ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

            ๕. สพฺพอนิจฺจวคฺควณฺณนา
     [๔๓-๕๒] อนิจฺจวคฺเค อภิญฺเยฺยนฺติ ปเท าตปริญฺา อาคตา,
อิตรา ปน เทฺว คหิตาเยวาติ เวทิตพฺพา. ปริญฺเยฺยปหาตพฺพปเทสุปิ
ตีรณปหานปริญฺาว อาคตา, อิตราปิ ปน เทฺว คหิตาเยวาติ เวทิตพฺพา.
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ ปจฺจกฺขํ กาตพฺพํ. อภิญฺาปริญฺเยฺยนฺติ อิธาปิ ปหานปริญฺ@เชิงอรรถ: สี. สํกิลิสฺสนสภาวํ
อวุตฺตาปิ คหิตาเยวาติ เวทิตพฺพา. อุปทฺทุตนฺติ อเนกคฺคฏฺเน. ๑- อุปสฺสฏฺนฺติ
อุปหตตฺเถน. เสสํ อุตฺตานเมวาติ.
            สพฺพอนิจฺจวคฺโค ปญฺจโม.
             ปโม ปณฺณาสโก.
              ----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑๓-๑๔. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=282              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=282              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=46              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=582              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=655              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=655              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com