ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๗. ปมเคลญฺสุตฺตวณฺณนา
  [๒๕๕] สตฺตเม เยน คิลานสาลา เตนุปสงฺกมีติ "สเทวเก โลเก
อคฺคปุคฺคโล ตถาคโตปิ คิลานุปฏฺานํ คจฺฉติ, อุปฏฺาตพฺพยุตฺตกา นาม คิลานาติ
ภิกฺขู สทฺทหิตฺวา โอกปฺเปตฺวา คิลาเน อุปฏฺาตพฺเพ มญฺิสฺสนฺตี"ติ จ "เย
ตตฺถ กมฺมฏฺานสปฺปายา, เตสํ กมฺมฏฺานํ กเถสฺสามี"ติ จ จินฺเตตฺวา อุปสงฺกมิ.
กาเย กายานุปสฺสีติอาทีสุ ยํ วตฺตพฺพํ, ตํ ปรโต วกฺขามิ. ๑- อนิจฺจานุปสฺสีติ
อนิจฺจตํ อนุปสฺสนฺโต. วยานุปสฺสีติ วยํ อนุปสฺสนฺโต. วิราคานุปสฺสีติ วิราคํ
อนุปสฺสนฺโต. นิโรธานุปสฺสีติ นิโรธํ อนุปสฺสนฺโต. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ
ปฏินิสฺสคฺคํ อนุปสฺสนฺโต.
  เอตฺตาวตา กึ ทสฺสิตํ โหติ? อิมสฺส ภิกฺขุสฺส อาคมนียปฏิปทา,
สติปฏฺานาปิ หิ ปุพฺพภาคาเยว, สมฺปชญฺเปิ อนิจฺจานุปสฺสนา วยานุปสฺสนา
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. วกฺขาม
วิราคานุปสฺสนาติ จ อิมาปิ ติสฺโส อนุปสฺสนา ปุพฺพภาคาเยว. นิโรธานุปสฺสนาปิ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาปิ อิมา เทฺว มิสฺสกา. เอตฺตาวตา อิมสฺส ภิกฺขุโน
ภาวนากาโล ทสฺสิโตติ. เสสํ วุตฺตนยเมว.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๓๘-๑๓๙. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3036              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3036              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=374              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=5635              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5301              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5301              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com