ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

           ๑๐. จตุตฺถอนาคตภยสุตฺตวณฺณนา
   [๘๐] ทสเม กลฺยาณกามาติ สุนฺทรกามา. รสคฺคานีติ อุตฺตมรสานิ. สํสฏฺ
วิหริสฺสนฺตีติ ปญฺจวิเธน สํสคฺเคน สํสฏฺา วิหริสฺสนฺติ สนฺนิธิการปริโภคนฺติ
สนฺนิธิกตสฺส ปริโภคํ. โอฬาริกํปิ นิมิตฺตนฺติ เอตฺถ ปวึ ขณนฺโตปิ ขณาหีติ
อาณาเปนฺโตปิ ปวิยํ โอฬาริกํ นิมิตฺตํ กโรติ นาม. ติณกฏฺสาขาปลาสํ
@เชิงอรรถ: สี. อฺตฺตมธมฺมกถํ      ฉ.ม. กวิตาติ
ฉินฺทนฺโตปิ ฉินฺทาติ อาณาเปนฺโตปิ หริตคฺเค โอฬาริกํ นิมิตฺตํ กโรติ
นาม. อาชีวตฺถาย ปณฺณนิวาปอาทีนิ คาหาเปนฺเต ๑- ผลานิ โอจินนฺเต วา
โอจินาเปนฺเต วา ๒- วตฺตพฺพเมว นตฺถิ. อิเมสุ จตูสุ สุตฺเตสุ สตฺถารา สาสเน
วุฑฺฒิปริหานิ กถิตา.
            โยธาชีววคฺโค ตติโย.
           --------------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๔๐-๔๑. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=918              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=918              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=80              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=2460              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2608              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2608              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com