ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๑๑. อนุสยสุตฺตวณฺณนา
  [๒๐๐] เอกาทเม อิมสฺมิญฺจ สวิญฺาณเก กาเยติ อตฺตโน สวิญฺาณกกายํ
ทสฺเสติ, พหิทฺธา จาติ ปรสฺส สวิญฺาณกํ วา อวิญฺาณกํ วา. ปุริเมน วา
อตฺตโน จ ปรสฺส จ วิญฺาณเมว ๒- ทสฺเสติ, ปจฺฉิเมน พหิทฺธา อนินฺทฺริยพทฺธรูปํ.
อหํการมมํการมานานุสยาติ อหงฺการทิฏฺิ จ มมงฺการตณฺหา จ มานานุสยา จ.
น โหนฺตีติ เอเต กิเลสา กถํ ชานนฺตสฺส เอเตสุ วตฺถูสุ น โหนฺตีติ ปุจฺฉติ.
สมฺมปฺปญฺาย ปสฺสตีติ ๓- สห วิปสฺสนาย มคฺคปญฺาย สุฏฺุ ปสฺสติ. ๔- เอกทสมํ.
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ปิ-สทฺโท น ทิสฺสติ     สี.,อิ. สวิญฺาณเมว
@ สี.,อิ. ปสฺสโตติ        สี.,อิ. ปสฺสนฺตสฺส             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๒๓๗. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5271              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5271              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=632              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=6681              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=5922              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=5922              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com