ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๔. จตุตฺถปณฺณาสก
             ๑๖. ๑. สทฺธมฺมวคฺค
           ๑. ปมสมฺมตฺตนิยามสุตฺตวณฺณนา
   [๑๕๑] จตุตฺถสฺส ปเม อภพฺโพ นิยามํ โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
สมฺมตฺตนฺติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺตภูตํ มคฺคนิยามํ โอกฺกมิตุ อภพฺโพ อภาชนํ.
กถํ ปริโภตีติอาทีสุ "กึกถา นาม เอสา"ติ วทนฺโต กถํ ปริโภติ นาม.
"กินฺนาเมส กเถติ, กึ อยํ ชานาตี"ติ วทนฺโต กถิกํ ๑- ปริโภติ นาม. "มยํ
กึ ชานาม, กุโต อมฺหากํ เอตํ โสตุ พลนฺ"ติ วทนฺโต อตฺตานํ ปริโภติ
นาม. วิปริยาเยน สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๕๙. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1310              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1310              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=151              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=4079              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=4087              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=4087              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com