เริ่มที่#46]  BLOG 
37. หัวข้อกระทู้ : ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ [9 ตุลาคม 2556 เวลา 09:42 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     37.1 สิวสูตร [เริ่มที่#5]  BLOG 
     37.2 เขมสูตร [เริ่มที่#6]  BLOG 
     37.3 เสรีสูตร [เริ่มที่#11]  BLOG 
     37.4 ฆฏิการสูตร [เริ่มที่#15]  BLOG 
     37.5 ชันตุสูตร [เริ่มที่#20]  BLOG 
     37.6 โรหิตัสสสูตร [เริ่มที่#21]  BLOG 
     37.7 นันทสูตร [เริ่มที่#40]  BLOG 
     37.8 นันทิวิสาลสูตร [เริ่มที่#41]  BLOG 
     37.9 สุสิมสูตร [เริ่มที่#46]  BLOG 
     37.10 นานาติตถิยสูตร [เริ่มที่#58]  BLOG 
38. หัวข้อกระทู้ : ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็สมณะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมอย่างไร ฯ [9 ตุลาคม 2556 เวลา 09:45 น.]
     กระทู้มีทั้งหมด ๑๐ พระสูตร
     38.1 ทหรสูตร [เริ่มที่#8]  BLOG 
     38.2 ปุริสสูตร [เริ่มที่#23]  BLOG 
     38.3 ราชสูตร [เริ่มที่#32]  BLOG 
     38.4 ปิยสูตร [เริ่มที่#38]  BLOG 
     38.5 อัตตรักขิตสูตร [เริ่มที่#46]  BLOG 
     38.6 อัปปกสูตร [เริ่มที่#52]  BLOG 
     38.7 อรรถกรณสูตร [เริ่มที่#62]  BLOG 
     38.8 มัลลิกาสูตร [เริ่มที่#79]  BLOG 
     38.9 ยัญญสูตร [เริ่มที่#90]  BLOG 
     38.10 พันธนสูตร [เริ่มที่#96]  BLOG 

.. สารบัญสนทนาธรรม จบ.  

- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com