ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๒. ปมอิสิทตฺตสุตฺตวณฺณนา
  [๓๔๔] ทุติเย อายสฺมนฺตํ เถรนฺติ เตสุ เถเรสุ เชฏฺกํ มหาเถรํ.
ตุณฺหี อโหสีติ ชานนฺโตปิ อวิสารทตฺตา น กิญฺจิ พฺยาหริ. พฺยากโรมหํ
ภนฺเตติ "อยํ เถโร เนว อตฺตนา พฺยากโรติ, น อญฺเ อชฺเฌสติ, อุปาสโก
จ ภิกฺขุสํฆํ วิเหเสติ, อหเมตํ พฺยากริตฺวา ผาสุวิหารํ กตฺวา ทสฺสามี"ติ
จินฺเตตฺวา อาสนโต วุฏฺาย เถรสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา เอวํ โอกาสมกาสิ,
กตาวกาโส ปน อตฺตโน อาสเน นิสีทิตฺวา พฺยากาสิ.
  สหตฺถาติ สหตฺเถน. สนฺตปฺเปสีติ ยาว ทิจฺฉกํ ททนฺโต ๑- สุฏฺุ ตปฺเปสิ.
สมฺปวาเรสีติ "อลํ อลนฺ"ติ หตฺถสญฺาย เจว วาจาย จ ปฏิกฺขิปาเปสิ.
โอนีตปตฺตปาณิโนติ ปาณิโต อปนีตปตฺตา โธวิตฺวา ถวิกาย โอสาเปตฺวา อํเส
ลคฺคิตปตฺตาติ อตฺโถ.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. เทนฺโต             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๕๒. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3335              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3335              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=541              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=7236              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7102              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7102              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com