ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

            ๔. อนฺธกวินฺทสุตฺตวณฺณนา
   [๑๑๔] จตุตฺเถ สีลวา โหถาติ สีลวนฺโต โหถ. อารกฺขสติโนติ ทฺวาร-
รกฺขิกาย สติยา สมนฺนาคตา. นิปกฺกสติโนติ ทฺวารรกฺขนเกเนว าเณน
สมนฺนาคตสติโน. สตารกฺเขน เจตสา สมนฺนาคตาติ สตารกฺเขน จิตฺเตน
สมนฺนาคตา. อปฺปภสฺสาติ อปฺปกถา. สมฺมาทิฏฺิกาติ กมฺมสฺสกตชฺฌานวิปสฺสนา-
มคฺคผลวเสน ปญฺจวิธา สมฺมาทิฏฺิยา สมนฺนาคตา. อปิจ ปจฺจเวกฺขณาณํปิ
สมฺมาทิฏฺิเยวาติ เวทิตพฺพํ.
@เชิงอรรถ: สี. วิยตฺถูปเสวีติ วิยตฺถานิ, ฉ.ม. วิสฺสฏฺุปเสวีติ วิสฺสฏฺานิ
@ ฉ.ม. ตฺวา วาปิ  ฉ.ม. ภินฺทิตฺวา สี.ขโฬติ ชโฬ, ม. เอโฬติ ชโฬ
@ ฉ.ม. ปคฺฆริตเขฬมุโข             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๔๘. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1085              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1085              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=114              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=3200              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3268              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=3268              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com