ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๑๒. สหายกสุตฺตวณฺณนา
  [๒๔๖] ทฺวามสเม จิรรตฺตํ สเมติกาติ ๑- ทีฆรตฺตํ สํสนฺทิตฺวา
สเมตฺวา ิตลทฺธิโน. เต กิร ปพฺพชิตา ๒- ปญฺจ ชาติสตานิ เอกโตว วิจรึสุ.
สเมติ เนสํ สทฺธมฺโมติ อิทานิ อิเมสํ อยํ สาสนธมฺโม สํสนฺทติ สเมติ.
ธมฺเม พุทฺธปฺปเวทิเตติ พุทเธน ปเวทิเต ธมฺเม เอเตสํ สาสนธมฺโม
โสภตีติ อตฺโถ. สุวินีตา กปฺปิเนนาติ อตฺตโน อุปชฺฌาเยน อริยปฺปเวทิเต
ธมฺเม สุฏฺุ วินีตา. เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ.
            ภิกฺขุสํยุตฺตวณฺณนา นิฏฺิตา.
         อิติ สารตฺถปฺปกาสินิยา สํยุตฺตนิกายฏฺกถาย
            นิทานวคฺควณฺณนา นิฏฺิตา.
             ---------------
@เชิงอรรถ: สี.,อิ. สมาหิตาติ      ฉ.ม. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๒๗๒. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6005              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6005              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=725              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=7497              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=6667              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=6667              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com