ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

              ๒. ทุติยวคฺค
           ๑-๒. สุวณฺณปาติสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๑๖๗-๑๖๘] ทุติยวคฺคสฺส ปเม สมฺปชานมุสา ภาสนฺตนฺติ อปฺปมตฺตเกนปิ
การเณน สมฺปชานเมว มุสา ภาสนฺตํ. "สีลํ ปูเรสฺสามี"ติ สํวิหิตํ ภิกฺขุ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม รตํ
สิเนรุมตฺโตปิ ปจฺจยราสิ จาเลตุ น สกฺโกติ. ยทา ปน สีลํ ปหาย ลาภสกฺการํ
นิสฺสิโต ๑- โหติ, ตทา กุณฺฑกมุฏฺิเหตุปิ มุสา ภาสติ, อญฺ วา อกิจฺจํ กโรติ.
ทุติยํ อุตฺตานเมวาติ. ปมทุติยานิ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๒๓๑-๒๓๒. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5166              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=560              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=6063              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=5523              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=5523              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com