ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๕ ภาษาบาลีอักษรไทย องฺ.อ. (มโนรถ.๒)

            ๒. อาชีวกสุตฺตวณฺณนา
   [๗๓] ทุติเย เตนหิ คหปตีติ เถโร กิร จินฺเตสิ "อยํ อิธาคจฺฉนฺโต
น อญฺาตุกาโม หุตฺวา อาคมิ, ๑- ปริคฺคณฺหนตฺถํ ปน อาคโต. อิมินา ปุจฺฉิตํ
ปญฺหํ อิมินาว กถาเปสฺสามี"ติ. อิติ ตํเยว กถํ กถาเปตุกาโม เตนหีติอาทิมาห.
ตตฺถ เตนหีติ การณาปเทโส. ยสฺมา ตฺวํ เอวํ ปุจฺฉสิ, ตสฺมา ตญฺเเวตฺถ
ปฏิปุจฺฉามีติ. เกสนฺโนติ กตเมสํ นุ. สธมฺมุกฺกํสนาติ อตฺตโน ลทฺธิยา
อุกฺขิปิตฺวา ปนา. ปรธมฺมาปสาทนาติ ปเรสํ ลทฺธิยา ฆฏฺฏนา วมฺภนา อวกฺขิปนา.
อายตเนว ๒- ธมฺมเทสนาติ การณสฺมึเยว ธมฺมเทสนา. อตฺโถ จ วุตฺโตติ มยา
ปุจฺฉิตปญฺหสฺส ๓- อตฺโถ จ ปกาสิโต. อตฺตา จ อนุปนีโตติ อเมฺห เอวรูปาติ
เอวํ อตฺตา จ น อุปนีโต. นุปนีโตติปิ ๔- ปาโ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๕ หน้า ๒๒๕. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5211              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5211              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=512              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=20&A=5722              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=5901              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=5901              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com