ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๓)

             ๙. สีหสุตฺตวณฺณนา
   [๙๙] นวเม สกฺกจฺจญฺเว ปหารํ ๒- เทติ โน อสกฺกจฺจนฺติ อนวญฺาย
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. อนุยุตฺโต  ฉ.ม. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ
อวิรชฺฌิตฺวาว เทติ, โน อวญฺาย วิรชฺฌิตฺวา. มา เม โยคฺคปโถ นสฺสาติ มยา
กตโยคฺคปโถ มยฺหํ มา นสฺสตุ, "เอโก สีโห อุฏฺาย พิฬารํ ปหรนฺโต วิรชฺฌิตฺวา
ปหรี"ติ เอวํ วตฺตาโร มา โหนฺตูติ อตฺโถ. อนฺนภารเนสาทานนฺติ เอตฺถ
อนฺนํ วุจฺจติ ยวภตฺตํ, ๑- ตํ ภาโร เอเตสนฺติ อนฺนภารา. ยาจกานํ ๒- เอตํ
นามํ. เนสาทาติ ๓- วุจฺจนฺติ สากุณิกา. อิติ สพฺพปจฺฉิมาย โกฏิยา เอเตสํ
ยาจกเนสาทานมฺปิ สกฺกจฺจเมว เทเสติ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้า ๔๔-๔๕. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1004              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1004              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=99              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=22&A=2801              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2878              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2878              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com