ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๕. มุณฺฑราชวคฺค
             ๑. อาทิยสุตฺตวณฺณนา
   [๔๑] ปญฺจมสฺส ปเม โภคานํ อาทิยาติ โภคานํ อาทาตพฺพการณานิ.
อุฏฺานวิริยาธิคเตหีติ อุฏฺานสงฺขาเตน วิริเยน อธิคเตหิ. พาหาพลปริจิเตหีติ
พาหุพเลน สญฺจิเตหิ. เสทาวกฺขิตฺเตหีติ เสเท ๓- อวกฺขิเปตฺวา ๔- อุปฺปาทิเตหิ.
ธมฺมิเกหีติ ธมฺมยุตฺเตหิ. ธมฺมลทฺเธหีติ ทสกุสลธมฺมํ อโกเปตฺวา ธมฺเมน ๕-
ลทฺเธหิ. ปีเณตีติ ปีณํ ๖- ถูลํ กโรติ. เสสเมตฺถ จตุกฺกนิปาเต วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพํ. ทุติยํ อุตฺตานตฺถเมว.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ปฏิปชฺชิสฺสตีติ  สี. พฺรหาติ มหา, วเนติ อฏวิยํ, ม. พฺรหาวเนติ อฏวิยํ
@ ฉ.ม. เสทํ  สี. อวกฺขิตฺวา  ฉ. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ  ฉ.ม. ปีณิตํ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๒๔. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=549              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=549              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=41              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=1001              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=1010              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=1010              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com