ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๓. โคธสกฺกสุตฺตวณฺณนา
  [๑๐๑๙] ตติเย ภควาว เอตํ ชาเนยฺย เอเตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตํ
วา อสมนฺนาคตํ วาติ อิทํ โส สกฺโก ตีหิ วา ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส ปุคฺคสฺส
โสตาปนฺนภาวํ, จตูหิ วา ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส โสตาปนฺนภาวํ ภควาว
ชานาตีติ อธิปฺปาเยน อาห.
  โกจิเทว ธมฺมสมุปฺปาโท ๕- อุปฺปชฺเชยฺยาติ กิญฺจิเทว การณํ อุปฺปชฺเชยฺย. ๖-
เอกโต อสฺส ภควา, เอกโต ภิกฺขุสํโฆติ ยสฺมึ การเณ อุปฺปนฺเน ภควา
ภิกฺขุสํเฆน นานาลทฺธิโก หุตฺวา เอกํ วาทํ วทนฺโต เอกโต อสฺส, ภิกฺขุสํโฆปิ
เอกํ วทนฺโต เอกโตติ อตฺโถ. เตเนวาหนฺติ ยํ วาทํ ตุเมฺห วเทถ, ตเมวาหํ
คเณหยฺยนฺติ. นนุ จ อริยสาวกสฺส รตนตฺตเย ปสาทนานตฺตํ ๗- นตฺถิ, อถ
กสฺมา เอวมาหาติ? ภควโต สพฺพญฺุตาย. เอวญฺหิสฺส โหติ "ภิกฺขุสํโฆ อตฺตโน
อสพฺพญฺุตาย อชานิตฺวาปิ กเถยฺย, สตฺถุ ปน อญฺาณํ นาม นตฺถี"ติ. ตสฺมา
เอวมาห. อญฺตฺร กลฺยาณา อญฺตฺร กุสลาติ กลฺยาณเมว กุสลเมว วทามิ,
น กลฺยาณกุสลวิมุตฺตนฺติ. อปิจสฺส อนวชฺชนโทโส เอโสติ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๓๖๘. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8026              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8026              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1513              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=19&A=8877              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9077              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9077              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com