ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๓. อสฺสาชานียสุตฺตวณฺณนา
   [๒๐๓-๒๐๔] ตติเย อาชฺชเวนาติ ๕- อุชุกภาเวน อวงฺกคมเนน. ชเวนาติ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. กิมิลายนฺติ  สี. นิเจลุวเนติ, ม. เวฬุวเนติ  ม. นิพฺพตฺตภาวํ
@ ฉ.ม. เอตํ  ฉ.ม. อชฺชเวนาติ
ปทชเวน. มทฺทเวนาติ สรีรมุทุตาย. ขนฺติยาติ อธิวาสนกฺขนฺติยา. โสรจฺเจนาติ
สุจิสีลตาย. ภิกฺขุวาเร อาชฺชวนฺติ าณสฺส อุชุกคมนํ. ชโวติ สูรสฺส ๑- หุตฺวา
าณสฺส คมนภาโว. ๒- มทฺทวนฺติ สีลมทฺทวํ. ขนฺตีติ อธิวาสนกฺขนฺติเยว.
โสรจฺจนฺติ ๓- สุจิสีลตาเยว. จตุตฺเถ ปญฺจพลานิ มิสฺสกานิ กถิตานิ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๘๔-๘๕. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1891              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1891              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=203              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=5764              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5828              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5828              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com